Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit"

Transkriptio

1 Reijo Knuutinen Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi pienessäjuhlasalissaperjantaina klo 12. WlTH AN ENGLISH SUMMARY SUOMALAINEN L AKIM IE S Y HD I ST Y S HELSINKI

2 Sisällys ALKUSANAT SISÄLLYS LÄHTEET LYHENTEET V VII XV LVII 1 JOHDANTO Tutkimuksen aihe, päämäärät, merkitys sekä haasteet Lähestymistavoistaja metodeista Tutkimuksen rakenne, osakohtaiset tavoitteet ja metodit Tutkimuksen rajaukset 12 1 YLEINEN OSA 2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN PERUSTA JA VIITEKEHYS Muodosta ja sisällöstä Muoto ja sisältö vero-oikeuden eri tasoilla Muodon tehtävä: oikeusvarmuus ja ennustettavuus Oikeudellisten ilmiöiden ja verovelvollisen toimien formaalisuus Verojärjestelmän perusvaatimukset: oikeudenmukaisuus, oikeusvarmuus, tehokkuus Verojärjestelmälle asetetuista vaatimuksistaja tavoitteista Oikeudenmukaisuudesta, yhdenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta Veronmaksukykyperiaate: objektiivinen kriteeri vai keisari ilman vaatteita? Legaliteettiperiaate toimivaltajaon ja oikeusvarmuuden vartijana: nullum tributum sine lege Tehokkuuteen liittyvät näkökohdat Muodon ja sisällön jännitteet tuloverotuksen erityisongelmana Taloudellinen tulo Säädännäisformaali tulo Verosäännösten muotoaminen kielen avulla Vero-oikeuden ektooppinen luonne 61 VII

3 SIS Ä LLYS Vero-oikeuden, muun oikeuden ja talouden trialistinen suhde 64 3 JÄNNITTEIDEN MUODOSTUMINEN LAINSÄÄDÄNNÖN TASOLLA Johdanto Oma ja vieras pääoma Oman ja vieraan pääoman erot sekä rajanveto Tarkastelu lükkeeseenlaskijan näkökulmasta: optimaalinen pääomarakenne Tarkastelu sijoittajan näkökulmasta: varman ja epävarman tuoton erottelu Pääoma ja tulo Puu ja sen hedelmät Yleisiä näkökohtia luovutusvoittojen sekä laajemminkin arvonmuutosten verottamisesta Kertymisperiaate vastaa Haig-Simonsin tulokäsitettä Realisointiperiaatteeseen nojautuminen Luovutustappioiden verotuskohtelu Instrumentti, positio vai portfolio? Riski Sijoitusten riskeistä taloudellisesta ja verotuksellisesta näkökulmasta Verotuksen vaikutus riskinottoon Yleisiä näkökohtia johdannaisinstrumenttienkäytöstä Esimerkki sääntelyn vaikeudesta: haarapositiot, joista riski puuttuu Aika Rahan aika-arvo Tulon ajoittuminen ja jaksottuminen Inflaatio tulon mittaamisen ongelmana Aikaan liittyvistä distinktioista verojärjestelmissä Omistaja ja omistaminen Omistaminen yksityisoikeudellisesta, taloudellisesta ja vero-oikeudellisesta näkökulmasta Beneficial ownership Synteettinen ja konstruktiivinen omistaminen Ekskurssi: "In Search of Excellence" - täydellistä verojärjestelmää etsimässä Kokoavasti: rahoitus- ja sijoitusinstrumenttien verosääntelyn ongelmallisuus 141 VIII

4 S 1 S A L L Y S 4 JÄNNITTEIDEN KOHTAAMINEN LAIN SOVELTAMISEN TASOLLA Vero-oikeudellisten normien tulkinnasta Sanamuodon mukainen ja muunlainen tulkinta Lainsäätäjän tahto, lainsäätäjän tarkoitus ja lain tarkoitus Formalistinen ja realistinen tulkintatapa Oikeuslähdeopillinen näkökulma Perustuslaki, perusoikeudet jaihmisoikeudet Legaliteettiperiaatteen merkityksestä lain soveltamisen tasolla Aukollisen verolain tulkinnasta Analogian sallittavuus tulkinnassa VERON KIERTÄMINEN JA SEN EHKÄISEMINEN Verontorjunnan tasot ja käsitteet Veronkierron määrittely, rajaaminen ja luonnehdinta Keinovalikoima veronkierron torjunnassa Yleiset veronkiertosäännökset Tuomioistuinten luomat doktriinit Erityiset veronkiertosäännökset Takautuva lainsäädäntö 209 II OIKEUSVERTAILEVA OSA 6 MUOTO JA SISÄLTÖ VERTAILUVALTIOIDEN JÄRJESTELMISSÄ Johdanto: oikeusperheistäjaperheiden jäsenistä Iso-Britannia Johdanto Lainsäädännön taso: yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Lain soveltamisen taso Formalistinen tulkintaraditio - Partington v Attorney General, Duke ofwestminster Uusi lähestymistapa - Ramsay Griffin v Citibank Investment Ltd Westmoreland: taloudellinen vai oikeudellinen merkityssisältö? Viimeaikaista oikeuskäytäntöä: Barclays Mercantile, Scottish Providern Veron kiertämisen torjunta Yhdysvallat Johdanto 257 IX

5 SI SÄ LLYS Lainsäädännön taso: yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Tulokäsitteen kehittyminen Luovutusvoittojen ja -tappioiden yleisen verotuskohtelun kehitysvaiheet Luovutusvoittoverotukseen liittyvää erityissääntelyä Markkina-arvomallin (mark-to-market) osittainen hyödyntäminen Lain soveltamisen taso yleisemmin Gregory v. Helvering - "A melody is more than the notes" Tulkintaperinteestä: substance overform Tekstualismi vai intentionalismi: lain kirjain vai lainsäätäjän tarkoitus - vai lain tarkoitus? Veron kiertämistä koskeva rajanveto ja torjunta Doktriineista yleisesti Business purpose -doktriini Economic substance -doktriini Step transaction -doktriini Muita veronkierron torjumiseen liittyviä näkökohtia Saksa Johdanto Lainsäädännön taso: yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Tulokäsite ja tulolähdejako Luovutusvoittojen ja -tappioiden verottaminen ennen vuoden 2008 verouudistusta Verouudistus 2008 {Abgeltungssteuer 2009) Lain soveltamisen taso Yleisesti suhtautumisesta oikeudelliseen tulkintaan Vero-oikeuden ja yksityisoikeuden suhde sekä oikeusjärjestelmän yhtenäisyys Perustuslain merkityksestä lain soveltamisen tasolla Wirtschaftliche Betrachtungsweise - taloudellinen katsantotapa Veron kiertämisen torjunta Historiallinen tausta 324

6 S IS ÄLLY S Gestaltungsmissbrauch Saksan yleinen veronkiertolauseke 42 AO Säännökset AO sekä erityiset veronkiertosäännökset Ruotsi Johdanto Lainsäädännön taso: yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Historiallinen tausta Pääomatulojen verottaminen yleisesti Luovutusvoittojen ja -tappioiden nykyinen verokohtelu Lain soveltamisen taso Tulkintatraditio ja oikeuslähdeopilliset erityispiirteet Muodon ja sisällön jännitteet sekä yleinen laintulkinta Genomsyn? Veron kiertämisen torjunta: lag mot skatteflykt Taustahistoria Lain soveltamisala sekä oikeuskäytäntöä Suomi oikeusvertailun valossa Lainsäädännön taso Lain soveltamisen taso Veron kiertäminen EY-oikeudellinen näkökulma Lainsäädännön taso Lain soveltamisen taso EY-vero-oikeudelliset puitteet ja rajoitukset veron kiertämisen estämiselle 381 IIIERITYINEN OSA 7 OMAN JA VIERAAN PÄÄOMAN RAJANVETO Johdanto Hybridi-instrumentit Yleisesti hybridi-instrumenteista ja niiden verotuksesta Erilaiset hybridi-instrumentit ja niiden ryhmittely Hybridien verotuskohtelusta eri valtioissa - erityistarkastelussa korkojen vähennysoikeus Iso-Britannia Yhdysvallat 411 XI

7 SlSÄLLYS Saksa Ruotsi Suomi Miten hybridejä tulisi verottaa niiden taloudellista sisältöä ajatellen? Alikapitalisointi Ongelman teoreettinen kuvaus Vero-oikeudellinen suhtautuminen alikapitalisointiin Sääntely ja käytäntö eri valtioissa Yhdysvallat Saksa Iso-Britannia Ruotsi Suomi EY-oikeuden asettamista rajoituksista 464 SIJOITUSINSTRUMENTTIKOHTAISIA MUODON JA SISÄLLÖN KYSYMYKSIÄ Johdanto Velkainstrumentit Yleisesti muodon ja sisällön ongelmista velkainstrumenttien kohdalla Pääoman ja tulon distinktio - esimerkkinä original issue discount -sääntely Delägarrätt ellerfordran? Osakkeet Osakkeiden tuotosta ja sen verottamisesta yleisesti Omien osakkeiden takaisinostot voitonjakomuotona Takaisinostojen verottaminen erityisesti osakkeenomistajien tasolla vertailuvaltioittain Yhdysvallat Iso-Britannia Saksa Ruotsi Suomi Eräitä muita osakeinstrumentteihin liittyviä muodon ja sisällön kysymyksiä Pääoman palautus Sijaisosinkoa vai muuta korvausta? Osinko in natura eräisiin muihin transaktioihin verrattuna 503 XII

8 S I S Ä L L Y S 8.4 Johdannaisinstrumenteista Johdannaisista yleisesti - optio, termiini, warrantti Johdannaisten ongelmallisuus verotuksen näkökulmasta Oikeudellinen muoto vai taloudellinen sisältö verotuksen pohjaksi? Pääasialliset lähestymistavat johdannaisten verottamisessa Option asettajan saama preemio - erityistarkastelussa EVL:n mukainen verotus Johdannaiset TVL:n mukaisessa verotuksessa Osakejohdannaiset Korkojohdannaiset TVL:n mukaisen verotuksen vertailua eräiden vertailuvaltioiden käytäntöihin Kokoavia päätelmiä: miten johdannaisia tulisi verottaa? TRANSAKTIOITA KOSKEVIA MUODON JA SISÄLLÖN KYSYMYKSIÄ Johdanto Wash sale -kaupat Ilmiön taustoista Sääntelystä ja oikeuskäytännöstä valtioittain Yhdysvallat Iso-Britannia Ruotsi Suomi Saksa Rajanvedossa käytettävien kriteerien arviointia ja veropoliittisia näkökohtia Dividend stripping Ilmiön taustoista Sääntelystä ja oikeuskäytännöstä valtioittain Iso-Britannia Yhdysvallat Saksa Ruotsi Suomi Yleisiä huomioita suhtautumisesta ja rajanvedon vaikeudesta YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 581 XIII

9 S I S Ä L L Y S 10.1 Yhteenveto: Muodon ja sisällön jännitteet-niiden juuret, vaikutukset ja kohtaaminen Vaihtoehtoisia verotusmalleja - lääke realisointiperiaatteesta johtuvaan ongelmaan? Veropoliittisia näkökohtia 590 SUMMARY 595 OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO 605 ASIAHAKEMISTO 611 XIV

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Jyrki Louhi 2015 Laskentatoimen

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA H E L S I N G F O R S U N I V E R S I T E T J U R I D I S K A FA K U LT E T E N Toimittaneet Antti Ketola ja Raimo Lahti H e l s i n g i

Lisätiedot

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne IPR Series A:3 Taina Pihlajarinne Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta tutkimus UDRPmenettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta IPR Series

Lisätiedot

OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen

OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 244 Marjukka Lasola (toim.) OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen English Summary LAW AND THE CITIZEN

Lisätiedot

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.11.2011 Tekijä:

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA Lapin yliopisto Maisterin tutkielma Ilkka Roisko Kansainvälinen rikosoikeus Kevät 2012 Sisällys Sisällys... I Lähteet... II I Johdanto...

Lisätiedot

SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT

SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Velvoiteoikeus Pro gradu- tutkielma Milla Oinonen Kevät

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 LUVUN UUDISTUKSESSA UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ VAI VALLITSEVAN KÄYTÄNNÖN KODIFIOIMISTA? Pro gradu - tutkielma Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Prosessioikeuden

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa

vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Katri Havu Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella esitetään

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen Tekniikan tohtorin

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus

Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus Hannu Joona Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus 1. Johdanto Arvopaperimarkkinarikoksia koskeva rikoslain 51 luvun 1 :n mukainen sisäpiirintiedon väärinkäyttösäännös sisältää seuraavat keskeiset

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Teemu Sormunen IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS Ahti Saarenpää: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus 299 Ahti Saarenpää HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS 1. Oikeusjärjestyksen tavoitteet Oikeusjärjestys säädösten ja säännösten ja niiden soveltamiskäytäntöjen

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot