Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén"

Transkriptio

1 Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén

2 Tausta Sisältö Yleistä verotuksen merkityksestä kansainväliselle yritystoiminnalle Korkorajoitukset elinkeinotulon verotuksessa Eräiden valtioiden korkovähennysrajoitussäännösten vertailu Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 2

3 Tausta Yleistä verotuksen merkityksestä kansainväliselle yritystoiminnalle

4 Verotuksen merkitys kansainväliselle yritystoiminnalle Verojen merkitys Yritykset: yritystoiminnan kulu (efektiivisen veroasteen hallinta osana kilpailukykyä ja tuoton tavoittelua) Veronsaajat: tulo Tuloverot ja muut verot liittyvät yritysten erilaisiin toimenpiteisiin yrityksen elinkaaren aikana Yrityksen toimenpiteisiin ja toimintavaltion valintaan vaikuttavat myös muut kuin verotukselliset tekijät Verotuksen painoarvolla eroja eri toimialoilla Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 4

5 Kansallinen vero- Yrityksen elinkaari Liiketoiminnan lopettaminen Yritysjärjestelyt ja -kaupat Konsernin sisäiset palvelu- ja tavaravirrat Rahoitusrakenne Sijoittautuminen toiminnan aloittaminen Co Konsernin tuloksentasaus Sijoitustuoton kotiuttaminen Verosopimukset Verokilpailu lainsää- däntö toimintavaltioissa Eurooppaoikeus Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 5

6 Kansalliseen lainsäädäntöön ja verojärjestelmään vaikuttavia tekijöitä rajat ylittävissä tilanteissa Mm. Syrjimättömyys ulkomaisen omistuksen sekä rajoitetusti ja yleisesti verovelvollisten samanlainen kohtelu samanlaisissa tilanteissa EY:n perustamissopimus (oikeuttamisperuste ja suhteellisuusperiaate) Verosopimukset (OECD:n malliverosopimus) Määräysten ulottuvuus osittain päällekkäinen ja osittain erillinen Kansainvälinen verokilpailu kilpailu verovelvollisista Verokanta, verovähennykset, verokannustimet ym. eri valtioissa Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen ja nollaverotuksen estäminen Yleensä lähtökohtana asuinvaltion ja lähdevaltion verotusoikeus sekä verotusvallan jakaminen näiden kesken (kansalliset säännökset, verosopimukset ja eurooppaoikeus) Verovalvonta ja tietojenvaihto (kansalliset säännökset, verosopimukset ja eurooppaoikeus) Optimaalista, että kansallinen kotimaan tilanteisiin suunniteltu verojärjestelmä olisi sovellettavissa myös rajat ylittäviin tilanteisiin silloin, kun on noudatettava samanlaisen verotuksen vaatimusta (lainsäädännön tehokkuus ja selkeys, verotuksen toimittamisen tehokkuus ym.) Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 6

7 Korkorajoitukset elinkeinotulon verotuksessa

8 Rahoitusrakenne Oma pääoma osinko Lähdevero osingonmaksajan kotivaltiossa Vapautuksia verosta kansallisessa ls:ssä, verosopimuksissa, emo- ja tytäryhtiödirektiivissä ja EY:n perustamissopimuksessa Verotus osingonsaajan asuinvaltiossa Vapautuksia verosta (participation exemption) Liiketoiminnan tai osakkeiden luovutus Osakkeiden luovutusvoiton verotus (participation exemption) Vieras pääoma korko Korko - lähdevero ja verotus asuinvaltiossa Vapautuksia verosta kansallisessa ls:ssä, verosopimuksissa, korko- ja rojaltidirektiivissä ja EY:n perustamissopimuksessa Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 8

9 Korkokulujen sijaintivaltioon vaikuttavia tekijöitä Rahoituksen tarve Yhtiölainsäädännön vähimmäispääomavaatimukset, kuten selvitystilasäännökset Yhteisöjen veroaste Yleensä korkokulut pyritään sijoittamaan korkean verotuksen valtioon ja korkotuotot matalan verotuksen valtioon Kyseisessä valtiossa olevien yhtiöiden tuottokyky eli muun muassa se, voidaanko rahoituskulut vähentää velallisyhtiön tai konserniyhtiöiden tuloista Konserniverotussäännökset Osakkeiden luovutusvoiton verovapaussäännökset (hybridit) Yhtiö- ja vero-oikeudelliset yritysjärjestelysäännökset Voimassa olevat korkokulujen vähennysrajoitukset, kuten alikapitalisointisäännökset, ja pääomasijoitusten verokannustimet ym. Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 9

10 Esimerkkejä rahoitusrakenteen verosuunnittelukeinoista Hybridit instrumentit Erilainen verokohtelu maksajan ja tulonsaajan asuinvaltioissa Esim. korkokulun vähennyskelpoisuus velallisen asuinvaltiossa vs. luovutusvoiton tai osingon verovapaus velkojan asuinvaltiossa (myös Profit Participating Loan) Osakaslainat pääomarahoituksen sijasta Suomessa erityisenä hyötynä korkokulun vähennyskelpoisuus, jota ei rajoita verotuksessa esim. vaatimus minimiopo:sta (esim. alikapitalisointisäännökset) Suomessa ei yleensä peritä lähdeveroa korkokulusta eikä osingosta => lähdeverotuksessa ei yleensä eroa osingon ja koron välillä Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 10

11 Esimerkkejä rahoitusrakenteen verosuunnittelukeinoista... Konserniyhtiöiden väliset yrityskaupat (Ruotsi räntesnurror ) Kohdeyhtiön omistus myydään yhdeltä konserniyhtiöltä toiselle Osakkeiden luovutusvoitto on verovapaa Hankinta rahoitetaan lainalla konserniyhtiöltä, jonka asuinvaltiossa korkotulo on verovapaa tai verokanta on matala Liiketaloudellinen syy yrityskaupalle? Korkokulut vähennetään korkean verokannan valtiossa ja korkotulo tuloutetaan verovapaasti tai matalalla verokannalla Holdingyhtiörakenteet (yrityskaupat) Kohdeyhtiön omistus hankitaan erilliselle yhtiölle tai ulkomaisen yhtiön paikalliselle kiinteälle toimipaikalle Hankinta rahoitetaan lainalla konserniyhtiöltä Konserniverotus tai jälkitoimena sulautuminen Korkokulut katetaan kohdeyhtiön tuloksella Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 11

12 Rahoitusrakenteen verosuunnitteluun vaikuttava säädöspohja Suomessa Ei erityisiä verosäännöksiä korkovähennysten rajoittamiseksi Yleissäännös korkokulujen vähentämisestä (EVL 18 1 momentti 2 kohta) Välitön kansallinen lainsäädäntö Siirtohinnoittelu, peitelty osingonjako, yleinen veronkiertosäännös Muu kansallinen lainsäädäntö Verokanta, asuinvaltio, kiinteä toimipaikka, väliyhteisölainsäädäntö, korko- ja osinkotulojen lähdeverotus, konserniverotus, osakkeiden luovutusvoiton verovapaus ym. Eurooppaoikeus Verosopimukset Erityinen syrjintäkieltoartikla Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 12

13 Eurooppaoikeus EYT tuomiot mm. Asia C-324/00, Lankhorst-Hohorst Asia C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation Muihin kuin täysin kansallisiin tilanteisiin soveltuva alikapitalisointisäännös voisi olla mahdollinen Kansallisen säännöksen tarkoituksena on estää veronkiertäminen Verovelvollisella on mahdollisuus ilman liiallista hallinnollista menettelyä esittää näyttöä liiketoimen liiketaloudellisista syistä Jos toimea pidetään verovelvollisen esittämästä näytöstä huolimatta täysin keinotekoisena vailla todellisia liiketaloudellisia syitä, korkokuluja voidaan pitää verotuksessa vähennyskelvottomana voitonjakona Korkokulut voivat olla vähennyskelvottomia vain siltä osin kuin ne ylittävät riippumattomien osapuolten välillä sovitun koron määrän Korko- ja rojaltidirektiivi rajoittaa lähdeveron perimistä lähiyhtiöiden välisistä koroista Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 13

14 Verosopimukset OECD:n malliverosopimuksen periaatteita alikapitalisointisäännöksestä Etuyhteysyritysten verotus ( 9 artikla) Alikapitalisointisäännöksiä voidaan soveltaa, kun noudatetaan markkinaehtoperiaatetta velkasuhteessa Vastaoikaisuvelvollisuus Osinkotulo (10 artikla) Korko voidaan luokitella osingoksi kansallisten alikapitalisointisäännösten mukaan Syrjintäkielto (24 artikla) Erityinen syrjintäkielto: Toisessa sopimusvaltiossa asuvalle maksetun koron vähennyskelpoisuus samanlainen kuin maksettaessa korkoa samassa valtiossa asuvalle Kansallisia alikapitalisointisäännöksiä voidaan soveltaa Toisessa sopimusvaltiossa asuvan omistajan syrjintäkielto Alikapitalisointisäännöksiä voidaan soveltaa, jos 9 artikla ja 11 artiklan 6 kohta soveltuvat Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 14

15 Eräiden valtioiden korkovähennysrajoitussäännösten vertailu

16 Korkovähennysrajoitukset eri valtioissa Vertailuvaltiot (VM:n selvitys ) Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Yhdysvallat Yleiset edellytykset korkovähennysrajoituksille Yleensä etuyhteysyritysten väliset toimet Esim. Alankomaat, Ranska ja Tanska (Iso-Britannia, siirtohinnoittelu) Kiinteämääräisiä tai muita vähennysrajoitusten vapautussäännöksiä (mm. safe haven) Ruotsi, Ranska, Saksa, Tanska Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 16

17 Korkovähennysrajoitukset eri valtioissa... Korkovähennysten rajoituskeinot Yleiset veronkiertosäännökset soveltuvat korkovähennysten rajoittamiseen Alankomaat ja Italia Perinteiset alikapitalisointisäännökset eli oman ja vieraan pääoman suhde Alankomaat, Ranska, Tanska ja Yhdysvallat Siirtohinnoittelu Iso-Britannia, Norjassa käytännössä markkinaehtoisuuteen perustuva oman ja vieraan pääoman suhde Tuloslaskelmaan perustuvat korkovähennysrajoitukset (tulos tai EBIDTA) Nettokorkokulujen rajoittaminen eli korkotuloihin saakka vähennys sallitaan (Italia, Saksa, Tanska) Erityiset korkovähennysrajoitukset (Alankomaat, Belgia, Italia, Iso-Britannia, Ruotsi) Tietyt liiketoimet Saaja matalan verotuksen valtiossa tai korkotulo verovapaata velkojan asuinvaltiossa Ainoa tai pääasiallinen tarkoitus veron välttäminen Korkotulon lähdeverotus Tanska, Italia Verokannustimet NID (Belgia) Interest box (Alankomaat, 2010 lähtien pakollinen säännös) Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 17

18 Korkovähennysrajoitukset eri valtioissa... Yhteenveto rajoitussäännöksistä Rajoituksia voimassa kaikissa vertailuvaltioissa Säännökset on suunnattu rajoittamaan verotettavan tulon pienentämistä Verovelvollinen pyrkinyt pienentämään veropohjaa keinoilla, joita ei pidetä kansallisessa ls:ssä hyväksyttävinä Hyväksyttävyyden rajat ja perusteet vaihtelevat eri valtioissa Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 18

19 Nimellinen yhteisöverokanta Verovuosi 2009* 35,00 30,00 25,00 20,00 % 15,00 10,00 5,00 0,00 Lähde: Ernst & Young, The 2009 worldwide corporate tax guide 25,50 33,99 28,00 27,50 28,00 28,00 26,30 33,00 26,00 25,00 35,00 Valtio *Sisältää yleiset lisäverot (surtax, surcharge) ja korkeimmat veroprosentit Alankomaat Belgia Iso-Britannia Italia Norja Ranska Ruotsi Saksa Suomi Tanska Yhdysvallat Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 19

20 Vertailuvaltioiden muita verosäännöksiä Yhteisöjen verotuksellisen asuinvaltion määrittämisperuste Yhteisön perustaminen paikallisen lainsäädännön mukaan tai rekisteröinti Suomi, Ruotsi, USA Johtopaikka yhteisön perustamis- tai rekisteröintipaikan lisäksi Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Norja, Ranska, Saksa ja Tanska Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 20

21 Vertailuvaltioiden muita verosäännöksiä... Johtopaikka muodostaa kiinteän toimipaikan eli yritykselle rajoitetun verovelvollisuuden elinkeinotoiminnan tulosta Kaikki muut vertailuvaltiot paitsi Ranska ja Yhdysvallat (käytännössä kiinteän toimipaikan edellytykset vaihtelevat eri valtioiden välillä yksittäisissä tilanteissa) Käytännössä joissain valtioissa johtopaikka voi muodostaa yleisen verovelvollisuuden kiinteän toimipaikan sijasta Väliyhteisölainsäädäntö Alankomaita ja Belgiaa lukuun ottamatta väliyhteisölainsäädäntö on kaikissa muissa vertailuvaltioissa Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 21

22 Vertailuvaltioiden muita verosäännöksiä... Konserniverosäännökset (ryhmittely COM(2006) 824 final), eri valtioiden ryhmittely tulkinnanvarainen Konsernin sisäinen tappiontasaus (sisältää konserniavustusjärjestelmät) Suomi, Ruotsi, Norja Konsernin verotettavan tuloksen poolaus Iso-Britannia, Alankomaat Verokonsolidointi Tanska, Ranska, Italia, Saksa ja Yhdysvallat Ei konserniverosäännöksiä Belgia Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 22

23 Vaihtoehtoiset keinot korkovähennysoikeuden sääntelyssä Oman pääoman verokannustimet Osingon verovähennysoikeus Prosentuaalinen verovähennys, perusteena opo:n määrä Korkovähennysten rajoitukset Korkovähennysten kohdennettu rajoittaminen Tietyt liiketoimet (esim. Ruotsi) Perinteiset alikapitalisointisäännökset yleinen rajoitus Opo:n ja vieraan pääoman suhde (siirtohinnoitteluperiaatteet) Tuloslaskelmaan perustuva korkovähennysrajoitus yleinen rajoitus EBITDA Yleiset veronkiertosäännökset Rajoitetusti verovelvollisen korkotulon lähdeverotus Osasto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö pp.kk.vvvv 23

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Satu Koivula 0198336 Maisteritutkielma, Finanssioikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 26.8.2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Talouspolitiikka Tero Honkavaara 25.5.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA

Talouspolitiikka Tero Honkavaara 25.5.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA Tero Honkavaara LAUSUNTO 1 (5) 25.5.2012 Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntönne 12.4.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA Luonnoksessa hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi. Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Konserniavustus Konserniavustus Laki konserniavustuksesta verotuksessa

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot

Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista

Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista 1 Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista Keskustelu veroparatiiseista on tärkeää. Veronkierto ja harmaa talous ovat laittomia, vääristävät kilpailua ja aiheuttavat veromenetyksiä. Valitettavaa sen sijaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriölle

Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain 58 :n ja verotusmenettelystä annetun lain 65 :n muuttamisesta Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Musiikin tekijöiden verokannusteet

Musiikin tekijöiden verokannusteet Musiikin tekijöiden verokannusteet Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi.

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Suomen nykyisestä verotuksesta säädetään erittäin sekavasti. Teoksessa Suomen Verolait on painoksesta ja kustantajasta riippuen yli 70 säädöstä yli 900 sivulla. Suurin

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kokoomus - Taru Tujunen

Kokoomus - Taru Tujunen Kokoomus - Taru Tujunen K1: Verokilpailun ja -kierron vastaiset toimet EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. EU:n veronkierron vastaisessa

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot