METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010"

Transkriptio

1 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2

2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ Tietostrategian päivittäminen Aiempi strategiamme (vuosille 21 2) NYKYTILANNE Oppilaiden osaaminen Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen Kodit ja muut sidosryhmät Laitteet, ohjelmistot, verkko ja tukipalvelut VISIO VUODELLE Oppilaiden osaaminen Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen Kodit ja muut sidosryhmät Laitteet, ohjelmistot, verkko ja tukipalvelut TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKITTAIN Opetussuunnitelman tavoitteet Opetussuunnitelman sisällöt Osaamisen kuvaukset kuudennen luokan päättyessä...13 LIITE 1 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 2.LUOKAT...14 LIITE 2 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 4.LUOKAT...16 LIITE 3 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 6.LUOKKA...18 LIITE 4 HENKILÖKUNNAN KARTOITUS 26 METSOLAN KOULU...2 2

3 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön strategian eli tietostrategian tehtävänä on ohjata ja tukea koulumme toiminnan laadullista kehittymistä. Tietostrategian avulla huolehdimme siitä, että Metsolan koulun oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan sekä sähköisten oppimateriaalien hyödyntämiseen opiskelussa. Tietostrategia edellyttää, että koulun opetuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä osallistuvaksi tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden, muun mediatekniikan ja tietoverkkojen ohjattuun ja itsenäiseen käyttämiseen. Tietotekniikan käyttötaidon opiskelun tavoitteena on varmistaa, että oppilas aikaisemmasta kokemuksistaan riippumatta osaa käyttää tietokoneita ja keskeisimpiä työvälineohjelmia sekä saa realistisen kuvan tietokoneen hyödyntämismahdollisuuksista. Koulun opettajien ja muun henkilökunnan hyvä pedagoginen ja tietotekninen osaaminen mahdollistavat oman työn ja koulun toiminnan kehittämisen sekä opetusmenetelmien uudistamisen. Tietostrategia edellyttää, että koululla tulee olla käytettävissä asiantuntevia kouluttajia sekä ohjaus- ja tukihenkilöitä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukemiseen. Koko henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus hankkimansa tieto- ja viestintätekniikan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tietostrategia edellyttää, että koulumme teknisen varustelutason tulee tukea koulun perustehtävien (opetus, kehittämistoiminta, täydennyskoulutus) laadukasta toteutumista. Tietostrategia on osa koulumme opetussuunnitelmaa. Sen laadintaa ja päivittämistä ohjaavat seuraavat asiakirjat: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 24 Kotkan kaupungin koulutuspoliittinen strategia 23 2 Kotkan - Haminan seudun alueellinen tietostrategia Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma 24 3

4 1.1 Tietostrategian päivittäminen Ensimmäinen koulumme tietostrategia kirjoitettiin vuonna 21 ja sitä päivitetään säännöllisesti kolmen vuoden välein tarvittaessa tiheämmin. Lähtökohtana uudelle strategiakaudelle on tulevan kauden visioiminen. Päivittämistyö alkaa 1) edellisen strategiakauden laajemmalla arvioinnilla ja jatkuu 2) sekä henkilöstön että oppilaiden osaamis- ja taitotasokyselyllä, 3) resurssien kartoituksella, 4) täydennyskoulutuksella, ) opetussuunnitelman tarkistamisella ja jatkuen edelleen 6) uuden strategian kirjoittamiseen ja toimintasuunnitelman laatimiseen. 7) Lopuksi päätämme strategian seurannasta ja sen aikataulusta Päivittämistyön organisoinnista vastaa TVT-työryhmä, johon kuuluu rehtorin lisäksi kolme opettajaa. Tietostrategian kirjoittamisvaiheessa työryhmä tuo strategian henkilöstön (opettajat ja koulunkäyntiavustajat) yhteiseen käsittelyyn vaiheittain. Lopullinen versio hyväksytään opettajien kokouksessa. 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2) Koulussamme tieto- ja viestintätekniikan opetus oli ollut satunnaista ja opettajien taidoista riippuvaa. Oli syntynyt tarve muokata tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma toimivaksi ja saada henkilöstölle riittävät tietotekniikan käyttötaidot, jotta myös oppilailla olisi mahdollisuus saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset käyttötaidot. Syksyllä 21 lähdimme mukaan Helsingin yliopiston Laatua verkosta koulutushankkeeseen, jonka tavoitteena oli sekä tukea TVT:n opetuskäytön strategiatyötä että kehittää opettajien TVT:n opetuskäytön taitoja. Koulumme TVT:n kehittäjäryhmä, johon kuului rehtorin lisäksi kolme opettajaa, osallistui koulutukseen ja koulutti edelleen henkilöstöä. Koulun strategiatyöhön osallistuivat kaikki opettajat ja koulunkäyntiavustajat. Strategiamme laadittiin vuosille 21 2 ja se sisälsi myös toimeenpanosuunnitelman. Aikaisemman strategiakautemme kaikkia tavoitteita ei saavutettu. Taloudellinen tilanne ei ole tuonut tarpeeksi helpotusta laitehankintoihin. Koko henkilöstö ei ole saavuttanut tvt-käytön hyviä perustaitoja. 4

5 Tämä on vaikuttanut myös oppilaiden perustaitojen hallintaan. Helsingin yliopiston Kotkan yksikkö, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, on tarjonnut OPE.FI I-tasoista maksutonta koulutusta, mutta kiinnostus on ollut vähäistä. 2. NYKYTILANNE Tietotekniikan opetus on toteutettu koulussamme eri oppiaineiden sisällä. Opetussuunnitelmamme ottaa huomioon vaadittavien tietoteknisten taitojen kartuttamisen sekä oppimisen tukemisen ja syventämisen tietotekniikan avulla. Näin ollen tietotekniikan opettaminen on yksi osa-alue lähes jokaisessa oppiaineessa esiopetuksesta aina kuudenteen luokkaan saakka. Jokaiselle luokalle on järjestetty pääsy tietotekniikkaluokkaan ainakin kerran viikossa kiinteällä ajalla. Tästä huolimatta luokkien väliset erot käytön määrässä ja laadussa ovat suuret. Lähtökohtana uudelle strategiakaudelle 26 2 on tulevan visioiminen niin tieto- ja viestintätekniikan käytön kuin myös koulun laitekannan suhteen. Tarkoituksena on myös arvioida mennyttä strategiakautta Oppilaiden osaaminen Oppilaiden osaamista kartoitettiin lukuvuonna 2 26 kyselyllä, joka teetettiin vuosiluokille 2, 4 ja 6. Kyselyn tuloksena 2. luokkien kohdalla voidaan todeta, että tulokset eivät kerro totuutta heidän taidoistaan. Joidenkin kyselyn osioiden kohdalta oli syytä päätellä, että oppilaat eivät olleet ymmärtäneet kysymyksiä. Tämän vuoksi keskityimme kartoittamaan 2. luokan kohdalta vain perustoimintojen, sähköpostin ja Internetin käyttötaitoja. Tuloksissa ilmeni, että he hallitsevat perustoiminnoista vain koneiden käynnistämisen, opetusohjelmien käytön ja kirjoitelman tekemisen Wordilla. Sähköpostin ja Internetin käytön kohdalla he hallitsivat tiedon hakemisen hakusanalla. Kartoituksen viimeisestä osiosta selvisi, että tietokoneen he käyttävät tietokoneita koulussa vähän. 4. luokkien kohdalla kartoitus kertoi jo todenmukaisempaa tietoa heidän taidoistaan ja tarkasteluun voitiin ottaa kyselyn kaikki osa-alueet. Perustoiminnoissa puutteita esiintyi kansioiden luomisessa, poistamisessa ja etsinnässä. Sähköpostin ja Internetin kohdalla liitetiedostojen kanssa toimimisessa on vaikeuksia. Työkaluohjelmien puutteet painottuivat Excel- ja Power Point -ohjelmien käyttöön. Lisälaitteiden käytössä kuvansiirto digitaalikamerasta koneelle ja kuvan muokkaus eivät vielä ole hallinnassa. Muut vajavuudet lisälaitteiden käytössä selittyvät laitteiden puutteen vuoksi. Kartoituksen

6 mukaan neljännet luokat käyttävät viikoittain atk-luokan tietokoneita. Myös koulun kotisivut ovat ahkerassa käytössä. 6. luokan kartoituksessa otettiin tarkastelun alle kaikki kyselyn osa-alueet. Myös 6-luokkalaisilla esiintyi puutteita perustoiminnoissa. Kansioiden luominen, poistaminen ja etsiminen sekä sähköpostin ja Internetin käyttöön liittyvä kansioiden käsittely ei ole hallinnassa. Työkaluohjelmien puutteet painottuivat heilläkin Excel- ja Power Point ohjelmien käyttöön. Kartoituksen mukaan puolet 6. luokasta käyttää atk-luokkaa viikoittain, toinen puoli kuukausittain tai 1-3 kertaa lukuvuodessa. Opetuksessa keskitytään tulevina lukuvuosina kartoituksessa ilmenneiden puutteiden korjaamiseen. 2.2 Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen Vuoteen 2 mennessä suuri osa opettajista oli saavuttanut perusvalmiudet tekstinkäsittelyn, internetin ja sähköpostin sekä Windowsin perustoimintojen osalta (OPE.FI I-taitotaso). Tämä taso on taattu koulun omilla te tapäivillä (tarve kartoitettu kyselyillä) sekä Helsingin yliopiston Kotkan yksikön, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, järjestämien OPE.FI koulutuksien avulla. Muutamat opettajat ovat taidoissaan valtakunnallisella OPE.FI II- ja OPE.FI III-tasolla. Neljällä opettajalla on Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisten tukihenkilöiden koulutus. Tällä hetkellä opettajilla on puutteita lähinnä työkaluohjelmien (esim. Excel, Power Paint) käytössä ja pedagogisessa osaamisessa. Myös käytännön tekeminen on vielä melko vähäistä. Koulun muut työntekijät, kuten koulusihteeri ja koulunkäyntiavustajat, ovat pitäneet tietokonetaitojaan yllä osallistumalla kaupungin järjestämään koulutukseen ja oman koulun te tapäiviin. He ovat saaneet myös koulun pedagogisilta tukihenkilöiltä yksilöllistä tukea aina tarvittaessa. 2.3 Kodit ja muut sidosryhmät Koulumme on edellisellä strategiakaudella ollut mukana Active-E Comenius hankkeessa Helsingin yliopiston Kotkan yksikön, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, kanssa. Kyseinen hanke on päättynyt ja nyt odottelemme lopullista raporttia hankkeesta. Koulumme kaksi opettajaa oli myös aloittelemassa sähköisen reissuvihkon käyttöönottoa, mutta toistaiseksi hanke on jäissä. Koulumme kotisivut antavat koulumme vanhemmille ajankohtaista tietoa tapahtumista, historiasta ja koulumme yhteystiedoista. 6

7 2.4 Laitteet, ohjelmistot, verkko ja tukipalvelut Koulun hallintotiloissa on käytössä lähiverkko- ja Internet-yhteydet, viisi () XP-konetta sekä neljä lasertulostinta, joista yksi on värillinen lasertulostin tietokoneluokassa. Koulun ohjelmistojen ja verkon nykytilanne on hyvä, mutta tietokonekanta on koulun kokoon nähden välttävä. Tällä hetkellä koulun tietokoneluokka toimii teknisesti ajatellen erittäin hyvin (17 XP-konetta, kaksi lasertulostinta), mutta käytännössä luokan konemäärä ei ole riittävä koulun luokkakokoihin ja koulun oppilasmäärään nähden. Ongelmana koululla on tietokoneluokan pienuus sekä luokkiin sijoitettujen koneiden ikääntyminen. Luokkakoneista 98% on Opetushallituksen määritelmän mukaan vanhoja (yli 3v). Luokkatiloissa vain kahdessa (2) on XP-kone lähiverkko- ja Internet-yhteyksineen. Näistä luokista on tulostusmahdollisuus koulun tietokoneluokkaan. Muissa luokkatiloissa on jo vanhentunutta konekantaa (win 9, win 98) yhdestä neljään koneeseen per luokkahuone (yht. 23 konetta). Nämä koneet eivät ole lähiverkko- ja Internet-yhteyden takana tietoturvasyistä. Seitsemässä luokkatilassa on myös oma, muualta vanhana poistettu, muste- tai lasertulostimensa. Koululla on myös digi-kamera, jota on mahdollista käyttää tietotekniikkaluokassa ja opettajanhuoneessa sekä kahdessa XP-koneen omaavassa luokkahuoneessa. Oppimisympäristöistä meillä on ollut käytössä Opit-palvelu kahden vuoden ajan. Edellisestä strategiakaudesta lähtien konekantaa on hiljalleen saatu uusittua vuosittain. Tämän on mahdollistanut osittain Opetushallitukselta saatu tuki laitehankintoihin sekä hallinnon koneiden siirtyminen oppilaskoneiksi hallinnon laitekannan uudistuessa. Tosiasia kuitenkin on, ettei nykyinen laitekanta riitä perustoimintoihin tieto- ja viestintätekniikan opettamisessa. Laitekannan uudistamiseen pyritään myös tällä strategiakaudella, tosin taloudelliset reunaehdot huomioiden. Koulumme tietotekniikasta vastaavalla opettajalla on vastuullaan koulun työasemien toimivuus. Hän tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin atk-keskuksen kanssa mitä tulee tekniseen avuntarpeeseen. Pedagogiset tukipalvelut on saatavissa koulun omilta opettajilta, jotka ovat käyneet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tukihenkilökoulutuksen. 7

8 3. VISIO VUODELLE 2 Lukuvuonna Metsolan koulun oppilaat käyttävät viikoittain tietotekniikkaa opiskelussaan ja oppimisessaan ja hallitsevat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Kaikilla Metsolan koulun henkilöstön jäsenillä on tieto- ja viestintätekniikan hyvät perusvalmiudet. Koulumme tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristö on korkeatasoinen. Opetuksen korkea laatu perustuu henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Tieto- ja viestintätekniikka tulee olemaan koulussamme yhtenä opetusmenetelmänä oppimisen tukena. Tämän mahdollistaa tietotekniikan käyttö useissa opetustiloissa. Kaikilla oppilailla on tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaidot heidän siirtyessään 7. luokalle. Henkilökunnalla on koulullamme jatkuva sisäinen tuki tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidoissa. Tämän lisäksi koulumme saa tarvittavan teknisen tuen kaupungin atk-keskuksesta. Tavoitteet a. Koko henkilöstölle tieto- ja viestintätekniikan käytön hyvät perustaidot b. Kaikille oppilaille tieto- ja viestintätekniikan perustaidot c. Laitteiston ja ohjelmistojen määrän lisääminen ja monipuolistaminen 3.1 Oppilaiden osaaminen Koulun pyrkimys on ohjata oppilasta kehittämään ja soveltamaan tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikka opiskeltavaan aineeseen. Oppilaiden TVT-taitojen valmiuksien opettaminen on näin integroitu koulun opetussuunnitelmaan eri oppiaineiden yhteyteen. Tavoitteena on, että oppilas on saavuttanut kuudennen luokan päättyessä opetushallituksen suositusten mukaiset tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Näin pyrimme takaamaan kaikille riittävät tieto- ja viestintätekniikan kansalaistaidot. Oleellista on, että kaikilla koulumme opettajilla on hallinnassa vähintään OPE.FI I-tason perustaidot, jotta tämä taso voidaan oppilaille taata. 8

9 3.2 Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen Kaikilla koulumme opettajilla tulee vuoteen 2 mennessä olla vähintään OPE.FI II-taitotason mukaiset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot. Näin opettajat pystyvät ohjaamaan oppilaansa opetushallituksen määrittelemien suositusten (ks. s. x) tasolle aina alkuopetuksesta kuudenteen luokkaan saakka. Tämän strategiakauden tavoitteena on paikata syksyn 2 kartoituksessa havaitut puutteet opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidoissa. Jotta riittävä taitotaso saavutetaan, tullaan opettajille järjestämään täsmäkoulutusta tai ohjaamaan heidät Kotkan kaupungin tai Helsingin kehitys- ja koulutuskeskus Palmenian tarjoamille kursseille. Eritoten kehittämistä vaatii työkaluohjelmien käyttö, kuten Power Point, Exel ja kuvankäsittely. Myös Windowsin perustoimintojen ja Wordin lisäkoulutukselle on tarvetta. Koulutuksella parannamme opettajien pedagogisia valmiuksia käyttää tietotekniikkaa opetuksessaan. Muulla henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua opettajille kohdistettuihin koulutuksiin. 3.3 Kodit ja muut sidosryhmät Strategiakauden aikana koulu osallistuu mahdollisuuksien erilaisiin kehittämishankkeisiin. Mikäli saamme sähköisen reissuvihkon käyttöömme, se antaa mahdollisuuden hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa. Koulun kotisivut pidetään mahdollisimman paljon informaatiota antavana välineenä kodeille ja koulun muille yhteistyötahoille. Tieto- ja viestintätekniikan ollessa integroituna eri oppiaineisiin, on erittäin todennäköistä Opitympäristön käyttöönoton laajentaminen eri luokkatasoilla. 3.4 Laitteet, ohjelmistot, verkko ja tukipalvelut Koulullamme on oltava käytössä riittävä tieto- ja viestintätekniikan varustus, jotta jokainen luokkataso pääsee osalliseksi TVT-taitojen harjoitteluun tasapuolisesti. Tästä johtuen strategiakauden tavoitteena on lisätä koulun laitemäärää tarvittavalle tasolle. Koska tietotekniikkaluokan verkko on täynnä, kohdennamme laitehankinnat luokkahuoneisiin, joissa on tällä hetkellä käytössä vanhentunut ja verkosta poistettu laitekanta. Tarvitsemme vähintään neljätoista (14) XP-konetta ohjelmistoineen, jotta jokaisessa luokkahuoneessa olisi yksi verkossa toimiva uusi XP-kone. Verkkoresurssit mahdollistaisivat jokaiseen luokkahuoneeseen kaksikin verkossa toimivaa XP-konetta. Taloudellisia resursseja tullaan tarvitsemaan strategiakaudella lisää. Haemme erillisrahoitusta OPH:lta vuonna 27. 9

10 Koululla toimii jatkossakin koulun työasemien toimivuudesta vastaava opettaja. Sen lisäksi tukea saadaan Kotkan kaupungin atk-keskuksesta tarpeen mukaan. Koulussamme on neljä opettajaa, joilla on mahdollisuus jakaa tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tukea muille opettajille. Strategiakauden päättyessä pedagogisen tuen taitavia opettajia tulee olemaan toivottavasti muutama opettaja lisää.

11 4. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKITTAIN 4.1 Opetussuunnitelman tavoitteet Esiopetus ja vuosiluokat Tavoitteet Oppilas tutustuu tietokoneeseen ja oppii käyttämään tietokonetta opiskelun tukena sovellusohjelmiin (esim. Word, koulun omat opetusohjelmat) internetin käyttöön netikettiin ja opettelee arvioimaan kriittisesti internetissä olevaa tietoa vuosiluokat Tavoitteet Oppilas oppii käyttämään tietokonetta opiskelun tukena internetin käytön perustaitoja käyttämään hakukoneita tiedonetsinnän apuvälineenä arvioimaan kriittisesti internetissä olevaa tietoa tallentamaan ja avaamaan tiedoston itsenäisesti (esim. Word) muokkaamaan ja muotoilemaan kirjoittamaansa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) digi-kameran käytön perusteita. 6. vuosiluokat Tavoitteet Oppilas oppii käyttämään tietokonetta opiskelun tukena käyttämään sähköpostia osana opiskelua ja tiedonsiirtoa arvioimaan kriittisesti internetissä olevaa tietoa esitysgrafiikan perustaitoja (esim. PowerPoint ja Exel) käyttämään digi-kameraa ja muokkaamaan kuvaa 11

12 4.2 Opetussuunnitelman sisällöt Käytännön työtaidot Tiedonhallintataidot Tietoturva ja etiikka käynnistäminen, sammuttaminen, näppäimistön ja hiiren hallinta, tietokoneen osien nimitykset, tiedoston avaaminen, omalle tasolle sopivien tekstien tuottaminen tallentaminen, tulostaminen tutustuminen Internetin käyttöön oman koulun kotisivujen kautta, OPITympäristön tutustumista, opetusohjelmien käyttöä tutustuminen netikettiin ja tietoturvaohjeisiin tulostusasetukset, useiden sovellusten samanaikainen käyttö, tekstin muokkaaminen (aktivoiminen, kirjainkoot, kirjasinlajit), tasauksen hallinta (vasen, tasattu, keskitetty), rivivälin vaihtaminen, luetteloiden laatiminen, esikatselu, digi-kameran käyttöä, kuvan tuominen tiedostoon, skaalaus, tutustuminen kuvankäsittelyyn tiedonhaku verkkosivustoista eri oppiaineissa, verkkosivujen ja hakukoneiden peruskäyttö opettajan ohjeiden mukaisesti, OPIT-ympäristön ja sen sähköpostin käyttö (viestin kirjoittaminen, lähettäminen, vastaanottaminen ja vastaaminen) netiketin säännöt, omien henkilötietojen käytön riskien ymmärtäminen, tekijänoikeuksien perusteet tiedostonhallinnan perusteet: kansioiden luominen (siirrä, kopioi, poista), sivu- ja kappaleasetukset (paperikoko, marginaalit, sarkaimien käyttö), tekstinkäsittelyohjelmassa leikkaaminen, kopioiminen, liittäminen, pienimuotoisen esityksen laatiminen esitysgrafiikkaohjelmalla (PowerPoint), digikameran ja skannerin peruskäyttö, taulukkojen ja diagrammien luominen (Exel) verkkosivujen, OPITin ja hakukoneiden monipuolinen käyttö, hakutulosten sisällön ja luotettavuuden arvioiminen, kerätyn tiedon järjestely, luokittelu ja esittäminen, sähköpostin käytön syventäminen (liitetiedoston lisääminen ja avaaminen) netiketin tunteminen ja noudattaminen, teknologiaan liittyvien eettisten ja moraalisten kysymyksien tunnistaminen, suojautuminen haitalliselta materiaalilta, tekijänoikeudet verkkojulkaisussa 12

13 4.3 Osaamisen kuvaukset kuudennen luokan päättyessä Kuudennen luokan päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja oppimis-/harjoitteluohjelmiin ja ymmärtää ohjelmien yhteistä logiikkaa. Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työskentelyssään. Käytännön työtaidot Oppilas - käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita (esim. tulostinta) - käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön - käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä - kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä - osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä - osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä - käyttää sähköpostia. Oppilas tunnistaa - tietokoneohjelmien periaatteita - työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytössä. Tiedonhallintataidot Oppilas osaa - hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti - tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan - kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona - arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa - hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista (OPIT) - käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka Oppilas - käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti - pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään - käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä - tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä - osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan - ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit - tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet - tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä - tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat. 13

14 LIITE 1 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 2.LUOKAT Perustoiminnot sanoa 1. käynnistää tietokoneluokan 3. käyttää koulun opetusohjelmia. käyttää OPIT:a 7. luoda kansioita. 9. poistaa tiedostoja. 11. siirtää tekstiä ja kuvia 13. etsiä tiedostoa koneelta Sähköposti ja Internet sanoa. lähettää sähköpostia. 17. lähettää tiedostoja sähköpostin 19. tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani 21. hakea tietoa Internetistä hakusanan 23. Tiedän milloin liitetiedoston avaaminen tai 2. tehdä ja ylläpitää wwwsivuja. Työkaluohjelmat asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla 28. tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri 3. luoda numerotauluk on ja tehdä siitä 32. poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint). 34. rajata kuvaa. sanoa Lisälaitteet ottaa kuvan digitaalikameralla. 36. siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle. 37. lisätä paperia tulostimeen. 38. skannata paperikuvan tietokoneelle. 39. tallentaa kuvia ja tiedostoja CDlevylle. sanoa Kuinka usein käytän tietokonetta koulussa? 41. tietokonetta atkluokassa? 42. tietokonetta omassa luokassa? 43. tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? 44. koulun kotisivuja? en koskaan 1-3 kertaa lukukausi kuukausittain viikoittain päivittäin 14

15 1. käynnistää tietokoneluokan koneen kirjautua koneelle koulun tunnuksella käyttää koulun opetusohjelmia tehdä kirjoitelman Wordilla käyttää OPIT:a tallentaa työni haluamaani asemaan luoda kansioita kopioida ja siirtää tiedostoja kansiosta toiseen poistaa tiedostoja. 11. nimetä tiedostoja ja kansioita uudelleen siirtää tekstiä ja kuvia sovelluksesta toiseen valita käytettävän tulostimen etsiä tiedostoa koneelta tiedoston nimen perusteella etsiä tiedostoa koneelta tiedoston sisällön tai tallennusajankohdan mukaan lähettää sähköpostia avata minulle lähetetyn sähköpostin lähettää tiedostoja sähköpostin liitteenä avata sähköpostin liitetiedostot tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani paikkaan lähettää saamani viestin edelleen kolmannelle henkilölle hakea tietoa Internetistä hakusanan avulla hakea tietoa Internetistä linkkilistojen avulla Tiedän milloin liitetiedoston avaaminen... aiheuttaa tietoturvariskin Löydän Internetistä esimerkiksi linja-auton aikataulun tehdä ja ylläpitää www-sivuja asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla asettaa kuvan haluamalleni kohdalle sivua tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri tallennusmuodoissa käyttää taulukko-ohjelmaa (Exel) esim. laatia lukujärjestyksen luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin luoda PowerPoint-esityksen, jossa on tekstiä ja kuvia poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint) muuttaa kuvan kokoa rajata kuvaa ottaa kuvan digitaalikameralla siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle lisätä paperia tulostimeen skannata paperikuvan tietokoneelle tallentaa kuvia ja tiedostoja CD-levylle en 1-3 x kosk. lukuk. kk vk p 4. tietokonetta koulussa? tietokonetta atk-luokassa? tietokonetta omassa luokassa? tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? koulun kotisivuja?

16 LIITE 2 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 4.LUOKAT Perustoiminnot sanoa 1. käynnistää tietokoneluokan 3. käyttää koulun opetusohjelmia. käyttää OPIT:a 7. luoda kansioita. 9. poistaa tiedostoja. 11. siirtää tekstiä ja kuvia 13. etsiä tiedostoa koneelta Sähköposti ja Internet sanoa. lähettää sähköpostia. 17. lähettää tiedostoja 19. tallentaa avatut 21. hakea tietoa Internetistä 23. Tiedän milloin liitetiedoston 2. tehdä ja ylläpitää Työkaluohjelmat sanoa 26. asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla 28. tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri 3. luoda numerotauluk on ja tehdä siitä 32. poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint). 34. rajata kuvaa. Lisälaitteet ottaa kuvan digitaalikameralla. 36. siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle. 37. lisätä paperia tulostimeen. 38. skannata paperikuvan tietokoneelle. 39. tallentaa kuvia ja tiedostoja CDlevylle. sanoa Kuinka usein käytän tietokonetta koulussa? 41. tietokonetta atkluokassa? 42. tietokonetta omassa luokassa? 43. tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? 44. koulun kotisivuja? en koskaan 1-3 kertaa lukukausi kuukausittain viikoittain päivittäin 16

17 1. käynnistää tietokoneluokan koneen kirjautua koneelle koulun tunnuksella käyttää koulun opetusohjelmia tehdä kirjoitelman Wordilla käyttää OPIT:a tallentaa työni haluamaani asemaan luoda kansioita kopioida ja siirtää tiedostoja kansiosta toiseen poistaa tiedostoja nimetä tiedostoja ja kansioita uudelleen siirtää tekstiä ja kuvia sovelluksesta toiseen valita käytettävän tulostimen etsiä tiedostoa koneelta tiedoston nimen perusteella etsiä tiedostoa koneelta tiedoston lähettää sähköpostia avata minulle lähetetyn sähköpostin lähettää tiedostoja sähköpostin liitteenä avata sähköpostin liitetiedostot tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani paikkaan lähettää saamani viestin edelleen kolmannelle henkilölle hakea tietoa Internetistä hakusanan avulla hakea tietoa Internetistä linkkilistojen avulla Tiedän milloin liitetiedoston...aiheuttaa tietoturvariskin Löydän Internetistä esimerkiksi linja-auton aikataulun tehdä ja ylläpitää www-sivuja asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla asettaa kuvan haluamalleni kohdalle sivua tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri tallennusmuodoissa käyttää taulukko-ohjelmaa (Exel) esim. laatia lukujärjestyksen luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin luoda PowerPoint-esityksen, jossa on tekstiä ja kuvia poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint) muuttaa kuvan kokoa rajata kuvaa ottaa kuvan digitaalikameralla siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle lisätä paperia tulostimeen skannata paperikuvan tietokoneelle tallentaa kuvia ja tiedostoja CD-levylle en kosk. 1-3 x lukuk. kk vk p 4. tietokonetta koulussa? tietokonetta atk-luokassa? tietokonetta omassa luokassa? tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? koulun kotisivuja?

18 LIITE 3 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 6.LUOKKA Perustoiminnot käynnistää 3. käyttää koulun. käyttää OPIT:a 7. luoda kansioita. 9. poistaa 11. siirtää tekstiä ja 13. etsiä tiedostoa sanoa Sähköposti ja Internet lähettää sähköpostia. 17. lähettää tiedostoja 19. tallentaa avatut liitetiedostot 21. hakea tietoa Internetistä 23. Tiedän milloin liitetiedoston 2. tehdä ja ylläpitää www- sanoa Työkaluohjelmat 2 2 sanoa 26. asetella tekstin sivulle haluamallani 28. tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri 3. luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin 32. poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint). 34. rajata kuvaa. Lisälaitteet sanoa 3. ottaa kuvan digitaalikameralla. 36. siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle. 37. lisätä paperia tulostimeen. 38. skannata paperikuvan tietokoneelle. 39. tallentaa kuvia ja tiedostoja CDlevylle. Kuinka usein käytän tietokonetta koulussa? 41. tietokonetta atkluokassa? 42. tietokonetta omassa luokassa? 43. tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? 44. koulun kotisivuja? en koskaan 1-3 kertaa lukukausi kuukausittain viikoittain päivittäin 18

19 1. käynnistää tietokoneluokan koneen kirjautua koneelle koulun tunnuksella käyttää koulun opetusohjelmia tehdä kirjoitelman Wordilla 26. käyttää OPIT:a tallentaa työni haluamaani asemaan luoda kansioita kopioida ja siirtää tiedostoja kansiosta toiseen poistaa tiedostoja nimetä tiedostoja ja kansioita uudelleen siirtää tekstiä ja kuvia sovelluksesta toiseen valita käytettävän tulostimen etsiä tiedostoa koneelta tiedoston nimen perusteella etsiä tiedostoa koneelta tiedoston lähettää sähköpostia avata minulle lähetetyn sähköpostin lähettää tiedostoja sähköpostin liitteenä avata sähköpostin liitetiedostot tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani paikkaan lähettää saamani viestin edelleen kolmannelle henkilölle hakea tietoa Internetistä hakusanan avulla hakea tietoa Internetistä linkkilistojen avulla Tiedän milloin liitetiedoston...aiheuttaa tietoturvariskin Löydän Internetistä esimerkiksi linja-auton aikataulun tehdä ja ylläpitää www-sivuja asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla asettaa kuvan haluamalleni kohdalle sivua tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri tallennusmuodoissa käyttää taulukko-ohjelmaa (Exel) luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin luoda PowerPoint-esityksen, jossa on tekstiä ja kuvia poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint) muuttaa kuvan kokoa rajata kuvaa ottaa kuvan digitaalikameralla siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle lisätä paperia tulostimeen skannata paperikuvan tietokoneelle tallentaa kuvia ja tiedostoja CD-levylle en kosk. 1-3 x lukuk. kk vk p 4. tietokonetta koulussa? tietokonetta atk-luokassa? tietokonetta omassa luokassa? tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? koulun kotisivuja?

20 LIITE 4 HENKILÖKUNNAN KARTOITUS 26 METSOLAN KOULU Windows-toiminnot Henkilökunta 2 1. tallentaa 3. siirtää ja. nimetä 7. valita 9. etsiä 11. vaihtaa sanoa Sähköposti ja Internet Henkilökunta lähettää tiedostoja 14. tallentaa avatut 16. hakea tietoa Internetistä 18. Tiedän milloin liitetiedoston 2. tarkistaa, että virustorjunta sanoa Työkaluohjelmat Henkilökunta 22. asetella tekstin 24. tallentaa dokumenttin 26. luoda numerotaul 28. luoda Power 3. muuttaa kuvan 32. purkaa ja pakata sanoa Lisälaitteet Henkilökunta ottaa kuvan digitaalikame 3. heijastaa kuvan 37. liittää dataprojekto 39. skannata paperikuvan sanoa Pedagoginen käyttö Henkilökunta 2 sanoa 41. ohjata 43. ohjata 4. ohjata oppilaat 47. etsiä ja 49. käyttää 1. käyttää 3. käyttää Kuinka usein... Henkilökunta 2 2. itse opetat tietokoneen avulla? 7. ohjaat harjoittelijasi käyttämään tietokoneita 9. käytät dataprojekto ria opetuksess 61. käytät enorssin wwwsivuja? En koskaan 1-3krt/lk kuukausittain viikottain päivittäin 2

21 1. tallentaa työni haluamaani levyasemaan järjestellä työni luomalla kansioita (hakemistoja) siirtää ja kopioida tiedostoja (asiakirjoja) kansiosta toiseen. 4. poistaa tiedostoja nimetä tiedostoja ja kansioita uudelleen siirtää tietoja sovelluksesta toiseen leikepöydän kautta valita käytettävän kirjoittimen etsiä tiedostoa levyasemalta tiedoston nimen tai nimen osan avulla. 9. etsiä tiedostoa levyasemalta tiedoston sisällön tai tallennusajankohdan mukaan lisätä verkkokirjoittimen koneen käyttöön vaihtaa lähiverkon salasanani lähettää tiedostoja sähköpostin liitteenä avata liitetiedostot tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani paikkaan lähettää saamani viestin edelleen kolmannelle henkilölle hakea tietoa Internetistä hakusanan avulla hakea tietoa Internetistä linkkilistojen avulla Tiedän milloin liitetiedoston avaaminen tai ohjelman lataaminen aiheuttaa tietoturvariskin Löydän Internetistä esimerkiksi juna-aikataulun tarkistaa, että virustorjuntaohjelman päivitykset ovat ajan tasalla tehdä ja ylläpitää www-sivuja asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla. (Word) asettaa kuvan haluamalleni kohdalle sivua (Word) tallentaa dokumenttini tarpeen mukaan eri tallennusmuodoissa (esim. doc, rtf) toteuttaa lukujärjestykseni Excelillä luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin (Excel). 27. luoda Exceliin laskentakaavoja luoda PowerPoint-esityksen, jossa on tekstiä ja kuvia poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint) muuttaa kuvan kokoa (esim. PSP) rajata kuvaa (PSP) purkaa ja pakata tiedoston (esim. Zip) ottaa kuvan digitaalikameralla siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle heijastaa kuvan dataprojektorilla tietokoneelta ja videolta lisätä paperia tulostimeen liittää dataprojektorin tietokoneeseen käyttää dokumenttikameraa opetuksessani skannata paperikuvan tietokoneelle tallentaa kuvia ja tiedostoja CD-levylle ohjata oppilaani käynnistämään tietokoneluokan koneet ohjata oppilaani tekemään kirjoitelman Wordillä ohjata oppilaani tallentamaan tiedoston tiettyyn paikkaan järjestää oppilaille tiedonhakutehtäviä Internetistä ohjata oppilaat luomaan omia PowerPoint esityksiä käyttää www-sivuja tietolähteenä opetuksessa etsiä ja näyttää oppilaille kuvia verkosta laatia kokeen käyttäen tietokonetta käyttää valmiita opetusohjelmia oppilaiden kanssa ohjata harjoittelijani käyttämään tieto ja viestintätekniikkaa opetuksen apuna. 1. käyttää oppimisalustaa opetuksessa (esim. WebCT, Moodle, Opit) ohjata oppilaani tekemään www-sivuja käyttää videoneuvottelulaitteistoa opetuksessa Käytän sähköistä reissuvihkoa luokan vanhempien kanssa

22 en kosk. 1-3krt/lk kk vk p. itse opetat tietokoneen avulla? ohjaat oppilaasi työskentelemään tietokoneilla? ohjaat harjoittelijasi käyttämään tietokoneita opetuksessaan? 2 8. etsit tietoa Internetistä? käytät dataprojektoria opetuksessa? käytät koulun omia www-sivuja? käytät enorssin www-sivuja?

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT TVT-kehittämistyöryhmä 28.10.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT Päijät-Hämeeseen on laadittu yhteinen TVT-OPS vuonna 2010. Nastolan opettajien käyttöön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt MOISION KOULUN TVT -STRATEGIA 2012-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. TVT -tiimi 2.1 Kokoonpano 2.2 Tehtävät 3. TVT -opetuksen toteutus 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt 4. Tieto -ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla

Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla 1.- 6. Suunnitelmassa on ehdotuksia eri oppiaineisiin soveltuvista projekteista joiden avulla vuosiluokkien TVT -tavoitteet voidaan saavuttaa. Taulukossa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KOULUN TIETO-

ORIPÄÄN KOULUN TIETO- ORIPÄÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Liite Oripään koulun opetussuunnitelmaan 1.8.2017 Tämä asiakirja sisältää opetussuunnitelman 1.-6. luokille tieto- ja viestintästrategiasta:

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA 28.11.2002 1.9.2005 26.5.2008 TYÖRYHMÄ: Mikko Saine Erik Virta 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 PERUSKÄSITTEET 4 KOULUN TIETOSTRATEGINEN VISIO 5 LAITTEISTOSTRATEGIA 5 OHJELMISTOSTRATEGIA

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA 2004-2005 1 Johdanto Opetusministeriön ja opetushallituksen tahoilta kouluille on annettu tavoitteeksi kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista

Lisätiedot

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA SISÄLLYS 1 KÄSITTEET... 3 2 TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO... 4 3 KOULUN IT-TAVOITE... 4 3.1 Tuorsniemen koulun it-tavoite... 4 4 TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI...

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Kehittämiskohteet...4

Lisätiedot

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO... 4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET... 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä tekee tiivistä kehittämistyötä elinkeinoelämän kanssa. Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus 26.3.2009-10.9.2009

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Perusteet 16.3.2009 Rovaniemen Design Park Kouluttaja Timo Laapotti / F4U Foto For You f4u@f4u.fi 0400 684 358 http://f4u.fi/ ATK yrittäjän työvälineenä Esityksen sisältö A-ajokorttivaatimukset

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä Petri Ilmonen Internet selkokielellä Sisällysluettelo Saatesanat 3 Johdanto 6 Internetin osaamissisällöt 8 1 Perustietoa tietokoneen käytöstä 10 1.1 Tietokoneen käynnistäminen 10 1.2 Käyttäjätunnus ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 Laitteen hallinta

oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 Laitteen hallinta Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen tietohallintotyöryhmän asettamat TAITOTASOT oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 * noudattaa annettuja ohjeita ja edetä niiden

Lisätiedot

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa.

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa. Turun opetustoimen 6. luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna Sisällysluettelo Yleistä... 5 Poimintoja... 6 Tietokoneen hallinta... 7 Tekstinkäsittelytaidot... 9 Kuvankäsittely...

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU

TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietostrategia osana koulun kehittämistä 2. Tietostrategian tavoitteet 3. Informaatioteknologian hyödyntämisen nykytila ja kulttuurit 4. Tavoitteet

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka alaluokilla

Tietotekniikka. Tietotekniikka alaluokilla Tietotekniikka Tietotekniikka alaluokilla Tietotekniikka -oppiainetta ei alaluokilla ole, vaan tietokoneen käyttötaidot opitaan käyttämällä sitä työvälineenä eri oppiaineiden opiskelussa. Opetuksesta vastaa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia , työversio

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia , työversio Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2005-2006, työversio 2.6.2005 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1.1 Tietostrategian tehtävä 1.2 Yhteys opetussuunnitelmiin

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

SALLAN SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTÖN STRATEGIA

SALLAN SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTÖN STRATEGIA SALLAN SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTÖN STRATEGIA Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tieto- ja viestintätekniikka sivistystoimen laatujärjestelmän osana... 5 3 Esimerkkitaulukko laatukriteereistä...

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA YLEISTÄ Tietostrategia sisältää perusasioiden linjaukset tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Saaristen koulussa sekä hallinnon että opetuksen käytön näkökulmasta. Hallinnon

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishanke Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Pirkko-Liisa Iivari Omnian ammattiopisto 9.11.2006 Työssäoppimisen ohjaus

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010

TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 Verkkokyselyn yhteenveto Yleistä Keväällä 2010 toteutettiin verkkokysely, jonka avulla selvitettiin Turun opetustoimen kuudesluokkalaisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän harjoituksen 1b tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman tutuiksi. Harjoituksen tavoitteet Harjoituksessa

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 1. Johdanto... 1 2. Visio... 1 3. Tavoitteet... 1 3.1. Hallinto... 1 3.2. Opetus... 1 4. Kulttuurimittaus... 2 4.1. Hyödyntämistä tukevat piirteet... 2 4.2. Hyödyntämistä

Lisätiedot

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksiin liittyvine tavoitetasoineen Tavoitteet vuosiluokilla 1 2 Tavoitteet vuosiluokilla

Lisätiedot