METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010"

Transkriptio

1 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2

2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ Tietostrategian päivittäminen Aiempi strategiamme (vuosille 21 2) NYKYTILANNE Oppilaiden osaaminen Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen Kodit ja muut sidosryhmät Laitteet, ohjelmistot, verkko ja tukipalvelut VISIO VUODELLE Oppilaiden osaaminen Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen Kodit ja muut sidosryhmät Laitteet, ohjelmistot, verkko ja tukipalvelut TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKITTAIN Opetussuunnitelman tavoitteet Opetussuunnitelman sisällöt Osaamisen kuvaukset kuudennen luokan päättyessä...13 LIITE 1 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 2.LUOKAT...14 LIITE 2 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 4.LUOKAT...16 LIITE 3 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 6.LUOKKA...18 LIITE 4 HENKILÖKUNNAN KARTOITUS 26 METSOLAN KOULU...2 2

3 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön strategian eli tietostrategian tehtävänä on ohjata ja tukea koulumme toiminnan laadullista kehittymistä. Tietostrategian avulla huolehdimme siitä, että Metsolan koulun oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan sekä sähköisten oppimateriaalien hyödyntämiseen opiskelussa. Tietostrategia edellyttää, että koulun opetuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä osallistuvaksi tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden, muun mediatekniikan ja tietoverkkojen ohjattuun ja itsenäiseen käyttämiseen. Tietotekniikan käyttötaidon opiskelun tavoitteena on varmistaa, että oppilas aikaisemmasta kokemuksistaan riippumatta osaa käyttää tietokoneita ja keskeisimpiä työvälineohjelmia sekä saa realistisen kuvan tietokoneen hyödyntämismahdollisuuksista. Koulun opettajien ja muun henkilökunnan hyvä pedagoginen ja tietotekninen osaaminen mahdollistavat oman työn ja koulun toiminnan kehittämisen sekä opetusmenetelmien uudistamisen. Tietostrategia edellyttää, että koululla tulee olla käytettävissä asiantuntevia kouluttajia sekä ohjaus- ja tukihenkilöitä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukemiseen. Koko henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus hankkimansa tieto- ja viestintätekniikan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tietostrategia edellyttää, että koulumme teknisen varustelutason tulee tukea koulun perustehtävien (opetus, kehittämistoiminta, täydennyskoulutus) laadukasta toteutumista. Tietostrategia on osa koulumme opetussuunnitelmaa. Sen laadintaa ja päivittämistä ohjaavat seuraavat asiakirjat: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 24 Kotkan kaupungin koulutuspoliittinen strategia 23 2 Kotkan - Haminan seudun alueellinen tietostrategia Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma 24 3

4 1.1 Tietostrategian päivittäminen Ensimmäinen koulumme tietostrategia kirjoitettiin vuonna 21 ja sitä päivitetään säännöllisesti kolmen vuoden välein tarvittaessa tiheämmin. Lähtökohtana uudelle strategiakaudelle on tulevan kauden visioiminen. Päivittämistyö alkaa 1) edellisen strategiakauden laajemmalla arvioinnilla ja jatkuu 2) sekä henkilöstön että oppilaiden osaamis- ja taitotasokyselyllä, 3) resurssien kartoituksella, 4) täydennyskoulutuksella, ) opetussuunnitelman tarkistamisella ja jatkuen edelleen 6) uuden strategian kirjoittamiseen ja toimintasuunnitelman laatimiseen. 7) Lopuksi päätämme strategian seurannasta ja sen aikataulusta Päivittämistyön organisoinnista vastaa TVT-työryhmä, johon kuuluu rehtorin lisäksi kolme opettajaa. Tietostrategian kirjoittamisvaiheessa työryhmä tuo strategian henkilöstön (opettajat ja koulunkäyntiavustajat) yhteiseen käsittelyyn vaiheittain. Lopullinen versio hyväksytään opettajien kokouksessa. 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2) Koulussamme tieto- ja viestintätekniikan opetus oli ollut satunnaista ja opettajien taidoista riippuvaa. Oli syntynyt tarve muokata tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma toimivaksi ja saada henkilöstölle riittävät tietotekniikan käyttötaidot, jotta myös oppilailla olisi mahdollisuus saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset käyttötaidot. Syksyllä 21 lähdimme mukaan Helsingin yliopiston Laatua verkosta koulutushankkeeseen, jonka tavoitteena oli sekä tukea TVT:n opetuskäytön strategiatyötä että kehittää opettajien TVT:n opetuskäytön taitoja. Koulumme TVT:n kehittäjäryhmä, johon kuului rehtorin lisäksi kolme opettajaa, osallistui koulutukseen ja koulutti edelleen henkilöstöä. Koulun strategiatyöhön osallistuivat kaikki opettajat ja koulunkäyntiavustajat. Strategiamme laadittiin vuosille 21 2 ja se sisälsi myös toimeenpanosuunnitelman. Aikaisemman strategiakautemme kaikkia tavoitteita ei saavutettu. Taloudellinen tilanne ei ole tuonut tarpeeksi helpotusta laitehankintoihin. Koko henkilöstö ei ole saavuttanut tvt-käytön hyviä perustaitoja. 4

5 Tämä on vaikuttanut myös oppilaiden perustaitojen hallintaan. Helsingin yliopiston Kotkan yksikkö, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, on tarjonnut OPE.FI I-tasoista maksutonta koulutusta, mutta kiinnostus on ollut vähäistä. 2. NYKYTILANNE Tietotekniikan opetus on toteutettu koulussamme eri oppiaineiden sisällä. Opetussuunnitelmamme ottaa huomioon vaadittavien tietoteknisten taitojen kartuttamisen sekä oppimisen tukemisen ja syventämisen tietotekniikan avulla. Näin ollen tietotekniikan opettaminen on yksi osa-alue lähes jokaisessa oppiaineessa esiopetuksesta aina kuudenteen luokkaan saakka. Jokaiselle luokalle on järjestetty pääsy tietotekniikkaluokkaan ainakin kerran viikossa kiinteällä ajalla. Tästä huolimatta luokkien väliset erot käytön määrässä ja laadussa ovat suuret. Lähtökohtana uudelle strategiakaudelle 26 2 on tulevan visioiminen niin tieto- ja viestintätekniikan käytön kuin myös koulun laitekannan suhteen. Tarkoituksena on myös arvioida mennyttä strategiakautta Oppilaiden osaaminen Oppilaiden osaamista kartoitettiin lukuvuonna 2 26 kyselyllä, joka teetettiin vuosiluokille 2, 4 ja 6. Kyselyn tuloksena 2. luokkien kohdalla voidaan todeta, että tulokset eivät kerro totuutta heidän taidoistaan. Joidenkin kyselyn osioiden kohdalta oli syytä päätellä, että oppilaat eivät olleet ymmärtäneet kysymyksiä. Tämän vuoksi keskityimme kartoittamaan 2. luokan kohdalta vain perustoimintojen, sähköpostin ja Internetin käyttötaitoja. Tuloksissa ilmeni, että he hallitsevat perustoiminnoista vain koneiden käynnistämisen, opetusohjelmien käytön ja kirjoitelman tekemisen Wordilla. Sähköpostin ja Internetin käytön kohdalla he hallitsivat tiedon hakemisen hakusanalla. Kartoituksen viimeisestä osiosta selvisi, että tietokoneen he käyttävät tietokoneita koulussa vähän. 4. luokkien kohdalla kartoitus kertoi jo todenmukaisempaa tietoa heidän taidoistaan ja tarkasteluun voitiin ottaa kyselyn kaikki osa-alueet. Perustoiminnoissa puutteita esiintyi kansioiden luomisessa, poistamisessa ja etsinnässä. Sähköpostin ja Internetin kohdalla liitetiedostojen kanssa toimimisessa on vaikeuksia. Työkaluohjelmien puutteet painottuivat Excel- ja Power Point -ohjelmien käyttöön. Lisälaitteiden käytössä kuvansiirto digitaalikamerasta koneelle ja kuvan muokkaus eivät vielä ole hallinnassa. Muut vajavuudet lisälaitteiden käytössä selittyvät laitteiden puutteen vuoksi. Kartoituksen

6 mukaan neljännet luokat käyttävät viikoittain atk-luokan tietokoneita. Myös koulun kotisivut ovat ahkerassa käytössä. 6. luokan kartoituksessa otettiin tarkastelun alle kaikki kyselyn osa-alueet. Myös 6-luokkalaisilla esiintyi puutteita perustoiminnoissa. Kansioiden luominen, poistaminen ja etsiminen sekä sähköpostin ja Internetin käyttöön liittyvä kansioiden käsittely ei ole hallinnassa. Työkaluohjelmien puutteet painottuivat heilläkin Excel- ja Power Point ohjelmien käyttöön. Kartoituksen mukaan puolet 6. luokasta käyttää atk-luokkaa viikoittain, toinen puoli kuukausittain tai 1-3 kertaa lukuvuodessa. Opetuksessa keskitytään tulevina lukuvuosina kartoituksessa ilmenneiden puutteiden korjaamiseen. 2.2 Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen Vuoteen 2 mennessä suuri osa opettajista oli saavuttanut perusvalmiudet tekstinkäsittelyn, internetin ja sähköpostin sekä Windowsin perustoimintojen osalta (OPE.FI I-taitotaso). Tämä taso on taattu koulun omilla te tapäivillä (tarve kartoitettu kyselyillä) sekä Helsingin yliopiston Kotkan yksikön, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, järjestämien OPE.FI koulutuksien avulla. Muutamat opettajat ovat taidoissaan valtakunnallisella OPE.FI II- ja OPE.FI III-tasolla. Neljällä opettajalla on Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisten tukihenkilöiden koulutus. Tällä hetkellä opettajilla on puutteita lähinnä työkaluohjelmien (esim. Excel, Power Paint) käytössä ja pedagogisessa osaamisessa. Myös käytännön tekeminen on vielä melko vähäistä. Koulun muut työntekijät, kuten koulusihteeri ja koulunkäyntiavustajat, ovat pitäneet tietokonetaitojaan yllä osallistumalla kaupungin järjestämään koulutukseen ja oman koulun te tapäiviin. He ovat saaneet myös koulun pedagogisilta tukihenkilöiltä yksilöllistä tukea aina tarvittaessa. 2.3 Kodit ja muut sidosryhmät Koulumme on edellisellä strategiakaudella ollut mukana Active-E Comenius hankkeessa Helsingin yliopiston Kotkan yksikön, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, kanssa. Kyseinen hanke on päättynyt ja nyt odottelemme lopullista raporttia hankkeesta. Koulumme kaksi opettajaa oli myös aloittelemassa sähköisen reissuvihkon käyttöönottoa, mutta toistaiseksi hanke on jäissä. Koulumme kotisivut antavat koulumme vanhemmille ajankohtaista tietoa tapahtumista, historiasta ja koulumme yhteystiedoista. 6

7 2.4 Laitteet, ohjelmistot, verkko ja tukipalvelut Koulun hallintotiloissa on käytössä lähiverkko- ja Internet-yhteydet, viisi () XP-konetta sekä neljä lasertulostinta, joista yksi on värillinen lasertulostin tietokoneluokassa. Koulun ohjelmistojen ja verkon nykytilanne on hyvä, mutta tietokonekanta on koulun kokoon nähden välttävä. Tällä hetkellä koulun tietokoneluokka toimii teknisesti ajatellen erittäin hyvin (17 XP-konetta, kaksi lasertulostinta), mutta käytännössä luokan konemäärä ei ole riittävä koulun luokkakokoihin ja koulun oppilasmäärään nähden. Ongelmana koululla on tietokoneluokan pienuus sekä luokkiin sijoitettujen koneiden ikääntyminen. Luokkakoneista 98% on Opetushallituksen määritelmän mukaan vanhoja (yli 3v). Luokkatiloissa vain kahdessa (2) on XP-kone lähiverkko- ja Internet-yhteyksineen. Näistä luokista on tulostusmahdollisuus koulun tietokoneluokkaan. Muissa luokkatiloissa on jo vanhentunutta konekantaa (win 9, win 98) yhdestä neljään koneeseen per luokkahuone (yht. 23 konetta). Nämä koneet eivät ole lähiverkko- ja Internet-yhteyden takana tietoturvasyistä. Seitsemässä luokkatilassa on myös oma, muualta vanhana poistettu, muste- tai lasertulostimensa. Koululla on myös digi-kamera, jota on mahdollista käyttää tietotekniikkaluokassa ja opettajanhuoneessa sekä kahdessa XP-koneen omaavassa luokkahuoneessa. Oppimisympäristöistä meillä on ollut käytössä Opit-palvelu kahden vuoden ajan. Edellisestä strategiakaudesta lähtien konekantaa on hiljalleen saatu uusittua vuosittain. Tämän on mahdollistanut osittain Opetushallitukselta saatu tuki laitehankintoihin sekä hallinnon koneiden siirtyminen oppilaskoneiksi hallinnon laitekannan uudistuessa. Tosiasia kuitenkin on, ettei nykyinen laitekanta riitä perustoimintoihin tieto- ja viestintätekniikan opettamisessa. Laitekannan uudistamiseen pyritään myös tällä strategiakaudella, tosin taloudelliset reunaehdot huomioiden. Koulumme tietotekniikasta vastaavalla opettajalla on vastuullaan koulun työasemien toimivuus. Hän tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin atk-keskuksen kanssa mitä tulee tekniseen avuntarpeeseen. Pedagogiset tukipalvelut on saatavissa koulun omilta opettajilta, jotka ovat käyneet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tukihenkilökoulutuksen. 7

8 3. VISIO VUODELLE 2 Lukuvuonna Metsolan koulun oppilaat käyttävät viikoittain tietotekniikkaa opiskelussaan ja oppimisessaan ja hallitsevat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Kaikilla Metsolan koulun henkilöstön jäsenillä on tieto- ja viestintätekniikan hyvät perusvalmiudet. Koulumme tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristö on korkeatasoinen. Opetuksen korkea laatu perustuu henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Tieto- ja viestintätekniikka tulee olemaan koulussamme yhtenä opetusmenetelmänä oppimisen tukena. Tämän mahdollistaa tietotekniikan käyttö useissa opetustiloissa. Kaikilla oppilailla on tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaidot heidän siirtyessään 7. luokalle. Henkilökunnalla on koulullamme jatkuva sisäinen tuki tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidoissa. Tämän lisäksi koulumme saa tarvittavan teknisen tuen kaupungin atk-keskuksesta. Tavoitteet a. Koko henkilöstölle tieto- ja viestintätekniikan käytön hyvät perustaidot b. Kaikille oppilaille tieto- ja viestintätekniikan perustaidot c. Laitteiston ja ohjelmistojen määrän lisääminen ja monipuolistaminen 3.1 Oppilaiden osaaminen Koulun pyrkimys on ohjata oppilasta kehittämään ja soveltamaan tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikka opiskeltavaan aineeseen. Oppilaiden TVT-taitojen valmiuksien opettaminen on näin integroitu koulun opetussuunnitelmaan eri oppiaineiden yhteyteen. Tavoitteena on, että oppilas on saavuttanut kuudennen luokan päättyessä opetushallituksen suositusten mukaiset tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Näin pyrimme takaamaan kaikille riittävät tieto- ja viestintätekniikan kansalaistaidot. Oleellista on, että kaikilla koulumme opettajilla on hallinnassa vähintään OPE.FI I-tason perustaidot, jotta tämä taso voidaan oppilaille taata. 8

9 3.2 Opettajien ja muun henkilökunnan osaaminen Kaikilla koulumme opettajilla tulee vuoteen 2 mennessä olla vähintään OPE.FI II-taitotason mukaiset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot. Näin opettajat pystyvät ohjaamaan oppilaansa opetushallituksen määrittelemien suositusten (ks. s. x) tasolle aina alkuopetuksesta kuudenteen luokkaan saakka. Tämän strategiakauden tavoitteena on paikata syksyn 2 kartoituksessa havaitut puutteet opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidoissa. Jotta riittävä taitotaso saavutetaan, tullaan opettajille järjestämään täsmäkoulutusta tai ohjaamaan heidät Kotkan kaupungin tai Helsingin kehitys- ja koulutuskeskus Palmenian tarjoamille kursseille. Eritoten kehittämistä vaatii työkaluohjelmien käyttö, kuten Power Point, Exel ja kuvankäsittely. Myös Windowsin perustoimintojen ja Wordin lisäkoulutukselle on tarvetta. Koulutuksella parannamme opettajien pedagogisia valmiuksia käyttää tietotekniikkaa opetuksessaan. Muulla henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua opettajille kohdistettuihin koulutuksiin. 3.3 Kodit ja muut sidosryhmät Strategiakauden aikana koulu osallistuu mahdollisuuksien erilaisiin kehittämishankkeisiin. Mikäli saamme sähköisen reissuvihkon käyttöömme, se antaa mahdollisuuden hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa. Koulun kotisivut pidetään mahdollisimman paljon informaatiota antavana välineenä kodeille ja koulun muille yhteistyötahoille. Tieto- ja viestintätekniikan ollessa integroituna eri oppiaineisiin, on erittäin todennäköistä Opitympäristön käyttöönoton laajentaminen eri luokkatasoilla. 3.4 Laitteet, ohjelmistot, verkko ja tukipalvelut Koulullamme on oltava käytössä riittävä tieto- ja viestintätekniikan varustus, jotta jokainen luokkataso pääsee osalliseksi TVT-taitojen harjoitteluun tasapuolisesti. Tästä johtuen strategiakauden tavoitteena on lisätä koulun laitemäärää tarvittavalle tasolle. Koska tietotekniikkaluokan verkko on täynnä, kohdennamme laitehankinnat luokkahuoneisiin, joissa on tällä hetkellä käytössä vanhentunut ja verkosta poistettu laitekanta. Tarvitsemme vähintään neljätoista (14) XP-konetta ohjelmistoineen, jotta jokaisessa luokkahuoneessa olisi yksi verkossa toimiva uusi XP-kone. Verkkoresurssit mahdollistaisivat jokaiseen luokkahuoneeseen kaksikin verkossa toimivaa XP-konetta. Taloudellisia resursseja tullaan tarvitsemaan strategiakaudella lisää. Haemme erillisrahoitusta OPH:lta vuonna 27. 9

10 Koululla toimii jatkossakin koulun työasemien toimivuudesta vastaava opettaja. Sen lisäksi tukea saadaan Kotkan kaupungin atk-keskuksesta tarpeen mukaan. Koulussamme on neljä opettajaa, joilla on mahdollisuus jakaa tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tukea muille opettajille. Strategiakauden päättyessä pedagogisen tuen taitavia opettajia tulee olemaan toivottavasti muutama opettaja lisää.

11 4. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKITTAIN 4.1 Opetussuunnitelman tavoitteet Esiopetus ja vuosiluokat Tavoitteet Oppilas tutustuu tietokoneeseen ja oppii käyttämään tietokonetta opiskelun tukena sovellusohjelmiin (esim. Word, koulun omat opetusohjelmat) internetin käyttöön netikettiin ja opettelee arvioimaan kriittisesti internetissä olevaa tietoa vuosiluokat Tavoitteet Oppilas oppii käyttämään tietokonetta opiskelun tukena internetin käytön perustaitoja käyttämään hakukoneita tiedonetsinnän apuvälineenä arvioimaan kriittisesti internetissä olevaa tietoa tallentamaan ja avaamaan tiedoston itsenäisesti (esim. Word) muokkaamaan ja muotoilemaan kirjoittamaansa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) digi-kameran käytön perusteita. 6. vuosiluokat Tavoitteet Oppilas oppii käyttämään tietokonetta opiskelun tukena käyttämään sähköpostia osana opiskelua ja tiedonsiirtoa arvioimaan kriittisesti internetissä olevaa tietoa esitysgrafiikan perustaitoja (esim. PowerPoint ja Exel) käyttämään digi-kameraa ja muokkaamaan kuvaa 11

12 4.2 Opetussuunnitelman sisällöt Käytännön työtaidot Tiedonhallintataidot Tietoturva ja etiikka käynnistäminen, sammuttaminen, näppäimistön ja hiiren hallinta, tietokoneen osien nimitykset, tiedoston avaaminen, omalle tasolle sopivien tekstien tuottaminen tallentaminen, tulostaminen tutustuminen Internetin käyttöön oman koulun kotisivujen kautta, OPITympäristön tutustumista, opetusohjelmien käyttöä tutustuminen netikettiin ja tietoturvaohjeisiin tulostusasetukset, useiden sovellusten samanaikainen käyttö, tekstin muokkaaminen (aktivoiminen, kirjainkoot, kirjasinlajit), tasauksen hallinta (vasen, tasattu, keskitetty), rivivälin vaihtaminen, luetteloiden laatiminen, esikatselu, digi-kameran käyttöä, kuvan tuominen tiedostoon, skaalaus, tutustuminen kuvankäsittelyyn tiedonhaku verkkosivustoista eri oppiaineissa, verkkosivujen ja hakukoneiden peruskäyttö opettajan ohjeiden mukaisesti, OPIT-ympäristön ja sen sähköpostin käyttö (viestin kirjoittaminen, lähettäminen, vastaanottaminen ja vastaaminen) netiketin säännöt, omien henkilötietojen käytön riskien ymmärtäminen, tekijänoikeuksien perusteet tiedostonhallinnan perusteet: kansioiden luominen (siirrä, kopioi, poista), sivu- ja kappaleasetukset (paperikoko, marginaalit, sarkaimien käyttö), tekstinkäsittelyohjelmassa leikkaaminen, kopioiminen, liittäminen, pienimuotoisen esityksen laatiminen esitysgrafiikkaohjelmalla (PowerPoint), digikameran ja skannerin peruskäyttö, taulukkojen ja diagrammien luominen (Exel) verkkosivujen, OPITin ja hakukoneiden monipuolinen käyttö, hakutulosten sisällön ja luotettavuuden arvioiminen, kerätyn tiedon järjestely, luokittelu ja esittäminen, sähköpostin käytön syventäminen (liitetiedoston lisääminen ja avaaminen) netiketin tunteminen ja noudattaminen, teknologiaan liittyvien eettisten ja moraalisten kysymyksien tunnistaminen, suojautuminen haitalliselta materiaalilta, tekijänoikeudet verkkojulkaisussa 12

13 4.3 Osaamisen kuvaukset kuudennen luokan päättyessä Kuudennen luokan päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja oppimis-/harjoitteluohjelmiin ja ymmärtää ohjelmien yhteistä logiikkaa. Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työskentelyssään. Käytännön työtaidot Oppilas - käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita (esim. tulostinta) - käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön - käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä - kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä - osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä - osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä - käyttää sähköpostia. Oppilas tunnistaa - tietokoneohjelmien periaatteita - työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytössä. Tiedonhallintataidot Oppilas osaa - hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti - tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan - kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona - arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa - hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista (OPIT) - käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka Oppilas - käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti - pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään - käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä - tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä - osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan - ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit - tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet - tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä - tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat. 13

14 LIITE 1 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 2.LUOKAT Perustoiminnot sanoa 1. käynnistää tietokoneluokan 3. käyttää koulun opetusohjelmia. käyttää OPIT:a 7. luoda kansioita. 9. poistaa tiedostoja. 11. siirtää tekstiä ja kuvia 13. etsiä tiedostoa koneelta Sähköposti ja Internet sanoa. lähettää sähköpostia. 17. lähettää tiedostoja sähköpostin 19. tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani 21. hakea tietoa Internetistä hakusanan 23. Tiedän milloin liitetiedoston avaaminen tai 2. tehdä ja ylläpitää wwwsivuja. Työkaluohjelmat asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla 28. tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri 3. luoda numerotauluk on ja tehdä siitä 32. poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint). 34. rajata kuvaa. sanoa Lisälaitteet ottaa kuvan digitaalikameralla. 36. siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle. 37. lisätä paperia tulostimeen. 38. skannata paperikuvan tietokoneelle. 39. tallentaa kuvia ja tiedostoja CDlevylle. sanoa Kuinka usein käytän tietokonetta koulussa? 41. tietokonetta atkluokassa? 42. tietokonetta omassa luokassa? 43. tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? 44. koulun kotisivuja? en koskaan 1-3 kertaa lukukausi kuukausittain viikoittain päivittäin 14

15 1. käynnistää tietokoneluokan koneen kirjautua koneelle koulun tunnuksella käyttää koulun opetusohjelmia tehdä kirjoitelman Wordilla käyttää OPIT:a tallentaa työni haluamaani asemaan luoda kansioita kopioida ja siirtää tiedostoja kansiosta toiseen poistaa tiedostoja. 11. nimetä tiedostoja ja kansioita uudelleen siirtää tekstiä ja kuvia sovelluksesta toiseen valita käytettävän tulostimen etsiä tiedostoa koneelta tiedoston nimen perusteella etsiä tiedostoa koneelta tiedoston sisällön tai tallennusajankohdan mukaan lähettää sähköpostia avata minulle lähetetyn sähköpostin lähettää tiedostoja sähköpostin liitteenä avata sähköpostin liitetiedostot tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani paikkaan lähettää saamani viestin edelleen kolmannelle henkilölle hakea tietoa Internetistä hakusanan avulla hakea tietoa Internetistä linkkilistojen avulla Tiedän milloin liitetiedoston avaaminen... aiheuttaa tietoturvariskin Löydän Internetistä esimerkiksi linja-auton aikataulun tehdä ja ylläpitää www-sivuja asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla asettaa kuvan haluamalleni kohdalle sivua tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri tallennusmuodoissa käyttää taulukko-ohjelmaa (Exel) esim. laatia lukujärjestyksen luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin luoda PowerPoint-esityksen, jossa on tekstiä ja kuvia poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint) muuttaa kuvan kokoa rajata kuvaa ottaa kuvan digitaalikameralla siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle lisätä paperia tulostimeen skannata paperikuvan tietokoneelle tallentaa kuvia ja tiedostoja CD-levylle en 1-3 x kosk. lukuk. kk vk p 4. tietokonetta koulussa? tietokonetta atk-luokassa? tietokonetta omassa luokassa? tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? koulun kotisivuja?

16 LIITE 2 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 4.LUOKAT Perustoiminnot sanoa 1. käynnistää tietokoneluokan 3. käyttää koulun opetusohjelmia. käyttää OPIT:a 7. luoda kansioita. 9. poistaa tiedostoja. 11. siirtää tekstiä ja kuvia 13. etsiä tiedostoa koneelta Sähköposti ja Internet sanoa. lähettää sähköpostia. 17. lähettää tiedostoja 19. tallentaa avatut 21. hakea tietoa Internetistä 23. Tiedän milloin liitetiedoston 2. tehdä ja ylläpitää Työkaluohjelmat sanoa 26. asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla 28. tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri 3. luoda numerotauluk on ja tehdä siitä 32. poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint). 34. rajata kuvaa. Lisälaitteet ottaa kuvan digitaalikameralla. 36. siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle. 37. lisätä paperia tulostimeen. 38. skannata paperikuvan tietokoneelle. 39. tallentaa kuvia ja tiedostoja CDlevylle. sanoa Kuinka usein käytän tietokonetta koulussa? 41. tietokonetta atkluokassa? 42. tietokonetta omassa luokassa? 43. tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? 44. koulun kotisivuja? en koskaan 1-3 kertaa lukukausi kuukausittain viikoittain päivittäin 16

17 1. käynnistää tietokoneluokan koneen kirjautua koneelle koulun tunnuksella käyttää koulun opetusohjelmia tehdä kirjoitelman Wordilla käyttää OPIT:a tallentaa työni haluamaani asemaan luoda kansioita kopioida ja siirtää tiedostoja kansiosta toiseen poistaa tiedostoja nimetä tiedostoja ja kansioita uudelleen siirtää tekstiä ja kuvia sovelluksesta toiseen valita käytettävän tulostimen etsiä tiedostoa koneelta tiedoston nimen perusteella etsiä tiedostoa koneelta tiedoston lähettää sähköpostia avata minulle lähetetyn sähköpostin lähettää tiedostoja sähköpostin liitteenä avata sähköpostin liitetiedostot tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani paikkaan lähettää saamani viestin edelleen kolmannelle henkilölle hakea tietoa Internetistä hakusanan avulla hakea tietoa Internetistä linkkilistojen avulla Tiedän milloin liitetiedoston...aiheuttaa tietoturvariskin Löydän Internetistä esimerkiksi linja-auton aikataulun tehdä ja ylläpitää www-sivuja asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla asettaa kuvan haluamalleni kohdalle sivua tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri tallennusmuodoissa käyttää taulukko-ohjelmaa (Exel) esim. laatia lukujärjestyksen luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin luoda PowerPoint-esityksen, jossa on tekstiä ja kuvia poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint) muuttaa kuvan kokoa rajata kuvaa ottaa kuvan digitaalikameralla siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle lisätä paperia tulostimeen skannata paperikuvan tietokoneelle tallentaa kuvia ja tiedostoja CD-levylle en kosk. 1-3 x lukuk. kk vk p 4. tietokonetta koulussa? tietokonetta atk-luokassa? tietokonetta omassa luokassa? tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? koulun kotisivuja?

18 LIITE 3 OPPILASKYSELY 26 METSOLAN KOULU 6.LUOKKA Perustoiminnot käynnistää 3. käyttää koulun. käyttää OPIT:a 7. luoda kansioita. 9. poistaa 11. siirtää tekstiä ja 13. etsiä tiedostoa sanoa Sähköposti ja Internet lähettää sähköpostia. 17. lähettää tiedostoja 19. tallentaa avatut liitetiedostot 21. hakea tietoa Internetistä 23. Tiedän milloin liitetiedoston 2. tehdä ja ylläpitää www- sanoa Työkaluohjelmat 2 2 sanoa 26. asetella tekstin sivulle haluamallani 28. tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri 3. luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin 32. poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint). 34. rajata kuvaa. Lisälaitteet sanoa 3. ottaa kuvan digitaalikameralla. 36. siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle. 37. lisätä paperia tulostimeen. 38. skannata paperikuvan tietokoneelle. 39. tallentaa kuvia ja tiedostoja CDlevylle. Kuinka usein käytän tietokonetta koulussa? 41. tietokonetta atkluokassa? 42. tietokonetta omassa luokassa? 43. tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? 44. koulun kotisivuja? en koskaan 1-3 kertaa lukukausi kuukausittain viikoittain päivittäin 18

19 1. käynnistää tietokoneluokan koneen kirjautua koneelle koulun tunnuksella käyttää koulun opetusohjelmia tehdä kirjoitelman Wordilla 26. käyttää OPIT:a tallentaa työni haluamaani asemaan luoda kansioita kopioida ja siirtää tiedostoja kansiosta toiseen poistaa tiedostoja nimetä tiedostoja ja kansioita uudelleen siirtää tekstiä ja kuvia sovelluksesta toiseen valita käytettävän tulostimen etsiä tiedostoa koneelta tiedoston nimen perusteella etsiä tiedostoa koneelta tiedoston lähettää sähköpostia avata minulle lähetetyn sähköpostin lähettää tiedostoja sähköpostin liitteenä avata sähköpostin liitetiedostot tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani paikkaan lähettää saamani viestin edelleen kolmannelle henkilölle hakea tietoa Internetistä hakusanan avulla hakea tietoa Internetistä linkkilistojen avulla Tiedän milloin liitetiedoston...aiheuttaa tietoturvariskin Löydän Internetistä esimerkiksi linja-auton aikataulun tehdä ja ylläpitää www-sivuja asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla asettaa kuvan haluamalleni kohdalle sivua tallentaa tekstini tarpeen mukaan eri tallennusmuodoissa käyttää taulukko-ohjelmaa (Exel) luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin luoda PowerPoint-esityksen, jossa on tekstiä ja kuvia poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint) muuttaa kuvan kokoa rajata kuvaa ottaa kuvan digitaalikameralla siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle lisätä paperia tulostimeen skannata paperikuvan tietokoneelle tallentaa kuvia ja tiedostoja CD-levylle en kosk. 1-3 x lukuk. kk vk p 4. tietokonetta koulussa? tietokonetta atk-luokassa? tietokonetta omassa luokassa? tietokonetta tiedon etsimiseen Internetistä? koulun kotisivuja?

20 LIITE 4 HENKILÖKUNNAN KARTOITUS 26 METSOLAN KOULU Windows-toiminnot Henkilökunta 2 1. tallentaa 3. siirtää ja. nimetä 7. valita 9. etsiä 11. vaihtaa sanoa Sähköposti ja Internet Henkilökunta lähettää tiedostoja 14. tallentaa avatut 16. hakea tietoa Internetistä 18. Tiedän milloin liitetiedoston 2. tarkistaa, että virustorjunta sanoa Työkaluohjelmat Henkilökunta 22. asetella tekstin 24. tallentaa dokumenttin 26. luoda numerotaul 28. luoda Power 3. muuttaa kuvan 32. purkaa ja pakata sanoa Lisälaitteet Henkilökunta ottaa kuvan digitaalikame 3. heijastaa kuvan 37. liittää dataprojekto 39. skannata paperikuvan sanoa Pedagoginen käyttö Henkilökunta 2 sanoa 41. ohjata 43. ohjata 4. ohjata oppilaat 47. etsiä ja 49. käyttää 1. käyttää 3. käyttää Kuinka usein... Henkilökunta 2 2. itse opetat tietokoneen avulla? 7. ohjaat harjoittelijasi käyttämään tietokoneita 9. käytät dataprojekto ria opetuksess 61. käytät enorssin wwwsivuja? En koskaan 1-3krt/lk kuukausittain viikottain päivittäin 2

21 1. tallentaa työni haluamaani levyasemaan järjestellä työni luomalla kansioita (hakemistoja) siirtää ja kopioida tiedostoja (asiakirjoja) kansiosta toiseen. 4. poistaa tiedostoja nimetä tiedostoja ja kansioita uudelleen siirtää tietoja sovelluksesta toiseen leikepöydän kautta valita käytettävän kirjoittimen etsiä tiedostoa levyasemalta tiedoston nimen tai nimen osan avulla. 9. etsiä tiedostoa levyasemalta tiedoston sisällön tai tallennusajankohdan mukaan lisätä verkkokirjoittimen koneen käyttöön vaihtaa lähiverkon salasanani lähettää tiedostoja sähköpostin liitteenä avata liitetiedostot tallentaa avatut liitetiedostot haluamaani paikkaan lähettää saamani viestin edelleen kolmannelle henkilölle hakea tietoa Internetistä hakusanan avulla hakea tietoa Internetistä linkkilistojen avulla Tiedän milloin liitetiedoston avaaminen tai ohjelman lataaminen aiheuttaa tietoturvariskin Löydän Internetistä esimerkiksi juna-aikataulun tarkistaa, että virustorjuntaohjelman päivitykset ovat ajan tasalla tehdä ja ylläpitää www-sivuja asetella tekstin sivulle haluamallani tavalla. (Word) asettaa kuvan haluamalleni kohdalle sivua (Word) tallentaa dokumenttini tarpeen mukaan eri tallennusmuodoissa (esim. doc, rtf) toteuttaa lukujärjestykseni Excelillä luoda numerotaulukon ja tehdä siitä diagrammin (Excel). 27. luoda Exceliin laskentakaavoja luoda PowerPoint-esityksen, jossa on tekstiä ja kuvia poistaa ja järjestellä dioja (PowerPoint) muuttaa kuvan kokoa (esim. PSP) rajata kuvaa (PSP) purkaa ja pakata tiedoston (esim. Zip) ottaa kuvan digitaalikameralla siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle heijastaa kuvan dataprojektorilla tietokoneelta ja videolta lisätä paperia tulostimeen liittää dataprojektorin tietokoneeseen käyttää dokumenttikameraa opetuksessani skannata paperikuvan tietokoneelle tallentaa kuvia ja tiedostoja CD-levylle ohjata oppilaani käynnistämään tietokoneluokan koneet ohjata oppilaani tekemään kirjoitelman Wordillä ohjata oppilaani tallentamaan tiedoston tiettyyn paikkaan järjestää oppilaille tiedonhakutehtäviä Internetistä ohjata oppilaat luomaan omia PowerPoint esityksiä käyttää www-sivuja tietolähteenä opetuksessa etsiä ja näyttää oppilaille kuvia verkosta laatia kokeen käyttäen tietokonetta käyttää valmiita opetusohjelmia oppilaiden kanssa ohjata harjoittelijani käyttämään tieto ja viestintätekniikkaa opetuksen apuna. 1. käyttää oppimisalustaa opetuksessa (esim. WebCT, Moodle, Opit) ohjata oppilaani tekemään www-sivuja käyttää videoneuvottelulaitteistoa opetuksessa Käytän sähköistä reissuvihkoa luokan vanhempien kanssa

22 en kosk. 1-3krt/lk kk vk p. itse opetat tietokoneen avulla? ohjaat oppilaasi työskentelemään tietokoneilla? ohjaat harjoittelijasi käyttämään tietokoneita opetuksessaan? 2 8. etsit tietoa Internetistä? käytät dataprojektoria opetuksessa? käytät koulun omia www-sivuja? käytät enorssin www-sivuja?

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Kehittämiskohteet...4

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 2004-2006 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietostrategia...2 1.1 Tietotekniikan käytön tavoitteet...2 1.2 Oppilaiden tasavertaisuus...3

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot