Täydennys tekijänoikeuslain muutosesitystä HE 28/2004 koskevaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydennys tekijänoikeuslain muutosesitystä HE 28/2004 koskevaan"

Transkriptio

1 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Helsinki Täydennys tekijänoikeuslain muutosesitystä HE 28/2004 koskevaan lausuntoon Viestinnän Keskusliitto täydentää sivistysvaliokunnalle antamaansa lausuntoa hallituksen esityksestä 28/2004 seuraavasti: Pääviestit 1. Kustannettuihin verkkojulkaisuihin ei tule voida tehdä luokiteltuja linkkejä ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Kaupallisesti toimivat, kustantajien tekemillä investoinneilla luvatta rahastavat norkkijat loukkaavat kustantajien perusoikeuksia. Vastaava ongelma koskee aineiston kaupallista hyödyntämistä hakukoneilla. Valiokunnan mietintöön tulee lisätä linkityksen tekijänoikeudellista luonnetta selventävä maininta. 2. Ehdotetut uudet sopimuslisenssisäännökset ja olemassa olevien sopimuslisenssien laajennukset rajoittavat tekijänoikeusjärjestöihin kuulumattomien kustantajien ja muiden oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksia. Säännökset ovat ehdotetussa muodossaan tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin ja pohjoismaisen käytännön vastaisia. Sisäistä tiedotuskäyttöä koskeva 13 a tulee jättää säätämättä ja opetuskäyttöä ja tieteellistä tutkimusta koskeva nykyinen 14 tulee säilyttää asiallisesti ennallaan. Museoita, kirjastoja ja arkistoja koskevaa 16 d :ää tulee täydentää siten, ettei sopimuslisenssin nojalla ole mahdollista käyttää laitosten kokoelmissa olevia teoksia taloudellisen edun saamiseksi. 3. Viestintämarkkinalaissa säädetyn ohjelmien siirtovelvoitteen piirissä olevien teosten samanaikaisesta ja muuttamattomasta edelleen lähettämisestä televerkossa ei ole perusteltua maksaa erillisiä tekijänoikeuskorvauksia. Viestinnän

2 2 Keskusliitto puoltaa 25 i :n 2 momentin säännösten poistamista laista. 4. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulla on vaikutuksia oikeudenhaltijoiden ja maksuvelvollisten lisäksi monien muiden tahojen etuihin. Esimerkkeinä voidaan mainita kuluttajat, kauppa sekä televisio- ja radioyhtiöt. Eri näkökohdat monipuolisesti huomioon ottavan päätöksenteon varmistamiseksi hyvitysmaksun alaisista laitteista ja maksun suuruudesta tulisi säätää vähintään valtioneuvoston asetuksen tasoisella sääntelyllä. 5. Ehdotettu uusi kuvallisten musiikkitallenteiden käyttökorvaus on perusteeton eikä tietoyhteiskunnan tekijänoikeutta koskeva direktiivi edellytä tällaisen korvauksen säätämistä. Viestinnän Keskusliitto vastustaa korvausta. 6. Tietoyhteiskuntakehityksen turvaamiseksi on tärkeää, että viestintäyritykset voivat kehittää tehokkaasti uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja. Tämä edellyttää lainsäädännöllistä tukea työsuhteessa luotujen teosten oikeuksien siirtymiselle työnantajalle. Viestinnän Keskusliitto esittää, että sivistysvaliokunta edellyttää mietinnössään hallituksen valmistelevan välittömästi työsuhdetekijänoikeutta koskevan lainmuutosesityksen tietoyhteiskuntaohjelman ministerineuvoston aloitteen mukaisesti. Linkitys Hallituksen esitys ei sisällä linkitystä koskevia erityissäännöksiä. Linkitystä on kuitenkin käsitelty lain 2 :ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa. Verkossa välitettävien viestintätuotteiden ja -palveluiden kannalta luvaton linkitys on muodostunut ongelmaksi. Kaupalliselta pohjalta toimivat yrittäjät rakentavat verkkoportaaleja ja muita palveluita, joissa he hyödyntävät kustannusyhtiöiden verkkojulkaisuja rakentamalla niissä oleviin artikkeleihin luvattomasti linkkejä omasta palvelustaan verkkojulkaisun etusivun ohittaen. Tämäntyyppinen linkitys ja vastaavalla periaatteella toimivat kaupalliset hakukoneet murentavat kustantajien liiketaloudellisia toimintaedellytyksiä erityisesti silloin, kun aineisto luokitellaan sisällöntuottajamaisesti erityyppisiin luokkiin (kotimaa, ulkomaat, urheilu, talous jne.). Luokiteltuun linkitykseen pohjautuvissa palveluissa sisällön tosiasiallinen tuottaja on kustantaja, ei uuden palvelun pystyttänyt norkkija. Kustantaja menettää mainostuloja tämän norkkijan kustannuksella. Tämä on vastoin tekijänoikeuden perusteita, sillä tekijänoikeuden tavoitteena on turvata tekijänoikeussuojattujen tuotteiden kauppaa ja hankittujen oikeuksien nojalla tehtyjä investointeja, kuten esimerkiksi kustantajien verkkojulkaisuja. Viitaamme tässä yhteydessä myös perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jossa korostetaan kaikkien sääntelyn kannalta merkityksellisten perusoikeuksien huomioon ottamista tasapainoisella tavalla lainsäädännössä sekä sen tulkitsemisessa ja soveltamisessa. Luokiteltujen linkkien salliminen johtaisi kustantajien ja heidän tekemillään investoinneilla luvatta rahastavien norkkijoiden omaisuuden suojan täydelliseen epätasapainoon.

3 3 Kustantajilla ja muilla sisällöntuottajilla tulee olla mahdollisuus puuttua edellä kuvattuun toimintaan tekijänoikeuden nojalla. Tästä syystä on tärkeää, että hallituksen esityksen perustelutekstiä selvennetään valiokunnan mietinnössä seuraavasti: Jos verkkosivuille vastoin sisällöntuottajan kieltoa tuodaan luokiteltujen linkkien avulla tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa verkkosivun ulkopuolelta linkittämällä suoraan sisällöntuottajan verkkojulkaisun artikkeliin tai muuhun sisältöön ohi verkkojulkaisun etusivun, tapahtuu tekijänoikeudellisesti merkityksellistä kappaleen valmistamista ja/tai yleisön saataviin saattamista. Linkittämiseen olisi tällaisessa tilanteessa hankittava oikeudenhaltijan lupa. Sama koskee myös tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston kaupallista hyödyntämistä hakukoneilla. Ehdotettu lisäys sivistysvaliokunnan mietintöön helpottaisi tekijänoikeuslain tulkintaa ja soveltamista perusoikeuksien kannalta tasapainoisesti. Sopimuslisenssit Sopimuslisenssi on lainsäädännöllinen järjestely, jolla pyritään helpottamaan käyttäjien asemaa teosten massakäyttötilanteissa. Massakäyttötilanteet ovat sellaisia tilanteita, joissa yksittäisten käyttölupien hankkiminen olisi käyttäjälle ylivoimaisen vaikeaa käytettävien teosten ja niiden oikeudenhaltijoiden suuren määrän vuoksi. Ensimmäinen Suomessa säädetty sopimuslisenssi koski musiikin lähettämistä radiossa ja televisiossa. Sittemmin järjestelmä on laajentunut kattamaan teosten valokopioinnin, opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuvan radio- ja televisioohjelmien nauhoittamisen sekä radio- ja televisio-ohjelmien samanaikaisen ja muuttamattoman edelleen lähettämisen. Kaikki voimassa olevat sopimuslisenssit liittyvät nimenomaan teosten massakäyttöön. Sopimuslisenssijärjestelmä laajentaa tekijänoikeusjärjestön ja käyttäjän välisen lupasopimuksen vaikutukset myös järjestön ulkopuolisiin oikeudenhaltijoihin. Sopimuslisenssisäännös rajoittaa näiden ulkopuolisten oikeudenhaltijoiden oikeuksia, koska heidän sijastaan käyttöluvan myöntää järjestö, eivät oikeudenhaltijat itse. Sopimuslisensseihin liitetty järjestöön kuulumattomien oikeudenhaltijoin oikeus kieltää teostensa käyttö ei muuta lisenssisäännösten oikeutta rajoittavaa luonnetta: tekijänoikeuden ytimeen kuuluva oikeus sallia teoksen käyttö siirtyy sopimuslisenssijärjestelmässä oikeudenhaltijalta järjestölle. Kuten perustuslakivaliokunta lausunnossaan (PeVL 7/2005) toteaa, järjestön oikeus tehdä sopimuksia myös muiden kuin järjestölle sopimusoikeuden luovuttaneiden tekijöiden puolesta on perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta merkityksellinen tekijän sopimusvapauteen kohdistuva rajoitus. Tekijän sopimusvapaus pohjautuu laissa säädettyihin oikeuksiin, joten sopimusvapauden rajoitus on väistämättä samalla myös tekijänoikeuden ydintä koskeva rajoitus. Hallituksen esityksessä sopimuslisenssit esitetään oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin muotona ja kiistetään niiden oikeutta rajoittava vaikutus. Tämä näkyy perustelumainintojen ohella esimerkiksi siinä, että sopimuslisenssisäännökset sisältävä lain

4 4 2 luvun otsikko Tekijänoikeuden rajoitukset esitetään muutettavaksi muotoon Tekijänoikeuden rajoitukset ja säännökset sopimuslisenssistä. Koska ehdotetut uudet sopimuslisenssisäännökset ja nykyisten sopimuslisenssien laajennukset tosiasiassa ovat oikeuden rajoituksia, niiden on täytettävä tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin ns. kolmen kohdan testi. Rajoituksia voidaan soveltaa direktiivin 5 artiklan 5 kappaleen mukaan 1) vain tietyissä erityistapauksissa, jotka 2) eivät ole ristiriidassa teoksen tai muun aineiston tavanomaisen hyödyntämisen kanssa 3) eivätkä kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijoiden oikeutettuja etuja. Kaikkien kolmen edellytyksen on täytyttävä, jotta rajoitus voidaan säätää. Lakiesityksen sisäistä tiedotuskäyttöä koskeva 13 a sekä opetustoimintaa koskeva 14 ovat rajoitussäännöksiä, jotka eivät täytä kaikkia kolmen kohdan testin edellytyksiä. Digitaalisen aineiston käyttö näiden säännösten nojalla olisi selvästi ristiriidassa teosten tavanomaisen käytön kanssa: kustantajat esimerkiksi tarjoavat sähköisiä lehtileikepalveluita yrityksille ja yhteisöille niiden sisäiseen tiedotuskäyttöön kaupalliselta pohjalta samoin kuin erilaisia tuotteita opetustoimintaa varten. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseltä menisi pohja, jos jokin järjestö voisi lisensioida tuotteita ohi kustantajan. On selvää, että ehdotetut sopimuslisenssisäännökset haittaisivat oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja eli kustantajien vapautta harjoittaa omaa perusliiketoimintaansa ja kehittää uudenlaisia ansaintalogiikoita erityisesti teosten verkon kautta tapahtuvassa välittämisessä. Sisäisessä tiedotuskäytössä ja nykyisestä laajennetussa opetuskäytössä ei myöskään ole kysymyksessä vastaava massakäyttötilanne kuin voimassa olevien sopimuslisenssien osalta. Luvat sisäiseen tiedotuskäyttöön ja opetuskäyttöön ovat käyttäjälle kohtuullisen helposti hankittavissa suoraan oikeudenhaltijoilta. Perusteltua tarvetta uusille säännöksille ei siten ole olemassa eikä niitä tule säätää. Museoita, arkistoja ja kirjastoja koskevan 16 d :n osalta viittaamme tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin 5 artiklan 2 kappaleen c) -kohtaan, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen, kun kyseessä on välitöntä tai välillistä taloudellista tai kaupallista etua tavoittelemattomien säännöksessä mainittujen yhteisöjen suorittama tarkoin määritelty kappaleen valmistaminen. Direktiivi ei siis tässä kohden salli poikkeusta muuhun kuin kappaleen valmistamisoikeuteen ja edellytyksenä on lisäksi se, ettei ao. yhteisö tavoittele välitöntä tai välillistä taloudellista etua. Esitettyä 16 d :ää tulee tältä osin täydentää vähintään siten, että säännökseen lisätään maininta välittömän tai välillisen taloudellisen edun tavoittelemattomuudesta. Viittaamme lopuksi myös tuoreeseen Ruotsin hallituksen esitykseen (Prop 2004/2005:100), johon ei ole sisällytetty yhtä laajoja uusia sopimuslisenssisäännöksiä kuin nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen. Ruotsin esityksessä esimerkiksi todetaan, ettei sisäisen tiedotuskäytön osalta ole perusteita säätää sopimuslisenssiä digitaaliseen kappaleen valmistamiseen. Säännös ei koske yleisölle välittämistä, kuten Suomen ehdotettu säännös. Myöskään Norjan hallituksen esityksessä vastaavat sopimuslisenssit eivät koske teosten välittämistä yleisölle. Suomen ei tulisi tässä kohden vetää muista pohjoismaista poikkeavaa linjaa ilman hyväksyttäviä perusteita. Sellaisia ei hallituksen esityksessä ole esitetty.

5 5 Ohjelmien siirtovelvoite (must carry) Kun radio- ja televisioyhtiöt lähettävät ohjelmissaan tekijänoikeussuojattuja aineistoa, ne maksavat oikeudenhaltijoille tästä lähetystoiminnasta korvauksen. Kun korvaus on kerran maksettu, ohjelma tulee voida välittää yleisölle samanaikaisesti ja muuttamattomana ilman uusia tekijänoikeusmaksuja, välityksessä käytettävästä teknologiasta riippumatta. Viestintämarkkinalain 134 velvoittaa teleyritykset siirtämään verkoissaan lainkohdassa mainitut televisio- ja radio-ohjelmat. Voimassa olevan tekijänoikeuslain 25 i :n nojalla tekijöillä on oikeus korvaukseen tästä ohjelmien siirrosta televerkossa. Tekijänoikeusjärjestöt ovat aikaisempina vuosina sitoutuneet olemaan perimättä korvauksia siirtovelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettämistä eli korvauksia siirtämisestä ei käytännössä ole maksettu. Tämä käytäntö on syytä kirjata lain tasolle. Viestinnän Keskusliitto yhtyy perustuslakivaliokunnan mietinnössä esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan säännös teleyrityksen velvollisuudesta maksaa tekijälle korvausta lailla säädetyn velvoitteen täyttämisestä ei ole perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta oikeasuhtaista. Korvausoikeus samanaikaisesta ja muuttamattomasta jakelusta alkuperäisen lähettäjäyrityksen maksaman korvauksen lisäksi ylittäisi sen, mihin tekijällä kohtuudella tulee olla oikeus. Tästä syystä tekijänoikeuslain 25 i :n 2 momentti tulee poistaa laista. Hyvitysmaksun alaisista laitteista ja maksun suuruudesta säätäminen Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu koskee maksuvelvollisten ja korvaukseen saajien lisäksi muitakin tahoja, kuten kuluttajia, laitekauppaa sekä televisio- ja radioyhtiöitä, joiden lähettämiä ohjelmia ihmiset kodeissaan nauhoittavat ja tallentavat. Jotta kaikkien niiden edut, joita hyvitysmaksu koskee, tulisivat tasapainoisesti punnituiksi ja huomioon otetuiksi päätettäessä maksun piirissä olevista laitteista ja maksun suuruudesta, päätökset on tehtävä riittävän korkealla tasolla. Perustuslakivaliokunta korostaa lausunnossaan, että perustuslain mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa. Hallituksen esityksen mukaan maksun piirissä olevat laitteet ja maksun suuruus säädetään yksittäisen ministeriön - opetusministeriön - asetuksella. Hyvitysmaksu ei kuitenkaan ole sellainen teknisluonteinen tai poliittiselta merkitykseltään vähäisehkö asia, josta yksittäinen ministeriö voi antaa asetuksia. Tätä osoittaa osaltaan mm. se poliittinen keskustelu, mitä on käyty opetusministeriön joulukuussa 2004 antamasta asetuksesta, jolla hyvitysmaksun piiriin lisättiin tallentavat digiboxit. Hyvitysmaksujärjestelmällä on merkitystä myös tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta. Ohjelman tarkoitus on lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta

6 6 hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa koko yhteiskunnassa. Erilaiset laitemaksut eivät ole erityisen hyvin yhteensopivia tämän tavoitteen kanssa. Tietoyhteiskuntaohjelmalla on erittäin korkea yhteiskunnallinen status, joten tältäkään kannalta hyvitysmaksua ei voida pitää sellaisena vähämerkityksisenä asiana, josta säätämiseen riittää ministeriötason asetus. Hyvitysmaksun luonne huomioon ottaen sen piirissä olevista laitteista ja maksun suuruudesta on perusteltua säätään vähintään valtioneuvoston asetuksen tasoisella sääntelyllä. Emme pidä tässä suhteessa liioiteltuna edes lain tasoista sääntelyä, kun otetaan huomioon maksuvelvollisten yritysten sekä televisio- ja radioyhtiöiden oikeudellisen toimintaympäristön varmuuteen liittyvät näkökohdat. Kuvalliset musiikkitallenteet Viestinnän Keskusliitto vastustaa ehdotettua uutta kuvallisten musiikkitallenteiden käyttökorvausta (47 ja 47 a ). Tällainen uusi korvauslaji on kansainvälisesti tuntematon eikä tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskeva direktiivi edellytä sen säätämistä. Ehdotettu uusi korvaus lisäisi ennakoimattomasti televisioyritysten kustannuksia. Esittäville taiteilijoille pitäisi maksaa kuvallisten musiikkitallenteiden lähettämisestä korvaus, jonka suuruudesta ei ole mitään tietoa. Ehdotusta ei ole hallituksen esityksessä asiallisesti perusteltu muuten kuin toteamalla lyhyesti, että kuvallisen musiikkitallenteen pääsisältö on sävellysteos ja sen esitys. Tämä ei missään tapauksessa ole riittävä peruste uudelle korvaukselle. Esitetty korvausoikeus koskee vain sellaista kuvallista musiikkitallennetta, jonka ääni ja kuva on tallennettu Suomessa. Ulkomaisia tallenteita korvausoikeus ei koske. Tästä on käsityksemme mukaan seurauksena, että esitettävät musiikkivideot valitaan ulkomaisesta tarjonnasta ja kotimaisten av-tuottajien toimintaedellytykset heikentyvät nykyiseen verrattuna. Kuvallisia musiikkitallenteita koskeva korvaus erääntyy esityksen mukaan 30 päivän kuluttua siitä, kun tallennetta on käytetty (54 b ). Tämä on lähettäjäyrityksen kannalta kohtuuton säännös ja esitämme sen poistamista. Korvausneuvotteluja ei kokemustemme mukaan pystytä käymään näin lyhyessä ajassa ja on outoa, että korvaus, josta ei ole ehditty sopia, erääntyy ennen kuin sen suuruus on tiedossa. Tekijänoikeus työsuhteessa Oikeuksien siirtyminen työsuhteessa on tällä hetkellä säännelty tyydyttävästi vain tietokoneohjelmien ja tietokantojen osalta (40 b ). Hallituksen esitykseen ei valitettavasti sisälly ehdotusta työsuhdetekijänoikeutta koskevan erityissäännöksen soveltamisalan laajentamisesta muihin teoslajeihin. Mahdollisuudet tuottaa ja kehittää uusia tietoyhteiskuntapalveluja parantuisivat merkittävästi, jos lakiin sisällytettäisiin olettamasäännös työsuhteessa luotujen teosten tekijänoikeuksien siirtymisestä työnantajalle. Tietoyhteiskuntaohjelman ministerineu-

7 7 vosto on tehnyt tästä maaliskuussa 2004 aloitteen, joka ei ole tähän mennessä johtanut lainsäädäntötoimiin tai edes niiden valmistelun käynnistymiseen. Viestinnän Keskusliitto ehdottaa, että sivistysvaliokunta edellyttäisi mietinnössään hallituksen valmistelevan välittömästi työsuhdetekijänoikeutta koskevan lainmuutosesityksen tietoyhteiskuntaohjelman ministerineuvoston aloitteen mukaisesti. Viestinnän Keskusliitto ry Håkan Gabrielsson toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 900 yritystä, jotka työllistävät noin henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Televisioiden Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Viestintätyönantajat VTA. Lisätietoja lausuntoon liittyen antavat tarvittaessa: Håkan Gabrielsson Satu Kangas Toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat puhelin puhelin GSM GSM Liite: Lakiehdotukset

8 8 Liite Viestinnän Keskusliiton muutosesitykset hallituksen esitykseen 28/2004 vp Hallituksen esitys 2 luku Tekijänoikeuden rajoitukset ja säännökset sopimuslisenssistä Yleiset säännökset Sisäinen tiedotuskäyttö 13 a Painamalla tai vastaavin menetelmin valmistetussa sanomalehdessä tai aikakauskirjassa julkaistusta kirjoituksesta ja siihen liittyvästä kuvasta saa sopimuslisenssin nojalla, siten kuin 26 :ssä säädetään, valmistaa kappaleita viranomaisen sekä elinkeinonharjoittajan ja muun henkilön ja yhteisön sisäistä tiedotuskäyttöä varten ja siten valmistettuja kappaleita käyttää mainitussa tarkoituksessa yleisölle välittämiseen muulla tavalla kuin radiossa tai televisiossa lähettämällä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske kappaleen valmistamista valokopioimalla tai vastaavin menetelmin. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske teosta, jonka tekijä on kieltänyt kappaleen valmistamisen tai teoksen välittämisen. VKL:n ehdotus 2 luku Tekijänoikeuden rajoitukset Yleiset rajoituksia koskevat säännökset Sisäinen tiedotuskäyttö 13 a 2 mom. kuten hallituksen esityksessä Kappaleiden valmistaminen opetus-

9 9 toiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa 14 Radiossa tai televisiossa lähetetystä teoksesta ja muustakin julkistetusta teoksesta, jota ei ole valmistettu opetuksessa käytettäväksi, saa sopimuslisenssin nojalla, siten kuin 26 :ssä säädetään, valmistaa kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi ja käyttää niitä mainitussa tarkoituksessa yleisölle välittämiseen muulla tavalla kuin radiossa tai televisiossa lähettämällä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske kappaleen valmistamista valokopioimalla tai vastaavin menetelmin. Mitä 1 momentissa säädetään muun kuin radiossa tai televisiossa lähetetyn teoksen osalta, ei koske teosta, jonka tekijä on kieltänyt kappaleen valmistamisen tai teoksen välittämisen. Teosten käyttäminen sopimuslisenssin nojalla arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa 16 d Valtioneuvoston asetuksella säädettävä arkisto ja yleisölle avoin kirjasto tai museo saa sopimuslisenssin nojalla, siten kuin 26 :ssä säädetään: 1) valmistaa kokoelmissaan olevasta teoksesta kappaleen muissa kuin 16 ja 16 a - 16 c :ssä tarkoitetuissa tapauksissa; 2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisölle muissa kuin 16 a - 16 c :ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettäminen Kappaleiden valmistaminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa 14 Radiossa tai televisiossa lähetetystä teoksesta saa sopimuslisenssin nojalla, siten kuin 26 :ssä säädetään, valmistaa äänen tai kuvan talteenottamisen avulla kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske kappaleen valmistamista valokopioimalla tai vastaavin menetelmin. 2 ja 3 mom. kuten hallituksen esityksessä Teosten käyttäminen sopimuslisenssin nojalla arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa 16 d Valtioneuvoston asetuksella säädettävä arkisto ja yleisölle avoin kirjasto tai museo saa sopimuslisenssin nojalla, siten kuin 26 :ssä säädetään, jollei tarkoituksena ole välittömän tai välillisen taloudellisen edun saaminen: 1) valmistaa kokoelmissaan olevasta teoksesta kappaleen muissa kuin 16 ja 16 a - 16 c :ssä tarkoitetuissa tapauksissa; 2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisölle muissa kuin 16 a - 16 c :ssä tarkoitetuissa tapauksissa. 2 mom. kuten hallituksen esityksessä Jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien

10 10 25 i Tekijällä on edelleen lähettämisestä oikeus korvaukseen. Korvaus voidaan maksaa ainoastaan 26 :n 1 momentissa tarkoitetun järjestön välityksellä. Jollei korvausta vaadita todisteellisesti kolmen vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona oikeus korvaukseen on syntynyt, oikeus korvaukseen raukeaa. Hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön 26 a Opetusministeriön asetuksella säädetään liikenne- ja viestintäministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön annettua asiasta lausuntonsa, mitkä laitteet kuuluvat 1 momentissa tarkoitetun maksun piiriin. Opetusministeriön asetuksella säädetään myös maksun suuruus. Ennen asetuksen antamista opetusministeriö neuvottelee 1 momentissa tarkoitettuja valmistajia ja maahantuojia sekä tekijöitä edustavien järjestöjen kanssa. Maksu tulee vahvistaa sellaiseksi, että sitä voidaan pitää sopivana hyvityksenä teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Maksulle tulee vahvistaa yläraja, jota maksu ei saa ylittää. Maksun suuruutta vahvistettaessa tulee ottaa huomioon se, missä määrin yksityisen kappaleen valmistamisen estäviä teknisiä toimenpiteitä on käytetty yleisön saataviin saatettujen teosten suojana. edelleen lähettäminen 25 i 3 mom. kuten hallituksen esityksessä Hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön 26 a 1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitkä laitteet kuuluvat 1 momentissa tarkoitetun maksun piiriin. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös maksun suuruus. Maksu tulee vahvistaa sellaiseksi, että sitä voidaan pitää sopivana hyvityksenä teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Maksulle tulee vahvistaa yläraja, jota maksu ei saa ylittää. Maksun suuruutta vahvistettaessa tulee ottaa huomioon se, missä määrin yksityisen kappaleen valmistamisen estäviä teknisiä toimenpiteitä on käytetty yleisön saataviin saatettujen teosten suojana. Äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttäminen 47 Äänitallenteen ja kuvallisen musiikki-

11 11 Jos kaupallisilla markkinoilla yleisön keskuuteen levitettyä tai välitettyä kuvallista musiikkitallennetta käytetään 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla 46 a :n 2 momentissa mainittuna aikana, esittävällä taiteilijalla, jonka sävellysteoksen esitys on tallennettu laitteelle, on sen estämättä, mitä 45 :n 5 momentissa säädetään 39 :n 1 momentin soveltamisesta, oikeus korvaukseen tallennetun esityksen käyttämisestä. Edellä 1-3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan vastaavasti, mitä 21, 22 ja 25 b :ssä, 27 :n 1 ja 2 momentissa ja 29 :ssä sekä esittävän taiteilijan oikeuden osalta lisäksi mitä 11 :n 2 momentissa sekä 28, 41 ja 42 :ssä säädetään. Käyttökorvaus 47 a Korvaus 47 :n 3 momentin mukaisesta kuvallisen musiikkitallenteen käyttämisestä suoritetaan opetusministeriön hyväksymän, lukuisia sellaisia esittäviä taiteilijoita edustavan järjestön välityksellä, joiden laitteelle tallennettuja esityksiä käytetään Suomessa, jollei korvauksesta ole sovittu erikseen. Opetusministeriö hyväksyy 1 ja 3 momentissa tarkoitetun järjestön määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Opetusministeriön päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Hyväksyminen voidaan peruuttaa, jollei järtallenteen käyttäminen 47 1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä Edellä 1-2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan vastaavasti, mitä 21, 22 ja 25 b :ssä, 27 :n 1 ja 2 momentissa ja 29 :ssä sekä esittävän taiteilijan oikeuden osalta lisäksi mitä 11 :n 2 momentissa sekä 28, 41 ja 42 :ssä säädetään. 4 mom. kuten hallituksen esityksen 5 mom. Käyttökorvaus 47 a 1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä 3 momentti kuten hallituksen esityksen 4 momentti Opetusministeriö hyväksyy 1 momentissa tarkoitetun järjestön määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Opetusministeriön

12 12 jestö noudata hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja. Jollei käyttäjä maksa 1 tai 3 momentissa tarkoitettua korvausta, jonka suuruudesta hän on sopinut esittävien taiteilijoiden ja 47 :n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa myös tuottajien kanssa tai jonka suuruus on ratkaistu 54 :ssä säädetyssä menettelyssä, tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta päättää, että käyttäminen saa jatkua ainoastaan esittävien taiteilijoiden ja tuottajien luvalla, kunnes korvaus on maksettu. Äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttämisestä maksettava korvaus 54 b Jos 47 :n 2 momentissa tarkoitetusta korvauksesta ei ole sovittu ennen pykälän 1 momentissa tarkoitettua käyttämistä, korvaus erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua siitä, kun 46 :ssä tarkoitettua laitetta on käytetty 47 :n 1 momentin mukaisesti. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti myös 47 :n 3 momentissa tarkoitettuun korvaukseen ja kuvalliseen musiikkitallenteeseen. päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Hyväksyminen voidaan peruuttaa, jollei järjestö noudata hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja. Jollei käyttäjä maksa 1 momentissa tarkoitettua korvausta, jonka suuruudesta hän on sopinut esittävien taiteilijoiden ja tuottajien kanssa tai jonka suuruus on ratkaistu 54 :ssä säädetyssä menettelyssä, tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta päättää, että käyttäminen saa jatkua ainoastaan esittävien taiteilijoiden ja tuottajien luvalla, kunnes korvaus on maksettu. Äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttämisestä maksettava korvaus 54 b

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtteri Niiranen 27.4.2004 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Hallituksen esitys (HE 28/2004) eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta TIIVISTELMÄ ehdotuksista 13 a : Sisäinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tekijänoikeuslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 821. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 821. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005 N:o 821 824 SISÄLLYS N:o Sivu 821 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 4057 822 Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta... 4076

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja)

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Helsinki 18.10.2004 Viite: Lausuntopyyntö 10.9.2004 Dnro 14/670/2004 Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 13.3.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014. Ulkoasiainministeriö TUOMIOISTUINMUISTIO UM2014-00407 OIK-30 08.04.2014 EU-ministerivaliokunta 11.4.2014 Viite Asia KOMISSION VIRALLINEN HUOMAUTUS 2012/4097; tekijänoikeuskorvauksien maksaminen jakeluvelvoitteen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1 Voimassa oleva laki 1 1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit 15.7.2003 2 Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto cc: kirjaamo@om.fi liisa.vanhala@om.fi Helsinki 28.2.2006 Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi Oikeusministeriön lausuntopyyntö 21.12.2005, OM 32/41/2003 Lausuntonaan

Lisätiedot

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (DVB-H)

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (DVB-H) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi c.c. Neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi asta.virtaniemi@mintc.fi Helsinki 31.1.2006 Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Gramex kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen. Pääviestit. Yleisiä kommentteja. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto. anna.vuopala@minedu.

Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen. Pääviestit. Yleisiä kommentteja. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto. anna.vuopala@minedu. 1 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi 8.6.2007 Radio- ja televisioyritysten suojan uudistaminen Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida Maailman

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 23.9.2005 Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Viestinnän Keskusliitto

Lisätiedot

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan.

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 48/2005 vp Tiistai 14.6.2005 kello 12.00 14.00 Läsnä pj. Kaarina Dromberg /kok vpj. Säde Tahvanainen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Hanna-Leena Hemming /kok Sinikka Hurskainen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin

Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto opmkirjaamo@minedu.fi Helsinki 5.9.2008 Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Viite: Opetusministeriön lausuntopyyntö 12.6.2008, Dnro 6/040/2008

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0280(COD) 2.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo sivu 1/5 Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta Helsinki 19.1.2011 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Viite: VNS 10/2010 vp Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Lausunto digitaalista agendaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen

Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Helsinki 14.11.2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä, joka koskee

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi Helsinki 31.5.2007 Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Eduskunnan puolustusvaliokunnalle Helsinki 6.5.2008 Lausunto valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä valmiuslaiksi

Lisätiedot

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596.

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596. 1 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö EU-jakelut.OKM_STM@vnk.fi copyright@minedu.fi Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi

Lisätiedot

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut Kysymys palveluiden lainmukaisuudesta ja sen varmistamisesta Keskeiset

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Helsinki 9.3.2010 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto E-kirjelmistä, jotka

Lisätiedot

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat 11.12.2017 Ehdotuksen käsittelyvaihe Neuvoston pj:n konsolidoitu kompromissiesitys 30.10.2017 Käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä Bulgarian pj-kaudella Keskeiset

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki /404

Tekijänoikeuslaki /404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta Helsinki 22.4.2010 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 13/2010 vp Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitetta koskevan sääntelyn uudistamisesta Viestinnän Keskusliitto kiittää

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Helsinki 17.10.2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp)

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta. 2. Taloudelliset oikeudet.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta. 2. Taloudelliset oikeudet. YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1. Lakiehdotusten perustelut 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta 2. Taloudelliset oikeudet. Pykälän edelle lisätään sen sisältöä kuvaava väliotsikko. Pykälään ehdotettavat

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 12.11.2009 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: päivi.rissanen@mintc.fi Viite: LVM 024:00/2009 Lausunto ohjelmistojen siirtovelvoitetta sekä ääni- ja tekstityspalveluja

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63)

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) Kolme asiaa Kotimaisten luovien alojen yhteinen edunvalvontaorganisaatio on ottanut kantaa kolmeen kohtaan ja muilta osin viittaamme jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE 126/2006 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. 1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 126/2006 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. 1 Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 126/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että tekijänoikeuslakia muutetaan siten, että tekijöiden oikeus korvaukseen teosten kappaleiden

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti: Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Sähköposti: SiV@eduskunta.fi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 119/2016 VP) Suomen

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään.

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään. 1 Lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle SiV@eduskunta.fi Asia: Sanaston lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle (teosten saatavuuden parantaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi)

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa 11.10.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Re: lausuntopyyntö Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 119/2016 vp) Teema:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä

Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä Helsinki 5.12.2008 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle U 63/2008 vp Lausunto tekijänoikeudellisten suoja-aikojen muuttamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut HE 185/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 47 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslain sanamuotoa siten, että

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9 Asia Hakija Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen A Annettu 14.4.2009 Tiivistelmä Musiikkitiedostojen tallentaminen internetpalvelusta

Lisätiedot