VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET"

Transkriptio

1 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Hallintokunnille VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2014 talousarvion kaupunginhallitus antaa seuraavat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: 1. YLEISTÄ Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kaupunginhallitus velvoittaa lauta- ja johtokunnat sekä talousarvion täytäntöönpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat noudattamaan hyväksyttyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. Talousarvion sitovuus vuonna 2014 Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin toimielimiä ja viranhaltijoita. Käyttötalousosassa valtuusto myöntää toimielimille määrärahat ja asettaa toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain. Tehtäväalueiden sitovuustaso on toimintamäärärahan ja tulotavoitteen erotus, eli toimintakate. Vesihuoltolaitoksesta, Jokilaaksojen pelastuslaitoksesta ja Ylivieskatalo Akustiikasta laaditaan tuloslaskelma. Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitova taso on liikeyli- /alijäämä. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmassa korvaus jäännöspääomasta vuodelle 2014 lasketaan 2,5 %:n vuosikorolla. Liikelaitos talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen talousarvion sitova tuloerä valtuustoon nähden on korvaus kaupungin sijoittamasta peruspääomasta (kuntalaki 87 e ). Korvaus peruspääomasta vuodelle 2014 lasketaan 2,5 %:n korkotasolla. Toimielimet velvoitetaan kantamaan ja hakemaan tehtäväalueiden tulot talousarvioon hyväksytyn mukaisesti. Tehtäväalueiden palveluajatus, strategiset menestystekijät ja toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perustelut ovat lähinnä ohjeellisesti sitovia. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 ovat valtuustoon nähden sitovia ja niiden toteutumista seurataan ja toteutumisesta raportoidaan valtuustolle. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosassa on tehtäväalueittain nimetty kunkin tehtävän vastuutoimielin ja vastuuviranhaltija.

2 2 Investointiosassa valtuusto myöntää toimielimille määrärahat hankeryhmittäin tai hankkeittain. Hankeryhmän ja hankkeen bruttomääräiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Poikkeuksena hankeryhmä Maa- ja vesialueet, jossa sitovuustaso on nettotulo (vuonna 2014 sitova nettotulo on euroa ilman maa-alueiden myyntivoittoja, tuloslaskelman myyntivoittoarvio euroa). Vuonna 2014 hankekohtaisia sitovia talonrakentamisen määrärahoja ovat lukion, Rahkolan koulun, jäähallin ja liikuntapuiston huoltorakennuksen rakentamisen määrärahat sekä Jokirannan koulun suunnittelumääräraha. Kunnallistekniikan nimetyt kohteet ovat valtuustoon nähden sitovia (vuoden 2014 talousarviossa nimetyt kohteet ovat sivulla 127). Investointiosan poistonalaisena irtaimen omaisuuden hankintana pidetään vähintään euron arvoista hyödyke tai hyödykeryhmän hankintaa. Irtaimen omaisuuden määrärahat ovat sitovia toimielintasolla. Hallintokunnat velvoitetaan kantamaan ja hakemaan investointien valtionosuudet ja muut tulot talousarvioon merkityn mukaisesti. Hankkeen, hankeryhmän tai irtaimen omaisuuden määrärahaa ei saa käyttää ennen talousarvioon hyväksytyn tulorahoituksen varmistumista. Investointiosan sitova toiminnallinen tavoite: Vuonna 2014 tehdään kouluverkkoselvitys ja kuntoarviot koulurakennuksista. Investointiosassa on nimetty kunkin hankeryhmän ja hankkeen vastuutoimielin ja vastuuviranhaltija. Tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan valtuuston hyväksymien meno- ja tuloerien toteutumisen valvontavastuu on kaupunginhallituksella. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot on esitetty tuloslaskelman ja rahoituslaskelman perusteluissa. Talousarviossa olevat tunnusluvut eivät ole valtuustoon nähden sitovia, mutta suoritetavoitteita tulee pitää ohjeellisina. Suunnitelmapoistot ja laskennalliset erät eivät ole sitovia määrärahoja. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan ja tavoitteen mukaisesti. Mikäli tämä on jostain syystä mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun - määräraha uhkaa ylittyä - tuloarvio uhkaa jäädä toteutumatta - toiminnallinen tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta

3 3 Tilivelvolliset vuonna 2014 Kuntalain 75 :n mukaisesti tilivelvollisina pidetään kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäseniä, esittelijöitä sekä tehtäväalueiden johtavia viranhaltijoita. Edellä mainittujen lisäksi tilivelvollisina voidaan pitää itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Tilivelvollisuus rajaa ne henkilöt, joiden kohdalta on erikseen tehtävä tilinpäätöksen yhteydessä päätös siitä, voidaanko heille myöntää vastuuvapaus vai kohdistetaanko heihin joku muistutus. Tilivelvollisuudella tarkoitetaan oikeudellisen vastuunalaisuuden lisäksi vastuunalaisuutta tehokkaasta johtamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi. Vahvistaessaan talousarvion valtuusto hyväksyy tilivelvolliset. Tilivelvollisia ovat: - kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet - kaupunginjohtaja - virastopäälliköt (kaupunginsihteeri, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja ja pelastusjohtaja) ja kaupunginkamreeri - kirjastotoimenjohtaja, musiikkiopiston rehtori, kansalaisopiston rehtori ja vararehtori, nuorisosihteeri, kulttuurikeskuksen johtaja, liikuntapalvelujen toimistopäällikkö, sivistyspalvelujen talous- ja hallintopäällikkö, kuntatekniikan päällikkö, rakennuspäällikkö, palvelujohtaja, ympäristösihteeri ja johtava rakennustarkastaja - liikelaitos Hetan johtaja Henkilöstömuutokset vuodelle 2014 Henkilöstölisäyksiä ja nimikemuutoksia vuodelle 2014 hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätöksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Hallintokuntien esittämistä henkilöstömuutoksista ei hyväksytty liikuntatoimen kahta uinninvalvojan toimen muuttamista liikunnanohjaajiksi eikä kansalaistopiston ilmaisutaidon opettajan nimikemuutosta ja täyttölupaa. Em. henkilöstömuutoksiin esitettyjä määrärahalisäyksiä ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Avautuvia vakinaisia virkoja tai toimia ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Kaupunginhallituksen lupa tarvitaan myös määräaikaisten palkkaamiseen, jos työ-/virkasuhde kestää vuoden tai pitempään.

4 4 Kuntalain 65 :n mukainen talouden tasapainottamisohjelma Kuntalain 65 :n mukaan kunnan, jolla on taseessa kertynyttä alijäämää, on laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnalla on kuntalakiin perustuva velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla taloussuunnitelmaa pidempi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä uuden talouden tasapainottamisohjelman vuosille Talouden tasapainottamisohjelma on talousarvioasiakirjan liitteenä nro 2 (sivuilla ). Talouden tasapainottamisohjelma on hallintokuntia sitova. Hallintokunnat velvoitetaan toteuttamaan ohjelman toimenpiteet mahdollisimman nopealla aikataululla. Toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti vuoden 2014 aikana. 2. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kunkin toimielimen on päätettävä omien tehtäväalueidensa (käyttömenot) ja hankeryhmien (yksilöimättömät investointimäärärahat) määrärahojen jako käyttösuunnitelmilla. Käyttösuunnitelma on luottamushenkilötoimielimen hyväksymä asiakirja tai päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimen vastuulla olevat määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan osamäärärahoiksi, osatuloarvioksi ja osatavoitteiksi ja niille nimetään omat vastuuhenkilöt. Käyttösuunnitelmat tulee vahvistaa ja toimittaa kaupunginkamreerille tammikuun 31. päivään 2014 mennessä. Valtuuston hyväksymän vuoden 2014 talousarvion määrärahojen alustavat käyttösuunnitelmat ovat pääsääntöisesti hallintokuntien talousarvioesitysten mukaisia (käyttötalous). Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien tarkistuksilla varmistetaan määrärahojen riittävyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaateen toteutumista talousarviovuoden lopussa. Kaupunginhallitus voi määrätä hallintokunnat tekemään muutosesityksiä käyttösuunnitelmiin, jos talouden seurantatiedot sitä edellyttävät

5 5 3. MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ JA VASTUU Määrärahojen käyttöä sekä tuloarvioiden ja hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattava talousarviovuoden aikana säännöllisesti. Talousarvion toteutumisen seuranta on järjestettävä siten, että korjaavista toimenpiteistä päättäminen voidaan tehdä riittävän ajoissa. Lauta- ja johtokuntien tulee nimetä tehtäväalueen ja osatehtävien toiminnasta ja määrärahan käytöstä vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on : Vastata siitä, että määrärahoja käytetään talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa edellytetyllä tavalla sekä seurata määrärahan riittävyyttä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Hyväksyä laskut ja muut kirjanpitotositteet. Vastuuhenkilön on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan määrärahan riittämättömyyden. Hallintokuntien on kunkin vuoden alussa nimettävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja hyväksymään laskut. Kaupungilla on käytössä ostolaskujen sähköinen käsittelyohjelma. Laskujen tarkastajia ja hyväksyjiä koskevista muutoksista on ilmoitettava välittömästi Palvelukeskus Hetaan ostoreskontran työntekijöille. Laskujen hyväksyjä vastaa mm. siitä, että tositteessa on vuoden 2014 tilikartan mukainen oikea tilimerkintä, menon suorittamiseen on käytettävissä määrärahaa ja lasku hyväksytään ja toimitetaan maksatukseen ennen eräpäivää. Ostolaskut tulee käsitellä Workflow-ohjelmassa säännöllisesti (yleensä päivittäin), jotta vältytään viivästyskorkojen maksamiselta ja samalla varmistetaan, että menot kohdistuvat talousarviovuoden aikana oikealle kuukaudelle. Hallintokunnat ovat vastuussa siitä, että myös lomien aikana ostolaskut käsitellään ja hyväksytään ennen eräpäivää. Laskun asiatarkastajan ja hyväksyjän tulee muistaa määritellä loman tai muun poissaolon ajaksi itselleen sijainen. Hallintokuntien tulee päättää hyväksymismenettelystä niin, että alaisella ei pääsäännön mukaan ole oikeutta hyväksyä esimiestänsä koskevaa laskua. Lautatai johtokunnan tulee erikseen käsitellä ja hyväksyä pääsäännöstä poikkeaminen. Matkalaskuissa on oltava merkintä matkamääräyksen antajasta. Oman auton käytön laskutus ja kilometriseuranta tulee perustua ajopäiväkirjaan tai muuhun luotettavaan selvitykseen. Avustukset myönnetään ehdolla, että avustus käytetään anottuun tarkoitukseen. Avustuksen käytön valvomiseksi hallintokuntien tulee vaatia tarvittaessa avustuksen saajalta selvityksiä avustuksen käytöstä. Asianomainen lauta- tai johtokunta vastaa avustusmäärärahan käytön valvonnasta.

6 6 4. TULOJEN KERTYMISEN SEURANTA Saatavat on laskutettava välittömästi ja perittävä mahdollisimman tehokkaasti. Laskutuksessa ja saatavien perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä laskutus- ja perintäohjeita ja kaupunginkamreerin antamia täydentäviä ohjeita. Palvelukeskus Hetalle laskutustiedot toimitetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytössä on Web-pohjainen laskutusjärjestelmä, josta tiedot siirtyvät suoraan myyntireskontraohjelmaan. Vastuuhenkilöinä Hetassa toimivat myyntireskontran työntekijät. Korkolain mukainen yleinen viivästyskorko lukien on 7,5 % vuodessa. Viivästyskorko on vahvistettu ajalle , jonka jälkeen se voi jälleen muuttua. Muutoksesta ilmoitetaan erikseen. Myös valtion- ja kuntaosuudet on haettava ja laskutettava mahdollisimman nopealla aikataululla. Valtionosuushakemuksen tekemisestä määräajassa vastaa ao. hallintokunta. Hallintokunnat ovat oman toimintansa osalta vastuussa siitä, että käyttötalouden ja investointien tulot toteutuvat talousarvioon hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Investointiosaan hyväksytyn hankkeen tai hankeryhmän määrärahaa ei saa käyttää ennen talousarvioon hyväksytyn valtionosuuden tai muun investointirahoituksen varmistumista. Hallintokuntien tulee talousarviovuoden aikana seurata kuukausittain tulojen kertymistä. Tulotavoitteiden merkittävistä poikkeamisista on raportoitava lauta- /johtokunnalle ja kaupunginkamreerille. 5. TILIMERKINNÄT Määrärahojen käytön ja tulojen kertymisen seurannan pohjana on hyväksytty talousarvio 2014 ja vahvistetut käyttösuunnitelmat. Tilimerkinnät tehdään vuoden 2014 tilikartan mukaisesti. Vuoden 2014 kirjanpidon tilikartta on toimitettu hallintokunnille noudatettavaksi. Laskujen tilimerkinnät Workflow-ohjelmassa ja muiden tositteiden tilimerkinnät tehdään tilikartan ohjeiden mukaisesti. Muita tilejä kuin mitä tilikartassa on mainittu ei saa käyttää. Hallintokuntien vastuulla on myös oikean arvonlisäverokannan merkitseminen ostoja myyntilaskuihin annettujen ohjeiden ja tilikartan alv-tunnuksien mukaisesti. Hallintokuntien ostolaskut ovat pääsääntöisesti ns. palautuskelpoisia verottoman toiminnan ostoja. Vähennyskelpoisia ostolaskuja syntyy liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta toiminnasta (esim. vesihuoltolaitos, Palvelukeskus Heta, uimahalli, Tevin verollinen vuokraustoiminta).

7 7 Hallintokuntien tulee kiinnittää myös huomiota sisäisten laskujen oikeaan kirjaamiseen. Kaupungin tilijärjestelmä on laadittu siten, että kirjanpitolain edellyttämä sisäisten erien eliminointi voidaan tilinpäätösvaiheessa toteuttaa. Sisäisille erille on tilikartassa omat erillistilinsä. Sisäisten tapahtumien tilimerkintänä tulee aina olla jokin sisäinen tili, ei koskaan ulkoinen tili. Sisäisiä tapahtumia ovat kaikki kaupunkiorganisaation sisällä tapahtuvat toiselta hallintokunnalta ostot tai toiselle hallintokunnalle myynnit. Sisäisten tapahtumien menojen ja tulojen tulee aina olla yhtä suuria, eli sama summa kirjataan toisen hallintokunnan sisäiseksi menoksi ja toisen hallintokunnan sisäiseksi tuloksi. Sisäisillä menoilla tai tuloilla ei ole kassavaikutusta. 6. TALOUSARVION SEURANTA JA RAPORTOINTI Palvelukeskus Heta toimittaa hallintokunnille ja vastuuviranhaltijoille talousarvion toteutumisen jatkuvaa seurantatietoa ja tarvittaessa erillisraportteja. Raportoinnin vastuuhenkilönä Palvelukeskus Hetassa toimii kirjanpitäjä Mikko Hippeläinen. Ylivieskan kaupungin kirjanpidon vastuuhenkilönä Hetassa toimii kirjanpitäjä Aila Mattila. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tehtävä osavuosikatsaus sisältää yleisen kaupunkikehityksen tietoja ja talouden toteutuman. Osavuosikatsaus tehdään maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista. Toiminnallisten tavoitteiden yksityiskohtaisesta toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Toiminnallisten tavoitteiden merkittävistä poikkeamisista raportoidaan tarvittaessa talousarviovuoden aikana. 7. SEURANTA LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISSA Lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä kokouksissaan talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana säännöllisesti. Lauta- ja johtokuntien kokouksissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista tulee käsitellä tilanteen jälkeen säännöllisesti. Seurantatiedon niin vaatiessa tarvittavat säästöpäätökset on tehtävä riittävän ajoissa. 8. INVESTOINNIT Investointiosan määrärahoilla hankittavaa käyttöomaisuutta on kaupungin toiminnassa useampana kuin yhtenä tilikautena käytettäväksi hankittava omaisuus, jonka hankintaarvo on vähintään euroa. Kerralla hankittava hyödykeryhmä (esim. atklaitteet) ja ensikertainen kalustaminen käsitellään yhtenä hankintaeränä. Investointihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa hyväksyttyjä tilahankeohjeita, sisäisen valvonnan ohjeistusta ja hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman investointiohjelmaa vuosille

8 8 9. HANKINNAT Hankinnoissa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä Ylivieskan kaupungin hankintaohjeita ja Suomen Kuntaliiton ohjetta Kuntien yleiset hankintaohjeet Ohjeet on toimitettu hallintokunnille noudatettavaksi. Hallintokuntien on vuosittain ilmoitettava hankintatoimikunnalle hankintahenkilöiden nimet ja hankintavaltuudet. Ilmoitukset hankintahenkilöiden nimistä ja valtuuksista tehdään hankintatoimikunnan sihteerille (Liisa Seppänen). Hankintatoimikunta päättää myös suuremmista atk- ja ohjelmistohankinnoista sekä merkittävistä toimistoautomaatiolaitteiden hankinnoista. ATK- laitteiden ohella matkapuhelinten hankintavastuu on keskitetty ATK-tuelle (Kimmo Pelkonen, Pauli Takanen ja Risto Levänen). Tällä varmistetaan matkapuhelinten yhteensopivuus kaupungin atk-järjestelmien kanssa (mm. sähköposti- ja kalenterijärjestelmät). Matkapuhelinten hankintapyynnöt tulee tehdä esimiehelle, joka on yhteydessä ATKtukeen. Vuoden 2014 alussa käsittelyyn tuleva uusi hallintosääntö tuo muutoksia hankintavaltuuksiin. Muutoksista tiedotetaan erikseen. 10. KASSOJEN TARKASTUS Hallintokunnan hallussa olevat rahavarat on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kassanhoitajan tai alitilittäjän vaihtuessa on aina toimitettava kassantarkastus. Tarkastuksesta on laadittava kertomus ja tarkastuksesta on tehtävä merkintä kassantarkastajan päätöspöytäkirjaan. Jos kassantarkastuksessa havaitaan huomauttamista, kertomus on toimitettava asianomaiselle toimielimelle ja kaupunginkamreerille tiedoksi. Kassantarkastajat on määrätty alitilittäjäohjeissa. Kaupunginkamreeri päättää alitilittäjän kassan enimmäismäärästä ja pohjakassan suuruudesta. 11. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan yleisohjeen Hallintokuntien tulee noudattaa hyväksyttyjä ohjeita ja varmistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus ja riittävyys. Riskinhallinnan kehittämishanke toteutettiin vuonna Prosessissa läpikäytyjen riskinhallinnan toimenpiteiden edistäminen on prosessissa mukana olleiden henkilöiden vastuulla ja tehtävänä. Vuoden 2014 alussa käsittelyyn tulevassa uudessa hallintosäännössä on tarkistetut määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, toimivallasta ja tehtävien jaosta.

9 9 12. TALOUSARVION TIEDOKSI SAATTAMINEN Hallintokuntien vastuuviranhaltijoiden on huolehdittava siitä, että vuoden 2014 talousarvio, käyttösuunnitelmat ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimitetaan lauta- ja johtokuntien sekä määrärahojen käytöstä vastuussa olevien henkilöiden tietoon ja noudatettavaksi. Lisätietoja vuoden 2014 talousarvioon ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin liittyvistä asioista antaa kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen. YLIVIESKAN KAUPUNGINHALLITUS Terho Ojanperä kaupunginjohtaja Kauko Sarkkinen kaupunginkamreeri

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO 2020 JA STRATEGISET TAVOITTEET... 1 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 Väestö...

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sisällys: 1. Yleistä 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 4. Raportointi

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 527 / 00.01.01 / 2015 Kunnanhallitus 9.3.2015 Sisällys 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on 11.12.2012 68 hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot