VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA"

Transkriptio

1 VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005

2 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA VISIOT JA TAVOITTEET NYKYTILAN KUVAUS (TAMMIKUU 2005)... 5 VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET LAITTEET... 5 OPETTAJIEN TIETOTEKNINEN OSAAMINEN... 5 TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TUKIPALVELUT... 6 TEKNINEN JA LAITETUKI (MIKROTUKIHENKILÖT)... 6 KOULUTUS... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. PEDAGOGINEN TUKI... 6 HALLINNOLLINEN TUKI TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO... 6 TIETOSTRATEGIAN INTEGROINTI OPETUSSUUNNITELMAAN... 6 Tieto- ja viestintätekniikan osaamistavoitteet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INTEGROINTI ERI OPPIAINEIDEN OPETUSSUUNNITELMIIN... 7 TAVOITTEET... 7 LAITTEISTORESURSSIT KIRJASTO TIETOKESKUS HANKE... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. OPETTAJIEN OSAAMINEN VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. TIETOKONEIDEN OPETUSKÄYTTÖ (OPS) VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. TUKIPALVELUT VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. PEDAGOGINEN TUKI... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. TEKNINEN TUKI... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. HALLINNOLLINEN TUKI... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. ARVIOINTI JA SEURANTA... 8 Liite 1...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Liite 2...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. OPETTAJAN HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. OPPILAITOKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOKONAISOSAAMINEN...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. Liite 3...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Liite 4...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA.. VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.

3 3 Vehkalahden koulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia noudattaa rakenteeltaan Oriveden kaupungin koulutoimen tietostrategiaa ja on yleisiltä osiltaan yhtenäinen sen kanssa. Tietostrategia käsittää luokkien 0-6 tietotekniikan opetuksen tavoitteet sekä opetuskäytön resurssien ja erilaisten tukipalveluiden pohdintaa. Koulumme elää juuri nyt(2005) voimakasta muutosprosessia. Uusi koulurakennus valmistuu syksyksi 2006, jolloin myös tietostrategia tullaan määrittelemään uusista lähtökohdista. 1. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat olennaisilta osiltaan oppimiskäsitykseen, johon sisältyy näkemys aktiivisesta, itseohjautuvasta, päämäärätietoisesta ja luovasta oppijasta, joka pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan. Toisaalta ymmärretään, että oppiminen tapahtuu aina tilannesidonnaisesti ja että tiedon rakentuminen on sosiaalisesti välittynyt prosessi. Tästä seuraa, että opettajan rooli muuttuu ja oppimisympäristöt kehittyvät edellä kuvatun oppimiskäsityksen muutoksen myötä. Myös oppilaitosten omat opetussuunnitelmat muuttuvat joustavammiksi ja ahtaasta oppiainekohtaisuudesta suuntaudutaan opetuksen eheyttämiseen ja aihekokonaisuuksiin, jotka palvelevat monia erilaisia oppimistavoitteita. Opettajan rooli on jo muuttunut ja muuttuu yhä enemmän tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaksi. Tällöin opettajalta edellytetään tieto- ja viestintäteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ohjata oppimisprosesseja, joihin sisältyy tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä, tiedon kriittistä arviointia ja tiedon tuottamista. Opettajia kannustetaan käyttämään monipuolisia, oppilaiden yhteistoiminnallisuuteen ja yhteisölliseen tiedonrakenteluun perustuvia opetusmenetelmiä ja työtapoja (esim. ongelmalähtöinen, projekti-, yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen). Oppimisympäristön merkitystä korostetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opiskelutiloja ja välineitä tulee voida käyttää joustavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan ulottuvilla siten, että hän voi opiskella aktiivisesti ja myös itsenäisesti. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Uusi tekniikka ei kuitenkaan itsessään automaattisesti tee oppimisympäristöstä avointa ja joustavaa, mutta antaa käytännössä siihen välineet. Näitä välineitä opettaja oppimisprosessin ohjaajana voi opastaa oppilaat käyttämään. Uudessa opetussuunnitelmassa kuvaillaan kaksi opetuksen sisällöllistä aihekokonaisuutta, jotka edellyttävät opettajilta ja oppilailta aktiivista ja kriittistäkin tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Viestintä ja mediataito aihekokonaisuudessa päämääräksi asetetaan mm. kyky osallistuvaan, vuorovaikutukselliseen ja yhteisölliseen viestintään sekä taito hankkia ja vertailla tietoa. Mediataitoja tulee opiskella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana, mikä edellyttää viestinnän

4 4 ja median teknisten välineiden käytön harjoittelua monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Media- ja viestintäkasvatus on koulumme painopistealue. Teknologia ja ihminen aihekokonaisuudessa opetuksen tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä, sekä ohjata pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Tämä edellyttää mm. tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien sekä tietoverkkojen käyttöä erilaisissa tarkoituksissa. 2. VISIOT JA TAVOITTEET Oriveden kaupungin koulutoimen tietostrategian painopistealueet ja niiden toteuttaminen Vehkalahden koulussa: Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osaamisen minimitavoitteet Koko Oriveden koulutoimen yhtenäinen koulukohtainen ATK-opetussuunnitelma toimii perustana tälle tavoitteelle. Luokka-asteittaiset määritellyt minimitavoitteet sekä yhtenäiset arviointiperusteet ja mittarit, joilla oppimista seurataan ja osaamista arvioidaan ovat luettavissa ladattavasta tiedostosta Minimitavoitteet ja arviointiperusteet. Koulun koneiden käyttö koulupäivän jälkeen ei ole tällä hetkellä mahdollista (2005). Tulevaisuudessa (alkaen syksy 2006) pyritään tasoittamaan mahdollisia, oppilaiden välisiä erilaisista kotioloista tai lähtökohdista syntyviä eroja ja tarjoamaan mahdollisuus tietokoneiden käytön harjoitteluun myös kouluajan ulkopuolella. Tieto- ja viestintätekniikan integrointi eri oppiaineiden opetukseen Integroiminen tapahtuu luokanopettajan johdolla luokka-asteilla integrointi keskittyy äidinkieleen ja matematiikkaan, mutta laajenee kolmannesta luokasta eteenpäin käytännössä kaikkiin aineisiin. Opetussuunnitelmassa kuvaillaan ja määritellään erilaisia projekteja ja oppimiskokonaisuuksia, joissa tieto- ja viestintätekniikan käyttö niin tiedonhaussa kuin tiedon rakentamisessa ja tuottamisessa ovat keskeisenä apuvälineenä. Koulussamme pyritään ATK-opetuksen pedagogiseen uudistamiseen, jolloin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö laajenee käytännössä kaikkiin oppiaineisiin. Laitteet ovat korostetusti apuvälineen asemassa. Uuden fyysisen työskentely-ympäristön suunnittelussa on pyritty huomioimaan nykyaikaiset käsitykset oppimisesta ja avoimesta oppimisympäristöstä. Aiempaa laajempaa yhteistyötä opettajien ja oppilaitosten välillä voidaan pitää myös merkittävänä koulun sisäisen kehittämisen painopistealueena. Yhteistyö Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutin ja koulumme välillä on uusi haaste ja mahdollisuus. Yhteistyö eri oppilaitosten välillä voisi tarkoittaa esimerkiksi opettajien erityisosaamisen hyödyntämistä yli oppilaitosrajojen. Tämä näkökulma toistuu myös koulumme koulutussuunnitelmassa. Suunnitelman tavoitteena on kehittää nykyistä vahvempi asiantuntijayhteisö, joka voi haluttaessa toimia myös opetuksen ohjaustehtävissä. Toinen tärkeä yhteistyömuoto on laitteiden ja opetusvälineiden vuorokäyttö. Harvemmin tarvittavia ja kalliita laitteita käytetään suunnitelmallisesti varauslistan mukaan. Vehkalahden, Päilahden ja Karppi-Naappilan kesken toimii oppimateriaalikeskus, jonka kautta koordinoidut yhteishankinnat ovat mahdollisia. Oriveden kaupungin, palvelujen, luonnon ja yrityselämän tuntemuksen lisääminen on pitkän aikavälin tavoite. Oppikirjojen käsitellessä Suomea yleisesti, voidaan tieto- ja viestintätekniikkaa

5 5 hyväksi käyttäen luoda omaa oppimateriaalia, joka keskittyy nimenomaan lähiympäristömme tuntemuksen ja ymmärtämisen lisäämiseen. Oppilaalle läheinen oppimisympäristö, jolle oma kaupunki luo puitteet auttaa oppilasta konkreettisesti ymmärtämään ja tuntemaan vastuuta omasta kotiseudustaan Koulumme on Oriveden kotouttamiskoulu, joten tulevaisuudessa on todennäköistä, että eri kansallisuuksia tulee joukkoomme lisää. Kansainvälisyyskasvatus ja eri kulttuureiden ymmärtäminen on avainasemassa. Yhteistyöprojektit ystävyyskoulun kanssa helpottunevat tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Oriveden oppimisportaalin (peda.net) kehittämistä pidetään kaupungissa erittäin tärkeänä kehittämishankkeena. Koulumme osallistuu osaltaan yhteiseen hankkeeseen. 3. NYKYTILAN KUVAUS (tammikuu 2005) Tässä luvussa on kuvattu Vehkalahden koulun tietotekniset laitteet, verkkoyhteydet ja tietokoneiden sijainti, opettajien tämänhetkinen tietotekninen osaaminen ja tietokoneiden opetuskäyttö. VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET LAITTEET Vehkalahden koulussa on 30 tietokonetta, joista kuusi on ainoastaan henkilökunnan käytössä ja muut opetuskäytössä. Koneet on sijoitettu eri opetustiloihin. Tietokoneista kuusitoista on verkossa. Neljätoista näistä on atk-luokassa ja niistä on kaikista yhteys myös internetiin. Atk-luokan ja opettajanhuoneen lisäksi muista tiloista ei ole verkkoyhteyksiä sillä tämä edellyttäisi vaikeiden rakenteellisten esteiden vuoksi radioverkkoa. Atk-luokassa ja opettajanhuoneessa on mustavalkoinen laser-tulostin. Lisäksi opettajanhuoneessa on nelivärilaser ja värikopiokone, joka toimii myös verkkotulostimena ja skannerina. Kuudessa koneista on polttava cd-asema ja kahdessa polttava dvd-asema. Koululla on yksi dataprojektori sekä digivideokamera ja digikamera. Merkittävä osa koulumme koneista on elinkaarensa päässä. Kuusitoista konetta on yli kymmenen vuotta vanhoja eikä niitä siirretä valmistuvaan kouluun. OPETTAJIEN TIETOTEKNINEN OSAAMINEN Koulun opettajat ovat osallistuneet OPE.fi I tason koulutukseen. Vehkalahden koulussa on 11 opettajaa. Heistä yhdeksän hallitsee (vähintään) OPE.fi I tason edellyttämät taidot ja kahdella jäi OPE.fi koulutus kesken. Pääsääntöisesti opettajat ovat olleet halukkaita osallistumaan koulutukseen ja osa opettajista on kiinnostunut myös OPE.fi II tason koulutuksesta. Opettajien vaihtuvuus on vaikeuttanut koulutusta. Koulutus OPE.fi I tason koulutus on tällä hetkellä loppunut. Koulun opettajien on mahdollista hakeutua tieto- ja viestintätekniikan koulutuksiin koulun omien henkilökunnan koulutusresurssien puitteissa.

6 6 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TUKIPALVELUT Tekninen ja laitetuki (mikrotukihenkilöt) Oriveden kaupungin mikrotukihenkilö on koulun käytettävissä. Hän ei kuitenkaan yleensä pysty vastaamaan kuin kaikkein kiireellisimpiin avunpyyntöihin. Kehittämistoimille hänellä ei ole aikaa. Pedagoginen tuki Koulun tuntikehykseen on varattu yksi viikkotunti ATK-yhteyshenkilön tehtäviä varten. Hän auttaa pienissä teknisissä tai ohjelmien käyttöön liittyvissä ongelmissa sekä vastaa tietostrategian laadinnasta ja laitehankinnoista. Varsinaista suunnitelmallista pedagogista tukea ei kyseisen resurssin puitteissa pysty antamaan. Hallinnollinen tuki Hallinnollista tukea Vehkalahden koulu ei käytännössä saa. Kaksi henkilökunnan jäsentä on määrätty osallistumaan Primus hallinto-ohjelmakoulutukseen keväällä Kotisivut Koululla on omat kotisivut Oriveden koulujen yhteisessä portaalissa (www.orivedenkoulut.net/vehkalahti). 4. TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO TIETOSTRATEGIAN INTEGROINTI OPETUSSUUNNITELMAAN Opetussuunnitelman uudistustyö on loppusuoralla, koulukohtainen opetussuunnitelma on valmistunut (4. luokkaan asti) ja sen mukainen opetus käynnistynyt. Opetussuunnitelmien laatimisen yhteydessä on pohdittu tieto- ja viestintätekniikan opetusta ja opetuskäyttöä sekä luokka-asteittain että oppiaineittain. Koska tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan useissa eri oppimistehtävissä ja projekteissa, ja se myös opetussuunnitelman perusteissa esitetään yhdeksi keskeiseksi sisällölliseksi aihekokonaisuudeksi, on tärkeää, että sitä ei ole lokeroitu yhden oppiaineen erilliseksi osaksi. Tieto- ja viestintätekniikka tekee mahdolliseksi oppiaineiden ja oppilaitosten rajat ylittäviä oppimisprojekteja. Esimerkkeinä erilaiset kansainvälisyysprojektit ja ystävyyskouluhankkeet, kotiseutuun, sen luontoon ja kulttuuriin sekä oman kaupungin toimintaan ja palveluihin tutustuminen, yhteistyö Oriveden kirjaston kanssa jne. Näissä kaikissa tieto- ja viestintätekniikan monipuolisella käytöllä ja tuntemuksella on tärkeä merkitys ja tehtävä.

7 7 Tieto- ja viestintätekniikan integrointi eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin 1. ja 2. luokat Tieto- ja viestintätekniikan opetus painottuu toiselle luokalle ja tapahtuu pääasiassa integroituna äidinkielen, matematiikan ja jonkin verran kuvaamataidon opiskeluun. Opetus on pitkälti opettajajohtoista yksilöllistä ohjausta, jossa kummioppilaita voidaan käyttää apuna. Opetus tapahtuu periodeina ennalta suunniteltujen teemojen ja oppimiskokonaisuuksien yhteydessä. Koska opetusryhmät ovat suuria (jopa 34 opp.), opetusta helpottaa jakotuntien käyttö. 3. ja 4. luokat Näillä luokka-asteilla oppimistehtävät ovat esim. omien töiden puhtaaksi kirjoittaminen (ai, en), ryhmätyöt ja projektit (ue, yt, ai, mu, en), luokkalehti (ai, ku) sekä opetusohjelmien käyttö (ma, ai, en). Opetus tapahtuu joustavasti yhteistoiminnallisuutta ja opettajajohtoisuutta yhdistämällä. Opetus toteutetaan periodimaisesti ja joustavasti. 5. ja 6. luokat Tietokoneet ovat koulussa oppimisen apuväline. Opetusta annetaan ainekohtaisesti eri projektien yhteydessä, mutta kuitenkin niin että luokka-asteittaiset tavoitteet saavutetaan. Tarvittaessa ohjauksessa käytetään myös koulun ulkopuolista apua. Tällä hetkellä apunamme toimii työharjoittelija/opiskelija Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutista. Ylemmillä luokka-asteilla tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää jo varsin laajasti ja monipuolisesti melkeinpä kaikissa eri oppiaineissa. Oppimistehtäviä ovat esim. kirjoitelmien ja esitysten valmistaminen, tiedon hakeminen ja esittäminen, esitteiden, seinälehtien ja mainosten laadinta, projektit, sähköinen viestintä, oman oppimateriaalin tuottaminen. Kevään 2005 aikana aloitamme ensin kokeiluluonteisesti media- ja viestintäkasvatuksen työpajahankkeen Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutin avustuksella. Hanke toteutetaan osin koulutuntien ja osin kerhotuntien puitteissa. TAVOITTEET 2005/2006 LAITTEISTORESURSSIT 2005 Vehkalahden koululla käytetään tietokoneluokkaa ryhmäopetuksessa. Tällöin käytössä on konetta. Nämä koneet on hankittu ennen vuotta 2000 ja siten ne ovat jo elinkaarensa päässä. Tulevaisuudessa ns. perinteisestä atk-luokasta luovutaan ja siirrytään joustavampiin ratkaisuihin. Aiemmin mainittu uudisrakennushanke määrittelee laitteistohankinnat uudella tavalla. Vuosi 2005 tulee olemaan siirtymäkausi uuden ja vanhan toimintakulttuurin välillä. Opettajat saavat käyttöönsä kannettavat mikrot (tammikuu kpl, tarve kpl) ja oppilaiden käyttöön valjastetaan liikuteltavia työasemia (tarve min. 20 kpl). Nämä ovat siirreltävissä eri opetustiloihin tarpeen mukaan. Tämä edellyttää radioverkon rakentamista. Radioverkko on myös koulumme tiloissa edullisin ratkaisu. Ohjelmakanta on toistaiseksi puutteellinen. Kaikille käyttöliittymille hankitaan riittävä perusohjelmapaketti (tekstin- ja kuvankäsittely, esitysgrafiikka), ja lisäksi 6. luokkien käyttöön taulukkolaskentaohjelma. Lisäksi opetusohjelmien ja cd-romien hankintaa ja päivitystä jatketaan.

8 8 ARVIOINTI JA SEURANTA Oriveden kaupungin oppilaitosten tietostrategian toteutumista seuraa ja arvioi perustettava tietotekniikan seurantaryhmä kaupungin sivistystoimenjohtajan johdolla. Ryhmä seuraa puolivuosittain oppilaitosten laitehankintoja, verkkoyhteyksien kehittymistä, opettajien kouluttautumista sekä arvioi pedagogisen, teknisen ja hallinnollisen tuen saatavuuden kehittymistä eri oppilaitoksissa näissä toimivien atk-tukihenkilöiden ja -vastaavien toimittamien raporttien pohjalta. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittymistä koulussamme seurataan yhdessä opetussuunnitelman toteutumisen seurannan kanssa sekä erillisin kyselyin. Koulun atk-vastaava yhdessä pedagogisen ja hallinnollisen tukihenkilön sekä koulun rehtorin kanssa muodostavat koulun oman atk-ryhmän, joka seuraa tietostrategian toteutumista. Ryhmä toimii yhteistyössä oppilaitosten yhteisen tietotekniikan seurantaryhmän kanssa ja raportoi tälle toteutuneista laitehankinnoista ja koulutuksesta. Seuraava koulumme laajamittaisempi tietostrategian arviointi toteutetaan lukuvuoden aikana. Orivesi Teppo Honkonen rehtori

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma. 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat.. 5 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 2004-2006 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietostrategia...2 1.1 Tietotekniikan käytön tavoitteet...2 1.2 Oppilaiden tasavertaisuus...3

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 1 1 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2 2 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Kuhmoisten perusopetuksen OPS

Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1 Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1. luku Opetussuunnitelma... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 4 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf SALLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013

Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013 1(11) Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Eija Mäenpää 15.4.2013 2(11) 1. JOHDANTO Lukion perustehtävänä on antaa opiskelijoille tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot