Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia"

Transkriptio

1 Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

2 Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto- ja viestintätekninen varustelu Atk-laitteet Muu varustelu Opettajien tietotekninen osaaminen Tietokoneiden käyttö opetuksessa 3.4 Käytettävissä olevat tukipalvelut Tekninen ja laitetuki Pedagoginen tuki Hallinnollinen tuki 6 4. Tietostrategian toimeenpano 4.1 Tietostrategian integrointi opetussuunnitelmaan Oppilaitten tavoitteet luokka-asteittain Opetusmenetelmät Oppimismenetelmät Opetusohjelmat Tiedonhankinta Sisäinen ja ulkoinen viestintä Yhteistyö kirjaston kanssa 5. Tavoitteet Laitteistoresurssit 5.2 Opettajien osaaminen Tietokoneiden opetuskäyttö Tukipalvelut Oppilaitosten yhteiset tukipalvelut Oppilaitoskohtainen tuki 6. Arviointi ja seuranta 11 Liitteet

3 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat olennaisilta osiltaan oppimiskäsitykseen, johon sisältyy näkemys aktiivisesta, itseohjautuvasta, päämäärätietoisesta ja luovasta oppijasta, joka pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan. Toisaalta ymmärretään, että oppiminen tapahtuu aina tilannesidonnaisesti ja että tiedon rakentuminen on sosiaalisesti välittynyt prosessi. Tästä seuraa, että opettajan rooli muuttuu ja oppimisympäristöt kehittyvät edellä kuvatun oppimiskäsityksen muutoksen myötä. Myös oppilaitosten omat opetussuunnitelmat muuttuvat joustavimmiksi ja ahtaasta oppiainekohtaisuudesta suuntaudutaan opetuksen eheyttämiseen ja aihekokonaisuuksiin, jotka palvelevat monia erilaisia oppimistavoitteita. Opettajan rooli on jo muuttunut ja muuttuu yhä enemmän tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaksi. Tällöin opettajalta edellytetään tieto- ja viestintäteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ohjata oppimisprosesseja, joihin sisältyy tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä, tiedon kriittistä arviointia ja tiedon tuottamista. Opettajia kannustetaan käyttämään monipuolisia, oppilaiden yhteistoiminnallisuuteen ja yhteisölliseen tiedonrakenteluun perustuvia opetusmenetelmiä ja työpajoja (esimerkiksi ongelmalähtöinen, projekti-, yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen). Oppimisympäristön merkitystä korostetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opiskelutiloja ja välineitä tulee voida käyttää joustavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan ulottuvilla siten, että hän voi opiskella aktiivisesti ja myös itsenäisesti. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Uusi tekniikka ei kuitenkaan itsessään automaattisesti tee oppimisympäristöstä avointa ja joustavaa, mutta antaa käytännössä siihen välineet. Näitä välineitä opettaja oppimisprosessin ohjaajana voi opastaa oppilaat käyttämään. Uudessa opetussuunnitelmassa kuvaillaan kaksi opetuksen sisällöllistä aihekokonaisuutta, jotka edellyttävät opettajilta ja oppilailta aktiivista ja kriittistäkin tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Viestintä- ja mediataito aihekokonaisuudessa päämääräksi asetetaan muun muassa kyky osallistuvaan, vuorovaikutukselliseen ja yhteisölliseen viestintään sekä taito hankkia ja vertailla tietoa. Mediataitoja tulee opiskella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana, mikä edellyttää viestinnän ja median teknisten välineiden käytön harjoittelua monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Teknologia ja ihminen aihekokonaisuudessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä, sekä ohjataan pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Tämä edellyttää muun muassa laitteiden ja ohjelmien sekä tietoverkkojen käyttöä.

4 2. Holman koulun visio ja tavoitteet Holman koulu on kaksiopettajainen, viestintäkasvatukseen painottunut koulu. Viestintäkasvatuksen tavoitteena on rohkaista lasta viestimään eri keinoin, herkkyys kokea elämyksiä sekä tieto ja taito arvioida, ymmärtää ja käyttää hyväksi, mitä eri viestimet (lehdet, radio, televisio, Internet välittävät). Tavoitteena ovat sellaiset viestintätaidot, joilla lapsi pärjää erilaisissa viestintätilanteissa ja -ympäristöissä. Viestintätekniikka kehittyy jatkuvasti ja siksi on tärkeää, että koululla on käytettävissä uusia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita. Medialukutaidon kehittämisen kannalta tämä on olennaista. Uusien välineiden käyttöön ottamisessa on otettava huomioon laitteiden helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus ja varmistettava, että riittävä määrä laitteita oheislaitteineen ja ohjelmistoineen on käytettävissä. Opettajien kouluttaminen laitteiden käyttöön on ensisijaisen tärkeää. Lisäksi pedagogisen ja teknisen tuen on oltava kunnossa. Holmassa tietotekniikkaa pyritään käyttämään tarkoituksenmukaisesti ja hyvin käytännönläheisesti eri oppiaineiden opetuksessa. Tietotekniikka toimii pääasiassa opetus- ja opiskeluvälineenä. Tavoitteena on, että oppilas osaa käyttää koulun tietokoneita ja verkkoa ja niissä olevia keskeisempiä työvälineohjelmia. Hänelle pyritään antamaan perusvalmiudet tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen. 3. Nykytilan kuvaus 3.1. Tieto-ja viestintätekninen varustelu ATK-laitteet Holman koululla tietokoneet on sijoitettu yhteen tilaan. Toimivia tietokoneita on tällä hetkellä viisi. Neljä koneista on päätekoneita, joilla on yhteys Tampereen Puhelimen verkkopalvelimeen. Yksi koneista toimii itsenäisenä koneena ja siinä toimii kiinteä Internetyhteys (adsl). Päätekoneissa toimii Hyvä internet, joka tarjoaa oppilaille ja opettajille uuden turvallisen opiskeluympäristön ja -välineen. Kaikissa koneissa on cd-rom asema, mutta vain yhdessä kirjoittava asema. Uusimmassa koneessa on myös dvd rw-asema. Käytössä on vain yksi tulostin. Päätekoneilla ei voi vielä tulostaa. Päätekoneet saavat yhteisen verkkopalvelimen kautta käyttöönsä Tampereen puhelimen tarjoamat huolto ym. -palvelut. Periaatteena on Open Source ympäristö. Ohjelmien käytöstä ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja. Atk-luokassa olevia tietokoneita saavat opettajat ja oppilaat käyttää vapaasti niinä aikoina, jolloin atk-luokkaa ei käytetä tietotekniikan tai muuhun opetukseen. Oppilailla ja opettajilla on käytössään omat tunnukset ja salasanat, joilla he saavat käyttöönsä verkkopalvelimelta henkilökohtaisen tietokoneen, jolla työskennellä. Oppilaiden tehdessä itsenäisesti tiedonhakua tai raporttien kirjoittamista atk-luokassa, oppilaan opettaja vastaa oppilaan työn valvonnasta ja siitä, että oppilaalla on riittävät ohjeet koneiden oikeaan käyttöön.

5 Laitteet Päätekoneiksi muutettiin seuraavat tietokoneet: Pentium II 266, 64,0 Mt RAM, 32-bittinen Näyttö 17 Nokia 447Zi + Cd rom asema 2 kpl Pentium III, 128,0 Mt RAM, 32-bittinen Näyttö 17 Compaq S710 Pentium 24,0 Mt RAM Näyttö 14 Siemens Nixtorf Authentic AMD-KT Processor 256,0 Mt RAM, 32-bittinen (rekisteröity käyttäjä Holman kyläyhdistys) Näyttö 17 Scott cd-writer Uusi tietokone hankittu 2006 Näyttö HP 1740 HP Compaq 232 Gt (NTFS) Windows XP home fi-käyttöjärjestelmä MicroSoft Office-ohjelmat OpenOffice.org Open Office calc. Open office Impress Open office writer Internet Explorer Dvd-asema rw Adobe Reader 7.0 Roxio Digital Media Plus Canon PC1230D- tulostin (kaikille koneille yhteinen) Muu varustelu Koululla on yhteisessä käytössä kaksi televisiota ja videolaitteet. Joka luokassa on radiokasetti- cd-soitin(3kpl). Lisäksi on vanhat stereot, jolla voi soittaa vinyylilevyjä. Koululla on yhteisessä käytössä digikamera ja digivideokamera, joita käytetään oppitunneilla ja koulun tapahtumien dokumentointiin. Koulun faxi uusittiin vuonna Koululla on yksi kopiokone ja kolme piirtoheitintä sekä yksi diaprojektori. Olympos camedia c-300 zoom digikamera Sony digital video 80xdigital zoom Piirtoheittimiä 3 Diaprojektori

6 Brother Fax T74 Canon PC1230D kopiokone Stereot Radio-kasetti-cd soitin (3kpl) Clear One demokamera demokameran kanssa yhteensopiva mikroskooppi Novex AP Opettajien tietotekninen osaaminen Opettajien osaamista arvioitiin kyselyllä, johon kukin opettaja arvioi omaa osaamistaan. Palautetta saatiin myös OPE.FI I-kouluttajalta. Kaikilla opettajilla on perustaidot tietotekniikan käyttöön. Opettajat tuntevat tietokoneen yleisemmät käyttömahdollisuudet ja käyttöliittymää koskevat käsitteet. Lisäksi heillä on taito käyttää tekstinkäsittelyohjelmia sekä Internet-selainta. Sähköpostin käytössä on perustaidot hallinnassa, vaikka kaikkia hienouksia ei joku ehkä vielä hallitsekaan. Audio ja videolaitteiden käyttö on hyvin hallinnassa, kuten myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön periaatteiden tuntemus. Matkaviestimien perusominaisuuksien tuntemus on opettajilla hyvä. Toisella opettajista oli taitoja myös OPE. FI II- ja OPE.FI III- tasoilta. Pääosa taidoista oli opiskeltu itse tai käymällä erilaisia kursseja. Vaikka tietotaitoa kyseisistä asioista olikin, eivät opettajat pitäneet niitä riittävinä. Kaikilla oli halu oppia uutta tieto- ja viestintätekniikasta. (Kts. taulukko sivu 9) Koululla on digikamera, -mikroskooppi ja video, demokamera sekä fax. Opettajat osaavat käyttää kyseisiä laitteita jotakuinkin hyvin. Digilaitteiden käytössä on kuitenkin joillakin vielä paljon opeteltavaa. Kuvankäsittely tietokoneilla on ollut pääasiassa yhden opettajan varassa, joka on opiskellut laitteiden ja ohjelmien käytön itse. Aina ei kaikki ole sujunut ongelmitta, joten lisäkoulutusta olisi hyvä saada. 3.3 Tietokoneiden käyttö opetuksessa Holman koulu on viestintäkasvatukseen painottunut koulu, jossa tietotekniikkaa on käytetty monipuolisesti hyväksi. Tietokoneita käytetään pääasiassa opetuksen välineenä ja tukena. Tietokoneilla kirjoitellaan erilaisia tekstejä, jotka kuvitetaan liittämällä valmiita kuvia tai piirtämällä itse piirustusohjelmilla. Tunneilla käytetään myös valmiita opetusohjelmia, joiden avulla esimerkiksi alkuopetuksessa opetellaan lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Pelitunnit tuovat vaihtelua ja virkistystä. Tietokoneilla voidaan etsiä tietoa Internetistä ja harjoitella sähköpostin käyttöä. Samalla, kun opiskellaan muita oppiaineita, opitaan myös tietokoneen käyttöä. Tukiopetuksessa erilaiset opetusohjelmat ovat olleet oiva apu. Koulu julkaisee vuosittain oman lehden Holmalaisen, joka toimii koulun tiedotuslehtenä. Oppilaat ovat kirjoitelleet juttujaan ja kuvittaneet sitä tekstinkäsittely- ja piirrosohjelmilla. Koulu hankki syksyllä 2002 uuden digitaalikameran. Digitaalikameraa ja -videota olemme käyttäneet oppitunneilla opetuksen tukena ja dokumentoimaan koulun tapahtumia ja retkiä. Syksyllä 2003 aloimme tehdä omaa elokuvaa ja musiikkilevyä Lumipalloprojektin tuella. Projektissa oli mukana myös vanhempia, jotka avustivat elokuvan toteutuksessa ja

7 rahoituksessa. Elokuva ja musiikkilevy julkaistiin keväällä Videon ja levyn myyntituloilla kartutettiin oppilaiden retkirahastoa. Musiikki on vahvasti esillä Holman koulun arkipäivässä. Pari vuotta sitten koululaiset valmistelivat yhdessä opettajiensa kanssa musikaalin Kirpun matka maailman ääriin, jota esitettiin Orivedellä ja lähikunnissa vielä seuraavankin vuoden aikana. Esiintymispaitojen kuvat tehtiin skannaamalla ja kuvankäsittelyohjelmalla. Holman koulu on osallistunut aikaisemminkin Lumipallo- ja NetDays-projekteihin ja saanut rahaa erilaisten projektien toteuttamiseen. Olemme tehneet yhteistyötä tanskalaisen koulun kanssa ja lähettäneet sinne oppilaiden valmisteleman videonauhan ja vaihtaneet kuulumisia sähköpostitse. Toistemme kotisivuihin tutustumalla olemme saaneet tietää enemmän tanskalaisesta kouluelämästä. Koululla toimi vielä muutama vuosi sitten atk-kerho, joka keskittyi kotisivujen päivitykseen ja kansainvälisten suhteiden hoitoon. Kerhotoiminnan päätyttyä kotisivujen päivitys onkin ollut satunnaista. Tällä hetkellä kullekin oppilaalle on varattu neljä atk-tuntia lukuvuodessa. Tunneilla käydään läpi PowerPointia, Internetiä, sähköpostia ja tekstinkäsittelyohjelman hienouksia. Tunnit pitää atk-vastaava. Sen lisäksi oppilaat saavat harjoitella tietokoneiden käyttöä omien opettajiensa ohjaamina. Oppilaat harjoittelevat myös muiden laitteiden käyttöä kuten videokameran, digikameran, diaprojektorin, tv:n ja videon, faxin yms. Ongelmaksi on koettu laitteiden määrän riittämättömyys. Oppilaat ovat vain satunnaisesti saaneet kokeilla näitä laitteita. Opettajilla on tietotaitoa, mutta ei riittävästi. Erityisesti kotisivujen teossa ja päivityksessä olemme joutuneet turvautumaan ulkopuoliseen apuun. Myös digitaalilaitteiden käytössä olisi parantamista. 3.4 Käytettävissä olevat tukipalvelut 3.4.1Tekninen ja laitetuki Holman koulun apuna teknisissä ongelmissa on pääasiassa toiminut yksi vanhemmista, jolla hyvät atk-taidot. Hän vetänyt koululla atk-kerhoa ja tekee muutenkin aktiivisesti yhteistyötä koulun kanssa. Lisäksi yritämme saada apua kaupungin kiireiseltä mikrotukihenkilöltä, mutta apua ei ole aina saatavilla. Mikäli koneissa esiintyy pikkuvikoja, atk-vastaava auttaa parhaansa mukaan Atk vastaava toimii myös av-välineiden huoltajana. Tarvittaessa laitteet viedään korjattavaksi muualle Pedagoginen tuki Atk-vastaava neuvoo sekä opettajia että oppilaita tarvittaessa. Neuvoa voi saada puhelimitse myös mikrotukihenkilöltä tai Ope.fi-kouluttajilta. Pedagoginen tuki oman koulun sisällä tapahtuu oman työn ohella ilman erillistä korvausta Hallinnollinen tuki

8 Hallinnollista tukea oppilaitokset saavat jonkun verran hallinto-ohjelman käytössä, lähinnä oppilasarvioinnin teossa. Koulutoimella on omat sivut Internetissä ja kaupungilla on käytössä sisäinen verkko. Sieltä saa ajankohtaista tietoa hallinnosta ja kokouksien esityslistat ovat kaikkien nähtävissä. Intranetistä löytyy myös erilaisia lomakepohjia. Hallinnollinen tuki on ollut kuitenkin vielä melko vähäistä. 4. Tietostrategian toimeenpano 4.1 Tietostrategian integrointi opetussuunnitelmaan Oppilaitten tavoitteet luokka-asteittain 1-2 luokka Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen Ohjelman avaaminen ja sulkeminen Eri oppiaineiden opetusohjelmien itsenäinen käyttö Näppäimistöön ja hiireen tutustuminen Sanojen, lauseiden ja tarinoiden kirjoittaminen ja kuvittaminen Tulostaminen 3-4 luokka Tekstin kirjoittaminen, muokkaaminen, tallentaminen ja avaaminen Kuvan liittäminen tekstiin Piirrosohjelman peruskäyttö Tiedon hakeminen Internetistä 5-6 luokka Tiedon hakeminen Internetistä Kriittinen suhtautuminen tarjolla olevaan tietoon Tietotekniikan monipuolinen käyttö Digitaalisen kuvamateriaalin tuottaminen Tietotekniikka toimii oppimisen tukena ja tietotekniset sovellukset työvälineenä, tiedonlähteenä, integroinnin tukena ja uuden tiedon esittämisen välineenä. Koulun tietokoneopetuksessa tavoitteena on oppia hyödyntämään tietotekniikkaa mahdollisimman monipuolisesti. Tarkoituksena on tutustua tietokonelaitteistoihin ja käytössä oleviin ohjelmiin, erilaisiin viestimiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin opiskelussa. Lisäksi opetellaan käyttämään av-välineitä Opetusmenetelmät Opetuksessa käytetään traditionaalista luokkahuoneopetusta mutta myös teknologiaan hyödyntävää opetusta. Vastuu oppimisesta on pääasiassa oppijalla. Opettaja toimii sisällön ja oppimisen asiantuntijana. Oppijalla on aktiivinen rooli tietorakenteensa jäsentäjänä. Opetus etenee konstruktiivisena prosessina. Oppilaan vahvoja ominaisuuksia pyritään hyödyntämään ja kehittämään mahdollisimman paljon, tilaisuuksia onnistumiseen ja omien kykyjen optimaaliseen käyttöön tuetaan. Opetusta eriytetään tarvittaessa. Oppilasta tuetaan vaikeuksissa mm. tuki- ja erityisopetuksen keinoin. Henkilökohtaisten opiskelutavoitteiden asettaminen, vaihtelevien luokka- ja koulukohtaisten opetusryhmien muodostaminen ja erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien valinta tukee oppilaan yksilöllisten edellytysten ja kehitysmahdollisuuksien huomioon ottamista.

9 Opiskeluympäristö ulottuu luokan seinien ulkopuolelle Internetin välityksellä, tekemällä vierailuja ja retkiä museoihin, teatteriin, konsertteihin, elokuviin, erilaisiin laitoksiin, luontoon yms. paikkoihin. Tieto- ja viestintätekniikka helpottaa ja monipuolistaa opetuksen suunnittelua ja toteutusta sekä oppimateriaalin ja oppimistehtävien laadintaa Oppimismenetelmät Nykyinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivista roolia oman tietorakenteensa jäsentäjänä. Sosiaalisten tekijöiden huomioon ottaminen on olennaista. Yhdessä tekeminen ja toiminnan kautta oppiminen on tärkeää. Oppilas on suunnittelija, etsijä, löytäjä, keksijä, oivaltaja, arvioija, kriitikko, vertailija ja esittelijä. Opettajan tehtävänä on toimia työn ohjaajana. Suunnittelua tehdään oppilaiden ja opettajien keskuudessa, muun henkilökunnan ja vanhempien kanssa, oppilaan omaa suunnittelua ja vastuun ottamista omasta oppimisesta korostetaan Opetusohjelmat Koululla on olemassa opetusohjelmia (cd-romppuja) matematiikkaan, äidinkieleen, historiaan, ympäristötietoon ja englantiin. Sen lisäksi käytettävissä on perinteisiä opetusohjelmia, video-ohjelmia, opetuskasetteja ja muita äänitteitä Tiedonhankinta Tietoa hankitaan lähinnä oppikirjoista, tietokirjoista, Internetistä ja cd-rompuilta. Koululla on paljon hyviä oppimateriaalikansioita eri oppiaineisiin. Niistä löytyy runsaasti tietoa ja hyviä kuvia ja kalvoja erilaisiin esityksiin ja projektiluonteisiin töihin. Opiskelun apuvälineinä toimivat myös digitaaliset mediat sekä perinteiset oppimateriaalit kuten diat, nauhat, kasetit, videot yms. Mikäli aihekohtainen tietoaines on paremmin esillä muualla kuin koulussa, voi opiskelu tapahtua muussakin ympäristössä, esimerkiksi kirjastossa, museossa, maatilalla luonnossa tai haastattelukierroksella. Opintokäyntejä tehdään yleensä paikkakunnan virastoihin, laitoksiin, oppilaitoksiin, yrityksiin ja tuotantolaitoksiin, seurakuntiin, teatteriesityksiin, konsertteihin tai maastokohteisiin Koulun sisäinen ja ulkoinen viestintä Viestintä koulun sisällä on hyvin luontevaa. Koulun yhteinen päivänavaus perjantaisin toimii linkkinä opettajien ja oppilaiden välillä. Koulun oppilaat ja opettajat sekä muu henkilökunta saadaan nopeasti samaan tilaan ja tiedotus onnistuu välittömästi, jos siihen on tarvetta. Tiedotteissa ilmoitetaan tulevista tapahtumista ja kerrotaan koulua koskevia uutisia. Koulun henkilökunnan yhteisissä palavereissa voi tuoda erilaisia asioita esille. Hyvä yhteishenki mahdollistaa avoimen ja kriittisenkin keskustelun ajankohtaisista asioista. Koululla on myös oma tiedotustaulu sekä sisällä että ulkona. Koulun lehti

10 Holmalainen toimii tapahtumien raportoijana. Koululla on myös omat Internet-sivut, joiden päivittäminen on viime aikoina jäänyt vähemmälle huomiolle ajan puutteen vuoksi. Koulussamme on vahvat perinteet monimuotoiselle kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyö kotien kanssa liittyy luontevasti koulun toimintaan. Lukuvuoden aikana järjestetään vähintään yksi vanhempainilta koko koulun yhteisenä. Muita yhteistyömuotoja ovat luokkakohtaiset vanhempainillat, vanhempainvartit, talkoot, myyjäiset, paperinkeräys sekä vanhempien antama kuljetusapu. Vanhemmat osallistuvat aktiivisesti koulun yhteisiin tapahtumiin ja retkiin. Kriisiviestintä Kriisitilanne koulussa voi olla henkilö- tai oppilaskuntaan kuuluvan kuolema yleistä turvallisuutta uhkaava tilanne (palo-, varkaus- tai muu tilanne) päihteiden käyttöön liittyvä tilanne suuronnettomuus Kriisitilanteessa toimintaa ohjaa koulun rehtori, joka vastaa koko kouluyhteisöstä. Koululle on laadittu turvallisuussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet erilaisissa poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa Yhteistyö kirjaston kanssa Koululla on alakerran tiloissa koulun omista kirjoista koottu kirjasto, josta kirjoja voi lainata vapaasti. Sen lisäksi koululle on tuotu kaupungin toimesta kuukausittain vaihtuva kirjakokoelma. Kirjojen lainausta ja lukemista varten on varattu yksi äidinkielen tunti. Kaupungin kirjaston kanssa yhteistyö on sujunut ongelmitta. Kirjastoon tehdään vuoden aikana useita vierailuja ja joka kerran olemme saaneet opastetun kierroksen kirjastossa. Kirjaston henkilökunta tulee mielellään pitämään kirjastotunteja myös koululle. Tietoa kirjoista, kirjallisuudesta, kirjailijoista, lainauksesta, lehdistä, musiikista, tietokannasta yms. saadaan kirjastokäyntien lisäksi myös Internetistä. 5. Tavoitteet Laitteistoresurssit 2006 Toimivat koneet ja yhteydet Skanneri Toimiva fax Dvd Demokamera/digitv 5.2. Opettajien osaaminen 2006

11 Tavoitteena olisi, että opettajat saisivat tarvittavan koulutuksen opetuskäytössä tarvittaviin tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin sekä tietoa ja taitoa eri sovellusohjelmien käyttöön. Opettajilla on motivaatiota kouluttautua ja toivottavaa olisi, että kaikki halukkaat pääsisivät haluamiinsa Ope.FI II ja Ope.FI III- koulutustilaisuuksiin. Syksyllä 2006 opettajat koulutettiin Hyvän internetin käyttöön. Toinen opettajista osallistui myös jatkokurssille. OPE.FI II OPE.FI III Osaan Haluan oppia Skannerin, digikameran, digivideon käyttö ja 2 kuvan siirto Excel-ohjelman monipuolinen käyttö 2 Power Point-ohjelman monipuolinen käyttö 2 PhotoShop, Corel tms kuvankäsittelyohjelman 2 käyttö PageMaker- tai vastaavan editointi-ohjelman 2 käyttö Kotisivujen laadinta ja päivitys 1 Oman sisältöalueen digitaalisen 1 1 oppimateriaalin tuntemus Oppimateriaalin tuottamisen periaatteet 1 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön 1 sovellukset Taito seurata välineiden ja ohjelmistojen 1 kehittymistä Tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallisten haasteiden ja mahdollisuuksien tuntemus 1 Sisältö- ja ammattikohtaiset sovellukset; esimerkiksi kuvan käsittely 2 Oman opetusalan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön syvällinen asiantuntemus, vahva 1 pedagoginen käyttötaito Taito opastaa kollegoja sekä toimia kouluttajana, oppilaitos-yhteisön kehittäjänä sekä osana asiantuntijaverkostoa Tietotekniikan erityisalueet, esimerkiksi ohjelmointi Verkko- ja etäopetus 1 Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen 2 Oppilaitoksen tietohallinnon edellyttämät tiedot 2 ja taidot Taito ennakoida ja tutkia tieto- ja viestintätekniikan innovaatioita opetuksessa 1

12 5.3. Tietokoneiden opetuskäyttö Www-sivujen teko ja päivitys Tietotekniikan tehokkaampi käyttö opetuksessa Erilaisten projektien toteuttaminen viestintätekniikan välineitä käyttämällä Opetusohjelmia tarvitaan lisää, jotta kaikki pääsisivät harjoittelemaan samanaikaisesti. Opettajien tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien parantaminen Laitteiden helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus Verkko-opiskelun vakiinnuttaminen osaksi koulun opetusmenetelmiä 5.4. Tukipalvelut Oppilaitosten yhteiset tukipalvelut Kaupungin atk-osasto (mikrotukihenkilö) vastaa koneiden asennuksesta ja huollosta, tietoliikenneyhteyksistä ja verkotuksen toteutuksesta, palvelimien ylläpidosta ja varmuuskopioinnista sekä koulun raportoimien ongelmien hoitamisesta Tietotekniikan seurantaryhmä esittää päätettäväksi (suuremmat) laite- ja ohjelmistohankinnat ja niiden tasapuolisen sijoittamisen eri kouluihin, suunnittelee kaupungin oppilaitosten opettajien yleisen koulutusohjelman ja seuraa ja arvioi oppilaitosten yhteisen ja kunkin oman tietostrategian toteutumista Oppilaitoskohtainen tuki Pedagoginen tuki Tietostrategian johtaminen yhdessä rehtorin kanssa Opettajien koulutusohjelman suunnittelu ja organisointi yhdessä seurantaryhmän kanssa Pedagogisten sovellusten, ohjelmien ja materiaalin sekä oheislaitteiden käytön opastus sekä opettajien pedagoginen tuki oppitunneilla (mahdollisuuksien mukaan) Yhteistyö seurantaryhmän ja atk-osaston kanssa Laitetuki Pienten tietoteknisten ongelmien selvittely Atk- luokan esimiehenä toimiminen; ohjelmat ja niiden toimivuus Laite-, ohjelma- ja käyttäjärekisterien ylläpito Yhteistyö seurantaryhmän ja atk-osaston kanssa Hallinnollinen tuki Koulun kotisivujen ylläpito ja kehittäminen yhdessä koulun muiden opettajien ja rehtorin kanssa Opastaa tarvittaessa opettajia hallinto-ohjelman oppilasarvosteluosan käytössä Yhteistyö seurantaryhmän ja atk-osaston kanssa

13 6. Arviointi ja seuranta Holmassa tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja tehdään jatkosuunnitelmia vuosi kerrallaan. Lukuvuoden alussa tehtävä opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma toimii työvälineenä koulun toiminnassa ja ohjaa sitä. Opettajien suunnittelupalaveri on hyvä paikka laatia tietostrategian vuotuinen toimintasuunnitelma ja keväällä arvioidaan suunnitelman toteutumista. Johtokunnalla on mahdollisuus sanoa sanottavansa vuotuisissa kokouksissaan. Opettajien kouluttaminen ja laitteiden hankinta riippuu käytettävissä olevista resursseista. Opettajien yt-palaverit toimivat arviointipalaverina ja johtokunnan, vanhempien toiveet otetaan huomioon suunnitelmia tehtäessä. Pienen työyhteisön sisällä on asioista helppo keskustella ja kerätä tietoa suullisestikin. Yhteistyö kaupungin koulutustoimen arviointityöryhmän ja tietostrategian seurantatyöryhmän ja atk-osaston kanssa on olennainen osa arviointityötä. Koulun atk-vastaava yhdessä pedagogisen, teknisen ja hallinnollisen tukihenkilön sekä koulun rehtorin kanssa muodostavat koulun oman atk-ryhmän, joka seuraa koulukohtaisen tietostrategian toteutumista. Ryhmä toimii yhteistyössä oppilaitosten yhteisen seurantaryhmän kanssa ja raportoi tälle toteutuneista laitehankinnoista, koulutuksesta jne. käyttäen liitteenä olevaa lomaketta.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA... 3 2. VISIOT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 SISÄLLYS sivu 1. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 2. VISIOT JA TAVOITTEET 5 3. NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Strategian toimeenpano Janne Sariola

Strategian toimeenpano Janne Sariola Strategian toimeenpano 23.11.2001 Janne Sariola Teemat Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? Mahdollisuuksia kehittämistyöhön

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005-2007 Tiina Sarisalmi 10.2.2005 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. ORIVEDEN LUKION

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375

Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375 1 Tietoyhteiskunnan kansalais- ja mediataidot Adobe Connect Pro videoyhteys tutuksi (0,5 pv) 4.9.2012 klo 13.00-16.00 27.11.2012 klo 13.00-16.00 Koulutuksen tavoitteena on, että opettaja osallistuttuaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä tekee tiivistä kehittämistyötä elinkeinoelämän kanssa. Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus 26.3.2009-10.9.2009

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA 2004-2005 1 Johdanto Opetusministeriön ja opetushallituksen tahoilta kouluille on annettu tavoitteeksi kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista

Lisätiedot

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA YLEISTÄ Tietostrategia sisältää perusasioiden linjaukset tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Saaristen koulussa sekä hallinnon että opetuksen käytön näkökulmasta. Hallinnon

Lisätiedot

Teemat. Osaamisen kohottaminen

Teemat. Osaamisen kohottaminen Teemat Strategian toimeenpano 23.11.2001 Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? kehittämistyöhön Keskustelua JANNE SARIOLA

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Yhteistyössä 2013 Innokas www.innokas.fi Millaista osaamista tarvitaan? PISA, New Millennium learners, DeSeCo, Ajattelutavat Työskentelytavat Työvälineet

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi 29.9.2015 Vuoden 2014-15 Inga oli ohjausryhmässä Keväällä 2015 laitehankinnat VESO-päivillä kirjaston hankkeen esittely koulujen sähköinen kysely viranhaltijoille,

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Peppi Taalas Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi hdp://users.jyu.fi/~peppi hdp://kielikeskus.jyu.fi

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot