Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia"

Transkriptio

1 Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

2 Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto- ja viestintätekninen varustelu Atk-laitteet Muu varustelu Opettajien tietotekninen osaaminen Tietokoneiden käyttö opetuksessa 3.4 Käytettävissä olevat tukipalvelut Tekninen ja laitetuki Pedagoginen tuki Hallinnollinen tuki 6 4. Tietostrategian toimeenpano 4.1 Tietostrategian integrointi opetussuunnitelmaan Oppilaitten tavoitteet luokka-asteittain Opetusmenetelmät Oppimismenetelmät Opetusohjelmat Tiedonhankinta Sisäinen ja ulkoinen viestintä Yhteistyö kirjaston kanssa 5. Tavoitteet Laitteistoresurssit 5.2 Opettajien osaaminen Tietokoneiden opetuskäyttö Tukipalvelut Oppilaitosten yhteiset tukipalvelut Oppilaitoskohtainen tuki 6. Arviointi ja seuranta 11 Liitteet

3 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat olennaisilta osiltaan oppimiskäsitykseen, johon sisältyy näkemys aktiivisesta, itseohjautuvasta, päämäärätietoisesta ja luovasta oppijasta, joka pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan. Toisaalta ymmärretään, että oppiminen tapahtuu aina tilannesidonnaisesti ja että tiedon rakentuminen on sosiaalisesti välittynyt prosessi. Tästä seuraa, että opettajan rooli muuttuu ja oppimisympäristöt kehittyvät edellä kuvatun oppimiskäsityksen muutoksen myötä. Myös oppilaitosten omat opetussuunnitelmat muuttuvat joustavimmiksi ja ahtaasta oppiainekohtaisuudesta suuntaudutaan opetuksen eheyttämiseen ja aihekokonaisuuksiin, jotka palvelevat monia erilaisia oppimistavoitteita. Opettajan rooli on jo muuttunut ja muuttuu yhä enemmän tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaksi. Tällöin opettajalta edellytetään tieto- ja viestintäteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ohjata oppimisprosesseja, joihin sisältyy tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä, tiedon kriittistä arviointia ja tiedon tuottamista. Opettajia kannustetaan käyttämään monipuolisia, oppilaiden yhteistoiminnallisuuteen ja yhteisölliseen tiedonrakenteluun perustuvia opetusmenetelmiä ja työpajoja (esimerkiksi ongelmalähtöinen, projekti-, yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen). Oppimisympäristön merkitystä korostetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opiskelutiloja ja välineitä tulee voida käyttää joustavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan ulottuvilla siten, että hän voi opiskella aktiivisesti ja myös itsenäisesti. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Uusi tekniikka ei kuitenkaan itsessään automaattisesti tee oppimisympäristöstä avointa ja joustavaa, mutta antaa käytännössä siihen välineet. Näitä välineitä opettaja oppimisprosessin ohjaajana voi opastaa oppilaat käyttämään. Uudessa opetussuunnitelmassa kuvaillaan kaksi opetuksen sisällöllistä aihekokonaisuutta, jotka edellyttävät opettajilta ja oppilailta aktiivista ja kriittistäkin tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Viestintä- ja mediataito aihekokonaisuudessa päämääräksi asetetaan muun muassa kyky osallistuvaan, vuorovaikutukselliseen ja yhteisölliseen viestintään sekä taito hankkia ja vertailla tietoa. Mediataitoja tulee opiskella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana, mikä edellyttää viestinnän ja median teknisten välineiden käytön harjoittelua monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Teknologia ja ihminen aihekokonaisuudessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä, sekä ohjataan pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Tämä edellyttää muun muassa laitteiden ja ohjelmien sekä tietoverkkojen käyttöä.

4 2. Holman koulun visio ja tavoitteet Holman koulu on kaksiopettajainen, viestintäkasvatukseen painottunut koulu. Viestintäkasvatuksen tavoitteena on rohkaista lasta viestimään eri keinoin, herkkyys kokea elämyksiä sekä tieto ja taito arvioida, ymmärtää ja käyttää hyväksi, mitä eri viestimet (lehdet, radio, televisio, Internet välittävät). Tavoitteena ovat sellaiset viestintätaidot, joilla lapsi pärjää erilaisissa viestintätilanteissa ja -ympäristöissä. Viestintätekniikka kehittyy jatkuvasti ja siksi on tärkeää, että koululla on käytettävissä uusia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita. Medialukutaidon kehittämisen kannalta tämä on olennaista. Uusien välineiden käyttöön ottamisessa on otettava huomioon laitteiden helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus ja varmistettava, että riittävä määrä laitteita oheislaitteineen ja ohjelmistoineen on käytettävissä. Opettajien kouluttaminen laitteiden käyttöön on ensisijaisen tärkeää. Lisäksi pedagogisen ja teknisen tuen on oltava kunnossa. Holmassa tietotekniikkaa pyritään käyttämään tarkoituksenmukaisesti ja hyvin käytännönläheisesti eri oppiaineiden opetuksessa. Tietotekniikka toimii pääasiassa opetus- ja opiskeluvälineenä. Tavoitteena on, että oppilas osaa käyttää koulun tietokoneita ja verkkoa ja niissä olevia keskeisempiä työvälineohjelmia. Hänelle pyritään antamaan perusvalmiudet tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen. 3. Nykytilan kuvaus 3.1. Tieto-ja viestintätekninen varustelu ATK-laitteet Holman koululla tietokoneet on sijoitettu yhteen tilaan. Toimivia tietokoneita on tällä hetkellä viisi. Neljä koneista on päätekoneita, joilla on yhteys Tampereen Puhelimen verkkopalvelimeen. Yksi koneista toimii itsenäisenä koneena ja siinä toimii kiinteä Internetyhteys (adsl). Päätekoneissa toimii Hyvä internet, joka tarjoaa oppilaille ja opettajille uuden turvallisen opiskeluympäristön ja -välineen. Kaikissa koneissa on cd-rom asema, mutta vain yhdessä kirjoittava asema. Uusimmassa koneessa on myös dvd rw-asema. Käytössä on vain yksi tulostin. Päätekoneilla ei voi vielä tulostaa. Päätekoneet saavat yhteisen verkkopalvelimen kautta käyttöönsä Tampereen puhelimen tarjoamat huolto ym. -palvelut. Periaatteena on Open Source ympäristö. Ohjelmien käytöstä ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja. Atk-luokassa olevia tietokoneita saavat opettajat ja oppilaat käyttää vapaasti niinä aikoina, jolloin atk-luokkaa ei käytetä tietotekniikan tai muuhun opetukseen. Oppilailla ja opettajilla on käytössään omat tunnukset ja salasanat, joilla he saavat käyttöönsä verkkopalvelimelta henkilökohtaisen tietokoneen, jolla työskennellä. Oppilaiden tehdessä itsenäisesti tiedonhakua tai raporttien kirjoittamista atk-luokassa, oppilaan opettaja vastaa oppilaan työn valvonnasta ja siitä, että oppilaalla on riittävät ohjeet koneiden oikeaan käyttöön.

5 Laitteet Päätekoneiksi muutettiin seuraavat tietokoneet: Pentium II 266, 64,0 Mt RAM, 32-bittinen Näyttö 17 Nokia 447Zi + Cd rom asema 2 kpl Pentium III, 128,0 Mt RAM, 32-bittinen Näyttö 17 Compaq S710 Pentium 24,0 Mt RAM Näyttö 14 Siemens Nixtorf Authentic AMD-KT Processor 256,0 Mt RAM, 32-bittinen (rekisteröity käyttäjä Holman kyläyhdistys) Näyttö 17 Scott cd-writer Uusi tietokone hankittu 2006 Näyttö HP 1740 HP Compaq 232 Gt (NTFS) Windows XP home fi-käyttöjärjestelmä MicroSoft Office-ohjelmat OpenOffice.org Open Office calc. Open office Impress Open office writer Internet Explorer Dvd-asema rw Adobe Reader 7.0 Roxio Digital Media Plus Canon PC1230D- tulostin (kaikille koneille yhteinen) Muu varustelu Koululla on yhteisessä käytössä kaksi televisiota ja videolaitteet. Joka luokassa on radiokasetti- cd-soitin(3kpl). Lisäksi on vanhat stereot, jolla voi soittaa vinyylilevyjä. Koululla on yhteisessä käytössä digikamera ja digivideokamera, joita käytetään oppitunneilla ja koulun tapahtumien dokumentointiin. Koulun faxi uusittiin vuonna Koululla on yksi kopiokone ja kolme piirtoheitintä sekä yksi diaprojektori. Olympos camedia c-300 zoom digikamera Sony digital video 80xdigital zoom Piirtoheittimiä 3 Diaprojektori

6 Brother Fax T74 Canon PC1230D kopiokone Stereot Radio-kasetti-cd soitin (3kpl) Clear One demokamera demokameran kanssa yhteensopiva mikroskooppi Novex AP Opettajien tietotekninen osaaminen Opettajien osaamista arvioitiin kyselyllä, johon kukin opettaja arvioi omaa osaamistaan. Palautetta saatiin myös OPE.FI I-kouluttajalta. Kaikilla opettajilla on perustaidot tietotekniikan käyttöön. Opettajat tuntevat tietokoneen yleisemmät käyttömahdollisuudet ja käyttöliittymää koskevat käsitteet. Lisäksi heillä on taito käyttää tekstinkäsittelyohjelmia sekä Internet-selainta. Sähköpostin käytössä on perustaidot hallinnassa, vaikka kaikkia hienouksia ei joku ehkä vielä hallitsekaan. Audio ja videolaitteiden käyttö on hyvin hallinnassa, kuten myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön periaatteiden tuntemus. Matkaviestimien perusominaisuuksien tuntemus on opettajilla hyvä. Toisella opettajista oli taitoja myös OPE. FI II- ja OPE.FI III- tasoilta. Pääosa taidoista oli opiskeltu itse tai käymällä erilaisia kursseja. Vaikka tietotaitoa kyseisistä asioista olikin, eivät opettajat pitäneet niitä riittävinä. Kaikilla oli halu oppia uutta tieto- ja viestintätekniikasta. (Kts. taulukko sivu 9) Koululla on digikamera, -mikroskooppi ja video, demokamera sekä fax. Opettajat osaavat käyttää kyseisiä laitteita jotakuinkin hyvin. Digilaitteiden käytössä on kuitenkin joillakin vielä paljon opeteltavaa. Kuvankäsittely tietokoneilla on ollut pääasiassa yhden opettajan varassa, joka on opiskellut laitteiden ja ohjelmien käytön itse. Aina ei kaikki ole sujunut ongelmitta, joten lisäkoulutusta olisi hyvä saada. 3.3 Tietokoneiden käyttö opetuksessa Holman koulu on viestintäkasvatukseen painottunut koulu, jossa tietotekniikkaa on käytetty monipuolisesti hyväksi. Tietokoneita käytetään pääasiassa opetuksen välineenä ja tukena. Tietokoneilla kirjoitellaan erilaisia tekstejä, jotka kuvitetaan liittämällä valmiita kuvia tai piirtämällä itse piirustusohjelmilla. Tunneilla käytetään myös valmiita opetusohjelmia, joiden avulla esimerkiksi alkuopetuksessa opetellaan lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Pelitunnit tuovat vaihtelua ja virkistystä. Tietokoneilla voidaan etsiä tietoa Internetistä ja harjoitella sähköpostin käyttöä. Samalla, kun opiskellaan muita oppiaineita, opitaan myös tietokoneen käyttöä. Tukiopetuksessa erilaiset opetusohjelmat ovat olleet oiva apu. Koulu julkaisee vuosittain oman lehden Holmalaisen, joka toimii koulun tiedotuslehtenä. Oppilaat ovat kirjoitelleet juttujaan ja kuvittaneet sitä tekstinkäsittely- ja piirrosohjelmilla. Koulu hankki syksyllä 2002 uuden digitaalikameran. Digitaalikameraa ja -videota olemme käyttäneet oppitunneilla opetuksen tukena ja dokumentoimaan koulun tapahtumia ja retkiä. Syksyllä 2003 aloimme tehdä omaa elokuvaa ja musiikkilevyä Lumipalloprojektin tuella. Projektissa oli mukana myös vanhempia, jotka avustivat elokuvan toteutuksessa ja

7 rahoituksessa. Elokuva ja musiikkilevy julkaistiin keväällä Videon ja levyn myyntituloilla kartutettiin oppilaiden retkirahastoa. Musiikki on vahvasti esillä Holman koulun arkipäivässä. Pari vuotta sitten koululaiset valmistelivat yhdessä opettajiensa kanssa musikaalin Kirpun matka maailman ääriin, jota esitettiin Orivedellä ja lähikunnissa vielä seuraavankin vuoden aikana. Esiintymispaitojen kuvat tehtiin skannaamalla ja kuvankäsittelyohjelmalla. Holman koulu on osallistunut aikaisemminkin Lumipallo- ja NetDays-projekteihin ja saanut rahaa erilaisten projektien toteuttamiseen. Olemme tehneet yhteistyötä tanskalaisen koulun kanssa ja lähettäneet sinne oppilaiden valmisteleman videonauhan ja vaihtaneet kuulumisia sähköpostitse. Toistemme kotisivuihin tutustumalla olemme saaneet tietää enemmän tanskalaisesta kouluelämästä. Koululla toimi vielä muutama vuosi sitten atk-kerho, joka keskittyi kotisivujen päivitykseen ja kansainvälisten suhteiden hoitoon. Kerhotoiminnan päätyttyä kotisivujen päivitys onkin ollut satunnaista. Tällä hetkellä kullekin oppilaalle on varattu neljä atk-tuntia lukuvuodessa. Tunneilla käydään läpi PowerPointia, Internetiä, sähköpostia ja tekstinkäsittelyohjelman hienouksia. Tunnit pitää atk-vastaava. Sen lisäksi oppilaat saavat harjoitella tietokoneiden käyttöä omien opettajiensa ohjaamina. Oppilaat harjoittelevat myös muiden laitteiden käyttöä kuten videokameran, digikameran, diaprojektorin, tv:n ja videon, faxin yms. Ongelmaksi on koettu laitteiden määrän riittämättömyys. Oppilaat ovat vain satunnaisesti saaneet kokeilla näitä laitteita. Opettajilla on tietotaitoa, mutta ei riittävästi. Erityisesti kotisivujen teossa ja päivityksessä olemme joutuneet turvautumaan ulkopuoliseen apuun. Myös digitaalilaitteiden käytössä olisi parantamista. 3.4 Käytettävissä olevat tukipalvelut 3.4.1Tekninen ja laitetuki Holman koulun apuna teknisissä ongelmissa on pääasiassa toiminut yksi vanhemmista, jolla hyvät atk-taidot. Hän vetänyt koululla atk-kerhoa ja tekee muutenkin aktiivisesti yhteistyötä koulun kanssa. Lisäksi yritämme saada apua kaupungin kiireiseltä mikrotukihenkilöltä, mutta apua ei ole aina saatavilla. Mikäli koneissa esiintyy pikkuvikoja, atk-vastaava auttaa parhaansa mukaan Atk vastaava toimii myös av-välineiden huoltajana. Tarvittaessa laitteet viedään korjattavaksi muualle Pedagoginen tuki Atk-vastaava neuvoo sekä opettajia että oppilaita tarvittaessa. Neuvoa voi saada puhelimitse myös mikrotukihenkilöltä tai Ope.fi-kouluttajilta. Pedagoginen tuki oman koulun sisällä tapahtuu oman työn ohella ilman erillistä korvausta Hallinnollinen tuki

8 Hallinnollista tukea oppilaitokset saavat jonkun verran hallinto-ohjelman käytössä, lähinnä oppilasarvioinnin teossa. Koulutoimella on omat sivut Internetissä ja kaupungilla on käytössä sisäinen verkko. Sieltä saa ajankohtaista tietoa hallinnosta ja kokouksien esityslistat ovat kaikkien nähtävissä. Intranetistä löytyy myös erilaisia lomakepohjia. Hallinnollinen tuki on ollut kuitenkin vielä melko vähäistä. 4. Tietostrategian toimeenpano 4.1 Tietostrategian integrointi opetussuunnitelmaan Oppilaitten tavoitteet luokka-asteittain 1-2 luokka Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen Ohjelman avaaminen ja sulkeminen Eri oppiaineiden opetusohjelmien itsenäinen käyttö Näppäimistöön ja hiireen tutustuminen Sanojen, lauseiden ja tarinoiden kirjoittaminen ja kuvittaminen Tulostaminen 3-4 luokka Tekstin kirjoittaminen, muokkaaminen, tallentaminen ja avaaminen Kuvan liittäminen tekstiin Piirrosohjelman peruskäyttö Tiedon hakeminen Internetistä 5-6 luokka Tiedon hakeminen Internetistä Kriittinen suhtautuminen tarjolla olevaan tietoon Tietotekniikan monipuolinen käyttö Digitaalisen kuvamateriaalin tuottaminen Tietotekniikka toimii oppimisen tukena ja tietotekniset sovellukset työvälineenä, tiedonlähteenä, integroinnin tukena ja uuden tiedon esittämisen välineenä. Koulun tietokoneopetuksessa tavoitteena on oppia hyödyntämään tietotekniikkaa mahdollisimman monipuolisesti. Tarkoituksena on tutustua tietokonelaitteistoihin ja käytössä oleviin ohjelmiin, erilaisiin viestimiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin opiskelussa. Lisäksi opetellaan käyttämään av-välineitä Opetusmenetelmät Opetuksessa käytetään traditionaalista luokkahuoneopetusta mutta myös teknologiaan hyödyntävää opetusta. Vastuu oppimisesta on pääasiassa oppijalla. Opettaja toimii sisällön ja oppimisen asiantuntijana. Oppijalla on aktiivinen rooli tietorakenteensa jäsentäjänä. Opetus etenee konstruktiivisena prosessina. Oppilaan vahvoja ominaisuuksia pyritään hyödyntämään ja kehittämään mahdollisimman paljon, tilaisuuksia onnistumiseen ja omien kykyjen optimaaliseen käyttöön tuetaan. Opetusta eriytetään tarvittaessa. Oppilasta tuetaan vaikeuksissa mm. tuki- ja erityisopetuksen keinoin. Henkilökohtaisten opiskelutavoitteiden asettaminen, vaihtelevien luokka- ja koulukohtaisten opetusryhmien muodostaminen ja erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien valinta tukee oppilaan yksilöllisten edellytysten ja kehitysmahdollisuuksien huomioon ottamista.

9 Opiskeluympäristö ulottuu luokan seinien ulkopuolelle Internetin välityksellä, tekemällä vierailuja ja retkiä museoihin, teatteriin, konsertteihin, elokuviin, erilaisiin laitoksiin, luontoon yms. paikkoihin. Tieto- ja viestintätekniikka helpottaa ja monipuolistaa opetuksen suunnittelua ja toteutusta sekä oppimateriaalin ja oppimistehtävien laadintaa Oppimismenetelmät Nykyinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivista roolia oman tietorakenteensa jäsentäjänä. Sosiaalisten tekijöiden huomioon ottaminen on olennaista. Yhdessä tekeminen ja toiminnan kautta oppiminen on tärkeää. Oppilas on suunnittelija, etsijä, löytäjä, keksijä, oivaltaja, arvioija, kriitikko, vertailija ja esittelijä. Opettajan tehtävänä on toimia työn ohjaajana. Suunnittelua tehdään oppilaiden ja opettajien keskuudessa, muun henkilökunnan ja vanhempien kanssa, oppilaan omaa suunnittelua ja vastuun ottamista omasta oppimisesta korostetaan Opetusohjelmat Koululla on olemassa opetusohjelmia (cd-romppuja) matematiikkaan, äidinkieleen, historiaan, ympäristötietoon ja englantiin. Sen lisäksi käytettävissä on perinteisiä opetusohjelmia, video-ohjelmia, opetuskasetteja ja muita äänitteitä Tiedonhankinta Tietoa hankitaan lähinnä oppikirjoista, tietokirjoista, Internetistä ja cd-rompuilta. Koululla on paljon hyviä oppimateriaalikansioita eri oppiaineisiin. Niistä löytyy runsaasti tietoa ja hyviä kuvia ja kalvoja erilaisiin esityksiin ja projektiluonteisiin töihin. Opiskelun apuvälineinä toimivat myös digitaaliset mediat sekä perinteiset oppimateriaalit kuten diat, nauhat, kasetit, videot yms. Mikäli aihekohtainen tietoaines on paremmin esillä muualla kuin koulussa, voi opiskelu tapahtua muussakin ympäristössä, esimerkiksi kirjastossa, museossa, maatilalla luonnossa tai haastattelukierroksella. Opintokäyntejä tehdään yleensä paikkakunnan virastoihin, laitoksiin, oppilaitoksiin, yrityksiin ja tuotantolaitoksiin, seurakuntiin, teatteriesityksiin, konsertteihin tai maastokohteisiin Koulun sisäinen ja ulkoinen viestintä Viestintä koulun sisällä on hyvin luontevaa. Koulun yhteinen päivänavaus perjantaisin toimii linkkinä opettajien ja oppilaiden välillä. Koulun oppilaat ja opettajat sekä muu henkilökunta saadaan nopeasti samaan tilaan ja tiedotus onnistuu välittömästi, jos siihen on tarvetta. Tiedotteissa ilmoitetaan tulevista tapahtumista ja kerrotaan koulua koskevia uutisia. Koulun henkilökunnan yhteisissä palavereissa voi tuoda erilaisia asioita esille. Hyvä yhteishenki mahdollistaa avoimen ja kriittisenkin keskustelun ajankohtaisista asioista. Koululla on myös oma tiedotustaulu sekä sisällä että ulkona. Koulun lehti

10 Holmalainen toimii tapahtumien raportoijana. Koululla on myös omat Internet-sivut, joiden päivittäminen on viime aikoina jäänyt vähemmälle huomiolle ajan puutteen vuoksi. Koulussamme on vahvat perinteet monimuotoiselle kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyö kotien kanssa liittyy luontevasti koulun toimintaan. Lukuvuoden aikana järjestetään vähintään yksi vanhempainilta koko koulun yhteisenä. Muita yhteistyömuotoja ovat luokkakohtaiset vanhempainillat, vanhempainvartit, talkoot, myyjäiset, paperinkeräys sekä vanhempien antama kuljetusapu. Vanhemmat osallistuvat aktiivisesti koulun yhteisiin tapahtumiin ja retkiin. Kriisiviestintä Kriisitilanne koulussa voi olla henkilö- tai oppilaskuntaan kuuluvan kuolema yleistä turvallisuutta uhkaava tilanne (palo-, varkaus- tai muu tilanne) päihteiden käyttöön liittyvä tilanne suuronnettomuus Kriisitilanteessa toimintaa ohjaa koulun rehtori, joka vastaa koko kouluyhteisöstä. Koululle on laadittu turvallisuussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet erilaisissa poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa Yhteistyö kirjaston kanssa Koululla on alakerran tiloissa koulun omista kirjoista koottu kirjasto, josta kirjoja voi lainata vapaasti. Sen lisäksi koululle on tuotu kaupungin toimesta kuukausittain vaihtuva kirjakokoelma. Kirjojen lainausta ja lukemista varten on varattu yksi äidinkielen tunti. Kaupungin kirjaston kanssa yhteistyö on sujunut ongelmitta. Kirjastoon tehdään vuoden aikana useita vierailuja ja joka kerran olemme saaneet opastetun kierroksen kirjastossa. Kirjaston henkilökunta tulee mielellään pitämään kirjastotunteja myös koululle. Tietoa kirjoista, kirjallisuudesta, kirjailijoista, lainauksesta, lehdistä, musiikista, tietokannasta yms. saadaan kirjastokäyntien lisäksi myös Internetistä. 5. Tavoitteet Laitteistoresurssit 2006 Toimivat koneet ja yhteydet Skanneri Toimiva fax Dvd Demokamera/digitv 5.2. Opettajien osaaminen 2006

11 Tavoitteena olisi, että opettajat saisivat tarvittavan koulutuksen opetuskäytössä tarvittaviin tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin sekä tietoa ja taitoa eri sovellusohjelmien käyttöön. Opettajilla on motivaatiota kouluttautua ja toivottavaa olisi, että kaikki halukkaat pääsisivät haluamiinsa Ope.FI II ja Ope.FI III- koulutustilaisuuksiin. Syksyllä 2006 opettajat koulutettiin Hyvän internetin käyttöön. Toinen opettajista osallistui myös jatkokurssille. OPE.FI II OPE.FI III Osaan Haluan oppia Skannerin, digikameran, digivideon käyttö ja 2 kuvan siirto Excel-ohjelman monipuolinen käyttö 2 Power Point-ohjelman monipuolinen käyttö 2 PhotoShop, Corel tms kuvankäsittelyohjelman 2 käyttö PageMaker- tai vastaavan editointi-ohjelman 2 käyttö Kotisivujen laadinta ja päivitys 1 Oman sisältöalueen digitaalisen 1 1 oppimateriaalin tuntemus Oppimateriaalin tuottamisen periaatteet 1 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön 1 sovellukset Taito seurata välineiden ja ohjelmistojen 1 kehittymistä Tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallisten haasteiden ja mahdollisuuksien tuntemus 1 Sisältö- ja ammattikohtaiset sovellukset; esimerkiksi kuvan käsittely 2 Oman opetusalan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön syvällinen asiantuntemus, vahva 1 pedagoginen käyttötaito Taito opastaa kollegoja sekä toimia kouluttajana, oppilaitos-yhteisön kehittäjänä sekä osana asiantuntijaverkostoa Tietotekniikan erityisalueet, esimerkiksi ohjelmointi Verkko- ja etäopetus 1 Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen 2 Oppilaitoksen tietohallinnon edellyttämät tiedot 2 ja taidot Taito ennakoida ja tutkia tieto- ja viestintätekniikan innovaatioita opetuksessa 1

12 5.3. Tietokoneiden opetuskäyttö Www-sivujen teko ja päivitys Tietotekniikan tehokkaampi käyttö opetuksessa Erilaisten projektien toteuttaminen viestintätekniikan välineitä käyttämällä Opetusohjelmia tarvitaan lisää, jotta kaikki pääsisivät harjoittelemaan samanaikaisesti. Opettajien tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien parantaminen Laitteiden helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus Verkko-opiskelun vakiinnuttaminen osaksi koulun opetusmenetelmiä 5.4. Tukipalvelut Oppilaitosten yhteiset tukipalvelut Kaupungin atk-osasto (mikrotukihenkilö) vastaa koneiden asennuksesta ja huollosta, tietoliikenneyhteyksistä ja verkotuksen toteutuksesta, palvelimien ylläpidosta ja varmuuskopioinnista sekä koulun raportoimien ongelmien hoitamisesta Tietotekniikan seurantaryhmä esittää päätettäväksi (suuremmat) laite- ja ohjelmistohankinnat ja niiden tasapuolisen sijoittamisen eri kouluihin, suunnittelee kaupungin oppilaitosten opettajien yleisen koulutusohjelman ja seuraa ja arvioi oppilaitosten yhteisen ja kunkin oman tietostrategian toteutumista Oppilaitoskohtainen tuki Pedagoginen tuki Tietostrategian johtaminen yhdessä rehtorin kanssa Opettajien koulutusohjelman suunnittelu ja organisointi yhdessä seurantaryhmän kanssa Pedagogisten sovellusten, ohjelmien ja materiaalin sekä oheislaitteiden käytön opastus sekä opettajien pedagoginen tuki oppitunneilla (mahdollisuuksien mukaan) Yhteistyö seurantaryhmän ja atk-osaston kanssa Laitetuki Pienten tietoteknisten ongelmien selvittely Atk- luokan esimiehenä toimiminen; ohjelmat ja niiden toimivuus Laite-, ohjelma- ja käyttäjärekisterien ylläpito Yhteistyö seurantaryhmän ja atk-osaston kanssa Hallinnollinen tuki Koulun kotisivujen ylläpito ja kehittäminen yhdessä koulun muiden opettajien ja rehtorin kanssa Opastaa tarvittaessa opettajia hallinto-ohjelman oppilasarvosteluosan käytössä Yhteistyö seurantaryhmän ja atk-osaston kanssa

13 6. Arviointi ja seuranta Holmassa tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja tehdään jatkosuunnitelmia vuosi kerrallaan. Lukuvuoden alussa tehtävä opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma toimii työvälineenä koulun toiminnassa ja ohjaa sitä. Opettajien suunnittelupalaveri on hyvä paikka laatia tietostrategian vuotuinen toimintasuunnitelma ja keväällä arvioidaan suunnitelman toteutumista. Johtokunnalla on mahdollisuus sanoa sanottavansa vuotuisissa kokouksissaan. Opettajien kouluttaminen ja laitteiden hankinta riippuu käytettävissä olevista resursseista. Opettajien yt-palaverit toimivat arviointipalaverina ja johtokunnan, vanhempien toiveet otetaan huomioon suunnitelmia tehtäessä. Pienen työyhteisön sisällä on asioista helppo keskustella ja kerätä tietoa suullisestikin. Yhteistyö kaupungin koulutustoimen arviointityöryhmän ja tietostrategian seurantatyöryhmän ja atk-osaston kanssa on olennainen osa arviointityötä. Koulun atk-vastaava yhdessä pedagogisen, teknisen ja hallinnollisen tukihenkilön sekä koulun rehtorin kanssa muodostavat koulun oman atk-ryhmän, joka seuraa koulukohtaisen tietostrategian toteutumista. Ryhmä toimii yhteistyössä oppilaitosten yhteisen seurantaryhmän kanssa ja raportoi tälle toteutuneista laitehankinnoista, koulutuksesta jne. käyttäen liitteenä olevaa lomaketta.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Peppi Taalas Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi hdp://users.jyu.fi/~peppi hdp://kielikeskus.jyu.fi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Teemat. Osaamisen kohottaminen

Teemat. Osaamisen kohottaminen Teemat Strategian toimeenpano 23.11.2001 Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? kehittämistyöhön Keskustelua JANNE SARIOLA

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Äidinkieli ja kirjallisuus Tuntijakotyöryhmän kokous 20.1.2010 Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 20.1.2010 1 Äidinkieli ja kirjallisuus tieto-, taito- ja taideaine - Äidinkieli

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Innokas Koulumestari Koulu oppilaita 235 ( 350 ) opettajia 18 avustajia 14 Oppimiskeskus Innokas! Kehittäminen ja koordinointi Opettajien ja rehtoreiden koulutus yhteistyö

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot