HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011"

Transkriptio

1 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA

2 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ OSAAMINEN Opettajien tiedot ja taidot SISÄLLÖT Tietokoneiden käyttö opetuksessa KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TUKIPALVELUT Tekninen ja laitetuki Koulutus Pedagoginen tuki Hallinnollinen tuki 5. TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO TIETOSTRATEGIA OSANA OPETUSSUUNNITELMAA Tieto- ja viestintätekniikan osaamistavoitteet Tieto- ja viestintätekniikka eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa 5.2. TAVOITTEET Toimintaympäristö Opettajien osaaminen Sisällöt - tietokoneiden opetuskäyttö Tukipalvelut ARVIOINTI JA SEURANTA 11 LIITTEET: 1. Tavoitteet ja visiot Tietokoneitten käyttäjäsäännöt 13

3 3 TAVOITTEENA ON, ETTÄ Suomi on avoin ja tietoturvallinen verkostoyhteiskunta, jossa tietoyhteiskuntaosaaminen on korkeatasoista kaikilla kansalaisilla on perusvalmiudet ja mahdollisuudet käyttää sähköisiä asiointija sisältöpalveluja tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukainen käyttö oppimisessa ja opetuksessa on osa oppilaitosten arkea sähköinen oppimateriaali on laadukasta, pedagogisesti perusteltua ja palvelee eri käyttäjäryhmiä laajasti ja sitä on saatavissa riittävästi (Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma , OPM) 1. JOHDANTO Tämä tietostrategia on jatkoa Oriveden Hirsilän koulun tietostrategialle ja perustuu Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelmassa (OPM 2004) asetettuihin tavoitteisiin sekä Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmaan (OPH ). Keskeisinä osina tätä tietostrategiaa ovat Oriveden Hirsilän koulun tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien nykytilan arviointi, tärkeimpien kehittämisalueiden ja toimenpiteiden määrittely sekä tavoitteiden asettelu vuodelle Uuden tietoyhteiskuntaohjelman mukaisesti tämäkin tietostrategia jakautuu kolmeen toisiinsa yhteydessä olevaan ja toisaalta oman kokonaisuutensa muodostavaan osaan, toimintaympäristöön (oppimisympäristö), osaamiseen ja sisältöihin. Erityistä huomiota kiinnitetään opettajien ja muun henkilöstön koulutukseen, oppilaiden tietoyhteiskuntavalmiuksiin, tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen ja tekniseen tukeen ja ylläpitoon sekä tietotekniikkayhteyksien ja laitevarustuksen ajantasaisuuteen ja saatavuuteen. 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat olennaisilta osiltaan käsitykseen aktiivisesta, itseohjautuvasta, päämäärätietoisesta ja luovasta oppijasta, joka pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan. Toisaalta ymmärretään, että oppiminen tapahtuu aina tilannesidonnaisesti ja että tiedon rakentuminen on sosiaalisesti välittynyt prosessi. Opettajan rooli on jo muuttunut ja muuttuu yhä enemmän tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaksi. Tällöin opettajalta edellytetään tieto- ja viestintäteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ohjata oppimisprosesseja, joihin sisältyy tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä, tiedon kriittistä arviointia ja tiedon tuottamista. Oppimisympäristön merkitystä korostetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opiskelutiloja ja opiskeluvälineitä tulee voida käyttää joustavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä tietoverkkojen käyttämiseen.

4 4 Kehittyvä tietoyhteiskunta edellyttää lisäksi kouluilta yhä tiiviimpää yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa ja verkostoitumista alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Uudessa opetussuunnitelmassa kuvaillaan kaksi opetuksen sisällöllistä aihekokonaisuutta, jotka edellyttävät opettajilta ja oppilailta aktiivista ja kriittistä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Viestintä ja mediataito Tässä aihekokonaisuudessa päämääräksi asetetaan kyky osallistuvaan, vuorovaikutukselliseen ja yhteisölliseen viestintään sekä taito hankkia ja vertailla tietoa. Mediataitoja opiskellaan sekä viestien vastaanottajana että tuottajana, mikä edellyttää viestinnän ja median teknisten välineiden käytön harjoittelua monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Teknologia ja ihminen Tässä aihekokonaisuudessa kehitetään oppilaiden välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä, sekä ohjataan heitä pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Tämä edellyttää mm. tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien sekä tietoverkkojen käyttöä erilaisissa tarkoituksissa. 3. TAVOITTEET Oriveden Hirsilän koulun strategiset painotukset ja tavoitteet: Tieto- ja viestintätekniikan käytön tuntemusta voidaan kutsua nykyajan lukutaidoksi. Tietoteknisten taitojen hallinta ehkäisee syrjäytymistä ja lisää tasa-arvoisuutta. Tavoitteemme on, että Hirsilän koulun oppilas oppii tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, oppii käyttämään Internetiä vastuullisesti sekä oppii ymmärtämään yhteistyön, vuorovaikutuksen ja verkottumisen merkityksen. Tavoitteena on myös tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Keskeistä on pyrkiä käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti ja kattavasti opetuksessa ja oppimisessa kaikilla luokka-asteilla. Huomion painopiste siirretään laitteista ja erillisestä ATK-opetuksesta pedagogiseen uudistamiseen, jolloin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö laajenee käytännössä lähes kaikkiin oppiaineisiin. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto on selkeä askel kohti avointa oppimisympäristöä. Luokkahuoneen seinät ja oppikirjan sisältö eivät enää määrää tiedon rajoja. Tämä edellyttää myös nykyistä merkittävästi laajempaa yhteistyötä eri oppiaineitten, opettajien ja oppilaitosten välillä. Oriveden Hirsilän koulun kotisivut toimivat opettajien ja oppilaiden viestinnän, yhteistyön ja tiedonhankinnan välineenä. Orivesiläisten yritysten ja yhteisöjen kotisivujen käyttö keskeisenä oppimisympäristönä on osa yrittäjyyskasvatusta ja askel kohti laajenevaa kotiseututietoisuutta ja oman elinympäristön tuntemusta. Tavoitteena on tällöin aktiivinen, vastuunsa tunteva ja osallistuva yhteiskunnan jäsenyys. 4. NYKYTILAN KUVAUS

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ - Hirsilän koulun atk-laitteet Hirsilän koulussa on oppilaskäytössä tietokoneluokka, jossa yhdeksän oppilaskonetta. Kolme konetta toimii Windows-verkossa ja kuusi konetta on osa Oriveden koulujen Hyvä Internet verkkoa, jossa käyttöjärjestelmä on Linux ja kaikki ohjelmat Open Source ohjelmia. Lisäksi yhteen luokkahuoneeseen on saatu Onnistaipaleen koulun käytöstä kolme oppilaskäyttöön tarkoitettua tietokonetta. Lisäksi opettajanhuoneessa on kaksi Internet-yhteydellä varustettu Windows-verkossa oleva tietokonetta, joita käytetään satunnaisesti myös tukiopetuksessa. Onnistaipaleelta on saatu kaksi kannettavaa tietokonetta sekä opettajien että tarvittaessa oppilaiden käyttöön. Opetuskäytössä on lisäksi tulostin ja digitaalinen kamera ja videokamera. Kaikissa Windows-verkossa olevissa koneissa on Windows XP käyttöjärjestelmä ja Office työkaluohjelmat. Hyvä Internet luokassa on käytössä Linux käyttöjärjestelmä ja OpenOffice ohjelmisto. Kaikissa koneissa on F-secure virustorjuntaohjelmisto. 4.2 OSAAMINEN - Opettajien tiedot ja taidot Opettajien asenteiden ja taitojen merkitystä tieto- ja viestintätekniikan hyötykäytön yleistymiselle ei voi liikaa korostaa. Opettajan on itse koettava tieto- ja viestintätekniikasta saatava hyöty omassa työssään, jotta hän voi edelleen välittää tietämystään sekä tukea ja ohjata oppilaita saavuttamaan tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Oriveden Hirsilän koulussa kaikki opettajat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaidot. Koulussamme on myös opettaja, jolla on erittäin laajat ja syvälliset taidot erilaisten ohjelmien käytössä. Toisaalta myös lisäkoulutusta ja -harjaannusta tarvitaan esim. digitaalisessa kuvauksessa ja kuvankäsittelyssä, digitaalisen videon käsittelyssä, oppimisympäristöjen monipuolisessa käytössä ja verkko-oppimisprojektien hallinnassa. 4.3 SISÄLLÖT Tietokoneiden käyttö opetuksessa Tietokoneita käytetään vielä liian vähän opetuksessa. Tietokoneita käytetään eniten tiedonhakuun ja tekstin tuottamiseen. Lisäksi käytetään valmiita opetusohjelmia ja Internetistä löytyviä valmiita oppimateriaaleja. Hyvä Internet projekteissa ja etwinning projekteissa tietotekniikkaa on käytetty oppilaiden oman tuottamisen välineenä ja yhteisöllisenä työvälineenä. Näitä lukuun ottamatta tietotekniikkaa ei Hirsilän koulussa hyödynnetä laajassa mitassa oppilaiden projektitöiden, tutkivien oppimisprosessien tai yhteisöllisen oppimisen työvälineenä. 4.4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TUKIPALVELUT Tekninen ja laitetuki (mikrotukihenkilöt) Hirsilän koulussa on oma mikrotukihenkilö, lisäksi Oriveden kaupungin mikrotukihenkilö on Hirsilän koulussa käytettävissä Koulutus

6 6 Orivedellä on panostettu viime vuosina opettajien paikalliseen kouluttamiseen ope.fi hankkeen ja Hyvä Internet käyttökoulutuksen avulla. Paikallinen yksilöllinen koulutus on koettu erittäin joustavaksi ja käytännölliseksi. Hirsilän koulun opettajille on myös tarjottu mahdollisuutta osallistua Opetushallituksen rahoittamaan verkkopedagogiseen koulutukseen. Kiinnostus on kuitenkin ollut melko laimeaa Pedagoginen tuki Hirsilän koululla on pieni resurssi opettajien pedagogiseen tukeen ja kotisivujen ylläpitoon. Varsinaiseen yhdessä opettamiseen ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. Hirsilän koululla on ollut lukuvuonna mahdollisuus ulkopuolisen rahoituksen turvin käyttää verkkotukihenkilöä Hyvä Internet projektien toteuttamiseen. Tätä mahdollisuutta on käytetty melko aktiivisesti Hallinnollinen tuki Hallinnollista tukea Hirsilän koulu saa hallinto-ohjelman käytössä. Oriveden Hirsilän koululla on omat kotisivut. Niiden päivitykseen ja hallinnointiin ollut olemassa pieni tuntiresurssi. 5. TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO 5.1 TIETOSTRATEGIA OSANA OPETUSSUUNNITELMAA Hirsilän koulussa noudatetaan uutta opetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön koko koulussa elokuussa Opetussuunnitelmassa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan opetusta ja opetuskäyttöä sekä luokka-asteittain että oppiaineittain. Koska tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan useissa eri oppimistehtävissä ja projekteissa, ja se myös opetussuunnitelman perusteissa esitetään yhdeksi keskeiseksi sisällölliseksi aihekokonaisuudeksi, sitä ei voi lokeroida yhden oppiaineen erilliseksi osaksi. Jokaisen oppiaineen opetussuunnitelmassa esitetään miten erilaisia viestintätaitoja ja tietotekniikan käyttöä opetellaan. Opetussuunnitelmaan on kirjattu, minkälaisia oppiaineiden ja oppilaitosten rajat ylittäviä oppimisprojekteja Hirsilän koulussa toteutetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset kansainvälisyyskasvatusprojektit ja ystävyyskouluhankkeet, kotiseutuun, sen luontoon ja kulttuuriin sekä oman kaupungin toimintaan ja palveluihin tutustuminen, yhteistyö Oriveden kirjaston kanssa, luokka- ja verkkolehtien teko, videoelokuvien teko jne. Näissä kaikissa tieto- ja viestintätekniikan monipuolisella käytöllä ja tuntemuksella on tärkeä merkitys ja tehtävä Tieto- ja viestintätekniikan osaamistavoitteet Tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetus tapahtuu integroidusti kaikissa oppiaineissa. Oppilaiden tulee hallita 6. luokan päättyessä seuraavat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot.

7 7 Käytännön työtaidot Oppilas hallitsee hiiren ja näppäimistön käytön osaa käynnistää ja sulkea ohjelmia sekä tallentaa ja tulostaa itsenäisesti käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön osaa tekstin perusmuotoilun ja kirjasinmuotoilut: kirjasinlaji ja koko, lihavointi, kursivointi, alleviivaus kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä osaa lisätä kuvan, objekteja tai tehosteita esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa käyttää sähköpostia Tiedonhallintataidot Oppilas osaa tehdä esityksen ja/tai yhteenvedon ajatuksistaan kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa hakea tietoa tietokannoista (esim. kirjasto) käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka Oppilas käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti pyrkii ymmärrettävään viestintään käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä (esim. Hyvä Internet, Moodle) tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä Tieto- ja viestintätekniikka eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa Oriveden Hirsilän koulun opetussuunnitelmassa selvitetään miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään eri oppiaineissa oppimisen apuvälineenä. Seuraavassa poimintoja opetussuunnitelmasta. Oppiaine Sisältö Äidinkieli tekstinkäsittelyn alkeet (vuosiluokat 1-2) tiedon etsiminen eri viestintävälineistä esim. internetistä, hakusanan käyttö (4. luokka)

8 8 Oppiaine Sisältö kirjoitelmien laatiminen tekstinkäsittelyohjelmaa käyttämällä (3. luokka) prosessikirjoittaminen tekstinkäsittelyohjemaa käyttäen (4. luokka) mahdollisesti oman videon tekeminen (5. luokka) oman luokan keskustelupalsta oman koulun verkkosivuilla tiedonhaku eri tehtäviä varten esim. mielipiteen perusteluksi, esitelmää tai kirjoitelmaa varten, ongelman ratkaisemiseksi (vuosiluokat 5-6) vertailevan tiedon haku ja tiedon oikeellisuuden tarkistaminen (vuosiluokat 5-6) internetin eri hakupalveluihin tutustuminen, sanan ja aiheen mukaan (vuosiluokat 5-6) erilaisten tekstilajien kirjoittaminen tietotekniikkaa hyödyntäen (6. luokka) Englanti Internetin verkkoharjoitusten teko (perunakellari, eri kustantajat) (vuosiluokat 3-6) tiedonhaku internetistä hakusanan käyttö (5. luokka) tietokoneen sanakirjaohjelman käyttö (4. luokka) mahdollisesti verkko-oppimisprojekti ystävyysluokan kanssa (etwinning, Comenius yms.) (vuosiluokat 4-6). Kansainvälisillä hankkeilla on käytössään Moodle oppimisympäristö. pyrimme rohkaisemaan oppilaita käyttämään luontevasti erilaisia viestintävälineitä vuorovaikutukseen. Kansainvälistyvässä maailmassa sähköisten viestintävälineiden merkitys kasvaa jatkuvasti, ja internetin ja sähköpostin käyttö ovat osa arkipäivän tiedonhakua ja viestintää myös englannin opetuksessa. Matematiikka käytetään matematiikan verkko-opetusohjelmaa (vuosiluokat 1-6) Ympäristötieto, biologia, maantieto harjoitellaan itsenäistä tiedonhakua Internetistä (tiedon laajentaminen, syventäminen, kriittinen arviointi) (vuosiluokat 5-6) Historia harjoitellaan itsenäistä tiedonhakua Internetistä (tiedon laajentaminen, syventäminen, kriittinen arviointi) (vuosiluokat 5-6) Uskonto Kuvaamataito tietokonepelien ja elokuvien tarkastelun opettelua (vuosiluokat 3-4) digitaalinen valokuvaus (vuosiluokat 4-6) Voidaan toteuttaa esimerkiksi omia mainoksia, julisteita, videoita ja internet-sivuja. Voidaan tutustua kameran, digitaalikameran ja videokameran käyttöön sekä opetella tietokoneella kuvankäsittelyn alkeita (vuosiluokat 3-6) Musiikki

9 9 Oppiaine Terveystieto Sisältö Tekstiili- ja tekninen käsityö Liikunta 5.2 TAVOITTEET 2011 Tavoitteena on oppilaan ajattelun ja yhteistyön taitojen kehittyminen. Tekniikkaa opitaan käyttämään mediakasvatuksen, viestinnän ja vuorovaikutuksen, projektityöskentelyn, tutkivan oppimisen, ongelmanratkaisun ja yhteisöllisen työskentelyn apuvälineenä. Tällöin tekemisen sisältö on merkityksellinen ja oppilaat käyttävät tietotekniikkaa oman tuottamisen apuvälineenä. Tietotekniikka on integroitu osaksi koulun toimintaa ja kehittämistä, jolloin opetuskäytön lisäksi mietitään myös tietotekniikan käyttö työyhteisön omassa kehittämisessä ja viestinnässä myös sidosryhmien kanssa. Tietotekniikkaa hyödynnetään työyhteisön omana työvälineenä ja viestinnässä kodin ja koulujen välillä. Opettajien osaamista kehitetään kouluyhteisön lähtökohdista. Rehtorilla on vahva ymmärrys tietotekniikan mahdollisuuksista pedagogisena työvälineenä. Hänellä on selkeä näkemys työyhteisön tavoitetilasta ja kyky muuttaa se käytännön toimenpiteiksi ja omaksua uudet toimintamallit hallinnossa, yhteistyössä ja opetuksessa. Rehtori seuraa aktiivisesti kunkin opettajan tapaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa yhtenä opetusmenetelmänä TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2011 Tietoyhteiskunnan toiminta edellyttää ajanmukaisen tietoteknisen ympäristön sekä avoimet, verkottuneet toimintatavat. Tekninen ympäristö koostuu pääte- ja oheislaitteista, verkoista sekä palvelimista ja niihin liittyvistä palveluista. Teknisen infrastruktuurin tavoitteena on avoin, yhteen toimiva, turvallinen ja pitkäikäisen kehityksen mahdollistava arkkitehtuuri.

10 10 Hirsilän koulun jokaisessa luokkatilassa on Internet-yhteydellä varustettu tietokone, dokumenttikamera ja dataprojektori. Kaikilla opettajilla on omat kannettavat tietokoneet. Oppilaskäytössä olevissa tietokoneissa on päivitetyt versiot hyötyohjelmista sekä ohjelmat kuvankäsittelyä, digivideon editointia, lehden ja kotisivujen tekoa varten. Hirsilän koulussa on ainekohtaisia perusohjelmia (matematiikka, äidinkieli, englanti), joita voidaan käyttää tukiopetuksessa ja itsenäisen opiskelun tukena OPETTAJIEN OSAAMINEN 2011 Oppilaitosten henkilöstön hyvä pedagoginen ja tietotekninen osaaminen mahdollistavat oman työn kehittämisen ja opetusmenetelmien uudistamisen. Opetustoimen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutusta jatketaan ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä integroidaan opetussuunnitelmatyötä tukevaan täydennyskoulutukseen. Vuonna 2011 kaikki Hirsilän koulun opettajat hallitsevat hyvin tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaidot ja käyttävät tietokonetta työssään säännöllisesti. Tähän päästään panostamalla paikalliseen koulutukseen ja pedagogiseen tukeen sekä tukemalla opettajien omaehtoista kouluttautumista TIETOKONEIDEN OPETUSKÄYTTÖ 2011 Tietokoneiden opetuskäytön suuntaa-antavina periaatteina toimivat syrjäytymisen ehkäiseminen (perustaidot kaikille), oppiaine- ja oppilaitosrajojen ylittäminen, oman kotiseudun ja lähiympäristön tuntemuksen lisääminen, kansainvälisyyskasvatus sekä pedagoginen uudistuminen ja uudet oppimismenetelmät. Vuonna 2011 opettajat ovat varmoja omista taidoistaan ja kyvystään yhdistää tietotekniikkaa opetukseensa he käyttävät tietotekniikkaa paljon ja monipuolisesti (sekä erilaisia opetusmenetelmiä, välineitä että ohjelmistoja) he käyttävät tietotekniikkaa projektikeskeisesti, kokeellisesti ja yhteistyöhön Hirsilän koulussa kaikki opetusryhmät toteuttavat vuosittain ainakin yhden verkko-oppimisprojektin TUKIPALVELUT 2011

11 11 Oriveden Hirsilän koululla on käytettävissään asiantuntevia kouluttajia sekä ohjaus- ja tukihenkilöitä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukemiseen. Näiden henkilöiden toimintaedellytykset on turvattu riittävin resurssein. Pedagoginen tuki Tietostrategian johtaminen yhdessä rehtorin kanssa Opettajien koulutusohjelman suunnittelu ja toteutus Pedagogisten sovellusten, ohjelmien ja materiaalin sekä oheislaitteiden käytön opastus Opettajien pedagoginen tuki oppitunneilla sekä projektien ja digitaalisen opetusmateriaalin suunnittelussa ja toteuttamisessa Etä- ja verkko-opetuksen pedagoginen tuki Laitetuki Pienten tietoteknisten ongelmien selvittely ATK-luokan esimiehenä toimiminen; ohjelmat ja niiden toimivuus Laite-, ohjelma- ja käyttäjärekisterien ylläpito Hallinnollinen tuki Koulun kotisivujen ylläpito ja kehittäminen yhdessä koulun opettajien ja rehtorin kanssa Hallinto-ohjelmien käytön tuki 6. ARVIOINTI JA SEURANTA Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittymistä seurataan yhdessä opetussuunnitelman toteutumisen seurannan kanssa sekä erillisin kyselyin. Hirsilän koulun rehtori sekä koulumme tekninen, pedagoginen ja hallinnollinen tukihenkilö muodostavat koulun oman atk-ryhmän, joka seuraa tietostrategian toteutumista ja kunkin opettajan tapaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa yhtenä opetusmenetelmänä.

12 12 Liite 1 TAVOITTEET JA VISIOT 2011: Oppilaitokset Opettaja Opiskelija Hyvä tekniikka, kaikki opetustilat verkossa ja niistä nopeat tietoliikenneyhteydet. Tukipalvelut kunnossa Luokkahuoneet avoimia oppimisympäristöjä Opiskeluympäristön huomioon ottaminen opetuksen suunnittelussa Opiskelijakeskeisten verkostopohjaisten ohjaus- ja arviointijärjestelmien sekä verkosto-osaamisen kehittäminen (Peda.net, Moodle jne.) Oppijat muodostavat asiantuntijaverkoston, jossa tavoitteena on hajallaan olevan tiedon hyödyntäminen oppimisessa Oppilaitosten ja työelämän yhteyksien tiivistäminen Organisaation toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi Oppilaitokset parantavat ja monipuolistavat tietoisesti toimintatapojaan ja yhteistyötään Oppilaitosten yhteinen oppimateriaalikeskus, yhteistyö kirjaston kanssa Oppilaitosten ja luokkien (oppilaiden) kotisivut, niiden päivitys, yhteinen sähköpostiverkosto, oppilaitosten omat keskusteluryhmät Huomio laitteista pedagogiseen uudistamiseen Yhteisöllisen oppilaitosyhteistyön jatkuva kehittäminen Aktivoivien opetus- ja opiskelumenetelmien käyttöönotto Tutkimustiedon ja pedagogisen asiantuntemuksen yhdistäminen myös yli oppilaitosrajojen Ohjaajana ja opetusjärjestelyjen organisoijana toimiminen Opettajat kehittävät toimintamalleja, joiden avulla kehitetään oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa Yhteisöllinen tiedonkehittely ja verkkoympäristöjen hyödyntäminen opiskelussa Tiedonhankinta, -hallinta ja viestintätaitojen harjaannuttaminen Omien opiskelustrategioiden monipuolinen kehittäminen Mahdollisuudet vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden ja ympäristön kanssa Oppimisstrategia, jossa opiskelija itse asetettujen tavoitteiden kautta pyrkii parantamaan oppimisensa laatua Opiskelu aktiivista, moniviestinvälitteistä ja yhteisöllistä Mahdollisuus verkottumiseen opiskelutilanteissa, oppijoiden liikkuvuus sekä osittainen ajasta ja paikasta riippumattomuus Opiskelijan itseohjautuvuuden ja opiskelumotivaation kehittäminen Asiantuntijakulttuurien toimintatapoihin tutustuminen Sähköpostiosoitteet ja niiden säännöllinen käyttö, kotisivut

13 13 Liite 2 HIRSILÄN KOULUN TIETOKONEIDEN KÄYTTÄJÄSÄÄNNÖT Tietokoneet ovat yksi opetuksen resurssi eli voimavara ja ne antavat oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle mahdollisuuden monipuoliseen tiedonhankintaan ja vuorovaikutukseen niin paikallisella tasolla kuin laajemmin maan- ja jopa maailmanlaajuisesti. Internet-maailma, kaikessa avoimuudessaan, sisältää niin hyvää kuin pahaakin. Näiden yhteisten käyttäjäsääntöjen tarkoituksena on opastaa käyttäjiä välttämään kouluun sopimatonta aineistoa ja ehkäistä heitä itseään hairahtumasta väärinkäytöksiin. Tietokoneiden käyttötarkoitus Tietokoneita, kuten julkisin varoin kustannettuja koulujen tietoliikenneyhteyksiä yleensäkin, käytetään opetukseen liittyvään toimintaan opettajan johdolla. Seuraavat käyttötavat ovat etusijalla: koulutyöhön liittyvien tehtävien ja harjoitusten tekeminen yksilöllinen harjoittelu opetuksen täydentämiseksi yhteistyö opetusryhmien, kurssien ja projektien puitteissa opiskeluun liittyvien tutkielmien, kirjoitelmien, raporttien ym. laatiminen opetukseen liittyvän materiaalin käyttäminen Internet-verkosta opetukseen liittyvän materiaalin tuottaminen Internet-verkkoon Näin käytät Hirsilän koulun tietokoneita: ennen kuin alat käyttää tietokonetta, sovi aina asiasta ensin opettajan kanssa kaikkien erilaisten ohjelmien, pelien ja musiikin imuroiminen internetistä on kielletty omien ohjelmien tallentaminen CD-levyltä koulun tietokoneille on kielletty kun tallennat tekstitiedostoja, tallenna ne omalle levykkeellesi tai omat tiedostot kansioon, älä tallenna mitään työpöydälle kun tallennat kuvatiedostoja, tallenna ne omalle levykkeellesi tai omat kuvatiedostot kansioon pyydä opettajalta lupa, jos aiot tulostaa jotakin älä tulosta mitään suoraan internetistä, vaan kopioi tarvitsemasi tekstikappale tai kuva esimerkiksi avaamaasi word-asiakirjaan, tarkista että se on sellainen kuin toivot (esim. kuvan koko) ja tulosta vasta sitten poista kaikki tarpeettomat tiedostot, kun lopetat tietokoneen käytön poistu internetistä tai sähköpostiohjelmasta lopettaessasi tietokoneen käytön älä muuta tietokoneen asetuksia Netiketti eli hyvät tavat verkossa Varsinaisten sääntöjen lisäksi verkkoviestinnässä noudatetaan myös etikettisääntöjä eli ns. nettietikettiä, joka kertoo miten verkossa esiinnytään ja mitä pidetään hyvänä tapana käyttäytyä muita ihmisiä kohtaan. Verkossa pätevät normaalit hyvän käytöksen säännöt ja käyttäjiltä edellytetään Internetin eri käyttömuotojen käytössä suositeltujen ohjeiden noudattamista.

14 14 Yleisiin etikettisääntöihin kuuluu: korrekti (= siisti ja asiallinen) kielenkäyttö hyökkäävän, häiritsevän ja provosoivan kielenkäytön välttäminen muiden henkilöiden kunnioittaminen kenenkään ihmisen persoonaa ei saa loukata jos itse joudut jonkinlaisen henkilökohtaisen hyökkäyksen kohteeksi niin mieti asiaa rauhassa ja yritä vastata hyökkääjälle harkiten ja kohteliaasti. Ilmoita asiasta opettajalle. verkon kautta ei saa levittää sellaista materiaalia (kuvia, tekstiä, ääntä jne.), jonka sisältö loukkaa muita käyttäjiä Sähköposti ( ) Kirjoita asiallisesti ja mielellään lyhyesti äläkä ole liian äänekäs (ISOT KIRJAIMET tulkitaan huutamiseksi). Allekirjoita viestisi omalla nimelläsi ja noudata muutoinkin kuhunkin tilanteeseen sopivaa normaalia, korrektia kirjeenkirjoittamistapaa: lyhenteet, slangi, hymiöt [ :) ] yms. eivät sovi kaikkiin viesteihin! Henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa ei ole sallittua lähettää viestiä eteenpäin ilman alkuperäisen lähettäjän lupaa. Tällainen menettely tulkitaan henkilön yksityisyyden loukkaukseksi. Lue sähköpostisi riittävän usein ja poista saman tien kaikki tarpeettomat viestit, sillä palvelintilaa ei ole rajattomasti. Muista kaiken varalta, että joku voi asiaankuulumattomalla tavalla päästä käsiksi ja lukemaan sinun sähköpostisi! Huolehdi salasanan vaihtamisesta ja yhteyden katkaisusta! Internet - WWW (World Wide Web) Internet -sivujen käyttäjältä vaaditaan kurinalaisuutta ja arvostelukykyä. Teknisillä keinoilla on mahdotonta yrittää suojautua kaikelta sopimattomalta ainekselta, jota sivuilta voi löytyä. Hakupalvelimilla tms. ei pidä tieten tahtoen etsiä väkivalta-, seksi- tms. kouluun sopimatonta aineistoa ja jokainen käyttäjä osaa sulkea sivun jos vahingossa silmiin avautuu em. törkyä. Omien Internet-sivujen tekemisessä pätevät samat asiat kuin Internetin käytössä yleensäkin. Älä unohda että kaikki kotisivut, joita koulun käyttäjät - niin oppilaat kuin opettajat ja muu henkilökunta - julkaisevat vaikuttavat siihen julkiseen kuvaan mikä koulusta muodostuu. Lainsäädäntö ja sähköinen viestintä Suomen perustuslaki takaa kansalaisille sananvapauden myös tietoverkoissa. Sananvapautta rajoittavat kuitenkin rikoslain säännökset toisen tekijäoikeuden loukkaamisen, loukkaavan tai epäsiveellisen materiaalin levittämisen sekä kunnianloukkauksen rangaistavuudesta. Yhteiskunnassa muutoinkin voimassa olevat lait pätevät siis myös Internetissä eli sähköisessä viestinnässä. Rikoslaki ja tekijänoikeuslaki tarkoittavat esim.: toisen henkilön, niin elävän kuin jo kuolleen, henkilöllisyyttä ei saa loukata ryhmiä tai kansanjoukkoja ei saa ryhtyä yllyttämään eikä saa levittää rotujen vastaista propagandaa tekijänoikeutta ei saa loukata, esim. jokaisen valokuvan ottajalla on itsellään kuvan tekijänoikeus automaattista tietojenkäsittelyä ei saa käyttää henkilökohtaisen loukkaamattomuudensuojan rikkomiseen

15 15 Muita rikokseksi luokiteltavia toimintoja ovat esim.: laitteistosysteemin (ohjelmistot ja koneet) manipulointi eli omavaltainen käsittely tietoliikennejärjestelmiin murtautuminen tietoinen virustiedostojen levittäminen Tietoverkoissa viestinnän sisällön valvontaa toteutetaan myös itsesääntelynä, joka tarkoittaa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Suomen lainsäädäntö määrittelee mikä on rikollista toimintaa ja rangaistusseuraamukset ovat sen mukaiset. Rikostapauksissa asiaa käsittelevät poliisiviranomaiset. Kenenkään ihmisen persoonaa ei saa loukata jos itse joudut jonkinlaisen henkilökohtaisen hyökkäyksen, ahdistelun, kunnianloukkauksen, solvauksen tai herjauksen kohteeksi niin ilmoita asiasta opettajalle.

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna !1 Tell me, I ll forget Show me, I ll remember, Involve me, I ll understand" Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna Osallistu, opi ja opeta! Haaste työyhteisölle Luokaa koko yhteisöönne

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN RATKAISUT JA VÄLINEET VUOROVAIKUTUKSEEN

KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN RATKAISUT JA VÄLINEET VUOROVAIKUTUKSEEN 0 KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN RATKAISUT JA VÄLINEET VUOROVAIKUTUKSEEN Kai Sundström Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti Kauppa ja hallinto / datanomi Marraskuu 2005 0 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot