HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011"

Transkriptio

1 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA

2 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ OSAAMINEN Opettajien tiedot ja taidot SISÄLLÖT Tietokoneiden käyttö opetuksessa KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TUKIPALVELUT Tekninen ja laitetuki Koulutus Pedagoginen tuki Hallinnollinen tuki 5. TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO TIETOSTRATEGIA OSANA OPETUSSUUNNITELMAA Tieto- ja viestintätekniikan osaamistavoitteet Tieto- ja viestintätekniikka eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa 5.2. TAVOITTEET Toimintaympäristö Opettajien osaaminen Sisällöt - tietokoneiden opetuskäyttö Tukipalvelut ARVIOINTI JA SEURANTA 11 LIITTEET: 1. Tavoitteet ja visiot Tietokoneitten käyttäjäsäännöt 13

3 3 TAVOITTEENA ON, ETTÄ Suomi on avoin ja tietoturvallinen verkostoyhteiskunta, jossa tietoyhteiskuntaosaaminen on korkeatasoista kaikilla kansalaisilla on perusvalmiudet ja mahdollisuudet käyttää sähköisiä asiointija sisältöpalveluja tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukainen käyttö oppimisessa ja opetuksessa on osa oppilaitosten arkea sähköinen oppimateriaali on laadukasta, pedagogisesti perusteltua ja palvelee eri käyttäjäryhmiä laajasti ja sitä on saatavissa riittävästi (Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma , OPM) 1. JOHDANTO Tämä tietostrategia on jatkoa Oriveden Hirsilän koulun tietostrategialle ja perustuu Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelmassa (OPM 2004) asetettuihin tavoitteisiin sekä Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmaan (OPH ). Keskeisinä osina tätä tietostrategiaa ovat Oriveden Hirsilän koulun tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien nykytilan arviointi, tärkeimpien kehittämisalueiden ja toimenpiteiden määrittely sekä tavoitteiden asettelu vuodelle Uuden tietoyhteiskuntaohjelman mukaisesti tämäkin tietostrategia jakautuu kolmeen toisiinsa yhteydessä olevaan ja toisaalta oman kokonaisuutensa muodostavaan osaan, toimintaympäristöön (oppimisympäristö), osaamiseen ja sisältöihin. Erityistä huomiota kiinnitetään opettajien ja muun henkilöstön koulutukseen, oppilaiden tietoyhteiskuntavalmiuksiin, tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen ja tekniseen tukeen ja ylläpitoon sekä tietotekniikkayhteyksien ja laitevarustuksen ajantasaisuuteen ja saatavuuteen. 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat olennaisilta osiltaan käsitykseen aktiivisesta, itseohjautuvasta, päämäärätietoisesta ja luovasta oppijasta, joka pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan. Toisaalta ymmärretään, että oppiminen tapahtuu aina tilannesidonnaisesti ja että tiedon rakentuminen on sosiaalisesti välittynyt prosessi. Opettajan rooli on jo muuttunut ja muuttuu yhä enemmän tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaksi. Tällöin opettajalta edellytetään tieto- ja viestintäteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ohjata oppimisprosesseja, joihin sisältyy tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä, tiedon kriittistä arviointia ja tiedon tuottamista. Oppimisympäristön merkitystä korostetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opiskelutiloja ja opiskeluvälineitä tulee voida käyttää joustavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä tietoverkkojen käyttämiseen.

4 4 Kehittyvä tietoyhteiskunta edellyttää lisäksi kouluilta yhä tiiviimpää yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa ja verkostoitumista alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Uudessa opetussuunnitelmassa kuvaillaan kaksi opetuksen sisällöllistä aihekokonaisuutta, jotka edellyttävät opettajilta ja oppilailta aktiivista ja kriittistä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Viestintä ja mediataito Tässä aihekokonaisuudessa päämääräksi asetetaan kyky osallistuvaan, vuorovaikutukselliseen ja yhteisölliseen viestintään sekä taito hankkia ja vertailla tietoa. Mediataitoja opiskellaan sekä viestien vastaanottajana että tuottajana, mikä edellyttää viestinnän ja median teknisten välineiden käytön harjoittelua monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Teknologia ja ihminen Tässä aihekokonaisuudessa kehitetään oppilaiden välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä, sekä ohjataan heitä pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Tämä edellyttää mm. tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien sekä tietoverkkojen käyttöä erilaisissa tarkoituksissa. 3. TAVOITTEET Oriveden Hirsilän koulun strategiset painotukset ja tavoitteet: Tieto- ja viestintätekniikan käytön tuntemusta voidaan kutsua nykyajan lukutaidoksi. Tietoteknisten taitojen hallinta ehkäisee syrjäytymistä ja lisää tasa-arvoisuutta. Tavoitteemme on, että Hirsilän koulun oppilas oppii tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, oppii käyttämään Internetiä vastuullisesti sekä oppii ymmärtämään yhteistyön, vuorovaikutuksen ja verkottumisen merkityksen. Tavoitteena on myös tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Keskeistä on pyrkiä käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti ja kattavasti opetuksessa ja oppimisessa kaikilla luokka-asteilla. Huomion painopiste siirretään laitteista ja erillisestä ATK-opetuksesta pedagogiseen uudistamiseen, jolloin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö laajenee käytännössä lähes kaikkiin oppiaineisiin. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto on selkeä askel kohti avointa oppimisympäristöä. Luokkahuoneen seinät ja oppikirjan sisältö eivät enää määrää tiedon rajoja. Tämä edellyttää myös nykyistä merkittävästi laajempaa yhteistyötä eri oppiaineitten, opettajien ja oppilaitosten välillä. Oriveden Hirsilän koulun kotisivut toimivat opettajien ja oppilaiden viestinnän, yhteistyön ja tiedonhankinnan välineenä. Orivesiläisten yritysten ja yhteisöjen kotisivujen käyttö keskeisenä oppimisympäristönä on osa yrittäjyyskasvatusta ja askel kohti laajenevaa kotiseututietoisuutta ja oman elinympäristön tuntemusta. Tavoitteena on tällöin aktiivinen, vastuunsa tunteva ja osallistuva yhteiskunnan jäsenyys. 4. NYKYTILAN KUVAUS

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ - Hirsilän koulun atk-laitteet Hirsilän koulussa on oppilaskäytössä tietokoneluokka, jossa yhdeksän oppilaskonetta. Kolme konetta toimii Windows-verkossa ja kuusi konetta on osa Oriveden koulujen Hyvä Internet verkkoa, jossa käyttöjärjestelmä on Linux ja kaikki ohjelmat Open Source ohjelmia. Lisäksi yhteen luokkahuoneeseen on saatu Onnistaipaleen koulun käytöstä kolme oppilaskäyttöön tarkoitettua tietokonetta. Lisäksi opettajanhuoneessa on kaksi Internet-yhteydellä varustettu Windows-verkossa oleva tietokonetta, joita käytetään satunnaisesti myös tukiopetuksessa. Onnistaipaleelta on saatu kaksi kannettavaa tietokonetta sekä opettajien että tarvittaessa oppilaiden käyttöön. Opetuskäytössä on lisäksi tulostin ja digitaalinen kamera ja videokamera. Kaikissa Windows-verkossa olevissa koneissa on Windows XP käyttöjärjestelmä ja Office työkaluohjelmat. Hyvä Internet luokassa on käytössä Linux käyttöjärjestelmä ja OpenOffice ohjelmisto. Kaikissa koneissa on F-secure virustorjuntaohjelmisto. 4.2 OSAAMINEN - Opettajien tiedot ja taidot Opettajien asenteiden ja taitojen merkitystä tieto- ja viestintätekniikan hyötykäytön yleistymiselle ei voi liikaa korostaa. Opettajan on itse koettava tieto- ja viestintätekniikasta saatava hyöty omassa työssään, jotta hän voi edelleen välittää tietämystään sekä tukea ja ohjata oppilaita saavuttamaan tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Oriveden Hirsilän koulussa kaikki opettajat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaidot. Koulussamme on myös opettaja, jolla on erittäin laajat ja syvälliset taidot erilaisten ohjelmien käytössä. Toisaalta myös lisäkoulutusta ja -harjaannusta tarvitaan esim. digitaalisessa kuvauksessa ja kuvankäsittelyssä, digitaalisen videon käsittelyssä, oppimisympäristöjen monipuolisessa käytössä ja verkko-oppimisprojektien hallinnassa. 4.3 SISÄLLÖT Tietokoneiden käyttö opetuksessa Tietokoneita käytetään vielä liian vähän opetuksessa. Tietokoneita käytetään eniten tiedonhakuun ja tekstin tuottamiseen. Lisäksi käytetään valmiita opetusohjelmia ja Internetistä löytyviä valmiita oppimateriaaleja. Hyvä Internet projekteissa ja etwinning projekteissa tietotekniikkaa on käytetty oppilaiden oman tuottamisen välineenä ja yhteisöllisenä työvälineenä. Näitä lukuun ottamatta tietotekniikkaa ei Hirsilän koulussa hyödynnetä laajassa mitassa oppilaiden projektitöiden, tutkivien oppimisprosessien tai yhteisöllisen oppimisen työvälineenä. 4.4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TUKIPALVELUT Tekninen ja laitetuki (mikrotukihenkilöt) Hirsilän koulussa on oma mikrotukihenkilö, lisäksi Oriveden kaupungin mikrotukihenkilö on Hirsilän koulussa käytettävissä Koulutus

6 6 Orivedellä on panostettu viime vuosina opettajien paikalliseen kouluttamiseen ope.fi hankkeen ja Hyvä Internet käyttökoulutuksen avulla. Paikallinen yksilöllinen koulutus on koettu erittäin joustavaksi ja käytännölliseksi. Hirsilän koulun opettajille on myös tarjottu mahdollisuutta osallistua Opetushallituksen rahoittamaan verkkopedagogiseen koulutukseen. Kiinnostus on kuitenkin ollut melko laimeaa Pedagoginen tuki Hirsilän koululla on pieni resurssi opettajien pedagogiseen tukeen ja kotisivujen ylläpitoon. Varsinaiseen yhdessä opettamiseen ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. Hirsilän koululla on ollut lukuvuonna mahdollisuus ulkopuolisen rahoituksen turvin käyttää verkkotukihenkilöä Hyvä Internet projektien toteuttamiseen. Tätä mahdollisuutta on käytetty melko aktiivisesti Hallinnollinen tuki Hallinnollista tukea Hirsilän koulu saa hallinto-ohjelman käytössä. Oriveden Hirsilän koululla on omat kotisivut. Niiden päivitykseen ja hallinnointiin ollut olemassa pieni tuntiresurssi. 5. TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO 5.1 TIETOSTRATEGIA OSANA OPETUSSUUNNITELMAA Hirsilän koulussa noudatetaan uutta opetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön koko koulussa elokuussa Opetussuunnitelmassa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan opetusta ja opetuskäyttöä sekä luokka-asteittain että oppiaineittain. Koska tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan useissa eri oppimistehtävissä ja projekteissa, ja se myös opetussuunnitelman perusteissa esitetään yhdeksi keskeiseksi sisällölliseksi aihekokonaisuudeksi, sitä ei voi lokeroida yhden oppiaineen erilliseksi osaksi. Jokaisen oppiaineen opetussuunnitelmassa esitetään miten erilaisia viestintätaitoja ja tietotekniikan käyttöä opetellaan. Opetussuunnitelmaan on kirjattu, minkälaisia oppiaineiden ja oppilaitosten rajat ylittäviä oppimisprojekteja Hirsilän koulussa toteutetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset kansainvälisyyskasvatusprojektit ja ystävyyskouluhankkeet, kotiseutuun, sen luontoon ja kulttuuriin sekä oman kaupungin toimintaan ja palveluihin tutustuminen, yhteistyö Oriveden kirjaston kanssa, luokka- ja verkkolehtien teko, videoelokuvien teko jne. Näissä kaikissa tieto- ja viestintätekniikan monipuolisella käytöllä ja tuntemuksella on tärkeä merkitys ja tehtävä Tieto- ja viestintätekniikan osaamistavoitteet Tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetus tapahtuu integroidusti kaikissa oppiaineissa. Oppilaiden tulee hallita 6. luokan päättyessä seuraavat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot.

7 7 Käytännön työtaidot Oppilas hallitsee hiiren ja näppäimistön käytön osaa käynnistää ja sulkea ohjelmia sekä tallentaa ja tulostaa itsenäisesti käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön osaa tekstin perusmuotoilun ja kirjasinmuotoilut: kirjasinlaji ja koko, lihavointi, kursivointi, alleviivaus kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä osaa lisätä kuvan, objekteja tai tehosteita esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa käyttää sähköpostia Tiedonhallintataidot Oppilas osaa tehdä esityksen ja/tai yhteenvedon ajatuksistaan kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa hakea tietoa tietokannoista (esim. kirjasto) käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka Oppilas käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti pyrkii ymmärrettävään viestintään käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä (esim. Hyvä Internet, Moodle) tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä Tieto- ja viestintätekniikka eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa Oriveden Hirsilän koulun opetussuunnitelmassa selvitetään miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään eri oppiaineissa oppimisen apuvälineenä. Seuraavassa poimintoja opetussuunnitelmasta. Oppiaine Sisältö Äidinkieli tekstinkäsittelyn alkeet (vuosiluokat 1-2) tiedon etsiminen eri viestintävälineistä esim. internetistä, hakusanan käyttö (4. luokka)

8 8 Oppiaine Sisältö kirjoitelmien laatiminen tekstinkäsittelyohjelmaa käyttämällä (3. luokka) prosessikirjoittaminen tekstinkäsittelyohjemaa käyttäen (4. luokka) mahdollisesti oman videon tekeminen (5. luokka) oman luokan keskustelupalsta oman koulun verkkosivuilla tiedonhaku eri tehtäviä varten esim. mielipiteen perusteluksi, esitelmää tai kirjoitelmaa varten, ongelman ratkaisemiseksi (vuosiluokat 5-6) vertailevan tiedon haku ja tiedon oikeellisuuden tarkistaminen (vuosiluokat 5-6) internetin eri hakupalveluihin tutustuminen, sanan ja aiheen mukaan (vuosiluokat 5-6) erilaisten tekstilajien kirjoittaminen tietotekniikkaa hyödyntäen (6. luokka) Englanti Internetin verkkoharjoitusten teko (perunakellari, eri kustantajat) (vuosiluokat 3-6) tiedonhaku internetistä hakusanan käyttö (5. luokka) tietokoneen sanakirjaohjelman käyttö (4. luokka) mahdollisesti verkko-oppimisprojekti ystävyysluokan kanssa (etwinning, Comenius yms.) (vuosiluokat 4-6). Kansainvälisillä hankkeilla on käytössään Moodle oppimisympäristö. pyrimme rohkaisemaan oppilaita käyttämään luontevasti erilaisia viestintävälineitä vuorovaikutukseen. Kansainvälistyvässä maailmassa sähköisten viestintävälineiden merkitys kasvaa jatkuvasti, ja internetin ja sähköpostin käyttö ovat osa arkipäivän tiedonhakua ja viestintää myös englannin opetuksessa. Matematiikka käytetään matematiikan verkko-opetusohjelmaa (vuosiluokat 1-6) Ympäristötieto, biologia, maantieto harjoitellaan itsenäistä tiedonhakua Internetistä (tiedon laajentaminen, syventäminen, kriittinen arviointi) (vuosiluokat 5-6) Historia harjoitellaan itsenäistä tiedonhakua Internetistä (tiedon laajentaminen, syventäminen, kriittinen arviointi) (vuosiluokat 5-6) Uskonto Kuvaamataito tietokonepelien ja elokuvien tarkastelun opettelua (vuosiluokat 3-4) digitaalinen valokuvaus (vuosiluokat 4-6) Voidaan toteuttaa esimerkiksi omia mainoksia, julisteita, videoita ja internet-sivuja. Voidaan tutustua kameran, digitaalikameran ja videokameran käyttöön sekä opetella tietokoneella kuvankäsittelyn alkeita (vuosiluokat 3-6) Musiikki

9 9 Oppiaine Terveystieto Sisältö Tekstiili- ja tekninen käsityö Liikunta 5.2 TAVOITTEET 2011 Tavoitteena on oppilaan ajattelun ja yhteistyön taitojen kehittyminen. Tekniikkaa opitaan käyttämään mediakasvatuksen, viestinnän ja vuorovaikutuksen, projektityöskentelyn, tutkivan oppimisen, ongelmanratkaisun ja yhteisöllisen työskentelyn apuvälineenä. Tällöin tekemisen sisältö on merkityksellinen ja oppilaat käyttävät tietotekniikkaa oman tuottamisen apuvälineenä. Tietotekniikka on integroitu osaksi koulun toimintaa ja kehittämistä, jolloin opetuskäytön lisäksi mietitään myös tietotekniikan käyttö työyhteisön omassa kehittämisessä ja viestinnässä myös sidosryhmien kanssa. Tietotekniikkaa hyödynnetään työyhteisön omana työvälineenä ja viestinnässä kodin ja koulujen välillä. Opettajien osaamista kehitetään kouluyhteisön lähtökohdista. Rehtorilla on vahva ymmärrys tietotekniikan mahdollisuuksista pedagogisena työvälineenä. Hänellä on selkeä näkemys työyhteisön tavoitetilasta ja kyky muuttaa se käytännön toimenpiteiksi ja omaksua uudet toimintamallit hallinnossa, yhteistyössä ja opetuksessa. Rehtori seuraa aktiivisesti kunkin opettajan tapaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa yhtenä opetusmenetelmänä TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2011 Tietoyhteiskunnan toiminta edellyttää ajanmukaisen tietoteknisen ympäristön sekä avoimet, verkottuneet toimintatavat. Tekninen ympäristö koostuu pääte- ja oheislaitteista, verkoista sekä palvelimista ja niihin liittyvistä palveluista. Teknisen infrastruktuurin tavoitteena on avoin, yhteen toimiva, turvallinen ja pitkäikäisen kehityksen mahdollistava arkkitehtuuri.

10 10 Hirsilän koulun jokaisessa luokkatilassa on Internet-yhteydellä varustettu tietokone, dokumenttikamera ja dataprojektori. Kaikilla opettajilla on omat kannettavat tietokoneet. Oppilaskäytössä olevissa tietokoneissa on päivitetyt versiot hyötyohjelmista sekä ohjelmat kuvankäsittelyä, digivideon editointia, lehden ja kotisivujen tekoa varten. Hirsilän koulussa on ainekohtaisia perusohjelmia (matematiikka, äidinkieli, englanti), joita voidaan käyttää tukiopetuksessa ja itsenäisen opiskelun tukena OPETTAJIEN OSAAMINEN 2011 Oppilaitosten henkilöstön hyvä pedagoginen ja tietotekninen osaaminen mahdollistavat oman työn kehittämisen ja opetusmenetelmien uudistamisen. Opetustoimen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutusta jatketaan ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä integroidaan opetussuunnitelmatyötä tukevaan täydennyskoulutukseen. Vuonna 2011 kaikki Hirsilän koulun opettajat hallitsevat hyvin tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaidot ja käyttävät tietokonetta työssään säännöllisesti. Tähän päästään panostamalla paikalliseen koulutukseen ja pedagogiseen tukeen sekä tukemalla opettajien omaehtoista kouluttautumista TIETOKONEIDEN OPETUSKÄYTTÖ 2011 Tietokoneiden opetuskäytön suuntaa-antavina periaatteina toimivat syrjäytymisen ehkäiseminen (perustaidot kaikille), oppiaine- ja oppilaitosrajojen ylittäminen, oman kotiseudun ja lähiympäristön tuntemuksen lisääminen, kansainvälisyyskasvatus sekä pedagoginen uudistuminen ja uudet oppimismenetelmät. Vuonna 2011 opettajat ovat varmoja omista taidoistaan ja kyvystään yhdistää tietotekniikkaa opetukseensa he käyttävät tietotekniikkaa paljon ja monipuolisesti (sekä erilaisia opetusmenetelmiä, välineitä että ohjelmistoja) he käyttävät tietotekniikkaa projektikeskeisesti, kokeellisesti ja yhteistyöhön Hirsilän koulussa kaikki opetusryhmät toteuttavat vuosittain ainakin yhden verkko-oppimisprojektin TUKIPALVELUT 2011

11 11 Oriveden Hirsilän koululla on käytettävissään asiantuntevia kouluttajia sekä ohjaus- ja tukihenkilöitä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukemiseen. Näiden henkilöiden toimintaedellytykset on turvattu riittävin resurssein. Pedagoginen tuki Tietostrategian johtaminen yhdessä rehtorin kanssa Opettajien koulutusohjelman suunnittelu ja toteutus Pedagogisten sovellusten, ohjelmien ja materiaalin sekä oheislaitteiden käytön opastus Opettajien pedagoginen tuki oppitunneilla sekä projektien ja digitaalisen opetusmateriaalin suunnittelussa ja toteuttamisessa Etä- ja verkko-opetuksen pedagoginen tuki Laitetuki Pienten tietoteknisten ongelmien selvittely ATK-luokan esimiehenä toimiminen; ohjelmat ja niiden toimivuus Laite-, ohjelma- ja käyttäjärekisterien ylläpito Hallinnollinen tuki Koulun kotisivujen ylläpito ja kehittäminen yhdessä koulun opettajien ja rehtorin kanssa Hallinto-ohjelmien käytön tuki 6. ARVIOINTI JA SEURANTA Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittymistä seurataan yhdessä opetussuunnitelman toteutumisen seurannan kanssa sekä erillisin kyselyin. Hirsilän koulun rehtori sekä koulumme tekninen, pedagoginen ja hallinnollinen tukihenkilö muodostavat koulun oman atk-ryhmän, joka seuraa tietostrategian toteutumista ja kunkin opettajan tapaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa yhtenä opetusmenetelmänä.

12 12 Liite 1 TAVOITTEET JA VISIOT 2011: Oppilaitokset Opettaja Opiskelija Hyvä tekniikka, kaikki opetustilat verkossa ja niistä nopeat tietoliikenneyhteydet. Tukipalvelut kunnossa Luokkahuoneet avoimia oppimisympäristöjä Opiskeluympäristön huomioon ottaminen opetuksen suunnittelussa Opiskelijakeskeisten verkostopohjaisten ohjaus- ja arviointijärjestelmien sekä verkosto-osaamisen kehittäminen (Peda.net, Moodle jne.) Oppijat muodostavat asiantuntijaverkoston, jossa tavoitteena on hajallaan olevan tiedon hyödyntäminen oppimisessa Oppilaitosten ja työelämän yhteyksien tiivistäminen Organisaation toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi Oppilaitokset parantavat ja monipuolistavat tietoisesti toimintatapojaan ja yhteistyötään Oppilaitosten yhteinen oppimateriaalikeskus, yhteistyö kirjaston kanssa Oppilaitosten ja luokkien (oppilaiden) kotisivut, niiden päivitys, yhteinen sähköpostiverkosto, oppilaitosten omat keskusteluryhmät Huomio laitteista pedagogiseen uudistamiseen Yhteisöllisen oppilaitosyhteistyön jatkuva kehittäminen Aktivoivien opetus- ja opiskelumenetelmien käyttöönotto Tutkimustiedon ja pedagogisen asiantuntemuksen yhdistäminen myös yli oppilaitosrajojen Ohjaajana ja opetusjärjestelyjen organisoijana toimiminen Opettajat kehittävät toimintamalleja, joiden avulla kehitetään oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa Yhteisöllinen tiedonkehittely ja verkkoympäristöjen hyödyntäminen opiskelussa Tiedonhankinta, -hallinta ja viestintätaitojen harjaannuttaminen Omien opiskelustrategioiden monipuolinen kehittäminen Mahdollisuudet vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden ja ympäristön kanssa Oppimisstrategia, jossa opiskelija itse asetettujen tavoitteiden kautta pyrkii parantamaan oppimisensa laatua Opiskelu aktiivista, moniviestinvälitteistä ja yhteisöllistä Mahdollisuus verkottumiseen opiskelutilanteissa, oppijoiden liikkuvuus sekä osittainen ajasta ja paikasta riippumattomuus Opiskelijan itseohjautuvuuden ja opiskelumotivaation kehittäminen Asiantuntijakulttuurien toimintatapoihin tutustuminen Sähköpostiosoitteet ja niiden säännöllinen käyttö, kotisivut

13 13 Liite 2 HIRSILÄN KOULUN TIETOKONEIDEN KÄYTTÄJÄSÄÄNNÖT Tietokoneet ovat yksi opetuksen resurssi eli voimavara ja ne antavat oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle mahdollisuuden monipuoliseen tiedonhankintaan ja vuorovaikutukseen niin paikallisella tasolla kuin laajemmin maan- ja jopa maailmanlaajuisesti. Internet-maailma, kaikessa avoimuudessaan, sisältää niin hyvää kuin pahaakin. Näiden yhteisten käyttäjäsääntöjen tarkoituksena on opastaa käyttäjiä välttämään kouluun sopimatonta aineistoa ja ehkäistä heitä itseään hairahtumasta väärinkäytöksiin. Tietokoneiden käyttötarkoitus Tietokoneita, kuten julkisin varoin kustannettuja koulujen tietoliikenneyhteyksiä yleensäkin, käytetään opetukseen liittyvään toimintaan opettajan johdolla. Seuraavat käyttötavat ovat etusijalla: koulutyöhön liittyvien tehtävien ja harjoitusten tekeminen yksilöllinen harjoittelu opetuksen täydentämiseksi yhteistyö opetusryhmien, kurssien ja projektien puitteissa opiskeluun liittyvien tutkielmien, kirjoitelmien, raporttien ym. laatiminen opetukseen liittyvän materiaalin käyttäminen Internet-verkosta opetukseen liittyvän materiaalin tuottaminen Internet-verkkoon Näin käytät Hirsilän koulun tietokoneita: ennen kuin alat käyttää tietokonetta, sovi aina asiasta ensin opettajan kanssa kaikkien erilaisten ohjelmien, pelien ja musiikin imuroiminen internetistä on kielletty omien ohjelmien tallentaminen CD-levyltä koulun tietokoneille on kielletty kun tallennat tekstitiedostoja, tallenna ne omalle levykkeellesi tai omat tiedostot kansioon, älä tallenna mitään työpöydälle kun tallennat kuvatiedostoja, tallenna ne omalle levykkeellesi tai omat kuvatiedostot kansioon pyydä opettajalta lupa, jos aiot tulostaa jotakin älä tulosta mitään suoraan internetistä, vaan kopioi tarvitsemasi tekstikappale tai kuva esimerkiksi avaamaasi word-asiakirjaan, tarkista että se on sellainen kuin toivot (esim. kuvan koko) ja tulosta vasta sitten poista kaikki tarpeettomat tiedostot, kun lopetat tietokoneen käytön poistu internetistä tai sähköpostiohjelmasta lopettaessasi tietokoneen käytön älä muuta tietokoneen asetuksia Netiketti eli hyvät tavat verkossa Varsinaisten sääntöjen lisäksi verkkoviestinnässä noudatetaan myös etikettisääntöjä eli ns. nettietikettiä, joka kertoo miten verkossa esiinnytään ja mitä pidetään hyvänä tapana käyttäytyä muita ihmisiä kohtaan. Verkossa pätevät normaalit hyvän käytöksen säännöt ja käyttäjiltä edellytetään Internetin eri käyttömuotojen käytössä suositeltujen ohjeiden noudattamista.

14 14 Yleisiin etikettisääntöihin kuuluu: korrekti (= siisti ja asiallinen) kielenkäyttö hyökkäävän, häiritsevän ja provosoivan kielenkäytön välttäminen muiden henkilöiden kunnioittaminen kenenkään ihmisen persoonaa ei saa loukata jos itse joudut jonkinlaisen henkilökohtaisen hyökkäyksen kohteeksi niin mieti asiaa rauhassa ja yritä vastata hyökkääjälle harkiten ja kohteliaasti. Ilmoita asiasta opettajalle. verkon kautta ei saa levittää sellaista materiaalia (kuvia, tekstiä, ääntä jne.), jonka sisältö loukkaa muita käyttäjiä Sähköposti ( ) Kirjoita asiallisesti ja mielellään lyhyesti äläkä ole liian äänekäs (ISOT KIRJAIMET tulkitaan huutamiseksi). Allekirjoita viestisi omalla nimelläsi ja noudata muutoinkin kuhunkin tilanteeseen sopivaa normaalia, korrektia kirjeenkirjoittamistapaa: lyhenteet, slangi, hymiöt [ :) ] yms. eivät sovi kaikkiin viesteihin! Henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa ei ole sallittua lähettää viestiä eteenpäin ilman alkuperäisen lähettäjän lupaa. Tällainen menettely tulkitaan henkilön yksityisyyden loukkaukseksi. Lue sähköpostisi riittävän usein ja poista saman tien kaikki tarpeettomat viestit, sillä palvelintilaa ei ole rajattomasti. Muista kaiken varalta, että joku voi asiaankuulumattomalla tavalla päästä käsiksi ja lukemaan sinun sähköpostisi! Huolehdi salasanan vaihtamisesta ja yhteyden katkaisusta! Internet - WWW (World Wide Web) Internet -sivujen käyttäjältä vaaditaan kurinalaisuutta ja arvostelukykyä. Teknisillä keinoilla on mahdotonta yrittää suojautua kaikelta sopimattomalta ainekselta, jota sivuilta voi löytyä. Hakupalvelimilla tms. ei pidä tieten tahtoen etsiä väkivalta-, seksi- tms. kouluun sopimatonta aineistoa ja jokainen käyttäjä osaa sulkea sivun jos vahingossa silmiin avautuu em. törkyä. Omien Internet-sivujen tekemisessä pätevät samat asiat kuin Internetin käytössä yleensäkin. Älä unohda että kaikki kotisivut, joita koulun käyttäjät - niin oppilaat kuin opettajat ja muu henkilökunta - julkaisevat vaikuttavat siihen julkiseen kuvaan mikä koulusta muodostuu. Lainsäädäntö ja sähköinen viestintä Suomen perustuslaki takaa kansalaisille sananvapauden myös tietoverkoissa. Sananvapautta rajoittavat kuitenkin rikoslain säännökset toisen tekijäoikeuden loukkaamisen, loukkaavan tai epäsiveellisen materiaalin levittämisen sekä kunnianloukkauksen rangaistavuudesta. Yhteiskunnassa muutoinkin voimassa olevat lait pätevät siis myös Internetissä eli sähköisessä viestinnässä. Rikoslaki ja tekijänoikeuslaki tarkoittavat esim.: toisen henkilön, niin elävän kuin jo kuolleen, henkilöllisyyttä ei saa loukata ryhmiä tai kansanjoukkoja ei saa ryhtyä yllyttämään eikä saa levittää rotujen vastaista propagandaa tekijänoikeutta ei saa loukata, esim. jokaisen valokuvan ottajalla on itsellään kuvan tekijänoikeus automaattista tietojenkäsittelyä ei saa käyttää henkilökohtaisen loukkaamattomuudensuojan rikkomiseen

15 15 Muita rikokseksi luokiteltavia toimintoja ovat esim.: laitteistosysteemin (ohjelmistot ja koneet) manipulointi eli omavaltainen käsittely tietoliikennejärjestelmiin murtautuminen tietoinen virustiedostojen levittäminen Tietoverkoissa viestinnän sisällön valvontaa toteutetaan myös itsesääntelynä, joka tarkoittaa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Suomen lainsäädäntö määrittelee mikä on rikollista toimintaa ja rangaistusseuraamukset ovat sen mukaiset. Rikostapauksissa asiaa käsittelevät poliisiviranomaiset. Kenenkään ihmisen persoonaa ei saa loukata jos itse joudut jonkinlaisen henkilökohtaisen hyökkäyksen, ahdistelun, kunnianloukkauksen, solvauksen tai herjauksen kohteeksi niin ilmoita asiasta opettajalle.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT TVT-kehittämistyöryhmä 28.10.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT Päijät-Hämeeseen on laadittu yhteinen TVT-OPS vuonna 2010. Nastolan opettajien käyttöön

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksiin liittyvine tavoitetasoineen Tavoitteet vuosiluokilla 1 2 Tavoitteet vuosiluokilla

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Kokkolan kv-treffit, 27.4.2016 Kimmo Koskinen - yleistavoitteita Kehittää ja ottaa käyttöön opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot