Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA"

Transkriptio

1 Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

2 2 SISÄLLYS sivu 1. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 2. VISIOT JA TAVOITTEET 5 3. NYKYTILAN KUVAUS (joulukuu 2002) PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET LAITTEET OPETTAJIEN TIETOTEKNINEN OSAAMINEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TUKIPALVELUT Tekninen ja laitetuki (mikrotukihenkilöt) Koulutus Hallinnollinen tuki 4. TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO TIETOSTRATEGIAN INTEGROINTI OPETUSSUUNNITELMAAN Tieto ja viestintätekniikan osaamistavoitteet Tieto- ja viestintätekniikan integrointi eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin 4.2. TAVOITTEET Laitteistoresurssit Opettajien osaaminen Tietokoneiden opetuskäyttö (OPS) Tukipalvelut Pedagoginen tuki Tekninen tuki Hallinnollinen tuki 5. ARVIOINTI JA SEURANTA 11

3 3 LIITTEET: sivu 1. OPE.fi OSAAMISKUVAUS SEKÄ TAVOITTEET VUODELLE Opettajan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma OPPILAITOKSEN TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANON SEURANTA TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 15

4 4 Päilahden koulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia noudattaa rakenteeltaan Oriveden kaupungin koulutoimen tietostrategiaa ja on yleisiltä osiltaan yhtenäinen sen kanssa. Päilahden koulussa toimivat luokka-asteet nollasta kuudenteen, joten näkökulma on tarkennettu nimenomaan näille luokka-asteille sopivaksi. Koko koulumme opettajakunta on ollut yhdessä mukana pohtimassa visioita ja laatimassa tavoitteita oppilaitten osaamisen, tietotekniikan opetuskäytön ja erilaisten tukipalveluiden osalta. 1. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat olennaisilta osiltaan oppimiskäsitykseen, johon sisältyy näkemys aktiivisesta, itseohjautuvasta, päämäärätietoisesta ja luovasta oppijasta, joka pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan. Toisaalta ymmärretään, että oppiminen tapahtuu aina tilannesidonnaisesti ja että tiedon rakentuminen on sosiaalisesti välittynyt prosessi. Tästä seuraa, että opettajan rooli muuttuu ja oppimisympäristöt kehittyvät edellä kuvatun oppimiskäsityksen muutoksen myötä. Myös oppilaitosten omat opetussuunnitelmat muuttuvat joustavammiksi ja ahtaasta oppiainekohtaisuudesta suuntaudutaan opetuksen eheyttämiseen ja aihekokonaisuuksiin, jotka palvelevat monia erilaisia oppimistavoitteita. Opettajan rooli on jo muuttunut ja muuttuu yhä enemmän tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaksi. Tällöin opettajalta edellytetään tieto- ja viestintäteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ohjata oppimisprosesseja, joihin sisältyy tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä, tiedon kriittistä arviointia ja tiedon tuottamista. Opettajia kannustetaan käyttämään monipuolisia, oppilaiden yhteistoiminnallisuuteen ja yhteisölliseen tiedonrakenteluun perustuvia opetusmenetelmiä ja työtapoja (esim. ongelmalähtöinen, projekti-, yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppiminen). Oppimisympäristön merkitystä korostetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opiskelutiloja ja välineitä tulee voida käyttää joustavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan ulottuvilla siten, että hän voi opiskella aktiivisesti ja myös itsenäisesti. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Uusi tekniikka ei kuitenkaan itsessään automaattisesti tee oppimisympäristöstä avointa ja joustavaa, mutta antaa käytännössä siihen välineet. Näitä välineitä opettaja oppimisprosessin ohjaajana voi opastaa oppilaat käyttämään.

5 5 Uudessa opetussuunnitelmassa kuvaillaan kaksi opetuksen sisällöllistä aihekokonaisuutta, jotka edellyttävät opettajilta ja oppilailta aktiivista ja kriittistäkin tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Viestintä ja mediataito aihekokonaisuudessa päämääräksi asetetaan mm. kyky osallistuvaan, vuorovaikutukselliseen ja yhteisölliseen viestintään sekä taito hankkia ja vertailla tietoa. Mediataitoja tulee opiskella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana, mikä edellyttää viestinnän ja median teknisten välineiden käytön harjoittelua monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Teknologia ja ihminen aihekokonaisuudessa opetuksen tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä, sekä ohjata pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Tämä edellyttää mm. tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien sekä tietoverkkojen käyttöä erilaisissa tarkoituksissa. 2. VISIOT JA TAVOITTEET Päilahden koulun opettajat määrittelivät visioita ja tavoitteita Oriveden kaupungin koulutoimen tietostrategiassa määriteltyjen painopistealueiden pohjalta seuraavasti: Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osaamisen minimitavoitteet ovat suuri haaste juuri ala-asteen koululle. Koko Oriveden koulutoimen yhtenäinen koulukohtainen ATK-opetussuunnitelma toimii perustana tälle tavoitteelle. Siihen liittyvät luokkaasteittaiset selkeästi määritellyt tavoitteet sekä yhtenäiset arviointiperusteet ja mittarit, joilla oppimista seurataan ja osaamista arvioidaan. Koulussa tulee olla riittävä määrä tietokoneita jo luokkalaisten käytössä myös normaalin koulupäivän jälkeen. Tällä pyritään tasoittamaan oppilaiden välisiä erilaisista kotioloista tai lähtökohdista syntyviä eroja ja tarjoamaan mahdollisuus tietokoneiden käytön harjoitteluun myös niille, joiden ei ole mahdollista käyttää tietokonetta kotona. Tieto- ja viestintätekniikan integrointi eri oppiaineiden opetukseen tapahtuu melko luontevasti luokanopettajan johdolla, kun tietotekniikka ei ole erillisenä oppiaineena luokka-asteilla integrointi keskittyy äidinkieleen ja matematiikkaan, mutta laajenee kolmannesta luokasta eteenpäin käytännössä kaikkiin aineisiin. Opetussuunnitelmassa kuvaillaan ja määritellään erilaisia projekteja ja oppimiskokonaisuuksia, joissa tieto- ja viestintätekniikan käyttö niin tiedonhaussa kuin tiedon rakentamisessa ja tuottamisessa ovat keskeisenä apuvälineenä. Jokaisessa opetustilassa on tietokone, jota tarvittaessa käytetään lisätiedon hankkimiseen, tiedon analysointiin tai tiedon esittämiseen. Yhteistyö eri oppilaitosten välillä voisi tarkoittaa esimerkiksi opettajien erityisosaamisen hyödyntämistä yli oppilaitosrajojen. Tämä tarkoittaisi esim. opettajien vaihtoa, jonkun projektin tai oppimiskokonaisuuden toteuttamista eri

6 6 luokissa tai eri oppilaitoksissa, tai opettajien yhteisiä projekteja kahden tai useamman oppilaitoksen kesken. Toinen tärkeä yhteistyömuoto on erilaisten laitteiden ja opetusvälineiden vuorokäyttö. Harvemmin tarvittavia ja kalliita laitteita ei näin tarvitsisi hankkia kaikille kouluille erikseen, vaan niitä käytettäisiin suunnitelmallisesti varauslistan mukaan. Oppilaat esimerkiksi valmistaisivat PowerPoint-esityksensä, jotka sitten esitettäisiin keskitetysti sillä viikolla kun dataprojektori on kyseisen oppilaitoksen käytössä. Oriveden kaupungin, palvelujen, luonnon ja yrityselämän tuntemuksen lisääminen on selkeä pitkän aikavälin tavoite. Kun oppikirjat oppimisympäristönä liikkuvat Suomessa yleisesti, voidaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen luoda omaa oppimateriaalia, joka keskittyy nimenomaan lähiympäristömme tuntemuksen ja ymmärtämisen lisäämiseen. Kyse on siis uudenlaisesta oppilaalle läheisestä oppimisympäristöstä, jolle oma kaupunki luo puitteet ja joka auttaa oppilasta konkreettisesti ymmärtämään ja tuntemaan vastuuta omasta kotiseudustaan. Edellä mainitun toteuttamisessa tarvitaan lisää molemminpuolista aktiivisuutta yhteistyötä Päilahden koulun ja esim. yrittäjien kesken. Oriveden oppimisportaalin (peda.net) kehittämistä pidetään erittäin tärkeänä kehittämishankkeena. Se tukisi konkreettisesti eri oppilaitosten ja opettajien välistä yhteistyötä ja tarjoaisi sille luontevan kanavan. Oppilaitosten yhteinen oppimateriaalikeskus olisi kaikkien koulujen etu. Yhteinen linkki- ja vinkkipankki olisi opettajille suunnaton apuväline oman työn kehittämisessä. Erityisesti luokanopettajat, joiden tulisi olla kaikkien aineiden erikoisasiantuntijoita (se on luonnollisesti mahdotonta) hyötyisivät tästä suuresti. Se voisi sisältää tietoja siitä mistä löytää käyttökelpoista opetusmateriaalia, mille luokka-asteelle, projektikuvauksia, internet-osoitteita, oppimistehtäviä eri oppiaineista, tietoja opetusohjelmista kokemuksia niiden käytöstä ja saatavuudesta jne. Päilahden koulun suurimpana ongelmana on tilojen puute. Nykyiset koneet ovat niin ahtaasti sijoitettu, että työskentelemään mahtuu maksimissaan kolme kerrallaan. Tavoitteenamme on saada yläkertaan opetustilan laajennus, jonne voitaisiin sijoittaa koneet väljemmin. Nykyisiin luokkiin voi viedä ainoastaan siirrettävän koneen tarvittaessa. Tärkeänä pidämme uusien tilojen myötä koneiden verkottamista linkin avulla, jolloin myös siirrettävät koneet ovat nettiyhteydessä. Nykyinen atk-tila säilyisi kansliatilana ja siirrettävien koneiden säilytyspaikkana. 3. NYKYTILAN KUVAUS (joulukuu 2002) Tässä luvussa on kuvattu Päilahden koulun tietotekniset laitteet, verkkoyhteydet ja tietokoneiden sijainti, opettajien tämänhetkinen tietotekninen osaaminen ja tietokoneiden opetuskäyttö.

7 PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET LAITTEET Päilahden koulussa on 6 tietokonetta, joista yksi (486) sijaitsee englannin ryhmätilassa. Muut viisi ovat ahtaassa atk-tilassa (entinen talonmiehen asunto). Neljä konetta on verkossa ja varustettuna ISDN yhteydellä (yksi koneista, ainut laserprintteri ja skanneri ovat kyläyhdistyksen). Päilahden koululla ei ole muita nykyvaatimusten mukaisia viestintälaitteita OPETTAJIEN TIETOTEKNINEN OSAAMINEN Päilahden koulussa on 4 opettajaa (2 kiertävää). Heistä kaksi hallitsee (vähintään) OPE.fi I tason edellyttämät taidot. Kaikki opettajat ovat olleet halukkaita osallistumaan koulutukseen ja ovat kiinnostuneita myös OPE.fi koulutuksesta TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA Päilahden koulussa luokilla 0-4 tietokonetta käytetään tukiopetuksessa. Luokilla 5-6 tietokoneita käytetään tekstinkäsittelyssä sekä tiedonhaussa. Käytettyjä ohjelmia: Alfa-aapinen 2000 Moppi- ohjelma (matematiikka) Pikku poron joulukuu Cd- romit: Kalat, Suomen ruokasienet, Suomen päiväperhoset, Kartasto KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TUKIPALVELUT Tekninen ja laitetuki (mikrotukihenkilöt) Oriveden kaupungin mikrotukihenkilö on Päilahden koulun käytettävissä. Hänellä on kuitenkin niin valtava työsarka, että varsinaisille kehittämistoimille ei ole riittävästi aikaa. Usein hätätapauksissakin häntä joudutaan odottamaan tuskallisen pitkään Koulutus

8 8 Valitettavasti opettajien viestintätekniikan koulutuksesta ei ole suunnitelmia, eikä koulumme opettajien koulutushalukkuutta edes ole kartoitettu työnantajan taholta Hallinnollinen tuki Päilahden koulu ei saa hallinnollista tukea eikä Päilahden koululla ole omia kotisivuja. 4. TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO 4.1. TIETOSTRATEGIAN INTEGROINTI OPETUSSUUNNITELMAAN Perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien uudistustyö on käynnistynyt. Esiopetuksen sekä 1. ja 2. luokkien osalta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on hyväksytty ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat valmistuvat kevään 2003 aikana ja niiden mukainen opetus käynnistyy elokuussa Perusopetuksen luokkien ja lukion opetussuunnitelmien perusteet ovat valmisteilla ja Orivedellä opetussuunnitelmatyö näitten luokka-asteitten osalta käynnistyy vuoden 2003 alussa. Opetussuunnitelmien laatimisen yhteydessä pohditaan tieto- ja viestintätekniikan opetusta ja opetuskäyttöä sekä luokka-asteittain että oppiaineittain. Koska tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan useissa eri oppimistehtävissä ja projekteissa, ja se myös opetussuunnitelman perusteissa esitetään yhdeksi keskeiseksi sisällölliseksi aihekokonaisuudeksi, on tärkeää, että sitä ei lokeroida yhden oppiaineen erilliseksi osaksi. Jo opetussuunnitelmaa laadittaessa on siis erityisen tärkeä miettiä, minkälaisia oppiaineiden ja oppilaitosten rajat ylittäviä oppimisprojekteja kouluissa toteutetaan. Esimerkkeinä kotiseutuun, sen luontoon ja kulttuuriin sekä oman kaupungin toimintaan ja palveluihin tutustuminen, yhteistyö Oriveden kirjaston kanssa jne. Näissä kaikissa tieto- ja viestintätekniikan monipuolisella käytöllä ja tuntemuksella on tärkeä merkitys ja tehtävä Tieto- ja viestintätekniikan osaamistavoitteet Tavoitteet 2. luokan lopussa: - osataan käynnistää ja sulkea tietokoneen - osataan käyttää hiirtä ja näppäimistöä - osataan käyttää helppoja opetusohjelmia Tavoitteet 4. luokan lopussa: 1. Tekstinkäsittelytaidot:

9 9 - tekstin tuottaminen - tallentaminen levykkeelle - tulostaminen 2. Opetusohjelmien sujuva käyttö (sekä koneelta että cd-romilta) Tavoitteet 6. luokan lopussa: 1. Tekstinkäsittely - tekstin kopioiminen ja liittäminen - kuvien liittäminen tekstiin - esitelmien teko - omien juttujen kirjoittaminen (kertaus) - tulostaminen (kertaus) 2. Tietoliikenne - sähköpostin käyttö (lähettäminen ja vastaanottaminen) - erilaisten hakupalvelimien käyttö (kertaus ja syventäminen) 3. Resurssien hallinta - kansioiden luominen ja poistaminen - tiedostojen etsiminen Tieto- ja viestintätekniikan integrointi eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin 1. ja 2. luokat Tieto- ja viestintätekniikan opetus painottuu toiselle luokalle ja tapahtuu pääasiassa integroituna äidinkielen ja matematiikan opetukseen. Opetus on pitkälti opettajajohtoista yksilöllistä ohjausta. Opetus tapahtuu periodeina ennalta suunniteltujen teemojen ja oppimiskokonaisuuksien yhteydessä. Koska opetusryhmät ovat melko suuria, opetusta helpottaisi jakotuntien käyttö. 3. ja 4. luokat Näillä luokka-asteilla oppimistehtävät olisivat esim. omien töiden puhtaaksi kirjoittaminen (ai, en), ryhmätyöt, luokkalehti (ai,) sekä opetusohjelmien käyttö (ma, ai,). Opetus tapahtuisi joustavasti yhteistoiminnallisuutta ja opettajajohtoisuutta yhdistämällä. Opetus toteutetaan periodimaisesti ja tarpeen mukaan joustavasti. 5. ja 6. luokat Tietokoneet ovat koulussa oppimisen apuväline. Opetusta tulisi antaa ainekohtaisesti eri projektien yhteydessä, mutta kuitenkin niin että luokka-asteittaiset tavoitteet saavutettaisiin. Näillä luokka-asteilla tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää jo varsin laajasti ja monipuolisesti melkeinpä kaikissa eri oppiaineissa. Oppimistehtäviä ovat esim.

10 10 kirjoitelmien ja esitysten valmistaminen, tiedon hakeminen ja esittäminen, sähköinen viestintä, oman oppimateriaalin tuottaminen TAVOITTEET LAITTEISTORESURSSIT 2004 Päilahden koululla tarvitaan opetustilan laajennus ryhmäopetusta varten, mikä tarkoittaa 3 uuden tietokoneen tarvetta. Tällöin päästäisiin myös asetettuun yleiseen tavoitteeseen eli olisi yksi kone viittä oppilasta kohden. Laitteistoa hankittaessa pyritään mahdollisimman suureen joustavuuteen. Yksi tietokoneista olisi kannettava mikro ja 2kpl pyörillä liikuteltavia työasemia. Näin niitä voitaisiin siirrellä eri opetustiloihin aina tarpeen mukaan. Linkkiyhteys mahdollistaisi joustavan käytön. Lisäksi tarvitaan digi-kamera sekä lisää tulostimia. Digi-video voisi olla Oriveden koulutoimen yhteinen ja eri oppilaitosten varattavissa tarpeen mukaan. Päilahden koulun tietokoneohjelmakanta on erittäin puutteellinen. Kaikille käyttöliittymille pitäisi saada riittävä perusohjelmapaketti (tekstin- ja kuvankäsittely). Lisäksi tarvitaan uusia ja päivitettyjä versioita opetusohjelmista ja cd-romppuja tiedonhakuun OPETTAJIEN OSAAMINEN 2004 Päilahden koulun opettajakunta toivoo saavansa monipuolista viestintätekniikan opetusta TIETOKONEIDEN OPETUSKÄYTTÖ (OPS) 2004 Päilahden koulussa tietokoneiden opetuskäytön tavoitteet asetetaan yksityiskohtaisesti uusien koulukohtaisten opetussuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Tässäkin suuntaaantavina periaatteina toimivat syrjäytymisen ehkäiseminen (= perustaidot kaikille!), oppiaine- ja oppilaitosrajojen ylittäminen, oman kotiseudun ja lähiympäristön tuntemuksen lisääminen sekä pedagoginen uudistuminen TUKIPALVELUT Pedagoginen tuki Päilahden koulussa tarvitaan toistaiseksi melko paljon pedagogista tukea, kun uusia oppimismenetelmiä ja ympäristöjä otetaan käyttöön, ja uuden opetussuunnitelman

11 11 mukaisia tieto- ja viestintätekniikan osaamistavoitteita pyritään toteuttamaan. Pedagoginen tuki olisi parasta, jos se tulisi ulkopuolisen tukihenkilön antamana Tekninen tuki Nykyinen laitetuki ei ole riittävää. Mikrotukihenkilön tulisi olla paikalla tarvittaessa jo samana päivänä ja hätätilanteessa heti. Uusien laitteiden asentamista, verkotusten laajentamista jne. saa odottaa usein viikkokausia ja pitempäänkin. Teknisten ratkaisujen pitää olla toimivia, jotta voidaan siirtää näkökulma laitteista oppimiseen. Keskuskoulun opettajista muutaman olisi hyvä saada jonkin asteista verkkojen ylläpitokoulutusta, jotta pienet pulmat pystyttäisiin ratkaisemaan omin voimin Hallinnollinen tuki Päilahden koulu tarvitsisi henkilön, jonka tehtävä olisi koulun kotisivujen ylläpito ja päivitys. 5. ARVIOINTI JA SEURANTA Oriveden kaupungin oppilaitosten tietostrategian toteutumista seuraa ja arvioi perustettava tietotekniikan seurantaryhmä kaupungin sivistystoimenjohtajan johdolla. Ryhmä seuraa puolivuosittain (vähintään) oppilaitosten laitehankintoja, verkkoyhteyksien kehittymistä, opettajien kouluttautumista sekä arvioi pedagogisen, teknisen ja hallinnollisen tuen saatavuuden kehittymistä eri oppilaitoksissa näissä toimivien atk-tukihenkilöiden ja - vastaavien toimittamien raporttien pohjalta.

12 12 Liite 1 OPE.fi OSAAMISKUVAUS SEKÄ TAVOITTEET VUODELLE 2004 OPE.FI Sisältö Osaajia/ henkilöstö OPE.FI:n edellytys OPE.FI I lkm % 1. Tietokoneen yleisimpien käyttömahdollisuuksien ja käyttöliittymää koskevien käsitteiden tuntemus 2. Tekstinkäsittely Internet-selaimen käyttö ja tiedonhaku internetistä Sähköpostin perusominaisuuksien hallinta Audio- ja videolaitteiden opetuskäyttö OPE.FI II OPE.FI I:n taidot 6. Skannerin, digi-kameran, digi-videon käyttö ja kuvan siirto Excel-ohjelman monipuolinen käyttö PowerPoint-ohjelman monipuolinen käyttö PhotoShop, Corel tms. Kuvankäsittelyohjelman käyttö PageMaker tai vastaavan editointi/julkaisuohjelman käyttö Oman sisältöalueen digitaalisen oppimateriaalin tuntemus Oppimateriaalin tuottamisen periaatteet Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön sovellukset Taito seurata välineiden ja ohjelmistojen kehittymistä Tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallisten haasteiden ja mahdollisuuksien tuntemus OPE.FI III OPE.FI II:n taidot 16. Sisältö- ja ammattialakohtaiset sovellukset; esimerkiksi kuvan käsittely Oman opetusalan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön syvällinen asiantuntemus, vahva pedagoginen käyttötaito 18. Taito opastaa kollegoja sekä toimia kouluttajana, oppilaitosyhteisön kehittäjänä sekä osana asiantuntijaverkostoa 19. Tietotekniikan erityisalueet, esimerkiksi ohjelmointi Verkko- ja etäopetus Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen Oppilaitoksen tietohallinnon edellyttämät tiedot ja taidot Taito ennakoida ja tutkia tieto- ja viestintätekniikan innovaatioita opetuksessa 10 10

13 13 Liite 2 Opettajan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opiskelusuunnitelma Nimi Ajankohta Koulutus Sijaisjärjestelyt Koulutus suoritettu Liite 3 OPPILAITOKSEN TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANON SEURANTA Laitehankinnat neliväri laser, skanneri Miten rahoitus/tuki kannettava mikro digi-kamera 2 siirrettävää konetta Verkkoyhteys (linkki) Opetushenkilöstön koulutus

14 14 Muun henkilöstön koulutus Tekninen tuki Pedagoginen tuki Hallinnollinen tuki Kehittämishankkeet Tietotekniikan opetuskäyttö

15 15 Liite 4 TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA Vuosi/ Tavoitteet Ketä koskee? Keinot ja toimenpiteet OPE.fi koulutus Kaikki opettajat Koulutus omalla koululla 2003 OPE.fi II koulutussuunnitelma helmikuussa ja toteutus käynnistyy maalis-kuussa Opettajat, jotka ovat halukkaita koulutukseen Koulutus omalla koululla OPS-suunnittelu käynnistyy helmikuussa (tietotekniikan osaamisen minimitavoitteet) Kaikki opettajat Elokuussa luokka-asteilla uuden OPS:n mukainen opetus luokkien opettajat ja oppilaat 3. luokilla käynnistetään aikaistetun OPS:n mukainen tietotekniikan opetus. 3. luokkien opettajat ja oppilaat Tietokoneiden hankinta (3 kpl), jotta päästään toteuttamaan systemaattista tieto- ja viestintätekniikan opetusta Oriveden kaupunki ja seurantaryhmä 2004 OPE.fi III tason koulutus Ne opettajat, jotka ovat halukkaita osallistumaan koulutukseen OPS-työ jatkuu ja valmistelut toimeenpanoa varten konkretisoituvat Kaikki opettajat Oriveden kaupunki ja seurantaryhmä Uuden OPS:n mukainen opetus käynnistyy elokuussa Kaikki opettajat ja oppilaat 2005

VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA... 3 2. VISIOT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013

Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013 1(11) Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Eija Mäenpää 15.4.2013 2(11) 1. JOHDANTO Lukion perustehtävänä on antaa opiskelijoille tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7

Lisätiedot

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ...3 1.1 Tietostrategian päivittäminen...4 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2)...4 2. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018. työversio 20.9.2015

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018. työversio 20.9.2015 Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018 työversio 20.9.2015 Prosessi verkossa: http://tvt-strategia-2016.wikispaces.com/ 1. Visio ja tavoitteet Tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 2004-2006 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietostrategia...2 1.1 Tietotekniikan käytön tavoitteet...2 1.2 Oppilaiden tasavertaisuus...3

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot