KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä LOIMAAN OSAYLEISKAAVAN JA TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ramboll Säterinkatu 6 PL ESPOO P F

2 KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat Lähtökohdat ja tavoitteet Tarkastelualue Kaavatilanne Maakuntakaava Yleiskaava- ja osayleiskaavaehdotus Asemakaavaehdotus 6 2. Vähittäiskaupan tarjonta Kaupan palveluverkko Päivittäistavarakaupan palveluverkko ja saavutettavuus Vähittäiskaupan sijainti ja pinta-ala Liikevaihto Hankkeet Vähittäiskaupan kysyntä Väestö, työpaikat ja liikenne Vähittäis- ja autokaupan ostovoima Laskennallinen pinta-alan tarve Vähittäiskaupan kehityssuuntia Kuluttajakäyttäytyminen ja kysyntätekijöiden muutokset Kaupan konseptit ja tarjontatekijöiden muutokset Verkkokaupan kehitys Vaikutusten arviointi Pinta-ala suhteessa laskennalliseen pinta-alan tarpeeseen Vaikutukset palvelurakenteeseen ja kaupan palveluverkkoon Loimaan seudulla Päivittäistavarakaupan verkostoon Erikoistavarakaupan palveluverkkoon Vaikutukset Loimaan keskustan kaupalliseen asemaan Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset palveluiden alueelliseen saavutettavuuteen ja asiointeihin Yhteenveto 37

3 1 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet Loimaalla on käynnissä keskeisten alueiden osayleiskaavoitus sekä valtatie 9:n eteläisen ja pohjoisen eritasoliittymän välisen alueen asemakaavoitus. Molemmat kaavat ovat ehdotusvaiheessa (tilanne 6/2014). Vähittäiskaupan sijoittumisen kannalta tärkeimmät muutokset koskevat osayleiskaavan KM-1 ja P-2 -merkinnöillä osoitettuja alueita. KM-1 -merkinnällä mahdollistetaan vähittäiskaupan suuryksikön tai kaupallisen keskittymän sijoittuminen valtatie 9:n pohjoisen eritasoliittymän tuntumaan. Osayleiskaavaa varten aiemmin laaditussa kaupallisessa selvityksessä (FCG 2008) osayleiskaavan KM-1 -merkintä sijaitsi eteläisen eritasoliittymän tuntumassa, josta se myöhemmin kaavoitusprosessin edistyessä siirrettiin nykyiseen paikkaan kaupunkirakenteen yhteyteen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osayleiskaavaehdotusta koskevassa lausunnossa mainitaan, että kaupallisen selvityksen vaikutusarviota on syytä täydentää uuden aluevarauksen osalta ja arvioida erityisesti vaikutuksia keskustan palveluihin. Tämän Loimaan osayleiskaava- ja asemakaavatyötä varten laaditun tiva-kauppaan painottuvan selvityksen tarkoituksena on kuvata alueen kaupallinen toimintaympäristö, kaupan kysyntä- ja tarjontatekijöiden muutokset sekä arvioida ostovoimassa ja vähittäiskaupan tilantarpeessa tapahtuvat muutokset. Selvitys koskee lähinnä osayleiskaavan KM-1 ja P-2 alueita 9-tien ja Lamminkadun varressa sekä vastaavalle alueelle laadittua asemakaavaehdotusta. Lisäksi KM-1 -alueella on vireillä hanke, jonka myötä vanhaan Loimaan kirjapainon rakennukseen sijoittuisi Lidl-päivittäistavarakauppa (2 000 k-m²) sekä sen välittömään tuntumaan Tokmannihalpatavaratalo (3 500 k-m²). Selvityksessä arvioidaan kaavojen mahdollistaman kaupan lisärakentamisen sekä vireillä olevien kaupan hankkeiden vaikutuksia suhteessa Loimaan keskustan palveluiden kehittämisedellytyksiin. Selvitys laaditaan kuntatasolla siten, että selvitys palvelee osayleiskaavan tarkistamista sekä Loimaan keskustan asemakaavatyötä ja kaupallista kehittämistä. Työssä on hyödynnetty aluetta koskevia aikaisempia selvityksiä, joista tärkeimpinä voidaan mainita: - Finnish Consulting Group, FCG (2008) Loimaan kaupunki. Keskustan osayleiskaava - kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi. Loppuraportti Ramboll Finland Oy (2013) Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys Varsinais-Suomen liitto Nosto Consulting Oy (2014) Loimaan kaupunki. Tiva-kaupan asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaavaselostus, ehdotus Finnish Consulting Group, FCG (2013) Loimaan kaupunki. Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaava. Selostus, ehdotus Työn laatimisesta Ramboll Finland Oy:ssä ovat vastanneet Eero Salminen ja Mari Pitkäaho. 1.2 Tarkastelualue Selvityksen kohteena oleva kaava-alue sijaitsee Loimaan keskustan tuntumassa, valtatie 9:n varrella. Etäisyydet lähimpiin merkittäviin kaupallisiin keskittymiin ovat: - Turku 65 km - Tampere 98 km - Lempäälän Ideapark 83 km - Forssa 37 km - Huittinen 52 km Selvityksen tarkastelualueeksi on määritelty Loimaan seutu sekä Ypäjä ja Humppila. Päävaikutusalueen muodostaa Loimaan kaupunki, muu tarkastelualue on toissijaista vaikutusaluetta. Oheisessa kartassa (Kuva 1) on kuvattu vaikutusalueen rajaus sekä Loimaan seutukunnan keskusverkko. Loimaa on keskusverkolla määritelty seutukeskukseksi ja kaupungin muita tärkeimpiä alakeskuksia ovat entiset kuntakeskukset Alastaro ja Mellilä. Lisäksi Loimaalla on viisi kyläkeskusta.

4 2 Kuva 1 Selvityksen tarkastelualueen rajaus ja Loimaan seutukunnan keskusverkko (Lähde: Varsinais-Suomen liitto) Seuraavassa kartassa (Kuva 2) on osoitettu selvityksen kohteena olevan osayleiskaavan kaupallisesti keskeisen muutosalueen ja tiva-asemakaavan pääpiirteittäinen sijainti. Kaava-alue sijaitsee valtatie 9:n ja Lamminkadun varrella noin 2 kilometriä pitkänä vyöhykkeenä. Osayleiskaavaehdotuksen KM-1 suuryksikkömerkintä ja tarkastelun kohteena oleva kaupan hanke sijaitsee entisessä Loimaan kirjapainon rakennuksessa, joka on osoitettu kartassa pisteellä.

5 3 Kuva 2 Tarkasteltavan alueen sijainti Loimaalla 1.3 Kaavatilanne Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston hyväksymän ehdotuksen Loimaan seutukunnan maakuntakaavaksi. Vahvistamispäätöksessä ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Niittukulman vähittäiskaupan suuryksikköä koskevan KM-1 erillismerkinnän. Maakuntakaava on laadittu ennen maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jossa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksiköt tulivat sijainnin sääntelyn piiriin. Varsinais-Suomen liitto on aloittanut maakunnan taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavatyön, jossa ratkaistaan esimeriksi vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

6 4 Kuva 3 Loimaan seutukunnan maakuntakaava Loimaan taajaman kohdalla (Lähde: Varsinais- Suomen liitto) Voimassa olevan maakuntakaavan yleismääräyksellä on määritelty seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alaraja, joka on Turun kaupunkiseudulla sekä seutukeskuksissa (Loimaa, Parainen, Salo ja Uusikaupunki) on enintään k-m², muissa kunnissa k-m². Kaavan tarkoituksena on ohjata vähittäiskaupan sijoittuminen aktiivisen maankäytön alueille (C, A, T ja TP). Määräyksen mukaan kaava-alueilla voidaan yleiskaavoitukseen ja kaupan palveluverkkoselvityksiin tukeutuen toteuttaa paikallisesti merkittävä vähittäiskaupan suuryksikkö tai vähittäiskaupan keskittymä ilman maakuntakaavan KM tai C-merkintää, jos keskittymän koko jää alle seudullisuuden alarajan Yleiskaava- ja osayleiskaavaehdotus Suunnittelualueelle on laadittu Loimaan kaupunginvaltuuston vuonna 1995 hyväksymä oikeusvaikutukseton osayleiskaava, millä ei ole suunnittelutyön kannalta ohjausvaikutusta. Loimaan kaupungissa on käynnissä Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavan laadintatyö. Työ on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Tärkeimpänä kaupan kaavoitukseen vaikuttavana muutoksena verrattuna edelliseen selvitykseen (FCG 2008) on KM-1 -alueen siirtyminen valtatien eteläisen eritasoliittymän eteläpuolelta pohjoisen eritasoliittymän länsi/lounaispuolelle lähemmäksi kaupunkirakennetta. P-2 -alueiden suhteen osayleiskaava on pääosin nykytilanteen toteava.

7 5 Kuva 4 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaava, ehdotus Yleiskaavamääräysten mukaan C-1 (keskustatoimintojen) alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee täydentävällä rakentamisella ja ulkoalueiden parantamisella vahvistaa keskustaalueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista luonnetta. KM-1 -alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vähittäiskaupan keskittymän, jonka yhteenlaskettu kerrosala on enintään k-m². Alue on tarkoitettu ensisijaisesti vähittäiskaupan toiminnoille, joita ei voi sijoittaa keskusta-alueelle. P-2 -alue (palvelujen ja hallinnon alue) on tarkoitettu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tarpeisiin. Alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan tulee olla sellaista, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle (esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa). TP-alueilla (työpaikka) voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia sekä niihin liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunut Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaehdotuksesta kaupallisten palveluiden osalta tiivistetysti seuraavaa (s. 2): Keskustan ulkopuolelle Kartanonmäen alueelle on osoitettu KM-1 -aluevaraus, jolle saa kaava määräyksen mukaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vähittäiskaupan keskittymän, jonka yhteenlaskettu kerrosala on enintään k-m². Määräys noudattelee maakuntakaavan mukaista paikallisen yksikön enimmäiskokoa, mutta aluevarausta ei ole käsitelty yleiskaavan kaupallisissa selvityksissä. Vaikutusarviota on syytä täydentää erityisesti arviolla vaikutuksista keskustan palveluihin. Osayleiskaavaehdotuksessa on useita P-2 -aluevarauksia, joille saa sijoittaa paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden (tiva) vähittäiskaupan suuryksiköitä. Valtaosa alueista on rakentamatta. P-2-alueiden suuren lukumäärän vuoksi niiden tarve ja mitoitus tulee yleiskaavassa perustella. Varsinais-Suomen liiton päivätyssä vastineessa vastaavasti lausutaan:

8 6 Kartanonmäkeen, lähelle keskustatoimintojen C-aluetta on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön mahdollistava KM-merkintä. Esitetty ratkaisu on yhdyskuntarakenteen eheää kehittymistä tukeva ja hyvin kaikilla liikkumismuodoilla saavutettava ratkaisu sekä mitoituksellisesti paikallisen yksikön/kaupallisen keskittymän (max k-m²) kriteerit täyttävä, mistä johtuen KM-merkintää voidaan käyttää maakuntakaavassa osoitetun keskustatoimintojen alueen ulkopuolella. Ratkaisulle löytyvät perustelut tehdystä kaupallisesta selvityksestä Asemakaavaehdotus Asemakaavan muutosalueelle sijoittuu nykyisin tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, tuotantoja työpaikkatiloja. Alue rajautuu valtatie 9:n eritasoliittymien väliselle alueelle. Voimassa olevissa asemakaavoissa rakennettaviksi tarkoitetut alueet on osoitettu toimitilarakentamiseen (KTY). Kaava-alueen nykyinen käyttö vastaa pääosin voimassa olevien asemakaavojen mukaista käyttötarkoitusta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yritysalueen laajentuminen eteläisen liittymän länsipuolelle. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan erikoistavaran kaupan sijoittuminen alueelle myös jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain siirtymäsäännösten mukaisesti. Asemakaavan laajennusalueille ei osoiteta tilaa vaativan erikoistavarakaupan korttelialueita. Lisäksi päivittäistavarakaupan ja elintarvikkeiden myymälätilojen sijoittuminen rajataan ainoastaan Loimaan keskustaa lähimpänä olevaan kortteliin. Kaava-alue ja asemakaavaehdotus on kuvattu seuraavassa kartassa (Kuva 5). Kuva 5 Tiva-kaupan asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus Asemakaavamääräyksen mukaan KM-2 -alueelle (liikerakennusten korttelialue) saa sijoittaa päivittäistavaroita myyviä vähittäiskaupan suuryksikköjä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla

9 7 enintään kerrosneliömetriä. Sallittuja vähittäiskaupan toimialoja ovat elintarvikekauppa, huonekalukauppa, sisustustarvikekauppa (rakenteellinen sisustus), rautakauppa, rakennustarvikekauppa, puutarha-alan kauppa sekä kodintekniikkakauppa. Alueelle saa sijoittaa ns. laajan tavaravalikoiman myymälän. Alueelle saa lisäksi sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. KTY-2 -alueelle (toimitilarakennusten korttelialue) saa rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksiköitä. Sallittuja vähittäiskaupan toimialoja ovat moottoriajoneuvojen ja näiden varaosien kauppa, matkailuvaunujen ja -autojen kauppa, huonekalukauppa, rautakauppa, rakennustarvikekauppa, maatalouskauppa, puutarha-alan kauppa sekä kodintekniikkakauppa. KTY-3 -alue on osoitettu toimistorakennuksille sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teollisuus- ja varastorakennuksille. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on osoitettu asemakaavamuutoksen mukainen kaavan sallima kerrosala kaavamerkinnöittäin. Yhteensä kaava sallisi rakennusoikeutta noin k- m². Vähittäiskaupan kannalta tärkeimmille merkinnöille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin k-m² (KM-2: k-m², KTY-2: k-m²). Asemakaavan yhteydessä tehdyn rakennusoikeustarkastelun mukaan asemakaava-alueella sijaitsee tällä hetkellä kaupan pintaalaa noin k-m² ja yhteensä rakennettua pinta-alaa noin k-m². Karkeasti laskettuna asemakaava mahdollistaisi yli kerrosneliömetrin lisärakentamisen kaupan toiminnoille osoitetuille alueille. Taulukko 1 Asemakaavamuutoksen mahdollistama kerrosala (k-m²) kaavamerkinnöittäin (Lähde: Loimaan kaupunki) Asemakaavaehdotuksen Aluevaraus sallima kerrosala (k-m²) Toteutunut rakennusoikeus (k-m²) Erotus KM KTY KTY TY KM-2 + KTY Yht VÄHITTÄISKAUPAN TARJONTA 2.1 Kaupan palveluverkko Loimaan ja koko vaikutusalueen vähittäiskaupan palveluverkkoa ja myymälöiden lukumäärää vuonna 2012 kuvataan Tilastokeskuksen Toimipaikkarekisterin mukaisesti seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). Loimaalla sijaitsee yhteensä 97 vähittäiskaupan (pl. auto- ja tukkukauppa) myymälää. Myymälöistä 23 on päivittäistavarakaupan ja tavaratalojen toimialaryhmästä, 14 tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa ja 60 muuta (keskustahakuista) erikoistavarakauppaa. Loimaa on tarkastelualueen kaupallinen keskus: noin puolet koko alueen toimipaikoista sijaitsee Loimaalla. Taulukko 2 Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä vuonna 2012 (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) PT ja tavaratalo Tiva Muu et Yhteensä Päävaikutusalue: Loimaa Aura Koski Tl Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki Humppila Ypäjä vaikutusalue Yhteensä Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin vähittäiskaupan sijoittumista ja nykyistä kerrosalaa Loimaalla.

10 Päivittäistavarakaupan palveluverkko ja saavutettavuus Päivittäistavarakaupan nykyisen palveluverkon tiedot perustuvat A.C. Nielsenin päivittäistavarakaupan myymälärekisteriin vuodelta Lisäksi työssä on osittain hyödynnetty Varsinais- Suomen kaupan palveluverkkoselvityksen tietoja, jotka perustuvat vuoden 2011 myymälärekisteriin. Seuraavassa kartassa (Kuva 6) on esitetty päivittäistavarakaupan myymäläverkoston sijainti ja suuruusluokka Loimaan kaupungin alueella. Suurimmat hypermarket-kokoluokan yksiköt sijoittuvat Loimaan keskustan tuntumaan. Muilta osin päivittäistavarakaupan myymäläverkosto on lähipalvelutyyppistä ja koostuu pääasiassa entisissä kuntakeskuksissa (Alastaro ja Mellilä) sekä kyläkeskuksissa sijaitsevista valinta- ja pienmyymäläkokoluokan kaupoista. Kuva 6 Päivittäistavarakaupan palveluverkko Loimaalla vuonna 2013 (Lähde: A.C. Nielsen, Myymälärekisteri) Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3) on tarkasteltu päivittäistavarakaupan myymälärakennetta ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosien 2011 ja 2013 välillä. Kokonaismyymälämäärä on pysynyt samana (14 kpl). Merkittävimmät muutokset ajanjaksolla ovat Loimaan K-supermarketin ja S- marketin laajentuminen hypermarket-kokoluokan yksiköiksi, K-citymarketiksi ja Prismaksi. Samalla ajanjaksolla Loimaalta on lopettanut yksi hypermarket, Euromarket, osana Lähikauppa Oy:n konseptiuudistuksia. Loimaan osalta huomioitavaa on se, että edellä mainittujen laajennusten jälkeen kaupungissa ei sijaitse lainkaan supermarket-kokoluokan ( k-m²) yksiköitä. Lisäksi tarkasteluajanjakson aikana Loimaalta on lopettanut yksi pieni valintamyymälä, Kojonkulmalla sijainnut Säterin kauppa. Muutos on heikentänyt päivittäistavarakaupan saavutettavuutta lopettaneen myymälän lähialueella.

11 9 Taulukko 3 Päivittäistavarakaupan myymälämäärät Loimaalla vuosina 2011 ja 2013 (Lähde: A.C. Nielsen, Myymälärekisteri) Hypermarket (>2 500 m²) Tavaratalo (>1 000 m²) Supermarket, iso (>1 000 m²) Supermarket, pieni ( m²) Valintamyymälä, iso ( m²) Valintamyymälä, pieni ( m²) Pienmyymälä (<100 m²) Lähiruoka / luomukauppa Kaikki yhteensä Seuraavassa kartassa (Kuva 7) on havainnollistettu päivittäistavarakaupan myymäläverkkoa kaupan myyntipinta-alan mukaan. Ympyrän koko kertoo myymälän pinta-alan suuruuden ja värit pinta-alan jakautumisen päivittäis- ja erikoistavarakauppaan. Kartasta erottuvat selkeästi Aleksis Kivenkadun varrella sijaitsevat K-citymarket ja Prisma, joissa on myös huomattava määrä erikoistavarakaupan pinta-alaa. Muut Loimaan päivittäistavarakaupat myyvät vain päivittäistavaraa. Kuva 7 Päivittäistavarakaupan myymäläverkko Loimaalla vuonna 2013 pinta-alan mukaan kuvattuna (Lähde: A.C. Nielsen, Myymälärekisteri) Loimaan keskusta-alueelle tarkennettuna K-citymarket ja Prisma erottuvat edelleen selkeästi (Kuva 8). Prisman myyntipinta-alasta noin puolet on erikoistavarakauppaa ja K-citymarketissa osuus on hieman yli puolet. Hypermarketit sijaitsevat tarkasteltavan kaava-alueen (violetti rajaus) välittömässä tuntumassa.

12 10 Kuva 8 Päivittäistavarakaupan myymäläverkko Loimaan keskusta-alueella vuonna 2013 pintaalan mukaan kuvattuna (Lähde: A.C. Nielsen, Myymälärekisteri) Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on A.C. Nielsenin myymälärekisterin tietojen pohjalta havainnollistettu päivittäistavarakaupan tunnusluvuissa tapahtuneita muutoksia vuosina Myymälärekisteriä koskevien salauskäytäntöjen vuoksi luvut esitetään indeksinä niin, että koko maan keskiarvoa kuvaa indeksiluku 100. Yhteensä vuonna 2013 päivittäistavarakaupan myyntialaa Loimaalla on noin m² (kerrosalana noin m², ei sisällä hypermarkettien erikoistavarakaupan myyntialaa). Päivittäistavarakaupan myyntiala on vuosien 2011 ja 2013 välillä absoluuttisesti pienentynyt noin 150 neliön verran johtuen pääasiassa Euromarketin lopettamisesta. Suhteutettuna koko maan lukuihin (päivittäistavarakaupan myyntiala m² asukasta kohden) on suhteellinenkin myyntiala hieman laskenut. Päivittäistavarakaupan myynti on tarkasteluajanjaksolla noussut noin 14 %, mistä johtuen asukaslukuun suhteutettu myynti ( /asukas) on kasvanut merkittävästi verrattuna koko maan tasoon. Samoin on tapahtunut päivittäistavarakaupan myyntiteholle, joka on noussut koko maan keskiarvoa alemmalta tasolta keskiarvoa korkeammaksi vuosina Taulukko 4 Päivittäistavarakaupan tunnuslukuja vuosina 2011 ja 2013, indeksi koko maa keskimäärin = 100 (Lähde: A.C. Nielsen, Myymälärekisteri; Päivittäistavarakauppa ry) Pt-myyntiala (m²/asukas) Pt-myynti ( /asukas) Pt-myyntiteho ( /m²) Päivittäistavarakaupan saavutettavuutta kuvataan etäisyytenä lähimpään päivittäistavarakaupan myymälään. Seuraavassa kartassa (Kuva 9) on havainnollistettu päivittäistavarakauppojen ympärille piirrettyjä 1-5 km etäisyysvyöhykkeitä suhteessa Loimaalla asuvaan väestöön. Kartasta voidaan nähdä, ettei päivittäistavarakaupan myymäläverkossa ole suuria palveluaukkoja, vaan pääosa loimaalaisista asuu suhteellisen lähellä lähintä myymälää. Taajamat, joissa ei ole päivittäistavarakauppaa, ovat asukasluvultaan pieniä.

13 11 Kuva 9 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus Loimaalla vuonna 2013 ja väestö vuonna 2012 (Lähde: A.C. Nielsen Oy, Myymälärekisteri; Tilastokeskus, Ruututietokanta 2013) Edellisessä kartassa esitetyiltä etäisyyspolygoneilta on lisäksi laskettu niillä asuvan väestön määrä, joka on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5), Loimaalaisista noin 20 % asuu alle 500 metrin päässä lähimmästä kaupasta ja 65 %:lla kauppaan on matkaa alle 2 km. Tarkastelussa on huomioitu ainoastaan Loimaalla sijaitsevat kaupat ja loimaalaiset asukkaat. Taulukko 5 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus 2013 ja väestömäärä etäisyysvyöhykkeillä 2012 Etäisyys Väestö %-osuus väestöstä m % m % m % m % m % m % Yli 5000 m % Yhteensä % Vähittäiskaupan sijainti ja pinta-ala Vähittäiskaupan sijaintia ja karkeaa pinta-alaa käsittelevät tiedot on kerätty kenttäkierroksella keväällä Tiedot perustuvat rakennus- ja myymälärajojen perusteella tehtyihin paikkatietotarkasteluihin. Taustatietona on myös käytetty A.C. Nielsenin myymälärekisteriä sekä Loimaan kaupungin omana työnä tekemää rakennusoikeustarkastelua Niittukulman ja Lamminkadun kaava-alueelta. Seuraavassa kartassa (Kuva 10) on havainnollistettu Loimaan keskusta-alueen, hypermarketalueen sekä kaava-alueen kaupallista rakennetta. Aluerajaukset perustuvat kaupallisten toimintojen sijoittumiseen ja niiden tarkoituksena on havainnollistaa alueiden erilaisuutta kaupallisen rakenteen suhteen. Kaava-alueella sijaitsee pääasiassa tilaa vievän kaupan (esim. huonekalu- ja kodinkonekauppaa) ja autokaupan myymälöitä sekä katsastus- ja autokorjaamopalveluita. Kaa-

14 12 va-alueen pohjoisosissa sijaitsee huoltoasema, keilahalli sekä vanhaan kirjapainotaloon sijoittunut sisustustavaraliike. Tässä tarkastelussa osayleiskaavan sekä tiva-asemakaavan karkeaa sijaintia osoittava violetti alue kuvaa Niittukulma-Lamminkadun kaupallista aluetta. Kuva 10 Vähittäiskaupan sijoittuminen ja rakenne Loimaan keskusta-alueella 2014 Aleksis Kivenkadun ympäristöön rajautuvalta hypermarket-alueelta (Kuva 11) erottuvat tavaratalokaupaksi luokitellut hypermarketit, Prisman yhteydessä sijaitsevat erikoistavarakaupan, tilaa vievän erikoistavarakaupan ja palveluiden myymälätilat sekä entiseen Euromarkettiin sijoittunut halpatavaratalo Hong Kong. Lisäksi Alueella sijaitsee tilaa vievästä kaupasta Rautia K-maatalous sekä Agrimarket. Keskusta-alueella sitä vastoin sijaitsee paljon pienemmän kokoluokan erikoistavarakauppoja sekä kaupallisia palveluita kuten ravintoloita ja kahviloita. Suurimpia yksittäisiä myymälöitä ovat torin reunalla sijaitsevat halpatavaratalot Tokmanni sekä Hintakaari.

15 13 Kuva 11 Kaupan rakenne ja sijoittuminen Loimaan keskusta- ja hypermarket-alueilla Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 6) on koostettu edellisten karttaesitysten mukaisesti kaupan pinta-ala alueittain ja toimialoittain. Luokkaan "muu alue" kuuluu Loimaan taajaman muilta kaupallista toimintaa sisältäviltä alueilta (Suopelto, Hulmi ja Hirvikoski) tunnistettuja kaupan yksiköitä. Yhteensä Loimaan taajama-alueella sijaitsee noin kerrosneliömetriä liiketilaa, josta päivittäistavarakauppaa ja tavarataloja on noin k-m², keskustahakuista erikoistavarakauppaa k-m², tilaa vievää ja autokauppaa k-m² ja kaupallisia palveluita noin k-m². Tyhjiä liiketiloja on hieman yli k-m² ja muussa kuin kaupallisessa käytössä (toimistoja, varastoja) liiketilaa on yhteensä noin k-m². Lisäksi alueella sijaitsee tukkukauppaa noin 650 k-m². Eniten liiketilaa sijaitsee kaava-alueella (Niittukulma-Lamminkatu), noin k-m². Loimaan keskustassa ja hypermarket alueilla on liiketilaa yhteensä k-m². Loimaan keskusta-alueella korostuu toimintojen sekoittuneisuus; alueella sijaitsee tasaisesti päivittäistavaraja tavaratalokauppaa, keskustahakuista erikoistavarakauppaa sekä kaupallisia palveluita. Tilaa vievää erikoistavarakauppaa sitä vastoin on selkeästi vähemmän. Hypermarket-alueella korostuu pt- ja tavaratalokaupan sekä tiva-kaupan suuri osuus. Niittukulma-Lamminkadun kaava-alueen kaupallinen rakenne koostuu lähes yksinomaan tilaa vievästä kaupasta ja autokaupasta.

16 14 Taulukko 6 Vähittäiskaupan kerrosala alueittain ja toimialoittain vuonna 2014 Vähittäiskaupan liikevaihdon kehittymistä vuosina on kuvattu seuraavassa kaaviossa (Kuva 12). Kaaviosta voidaan havaita, että Loimaan kaupungin osuus koko vaikutusalueen liikevaihdosta on tarkasteluajanjakson ajan ollut noin puolet. Koko vaikutusalueen vähittäiskaupan liikevaihto on kasvanut melko voimakkaasti vuosina , mutta taantuman seurauksena liikevaihto on lähtenyt lievään laskuun. Vuonna 2012 koko vaikutusalueen vähittäiskaupan liikevaihto oli noin 193 milj. euroa, josta 85 milj. euroa syntyi Loimaalla ja 108 milj. euroa muualla vaikutusalueella. Erityisen huomattava on koko vähittäiskaupan liikevaihdon pienentyminen noin 14,6 miljoonalla eurolla (-15 %) Loimaalla vuosien 2011 ja 2012 välillä. Tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida se, että vuonna 2012 Loimaalta lopetti hypermarket-kokoluokan Euromarket ja entisistä supermarketeista laajennettiin hypermarketteja; remontoinnista aiheutuneet häiriöt näkyvät kaupan liikevaihdossa ja esimerkiksi verrattaessa A.C. Nielsenin myymälärekisterin vuoden 2011 tietoja vuoteen 2013 on havaittavissa selkeä kasvu (+14 %) päivittäistavarakaupan myynnissä. Hypermarketalue Niittukulma- Lamminkatu Kaikki yhteensä Keskusta Muu alue Päivittäistavarakauppa ja tavaratalot Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Halpatavaratalo Erikoistavarakauppa Keskustaerikoiskauppa Terveydenhoitokauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Käytetyn tavaran kauppa Tilaa vievä ja autokauppa Tilaa vaativa kauppa Huoltoasemakauppa Auto/konekauppa, huoltamotoiminta Autokorjaamo, katsastus Kaupalliset palvelut Palvelu Ravintolat, kahvilat, baarit, hotellit Pankit, vakuutus, kiinteistönvälitys Liiketila ei kaupallisessa käytössä Tyhjä Liiketila muussa käytössä Tukkukauppa Kaikki yhteensä Liikevaihto

17 LOIMAA Vähittäiskaupan liikevaihto (1 000 ) vaikutusalue Päävaikutusalue: Loimaa Yhteensä Kuva 12 Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys vuosina (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) Asukaslukuun suhteutettu liikevaihto kuvaa alueen vähittäiskaupan suhteellista kokoa ja tarjonnan määrää. Seuraavassa kaaviossa (Kuva 13) on esitetty asukaslukuun suhteutettu vähittäiskaupan liikevaihto vuosina Kaaviosta voidaan nähdä, että koko tarkastelujakson ajan Loimaalla on ollut selvästi suurempi vähittäiskaupan suhteellinen liikevaihto kuin muualla tarkastelualueella. Viime vuosina ero on kuitenkin kaventunut. Verrattuna koko maan ja Varsinais- Suomen maakunnan tasoon Loimaan liikevaihto on ollut samalla kasvu-uralla vuosina , mutta vuoden 2012 pudotus liikevaihdossa on muodostanut selkeän eron; vuonna 2012 Loimaalla asukaskohtainen vähittäiskaupan liikevaihto oli noin 5 070, kun Varsinais-Suomessa vastaava luku oli ja koko maassa

18 16 Vähittäiskaupan liikevaihto ( /asukas) Päävaikutusalue: Loimaa Varsinais-Suomen maakunta 2. vaikutusalue Koko maa Kuva 13 Vähittäiskaupan liikevaihto ( /asukas) (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) Seuraavassa kaaviossa on kuvattu tarkemmin liikevaihdon jakautumista eri vaikutusalueille sekä toimialoittain vuosina 2011 ja Loimaalla koko vähittäiskaupan liikevaihto on tarkasteluajanjaksona pienentynyt 99 milj. eurosta 85 milj. euroon (-14 %). Pudotusta on tapahtunut päivittäistavarakaupassa 7,9 milj. euroa (-14 %), tilaa vievässä erikoistavarakaupassa 5,3 milj. euroa (-26 %) ja muussa erikoistavarakaupassa noin 0,9 milj. euroa (-4 %).

19 Vähittäiskaupan liikevaihto toimialoittain 2011 ja 2012 (1 000 ) PT ja tavaratalo Tiva Muu et Yhteensä PT ja tavaratalo Vuosi 2011 Vuosi Tiva Muu et Yhteensä Päävaikutusalue: Loimaa 2. vaikutusalue Kuva 14 Vähittäiskaupan liikevaihto toimialoittain vuosina 2011 ja 2012 (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) on kuvattu Loimaan vähittäiskaupan asukaslukuun suhteutettua liikevaihtoa toimialoittain verrattuna saman suuruusluokan naapurikaupunkeihin sekä koko maan keskiarvoon vuosina 2011 ja Vuonna 2012 Loimaalla asukaslukuun suhteutettu liikevaihto jää selkeästi koko maata ja vertailukaupunkeja alhaisemmalle tasolle. Ainoastaan keskustahakuisessa erikoistavarakaupassa Huittisissa on suhteellisesti pienempi liikevaihto. Taulukkoa tulkitessa tulee kuitenkin huomioida edellisessä kappaleessa mainitut seikat Loimaan liikevaihdosta vuodelta Tarkasteltaessa vuoden 2011 liikevaihtotietoja on Loimaan asukaskohtainen liikevaihto lähes koko maan tasolla ja tilaa vievässä erikoistavarakaupassa jopa selkeästi koko maan tasoa korkeampi (indeksiluku 128). Taulukko 7 Vähittäiskaupan liikevaihto ( /asukas) toimialoittain vuonna 2012 (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) Liikevaihto /asukas Indeksi, koko maa = 100 Vähittäiskauppa yht. Pt ja tavaratalo Tiva Muu et Vähittäiskauppa yht. Pt ja tavaratalo Tiva Muu et Alue Vuosi 2011 Loimaa Forssa Huittinen Koko maa Vuosi 2012 Loimaa Forssa Huittinen Koko maa Vähittäiskaupan lisäksi Loimaa on merkittävä autokaupan (moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa sekä korjaus, TOL 45) sekä yritysten välisen kaupan osalta maa- ja metsätalouskoneiden myynnin (tukkukauppa, TOL 46) keskittymä. Loimaalla sijaitsee useita autokaupan liikkeitä sekä maatalouskoneista lähes kaikilla tärkeimmillä merkeillä on edustusta Loimaalla jälleenmyynnin muodossa. Lisäksi Loimaan merkittävyys näkyy toimialojen liikevaihdon tunnusluvuissa; asukaslukuun suhteutettu liikevaihto saa esimerkiksi henkilöautojen kaupassa indeksiluvun 178 (koko maa keskimäärin = 100) ja maa- ja metsätalouskoneiden kaupassa peräti luvun 402. Vahva kaupallinen asema kyseisillä toimialoilla luo edellytyksiä myös näitä tukevan muun vähittäiskaupan kehittymiselle kaupungissa.

20 18 Taulukko 8 Moottoriajoneuvojen kaupan ja korjauksen (TOL45) sekä tukkukaupan (TOL46) liikevaihto vuonna 2012 (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) TOL 2008 Liikevaihto Loimaa Loimaan seutu Liikevaihto e/as (indeksi, koko maa = 100) Loimaa Loimaan seutu 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa sekä korjaus Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) Muu moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa Muu tukkukauppa Hankkeet Loimaalla vireillä tai suunnitteilla olevat kaupalliset hankkeen sijoittuvat pääasiassa tarkasteltavana olevalle kaava-alueelle. Tärkeimpänä ja ajankohtaisimpana hankkeena voidaan mainita Loimaan kirjapainon entiseen rakennukseen sijoittuva Lidl-ketjun päivittäistavaramyymälä (2 000 k-m²) ja samaan yhteyteen uudisrakennukseen sijoittuva Tokmanni (3 500 k-m²). Kyseiset hankkeet sijoittuvat osayleiskaavan KM1-alueelle, joka vastaavasti asemakaavassa on KM2-alue. Asemakaavan mukaista rakennusoikeutta alueella yhteensä noin k-m². Seuraavassa taulukossa (Taulukko 9) on listattu Varsinais-Suomen palveluverkkoselvitystyön yhteydessä kerätyt kaupan hankkeet Loimaalta. Hankkeiden sijainti on osoitettu taulukon jälkeen esitetyssä kartassa (Kuva 15). Suurin osa hankkeista on selvityshetkellä vasta alustavia. Taulukko 9 Varsinais-Suomen palveluverkkoselvitystyössä tunnistetut vähittäiskaupan hankkeet Loimaalla Sijainti kunnassa Päätoimiala Hankkeen Pinta-ala Toteutus vaihe Kaavatilanne Kortteli 20 Kartanomäenkadun pohjoispää TIVA Vireillä Asemakaavassa, tiva-siirtymäkausi Loimaanportti, Kartanomäenkadun eteläpää TIVA Mahdollinen Asemakaavassa, ei sisällä KM-merkintää LHK kortteli 90 Lamminkadun päässä LIIK Mahdollinen Asemakaavassa Lammikadun keskiosa kortteli 78 AUTO Mahdollinen Asemakaavassa, tiva-siirtymäkausi Kortteli 76, Asemakatu MUU Mahdollinen Asemakaavassa Auki PT Mahdollinen Kaavatilanne vaihtelee kohteittain Auki TIVA Mahdollinen Maakuntakaava, asemakaavan muutos PT=päivittäistavarakauppa ET=erikoistavarakauppa TIVA=paljon tilaa vaativa erikoistavara AUTO=autokauppa LIIK=liikerakentaminen MUU=muu käyttötarkoitus

21 19 Kuva 15 Tärkeimmät kaupan hankkeet ja varaukset Loimaalla 3. VÄHITTÄISKAUPAN KYSYNTÄ 3.1 Väestö, työpaikat ja liikenne Vuonna 2013 Loimaalla asui asukasta ja 2. vaikutusalueella noin asukasta. Yhteensä koko vaikutusalueen väestömäärä on siis noin Vuosina Loimaan väestömäärä on vähentynyt lähes 900 asukkaalla (-5 %), kun vastaavasti 2. vaikutusalueella väestönmäärä on kasvanut yli 400 asukkaalla (+1,7 %). Väestönkasvu on selitettävissä pääosin Turun kaupunkiseudun tuntumassa sijaitsevien Auran ja Pöytyän kuntien väestönkasvulla. Väestötiedot on tarkemmin esitetty kuntatasolla seuraavassa taulukossa. Taulukko 10 Väestömäärän muutos vuosina (Lähde: Tilastokeskus) Väestö Muutos lkm % Päävaikutusalue: Loimaa ,0 % Aura ,7 % Koski Tl ,0 % Marttila ,7 % Oripää ,0 % Pöytyä ,1 % Tarvasjoki ,8 % Humppila ,8 % Ypäjä ,2 % 2. Vaikutusalue yhteensä ,7 % Vaikutusalue yhteensä ,1 % Väestön sijoittumista tarkastelualueella on havainnollistettu 1 x 1 km tilastoruutujen perusteella piirretyllä kartalla, jossa pallon koko kuvaa ruudussa asuvan väestön määrää (Kuva 16). Loimaan taajama-alue nousee esiin tarkastelualueen tiiveimpänä väestökeskittymänä. Muutoin väestö on pääosin keskittynyt nykyisiin ja entisiin kuntakeskuksiin. Ympäröivistä keskuksista merkittävimpiä ovat Forssa, Huittinen ja Turun kaupunkiseutu, jonka väestötihentymä on osittain näkyvissä kartan alalaidassa.

22 20 Kuva 16 Väestön sijoittuminen 1 x 1 km ruuduissa tarkastelualueella (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta) Seuraavassa kartassa (Kuva 17) on kuvattu väestön sijoittumista Loimaan taajama-alueella sekä suhteessa selvityksessä tarkasteltavaan kaava-alueeseen. Väestö on sijoittunut nauhamaisesti Loimaan ydinkeskustan sekä Hirvikosken väliselle taajama-alueelle. Väestön suhteen tarkasteltuna kaava-alueen pohjoisosat sijoittuvat väestökeskittymän ytimeen, mutta eteläisten osien ympärillä ei ole juuri asukkaita.

23 21 Kuva 17 Väestön sijoittuminen 250 x 250 m ruuduissa (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta) Tilastokeskuksen vuonna 2012 julkistetun väestöennusteen (Taulukko 11) mukaan vuosina Loimaan väestömäärä vähenee edelleen lähes 900 asukkaalla (-5,4 %). Sitä vastoin 2. vaikutusalueen väestön ennustetaan kasvavan lähes asukkaalla (+4,7 %) vuoteen 2035 mennessä. Väestönkasvusta pääosa sijoittuu Auran ja Pöytyän kuntiin, mutta myös Oripäähän ennustetaan jopa 250 asukkaan väestönkasvua (+17,4 %). Tilastokeskuksen ennuste perustuu menneeseen trendiin ja se eroaa esimerkiksi kunnan ja maakunnan tavoitteellisista väestönkasvumitoituksista. Turun seudun rakennemallityön yhteydessä "kiitoon"-mitoituksessa Loimaan väestönkasvuksi vuosina on määritelty 12 % ja koko seudun kasvuksi noin 15 %. Taulukko 11 Väestöennusteen mukainen väestönmuutos vuosina (Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste) Väestöennuste Muutos lkm % Päävaikutusalue: Loimaa ,4 % Aura ,9 % Koski Tl ,7 % Marttila ,6 % Oripää ,4 % Pöytyä ,5 % Tarvasjoki ,2 % Humppila ,8 % Ypäjä ,7 % 2. Vaikutusalue yhteensä ,7 % Vaikutusalue yhteensä ,7 % Loimaalla väestön ikärakenne on keskimäärin hieman iäkkäämpää kuin Varsinais-Suomen maakunnassa ja koko maassa keskimäärin (Kuva 18). Loimaalla yli 65-vuotiaita oli vuonna 2013 noin asukasta; ikäryhmän osuus koko väestöstä on Loimaalla noin 25 %, kun maakunnassa vastaava luku on 20 % ja koko maassa 19 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2035 loimaalaisista peräti yli (noin 35 % koko väestöstä) on yli 65-vuotiaita. Väestön ikääntymisen seurauksena Loimaalla nousee tärkeäksi tulevaisuuden tavoitteeksi turvata mahdollisimman kattava lähipalveluiden verkosto niin julkisten kuin yksityistenkin palveluiden osalta.

24 22 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Päävaikutusalue: Loimaa 18% 12% 21% 23% 13% 8% 4% 2. vaikutusalue 22% 10% 24% 22% 11% 7% 3% Varsinais-Suomen maakunta 19% 15% 25% 20% 11% 6% 3% Koko maa 20% 15% 25% 21% 11% 6% 2% Kuva 18 Väestön ikärakenne vaikutusalueella, Varsinais-Suomen maakunnassa ja koko maassa vuonna 2013 (Lähde: Tilastokeskus) Työpaikkojen suhteen Loimaa on täysin omavarainen (Taulukko 12). Yhteensä Loimaalla sijaitsee 6914 työpaikkaa vuonna 2011 työttömyysasteen ollessa noin 8,5 %. Loimaalaisista asuinkunnan ulkopuolella käy töissä 23 % työllisistä. Toissijaisella vaikutusalueella työpaikkaomavaraisuus on keskimäärin noin 74 %, joten alueen kunnista pendelöidään suurempiin työpaikkakeskittymiin kuten Loimaalle. Työpaikkojen suhteellisen suuri määrä ja työpaikkaomavaraisuus kuvaavat Loimaan asemaa vaikutus- ja työssäkäyntialueensa keskuksena. Tämä luo myös vähittäiskaupalle hyvät toimintaedellytykset ja tuo asiointeja myös kunnan ulkopuolelta. Taulukko 12 Työssäkäynti- ja työpaikkatunnuslukuja vuodelta 2011 (Lähde: Tilastokeskus) Työssäkäynti 2011 Työpaikat Työlliset Työttömyysaste Työpaikkaomavaraisuus Kunnan ulkopuolella työssäkäyvät Päävaikutusalue: Loimaa ,5 % 100,0 % 23,0 % Aura ,4 % 69,9 % 34,5 % Koski Tl ,8 % 98,9 % 37,4 % Marttila ,9 % 68,2 % 25,9 % Oripää ,3 % 75,6 % 25,6 % Pöytyä ,4 % 78,0 % 27,1 % Tarvasjoki ,0 % 63,4 % 27,2 % Humppila ,8 % 70,4 % 21,1 % Ypäjä ,0 % 65,5 % 20,8 % 2. vaikutusalue yhteensä ,0 % 74,4 % 27,9 % Vaikutusalue yhteensä ,2 % 84,2 % 26,0 % Seuraavassa kartassa on kuvattu työpaikkojen sijoittuminen Loimaan taajama-alueella 250 x 250 m ruuduissa Kartassa Loimaan ydinkeskusta näyttäytyy tiiveimpänä ja suurimpana työpaikkakeskittymänä. Muutoin työpaikkoja on melko tasaisesti koko taajama-alueella viljavaraston alueelta Hirvikoskelle jatkuvana, seututietä 213 mukailevana nauhana. Violetilla rajatulla tarkastelualueella sijaitsee ruututietokannan mukaan hieman yli 500 työpaikkaa.

25 23 Kuva 19 Työpaikkojen sijoittuminen 250 x 250 m ruuduissa (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta) Tarkasteltava alue sijaitsee liikenteellisesti vilkkaalla paikalla valtatie 9:n eritasoliittymien välissä, jossa kulkee keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa (Kuva 20). Liikenteellisesti vilkkain väylä Loimaalla on seututie 213, jolla liikkuu keskimäärin jopa yli ajoneuvoa vuorokaudessa kaava-alueen pohjoisosien kohdalla.

26 24 Rautatieasema Kuva 20 Liikennemäärät tieverkolla vuonna 2012 (Lähde: Liikennevirasto) Loimaan keskusta on joukkoliikenteellä seudun parhaiten saavutettavimpia alueita. Keskustaan kulkee sisäistä joukkoliikennettä kunnan eri osista, muualta seutukunnasta sekä seudun ulkopuolisista keskuksista (Kuva 21). Kaava-alueen välittömästä tuntumasta kulkee niin sisäisiä joukkoliikennelinjoja kuin pitkän matkan bussiyhteyksiäkin. Lisäksi Loimaa sijaitsee Turku- Toijala -rautatieyhteyden varrella ja Loimaan rautatieaseman kautta kulkee noin matkustajaa vuodessa (2008) 1. 1 Liikennevirasto (2010) Henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma (http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/raportti_2010_henkiloliikennepaikkojen_kehittamisohjelma_web.pdf)

27 25 Kuva 21 Loimaan seudun joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso yhteysväleittäin (Lähde: Liidea Oy 2011: Loimaan seutukunnan joukkoliikennesuunnitelma) 3.2 Vähittäis- ja autokaupan ostovoima Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioidaan keskimääräisen asukaskohtaisen kulutusluvun kautta. Kulutusluku tarkoittaa yhden henkilön vuodessa vähittäiskauppaan kuluttamaa rahamäärää. Kertomalla kulutusluku alueen väestömäärällä saadaan arvio alueella vähittäiskauppaan suuntautuvasta ostovoimasta. Ostovoimaa kasvattavat alueen väestönkasvu ja yleinen tulojen ja kulutuksen kasvu. Ostovoiman avulla voidaan arvioida vähittäiskaupan pinta-alan tarvetta jakamalla ostovoima myyntiteholla. Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat ostovoima- ja pinta-alalaskelmat sisältävät aina epävarmuutta. Ostovoimalaskelmissa tärkeimmät muuttujat ovat väestöennuste ja kulutusluku. Jos jompikumpi kasvaa selvästi laskelmissa oletettua tasoa vähemmän, on kaupan palveluilla huonommat toteutumisedellytykset. Tässä selvityksessä epävarmuutta on tuotu esiin myös tekemällä minimija maksimilaskelmat. Kulutuksen kasvua on laskettu kahdella eri kasvuoletuksella. Kulutuksen kasvun on arvioitu olevan noin 0,5 2 % vuodessa tuoteryhmästä riippuen luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kauppa on kasvanut selvästi nopeammin. Viime vuosina sen sijaan kasvu on jäänyt hyvin pieneksi ja joillain toimialoilla on tapahtunut jopa supistumista. Jos yleisessä taloustilanteessa tapahtuu suuria muutoksia, heijastuu se myös yksityiseen kulutukseen. Kuitenkin pitkällä aikavälillä talouden nousu- ja laskukauden tasoittavat toisiaan ja 1 2 % vuotuinen kasvu on täysin mahdollinen. Ostovoimalaskelmat antavat suuntaa alueen asukkaiden kauppaan käytettävissä olevista rahoista, mutta kulutustottumukset voivat muuttua nykyisestä. Tavaroiden sijaan kulutus voi suuntautua tulevaisuudessa entistä enemmän palveluihin tai perinteisten myymälöiden sijaan aletaankin tavarat ostaa verkkokaupasta. Myös väestön merkittävä ikääntyminen voi vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen ja liiketilojen kysyntään huomattavasti. Ennusteet ja laskelmat on kuitenkin tehtävä tämänhetkisen tiedon perusteella ja hyväksyttävä tulevaisuuden ennustamiseen liittyvä epävarmuus.

28 Ostovoiman kasvu vaikutusalueella Tässä selvityksessä ostovoimalaskelmien perusmuuttujina on käytetty vastaavia kuin Varsinais- Suomen kaupan palveluverkkoselvitys 2013:ssa, jotka perustuvat Tuomas Santasalon ja Katja Koskelan vähittäiskauppa Suomessa teoksen huhtikuussa 2013 päivitettyihin maakuntakohtaisiin lukuihin. Autokaupan ja huoltamoiden kulutuslukuna on käytetty vastaavasti Santasalon Maskun kaupallisessa selvityksessä käyttämää lukemaa. Laskelmissa käytetyt kulutusluvut vuoden 2011 lähtötilanteessa ovat: - Päivittäistavarakauppa (ml. Alko) /hlö/vuosi - Keskustaerikoiskauppa /hlö/vuosi - Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa /hlö/vuosi - Autokauppa ja huoltamot /hlö/vuosi Kulutuksen kasvusta on tehty kaksi vaihtoehtolaskelmaa: - Hidas kasvu: +0,5 %/vuosi päivittäistavarakaupassa ja +1 %/vuosi muussa kaupassa - Nopea kasvu: +1 %/vuosi päivittäistavarakaupassa ja +2 %/vuosi muussa kaupassa Lisäksi väestöennusteessa on käytetty vastaavia oletuksia kuin Varsinais-Suomen palveluverkkoselvityksessä; minimivaihtoehdossa väestönmuutos vuosina on tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen ja maksimivaihtoehdossa Turun seudun rakennemallityössä muodostetun "kiitoon" -väestömitoituksen mukainen. Maksimivaihtoehdossa Loimaan väestönkasvu vuosina on noin 12 % ja muun Loimaan seudun noin 15 %. Koska Humppila ja Ypäjä kuuluvat eri maakuntaan eivätkä ole olleet ko. mitoituksessa mukana, on niissä käytetty maksimivaihtoehdossakin Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaista kasvua. Tällöin 2. vaikutusalueenkin väestönkasvuksi muodostuu noin 12 %. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 13) on kuvattu edellä kuvattujen muuttujien perusteella laskettu vähittäiskaupan ostovoima vuonna 2011 sekä minimi- ja maksimivaihtoehtojen mukainen ostovoiman kasvu vuosina Laskelmien mukaan vähittäis- ja autokaupan ostovoiman arvioidaan olevan Loimaalla yhteensä 181 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja kasvavan vuosina minimivaihtoehdon mukaan 27 miljoonaa euroa (+15 %) ja maksimivaihtoehdon mukaan 123 miljoonaa euroa (+68 %). Koko vaikutusalueella ostovoima kasvaisi minimivaihtoehdon mukaan noin 105 miljoonaa euroa (+23 %) ja maksimivaihtoehdon mukaan 305 miljoonaa euroa (+67 %).

29 27 Taulukko 13 Vähittäiskaupan minimi- ja maksimivaihtoehdon mukainen ostovoima ja sen kasvu vuosina Päivittäistavarakauppa (ml. Alko) Minimikasvu Maksimikasvu Ostovoima Ostovoima Ostovoima (milj. ) (%) 2035 (milj. ) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Keskustaerikoiskauppa Minimikasvu Maksimikasvu Ostovoima Ostovoima Ostovoima (milj. ) (%) 2035 (milj. ) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Tiva-kauppa Minimikasvu Maksimikasvu Ostovoima Ostovoima Ostovoima (milj. ) (%) 2035 (milj. ) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Autokauppa ja huoltamot Minimikasvu Maksimikasvu Ostovoima Ostovoima Ostovoima (milj. ) (%) 2035 (milj. ) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Vähittäis- ja autokauppa yht. Minimikasvu Maksimikasvu Ostovoima Ostovoima Ostovoima (milj. ) (%) 2035 (milj. ) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Päivittäistavarakaupan ostovoimaa siirtyy Loimaalta myymälärekisterin pt-myyntilukujen ja ostovoiman perusteella arvioituna muihin kuntiin noin 2 miljoonan euron edestä (-4 %). Huomioiden laskelman taustalla olevat oletukset suhteessa päivittäistavarakaupan nykyiseen kulutukseen ja sen aiheuttama virhemarginaali voidaan Loimaan todeta olevan päivittäistavarakaupan tarjonnan suhteen käytännössä omavarainen; ostovoimaa siirtyy muualta seudulta Loimaalle, mutta toisaalta sitä virtaa kaupungista myös muihin keskuksiin, erityisesti Turun kaupunkiseudulle ja Forssaan. 3.3 Laskennallinen pinta-alan tarve Laskennallinen vähittäiskaupan pinta-alan tarve on laskettu hitaan ja nopean ostovoiman kasvun pohjalta keskimääräisten neliömyyntitehojen perusteella. Pinta-alalaskelmissa ei ole huomioitu erilaisia pinta-alan tarvetta lisääviä ja vähentäviä tekijöitä, kuten ostovoiman siirtymiä, mahdollista myyntitehon kasvua nykyisissä myymälöissä tai kulutustottumusten muutoksia. Perusoletuksena on pidetty, että kaikki uusi ostovoima suuntautuu uuteen pinta-alaan. Vähittäiskaupan kulutuksen ja pinta-alantarpeen laskennassa on käytetty seuraavia oletuksia, jotka noudattavat Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvityksen laskelmissa käytettyjä: - Liiketilan tarpeen laskennassa käytetyt keskimääräiset myyntitehot toimialoittain Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvityksen mukaisesti: o Päivittäistavarakauppa ja Alko /k-m² o Tilaa vaativa kauppa /k-m² o Keskustaerikoiskauppa /k-m² o Autokauppa ja huoltamot /k-m² - Ravintoloiden ja palveluiden tarvitsema pinta-ala on 25 % kaupan pinta-alan tarpeesta - Myyntipinta-ala on muutettu kerrosalaksi kertoimella 1,25 - Verkkokauppa pienentää pinta-alan tarvetta 10 % - Kaavallinen ylimitoitus (koska kaikki kaavoitettu pinta-ala ei toteudu) 30 %

30 28 Oheisessa taulukossa (Taulukko 14) on kuvattu edellä olevien muuttujien ja ostovoima kasvun perusteella vähittäiskaupan tilantarve toimialoittain vuonna 2011 ja tilantarpeen kasvu vuosina Laskelmien mukaan Loimaalla koko vähittäiskaupan tilantarve olisi noin kerrosneliömetriä ja koko vaikutusalueella kerrosneliömetriä. Minimikasvun mukaan tilantarve kasvaisi vuosina Loimaalla noin ja koko vaikutusalueella kerrosneliömetriä, kun vastaavasti maksimikasvun mukaiset kasvuluvut ovat Loimaalle ja koko vaikutusalueelle kerrosneliömetriä. Taulukko 14 Vähittäiskaupan minimi- ja maksimivaihtoehdon mukainen tilantarve ja sen kasvu vuosina Päivittäistavarakauppa (ml. Alko) Minimikasvu Maksimikasvu Tilantarve 2011 Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Keskustaerikoiskauppa Minimikasvu Maksimikasvu Tilantarve 2011 Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Tiva-kauppa Minimikasvu Maksimikasvu Tilantarve 2011 Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Autokauppa ja huoltamot Minimikasvu Maksimikasvu Tilantarve 2011 Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Kaupalliset palvelut Minimikasvu Maksimikasvu Tilantarve 2011 Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % Vähittäis- ja autokauppa yht. Minimikasvu Maksimikasvu Tilantarve 2011 Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Tilantarve 2035 (k-m²) (%) Päävaikutusalue: Loimaa % % 2. Vaikutusalue yhteensä % % Vaikutusalue yhteensä % % 4. VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYSSUUNTIA 4.1 Kuluttajakäyttäytyminen ja kysyntätekijöiden muutokset Kaupan kysyntään vaikuttaa merkittävästi asukkaiden ostovoiman kehitys ja se, missä määrin ostovoima jatkossa suuntautuu kulutukseen ylipäänsä ja erityisesti vähittäiskaupan palveluihin. Ostovoiman kehityksen taustalla ovat yleinen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät, jotka vaikuttavat esimerkiksi ihmisten palkkakehitykseen sekä työllisyyteen. Lisäksi asukkaiden ostovoimasta kilpailevat vähittäiskaupan lisäksi monet muut kulutuskohteet, kuten viihde ja vapaa-ajanpalvelut (esim. hyvinvointipalvelut, matkailu, harrastukset ja kulttuuri), joiden liikevaihto on kasvanut viime vuosina vähittäiskauppaa nopeammin. Loimaalla ja koko vaikutusalueella ostovoiman kasvu on minimikasvuvaihtoehdossa arvioitu suhteellisen pieneksi (ks. luku 3.2) johtuen Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan tapahtuvasta väestön määrän vähenemisestä Loimaalla sekä hitaasta kasvusta muualla vaikutusalueella. Mak-

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 13 Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kävelykatu, Kouvolan keskusta: Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskusta aluetta kauppakeskus Valtari: Seudullisesti

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaava. Keskustien kaavamuutos Kaavaluonnos

KANGASNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaava. Keskustien kaavamuutos Kaavaluonnos KANGASNIEMEN KUNTA Kirkonkylän asemakaava Keskustien kaavamuutos 2015 Kaavaluonnos 20.8.2015 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20. elokuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aleksis Kivenkadun alue Keskusta Loimaanportti Loimaan kaupunki Loppuraportti 27.8.2008 Loimaan kaupunki

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005 1(8) Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin: 1. Tutkimuksen tavoite 2. Menetelmä Tutkimuksen tavoitteena on

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (KESKUSTA) KAUPUNGINOSA KORTTELI 59 JA LIIKENNEALUETTA 2 (TUULENSUU) KAUPUNGINOSA LIIKENNEALUETTA 9 (KARTANOMÄKI) KAUPUNGINOSA LIIKENNEALUETTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys 20.5.2009 Huittinen Kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö...2 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...6 1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet... 6 1.2. Tutkimusalue... 7 1.3. Aineistot... 9 2. Kauppa Huittisissa...10

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Lahdesjärven työpaikka-alue Vuores-projekti 1 LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Tarkastelun kohteena on Lahdesjärven tulevan työpaikka-alueen toiminnallinen sisältö. Tarkastelussa määritellään

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPAN VERKOSTO JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN

JÄRVENPÄÄN KAUPAN VERKOSTO JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN 1 Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkikehitys, yleissuunnittelu Seutulantie 12, PL 41 04401 Järvenpää Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 9.10.2013 JÄRVENPÄÄN KAUPAN VERKOSTO JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

LIITE Kaupunginosittaiset tiedot 1 30.1.2013 Tampella Tampereen keskustan liiketilat kaupunginosittain 2012 2 Juhannuskylä Tullin alue Tammela Ratina Kyttälä pohjoinen Kyttälä etelä Vanha keskusta pohjoinen

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 2 tarkentaminen raideliikenteen osalta menetelmän

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 17.12.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 1 Sisältö Alkusanat... 2 1. Kaavoitustilanne... 3 Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto 30.4.2009 Kaupunkirakenneselvitys Selvityksen tarkoituksena on tutkia kaupunkirakenteen

Lisätiedot