Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu"

Transkriptio

1 Turun kaupunki Kokouspvm Asia (011) Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Tiivistelmä: - Khkon 127 Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, johtaja Jukka Laiho, rahoituspäällikkö Kari Pentti ja controller Kim Moisiolinna : konsernijaosto on käsitellyt seudullisen vesiyhtiön taloudellista mallinnusta ja hankkeen jatkovalmistelua. konsernijaosto päätti, että vesihuoltoyhtiön valmistelua jatketaan nykyisten selvitysten perusteella laatimalla perustettavan yhtiön liiketoimintasuunnitelmat ja yhtiöittämisasiakirjat, jotka tuodaan erikseen päätettäviksi kuntien asianmukaisiin hallintoelimiin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt vesihuoltoa koskien aiempina omistajapoliittisina linjauksinaan seuraavaa: Liiketoimintastrategian 2001 mukaan vesialan suuret hankkeet toteutetaan yhtiömuotoisina ja samalla varaudutaan yhtiöiden fuusioimiseen investointien valmistuttua. Omistajapolitiikan mukaan tavoitteena on muodostaa kuntien omistama seudullinen vesihuoltoyhtiö, joka operoi vesihuoltoa ja hallitsee verkosto-omaisuutta. Turun Seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n (jäljempänä TSP ja TSV) asema osana verkkoyhtiötä tai vesiyhtiöistä muodostettavaa konsernia selvitetään osana järjestelyä. Järjestelyn tavoitteena on pääomien ja investointien kohdentaminen tehokkaasti, olemassa olevien resurssien tehokkaampi käyttö ja hyödyntäminen sekä yhdenmukainen veden hinnoittelu tulevien osakkaiden kesken. Lisäksi seudullisen vesihuoltoyhtiön valmistelun aiesopimuksessa on todettu Turun reunaehtoina, että perustettavan yhtiön tulee olla osa Turku konsernia ja kaupungin tulee varmistaa yhtiöistä vähintään nykytasoinen vesihuoltolain määrittämä kohtuullinen tuotto kuitenkin siten, että veden hinta pysyy kohtuullisena elinkeinoelämän ja kuluttajien näkökulmasta. Seudullisen yhtiön valmistelun ohjausryhmä päätti kokouksessaan kaupungin linjausten täytäntöön panemiseksi, että hankkeen etenemisen osalta tulee tarkastella kahta vaihtoehtoista etenemismallia alavaihtoehtoineen: 1. Suora fuusio, jossa koko vesihuoltotoiminta yhdistetään kerralla. a) Kuntien vesihuoltolaitosten sekä TSV:n ja TSP:n sulauttaminen yhdeksi yhtiöksi.

2 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 2 b) Konsernin perustaminen siten, että hankekuntien vesihuoltolaitoksista muodostetaan emoyhtiö ja TSV:stä sekä TSP:stä sen tytäryhtiöitä. 2. Kaksivaiheinen fuusio. a) Ensin perustetaan kuntien vesihuoltolaitoksista koostuva yhtiö, johon myöhemmässä vaiheessa fuusioidaan TSV ja TSP. b) Ensin perustetaan kuntien vesihuoltolaitoksista ja TSV:stä koostuva yhtiö, johon myöhemmässä vaiheessa fuusioidaan TSP. Pöyryn tekemän selvityksen perusteella seudullisen yhtiön ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan näitä vaihtoehtoja. Näistä päävaihtoehdoista vaihtoehtoa 2 pidetään tässä vaiheessa ainoana realistisena aiesopimuksessa asetettujen aikataulujen puitteissa siten, että seudulliseen vesiyhtiöön voi tulla mukaan myös TSV heti tai myöhemmässä vaiheessa. TSP:n osalta fuusio ko. yhtiöön on vaikeampaa toteuttaa mm. erilaisen osakaspohjan, osakassopimuksen enemmistöpykälän ja olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen takia. Naantalin, Maskun, Raision ja Turun allekirjoittaman aiesopimuksen mukaan tavoitteena on seudullisen vesihuoltoyhtiön perustaminen vuoden 2015 tai viimeistään 2016 alusta alkaen. Aiesopimuksen mukaan yhtiön perustamisesta päätetään erikseen. Seudullisen vesiyhtiön perustaminen olisi hyvin merkittävä omaisuusjärjestely. Seudullisten vesilaitosten tasearvo on noin 172 milj. euroa (vuonna 2012). TSV:n tasearvo on noin 169 milj. euroa. Pöyryn tekemä taloudellinen mallinnus sisältää myös TSP:n liittämisen perustettavaan yhtiöön. TSP:n tase on noin 91 milj. euroa, jolloin koko uuden yhtiön tase olisi em. tasearvoin noin 432 milj. euroa. Pöyryn taloudellisessa mallinnuksessa on tehty lukuisia oletuksia mm. omaisuuden arvostuksesta, omistajalainoista, tuloutuksesta, taksojen yhtenäistämisestä ja tulevista taksojen korotuksista. Mallien oletuksista ei kuitenkaan ole päätetty ao. kunnissa, vaan oletukset ovat olleet välttämättömiä, että yhtenäistä laskentaa on voitu tehdä. On kuitenkin huomioitava, että tehdyillä oletuksilla on hyvin merkittävä vaikutus kuntien omaisuuden ja omistuksen jakaantumisen em. kuntien kesken. Taloudellisessa mallinnuksessa käytettyjä arvoja (NKA) ei voida näin ollen suoraan käyttää uuden vesihuoltoyhtiön muodostamisen perustana. Lisäksi taloudellisessa tarkastelussa tulee arvioida edelleen hankkeen synergiahyötyjä ja mahdollisia suoria operatiivisia säästöjä sekä verrata näitä seikkoja järjestelmän mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin. Omaisuuden arvostus Omaisuuden arvostuksen perusteena on käytetty pääasiassa teknistä nykykäyttöarvoa (NKA), joka voi toimia koko tarkasteltavan seudullisen vesihuoltoyhtiön taseenmuodostuksen lähtökohtana (taseen loppusumma). Tekninen nykykäyttöarvo ei kuitenkaan sovellu kuntakohtaisen siirtyvän omaisuuden kauppahinnan arvostuspohjaksi, vaan omistajakuntien tulee myydä siirrettävä omaisuus perustettavalle yhtiölle sen tuottoarvoon pohjautuen.

3 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 3 Koska tuottoarvon muodostumiseen vaikuttaa keskeisesti asetetut vesitaksat, tulee tuottoarvot laskea myös vertailun vuoksi samoilla laskentamallin mukaisilla vesitaksoilla (Turun hinta) kaikkien kuntien osalta. Tällöin saadaan selville kunkin liittyvän kunnan vesilaitosten todellisen tulorahoituksen määrä ja kassavirran tuottamiskyky perustettavassa yhtiössä. Yhteenvetona todetaan, että koko seudullisen vesihuoltoyhtiön taseen käyttöomaisuuden loppusumma voidaan arvioida nykykäyttöarvoon perustuen, mutta omaisuuden kauppahinnan tulee perustua käypään arvoon eli tuottoarvoon, joka lasketaan yleisesti vapaan kassavirran diskontattuun nykyarvoon pohjautuvilla menetelmällä. Vesi- ja jätevesimaksut Uuden yhtiön taloudellisessa mallinnuksessa on käytetty laskennallisesti Turun taksoihin perustuvia yhtenäisiä vesitaksoja. Tällä hetkellä taksat kuitenkin poikkeavat huomattavasti toisistaan. Taksoilla on hyvin merkittävä vaikutus kuntien vesilaitosten liikevaihtoon ja edelleen niiden tulokseen. Seudullisen yhtiön perustamisen lähtökohta tulisi taksojen osalta olla se, että taksoja voidaan laskea enintään niin paljon, että yhtiön tulos muodostuu nollaksi rahoituserien jälkeen. Seudullisen yhtiön tulos ei voi painua negatiiviseksi johtuen taksojen alentamisesta omistajakunnissa. Tuloutukset ja omistajalainat Taloudellisessa mallinnuksessa on oletettu kuntien nykyisen tuloutuksen tason säilymistä, vaikka yksittäisen vesilaitoksen tulos ei olisi mahdollistanut nykytasoista tuloutusta. Näiden tuloutusten pohjalta on arvioitu omistajalainojen korko, joka mahdollistaa ko. tuloutuksen säilymisen ennallaan. Lähtökohtana tulisi jatkossa olla, että tuloutuksen määrä vastaa vesilaitoksen aitoa tulontuottamiskykyä. Näin ollen tuloutuksen määrää tulisi laskea niissä vesilaitoksissa, joiden tosiasiallinen tulos on ollut tappiollinen. Tulevat investoinnit ja yhtiön rahoitus Taloudellisessa mallinnuksessa ei ole huomioitu kaikkia tulevia investointeja. Tulevien investointien ottaminen mukaan vesihuoltoyhtiön talousmalliin muuttaa merkittävästi yhtiön tasetta etenkin tilanteessa, jossa nykyiset tuotantoyhtiöt yhdistettäisiin perustettavaan vesihuoltoyhtiöön. Tämä taas vaikuttaa osaltaan taksojen määräytymiseen. Lähtökohtaisesti tulevat ja tiedossa olevat vesihuoltoinvestoinnit tulee ottaa taloustarkastelussa huomioon, koska ne vaikuttavat mm. taksarakenteeseen ja investointitasoon. Neljän kunnan yhdistäessä vesilaitoksensa niiden tulisi sopia rahoituksen järjestämisestä osakassopimuksessa. Uudessa osakassopimuksessa täytyisi päättää uuden yhtiön rahoitusmallista ja siitä miten kunnat mahdollisesti takaavat uuden yhtiön rahoitusta. Tukkuyhtiöiden mahdollinen fuusioiminen uuteen yhtiöön tekee rahoituksen järjestämisen vielä vaikeammaksi. Turun Seudun Vesi Oy:n asema Seudullisen vesiyhtiön taloudellisessa mallinnuksessa ei ole huomioitu kunnallisten vesilaitosten laskuttamattoman veden prosentteja. Ne ovat ainoastaan mukana liikevaihdon määrän arvioinnissa. Tukkuyhtiöt laskuttavat kui-

4 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 4 tenkin koko toimitetun veden ja vastaanotetun jäteveden määrän. Laskuttamattoman veden osuus muuttaa tukkutoiminnan luonnetta, kun sitä ei voi enää laskuttaa erikseen jäsenkunnilta. Seudullisen vesiyhtiön jatkovalmistelu Kuten edellä on mainittu, seudullisen vesiyhtiön taloudellista mallinnusta on tehty ns. tekniseen nykykäyttöarvoon perustuen, mikä lopputuloksena ei huomioi eri vesilaitosten tulontuottamiskykyä. Siirrettävien omaisuuserien eli liiketoiminnan kauppahinnan allokaatio tulisi tapahtua pääsääntöisesti tulontuottamiskykyyn eli tuottoarvoon perustuen, mitä ei ole vielä hankkeen tässä vaiheessa analysoitu eri vesilaitosten osalta riittävästi. Seudullisen vesihuollon taloudellista mallinnusta tulee arvioida osittain uudelleen kuntien vesilaitosten tulontuottamiskyvyn eri tuottoarvon näkökulmasta. Lisäksi kaikkien hankeosapuolten vesilaitosten taloudellisen tilan selvittämiseksi on tarpeen tehdä lisäanalysointi, jotta saadaan selville taloudellisen suorituskyvyn taustalla olevat syyt kaikkien vesilaitosten osalta. Tuottoarvon laskenta ja muu analyysi tulee tehdä objektiivisesti kaikkien osapuolten kannalta samoin parametrein ja oletuksin. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista jatkaa yhteistyötä hankkeessa jo mukana olleen Pöyry Oyj:n kanssa. Samassa yhteydessä tulisi pyrkiä arvioimaan hankkeen hyötyjä ja haittoja erityisesti Turun kaupungin näkökulmasta. Selvityksessä on huomioitava, että vesilaitosliiketoiminta on hyvin pääomavaltaista. Henkilöstökustannusten osuus kokonaisuudesta on suhteellisesti vähäisempi, minkä vuoksi järjestelystä saatavia suoria operatiivisia hyötyjä, mahdollisia synergioita, skaalaetuja ja mahdollisia haittoja tulisi arvioida oleellisuuden periaate huomioiden ja kattavasti eri osapuolten kannalta. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee lisäksi arvioida tarkemmin seudullisen vesiyhtiön synergiahyötyjä ja myös mahdollisia haittoja, sekä järjestelyn taloudellista vaikututusta erityisesti Turun kaupungin taloudelliseen asemaan. Selvityksen tässä vaiheessa, huomioiden aikataulun haasteellisuus ja muut erikseen selvitettävät asiat, TSV:n ja TSP:n liittäminen valmistelukokonaisuuteen ei ole vielä tarkoituksenmukaista. Selvitystyön valmisteluaikataulu on erittäin haasteellinen ja hankeosapuolten vesihuoltolaitokset ovat hyvin erilaisissa taloudellisissa asemissa. Sen vuoksi on mahdollista, että yhtiöittämishanke tulee viivästymään alkuperäisestä aikataulustaan. Turun kaupungin tulisikin arvioida osana seudullista vesiyhtiöselvitystä myös vaihtoehto, jossa ensimmäisessä vaiheessa Turun kaupunki yhtiöittäisi oman vesiliikelaitoksensa sen käypään tuottoarvoon perustuen kaupungin 100 % omistamaksi vesihuoltoyhtiöksi. Vasta hankkeen toisessa vaiheessa arvioitaisiin muiden hankeosapuolten mahdollisuudet liittyä osaksi kokonaisuutta Turun yhtiöittämisratkaisussa käytetyillä laskentaparametreilla. Liite 1 Seudullisen vesihuoltoyhtiön selvitys Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Ehdotus konsernijaosto päättää, että Turun kaupunki jatkaa osaltaan edelleen seudullisen vesiyhtiön selvitystä aiesopimuksen (Kh

5 Turun kaupunki Kokouspvm Asia ) mukaisesti esittelytekstissä kuvatun vaihtoehdon 2A pohjalta siten, että seuraavassa selvitysvaiheessa analysoidaan kunkin hankeosapuolen vesihuoltolaitoksen taloudellinen tilanne ja liiketoimintakaupassa siirtyvän käyttöomaisuuden käypä arvo (tuottoarvo). Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n mahdollinen sulauttaminen aiesopimuksen tarkoittamaan vesihuoltoyhtiöön valmistellaan erikseen kyseisen yhtiön toiminnan käynnistyttyä ja, että aiesopimuksen mukaisen selvitystyön rinnalla kaupunki selvittää vaihtoehdoksi Turun vesiliikelaitoksen yhtiöittämiseksi käypään tuottoarvoon perustuen kaupungin 100 % omistamaksi vesihuoltoyhtiöksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Outi Kari-Granfors Outi Kari-Granfors kaupunginsihteeri Jakelu tied Maskun kunta tied Naantalin kaupunki tied Raision kaupunki tied Turun seudun puhdistamo Oy tied Turun Seudun Vesi Oy tied Vesiliikelaitos tpv Virtanen Jarkko

Seudullisen vesihuollon jakeluyhtiöselvitys

Seudullisen vesihuollon jakeluyhtiöselvitys Tekninen lautakunta 47 21.05.2014 Kaupunginhallitus 250 02.06.2014 Seudullisen vesihuollon jakeluyhtiöselvitys 363/00.03.02/2014 TEKLA 47 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää 13.5.2014: Seudullisen vesiyhtiön

Lisätiedot

Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu

Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 49/14.05.00/2012 177 Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Tekninen johtaja Antti Korte Naantalin, Maskun, Raision ja Turun

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n liikennöintisopimuksen tarkistaminen (Yj)

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n liikennöintisopimuksen tarkistaminen (Yj) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 12232-2010 (633, 065) Turun Kaupunkiliikenne Oy:n liikennöintisopimuksen tarkistaminen (Yj) Tiivistelmä: Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään

Lisätiedot

Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista

Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 4618-2014 (011, 642) Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista Tiivistelmä: Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 päättämän Uudistamisohjelman osana hyväksyttiin,

Lisätiedot

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj)

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 10831-2011 (011, 70) Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj) Tiivistelmä: - Kh 447 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.9.2011 65: Apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011 www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kymenlaakson energiaselvitys 3. Arvonmääritys 4. Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot

Lisätiedot

Yhtiöittämissuunnitelma. Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV

Yhtiöittämissuunnitelma. Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV Yhtiöittämissuunnitelma Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV Sisällysluettelo 1 Aikataulua... 4 2 Yhtiöittämissuunnitelman käyttötarkoitus... 4 3 Päätöksenteko ja organisointi... 4 3.1 Turun kaupunki...

Lisätiedot

Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö

Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö KPMG Uusi Kouvola Energiaomistuksia koskeva selvitystyö Loppuraportti tammikuu 2009 ADVISORY Sisällys Toimeksiannon tausta 2 Sivu Omistajapolitiikka Yleistä omistajapolitiikasta Energiaomistuksen strateginen

Lisätiedot

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA Tiivistelmä & 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

RAPORTTI 16UWA0044 26.11.2013. Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi

RAPORTTI 16UWA0044 26.11.2013. Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi RAPORTTI 16UWA0044 26.11.2013 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi 27.10.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA 19.3.2014 KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ Asiakas Toimittaja NAG Oy (Y-2411484-6) Sisältö 1 Tausta... 3 1.1 Tarve kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiselle... 3 1.2

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA & Tiivistelmä 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden hyväksyminen

Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden hyväksyminen Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5492-2013 (015, 010, 642) Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden hyväksyminen Tiivistelmä: Kaupunginvaltuuston 3.12.2012 237 hyväksymään Turun kaupungin vuoden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta Kunnanhallitus 183 22.06.2015 KUUMA-kuntien yhteisen ICT-yhtiön perustamisen valmistelu Kunnanhallitus 183 KUUMA-kuntien kaupungin ja kunnanjohtajat sekä tietohallinnosta vastaavat ovat vuoden 2014 joulukuusta

Lisätiedot

Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista

Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista Selvitys Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista 14.4.2011 1. Lähtökohdat selvitystyölle s. 2 2. Kansalliset linjaukset s.2 3. Ammattikorkeakoulun perustehtävät ja strateginen ohjaus

Lisätiedot