PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY"

Transkriptio

1 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kuntakonsernin teknisen sektorin rakenteen ja toiminnan kehittäminen Valittujen toimintojen rakennevaihtoehtojen kuvaus ja arvonmääritys Tiivistelmä 52X117750

2 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Pöyry Management Consulting Oy pidättää kaikki oikeudet tähän tiivistelmään ja sen taustalla olevaan alkuperäiseen raporttiin. Tämä tiivistelmä on laadittu jaettavaksi Mäntsälän kunnan sidosryhmille tarvittaessa. Siitä poistettu liikesalaisuudeksi luokiteltavat sisältö- ja menetelmäosuudet, mutta muuten sisältö on muuttumaton alkuperäiseen raporttiin nähden. Alkuperäinen raportti on luottamuksellinen ja laadittu yksinomaan Mäntsälän kunnan käyttöön. Alkuperäisen raportin ja tämän tiivistelmän käyttö muiden kuin Mäntsälän kunnan toimesta ja muuhun kuin Mäntsälän kunnan ja Pöyry Management Consulting Oy:n välisessä sopimuksessa tarkoitettuun tarkoitukseen on kielletty ilman Pöyry Management Consulting Oy:n ennalta kirjallisesti antamaa suostumusta. Raportti on laadittu noudattaen Pöyry Management Consulting Oy:n ja Mäntsälän kunnan välisen sopimuksen ehtoja. Pöyry Management Consulting Oy:n tähän tiivistelmään ja alkuperäiseen raporttiin liittyvä tai siihen perustuva vastuu määräytyy yksinomaan kyseisten sopimusehtojen mukaisesti. Raportin sisältämät tulkinnat ja johtopäätökset perustuvat osittain Pöyry Management Consulting Oy:n kolmansilta osapuolilta tai ulkopuolisista lähteistä saamiin tietoihin. Pöyry Management Consulting Oy ei ole tarkistanut minkään kolmansilta osapuolilta tai ulkopuolisista lähteistä saadun ja raportin laatimiseen käytetyn tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä, koska se ei ole kuulunut Pöyry Management Consulting Oy:n toimeksiannon laajuuteen. Pöyry Management Consulting Oy ei anna raportin perusteella tai siihen liittyen mitään vakuutusta (nimenomaista tai konkludenttista) eikä vastaa sen mahdollisesti sisältämien kustannusarvioiden tai muiden arvioiden oikeellisuudesta. Pöyry Management Consulting Oy ei vastaa kolmannelle osapuolelle tämän tiivistelmä tai alkuperäisen raportin käyttämisen tai siihen luottamisen perusteella aiheutuneesta haitasta taikka mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta. 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 2

3 TAVOITTEET Mäntsälän kunnan järjestelyille asettamat tavoitteet ja reunaehdot Taloudelliset tavoitteet: Kunnan optimaaliset tuloutusmahdollisuudet huomioon ottaen kuntalain asettamat kunnan talouden tasapainottamisvaatimukset; Liiketoimintojen säilyminen kunnan suorassa tai välillisessä omistuksessa ja määräysvallassa. Lain asettamien vaatimusten noudattaminen: Sähkömarkkinalain asettama sähköliiketoiminnan ja sähköverkon eriyttämisvelvollisuus Toiminnalliset ja operatiiviset tavoitteet: Omistajan ja toimivan johdon asettamat tavoitteet ja reunaehdot liiketoimintojen kehittämiseksi; Organisaatiorakenteen ja johtamisen kehittäminen. Liiketoimintojen johtamisen ja kehittämisen asettamat tavoitteet ja reunaehdot. Kunnan päätöksenteon asettamien vaatimusten täyttäminen, mahdollisimman yksinkertainen ja toteutuskelpoinen järjestely. Kunnallisen yhteistyön kehittäminen ja sen asettamat jatkomahdollisuudet. Järjestelyn verotehokkuus. 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 3

4 TILANTEEN KESKEISIÄ REUNAEHTOJA LIITTYEN VESI- JA ENERGIALIIKETOIMINTOIHIN SÄHKÖMARKKINALAIN ASETTAMIEN REUNAEHTOJEN MUKAAN: Sähkömarkkinoilla toimivan yrityksen on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista sekä sähköliiketoiminnot muista yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista. Nykytilanne, jolloin eriyttäminen tehty laskennallisesti, mikä tarkoittaa erillisen tuloslaskelman ja taseen laatimista sähköverkkotoiminnalle ja muille sähköliiketoiminnoille. Sähkön jakeluverkonhaltijoiden täytyy eriyttää sähköverkkotoiminta oikeudellisesti muista sähköliiketoiminnoista, mikäli yritys on siirtänyt kolmen edellisen vuoden aikana verkossaan 400 voltin jännitteellä sähköä vähintään 200 gigawattituntia vuodessa. Oikeudellinen eriyttäminen tarkoittaa, että sähköverkkotoimintaa ei harjoiteta samassa yrityksessä kuin sähkön myyntiä tai tuotantoa. Tämä ehto täyttymässä lähivuosina Niiden jakeluverkonhaltijoiden, joilla on vähintään asiakasta, johtoon kuuluvat henkilöt eivät saa toimia sähkön tuotantoa tai myyntiä harjoittavan yrityksen toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä, mikäli nämä yritykset ovat saman osapuolen määräysvallassa. Tämä ehto ei täyty VESIHUOLTOLAIN ASETTAMIEN REUNAEHTOJEN MUKAAN: 18 Maksujen yleiset perusteet: Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle Tällä hetkellä pääoman tuottoa ei käsitellä nykyisellä hinnoittelutasolla Kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa, ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös (vesihuoltolaki 4:20 ). Nykyinen tilanne 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 4

5 NYKYRAKENNE Mäntsälän kunta Mäntsälän Vesi Liikelaitos 100 % Mäntsälän Sähkö Oy Sähköverkko Energialiiketoiminnot Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Jäähalli Oy MYK OY Yrityskehitys 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 5 Mäntsälän Energia Oy Taseessa kiinteistöjä Ei operatiivinen yhtiö 52X RAPORTTI

6 KOKONAISKUVA RAKENNERATKAISUJEN VAIHTOEHDOISTA TARKASTELUSSA ON ARVIOITU USEITA VAIHTOEHTOISIA RATKAISUJA SEKÄ MSOY:N VERKKOLIIKETOIMINNAN ERIYTTÄMISEEN ETTÄ LAAJEMPAAN KOKONAISUUTEEN LIITTYEN Mäntsälän Sähkö Oy:n verkkoliiketoiminnan eriyttäminen Välttämätöntä tehdä sähkömarkkinalain vaatimuksesta näillä näkymin vuonna 2015 Verkkoliiketoiminnan eriyttäminen MSOY:stä on tarkastelu kolmella vaihtoehtoisella tavalla: A. Verkkoliiketoiminta yhtiöitetään MSOY:n tytäryhtiöksi liiketoimintasiirtona (EVL 52 ) tai liiketoimintakaupalla. B. MSOY jakautuu kahdeksi eri yhtiöksi tai C. Verkkoliiketoiminta luovutetaan C.1 liiketoimintasiirtona tai C.2 liiketoimintakauppana kunnan suoraan omistamaan tätä varten perustamaan yhtiöön. Laajat rakenneratkaisut, joissa mukana myös vesilaitosliiketoiminta ja Holding-yhtiövaihtoehdossa mahdollisesti myös muut yhtiöt (MVA, Jäähalli ja MYK) 1. Vesiliiketoiminta myydään MSOY:lle 2. Vesiliiketoiminnan yhtiöittäminen 3. Holding A Holding-yhtiö ostaa MSOY:n osakkeet ja vesiliiketoiminnan ja mahdollisesti myös muiden yhtiöiden osakkeet: MVA, Jäähalli ja MYK 4. Holding B Holding-yhtiö ostaa MSOY:n liiketoiminnat ja vesiliiketoiminnan 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 6

7 VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI JA PRIORISOINTI Kaikki edellä esitetyt rakennevaihtoehdot kuvattiin ja arvioitiin periaatetasolla Tarkempaan analysointiin ja mallinnukseen valittiin seuraavat potentiaalisimmat ratkaisut Sähkönsiirtoliiketoiminta yhtiöitetään MSOY:n tytäryhtiöksi liiketoimintasiirtona (EVL 52 ) Vesiliiketoiminta myydään MSOY:lle Holding-yhtiörakenne, jossa Mäntsälän kunnan suoraan omistukseen perustettava uusi holding yhtiö ostaa MSOY:n osakkeet ja vesiliiketoiminnan ja mahdollisesti myös muiden yhtiöiden osakkeet Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy, Mäntsälän Jäähalli Oy ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 7

8 YHTEENVETO Mäntsälän kunnalla on useita eri vaihtoehtoisia ratkaisuvaihtoehtoja käytettävissä. Sähköverkkoliiketoiminnan eriyttäminen on tehtävä näillä näkymin viimeistään 2015, tämänkin toteutukseen on olemassa vaihtoehtoja. Kunnan kannalta vesilaitosjärjestely mahdollistaa kunnalle noin 9 milj. kirjanpidollisen tuloksen. Maksimaalinen pääoman tuloutustaso liittyy liiketoimintojen siirtoon holding-yhtiörakenteeseen, jolloin kirjanpidollinen tulos kunnalle 58 milj. Järjestelyt mahdollistavat enimmillään 10 milj. rahatuloutuksen Mäntsälän kunnalle. Em. tasot edustavat liiketoimintojen mallinnuksen mukaista kehitystä ilman merkittäviä riskitekijöitä siten arvostukset edustavat ylärajatasoja Haasteena on sähköverkon ja vesiliiketoimintojen korkeat investointitarpeet, joista johtuen tulorahoituksen riittävyys on kriittinen tekijä kuluvan vuosikymmenen ajan. Taloustarkasteluissa ei ole mukana osallistumista ydinvoima- ja muihin hankkeisiin. Ennen niihin sitoutumista on niiden vaikutukset analysoitava huolellisesti. 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 8

9 YHTEENVETO Rakennejärjestelyn ajoituksen suhteen on taktisesti hyvä huomioida VVM:ssä vireillä oleva valmistelu, jossa selvitetään mm. osakaslainojen korkojen vähennyskelpoisuutta ja poistopohjan korottamista Holding-yhtiörakenteessa on välttämätöntä pyytää verottajan ennakkolausunto järjestelyn toteuttamisedellytyksistä (mm. poistopohja, omistajalainan korkovähennys, varainsiirtoverot sekä konsernirakenne) Holding-yhtiörakenne tiivistää kunnan hallintomallia samalla se mahdollistaa omistajaohjauksen ja strategian vahvemman koordinoinnin kuntakokonaisuuden kannalta. Samoin se antaa mahdollisuuden seurannan ja raportoinnin harmonisointiin ja tehokkaampaan reagointiin muuttuvissa tilanteissa. Operatiivisen tehokkuuden ja synergiamahdollisuuksien hyödyntämiseen on parhaat rakenteelliset edellytykset holding-vaihtoehdossa. 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 9

10 52X RAPORTTI - TIIVISTELMÄ 10

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 20/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 1. Tämän asiakirjan tarkoitus Sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella oikeudellisesti eriytetyn sähköverkkotoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015

Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015 Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015 Laatija 2 Keijo Tikka 1. Taustaa Kuntalain muutos (626/2013, HE 32/2013 vp) on tullut voimaan 1.9.2013. Muutoksessa

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot