VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus 7.1.2008 )"

Transkriptio

1 1 VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus ) Talousarvion täytäntöönpano Hallintosäännön 13 : Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle vastuualuekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmia hyväksyessään ja tehtäväalue- ja vastuuyksikkökohtaisia tavoitteita asettaessaan lautakuntien tulee ottaa huomioon kaupunkistrategiassa vuodelle 2008 asetetut tavoitteet. Talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään vuoden 2008 talousarvion sitovuudesta seuraavaa: Talousarvio sitoo hallintokuntia käyttötalousosassa vastuualueittain, jotka on talousarvion numero-osassa esitetty tuloslaskelman muodossa. Vastuualueella sitovia eriä ovat toimintakulut, jotka käsittävät sekä ulkoiset että sisäiset kulut (ei poistoja), sekä toimintatuotot, jotka käsittävät sekä ulkoiset että sisäiset tuotot. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty otsikolla: Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) Vastuualueet ovat: Toimielin Vastuualue Vastuuhenkilö Keskusvaaliltk Vaalit Kaupunginsihteeri Peltomäki Tarkastusltk Ulkoinen tarkastus Suunnittelusihteeri Keskiniemi Maaseudun kehittämisltk. Maaseutuelinkeinot Suunnittelusihteeri Keskiniemi Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kaupunginjohtaja Sivunen Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto Perusturvajohtaja Virta Sosiaalipalvelut Sosiaalijohtaja Paloviita

2 2 Lähipalvelut Ylilääkäri Pajula Erityispalvelut Perusturvajohtaja Virta Koulutusltk Yhteispalvelut Sivistystoimen johtaja Hursti Peruskoulutus Sivistystoimen johtaja Hursti Lukiokoulutus Sivistystoimen johtaja Hursti Ammatillinen koulutus Sivistystoimen johtaja Hursti Vapaa-aikaltk Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikatoimen johtaja Yli-Pihlaja Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikatoimen johtaja Yli-Pihlaja Nuorisolautakunta Nuorisotoimi Vapaa-aikatoimen johtaja Yli- Pihlaja Ympäristöltk Maankäyttö ja ympäristö Kaavoitusinsinööri Reiskanen Tekninen ltk Hallinto ja suunnittelu Tekninen johtaja Heljo Kunnallistekniset palvelut Työpäällikkö Myllynen Tilakeskus Rakennuttamispäällikkö Nurmi Nettobudjetoidut vastuualueet ovat: Ruokahuollon palveluyksikkö, vastuuhenkilö ruokahuoltopäällikkö Sirpa Heikkilä, Lasten päivähoito, vastuuhenkilö päivähoidon johtaja Irma Autio, Laitospalvelut, vastuuhenkilö johtava hoitaja Seija Ritala, Musiikkikoulutus, vastuuhenkilö rehtori Riitta Thil Työväenopisto, vastuuhenkilö, rehtori Päivi Varjosalo, Sisäiset tekniset palvelut, vastuuhenkilö työpäällikkö Hannu Myllynen, Liikelaitokset, vastuuhenkilö työpäällikkö Hannu Myllynen ja Työterveyden liikelaitos, vastuuhenkilö toimitusjohtaja Anne Pinola. Investointiosan määrärahat sitovat lautakuntia hankkeittain paitsi liikenneväylien, kaukolämpölaitoksen ja vesilaitoksen osalta, joissa valtuustoon nähden sitovia ovat vastuuyksiköt eli esim. Viljakkala, Kirkonseutu, Siivikkala, Metsäkylä-Teollisuusalue, Soppeenmäki, Vuorentausta, Haja-asutusalue. Nettobudjetoidut tehtävä/vastuuyksiköt sekä tulospalkkauksessa v olevat yksiköt kaupunginhallitus päättää kokouksessaan Hallintokuntien tulee toimittaa viimeistään taloushallintoon/talousjohtaja esitykset nettobudjetoiduista yksiköistä ja tulospalkkauksen piiriin esitettävistä yksiköistä. Esityksen mukaan tulee liittää ko. yksikön henkilökunnan allekirjoittama sopimus tulospalkkauksen ehdoista. Talousarvion seuranta

3 3 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden seuranta suoritetaan seuraavasti: Kaupunginhallitukselle esitetään tilanteen perusteella raportti lähinnä taloudellisten tunnuslukujen toteutumisesta. Raportoinnista vastaa taloustoimisto. Osastopäälliköt antavat kaupunginjohtajalle neljännesvuosittain raportin kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Raportit tulee antaa 18.4., ja mennessä. Elokuun loppuun saakka ulottuva raportti on laajempi selvitys väestön kehityksestä, työttömyyden kehityksestä, verotulojen kehityksestä, tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Raportissa tulee myös raportoida kaikki merkittävät poikkeamat tavoitteiden toteutumisessa ja määrärahojen käytössä sekä poikkeaman syyt. Raportti toimitetaan kaupunginhallituksen lisäksi kaupunginvaltuustolle. Raportti esitetään kaupunginhallitukselle kokouksessa ja kaupunginvaltuustolle Koko vuoden seurantaraportti on kaupungin toimintakertomus, joka on osa kaupungin tilinpäätöstä. Tilinpäätös on valmis maaliskuun loppuun mennessä. Osastoittain seurannan tulee olla jatkuvaa ja poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tulee puuttua välittömästi, jos aihetta ilmenee. Talousarvioperusteluissa on vastuualueittain nimetty vastuuhenkilöt, jotka myös vastaavat seurannasta. Tehtäväalueittaiset ja vastuuyksikkötasoiset vastuuhenkilöt lautakuntien tulee nimetä käyttötaloussuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä. Laskujen vastaanottaminen ja hyväksyminen Laskun vastaanottajan on tarkastettava, että laskun tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Mikäli lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikein, hän hyväksyy laskun. Lautakunnan tai muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut, jollei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Ilmoitus hyväksyjistä

4 4 lähetetään taloustoimistoon. Ennen kuin lasku tai muu maksun suorittamisen perusteena oleva asiakirja esitetään maksettavaksi, on hyväksyjän huolehdittava, että - lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikein, - tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, - lasku on oikein tiliöity - menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha - arvonlisävero on käsitelty laskussa oikein. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Muuta 1) Talousarvioon on varattu omille tileilleen vakinaisen henkilöstön palkkamenot sosiaali- ja eläkekuluineen. Näitä palkkatileille varattuja määrärahoja voidaan käyttää ainoastaan palkkausmenoihin. 2) Ylitöiden teko on sallittua ainoastaan tilapäisesti pakottavissa tilanteissa ja ne edellyttävät aina ylityömääräyksen antamista. Ylityöt korvataan KVTES:n mukaisesti, mutta kuitenkin pääsääntöisesti antamalla vapaata. Poikkeuksista tähän menettelyyn päättää osastopäällikkö. Ylityöt tulee aina ilmoittaa palkkatoimistoon tilastointia ja seurantaa varten. 3) Sijaisuudet hoidetaan, mikäli mahdollista sisäisin siirroin. Lyhytaikaisia sijaisia voidaan palkata määrärahojen puitteissa ainoastaan välttämättömissä tapauksissa. Yhteyshenkilönä henkilöstöjärjestelyissä toimii henkilöstöpäällikkö ja toimistohenkilöstön osalta hallintosihteeri. 4) Hankinnat tulee suorittaa hankintalakia, hankintaohjeita ja kaupunginhallituksen päätöksiä ja Hankintatoimisto Kuhan ohjeita noudattaen. Mahdollisuuksien mukaan hankinnat tulee jaksottaa

5 5 tasaisesti koko vuoden ajalle. Yhteishankintapäätökset sitovat hallintokuntia ja niiden tulee suorittaa hankintansa valituilta toimittajilta. Tarjous tarvikkeista ja palveluista on aina pyydettävä kaikilta sellaisilta ylöjärveläisiltä yrityksiltä, jotka tuottavat asianomaisia tarvikkeita ja palveluksia. 5) Kaupunginvaltuuston hyväksymässä poistosuunnitelmassa on käyttöomaisuuden pienhankintarajaksi määrätty Tämä merkitsee sitä, että käyttömenoksi ei voida kirjata hankintamenoa tai perusparannusmenoa, joka määrältään ylittää em. markkamäärän. Toisaalta investointeihin ei voida sisällyttää hanketta, joka on kustannuksiltaan alle ) Sisäisiä välituotepalveluja tuottavien yksiköiden tulee - tehdä palveluiden myymisestä kirjalliset sopimukset käyttäjäpisteiden kanssa mennessä ja laskuttaa palveluistaan käyttäjäyksiköitä vähintään neljännesvuosittain. 7) Vastuualueiden tulee toteuttaa toimintansa kaupunginvaltuuston niille osoittamilla määrärahoilla. Mahdolliset ylittyvät menoerät tulee kattaa vastuualueen sisäisin siirroin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee kate osoittaa ko. toimielimen muilta vastuualueilta. 8) Hallintokuntien tulee laskuttaa saatavansa säännöllisesti ja tehokkaasti laskutusohjeita noudattaen. Yleislaskutus keskitetään vuoden 2008 alussa taloustoimistoon ja toiminta tältä osin ohjeistetaan erikseen. 9) Uusia toimintoja/toimintamuotoja käyttöönotettaessa, uusien investointien alkaessa tai uudenlaisiin sopimuskäytäntöihin siirryttäessä tulee kirjanpidosta varmistaa oikea kirjauskäytäntö/hankenumero.

6 6

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Ulvilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2014 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 18 30.03.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Kaupunginvaltuusto on 7.12.2010

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 13.1.2014 Hallintokunnille VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 17.12.2013 vuoden 2014 talousarvion kaupunginhallitus antaa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sisällys: 1. Yleistä 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 4. Raportointi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

Nykyiset säännökset ( ja vanha sisäisen valvonnan ohje

Nykyiset säännökset ( ja vanha sisäisen valvonnan ohje Taloutta koskevien pykälien muutokset Ehdotus 527 / 00.01.01 /2015 Kunnanhallitus 9.3.2015 Nykyiset säännökset ( ja vanha sisäisen valvonnan ohje 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan Iitin kunnan taloussuunnittelua,

Lisätiedot

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 527 / 00.01.01 / 2015 Kunnanhallitus 9.3.2015 Sisällys 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

RAAHEN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET RAAHEN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 16.02.2004 85 Voimaantulo 16.02.2004 1. Yleistä sisäisen valvonnan sisällöstä Sisäinen tarkkailu Laissa ei ole tarkemmin määritelty

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO 43 KÄYTTÖTALOUSOSA 44 45 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot