Kokonaisarkkitehtuurin haasteet ja hyödyt. Ari Wahlstedt, KTT Jyväskylän kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisarkkitehtuurin haasteet ja hyödyt. Ari Wahlstedt, KTT Jyväskylän kaupunki"

Transkriptio

1 Kokonaisarkkitehtuurin haasteet ja hyödyt Ari Wahlstedt, KTT Jyväskylän kaupunki

2 Taustaa Tietohallintolaki edellyttää kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua ja kuvaamista. Kokonaisarkkitehtuuri on suunnittelu- ja ohjausväline, jonka hyödyntämisellä pyritään varmistamaan, että tietojärjestelmäratkaisut tukevat uudistuvan palvelutoiminnan tarpeita ja ovat yhteentoimivia. (VAKAVA-hanke)

3 Nykytilan haasteet

4 Käsitteelinen haaste: KA / EA enterprise architecture / helhetsarkitektur / verksamhetsarkitektur / företagsövergripande systemarkitektur Kunta ~ yritys? Kuntalaiset ~asiakkaat? Omistajat? Kokonaisssuunnitelma nykytilasta tavoitetilaan Tavoitetila: parempaa palvelua kuntalaisille? Tietohallintolaki: Tiedon käsittelyn ja hallinnan kuvaus Kuinka eri elementit organisaatioyksiköt, ihmiset, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät liittyvät toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena

5 Käsitteellinen haaste: Tieto Data (Informaatio) Tieto (Nonaka & Takeuchi 1995) Resurssi ja tuotos (Stewart 1996) Hyvin perusteltu tosi uskomus (Niiniluoto 1999) Tulkittua informaatiota (Bates 2005) Ymmärrystä, jota on itsestään ja maailmasta (Hintsa 2013) Lakhovsky A. The conversation ca 1935

6 Kokoelma tietoa ei ole viisautta? Operatiivinen johtaminen Taktinen johtaminen Strateginen johtaminen Arvo johtaminen Viisaus Tietotaito Tieto Informaatio Data

7 Lain julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta noudattamishaaste Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri on kuvaus julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen sekä käytettyjen tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteesta ja sen osien välisistä suhteista

8 Käsitteellinen haaste: Tieto+hallinto Osa julkista hallintoa (634/2011) Tukitoiminto (634/ :n 1) turvataan julkisten hallintotehtävien hoitaminen tieto- ja viestintäteknisin menetelmin ja keinoin Toiminto (Arkistolaitoksen asiakirjasanasto 2013, SADe-hankkeen loppuraportti 2009) vastaa omalta osaltaan tiedonhallinnan organisoinnista ja johtamisesta integroi organisaation informaation ja tiedon käsittelyyn keskeisesti liittyvät toiminnat kokonaisuudeksi kattaa sekä manuaalisten että sähköisten tietojärjestelmien kantaman tietosisällön samoin kuin ihmiset tiedonlähteinä: kaikki tiedon hallintaan, käsittelyyn, välittämiseen ja esittämiseen liittyvät periaatteet, toiminnot, järjestelmät ja tekniikat Hallinto (Ihalainen 2010) tiedon, tietovarantojen, johtamisen, toimintaprosessien ja informaatioteknologian hallinto Joukko ohjaustoimenpiteitä (Voutilainen 2007) joilla kehitetään, ylläpidetään ja varmistetaan tietovarantojen yhteensopivuus, hankinta, tietoturva ja taloudellisuus Joukko toimintoja (Tietohuollon sanasto 1993) ohjaavat ja tukevat yhteisön tietohuoltoa Sisältää asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan (Arkistolaitoksen asiakirjasanasto, JHKA)

9 Tietojohtaminen Tietohallinto Tietohallinnossa on kyse informaation hallinnasta Tietojohtamisessa on kyse tietoon, osaamiseen ja tietämykseen kytkeytyvien seikkojen muodostaman kokonaisuuden johtamisesta Tietohallinnolla on merkittävä tehtävä tietojohtamisessa, se tarjoaa informaatiota tiedon käyttäjille. Tietojohtaminen käsittää myös henkilöstöjohtamiseen liittyviä seikkoja eli ihmisten johtamista. Käsitys tiedon sosiaalisuudesta ja dynaamisuudesta erottaa tietojohtamisen informaation hallinnasta (Huotari, Hurme & Valkonen 2005: , 49 50).

10 Jyväskylän kaupungin Tietohallinto Nettoyksikkö, kuuluu Jyväskylän kaupungin konsernihallintoon (Konsernihallinnon toimintasääntö) Tehtävänä on tukea kaupungin johtamista ja palvelujen tuottamista, turvata päätöksenteon ja palvelujen tehokkuus ja taloudellisuus ajantasaisin ja luotettavin tiedoin sekä toimia tuloksekkaasti Tuottaa tietotekniikka- ja telepalveluja kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille. Tietohallinto vastaa tietohallintostrategioiden toteuttamisesta ja koordinoinnista Tiimiorganisaatio hallinto, tietojärjestelmien suunnittelu-, kehitys-, käyttöönotto-, ylläpito- ja tukipalvelut, tekninen toiminta ja tietoliikennepalvelut, työasemien tukipalvelut, helpdesk/asiakastuki ja koulutuspalvelut

11 Strateginen haaste Tietojärjestelmien arkkitehtuurin hallintamalli kuvaa, miten tietojärjestelmiä ja niiden kuvauksia sekä kehittämissuunnitelmaa toteutetaan, järjestelmätyötä johdetaan ja miten tehtyjä linjauksia hyödynnetään kytkettynä kaupungin muuhun kehittämistoimintaan. Kaupungin tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurimalli tehdään julkisen hallinnon arkkitehtuurin hallintamallin pohjalta sovittaen se kaupungin toimintaympäristöön. Kokonaisarkkitehtuurimalli on johdon ja tietohallinnon yhteinen kehittämis- ja johtamismenetelmä, jolla määritetään toimintaa tukeva yhtenäinen ict-ympäristön tavoitetila. (2011 asetettu strateginen tavoite Jyväskylän kaupungin vuoden 2012 talousarvioon: Kohta 6. Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri)

12 Yleisiä haasteita Heikko painoarvo organisaation päätöksissä Ei suoria henkilöresursseja Eri organisaatiotasoilla ei olla tietoisia arkkitehtuurityön tehtävistä, tavoitteista eikä hyödyistä Työhön osallistuvien motivaatio työhön on huonontunut, koska työ ei ole saanut sille kuuluvaa merkitystä toiminnan kehittämisessä Työ koetaan olevan enemmänkin konsulttien harrastamaa kikkailua uusilla menetelmillä ja kuvauksilla

13 Haasteita ja ratkaisuja Yleinen muutosvastarinta, ymmärrys -> Viestintä, koulutus Sitoutuminen -> Johtaminen Organisointi -> Hallintamalli (top-down) Taloudellisuus -> KA-budjetti, ROI tavoitteille Koordinointi (aika ja henkilöstö) -> Kehittämispolku Osaaminen -> Koulutussuunnitelma Tulokset -> Tekemällä Mittaus -> Tavoitteet Vaikuttavuus -> Järjestelmähankinnat hallintamallin mukaisesti Prossessimallinnus -> Yhteinen ohjeistus

14 Ajankäyttöhaaste: Karkkitehdin työnkuva Strategia Kyky soveltaa teknologian tuntemustaan edustamansa organisaation aseman parantamiseksi suhteessa saman toimialan organisaatioihin. Hallitsee projekti- ja hankehallinnan periaatteet ja pystyy toimimaan yhteistyössä projekti- tai hankepäällikön kanssa. Ymmärtää hankkeiden taloudelliset perusteet ja niiden vaikutuksen teknologiavalintoihin. Johtaminen Ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin hankkeen sidosryhmiin. Pystyy mentoroimaan muita tiimin jäseniä. Muodostaa vahvoja tiimejä jotka saavuttavat tuloksia. Taktiikka Kerää ja jalostaa niin liiketoiminnallisia kuin teknisiä vaatimuksia. Osaa suunnitella, dokumentoida, ylläpitää ja katselmoida arkkitehtuurimalleja. Tuottaa tarkoituksenmukaisia projektidokumentteja. Kykenee muokkaamaan projektin tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi tarvittavia taktiikoita projektin kuluessa. Organisaatiopolitiikka Tunnistaa hankkeen kannalta keskeiset vaikuttajat ja kykenee muodostamaan heidän kanssaan toimivat suhteet hankkeen onnistumisen varmistamiseksi. Tunnistaa organisaation poliittiset suhteet ja kykenee vaikuttamaan niihin ajamansa hankkeen eduksi. Viestintä Kyky tuottaa laadukasta ja tarkkaa dokumentaatiota hankkeista. Kyky esittää teknistä sisältöä johdonmukaisesti ja selkeästi. Pystyy vaikuttamaan muihin ja hallitsee konfliktitilanteita tehokkaasti. Osaa sovittaa esitystapaa kohdeyleisön mukaan.? Teknologiaosaamisen laajuus Hallitsee arkkitehtuurin suunnittelun parhaat käytännöt ja kykenee soveltamaan niitä eri teknologioihin ratkaisun aikaansaamiseksi. Pystyy kertomaan näkemyksensä teknologian kehittymisestä ja ymmärtää sovellus- ja infrastruktuuriarkkitehtuurin vuorovaikutuksen. Pystyy soveltamaan osaamistaan tarkoituksenmukaisten arkkitehtuurien suunnittelemiseksi. Teknologiaosaamisen syvyys Hallitsee yksityiskohtaisesti vähintään kahden teknologia-alueen käsitteet ja sovellutukset esim. sovellus- ja referenssiarkkitehtuurit. Kykenee omaksumaan uusia teknologioita nopeasti.

15 Kognitiivinen haaste Uncomfort ZONE Comfort ZONE Kathy Sierra, 2011

16 Yhteentoimivuuden haaste Kuinka monta lausetta/esitystä/kuvausta tarvitaan ja kuinka paljon keskustelua (informaatiota ja informaation tulkintaa) tarvitaan, että syntyy ymmärrys tehdä päätöksiä ja edistää asioita yhteentoimivuuden edistämiseksi? Minä en ole kuullut enkä ole pystynyt lukemaan, niin on mahdoton ottaa kantaa. Pitäisi päästä kuuntelemaan koko puhe ja sitä kautta saisi kokonaisviestin asioista. Vaikea ottaa muutamaan lauseeseen kantaa, se on mahdotonta. (Ilta-Sanomat :56)

17 Tavoitetilan hyödyt

18 Merkkejä KA tarpeesta 1. Organisaation eri osat antavat samaan asiakysymykseen vastakkaisen vastauksen 2. IT on pullonkaula toiminnalle 3. Organisaation eri osissa on erilaisia prosesseja ja järjestelmiä toteuttamassa samaa toimintoa 4. Uudet vaatimukset tai raportointitarpeet vaativat suuria ponnistuksia ja muutoksia 5. Organisaatio ei pysty reagoimaan muutoksiin nopeasti

19 IT-hyödyt 1. Paljonko kaupungilla käytetään IT-palveluihin? 2. Missä on päällekkäisiä IT-palveluja käytössä? 3. Mitkä kaupungin toiminnot ja palvelut tarvitsevat erityisesti IT-palveluita? 4. Mitkä IT-palvelut tarvitaan koko kaupungin käyttöön? 5. Kuinka hyviä kaupungin IT-palveluiden pitää olla? 6. Mitkä ovat IT-palveluiden kriittisyysluokat? 7. Mitä tietoturvariskejä kaupunki on valmis ottamaan? 8. Kenen vastuulla on, jos IT:n kehitystyö epäonnistuu?

20 KA ajattelu ja menetelmä Hyödyt JHS179:stä Järjestelmällinen suunnittelu Organisaation rakenteiden uudelleenkäyttö Päällekkäisten rakenteiden poistuminen Dokumentoidut toimintamallit ja rakenteet Organisaation rakenteiden vakiointi Organisaation rakenteiden yhteiskäyttö Rakenteiden kustannusten optimointi Järjestelmäsuunnittelu osa toiminnan kehittämistä Päällekkäinen kehitys poistuu Laadukkaampi tilannetieto organisaatiosta Muutosten vaikutuksien hallinta: syy -seuraus Parempi ymmärrys kehittämiskohteista Nopeammin paremmat päätökset muutoksista Nopeampi reagointi muutoksiin Investointien parempi kohdentuminen Investointien riskien pieneneminen Suurempi kehitys-potentiaali ja muutosnopeus Parempi riskienhallinta

21 Yleisiä hyötyjä 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 2. Laatutyö ja riskien hallinta 3. Toiminnan prosessien kehittäminen 4. Hankintojen johtaminen 5. Lain noudattaminen 6. Kokonaisuudesta erillään oleva jäsentyy työn kautta mukaan kokonaisuuteen = yhteentoimivuus 7. Pitkäjänteisen järjestelmällisen suunnittelun tulokset

22 Kehittämishyöty Kehittämisen haaste Kehittämishankkeita paljon (kehittäjä ja käyttäjäorganisaatiot) Toiminta liian monimutkaista, ei resursseja toimintaan ja kehittämiseen samaan aikaan Muutoshankkeet hitaita Hankkeiden lopputulokset eivät vaikuta Ei tietoa muutosten vaikutuksista Kilpailuttaminen hankalaa KA - ratkaisu Hallitaan paremmin kuormitusta, hankesalkkua ja aikatauluja Yhteinen tavoite osallistaa sidosryhmät. Parempi resurssien allokointi Asettaa strategisen muutoksen rajat Muutosten vaikutukset muihin järjestelmiin ovat tunnistettavissa ja hallittavissa. Toteutetaan muutokset laadukkaasti Nykyiset resurssit tunnistetaan ja täydennetään tavoitteiden saavuttamiseksi, mahdollisesti uudella tavalla Toiminnan strategia asettaa KA-tavoitteet ja tarvittavat resurssit

23 Strateginen hyöty Oppiminen, arviointi Strateginen suunnittelu Reunaehtoja strategialle Painopisteiden valinta Toimintamalli Vaatimusten määrittely KA Kesk. ominaisuuksien määrittely Yhteisesti noudatettavat linjaukset Kehittäminen ja päivitys Toiminnan perusta - Ydinprosessit - Johtamisjärjestelmä Toiminnan perustan luominen ja hyödyntäminen (Ross et al 2008)

24 Yhteenveto hyödyistä Ihan sama tiedostetaanko asia vai ei, mutta järjestelmällä (organisaatiolla) on aina arkkitehtuuri, kuten yrityksellä on yritysarkkitehtuuri. Jokainen voi miettiä että kumpi on paremmin hallittavissa oleva, tietoisesti rakennettu arkkitehtuuri, jossa vastuut on jaettu harkiten, vai ad hoc työn tuloksena syntynyt arkkitehtuuri, jossa vastuut ovat jakautuneet satunnaisesti eikä kenellekään ole kokonaiskuvaa vallitsevasta tilanteesta. unknown, CIO/Talentum :58

25 Maltillinen muutos KA-hyödyt (Vilpola & Kourin, 2006) 1. Perustoimintojen ja rutiinien muutokset 2. Mahdollisuudet parempaan ohjaamiseen 3. Strategisen aseman parantaminen Strategisen suunnittelun ja arkkitehtuurin välinen vuorovaikutus tärkein kohta Strateginen suunnittelu & kokonaisarkkitehtuuri sidottava yhteen Onnistuneen jalkauttamisen edellytys on johdon ehdoton sitoutuminen asiaan, ymmärryksen syntymisen jälkeen

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan johtaminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan johtaminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan johtaminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä muodostavat valmennuspolun 1. Toiminnan johtaminen 2. Toiminnan

Lisätiedot

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat... 4 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä... 5 4. Ohjelmakauden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Syksy 2014

Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Syksy 2014 Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Tietohallinnon strategisen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi TIETOHALLINTOMALLIN soveltamisohje julkiselle hallinnolle www.tietohallintomalli.fi VALTIONVARAINMINISTERIÖN JA ICT STANDARD FORUMIN YHTEISTYÖ Julkisen hallinnon ICT-strategiassa on asetettu tavoite, että

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet Määrittely 1.00 Päiväys 4.4.2012 Tiivistelmä 4.4.2012 2 (20) Tämä dokumentti sisältää julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet.

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty 13.1.2010 Tarkastaja:

Lisätiedot

Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin osaamistarpeisiin vastaaminen hyvinvointipalveluissa

Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin osaamistarpeisiin vastaaminen hyvinvointipalveluissa Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin osaamistarpeisiin vastaaminen hyvinvointipalveluissa Juha Mykkänen Tutkimusjohtaja, FT Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot