Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi"

Transkriptio

1 Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä

2 Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen tuloksellisimmista ja kiinnostavimmista yliopistoista. Se on linjannut tavoitteekseen olla painoaloillaan Suomen johtava tiedeyliopisto, joka tutkimuksen kärkialoillaan yltää ylimmälle kansainväliselle tasolle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yliopistossa vallitsee ammattimaisesti tutkimusta ja opetusta tukeva johtamis- ja palvelukulttuuri. Jyväskylän yliopistoon on asetettu syksyllä 2011 työryhmä, jonka tehtävänä on ohjata kokonaisarkkitehtuurityötä. Asettamiskirjeen mukaan kokonaisarkkitehtuurissa pidetään lähtökohtana yliopiston ydintoimintojen prosesseja ja arkkitehtuurityö tulee osaksi yliopiston johtamista ja strategiaa. Arkkitehtuurin avulla kuvataan kuinka organisaation toiminta, prosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Periaatteiden sekä kokonaisuutta jäsentävien kuvausten ja uuden ajattelutavan vaikutus kohdistuu laajasti ydin- ja tukitoimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Arkkitehtuurityö ei ole projekti eikä vain tietohallinnon johtamisen väline. Arkkitehtuurityöllä vahvistetaan Jyväskylän yliopiston dynaamisuutta ja kykyä vastata tulevaisuudessa tiedeyhteisön haasteisiin sekä tietoyhteiskunnan asettamiin muutostarpeisiin ketterällä tavalla. Arkkitehtuuriperiaatteet strategian toteuttamisen väline Yliopiston strategia, arvot ja eettiset periaatteet luovat yleisen perustan niitä tarkentaville ja täydentäville periaatteille. Arkkitehtuuriperiaatteiden avulla varmistetaan, että yliopiston toimintaa kehitetään myös käytännössä strategian ja arvojen osoittamaan suuntaan. Arkkitehtuuriperiaatteet ovat yhdenmukaiset laatutyön periaatteiden kanssa. Yliopiston toimintakulttuuri rakentuu avoimuuden, tasa-arvon ja luottamuksen varaan. Tekemällä toiminnan kehittämisen lähtökohdat näkyviksi ja jokapäiväistä työtä ohjaaviksi, tuetaan yliopiston eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista. Yleiset arkkitehtuuriperiaatteet on johdettu yliopiston keskeisistä arvoista ja strategisista kehittämistavoitteista. Kokonaisarkkitehtuuriajattelun mukaisesti periaatteet on tarkoitettu noudatettaviksi yliopiston toiminnassa ja sen kehittämisessä. Yleisten arkkitehtuuriperiaatteiden käyttöönottoa ja käyttöä edistää se, että ne tarkennetaan käytännön työohjeiksi yksikkö- ja hankekohtaisesti. Erityisesti IT-palveluiden kehittämisessä tarvitaan tarkennetut toiminnan kehittämistä ohjaavat periaatteet. Yleisten arkkitehtuuriperiaatteiden lisäksi tässä dokumentissa esitellään tarkennuksena kokonaisarkkitehtuurityön arkkitehtuuriperiaatteet. Kehittämishankkeita perustettaessa tulee tarkastella, miten hyvin hankkeet toteuttavat yleisiä arkkitehtuuriperiaatteita ja noudattavat näin yliopiston strategiaa ja arvoja. 2 Arkkitehtuuriperiaatteet 1.1

3 Toiminnan kehittämisen periaatteet Kuva 1. Jyväskylän yliopiston toiminnan kehittämisen periaatteet (yleiset arkkitehtuuriperiaatteet). Kokonaisetu Strategia- lähtöisyys Tieto Kehittyminen Toiminta- lähtöisyys Käyttäjä- keskeisyys Laatu Osaaminen Yhdenmukaisuus Yhteiset palvelut Liikkuvuus Yhteentoimivuus Läpinäkyvyys Omistajuus Vaikuttavuus Vastuullisuus Kokonaisetu Yliopiston toimintojen kehittämisessä lähtökohtana ovat tiedeyhteisön ja yhteiskunnan tarpeet sekä kokonaisedun maksimointi. Strategialähtöisyys Toiminnan kehittämisen lähtökohtina ovat yliopiston strategia, johtaminen ja ydintoimintojen prosessit. Toimintalähtöisyys Yliopiston toimintaa ja sen tarjoamia tukipalveluita kehitetään ydintoiminnan tarpeista lähtien. Yhdenmukaisuus Yliopistossa noudatetaan yhdenmukaisia toimintatapoja. Tällä parannetaan yhteistyön sujuvuutta ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä eri yksiköissä ja niiden välillä. Yhteiset palvelut Keskitettyjä palveluita tarjotaan organisaation kokonaisetu huomioiden yliopiston eri yksiköille ydintoiminnan ja tukitoiminnan tueksi. Yliopiston palvelut hyödyntävät kansallisia ja korkeakoulusektorin sekä yliopistojen yhteisiä palveluita, erityisesti ITpalveluita ja tietovarantoja. Käyttäjäkeskeisyys Yliopiston toimintamallia, palveluita ja ratkaisuja kehitetään asiakas- ja käyttäjäkeskeisesti. Liikkuvuus Yliopiston tarjoamat palvelut tukevat opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti. Arkkitehtuuriperiaatteet 1.1 3

4 Yhteentoimivuus Yliopiston palvelut ja tiedot ovat keskinäisesti yhteentoimivia. Erityistä huomiota tähän kiinnitetään tietojärjestelmien kehittämisessä ja hankinnassa. Tieto Yliopisto vastaa omistamistaan strategisista tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä henkilöstöä koskevista tiedoista. Yliopiston on vastattava toimintaansa liittyvien tietojen tietoturvasta, tietosuojasta ja säilytyksestä. Kehittyminen Yliopisto ja sen osaamispääoma kehittyvät jatkuvasti vastaamaan yhteiskunnan muuttuvia tarpeita. Kehittymistä tapahtuu sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Kehittymistä ohjataan strategialla, jota tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa. Laatu Yliopiston toiminnan kehittämisessä painopiste on määrän sijasta laadussa. Laadunhallinnalla tuetaan ja arvioidaan organisaation kehittymistä. Laatu- ja kokonaisarkkitehtuurityö on yksi yliopiston keskeisiä hallinnollisia prosesseja. Läpinäkyvyys Yliopiston toiminta ja kehittäminen on avointa ja läpinäkyvää. Palvelukokonaisuuksia, palveluita ja tietojärjestelmiä kehitetään läpinäkyvästi. Omistajuus Yliopiston toiminnan ydin- ja tukiprosesseille, tietojärjestelmille, tiedoille ja tekniselle infrastruktuurille on nimetty omistajat sekä kehittämisen että ylläpidon kannalta. Osaaminen Yliopiston tutkimus-, opetus- ja tukitoimintojen henkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti. Vaikuttavuus Yliopiston opetus ja tutkimus vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan ja tiedeyhteisöön. Yliopiston opetuksella ja tutkimuksella pystytään vastaamaan yhteiskunnan kehittymistarpeisiin. Vastuullisuus Yliopisto toimii vastuullisesti työntekijöitään ja opiskelijoitaan kohtaan. Yliopisto on vastuullinen yhteiskunnan tarpeiden palvelija tuottaessaan korkeinta opetusta ja tutkimusta. Yliopisto mahdollistaa sekä henkilökuntansa että opiskelijoidensa osaamispääoman kartuttamisen niin, että he pystyvät toimimaan vastuullisesti omassa yhteisössään ja yhteiskunnassa. 4 Arkkitehtuuriperiaatteet 1.1

5 Kokonaisarkkitehtuurityön periaatteet Kokonaisarkkitehtuurityöllä Jyväskylän yliopistossa tuotetaan tietoa ja välineitä (kuvauksia, raportteja, yhteistyömenetelmiä), jotka auttavat yliopiston johtoa ja hankkeissa työskenteleviä henkilöitä toimimaan ja tekemään päätöksiä niin, että yliopiston kokonaisvaltainen, strategian mukainen kehittäminen onnistuu laadukkaasti ja ydintoimintojen tarpeet parhaimmalla tavalla huomioiden. Kokonaisarkkitehtuurityöllä tuetaan tiedolla johtamista ja prosessien systemaattista kehittämistä. Alla on kuvattu, miten yliopiston toiminnan kehittämisen periaatteet toteutuvat kokonaisarkkitehtuurityössä. Kokonaisetu Arkkitehtuuriryhmä ja arkkitehtuurivastaava huolehtivat, että yliopiston arkkitehtuuria kehitetään palvelemaan ydintoimintojen (tutkimus ja opetus) tarpeita yliopiston strategian mukaisella tavalla. Arkkitehtuuriryhmä ja arkkitehdit osallistuvat valtakunnalliseen korkeakoulusektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen, jonka tavoitteena on yhteistyön, yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Strategialähtöisyys Arkkitehtuurityön lähtökohta on yliopiston strategia. Arkkitehtuuriryhmä vastaa, että arkkitehtuurimalli (kehys, hallintamalli ja kypsyystasomalli) tukee yliopiston strategian mukaista kehittämistä. Toimintalähtöisyys Arkkitehtuurikuvauksia laadittaessa huolehditaan siitä, että ydinprosessit ovat ensisijaisia ja tavoitetilan kuvausten perustana ovat toimintaprosessien kuvaukset. Arkkitehdit huolehtivat, että prosessikuvaukset ovat jatkuvasti ajan tasalla. Toimintalähtöiset arkkitehtuurin kuvaukset tehdään sekä nyky- että tavoitetilasta. Arkkitehtuurin metamallin kehittämisessä huomioidaan toimintalähtöisyys. Toiminta-arkkitehtuuri tulee tarkistaa aina, kun malliin tehdään muutoksia. Yhdenmukaisuus Arkkitehtuuriryhmä varmistaa, että kaikkia kehittämishankkeita tarkastellaan samojen kokonaisarkkitehtuurin mukaisuuden arviointikriteereiden mukaan. Arkkitehdit huolehtivat, että tarvittavat arkkitehtuurikuvaukset tehdään yhteisesti hyväksyttyjen standardien ja notaatioiden mukaisesti. Yhteiset palvelut Arkkitehdit ja laatuvastaavat pitävät keskitetysti yllä kokonaisarkkitehtuurikuvauksia. Kuvauksia hyödynnetään koko yliopistossa toiminnan kehittämisessä, laadunhallinnassa ja riskienhallinnassa. Arkkitehdit tuottavat raportteja sekä laatutyön, riskienhallinnan että toiminnan kehittämisen ja muutostenhallinnan tarpeisiin. Arkkitehdit auttavat löytämään yhteisiä palveluja. Käyttäjäkeskeisyys Arkkitehdit pyytävät sekä eri käyttäjäryhmiltä että yksittäisiltä käyttäjiltä palautetta nykyisestä toiminnasta sekä siinä käytettävistä välineistä, sekä parannusehdotuksia näihin. Organisaatiota kuvaavat raportit ovat luettavia ja vastaavat johdon ja toiminnan kehittäjien tietotarpeita. Liikkuvuus Arkkitehdit huolehtivat, että liikkuvuus on otettu huomioon nykytilan kuvauksissa sekä tavoitetilan suunnittelussa toiminnan, tietojen, tietojärjestelmien ja teknologian näkökulmista. Kuvausjärjestelmä on käytettävissä paikkariippumattomasti. Arkkitehtuuriperiaatteet 1.1 5

6 Yhteentoimivuus Arkkitehtuuriryhmä ohjaa parantamaan toimintaprosessien, tiedon, tiedonsiirron ja järjestelmien keskinäistä yhteentoimivuutta. Arkkitehdit seuraavat yhteentoimivuuden kehitystä, erityisesti kansallisen tason korkeakoulusektorin kehittämistyössä. Tieto Arkkitehdit huolehtivat, että yliopiston tietoarkkitehtuurin nykytila on ajantasaisesti kuvattu. Arkkitehdit huolehtivat, että tietoarkkitehtuurin tavoitetilassa pyritään kohti yleisesti hyväksyttyjä kansallisia ja eurooppalaisia tutkimus- ja opetustoiminnan tietoarkkitehtuureja (XDW ja CERIF/euroCRIS), mikä mahdollistaa mm. tietojen standardimuotoisen raportoinnin OKM:lle. Tietoarkkitehtuurin kehittämisessä huolehditaan tietovarastoinnin master data managementista. Kehittyminen Arkkitehtuurityöhön kuuluu olennaisena osana organisaation ja sen yksiköiden toiminnan tavoitetilan kuvaaminen. Arkkitehdit vertaavat nyky- ja tavoitetilan kuvauksia ja osoittavat kehittämispolkuja tavoitetilan saavuttamiseksi. Tämä auttaa organisaatiota kehittämään toimintaa strategian mukaiseen suuntaan. Laatu Arkkitehdit tuottavat yhteistyössä laatuvastaavien kanssa kuvauksia, joita voidaan laajasti hyödyntää laadunhallinnassa. Kuvauksiin liitettävien laatuindikaattorien avulla voidaan tuottaa raportteja laadunvalvontaa ja -kehittämistä varten. Tavoitetilan kuvauksien avulla laatutyön prosessikuvauksia voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Kokonaisarkkitehtuurityön kypsyystasoa ja laatua arvioidaan osana laadunarviointityötä. Läpinäkyvyys Kokonaisarkkitehtuurityön prosessi ja hallintamalli ovat läpinäkyviä, ja niitä käytetään ja kehitetään vuorovaikutuksessa organisaation eri yksiköiden ja esimiestasojen kanssa. Arkkitehtuurikuvaukset lisäävät läpinäkyvyyttä sekä toiminnan että teknisten palvelujen osalta ja niiden välillä. Omistajuus Kuvaukset osoittavat omistajan kaikille kuvattaville komponenteille. Arkkitehtuurityöllä pyritään siihen, että kaikilla ydinprosesseilla ja niihin liittyvillä resursseilla on vastuuhenkilö sekä kehittämisessä että ylläpidossa. Osaaminen Arkkitehtuurityötä tekevät henkilöt kehittävät osaamistaan aktiivisesti tietoa etsien ja tekemällä yhteistyötä korkeakoulusektorilla sekä osallistumalla aktiivisesti kansainvälisesti korkeatasoisiin koulutuksiin. Vaikuttavuus Arkkitehtuuriryhmä valvoo, että kuvausten avulla luodaan yliopiston toiminnasta järjestynyt kokonaiskuva, johon sisältyvät kaikki toiminnan osa-alueet ja niiden väliset yhteydet. Arkkitehtien työnä on luoda tietosisällöstä raportteja, jotka parhaalla tavalla auttavat yliopiston johtoa ja kehittämistehtävissä työskenteleviä organisaation kehittämisessä. Osallistumalla valtakunnalliseen korkeakoulusektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen arkkitehdit voivat vaikuttaa sektorin toimintaedellytysten parantamiseen. 6 Arkkitehtuuriperiaatteet 1.1

7 Vastuullisuus Arkkitehdit ja nimetyt laatuvastaavat toimivat vastuullisesti kuvaamalla vain todellisia organisaation nykytilan toimintoja ja osia, sekä ylläpitämällä nykytilan ja tavoitetilan kuvauksia jatkuvasti. Arkkitehdit tuottavat kuvaustietokannasta oikeellista ja ajankohtaista tietoa helposti luettavien raporttien muodossa sitä tarvitseville. Periaatteiden hyödyntäminen käytännössä Toiminnan kehittämisen periaatteita hyödynnetään systemaattisesti ydintoimintojen ja niiden tuen kehittämisessä. Periaatteet esitellään henkilöstölle toiminnan kehittämiseen liittyvien koulutusten ja tiedotustilaisuuksien yhteydessä. Periaatteista keskustellaan säännöllisesti mm. johtamiskoulutuksen yhteydessä, ja ne voidaan liittää osaksi uuden henkilöstön perehdytystietopakettia. Erityiskohdealueille, esimerkiksi IT-palveluille, tulee kirjata yleisiä periaatteita tarkentavat kohdealuekohtaiset kehittämisperiaatteet samaan tapaan, kuin tässä dokumentissa esitellyt kokonaisarkkitehtuurityön periaatteet. Periaatteita käydään läpi kyseisen kohdealueen sisäisissä koulutustilaisuuksissa, ja niistä tulee keskustella ja luoda käytännön ohjeita erillisten kehittämishankkeiden tarpeisiin. Periaatteiden hyödyntämistä ydintoiminnoissa voidaan arvioida laatutyössä tehtävien itsearviointien ja laatuauditointien yhteydessä. CAF (Common Assessment Framework, julkisen sektorin yhteinen arviointimalli) prosessin yhteydessä arvioidaan myös johdon strategiatyötä ja strategiasta viestimistä, sekä strategian noudattamista. Tässä yhteydessä on luontevaa todeta eri johtotasoilla tehtyjen päätösten strategianmukaisuus esimerkiksi tarkastelemalla toiminnan kehittämisen periaatteiden näkymistä kehittämishankkeiden perusteluissa. Erillisten kehittämishankkeiden osalta arvioinnissa voidaan huomioida, onko kyseisessä hankkeessa dokumentoitu yleisten periaatteiden käytännön soveltaminen meneillään olevaan työhön. Arkkitehtuuriperiaatteet 1.1 7

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimallit

Kokonaisarkkitehtuurimallit Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti FEAR-projekti 3/2007 Tutkimukset ja selvitykset Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot