Itsemääräämisoikeus, osallisuus ja pakon käy4ö - kotona asuvan ikäihmisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsemääräämisoikeus, osallisuus ja pakon käy4ö - kotona asuvan ikäihmisen"

Transkriptio

1 Itsemääräämisoikeus, osallisuus ja pakon käy4ö - kotona asuvan ikäihmisen näkökulmasta RAI- vertailukehi/äminen seminaari geriatrian erikoislääkäri Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus

2 Vanhuksia on moneksi YmpärivuorokauDsessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita ItsenäisesD kotona asuvat, mu/a jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset Mukaeltu prof. Kaisu Pitkälä, KohD parempaa vanhuu/a - konsensuslausuma

3 Mahdollisuus tehdä elämäänsä, hoitoaan ja palveluja koskevia valintoja on jokaisen täysivaltaisen ihmisen lakisääteinen perusoikeus KohD parempaa vanhuu/a - konsensuslausuma

4 Osallisuus Oma halu Sosiaalinen verkosto Mielekästä tekemistä Estee4ömyys Varautuminen, tulevaisuuden suunni4elu Esim. asunto, edunvalvontavaltuutus Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mm. liikunta, verenpaineen, kolesterolin ja ylipainon hoitaminen, tupakoinnin lope/aminen, terveellinen ruokavalio, D- vitamiini, osteoporoosin hoito, varfariini eteisvärinässä, kognidivinen harjoi/elu

5 Osallisuus: Ikäihmisten ideapaja Pätevä- hanke Mikä tukee hyvää kotona asumista? KoDhoito: myös puhtaus on tärkeää Teknologia: ei niin huonoa, e/ei jotain hyvääkin Ryhmämuotoisen toiminnan merkitys Pysyvien ryhmätoimintojen järjestäminen (pitkät kesätauot) Liikunnan tukeminen: kannustaminen; eritasoiset ryhmät; koulutetut ohjaajat; liikunta- ja kul/uurikummit Palveluista ja ryhmistä Jedo4aminen Eri toimijat voisivat Dedo/aa yhdessä Terveydenhuollon henkilöstö avainasemassa Palveluemännät; Paikka, josta opastusta ja neuvontaa Palvelujen ja ryhmien toteu4aminen lähipalveluina Kaupunginosiin omaa ikäihmisten toimintaa, kerhohuoneet yms. käy/öön Vapaassa käytössä olevat kuntosalit, ohjaaja paikalla neuvomassa + vertaisohjaajia ja vapaaehtoisia

6 ItsenäisesJ kotona asuvat, mu4a jotka ovat haurastumisen riskissä Itsemääräämisoikeu/a kunnioitetaan hoidon suunni/elussa ja hoidossa. Pakon käy/öä vältetään. Hoidosta sovitaan asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa.

7 Kuuntelemmeko oikeasj asiakasta vai aja4elemmeko heidän puolestaan Aito hoitoneuvo4elu Ensin kartoitetaan, vasta si/en päätetään Varautuminen, ennakoind, suunni/elu On laadi4u hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat Monia keinoja tukea arkipärjäämistä Apuvälineet, senioriasunto MuisDsairaisiin erityishuomio Palveluja koordinoiva työntekijä Hoitotahto (ElämänlaatutestamenO) Kirjataan, noudatetaan, päivitetään Geriatrinen kokonaisvaltainen arvioinj

8 Osallisuus Ehdolliste4u osallisuus Ikäihmisen toiminnan ja osallistumisen mahdollisuudet ovat sidoksissa toiseen ihmiseen (puoliso, hoitaja) Mitä rajoi/uneempi oma toimintakyky on, sitä enemmän tarvitaan toisten mahdollistamaa, tue/ua osallisuu/a Onko ongelma ikäihmisissä, jos he eivät halua osallisuuteen vai onko ongelma asenteissa ja ympäristössä To/uneet, e/ä ei kuunnella? Onko sellaista toimintaa, johon voi / haluaa osallistua? Oikeus myös kieltäytyä osallistumasta Maarit Kairala, 2010

9 Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsemääräämisoikeus on, kunnes toisin todistetaan Omaa toive/a kunnioitetaan Pakkoa vältetään: olosuhteiden pakosta

10 Ongelmana usein muisjsairaus ja kyky arvioida omaa Jlanne4aan sekä eri tahojen risjriitaiset toiveet Edunvalvonta / oikeustoimikelpoisuus Taloudelliset asiat Henkilöä koskevat asiat TestamenDntekokelpoisuus PulmaJlanteita esim. Haluaa/ei halua asua kotona; Haluaa/ei halua kodhoitoa Asunnon myynd vs. naimisiinmeno Kieltäytyy o/amasta lääkkeitä / ei avaa suuta / haluaa e/ä sydämentahdisdn otetaan pois

11 Tietoa, taitoa, asenne4a MuisDhoitajaseminaari 2012 ja hoitoneuvo/eluja ja luovia ratkaisuja Geriatrinen kokonaisvaltainen arvioind MuisDsairaat: räätälöidyt, yksilölliset hoito- ja kuntoutus sekä palvelut ja läheisten tukeminen Palvelurakennemuutos tulevaisuudessa Päävastustajamme muutoksessa ovat Mukavuudenhalu Mielikuvitukse/omuus Muutosvastarinta

12 Osallisuus: Älä auta avu4omaksi Mitä kykyjä on jäljellä? Varo passivoivaa toimintakehää Tarkoitus on, e/ä läheiset / amma^henkilöt tukevat vanhuksen voimavaroja ja omatoimisuu/a ja au/avat vain tarvi/aessa Omaishoitajien neuvonta ja ohjaus Vertaistuki Yhteyshenkilö Numero johon soi/aa Esim. Opaskirjaset Hyvä ruoka & Parempi päivä (Ikäkaste I/Pääsky- hanke)

13 Passivoiva tunnekehä vai Tai akjvoi pojlasta luo4amaan itseensä Avu4omuus aiheu4aa voimakasta ahdistuneisuu4a ja turva4omuu4a Avu4omuuden kokeminen ja ulkopuolinen apu voivat heikentää sisäisen kontrollin tunne4a Hoitaja tukee (Jedostama4omasJ) noidankehää: hoivaamisen ja omistautumisen tarve Turva4omuus ja sisäisen kontrollin puute lisäävät tarve4a vaiku4aa sosiaalisen ympäristöön: esim. huomion hakeminen, somaa^nen ja psyykkinen oireilu, yhteistyöhalu/omuus, negadivinen asenne, oman erityisaseman korostaminen Tarve kontrolloida ympäristöä aiheu4aa tunnereakjon hoitajassa: esim. sääli, kiukku, syyllisyys, myötätunto, hämmennys Mukaeltu: Sosiaalisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen näkökulma vanhenemiseen, psykologi Esa Nordling, 2005

14 Arjen akjvoinj: Älä auta avu4omaksi Itse tekeminen on arjen kuntoutusta. Arkiaskareiden suori/aminen on keskeinen tapa ylläpitää suoriutumiskykyä Minä olen tarpeellinen ja arvokas - aja/elu on keskeinen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Kaikki heikkeneminen ei ole vanhenemista, vaan voi johtua eri osa- alueiden käytön puu/eesta. Liisa Äijö, 2010 (Ikäkaste I / POLKKA- hanke)

15 Arjen akjvoinj - suunnitelma Miten lisätään liikuntaa arkeen? Mitä mukavia askareita on arjessa, mitä lisää? Miten sitoutetaan, innostetaan ikäihminen? Miten vedetään yhtä köy/ä ja tuetaan? Miten seurataan tuloksia? Mitkä omat asenteeni ovat esteenä kuntoutumisen ihmeisiin? Liisa Äijö, 2010 (Ikäkaste I / POLKKA- hanke)

16 Ft Liisa Äijö, POLKKA- hanke Arjen akjvoinj - suunnitelma Asiakkaan voimavarat Tavoi4eet Keinot, menetelmät Sitou4aminen, sidosryhmät, info, seuranta

17 Ratkaisu- voimavarakeskeinen lähestymistapa: ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin Ei etsitä syitä, elleivät ne ole ilmeisiä Kaikki asiat eivät aina ole ratkaistavissa, aina on kuitenkin löyde/ävissä tavoi/eita, päämääriä sekä voimavaroja, joilla voi päästä hankaluuksista eteenpäin tai kestää niitä paremmin

18 Näkökulman muutos: toimintakyvystä toimijuuteen Huomio toimintaan, toimintakäytäntöihin, toimintadlanteisiin eli arkielämään ja pärjäämiseen Vrt opeta kalastamaan, tekemään kaivo

19 Monessa voi olla mukana

20 Mistä suomalainen nauoi? Luonto (meri, järvi, metsä, taivas) Nukkuminen tavallista pidempään Rentoutuminen Hiljaisuus Hyvä ruoka Musiikki Hieronta

21 Elämän merkityksellisyys Merkityksellisyyden tunne voi lii/yä mihin tahansa asiaan, jonka ihminen tuntee itselleen tärkeäksi

22 KohJ parempaa vanhuu4a: Millaista hoitoa ja hoivaa vanhuudessa tarvitaan? Itsemäärääminen Hoito asiakkaan ehdoilla Palvelujärjestelmän tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus AmmaDllinen osaaminen Monituo/ajamallin hallinta Yksilökeskeinen palvelu KoDhoidon uudet tuulet Omaishoitajien asema Hoitoa tarpeen mukaan Lääkehoidon ongelmat Kuntoutusta kohdennetusd ja intensiivisesd Pitkäaikaissairaan podlaan kuolema h/p://www.terveyspor^.fi/kodsivut/docs/f /konsensuslausuma20122.pdf h/p://www.duodecim.fi/web/kodsivut/koulutus/- /naytasivu/83042/128156/konsensuskokous2012.html

23 Kiitos

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Suunnista voimavarojesi lähteille

Suunnista voimavarojesi lähteille Suunnista voimavarojesi lähteille Tervetuloa suunnistamaan sinuun Ihmisen elämä on kokonaisvaltaista. Monet arkeen kuuluvat elementit joko vahvistavat tai heikentävät ihmisen selviytymistä ja jaksamista.

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

HOIVA JA HUOLENPITO 1

HOIVA JA HUOLENPITO 1 HOIVA JA HUOLENPITO 1 SISÄLLYS HOIVA JA HUOLENPITO...1 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSTEET...3 1.1 SOSIAALIHUOLTOLAKI...4 1.2 KUNTA...7 1.3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ...8 1.4 SOSIAALI-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä Päivän aikataulu Klo 9.15 Klo 10.00 Klo 12.00 13.00 Johdanto yksilökeskeiseen ajatteluun ja toimintaan Yksilökeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Oma ääni ja oikeus omaan elämään. Pirjo Valtonen

Oma ääni ja oikeus omaan elämään. Pirjo Valtonen Oma ääni ja oikeus omaan elämään Pirjo Valtonen Ihmisarvo + Ihmisoikeudet Ihmisarvoa ei ansaita, vaan se on oikeutettu tila kaikille ihmisille Ihmisoikeudet takaavat oikeuden elää itsenäisesti ja olla

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot