Kirjallinen aineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjallinen aineisto"

Transkriptio

1 Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

2 2 Sisällysluettelo 1 Kirjallisen aineiston merkitys arvioinnissa Toimitettava aineisto ja sen toimitustapa Hakemus Hakemukseton vaihtoehto Kirjallisen aineiston tietosisältö ja esitystapa Organisaation yleiskuvaus Toiminnan kuvaus Tulosten kuvaus... 9 Liite Hakemuksen tai vastaavan kirjallisen aineiston sisältö, tarkistuslistat

3 3 Toimintaympäristö Sidosryhmien tarpeet ja odotukset 1 Johtajuus 2 Strategia 3 Henkilöstö 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut 4 Kumppanuudet ja resurssit 6 Asiakas- 7 Henkilöstö- 8 Yhteiskunta- 9 Toiminnan tulokset Miten asioita ja ihmisiä johdetaan Miten toimintasuunnitelmat laaditaan ja toimeenpannaan Miten suunnitelmat toteutetaan Strategia Toiminta Tulokset Oppiminen Miten onnistumista mitataan & Millaisia tuloksia on saavutettu Kuva 1. EFQM Excellence mallin punainen lanka (Strategia Toiminta Tulokset & Oppiminen eli strategian ja toiminnan tosiasiapohjainen kehittäminen) kuvaa EFQM-mallin perusajatusta. Nuolikuvion alla esitetään tiivistettynä kysymykset, joihin yhdeksällä eri arviointialueella (Johtajuus, Strategia jne.) haetaan vastausta. Arviointialueet jakaantuvat edelleen 32 arviointikohdaksi, jotka esimerkkeineen erinomaisesta toiminnasta täsmentävät näitä pääkysymyksiä. 1 Kirjallisen aineiston merkitys arvioinnissa Excellence Finland kilpailu ja -arvioinnit kannustavat organisaatioita toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Arviointien keskeinen tavoite on edistää arvioitavan organisaation menestystä tunnistamalla ja raportoimalla siihen vaikuttavat merkittävimmät toiminnan vahvuudet ja parantamismahdollisuudet. Ymmärtääkseen organisaatiota ja voidakseen tehdä osallistujalle hyödyllisen arvioinnin arviointiryhmä tarvitsee mahdollisimman kattavat tiedot organisaation toimintaympäristöstä, strategiasta, toiminnasta ja tuloksista EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointikohdittain. Arvioinnissa tarvittavat tiedot kerätään pääosin kolmesta lähteestä arviointiprosessin (kuva 2) aikana: 1. julkisesti esim. osallistujaorganisaation kotisivuilta saatavilla oleva aineisto, 2. hakemus tai sitä sisällöltään vastaava muu kirjallinen aineisto sekä 3. arviointikäynti; arviointiworkshop (optio arviointi-tasolla), johdon, esimiesten ja henkilökunnan haastattelut ja havainnointi. Hakijan toimittaman hakemuksen tai muun kirjallisen aineiston perusteella arviointiryhmä muodostaa itselleen kokonaiskuvan organisaatiosta, suunnittelee arviointikäynnin ja tekee osan arviointityöstä. Hyvä hakemus tai vastaava aineisto kuvaa johdonmukaisesti mm. - hakijaorganisaation ja sen perustehtävän - asiakas-, henkilöstö- ja muut sidosryhmät sekä toimintaympäristön - strategiset haasteet, valinnat, päämäärät, suunnitelmat ja tavoitteet, joilla se ohjaa toimintaansa - tärkeimmät prosessit, toimintatavat ja resurssit, joilla se toteuttaa strategiaansa sekä - mittarit, tuloskortit ja tulokset, joilla organisaatiossa seurataan suorituskykyä ja onnistumista strategian toteuttamisessa.

4 4 Arviointi Kilpailu Kuva 2. Excellence Finland arvioinnin ja kilpailun arviointiprosessi. Mitä avoimemmin, johdonmukaisemmin ja kattavammin organisaatio esittää nämä tiedot hakemuksessaan tai muussa kirjallisessa aineistossaan, sitä paremmat edellytykset se luo oleellisiin asioihin pureutuvalle arviointityöskentelylle sekä itselleen hyödyllisen ja relevantin palautteen saamiselle.

5 5 Taulukko 1. Excellence Finland kilpailun hakemuksen rakenne ja sisältö, sekä suositeltava laajuus. Sivumäärään vaikuttavat mm. organisaation koko, sen toiminnan luonne ja tietojen esitystapa. Sisältöä on kuvailtu tarkemmin liitteen taulukoissa L1 L3. Excellence Finland arvioinnissa tarkoituksenmukainen aineisto koostuu yleiskuvauksesta ja arviointialueiden 6 9 keskeisistä tuloksista. Hakemuksen rakenne Yleiskuvaus - teksti, kuvat ja taulukot - yhteensä 5 10 sivua Toiminnan kuvaus EFQM Excellence-mallin arviointikohdittain - taulukkona sivua tai - tekstinä sivua - soveltuvin kuvin (esim. prosessikaaviot) täydennettynä Tulosten kuvaus EFQM Excellence-mallin arviointikohdittain - Kaavioina (tai taulukoina) sivua Sääntöjen mukainen kokonaissivumäärä sivua Hakemuksen tai sitä vastaavan muun aineiston sisältö Organisaatio - perustiedot - toiminta-ajatus/missio, visio, arvot - strategiset haasteet, valinnat, päämäärät ja tavoitteet - asiakkaat, palvelut ja tuotteet - henkilöstö, muut sidosryhmät ja resurssit - ulkoinen toimintaympäristö - kehitystoiminnan kokonaiskuva Keskeiset - toimintamallit ja prosessit, joilla strategiaa toteutetaan - tiedot/arviot niiden käytännön toteuttamisesta sekä - mittaamisesta, arvioinnista ja parantamisesta Tulokset, joissa - aikasarjat min. 3 vuodelta - keskeisten tulosten tavoitetasot ja - vertailutiedot sekä - tuloksia ja tavoitteenasettelua taustoittavat kuvatekstit Lisäksi - sisällysluettelo sekä - luettelo käytetyistä lyhenteistä ja termeistä 2 Toimitettava aineisto ja sen toimitustapa Excellence Finland arviointiin tai -kilpailuun osallistuva organisaatio valmistautuu arviointiin joko laatimalla kilpailun sääntöjen ja ohjeiden mukaisen hakemuksen tai kokoamalla organisaation jo ennestään olemassa olevista dokumenteista sisällöltään hakemusta vastaavan kirjallisen aineistopaketin arviointityön pohjaksi. 2.1 Hakemus Täysimittainen Excellence Finland kilpailun hakemus on laajuudeltaan sivua ja se on rakenteeltaan (taulukko 1.) kolmeosainen: organisaation yleiskuvaus, toiminnan kuvaus ja tulosten kuvaus, joista yleiskuvaus on tärkein osa arviointityön onnistumisen ja arviointipalautteen hyödyllisyyden kannalta. Toiminnan ja tulosten kuvaus jäsennellään EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointikohdittain. Arviointitason hakemus voi olla suppeampi koostuen yleiskuvauksesta ja arviointialueiden 6 9 keskeisistä tuloksista.

6 6 Hakemuksen laatiminen on suositeltava vaihtoehto useasta syystä: Merkittävin hyöty on se, että jo hakemuksen laatiminen on kehitystyötä, jossa organisaatio tunnistaa tulevaisuuden menestyksensä kannalta merkittäviä vahvuuksia tai parantamismahdollisuuksia esim. - strategian, toiminnan ja mittaamisen/tulosten välisissä yhteyksissä - toimintamalleissa ja tavoissa sekä niiden käytännön toteuttamisessa - suorituskyvyn mittaristossa ja tunnusluvuissa tai - toiminnan ja osaamisen kehittämisessä mittaus- ja oppimistuloksia sekä innovointia hyödyntäen. Hakemus on tiivis ja johdonmukainen kuvaus organisaation toiminnasta. Se tukee erinomaisesti ulkoisen arvioinnin suorittamista. Hakemusta voi käyttää myös esim. perehdyttämisen ja sidosryhmäviestinnän välineenä sekä mahdollisten itsearviointien tukiaineistona. Osallistuva organisaatio toimittaa hakemuksensa Laatukeskukseen, pääarvioijalle ja muille arviointiryhmän jäsenille sekä sidottuna paperitulosteena että pdf-tiedostona. 2.2 Hakemukseton vaihtoehto Hakemuksettomassa vaihtoehdossa organisaatio kokoaa olemassa olevasta kirjallisesta materiaalista aineistopaketin arviointityön tueksi. Aineistopaketin tulee vastata sisällöltään hakemusta (taulukko 1) ja kattaa mahdollisimman hyvin EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointialueet ja kohdat. Aineistopaketti kootaan organisaation olemassa olevaa kirjallista materiaalia hyödyntäen. Aineisto koostuu soveltuvin osin esim. seuraavista asiakirjoista: - Organisaatioprofiili ja/tai -esitteet - Toiminta-ajatus tai missio, visio ja arvot - Strategialinjaukset tausta-aineistoineen, strategiset haasteet, päämäärät ja tavoitteet - Eri osa-alueiden strategiat ja toimintaperiaatteet - Organisaation ja sen yksiköiden toimintasuunnitelmat, tuloskortit ja -tavoitteet - Toiminta-, laatu-, ympäristö-, henkilöstö-, työterveys ja turvallisuuskäsikirjat ja -ohjelmat - Organisaatiokaaviot ja toimipaikkojen yhteystiedot - Palvelu- ja tuote-esitteet ja -kuvaukset - Prosessikartat - Prosessikuvaukset - Ylätason menettely- tai toimintaohjeet - Toiminta- ja vuosikertomukset - Yhteiskuntavastuun raportit - Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset - Muut tulosyhteenvedot ja -raportit Hakemukseton vaihtoehto on luonteva valinta silloin, kun organisaation strategia, toimintamallit ja prosessit sekä sen saavuttamat tulokset on laajasti dokumentoitu ja tämä dokumentaatio kattaa täysin hakemuksen yleiskuvausosion tiedot ja pääosin muut Excellence Finland arvioinnissa tai kilpailussa tarvittavat tiedot (taulukko 1 ja liitteen taulukot L1 L3). Arviointiin tai kilpailuun osallistuvan organisaation yhteyshenkilö toimittaa aineiston Laatukeskukseen, pääarvioijalle ja muille arviointiryhmän jäsenille. ensisijaisesti pdf-tiedostoina, mutta keskeiset dokumentit kuten strategiamäärittelyt, toimintakäsikirja, organisaatiokaaviot, prosessikartta ja kuvaukset sekä tulosraportit myös paperitulosteena pääarvioijan kanssa sovittavassa laajuudessa. Pääarvioija tukee aineiston kokoamista seuraamalla ja tarvittaessa kommentoimalla toimitetun aineiston soveltuvuutta ja riittävyyttä arvioinnin suunnittelun ja toteuttamisen kannalta.

7 7 - Järkevyys - Yhtenäisyys 1. Johtajuus - Toteuttaminen (kattavuus) - Järjestelmällisyys 5. Prosessit, tuotteet ja palvelut 2. Strategia 4. Kumppanuudet ja resurssit 3. Henkilöstö - Mittaaminen (t. arviointi) - Oppiminen ja luovuus - Parantaminen ja innovointi Kuva 3. Toiminnan arvioinnin näkökulmat EFQM Excellence mallissa. 3 Kirjallisen aineiston tietosisältö ja esitystapa 3.1 Organisaation yleiskuvaus Yleiskuvaus (taulukko 1) on Excellence Finland hakemuksen tärkein osa arvioinnin onnistumisen ja siitä saatavan palautteen hyödyllisyyden kannalta. Yleiskuvauksen tai sisällöltään sitä vastaavan muun aineiston perusteella arvioijat hahmottavat - millaista organisaatiota he ovat arvioimassa - millainen on organisaation toimintaympäristö - mikä arvioitavalle organisaatiolle on tarkoituksenmukaista ja tärkeää sekä - miksi hakemuksessa esitetyt toimintatavat ja tulokset ovat erinomaisia. Hakemukseen sisältyvä organisaation yleiskuvaus on tekstimuotoinen esitys, jota kuvat ja kaaviot täydentävät. Sopiva laajuus on 5 10 sivua. Hakemuksettomassa vaihtoehdossa sivumäärää ei ole rajoitettu. Arviointityön laadun kannalta oleellista on, että yleiskuvauksen tai vastaavan aineiston tietosisältö kattaa tarkistuslistassa (liitteen taulukko L1) esitetyt asiat. 3.2 Toiminnan kuvaus Hakemukseen sisältyvässä toiminnan kuvauksessa tai sitä vastaavassa muussa kirjallisessa aineistossa esitetään EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointialueet ja kohdat kattavasti - miten organisaatiota ja sen henkilöstöä johdetaan (arviointialue 1, Johtajuus) - miten toimintaa suunnitellaan eri aikajänteillä toimintaympäristön kehitys, eri sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä toteutunut tuloskehitys huomioon ottaen (arviointialue 2, Strategia) - miten suunnitelmia tarkennetaan ja toteutetaan toiminnan eri osa-alueilla (arviointialueet 3 Henkilöstö, 4 Kumppanuudet ja resurssit sekä 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut). EFQM Excellence -mallia käytettäessä toimintaa tarkastellaan kuvan 3 mukaisista näkökulmista.

8 8 Kuva 4. Taulukkomuotoinen toiminnan kuvaus (menettelykartta), esimerkki ja ohjeita. Esimerkissä kuvatut toimintatavat liittyvät EFQM Excellence mallin arviointialueen 3 Henkilöstö arviointikohtaan 3d. Sen vuoksi toiminnan kuvauksesta tai kuvausta vastaavasta muusta kirjallisesta aineistosta tulee selvitä a) Keskeiset toimintamallit sekä niiden järkevyys ja yhtenäisyys eli että toimintamallit - perustuvat organisaation ja sen sidosryhmien tarpeisiin - on selkeästi määritelty prosesseina - toimintamalleja on parannettu ajan myötä & miten tämä näkyy tuloksissa ja että - ne tukevat strategiaa ja muodostavat toimivan kokonaisuuden b) Toteutuksen laajuus ja systemaattisuus - tiedot tai arvio toimintamallien toteuttamisen kattavuudesta - kuvaus niiden käyttöönoton systemaattisuudesta c) Arviointi ja parantaminen eli toimintamallien edelleen kehittäminen - mittaaminen viittauksin hakemuksessa/muussa materiaalissa esitettyihin tuloksiin - arvioinnit, palaute ja muu oppiminen - mittaus- ja oppimistulosten ja luovuuden hyödyntäminen parannusten tekemiseksi toimintamalleihin. Hakemukseen sisältyvä toiminnan kuvaus esitetään esimerkiksi kuvan 4 mukaisena taulukkona (menettelykarttana), jonka sopiva laajuus on sivua. Vaihtoehtoisesti toiminnan kuvaus voi olla sivun laajuinen tekstimuotoinen esitys. Valitusta esitystavasta riippumatta toiminnan kuvausta täydennetään soveltuvilla kuvilla (esim. prosessikaaviot) ja taulukoilla (esim. tuloskortit ja tavoitteet). Oleellista on, että toiminnan kuvaus tai sitä vastaava muu kirjallinen aineisto kattaa kaikki EFQM Excellence mallin toiminnan arviointialueiden arviointikohdat sekä edellä kohdissa a c mainitut asiat. Toiminnan kuvauksen laadinnan tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston kokoamisessa voidaan käyttää apuna tarkistuslistaa (liitteen taulukko L2).

9 9 6. Asiakastulokset - Laajuus ja olennaisuus - Luotettavuus - Segmentointi 9. Toiminnan tulokset 7. Henkilöstötulokset - Kehityssuunnat - Tavoitteet - Vertailut - Luottamus 8. Yhteiskuntatulokset Kuva 5. Mittaamisen ja tulosten arvioinnin näkökulmat EFQM Excellence mallissa. 3.3 Tulosten kuvaus Hakemukseen sisältyvässä tulosten kuvauksessa tai sitä vastaavassa muussa kirjallisessa aineistossa esitetään EFQM Excellence mallin arviointialueet ja -kohdat kattavasti (kuva 1 ja liitteen taulukko L3) - miten mitataan ja millaisia ovat eri sidosryhmiin liittyvät tulokset (arviointialueet 6 Asiakastulokset, 7 Henkilöstötulokset ja 8 Yhteiskunnalliset tulokset) - miten mitataan ja millaisia ovat onnistumista perustehtävässä ja strategioiden toteuttamisessa kuvaavat tulokset (arviointikohta 9a Keskeiset strategiset tulokset) sekä - miten mitataan ja millaisia ovat (kumppanuuksien ja resurssienhallinnan sekä prosessien) operatiivista tehokkuutta kuvaavat tulokset (arviointikohta 9b Sisäinen suorituskyky). EFQM Excellence -mallia käytettäessä tuloksia tarkastellaan kuvan 5 näkökulmista. Tulosten kuvauksesta tai vastaavasta muusta aineistosta tulee siksi selvitä perusteluineen (perustelut esim. kuvateksteissä) a) Tulosten olennaisuus ja käytettävyys: mitä, miten ja miksi mitataan eli että - tulokset vastaavat laajuudeltaan eri sidosryhmien tarpeita ja odotuksia sekä ovat johdonmukaisia strategian ja toimintaperiaatteiden kanssa - tärkeimmät ns. keskeiset tulokset on määritelty - tulosten väliset riippuvuudet on tunnistettu - tulokset ovat oikea-aikaisia, luotettavia ja tarkkoja ja - ne on segmentoitu tarkoituksenmukaisesti b) Suorituskyky: millaisia tuloksia on saavutettu eli - tulosten kehityssuunta ja taso (3 vuoden ajalta) - keskeisille tuloksille asetetut tavoitteet - vertailut soveltuvien muiden organisaatioiden tuloksiin - saavutettujen tulosten ja niitä vastaavan toiminnan suhde - arvioi positiivisen suoritustason jatkumisesta tulevaisuudessa.. Tulokset esitetään niin hakemuksessa kuin muussakin aineistossa mieluiten kaavioina, toissijaisesti taulukoina. Tuloskuvaajissa on luontevaa esittää tuloskehitys (aikasarjat) sekä keskeisten tulosten tavoitetasot ja vertailutiedot. Tuloksia voidaan taustoittaa, niiden olennaisuutta ja käytettävyyttä,, tavoitteenasettelua ja vertailuja perustella tuloskuvaajiin liittyvissä kuvateksteissä.

10 1 Liite Hakemuksen tai vastaavan kirjallisen aineiston sisältö Tarkistuslistat Excellence Finland kilpailuhakemuksen osat ovat yleiskuvaus, toiminnan kuvaus ja tulosten kuvaus. Arviointitason hakemuksen suositeltava kokoonpano on yleiskuvaus + arviointialueiden 6 9 keskeiset tulokset. Taulukoiden L1 L3 vasemmassa sarakkeessa esitetään kunkin hakemuksen osan keskeinen sisältö EFQM Excellence mallin arviointikohdittain. Seuraavassa sarakkeessa on lueteltu esimerkkejä dokumenteista, joita osallistujaorganisaatio voi mahdollisesti käyttää hakemuksettomassa arvioinnissa niiden sisällöstä riippuen. Hakemuksettoman arvioinnin suunnittelun, toteutuksen ja onnistumisen kannalta erityisesti yleiskuvausta vastaavien tietojen kattavuus (taulukko L1) on tärkeää. Toiminnan ja tulosten kuvausta vastaavat tiedot (taulukot L2 ja L3) kootaan ja toimitetaan arvioijille olemassa oleviin dokumentteihin tukeutuen. Taulukoiden oikean reunan sarakkeet on tarkoitettu hakemuksen laadinnan tai aineistotoimitusten seurannan tueksi. Taulukko L1. Yleiskuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Yleiskuvauksen sisältö Johdanto - esim. hakijaorganisaation olemassaolon tarkoitus; mitä palveluja/tuotteita se tuottaa, ketkä ovat sen asiakkaita, ketkä tärkeimpiä toimittajia, ketkä tärkeimpiä kumppaneita ja millaiseen mahdolliseen isompaan kokonaisuuteen organisaatio kuuluu Organisaatio - perustiedot kuten toimiala, liikevaihto tai toimintabudjetti, henkilöstömäärä jne. - perustehtävä ja/tai toiminta-ajatus, - visio ja arvot - historia - toimipaikat henkilöstömäärätietoineen - organisaatiorakenne, hallintojärjestelmä ja raportointisuhteet Strategia ja prosessit - markkinoihin, toimintaan ja resursseihin nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat keskeiset strategiset haasteet - toimintaa ohjaavat strategiset valinnat, asetetut päämäärät ja tavoitteet - prosessit, joilla strategiaa toteutetaan (kokonaiskuva, esim. prosessikartta) Esimerkkejä dokumenteista tai kotisivuilla julkaistusta materiaalista hakemuksettomassa arvioinnissa Hakijan - organisaatioprofiili, - esittely ja/tai yleisesitteet (painetut tai kotisivuilla julkaistut) Organisaation - toiminta-ajatus tai missio - visio ja arvot - historiikki - toimipaikkojen yhteystiedot - organisaatiokaaviot - hallintotapa - työjärjestys (julkinen sektori) Strategia - strategiatyöskentelyn analyysit ja tausta-aineisto - strategiset valinnat, päämäärät ja tavoitteet - organisaation ja sen yksiköiden tuloskortit - TTS ja tulossopimus (julkinen sektori) Prosessikartta tms. H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

11 2 Asiakkaat ja markkinat - keskeiset asiakasryhmät ja asiakkaat (ulkoiset ja sisäiset), joita organisaatio palvelee - eri asiakasryhmien tärkeimmät vaatimukset ja odotukset Palvelut ja tuotteet - keskeiset palvelut ja tuotteet - niiden toimitustapa Henkilöstö - eri henkilöstöryhmät (esim. eri tehtäviin, erilaisiin sopimussuhteisiin perustuvat) ja henkilöstön jakautuminen näihin ryhmiin - henkilöstön koulutustasotiedot - mahdollinen keskeisten toimittajien henkilöstön käyttö hakijan ydintoiminnassa Muut resurssit - toimi- ja tuotantotilat - tuotantolaitokset ja välineet - käytettävät materiaalit - teknologiat - keskeiset tietojärjestelmät Toimittajat - tärkeimmät toimittajat (ulkoiset ja organisaatiokokonaisuuden sisäiset) - keskeiset toimittajille asetetut vaatimukset - toimittajien rooli ja panos hakijaorganisaation ydin- ja tukiprosesseissa Muut keskeiset sidosryhmät kuten - omistajat ja heidän roolinsa - muut toimintaa ohjaavat tahot - muut keskeiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit sekä heidän roolinsa ja panoksensa hakijan toimintaan Ulkoinen toimintaympäristö - organisaation markkina-asema ja kilpailutilanne eri markkinoilla - keskeiset kilpailijat ja niiden asema - hakijaorganisaation kilpailuedut, joilla se erottautuu markkinoilla muista - keskeiset kilpailutilannetta ja kilpailijoiden suorituskykyä koskevat tietolähteet sekä rajoitukset kilpailijatiedon saannissa - tärkeimmät toimintaan vaikuttavat direktiivit, lait ja viranomaisluvat ja -määräykset Kehitystoiminta - toiminnan ja osaamisen kehittämisen kokonaiskuvaus; miten hakija systemaattisesti mittaa, arvioi ja parantaa prosessiensa ja koko organisaation suorituskykyä, mitä työkaluja ja tekniikoita käytetään - huomattavimmat saavutukset toiminnan ja osaamisen kehittämisessä Strategian tausta-aineisto Asiakasrekisterit Vuosi- tai toimintakertomus Palvelu- ja tuote-esitteet tai -kuvaukset Henkilöstö- - strategiat ja suunnitelmat - kertomukset ja tilinpäätökset Toimintakäsikirja tms. Tietojärjestelmäkuvaukset Toimintakäsikirja tms. Prosessikuvaukset Sopimukset ja sopimusehdot Toimittaja-auditointien suunnitelmat Organisaatioprofiili Vuosi- tai toimintakertomus Toimintakäsikirja tms. Strategiatyön analyysit ja muu taustaaineisto Vuosi- tai toimintakertomus Osavuosikatsaukset Toimintakäsikirja tms. Toimintakäsikirja tms. Mahdollinen prosessikuvaus

12 a) Toimintamallit b) Toteutus c) Arviointi ja parantam. 3 Taulukko L2. Toiminnan kuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Toiminnan kuvauksen sisältö (Huom. eksaktit arviointialueiden ja kohtien kuvaukset ovat EFQM Excellence-mallissa) Esimerkkejä dokumenteista hakemuksettomassa arvioinnissa 1 Johtajuus; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla johtajat näyttävät suunnan toimimalla esimerkillisesti arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan sekä valavat uskoa tulevaisuuteen sekä varmistavat organisaation jatkuvan menestyksen Johtamista ja esimiestyötä sekä sidosryhmäyhteistyötä koskevat toimintaperiaatteet Toiminta- tai laatukäsikirja Johtamisen vuosikello 1a. Suunnan määrittely ja näyttäminen; perustehtävä, visio ja arvot 1b. Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja suorituskyvyn parantaminen 1c. Toiminta ja vuorovaikutus ulkoisten sidosryhmien kanssa 1d. Erinomaisuuden edistäminen yhdessä henkilöstön kanssa Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - mission, toiminta-ajatuksen, vision kehittäminen ja viestiminen - arvojen ja eettisten periaatteiden määrittely ja niiden mukainen toiminta (esikuvana) - johtamis- ja esimiestaitojen & -työn arviointi ja parantaminen - johtoryhmätyöskentely - suorituskyvyn seuranta, tuloskortit - johtamisjärjestelmä ja johdon rooli sen kehittämisessä - suunnitelmallinen kumppanuus- ja sidosryhmäyhteistyö - innovaatiojohtaminen - raportointi keskeisille sidosryhmille - innostaminen, osallistaminen, valtuuttaminen - kannustaminen innovointiin ja kehittämiseen - tukeminen ja tunnustuksenanto - tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen 1e. Muutoksen johtaminen - muutostarpeiden tunnistaminen - päätöksenteko - suunnan tarkistaminen - sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen - nopea reagointi ja oppiminen - kestävän kilpailukyvyn ylläpito 2 Strategia; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla kaikki sidosryhmät huomioon ottava strategia laaditaan ja toimeenpannaan perustehtävän eli mission ja vision toteuttamiseksi Toiminta- tai laatukäsikirja Strategia- ja toiminnan suunnitteluprosessien kuvaukset

13 4 2a Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten sekä toimintaympäristön muutosten ymmärtäminen ja ennakointi 2b Organisaation suorituskyvyn ja kyvykkyyksien ymmärtäminen 2c Strategian ja toimintaperiaatteiden kehittäminen 2d Strategian toimeenpano ja seuranta 3 Henkilöstö; toimintamallit, -prosessit ja tavat, jotka osoittavat että henkilöstöä arvostetaan ja joilla rakennetaan kulttuuria, jossa huomioidaan sekä organisaation että henkilöstön tavoitteet molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi. Toimintamallit, joilla kehitetään henkilöstön kyvykkyyksiä sekä edistetään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, joilla pidetään huolta henkilöstöstä, viestitään, Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - tiedon kerääminen sidosryhmien nykyisistä ja tulevista tarpeista ja odotuksista - toimintaympäristön kehityksen tunnistaminen ja ennakointi - taloudellisten ja yhteiskunnallisten kehityssuuntien analysointi - mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen sidosryhmäpalautteen perusteella - operatiivisen suorituskyvyn, tuloste, ydinkyvykkyyksien analysointi - nykyisten ja potentiaalisten kumppanien kyvykkyyksien analysointi - uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien analysointi - benchmarking - strategian ja toimintaperiaatteiden kehittäminen - keskeisten tulosten määrittely - ydinkyvykkyyksien hyödyntäminen - skenaariotyöskentely - strategisten riskien hallinta - organisaation ja sen sidosryhmien tarpeiden tasapainottaminen - kestävän kehityksen varmistaminen - haluttujen tulosten määrittely, mittarien valinta ja tavoitteiden asettaminen niille - strategian toimeenpano, operatiivinen suunnittelu - organisaatiorakenteen ja ydinprosessien kokonaisuuden ylläpito strategian toteuttamiseksi - henkilökohtaisten- ja tiimitavoitteiden asettaminen - strategiaviestintä Henkilöstöjohtamista ja osaamisen kehittämistä ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet (kuten henkilöstöpolitiikka), suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Henkilöstökäsikirja Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisprosessien kuvaukset

14 5 palkitaan ja annetaan tunnustusta tavalla, joka motivoi, lujittaa sitoutumista sekä antaa ihmisille mahdollisuuden käyttää taitojaan ja osaamistaan organisaation hyväksi 3a Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja hallinta 3b Tietämyksen ja osaamisen kehittäminen 3c Ohjaaminen, osallistuminen ja valtuuttaminen 3d Vuoropuhelu läpi organisaation 3e Palkitseminen, tunnustuksenanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen 4 Kumppanuudet ja resurssit; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla suunnitellaan ja hallitaan ulkoisia kumppanuus- ja toimittajasuhteita sekä sisäisiä resursseja tukemaan organisaation strategiaa, toimintaperiaatteita sekä prosessien suorituskykyä. Toimintamallit, joilla organisaation vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan hallitaan tehokkaasti. 4a Kumppani- ja toimittajayhteistyön hallinta 4b Taloudellisten resurssien hallinta 4c Rakennusten, laitteiden, materiaalien ja luonnonvarojen hallinta Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - henkilöstösuunnittelu - rekrytointi - urakehitys - seuraajasuunnittelu, - henkilöstökyselyt - strateginen osaamisen johtaminen - osaamiskartoitus - kehityskeskustelut - osaamisen kehittäminen - esimiesvalmennukset - tiimien tai yksilöiden tavoitteiden asetanta ja tulosseuranta - kehitys-, projekti- ja prosessiryhmien toiminta - aloitetoiminta ja innovointi - sisäinen viestintä; kohteet, sisällöt, foorumit ja kanavat - tiedon ja kokemuksen jakamisen - palkitseminen ja työsuhde-edut - tunnustuksenanto - työterveys ja -turvallisuus Kumppanuuksien ja eri resurssilajien - hallintaa ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet, suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Ympäristökäsikirja Prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - kumppanuuksienhallinta; valinta, luokittelu, yhteistyö - toimittajasuhteet; toimittajien valinta, luokittelu ja hallinta - kumppani- ja toimittajayhteistyö - taloussuunnittelu ja -ohjaus - investointien hallinta - riskienhallinta - sisäinen tarkastus - talousraportointi - toimi-/tuotantotilojen, laitteiden ja materiaalien elinkaaren hallinta - toiminnan terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutusten hallinta

15 6 4d Teknologian hallinta 4e Tiedon ja tietämyksen hallinta 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla suunnitellaan, hallitaan ja parannetaan prosesseja, tuotteita ja palveluita arvon tuottamiseksi ja kasvattamiseksi asiakkaille ja muille sidosryhmille 5a Prosessien suunnittelu ja hallinta 5b Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 5c Tuotteiden ja palveluiden edistäminen ja markkinointi 5d Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja toimittaminen 5e Asiakassuhteiden hallinta - olemassa olevien teknologioiden ja tietojärjestelmien optimaalinen käyttö - uusien teknologiaratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto - vaihtoehtoisten teknologioiden tunnistaminen, arviointi, - tiedon käyttö päätöksenteossa - tiedon ja tietämyksen tuottaminen (datasta) ja jakaminen - tietoturvallisuuden hallinta - innovointi Asiakkuuksien, tuotteiden ja palveluiden sekä tilaustoimitusprosessien hallintaa ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet, suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Ympäristökäsikirja Prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - prosessien suunnittelu ja hallinta - prosessinomistajuus - prosessien mittaaminen, innovointi ja parantaminen - tutkimus ja tuotekehitys - asiakas- ja markkinatutkimukset ja muu tarpeiden ennakointi - asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistuminen - innovointi - kestävän kehityksen huomioon ottaminen - markkinointi - arvolupaukset asiakkaille - myyntiargumentit, kohderyhmät, jakelukanavat - tilaus-toimituketjun hallinta - henkilöstön kompetenssit ja valtuudet asiakkaan kokemuksen maksimointiin - tuotteiden ja palveluiden hallinta koko elinkaaren ajan - asiakasryhmittely ja asiakassuhteiden hallinta - asiakaspalvelun vaatimukset - vuoropuhelu asiakkaiden kanssa - asiakaspalautteet ja -tutkimukset - asiakkaiden opastus tuotteiden vastuulliseen käyttöön

16 a) Olennaisuus ja käytettävyys b) Suorituskyky 7 Taulukko L3. Tulosten kuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Tulosten kuvauksen sisältö (Huom. eksaktit arviointialueiden ja kohtien kuvaukset ovat EFQM Excellence-mallissa) Esimerkkejä dokumenteista hakemuksettomassa arvioinnissa 6 Asiakastulokset; mittarit ja niitä vastaavat tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan strategian toteuttamista 6a Asiakkaiden näkemykset 6b Sisäinen suorituskyky 7 Henkilöstötulokset; mittarit ja niitä vastaavat tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta henkilöstön tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan strategian toteuttamista 7a Henkilöstön näkemykset 7b Sisäinen suorituskyky Tulosyhteenvedot ja tulokset esim. seuraavista: - asiakaskyselyt ja tutkimukset - asiakaspalautteet, -valitukset ja/tai suositukset - asiakassuhteet ja uskollisuus - suositteluhalukkuus - asiakaspalvelu - valitukset ja/tai suositukset - tuotteiden ja palveluiden toimittaminen Henkilöstöstökertomus Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötutkimusten ja kyselyjen tulokset Lisäksi muut tulosyhteenvedot ja tulokset esim. seuraavista: - henkilöstötyytyväisyys - ihmisten ja asioiden johtaminen - osaamisen kehittäminen ja urakehitys - tavoitteiden asettaminen ja suorituksen johtaminen - osallistuminen ja sitoutuminen - tiedonkulku ja vuorovaikutus - palkitseminen ja tunnustuksenanto - työolosuhteet ja välineet - johtajuus ja johtaminen - osaamisen kehittäminen ja urakehitys - osallistuminen - viestintä ja vuorovaikutus - palkitseminen ja tunnustuksenanto - terveys ja turvallisuus

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri 26.8.- 27.8.2013 Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Esimerkkinä Tekes, Excellence Finland 2012 voittaja

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Mikko Niiniketo MIELENTERVEYS ASUMISPALVELUIDEN LAATU: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tuotantotalouden kandidaatti

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot