Kirjallinen aineisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjallinen aineisto"

Transkriptio

1 Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

2 2 Sisällysluettelo 1 Kirjallisen aineiston merkitys arvioinnissa Toimitettava aineisto ja sen toimitustapa Hakemus Hakemukseton vaihtoehto Kirjallisen aineiston tietosisältö ja esitystapa Organisaation yleiskuvaus Toiminnan kuvaus Tulosten kuvaus... 9 Liite Hakemuksen tai vastaavan kirjallisen aineiston sisältö, tarkistuslistat

3 3 Toimintaympäristö Sidosryhmien tarpeet ja odotukset 1 Johtajuus 2 Strategia 3 Henkilöstö 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut 4 Kumppanuudet ja resurssit 6 Asiakas- 7 Henkilöstö- 8 Yhteiskunta- 9 Toiminnan tulokset Miten asioita ja ihmisiä johdetaan Miten toimintasuunnitelmat laaditaan ja toimeenpannaan Miten suunnitelmat toteutetaan Strategia Toiminta Tulokset Oppiminen Miten onnistumista mitataan & Millaisia tuloksia on saavutettu Kuva 1. EFQM Excellence mallin punainen lanka (Strategia Toiminta Tulokset & Oppiminen eli strategian ja toiminnan tosiasiapohjainen kehittäminen) kuvaa EFQM-mallin perusajatusta. Nuolikuvion alla esitetään tiivistettynä kysymykset, joihin yhdeksällä eri arviointialueella (Johtajuus, Strategia jne.) haetaan vastausta. Arviointialueet jakaantuvat edelleen 32 arviointikohdaksi, jotka esimerkkeineen erinomaisesta toiminnasta täsmentävät näitä pääkysymyksiä. 1 Kirjallisen aineiston merkitys arvioinnissa Excellence Finland kilpailu ja -arvioinnit kannustavat organisaatioita toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Arviointien keskeinen tavoite on edistää arvioitavan organisaation menestystä tunnistamalla ja raportoimalla siihen vaikuttavat merkittävimmät toiminnan vahvuudet ja parantamismahdollisuudet. Ymmärtääkseen organisaatiota ja voidakseen tehdä osallistujalle hyödyllisen arvioinnin arviointiryhmä tarvitsee mahdollisimman kattavat tiedot organisaation toimintaympäristöstä, strategiasta, toiminnasta ja tuloksista EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointikohdittain. Arvioinnissa tarvittavat tiedot kerätään pääosin kolmesta lähteestä arviointiprosessin (kuva 2) aikana: 1. julkisesti esim. osallistujaorganisaation kotisivuilta saatavilla oleva aineisto, 2. hakemus tai sitä sisällöltään vastaava muu kirjallinen aineisto sekä 3. arviointikäynti; arviointiworkshop (optio arviointi-tasolla), johdon, esimiesten ja henkilökunnan haastattelut ja havainnointi. Hakijan toimittaman hakemuksen tai muun kirjallisen aineiston perusteella arviointiryhmä muodostaa itselleen kokonaiskuvan organisaatiosta, suunnittelee arviointikäynnin ja tekee osan arviointityöstä. Hyvä hakemus tai vastaava aineisto kuvaa johdonmukaisesti mm. - hakijaorganisaation ja sen perustehtävän - asiakas-, henkilöstö- ja muut sidosryhmät sekä toimintaympäristön - strategiset haasteet, valinnat, päämäärät, suunnitelmat ja tavoitteet, joilla se ohjaa toimintaansa - tärkeimmät prosessit, toimintatavat ja resurssit, joilla se toteuttaa strategiaansa sekä - mittarit, tuloskortit ja tulokset, joilla organisaatiossa seurataan suorituskykyä ja onnistumista strategian toteuttamisessa.

4 4 Arviointi Kilpailu Kuva 2. Excellence Finland arvioinnin ja kilpailun arviointiprosessi. Mitä avoimemmin, johdonmukaisemmin ja kattavammin organisaatio esittää nämä tiedot hakemuksessaan tai muussa kirjallisessa aineistossaan, sitä paremmat edellytykset se luo oleellisiin asioihin pureutuvalle arviointityöskentelylle sekä itselleen hyödyllisen ja relevantin palautteen saamiselle.

5 5 Taulukko 1. Excellence Finland kilpailun hakemuksen rakenne ja sisältö, sekä suositeltava laajuus. Sivumäärään vaikuttavat mm. organisaation koko, sen toiminnan luonne ja tietojen esitystapa. Sisältöä on kuvailtu tarkemmin liitteen taulukoissa L1 L3. Excellence Finland arvioinnissa tarkoituksenmukainen aineisto koostuu yleiskuvauksesta ja arviointialueiden 6 9 keskeisistä tuloksista. Hakemuksen rakenne Yleiskuvaus - teksti, kuvat ja taulukot - yhteensä 5 10 sivua Toiminnan kuvaus EFQM Excellence-mallin arviointikohdittain - taulukkona sivua tai - tekstinä sivua - soveltuvin kuvin (esim. prosessikaaviot) täydennettynä Tulosten kuvaus EFQM Excellence-mallin arviointikohdittain - Kaavioina (tai taulukoina) sivua Sääntöjen mukainen kokonaissivumäärä sivua Hakemuksen tai sitä vastaavan muun aineiston sisältö Organisaatio - perustiedot - toiminta-ajatus/missio, visio, arvot - strategiset haasteet, valinnat, päämäärät ja tavoitteet - asiakkaat, palvelut ja tuotteet - henkilöstö, muut sidosryhmät ja resurssit - ulkoinen toimintaympäristö - kehitystoiminnan kokonaiskuva Keskeiset - toimintamallit ja prosessit, joilla strategiaa toteutetaan - tiedot/arviot niiden käytännön toteuttamisesta sekä - mittaamisesta, arvioinnista ja parantamisesta Tulokset, joissa - aikasarjat min. 3 vuodelta - keskeisten tulosten tavoitetasot ja - vertailutiedot sekä - tuloksia ja tavoitteenasettelua taustoittavat kuvatekstit Lisäksi - sisällysluettelo sekä - luettelo käytetyistä lyhenteistä ja termeistä 2 Toimitettava aineisto ja sen toimitustapa Excellence Finland arviointiin tai -kilpailuun osallistuva organisaatio valmistautuu arviointiin joko laatimalla kilpailun sääntöjen ja ohjeiden mukaisen hakemuksen tai kokoamalla organisaation jo ennestään olemassa olevista dokumenteista sisällöltään hakemusta vastaavan kirjallisen aineistopaketin arviointityön pohjaksi. 2.1 Hakemus Täysimittainen Excellence Finland kilpailun hakemus on laajuudeltaan sivua ja se on rakenteeltaan (taulukko 1.) kolmeosainen: organisaation yleiskuvaus, toiminnan kuvaus ja tulosten kuvaus, joista yleiskuvaus on tärkein osa arviointityön onnistumisen ja arviointipalautteen hyödyllisyyden kannalta. Toiminnan ja tulosten kuvaus jäsennellään EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointikohdittain. Arviointitason hakemus voi olla suppeampi koostuen yleiskuvauksesta ja arviointialueiden 6 9 keskeisistä tuloksista.

6 6 Hakemuksen laatiminen on suositeltava vaihtoehto useasta syystä: Merkittävin hyöty on se, että jo hakemuksen laatiminen on kehitystyötä, jossa organisaatio tunnistaa tulevaisuuden menestyksensä kannalta merkittäviä vahvuuksia tai parantamismahdollisuuksia esim. - strategian, toiminnan ja mittaamisen/tulosten välisissä yhteyksissä - toimintamalleissa ja tavoissa sekä niiden käytännön toteuttamisessa - suorituskyvyn mittaristossa ja tunnusluvuissa tai - toiminnan ja osaamisen kehittämisessä mittaus- ja oppimistuloksia sekä innovointia hyödyntäen. Hakemus on tiivis ja johdonmukainen kuvaus organisaation toiminnasta. Se tukee erinomaisesti ulkoisen arvioinnin suorittamista. Hakemusta voi käyttää myös esim. perehdyttämisen ja sidosryhmäviestinnän välineenä sekä mahdollisten itsearviointien tukiaineistona. Osallistuva organisaatio toimittaa hakemuksensa Laatukeskukseen, pääarvioijalle ja muille arviointiryhmän jäsenille sekä sidottuna paperitulosteena että pdf-tiedostona. 2.2 Hakemukseton vaihtoehto Hakemuksettomassa vaihtoehdossa organisaatio kokoaa olemassa olevasta kirjallisesta materiaalista aineistopaketin arviointityön tueksi. Aineistopaketin tulee vastata sisällöltään hakemusta (taulukko 1) ja kattaa mahdollisimman hyvin EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointialueet ja kohdat. Aineistopaketti kootaan organisaation olemassa olevaa kirjallista materiaalia hyödyntäen. Aineisto koostuu soveltuvin osin esim. seuraavista asiakirjoista: - Organisaatioprofiili ja/tai -esitteet - Toiminta-ajatus tai missio, visio ja arvot - Strategialinjaukset tausta-aineistoineen, strategiset haasteet, päämäärät ja tavoitteet - Eri osa-alueiden strategiat ja toimintaperiaatteet - Organisaation ja sen yksiköiden toimintasuunnitelmat, tuloskortit ja -tavoitteet - Toiminta-, laatu-, ympäristö-, henkilöstö-, työterveys ja turvallisuuskäsikirjat ja -ohjelmat - Organisaatiokaaviot ja toimipaikkojen yhteystiedot - Palvelu- ja tuote-esitteet ja -kuvaukset - Prosessikartat - Prosessikuvaukset - Ylätason menettely- tai toimintaohjeet - Toiminta- ja vuosikertomukset - Yhteiskuntavastuun raportit - Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset - Muut tulosyhteenvedot ja -raportit Hakemukseton vaihtoehto on luonteva valinta silloin, kun organisaation strategia, toimintamallit ja prosessit sekä sen saavuttamat tulokset on laajasti dokumentoitu ja tämä dokumentaatio kattaa täysin hakemuksen yleiskuvausosion tiedot ja pääosin muut Excellence Finland arvioinnissa tai kilpailussa tarvittavat tiedot (taulukko 1 ja liitteen taulukot L1 L3). Arviointiin tai kilpailuun osallistuvan organisaation yhteyshenkilö toimittaa aineiston Laatukeskukseen, pääarvioijalle ja muille arviointiryhmän jäsenille. ensisijaisesti pdf-tiedostoina, mutta keskeiset dokumentit kuten strategiamäärittelyt, toimintakäsikirja, organisaatiokaaviot, prosessikartta ja kuvaukset sekä tulosraportit myös paperitulosteena pääarvioijan kanssa sovittavassa laajuudessa. Pääarvioija tukee aineiston kokoamista seuraamalla ja tarvittaessa kommentoimalla toimitetun aineiston soveltuvuutta ja riittävyyttä arvioinnin suunnittelun ja toteuttamisen kannalta.

7 7 - Järkevyys - Yhtenäisyys 1. Johtajuus - Toteuttaminen (kattavuus) - Järjestelmällisyys 5. Prosessit, tuotteet ja palvelut 2. Strategia 4. Kumppanuudet ja resurssit 3. Henkilöstö - Mittaaminen (t. arviointi) - Oppiminen ja luovuus - Parantaminen ja innovointi Kuva 3. Toiminnan arvioinnin näkökulmat EFQM Excellence mallissa. 3 Kirjallisen aineiston tietosisältö ja esitystapa 3.1 Organisaation yleiskuvaus Yleiskuvaus (taulukko 1) on Excellence Finland hakemuksen tärkein osa arvioinnin onnistumisen ja siitä saatavan palautteen hyödyllisyyden kannalta. Yleiskuvauksen tai sisällöltään sitä vastaavan muun aineiston perusteella arvioijat hahmottavat - millaista organisaatiota he ovat arvioimassa - millainen on organisaation toimintaympäristö - mikä arvioitavalle organisaatiolle on tarkoituksenmukaista ja tärkeää sekä - miksi hakemuksessa esitetyt toimintatavat ja tulokset ovat erinomaisia. Hakemukseen sisältyvä organisaation yleiskuvaus on tekstimuotoinen esitys, jota kuvat ja kaaviot täydentävät. Sopiva laajuus on 5 10 sivua. Hakemuksettomassa vaihtoehdossa sivumäärää ei ole rajoitettu. Arviointityön laadun kannalta oleellista on, että yleiskuvauksen tai vastaavan aineiston tietosisältö kattaa tarkistuslistassa (liitteen taulukko L1) esitetyt asiat. 3.2 Toiminnan kuvaus Hakemukseen sisältyvässä toiminnan kuvauksessa tai sitä vastaavassa muussa kirjallisessa aineistossa esitetään EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointialueet ja kohdat kattavasti - miten organisaatiota ja sen henkilöstöä johdetaan (arviointialue 1, Johtajuus) - miten toimintaa suunnitellaan eri aikajänteillä toimintaympäristön kehitys, eri sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä toteutunut tuloskehitys huomioon ottaen (arviointialue 2, Strategia) - miten suunnitelmia tarkennetaan ja toteutetaan toiminnan eri osa-alueilla (arviointialueet 3 Henkilöstö, 4 Kumppanuudet ja resurssit sekä 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut). EFQM Excellence -mallia käytettäessä toimintaa tarkastellaan kuvan 3 mukaisista näkökulmista.

8 8 Kuva 4. Taulukkomuotoinen toiminnan kuvaus (menettelykartta), esimerkki ja ohjeita. Esimerkissä kuvatut toimintatavat liittyvät EFQM Excellence mallin arviointialueen 3 Henkilöstö arviointikohtaan 3d. Sen vuoksi toiminnan kuvauksesta tai kuvausta vastaavasta muusta kirjallisesta aineistosta tulee selvitä a) Keskeiset toimintamallit sekä niiden järkevyys ja yhtenäisyys eli että toimintamallit - perustuvat organisaation ja sen sidosryhmien tarpeisiin - on selkeästi määritelty prosesseina - toimintamalleja on parannettu ajan myötä & miten tämä näkyy tuloksissa ja että - ne tukevat strategiaa ja muodostavat toimivan kokonaisuuden b) Toteutuksen laajuus ja systemaattisuus - tiedot tai arvio toimintamallien toteuttamisen kattavuudesta - kuvaus niiden käyttöönoton systemaattisuudesta c) Arviointi ja parantaminen eli toimintamallien edelleen kehittäminen - mittaaminen viittauksin hakemuksessa/muussa materiaalissa esitettyihin tuloksiin - arvioinnit, palaute ja muu oppiminen - mittaus- ja oppimistulosten ja luovuuden hyödyntäminen parannusten tekemiseksi toimintamalleihin. Hakemukseen sisältyvä toiminnan kuvaus esitetään esimerkiksi kuvan 4 mukaisena taulukkona (menettelykarttana), jonka sopiva laajuus on sivua. Vaihtoehtoisesti toiminnan kuvaus voi olla sivun laajuinen tekstimuotoinen esitys. Valitusta esitystavasta riippumatta toiminnan kuvausta täydennetään soveltuvilla kuvilla (esim. prosessikaaviot) ja taulukoilla (esim. tuloskortit ja tavoitteet). Oleellista on, että toiminnan kuvaus tai sitä vastaava muu kirjallinen aineisto kattaa kaikki EFQM Excellence mallin toiminnan arviointialueiden arviointikohdat sekä edellä kohdissa a c mainitut asiat. Toiminnan kuvauksen laadinnan tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston kokoamisessa voidaan käyttää apuna tarkistuslistaa (liitteen taulukko L2).

9 9 6. Asiakastulokset - Laajuus ja olennaisuus - Luotettavuus - Segmentointi 9. Toiminnan tulokset 7. Henkilöstötulokset - Kehityssuunnat - Tavoitteet - Vertailut - Luottamus 8. Yhteiskuntatulokset Kuva 5. Mittaamisen ja tulosten arvioinnin näkökulmat EFQM Excellence mallissa. 3.3 Tulosten kuvaus Hakemukseen sisältyvässä tulosten kuvauksessa tai sitä vastaavassa muussa kirjallisessa aineistossa esitetään EFQM Excellence mallin arviointialueet ja -kohdat kattavasti (kuva 1 ja liitteen taulukko L3) - miten mitataan ja millaisia ovat eri sidosryhmiin liittyvät tulokset (arviointialueet 6 Asiakastulokset, 7 Henkilöstötulokset ja 8 Yhteiskunnalliset tulokset) - miten mitataan ja millaisia ovat onnistumista perustehtävässä ja strategioiden toteuttamisessa kuvaavat tulokset (arviointikohta 9a Keskeiset strategiset tulokset) sekä - miten mitataan ja millaisia ovat (kumppanuuksien ja resurssienhallinnan sekä prosessien) operatiivista tehokkuutta kuvaavat tulokset (arviointikohta 9b Sisäinen suorituskyky). EFQM Excellence -mallia käytettäessä tuloksia tarkastellaan kuvan 5 näkökulmista. Tulosten kuvauksesta tai vastaavasta muusta aineistosta tulee siksi selvitä perusteluineen (perustelut esim. kuvateksteissä) a) Tulosten olennaisuus ja käytettävyys: mitä, miten ja miksi mitataan eli että - tulokset vastaavat laajuudeltaan eri sidosryhmien tarpeita ja odotuksia sekä ovat johdonmukaisia strategian ja toimintaperiaatteiden kanssa - tärkeimmät ns. keskeiset tulokset on määritelty - tulosten väliset riippuvuudet on tunnistettu - tulokset ovat oikea-aikaisia, luotettavia ja tarkkoja ja - ne on segmentoitu tarkoituksenmukaisesti b) Suorituskyky: millaisia tuloksia on saavutettu eli - tulosten kehityssuunta ja taso (3 vuoden ajalta) - keskeisille tuloksille asetetut tavoitteet - vertailut soveltuvien muiden organisaatioiden tuloksiin - saavutettujen tulosten ja niitä vastaavan toiminnan suhde - arvioi positiivisen suoritustason jatkumisesta tulevaisuudessa.. Tulokset esitetään niin hakemuksessa kuin muussakin aineistossa mieluiten kaavioina, toissijaisesti taulukoina. Tuloskuvaajissa on luontevaa esittää tuloskehitys (aikasarjat) sekä keskeisten tulosten tavoitetasot ja vertailutiedot. Tuloksia voidaan taustoittaa, niiden olennaisuutta ja käytettävyyttä,, tavoitteenasettelua ja vertailuja perustella tuloskuvaajiin liittyvissä kuvateksteissä.

10 1 Liite Hakemuksen tai vastaavan kirjallisen aineiston sisältö Tarkistuslistat Excellence Finland kilpailuhakemuksen osat ovat yleiskuvaus, toiminnan kuvaus ja tulosten kuvaus. Arviointitason hakemuksen suositeltava kokoonpano on yleiskuvaus + arviointialueiden 6 9 keskeiset tulokset. Taulukoiden L1 L3 vasemmassa sarakkeessa esitetään kunkin hakemuksen osan keskeinen sisältö EFQM Excellence mallin arviointikohdittain. Seuraavassa sarakkeessa on lueteltu esimerkkejä dokumenteista, joita osallistujaorganisaatio voi mahdollisesti käyttää hakemuksettomassa arvioinnissa niiden sisällöstä riippuen. Hakemuksettoman arvioinnin suunnittelun, toteutuksen ja onnistumisen kannalta erityisesti yleiskuvausta vastaavien tietojen kattavuus (taulukko L1) on tärkeää. Toiminnan ja tulosten kuvausta vastaavat tiedot (taulukot L2 ja L3) kootaan ja toimitetaan arvioijille olemassa oleviin dokumentteihin tukeutuen. Taulukoiden oikean reunan sarakkeet on tarkoitettu hakemuksen laadinnan tai aineistotoimitusten seurannan tueksi. Taulukko L1. Yleiskuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Yleiskuvauksen sisältö Johdanto - esim. hakijaorganisaation olemassaolon tarkoitus; mitä palveluja/tuotteita se tuottaa, ketkä ovat sen asiakkaita, ketkä tärkeimpiä toimittajia, ketkä tärkeimpiä kumppaneita ja millaiseen mahdolliseen isompaan kokonaisuuteen organisaatio kuuluu Organisaatio - perustiedot kuten toimiala, liikevaihto tai toimintabudjetti, henkilöstömäärä jne. - perustehtävä ja/tai toiminta-ajatus, - visio ja arvot - historia - toimipaikat henkilöstömäärätietoineen - organisaatiorakenne, hallintojärjestelmä ja raportointisuhteet Strategia ja prosessit - markkinoihin, toimintaan ja resursseihin nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat keskeiset strategiset haasteet - toimintaa ohjaavat strategiset valinnat, asetetut päämäärät ja tavoitteet - prosessit, joilla strategiaa toteutetaan (kokonaiskuva, esim. prosessikartta) Esimerkkejä dokumenteista tai kotisivuilla julkaistusta materiaalista hakemuksettomassa arvioinnissa Hakijan - organisaatioprofiili, - esittely ja/tai yleisesitteet (painetut tai kotisivuilla julkaistut) Organisaation - toiminta-ajatus tai missio - visio ja arvot - historiikki - toimipaikkojen yhteystiedot - organisaatiokaaviot - hallintotapa - työjärjestys (julkinen sektori) Strategia - strategiatyöskentelyn analyysit ja tausta-aineisto - strategiset valinnat, päämäärät ja tavoitteet - organisaation ja sen yksiköiden tuloskortit - TTS ja tulossopimus (julkinen sektori) Prosessikartta tms. H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

11 2 Asiakkaat ja markkinat - keskeiset asiakasryhmät ja asiakkaat (ulkoiset ja sisäiset), joita organisaatio palvelee - eri asiakasryhmien tärkeimmät vaatimukset ja odotukset Palvelut ja tuotteet - keskeiset palvelut ja tuotteet - niiden toimitustapa Henkilöstö - eri henkilöstöryhmät (esim. eri tehtäviin, erilaisiin sopimussuhteisiin perustuvat) ja henkilöstön jakautuminen näihin ryhmiin - henkilöstön koulutustasotiedot - mahdollinen keskeisten toimittajien henkilöstön käyttö hakijan ydintoiminnassa Muut resurssit - toimi- ja tuotantotilat - tuotantolaitokset ja välineet - käytettävät materiaalit - teknologiat - keskeiset tietojärjestelmät Toimittajat - tärkeimmät toimittajat (ulkoiset ja organisaatiokokonaisuuden sisäiset) - keskeiset toimittajille asetetut vaatimukset - toimittajien rooli ja panos hakijaorganisaation ydin- ja tukiprosesseissa Muut keskeiset sidosryhmät kuten - omistajat ja heidän roolinsa - muut toimintaa ohjaavat tahot - muut keskeiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit sekä heidän roolinsa ja panoksensa hakijan toimintaan Ulkoinen toimintaympäristö - organisaation markkina-asema ja kilpailutilanne eri markkinoilla - keskeiset kilpailijat ja niiden asema - hakijaorganisaation kilpailuedut, joilla se erottautuu markkinoilla muista - keskeiset kilpailutilannetta ja kilpailijoiden suorituskykyä koskevat tietolähteet sekä rajoitukset kilpailijatiedon saannissa - tärkeimmät toimintaan vaikuttavat direktiivit, lait ja viranomaisluvat ja -määräykset Kehitystoiminta - toiminnan ja osaamisen kehittämisen kokonaiskuvaus; miten hakija systemaattisesti mittaa, arvioi ja parantaa prosessiensa ja koko organisaation suorituskykyä, mitä työkaluja ja tekniikoita käytetään - huomattavimmat saavutukset toiminnan ja osaamisen kehittämisessä Strategian tausta-aineisto Asiakasrekisterit Vuosi- tai toimintakertomus Palvelu- ja tuote-esitteet tai -kuvaukset Henkilöstö- - strategiat ja suunnitelmat - kertomukset ja tilinpäätökset Toimintakäsikirja tms. Tietojärjestelmäkuvaukset Toimintakäsikirja tms. Prosessikuvaukset Sopimukset ja sopimusehdot Toimittaja-auditointien suunnitelmat Organisaatioprofiili Vuosi- tai toimintakertomus Toimintakäsikirja tms. Strategiatyön analyysit ja muu taustaaineisto Vuosi- tai toimintakertomus Osavuosikatsaukset Toimintakäsikirja tms. Toimintakäsikirja tms. Mahdollinen prosessikuvaus

12 a) Toimintamallit b) Toteutus c) Arviointi ja parantam. 3 Taulukko L2. Toiminnan kuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Toiminnan kuvauksen sisältö (Huom. eksaktit arviointialueiden ja kohtien kuvaukset ovat EFQM Excellence-mallissa) Esimerkkejä dokumenteista hakemuksettomassa arvioinnissa 1 Johtajuus; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla johtajat näyttävät suunnan toimimalla esimerkillisesti arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan sekä valavat uskoa tulevaisuuteen sekä varmistavat organisaation jatkuvan menestyksen Johtamista ja esimiestyötä sekä sidosryhmäyhteistyötä koskevat toimintaperiaatteet Toiminta- tai laatukäsikirja Johtamisen vuosikello 1a. Suunnan määrittely ja näyttäminen; perustehtävä, visio ja arvot 1b. Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja suorituskyvyn parantaminen 1c. Toiminta ja vuorovaikutus ulkoisten sidosryhmien kanssa 1d. Erinomaisuuden edistäminen yhdessä henkilöstön kanssa Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - mission, toiminta-ajatuksen, vision kehittäminen ja viestiminen - arvojen ja eettisten periaatteiden määrittely ja niiden mukainen toiminta (esikuvana) - johtamis- ja esimiestaitojen & -työn arviointi ja parantaminen - johtoryhmätyöskentely - suorituskyvyn seuranta, tuloskortit - johtamisjärjestelmä ja johdon rooli sen kehittämisessä - suunnitelmallinen kumppanuus- ja sidosryhmäyhteistyö - innovaatiojohtaminen - raportointi keskeisille sidosryhmille - innostaminen, osallistaminen, valtuuttaminen - kannustaminen innovointiin ja kehittämiseen - tukeminen ja tunnustuksenanto - tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen 1e. Muutoksen johtaminen - muutostarpeiden tunnistaminen - päätöksenteko - suunnan tarkistaminen - sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen - nopea reagointi ja oppiminen - kestävän kilpailukyvyn ylläpito 2 Strategia; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla kaikki sidosryhmät huomioon ottava strategia laaditaan ja toimeenpannaan perustehtävän eli mission ja vision toteuttamiseksi Toiminta- tai laatukäsikirja Strategia- ja toiminnan suunnitteluprosessien kuvaukset

13 4 2a Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten sekä toimintaympäristön muutosten ymmärtäminen ja ennakointi 2b Organisaation suorituskyvyn ja kyvykkyyksien ymmärtäminen 2c Strategian ja toimintaperiaatteiden kehittäminen 2d Strategian toimeenpano ja seuranta 3 Henkilöstö; toimintamallit, -prosessit ja tavat, jotka osoittavat että henkilöstöä arvostetaan ja joilla rakennetaan kulttuuria, jossa huomioidaan sekä organisaation että henkilöstön tavoitteet molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi. Toimintamallit, joilla kehitetään henkilöstön kyvykkyyksiä sekä edistetään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, joilla pidetään huolta henkilöstöstä, viestitään, Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - tiedon kerääminen sidosryhmien nykyisistä ja tulevista tarpeista ja odotuksista - toimintaympäristön kehityksen tunnistaminen ja ennakointi - taloudellisten ja yhteiskunnallisten kehityssuuntien analysointi - mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen sidosryhmäpalautteen perusteella - operatiivisen suorituskyvyn, tuloste, ydinkyvykkyyksien analysointi - nykyisten ja potentiaalisten kumppanien kyvykkyyksien analysointi - uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien analysointi - benchmarking - strategian ja toimintaperiaatteiden kehittäminen - keskeisten tulosten määrittely - ydinkyvykkyyksien hyödyntäminen - skenaariotyöskentely - strategisten riskien hallinta - organisaation ja sen sidosryhmien tarpeiden tasapainottaminen - kestävän kehityksen varmistaminen - haluttujen tulosten määrittely, mittarien valinta ja tavoitteiden asettaminen niille - strategian toimeenpano, operatiivinen suunnittelu - organisaatiorakenteen ja ydinprosessien kokonaisuuden ylläpito strategian toteuttamiseksi - henkilökohtaisten- ja tiimitavoitteiden asettaminen - strategiaviestintä Henkilöstöjohtamista ja osaamisen kehittämistä ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet (kuten henkilöstöpolitiikka), suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Henkilöstökäsikirja Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisprosessien kuvaukset

14 5 palkitaan ja annetaan tunnustusta tavalla, joka motivoi, lujittaa sitoutumista sekä antaa ihmisille mahdollisuuden käyttää taitojaan ja osaamistaan organisaation hyväksi 3a Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja hallinta 3b Tietämyksen ja osaamisen kehittäminen 3c Ohjaaminen, osallistuminen ja valtuuttaminen 3d Vuoropuhelu läpi organisaation 3e Palkitseminen, tunnustuksenanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen 4 Kumppanuudet ja resurssit; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla suunnitellaan ja hallitaan ulkoisia kumppanuus- ja toimittajasuhteita sekä sisäisiä resursseja tukemaan organisaation strategiaa, toimintaperiaatteita sekä prosessien suorituskykyä. Toimintamallit, joilla organisaation vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan hallitaan tehokkaasti. 4a Kumppani- ja toimittajayhteistyön hallinta 4b Taloudellisten resurssien hallinta 4c Rakennusten, laitteiden, materiaalien ja luonnonvarojen hallinta Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - henkilöstösuunnittelu - rekrytointi - urakehitys - seuraajasuunnittelu, - henkilöstökyselyt - strateginen osaamisen johtaminen - osaamiskartoitus - kehityskeskustelut - osaamisen kehittäminen - esimiesvalmennukset - tiimien tai yksilöiden tavoitteiden asetanta ja tulosseuranta - kehitys-, projekti- ja prosessiryhmien toiminta - aloitetoiminta ja innovointi - sisäinen viestintä; kohteet, sisällöt, foorumit ja kanavat - tiedon ja kokemuksen jakamisen - palkitseminen ja työsuhde-edut - tunnustuksenanto - työterveys ja -turvallisuus Kumppanuuksien ja eri resurssilajien - hallintaa ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet, suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Ympäristökäsikirja Prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - kumppanuuksienhallinta; valinta, luokittelu, yhteistyö - toimittajasuhteet; toimittajien valinta, luokittelu ja hallinta - kumppani- ja toimittajayhteistyö - taloussuunnittelu ja -ohjaus - investointien hallinta - riskienhallinta - sisäinen tarkastus - talousraportointi - toimi-/tuotantotilojen, laitteiden ja materiaalien elinkaaren hallinta - toiminnan terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutusten hallinta

15 6 4d Teknologian hallinta 4e Tiedon ja tietämyksen hallinta 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla suunnitellaan, hallitaan ja parannetaan prosesseja, tuotteita ja palveluita arvon tuottamiseksi ja kasvattamiseksi asiakkaille ja muille sidosryhmille 5a Prosessien suunnittelu ja hallinta 5b Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 5c Tuotteiden ja palveluiden edistäminen ja markkinointi 5d Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja toimittaminen 5e Asiakassuhteiden hallinta - olemassa olevien teknologioiden ja tietojärjestelmien optimaalinen käyttö - uusien teknologiaratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto - vaihtoehtoisten teknologioiden tunnistaminen, arviointi, - tiedon käyttö päätöksenteossa - tiedon ja tietämyksen tuottaminen (datasta) ja jakaminen - tietoturvallisuuden hallinta - innovointi Asiakkuuksien, tuotteiden ja palveluiden sekä tilaustoimitusprosessien hallintaa ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet, suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Ympäristökäsikirja Prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - prosessien suunnittelu ja hallinta - prosessinomistajuus - prosessien mittaaminen, innovointi ja parantaminen - tutkimus ja tuotekehitys - asiakas- ja markkinatutkimukset ja muu tarpeiden ennakointi - asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistuminen - innovointi - kestävän kehityksen huomioon ottaminen - markkinointi - arvolupaukset asiakkaille - myyntiargumentit, kohderyhmät, jakelukanavat - tilaus-toimituketjun hallinta - henkilöstön kompetenssit ja valtuudet asiakkaan kokemuksen maksimointiin - tuotteiden ja palveluiden hallinta koko elinkaaren ajan - asiakasryhmittely ja asiakassuhteiden hallinta - asiakaspalvelun vaatimukset - vuoropuhelu asiakkaiden kanssa - asiakaspalautteet ja -tutkimukset - asiakkaiden opastus tuotteiden vastuulliseen käyttöön

16 a) Olennaisuus ja käytettävyys b) Suorituskyky 7 Taulukko L3. Tulosten kuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Tulosten kuvauksen sisältö (Huom. eksaktit arviointialueiden ja kohtien kuvaukset ovat EFQM Excellence-mallissa) Esimerkkejä dokumenteista hakemuksettomassa arvioinnissa 6 Asiakastulokset; mittarit ja niitä vastaavat tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan strategian toteuttamista 6a Asiakkaiden näkemykset 6b Sisäinen suorituskyky 7 Henkilöstötulokset; mittarit ja niitä vastaavat tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta henkilöstön tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan strategian toteuttamista 7a Henkilöstön näkemykset 7b Sisäinen suorituskyky Tulosyhteenvedot ja tulokset esim. seuraavista: - asiakaskyselyt ja tutkimukset - asiakaspalautteet, -valitukset ja/tai suositukset - asiakassuhteet ja uskollisuus - suositteluhalukkuus - asiakaspalvelu - valitukset ja/tai suositukset - tuotteiden ja palveluiden toimittaminen Henkilöstöstökertomus Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötutkimusten ja kyselyjen tulokset Lisäksi muut tulosyhteenvedot ja tulokset esim. seuraavista: - henkilöstötyytyväisyys - ihmisten ja asioiden johtaminen - osaamisen kehittäminen ja urakehitys - tavoitteiden asettaminen ja suorituksen johtaminen - osallistuminen ja sitoutuminen - tiedonkulku ja vuorovaikutus - palkitseminen ja tunnustuksenanto - työolosuhteet ja välineet - johtajuus ja johtaminen - osaamisen kehittäminen ja urakehitys - osallistuminen - viestintä ja vuorovaikutus - palkitseminen ja tunnustuksenanto - terveys ja turvallisuus

17 8 8 Yhteiskuntatulokset; mittarit ja niitä vastaavat tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta tärkeimpien ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan yhteiskunta- ja ympäristöstrategian toteuttamista 8a Yhteiskunnan näkemykset 8b Sisäinen suorituskyky 9 Toiminnan tulokset; taloudelliset ja ei-taloudelliset tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta tärkeimpien sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan strategian toteuttamista 9a Keskeiset strategiset tulokset (toiminnan tuloksellisuus tai vaikuttavuus) 9b Sisäinen suorituskyky (toiminnan tehokkuus) Vuosikertomus, yhteiskuntavastuun ja/tai kestävän kehityksen raportti Lisäksi muut tulosyhteenvedot ja tulokset esim. seuraavista: - ympäristövaikutukset - imago ja maine - sosiaaliset vaikutukset - vaikutukset työympäristöön ja - yhteisöön - palkinnot ja medianäkyvyys - ympäristöön liittyvä suorituskyky - säädösten ja vaatimusten täyttäminen - yhteiskuntaan liittyvä suoritustaso - työterveyden ja työturvallisuuden taso - vastuullisen hankinta- ja ostotoiminnan taso Vuosi- tai toimintakertomus Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset Lisäksi muut tulosyhteenvedot, -raportit ja tulokset esim. seuraavista: - taloudelliset tunnusluvut - tulokset vs. budjetti - keskeisten palveluiden ja tuotteiden volyymit - avainprosessien tuotokset - taloudellinen tehokkuus - prosessien suorituskyky - kumppanuuksien, toimittajasuhteiden ja eri resurssienhallinta - kumppanien ja toimittajien suorituskyky

Kirjallinen aineisto

Kirjallinen aineisto Ulkoinen arviointi EFQM-mallilla Kirjallinen aineisto Ohjeet arvioitavalle organisaatiolle 26.11.2015 Q:\Kilpailukyvyn Kehittäminen - Arviointipalvelut\6_Palvelutuotanto\1_Excellencefinlandkilpailu\1.1_Ohjeetjamallitosallistujalle\Ulkoinenarviointi_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2015.Docx

Lisätiedot

Kirjallinen aineisto. Recognised for Excellence -arviointi. Ohjeet arvioitavalle organisaatiolle

Kirjallinen aineisto. Recognised for Excellence -arviointi. Ohjeet arvioitavalle organisaatiolle Recognised for Excellence -arviointi Kirjallinen aineisto Ohjeet arvioitavalle organisaatiolle 11.01.2017 Q:\Kilpailukyvyn Kehittäminen - Arviointipalvelut\6_Palvelutuotanto\2_Recognisedforexcellencearviointi\2.1_Ohjeetjamallitasiakkaille\Ulkoinenarviointi_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2017.Docx

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemuksen laatiminen. Tiedotustilaisuus Opetusneuvos Leena Koski

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemuksen laatiminen. Tiedotustilaisuus Opetusneuvos Leena Koski Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2011 Hakemuksen laatiminen Tiedotustilaisuus 28.2.2011 Opetusneuvos www.oph.fi Hakemuksen laatimisen vaiheet Tehdään päätös hakemisesta ja keskustellaan omista tavoitteista.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Informaatiotilaisuus 1.3.2017, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Leena Koski Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi Laatupalkinnon tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnossa hakemuksen laatiminen ja kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankinta 2010 21.9.2010 Pia Kauma Laatukeskus Excellence Finland Yhdistyksen tarkoitus Laatuyhdistyksen tarkoitus on edistää laatujohtamista

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016 Informaatiotilaisuus 8.4.2016, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski www.oph.fi AMMATILLISEN

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi CAF mallin rakenne ja sisältö 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi Toimintatapojen ja tulosten arviointi TOIMINTA TULOKSET Henkilöstö Henkilöstötulokset Johtajuus Strategiat ja

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Innovaatioympäristö ja osaaminen Mirja Hannula 20.2.2009

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Innovaatioympäristö ja osaaminen Mirja Hannula 20.2.2009 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Opetusministeriö Merja Lehtonen PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO PALAUTE PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERIT -VÄLIRAPORTISTA Opetusministeriön asettamassa työryhmässä

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla LARK-hankkeen workshop 3 3.9.2012 Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Esimieskeskustelut keväällä 2012

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola 2 IMS Business Solutions Oy Mikä on toimintajärjestelmä? Yhdessä sovittu, paras tällä hetkellä tunnettu toimintatapojen kooste, jota jatkuvasti parannetaan

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua Riitta Hiltunen 17.2.2016 Aihe ja tavoitteet Tutkimuskohteena ICT-palvelukeskus ja sen palvelutoimintansa viitekehityksenä käyttämän ISO20000-palveluhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on.

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. Helsingin maalariammattikoulu n yhteystiedot Kornetintie 2b 00380 HELSINKI Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. mitattavissa oleva tulos, jonka

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Vaasan yliopiston tutkimus Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Vaasan yliopisto, Kuntaliitto, Kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältö Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Tehokas strategia ja toimeenpano

Tehokas strategia ja toimeenpano Opetusministeriö Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin valmistautuminen vuonna 2009 seminaari Helsinki Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Tehokas strategia ja toimeenpano Tehokas

Lisätiedot

CAF ja ulkoinen palaute. Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC, Valtiokonttori

CAF ja ulkoinen palaute. Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC, Valtiokonttori CAF ja ulkoinen palaute Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC, Valtiokonttori Sisältö Vertailukehittäminen Miksi kannattaa hakea ulkoista palautetta? Mitä ja miten? Vertailukehittäminen Yhteisillä periaatteilla

Lisätiedot