Kirjallinen aineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjallinen aineisto"

Transkriptio

1 Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

2 2 Sisällysluettelo 1 Kirjallisen aineiston merkitys arvioinnissa Toimitettava aineisto ja sen toimitustapa Hakemus Hakemukseton vaihtoehto Kirjallisen aineiston tietosisältö ja esitystapa Organisaation yleiskuvaus Toiminnan kuvaus Tulosten kuvaus... 9 Liite Hakemuksen tai vastaavan kirjallisen aineiston sisältö, tarkistuslistat

3 3 Toimintaympäristö Sidosryhmien tarpeet ja odotukset 1 Johtajuus 2 Strategia 3 Henkilöstö 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut 4 Kumppanuudet ja resurssit 6 Asiakas- 7 Henkilöstö- 8 Yhteiskunta- 9 Toiminnan tulokset Miten asioita ja ihmisiä johdetaan Miten toimintasuunnitelmat laaditaan ja toimeenpannaan Miten suunnitelmat toteutetaan Strategia Toiminta Tulokset Oppiminen Miten onnistumista mitataan & Millaisia tuloksia on saavutettu Kuva 1. EFQM Excellence mallin punainen lanka (Strategia Toiminta Tulokset & Oppiminen eli strategian ja toiminnan tosiasiapohjainen kehittäminen) kuvaa EFQM-mallin perusajatusta. Nuolikuvion alla esitetään tiivistettynä kysymykset, joihin yhdeksällä eri arviointialueella (Johtajuus, Strategia jne.) haetaan vastausta. Arviointialueet jakaantuvat edelleen 32 arviointikohdaksi, jotka esimerkkeineen erinomaisesta toiminnasta täsmentävät näitä pääkysymyksiä. 1 Kirjallisen aineiston merkitys arvioinnissa Excellence Finland kilpailu ja -arvioinnit kannustavat organisaatioita toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Arviointien keskeinen tavoite on edistää arvioitavan organisaation menestystä tunnistamalla ja raportoimalla siihen vaikuttavat merkittävimmät toiminnan vahvuudet ja parantamismahdollisuudet. Ymmärtääkseen organisaatiota ja voidakseen tehdä osallistujalle hyödyllisen arvioinnin arviointiryhmä tarvitsee mahdollisimman kattavat tiedot organisaation toimintaympäristöstä, strategiasta, toiminnasta ja tuloksista EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointikohdittain. Arvioinnissa tarvittavat tiedot kerätään pääosin kolmesta lähteestä arviointiprosessin (kuva 2) aikana: 1. julkisesti esim. osallistujaorganisaation kotisivuilta saatavilla oleva aineisto, 2. hakemus tai sitä sisällöltään vastaava muu kirjallinen aineisto sekä 3. arviointikäynti; arviointiworkshop (optio arviointi-tasolla), johdon, esimiesten ja henkilökunnan haastattelut ja havainnointi. Hakijan toimittaman hakemuksen tai muun kirjallisen aineiston perusteella arviointiryhmä muodostaa itselleen kokonaiskuvan organisaatiosta, suunnittelee arviointikäynnin ja tekee osan arviointityöstä. Hyvä hakemus tai vastaava aineisto kuvaa johdonmukaisesti mm. - hakijaorganisaation ja sen perustehtävän - asiakas-, henkilöstö- ja muut sidosryhmät sekä toimintaympäristön - strategiset haasteet, valinnat, päämäärät, suunnitelmat ja tavoitteet, joilla se ohjaa toimintaansa - tärkeimmät prosessit, toimintatavat ja resurssit, joilla se toteuttaa strategiaansa sekä - mittarit, tuloskortit ja tulokset, joilla organisaatiossa seurataan suorituskykyä ja onnistumista strategian toteuttamisessa.

4 4 Arviointi Kilpailu Kuva 2. Excellence Finland arvioinnin ja kilpailun arviointiprosessi. Mitä avoimemmin, johdonmukaisemmin ja kattavammin organisaatio esittää nämä tiedot hakemuksessaan tai muussa kirjallisessa aineistossaan, sitä paremmat edellytykset se luo oleellisiin asioihin pureutuvalle arviointityöskentelylle sekä itselleen hyödyllisen ja relevantin palautteen saamiselle.

5 5 Taulukko 1. Excellence Finland kilpailun hakemuksen rakenne ja sisältö, sekä suositeltava laajuus. Sivumäärään vaikuttavat mm. organisaation koko, sen toiminnan luonne ja tietojen esitystapa. Sisältöä on kuvailtu tarkemmin liitteen taulukoissa L1 L3. Excellence Finland arvioinnissa tarkoituksenmukainen aineisto koostuu yleiskuvauksesta ja arviointialueiden 6 9 keskeisistä tuloksista. Hakemuksen rakenne Yleiskuvaus - teksti, kuvat ja taulukot - yhteensä 5 10 sivua Toiminnan kuvaus EFQM Excellence-mallin arviointikohdittain - taulukkona sivua tai - tekstinä sivua - soveltuvin kuvin (esim. prosessikaaviot) täydennettynä Tulosten kuvaus EFQM Excellence-mallin arviointikohdittain - Kaavioina (tai taulukoina) sivua Sääntöjen mukainen kokonaissivumäärä sivua Hakemuksen tai sitä vastaavan muun aineiston sisältö Organisaatio - perustiedot - toiminta-ajatus/missio, visio, arvot - strategiset haasteet, valinnat, päämäärät ja tavoitteet - asiakkaat, palvelut ja tuotteet - henkilöstö, muut sidosryhmät ja resurssit - ulkoinen toimintaympäristö - kehitystoiminnan kokonaiskuva Keskeiset - toimintamallit ja prosessit, joilla strategiaa toteutetaan - tiedot/arviot niiden käytännön toteuttamisesta sekä - mittaamisesta, arvioinnista ja parantamisesta Tulokset, joissa - aikasarjat min. 3 vuodelta - keskeisten tulosten tavoitetasot ja - vertailutiedot sekä - tuloksia ja tavoitteenasettelua taustoittavat kuvatekstit Lisäksi - sisällysluettelo sekä - luettelo käytetyistä lyhenteistä ja termeistä 2 Toimitettava aineisto ja sen toimitustapa Excellence Finland arviointiin tai -kilpailuun osallistuva organisaatio valmistautuu arviointiin joko laatimalla kilpailun sääntöjen ja ohjeiden mukaisen hakemuksen tai kokoamalla organisaation jo ennestään olemassa olevista dokumenteista sisällöltään hakemusta vastaavan kirjallisen aineistopaketin arviointityön pohjaksi. 2.1 Hakemus Täysimittainen Excellence Finland kilpailun hakemus on laajuudeltaan sivua ja se on rakenteeltaan (taulukko 1.) kolmeosainen: organisaation yleiskuvaus, toiminnan kuvaus ja tulosten kuvaus, joista yleiskuvaus on tärkein osa arviointityön onnistumisen ja arviointipalautteen hyödyllisyyden kannalta. Toiminnan ja tulosten kuvaus jäsennellään EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointikohdittain. Arviointitason hakemus voi olla suppeampi koostuen yleiskuvauksesta ja arviointialueiden 6 9 keskeisistä tuloksista.

6 6 Hakemuksen laatiminen on suositeltava vaihtoehto useasta syystä: Merkittävin hyöty on se, että jo hakemuksen laatiminen on kehitystyötä, jossa organisaatio tunnistaa tulevaisuuden menestyksensä kannalta merkittäviä vahvuuksia tai parantamismahdollisuuksia esim. - strategian, toiminnan ja mittaamisen/tulosten välisissä yhteyksissä - toimintamalleissa ja tavoissa sekä niiden käytännön toteuttamisessa - suorituskyvyn mittaristossa ja tunnusluvuissa tai - toiminnan ja osaamisen kehittämisessä mittaus- ja oppimistuloksia sekä innovointia hyödyntäen. Hakemus on tiivis ja johdonmukainen kuvaus organisaation toiminnasta. Se tukee erinomaisesti ulkoisen arvioinnin suorittamista. Hakemusta voi käyttää myös esim. perehdyttämisen ja sidosryhmäviestinnän välineenä sekä mahdollisten itsearviointien tukiaineistona. Osallistuva organisaatio toimittaa hakemuksensa Laatukeskukseen, pääarvioijalle ja muille arviointiryhmän jäsenille sekä sidottuna paperitulosteena että pdf-tiedostona. 2.2 Hakemukseton vaihtoehto Hakemuksettomassa vaihtoehdossa organisaatio kokoaa olemassa olevasta kirjallisesta materiaalista aineistopaketin arviointityön tueksi. Aineistopaketin tulee vastata sisällöltään hakemusta (taulukko 1) ja kattaa mahdollisimman hyvin EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointialueet ja kohdat. Aineistopaketti kootaan organisaation olemassa olevaa kirjallista materiaalia hyödyntäen. Aineisto koostuu soveltuvin osin esim. seuraavista asiakirjoista: - Organisaatioprofiili ja/tai -esitteet - Toiminta-ajatus tai missio, visio ja arvot - Strategialinjaukset tausta-aineistoineen, strategiset haasteet, päämäärät ja tavoitteet - Eri osa-alueiden strategiat ja toimintaperiaatteet - Organisaation ja sen yksiköiden toimintasuunnitelmat, tuloskortit ja -tavoitteet - Toiminta-, laatu-, ympäristö-, henkilöstö-, työterveys ja turvallisuuskäsikirjat ja -ohjelmat - Organisaatiokaaviot ja toimipaikkojen yhteystiedot - Palvelu- ja tuote-esitteet ja -kuvaukset - Prosessikartat - Prosessikuvaukset - Ylätason menettely- tai toimintaohjeet - Toiminta- ja vuosikertomukset - Yhteiskuntavastuun raportit - Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset - Muut tulosyhteenvedot ja -raportit Hakemukseton vaihtoehto on luonteva valinta silloin, kun organisaation strategia, toimintamallit ja prosessit sekä sen saavuttamat tulokset on laajasti dokumentoitu ja tämä dokumentaatio kattaa täysin hakemuksen yleiskuvausosion tiedot ja pääosin muut Excellence Finland arvioinnissa tai kilpailussa tarvittavat tiedot (taulukko 1 ja liitteen taulukot L1 L3). Arviointiin tai kilpailuun osallistuvan organisaation yhteyshenkilö toimittaa aineiston Laatukeskukseen, pääarvioijalle ja muille arviointiryhmän jäsenille. ensisijaisesti pdf-tiedostoina, mutta keskeiset dokumentit kuten strategiamäärittelyt, toimintakäsikirja, organisaatiokaaviot, prosessikartta ja kuvaukset sekä tulosraportit myös paperitulosteena pääarvioijan kanssa sovittavassa laajuudessa. Pääarvioija tukee aineiston kokoamista seuraamalla ja tarvittaessa kommentoimalla toimitetun aineiston soveltuvuutta ja riittävyyttä arvioinnin suunnittelun ja toteuttamisen kannalta.

7 7 - Järkevyys - Yhtenäisyys 1. Johtajuus - Toteuttaminen (kattavuus) - Järjestelmällisyys 5. Prosessit, tuotteet ja palvelut 2. Strategia 4. Kumppanuudet ja resurssit 3. Henkilöstö - Mittaaminen (t. arviointi) - Oppiminen ja luovuus - Parantaminen ja innovointi Kuva 3. Toiminnan arvioinnin näkökulmat EFQM Excellence mallissa. 3 Kirjallisen aineiston tietosisältö ja esitystapa 3.1 Organisaation yleiskuvaus Yleiskuvaus (taulukko 1) on Excellence Finland hakemuksen tärkein osa arvioinnin onnistumisen ja siitä saatavan palautteen hyödyllisyyden kannalta. Yleiskuvauksen tai sisällöltään sitä vastaavan muun aineiston perusteella arvioijat hahmottavat - millaista organisaatiota he ovat arvioimassa - millainen on organisaation toimintaympäristö - mikä arvioitavalle organisaatiolle on tarkoituksenmukaista ja tärkeää sekä - miksi hakemuksessa esitetyt toimintatavat ja tulokset ovat erinomaisia. Hakemukseen sisältyvä organisaation yleiskuvaus on tekstimuotoinen esitys, jota kuvat ja kaaviot täydentävät. Sopiva laajuus on 5 10 sivua. Hakemuksettomassa vaihtoehdossa sivumäärää ei ole rajoitettu. Arviointityön laadun kannalta oleellista on, että yleiskuvauksen tai vastaavan aineiston tietosisältö kattaa tarkistuslistassa (liitteen taulukko L1) esitetyt asiat. 3.2 Toiminnan kuvaus Hakemukseen sisältyvässä toiminnan kuvauksessa tai sitä vastaavassa muussa kirjallisessa aineistossa esitetään EFQM Excellence mallin (kuva 1) arviointialueet ja kohdat kattavasti - miten organisaatiota ja sen henkilöstöä johdetaan (arviointialue 1, Johtajuus) - miten toimintaa suunnitellaan eri aikajänteillä toimintaympäristön kehitys, eri sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä toteutunut tuloskehitys huomioon ottaen (arviointialue 2, Strategia) - miten suunnitelmia tarkennetaan ja toteutetaan toiminnan eri osa-alueilla (arviointialueet 3 Henkilöstö, 4 Kumppanuudet ja resurssit sekä 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut). EFQM Excellence -mallia käytettäessä toimintaa tarkastellaan kuvan 3 mukaisista näkökulmista.

8 8 Kuva 4. Taulukkomuotoinen toiminnan kuvaus (menettelykartta), esimerkki ja ohjeita. Esimerkissä kuvatut toimintatavat liittyvät EFQM Excellence mallin arviointialueen 3 Henkilöstö arviointikohtaan 3d. Sen vuoksi toiminnan kuvauksesta tai kuvausta vastaavasta muusta kirjallisesta aineistosta tulee selvitä a) Keskeiset toimintamallit sekä niiden järkevyys ja yhtenäisyys eli että toimintamallit - perustuvat organisaation ja sen sidosryhmien tarpeisiin - on selkeästi määritelty prosesseina - toimintamalleja on parannettu ajan myötä & miten tämä näkyy tuloksissa ja että - ne tukevat strategiaa ja muodostavat toimivan kokonaisuuden b) Toteutuksen laajuus ja systemaattisuus - tiedot tai arvio toimintamallien toteuttamisen kattavuudesta - kuvaus niiden käyttöönoton systemaattisuudesta c) Arviointi ja parantaminen eli toimintamallien edelleen kehittäminen - mittaaminen viittauksin hakemuksessa/muussa materiaalissa esitettyihin tuloksiin - arvioinnit, palaute ja muu oppiminen - mittaus- ja oppimistulosten ja luovuuden hyödyntäminen parannusten tekemiseksi toimintamalleihin. Hakemukseen sisältyvä toiminnan kuvaus esitetään esimerkiksi kuvan 4 mukaisena taulukkona (menettelykarttana), jonka sopiva laajuus on sivua. Vaihtoehtoisesti toiminnan kuvaus voi olla sivun laajuinen tekstimuotoinen esitys. Valitusta esitystavasta riippumatta toiminnan kuvausta täydennetään soveltuvilla kuvilla (esim. prosessikaaviot) ja taulukoilla (esim. tuloskortit ja tavoitteet). Oleellista on, että toiminnan kuvaus tai sitä vastaava muu kirjallinen aineisto kattaa kaikki EFQM Excellence mallin toiminnan arviointialueiden arviointikohdat sekä edellä kohdissa a c mainitut asiat. Toiminnan kuvauksen laadinnan tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston kokoamisessa voidaan käyttää apuna tarkistuslistaa (liitteen taulukko L2).

9 9 6. Asiakastulokset - Laajuus ja olennaisuus - Luotettavuus - Segmentointi 9. Toiminnan tulokset 7. Henkilöstötulokset - Kehityssuunnat - Tavoitteet - Vertailut - Luottamus 8. Yhteiskuntatulokset Kuva 5. Mittaamisen ja tulosten arvioinnin näkökulmat EFQM Excellence mallissa. 3.3 Tulosten kuvaus Hakemukseen sisältyvässä tulosten kuvauksessa tai sitä vastaavassa muussa kirjallisessa aineistossa esitetään EFQM Excellence mallin arviointialueet ja -kohdat kattavasti (kuva 1 ja liitteen taulukko L3) - miten mitataan ja millaisia ovat eri sidosryhmiin liittyvät tulokset (arviointialueet 6 Asiakastulokset, 7 Henkilöstötulokset ja 8 Yhteiskunnalliset tulokset) - miten mitataan ja millaisia ovat onnistumista perustehtävässä ja strategioiden toteuttamisessa kuvaavat tulokset (arviointikohta 9a Keskeiset strategiset tulokset) sekä - miten mitataan ja millaisia ovat (kumppanuuksien ja resurssienhallinnan sekä prosessien) operatiivista tehokkuutta kuvaavat tulokset (arviointikohta 9b Sisäinen suorituskyky). EFQM Excellence -mallia käytettäessä tuloksia tarkastellaan kuvan 5 näkökulmista. Tulosten kuvauksesta tai vastaavasta muusta aineistosta tulee siksi selvitä perusteluineen (perustelut esim. kuvateksteissä) a) Tulosten olennaisuus ja käytettävyys: mitä, miten ja miksi mitataan eli että - tulokset vastaavat laajuudeltaan eri sidosryhmien tarpeita ja odotuksia sekä ovat johdonmukaisia strategian ja toimintaperiaatteiden kanssa - tärkeimmät ns. keskeiset tulokset on määritelty - tulosten väliset riippuvuudet on tunnistettu - tulokset ovat oikea-aikaisia, luotettavia ja tarkkoja ja - ne on segmentoitu tarkoituksenmukaisesti b) Suorituskyky: millaisia tuloksia on saavutettu eli - tulosten kehityssuunta ja taso (3 vuoden ajalta) - keskeisille tuloksille asetetut tavoitteet - vertailut soveltuvien muiden organisaatioiden tuloksiin - saavutettujen tulosten ja niitä vastaavan toiminnan suhde - arvioi positiivisen suoritustason jatkumisesta tulevaisuudessa.. Tulokset esitetään niin hakemuksessa kuin muussakin aineistossa mieluiten kaavioina, toissijaisesti taulukoina. Tuloskuvaajissa on luontevaa esittää tuloskehitys (aikasarjat) sekä keskeisten tulosten tavoitetasot ja vertailutiedot. Tuloksia voidaan taustoittaa, niiden olennaisuutta ja käytettävyyttä,, tavoitteenasettelua ja vertailuja perustella tuloskuvaajiin liittyvissä kuvateksteissä.

10 1 Liite Hakemuksen tai vastaavan kirjallisen aineiston sisältö Tarkistuslistat Excellence Finland kilpailuhakemuksen osat ovat yleiskuvaus, toiminnan kuvaus ja tulosten kuvaus. Arviointitason hakemuksen suositeltava kokoonpano on yleiskuvaus + arviointialueiden 6 9 keskeiset tulokset. Taulukoiden L1 L3 vasemmassa sarakkeessa esitetään kunkin hakemuksen osan keskeinen sisältö EFQM Excellence mallin arviointikohdittain. Seuraavassa sarakkeessa on lueteltu esimerkkejä dokumenteista, joita osallistujaorganisaatio voi mahdollisesti käyttää hakemuksettomassa arvioinnissa niiden sisällöstä riippuen. Hakemuksettoman arvioinnin suunnittelun, toteutuksen ja onnistumisen kannalta erityisesti yleiskuvausta vastaavien tietojen kattavuus (taulukko L1) on tärkeää. Toiminnan ja tulosten kuvausta vastaavat tiedot (taulukot L2 ja L3) kootaan ja toimitetaan arvioijille olemassa oleviin dokumentteihin tukeutuen. Taulukoiden oikean reunan sarakkeet on tarkoitettu hakemuksen laadinnan tai aineistotoimitusten seurannan tueksi. Taulukko L1. Yleiskuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Yleiskuvauksen sisältö Johdanto - esim. hakijaorganisaation olemassaolon tarkoitus; mitä palveluja/tuotteita se tuottaa, ketkä ovat sen asiakkaita, ketkä tärkeimpiä toimittajia, ketkä tärkeimpiä kumppaneita ja millaiseen mahdolliseen isompaan kokonaisuuteen organisaatio kuuluu Organisaatio - perustiedot kuten toimiala, liikevaihto tai toimintabudjetti, henkilöstömäärä jne. - perustehtävä ja/tai toiminta-ajatus, - visio ja arvot - historia - toimipaikat henkilöstömäärätietoineen - organisaatiorakenne, hallintojärjestelmä ja raportointisuhteet Strategia ja prosessit - markkinoihin, toimintaan ja resursseihin nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat keskeiset strategiset haasteet - toimintaa ohjaavat strategiset valinnat, asetetut päämäärät ja tavoitteet - prosessit, joilla strategiaa toteutetaan (kokonaiskuva, esim. prosessikartta) Esimerkkejä dokumenteista tai kotisivuilla julkaistusta materiaalista hakemuksettomassa arvioinnissa Hakijan - organisaatioprofiili, - esittely ja/tai yleisesitteet (painetut tai kotisivuilla julkaistut) Organisaation - toiminta-ajatus tai missio - visio ja arvot - historiikki - toimipaikkojen yhteystiedot - organisaatiokaaviot - hallintotapa - työjärjestys (julkinen sektori) Strategia - strategiatyöskentelyn analyysit ja tausta-aineisto - strategiset valinnat, päämäärät ja tavoitteet - organisaation ja sen yksiköiden tuloskortit - TTS ja tulossopimus (julkinen sektori) Prosessikartta tms. H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

11 2 Asiakkaat ja markkinat - keskeiset asiakasryhmät ja asiakkaat (ulkoiset ja sisäiset), joita organisaatio palvelee - eri asiakasryhmien tärkeimmät vaatimukset ja odotukset Palvelut ja tuotteet - keskeiset palvelut ja tuotteet - niiden toimitustapa Henkilöstö - eri henkilöstöryhmät (esim. eri tehtäviin, erilaisiin sopimussuhteisiin perustuvat) ja henkilöstön jakautuminen näihin ryhmiin - henkilöstön koulutustasotiedot - mahdollinen keskeisten toimittajien henkilöstön käyttö hakijan ydintoiminnassa Muut resurssit - toimi- ja tuotantotilat - tuotantolaitokset ja välineet - käytettävät materiaalit - teknologiat - keskeiset tietojärjestelmät Toimittajat - tärkeimmät toimittajat (ulkoiset ja organisaatiokokonaisuuden sisäiset) - keskeiset toimittajille asetetut vaatimukset - toimittajien rooli ja panos hakijaorganisaation ydin- ja tukiprosesseissa Muut keskeiset sidosryhmät kuten - omistajat ja heidän roolinsa - muut toimintaa ohjaavat tahot - muut keskeiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit sekä heidän roolinsa ja panoksensa hakijan toimintaan Ulkoinen toimintaympäristö - organisaation markkina-asema ja kilpailutilanne eri markkinoilla - keskeiset kilpailijat ja niiden asema - hakijaorganisaation kilpailuedut, joilla se erottautuu markkinoilla muista - keskeiset kilpailutilannetta ja kilpailijoiden suorituskykyä koskevat tietolähteet sekä rajoitukset kilpailijatiedon saannissa - tärkeimmät toimintaan vaikuttavat direktiivit, lait ja viranomaisluvat ja -määräykset Kehitystoiminta - toiminnan ja osaamisen kehittämisen kokonaiskuvaus; miten hakija systemaattisesti mittaa, arvioi ja parantaa prosessiensa ja koko organisaation suorituskykyä, mitä työkaluja ja tekniikoita käytetään - huomattavimmat saavutukset toiminnan ja osaamisen kehittämisessä Strategian tausta-aineisto Asiakasrekisterit Vuosi- tai toimintakertomus Palvelu- ja tuote-esitteet tai -kuvaukset Henkilöstö- - strategiat ja suunnitelmat - kertomukset ja tilinpäätökset Toimintakäsikirja tms. Tietojärjestelmäkuvaukset Toimintakäsikirja tms. Prosessikuvaukset Sopimukset ja sopimusehdot Toimittaja-auditointien suunnitelmat Organisaatioprofiili Vuosi- tai toimintakertomus Toimintakäsikirja tms. Strategiatyön analyysit ja muu taustaaineisto Vuosi- tai toimintakertomus Osavuosikatsaukset Toimintakäsikirja tms. Toimintakäsikirja tms. Mahdollinen prosessikuvaus

12 a) Toimintamallit b) Toteutus c) Arviointi ja parantam. 3 Taulukko L2. Toiminnan kuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Toiminnan kuvauksen sisältö (Huom. eksaktit arviointialueiden ja kohtien kuvaukset ovat EFQM Excellence-mallissa) Esimerkkejä dokumenteista hakemuksettomassa arvioinnissa 1 Johtajuus; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla johtajat näyttävät suunnan toimimalla esimerkillisesti arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan sekä valavat uskoa tulevaisuuteen sekä varmistavat organisaation jatkuvan menestyksen Johtamista ja esimiestyötä sekä sidosryhmäyhteistyötä koskevat toimintaperiaatteet Toiminta- tai laatukäsikirja Johtamisen vuosikello 1a. Suunnan määrittely ja näyttäminen; perustehtävä, visio ja arvot 1b. Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja suorituskyvyn parantaminen 1c. Toiminta ja vuorovaikutus ulkoisten sidosryhmien kanssa 1d. Erinomaisuuden edistäminen yhdessä henkilöstön kanssa Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - mission, toiminta-ajatuksen, vision kehittäminen ja viestiminen - arvojen ja eettisten periaatteiden määrittely ja niiden mukainen toiminta (esikuvana) - johtamis- ja esimiestaitojen & -työn arviointi ja parantaminen - johtoryhmätyöskentely - suorituskyvyn seuranta, tuloskortit - johtamisjärjestelmä ja johdon rooli sen kehittämisessä - suunnitelmallinen kumppanuus- ja sidosryhmäyhteistyö - innovaatiojohtaminen - raportointi keskeisille sidosryhmille - innostaminen, osallistaminen, valtuuttaminen - kannustaminen innovointiin ja kehittämiseen - tukeminen ja tunnustuksenanto - tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen 1e. Muutoksen johtaminen - muutostarpeiden tunnistaminen - päätöksenteko - suunnan tarkistaminen - sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen - nopea reagointi ja oppiminen - kestävän kilpailukyvyn ylläpito 2 Strategia; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla kaikki sidosryhmät huomioon ottava strategia laaditaan ja toimeenpannaan perustehtävän eli mission ja vision toteuttamiseksi Toiminta- tai laatukäsikirja Strategia- ja toiminnan suunnitteluprosessien kuvaukset

13 4 2a Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten sekä toimintaympäristön muutosten ymmärtäminen ja ennakointi 2b Organisaation suorituskyvyn ja kyvykkyyksien ymmärtäminen 2c Strategian ja toimintaperiaatteiden kehittäminen 2d Strategian toimeenpano ja seuranta 3 Henkilöstö; toimintamallit, -prosessit ja tavat, jotka osoittavat että henkilöstöä arvostetaan ja joilla rakennetaan kulttuuria, jossa huomioidaan sekä organisaation että henkilöstön tavoitteet molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi. Toimintamallit, joilla kehitetään henkilöstön kyvykkyyksiä sekä edistetään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, joilla pidetään huolta henkilöstöstä, viestitään, Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - tiedon kerääminen sidosryhmien nykyisistä ja tulevista tarpeista ja odotuksista - toimintaympäristön kehityksen tunnistaminen ja ennakointi - taloudellisten ja yhteiskunnallisten kehityssuuntien analysointi - mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen sidosryhmäpalautteen perusteella - operatiivisen suorituskyvyn, tuloste, ydinkyvykkyyksien analysointi - nykyisten ja potentiaalisten kumppanien kyvykkyyksien analysointi - uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien analysointi - benchmarking - strategian ja toimintaperiaatteiden kehittäminen - keskeisten tulosten määrittely - ydinkyvykkyyksien hyödyntäminen - skenaariotyöskentely - strategisten riskien hallinta - organisaation ja sen sidosryhmien tarpeiden tasapainottaminen - kestävän kehityksen varmistaminen - haluttujen tulosten määrittely, mittarien valinta ja tavoitteiden asettaminen niille - strategian toimeenpano, operatiivinen suunnittelu - organisaatiorakenteen ja ydinprosessien kokonaisuuden ylläpito strategian toteuttamiseksi - henkilökohtaisten- ja tiimitavoitteiden asettaminen - strategiaviestintä Henkilöstöjohtamista ja osaamisen kehittämistä ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet (kuten henkilöstöpolitiikka), suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Henkilöstökäsikirja Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisprosessien kuvaukset

14 5 palkitaan ja annetaan tunnustusta tavalla, joka motivoi, lujittaa sitoutumista sekä antaa ihmisille mahdollisuuden käyttää taitojaan ja osaamistaan organisaation hyväksi 3a Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja hallinta 3b Tietämyksen ja osaamisen kehittäminen 3c Ohjaaminen, osallistuminen ja valtuuttaminen 3d Vuoropuhelu läpi organisaation 3e Palkitseminen, tunnustuksenanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen 4 Kumppanuudet ja resurssit; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla suunnitellaan ja hallitaan ulkoisia kumppanuus- ja toimittajasuhteita sekä sisäisiä resursseja tukemaan organisaation strategiaa, toimintaperiaatteita sekä prosessien suorituskykyä. Toimintamallit, joilla organisaation vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan hallitaan tehokkaasti. 4a Kumppani- ja toimittajayhteistyön hallinta 4b Taloudellisten resurssien hallinta 4c Rakennusten, laitteiden, materiaalien ja luonnonvarojen hallinta Muut prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - henkilöstösuunnittelu - rekrytointi - urakehitys - seuraajasuunnittelu, - henkilöstökyselyt - strateginen osaamisen johtaminen - osaamiskartoitus - kehityskeskustelut - osaamisen kehittäminen - esimiesvalmennukset - tiimien tai yksilöiden tavoitteiden asetanta ja tulosseuranta - kehitys-, projekti- ja prosessiryhmien toiminta - aloitetoiminta ja innovointi - sisäinen viestintä; kohteet, sisällöt, foorumit ja kanavat - tiedon ja kokemuksen jakamisen - palkitseminen ja työsuhde-edut - tunnustuksenanto - työterveys ja -turvallisuus Kumppanuuksien ja eri resurssilajien - hallintaa ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet, suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Ympäristökäsikirja Prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - kumppanuuksienhallinta; valinta, luokittelu, yhteistyö - toimittajasuhteet; toimittajien valinta, luokittelu ja hallinta - kumppani- ja toimittajayhteistyö - taloussuunnittelu ja -ohjaus - investointien hallinta - riskienhallinta - sisäinen tarkastus - talousraportointi - toimi-/tuotantotilojen, laitteiden ja materiaalien elinkaaren hallinta - toiminnan terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutusten hallinta

15 6 4d Teknologian hallinta 4e Tiedon ja tietämyksen hallinta 5 Prosessit, tuotteet ja palvelut; toimintamallit, -prosessit ja tavat, joilla suunnitellaan, hallitaan ja parannetaan prosesseja, tuotteita ja palveluita arvon tuottamiseksi ja kasvattamiseksi asiakkaille ja muille sidosryhmille 5a Prosessien suunnittelu ja hallinta 5b Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 5c Tuotteiden ja palveluiden edistäminen ja markkinointi 5d Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja toimittaminen 5e Asiakassuhteiden hallinta - olemassa olevien teknologioiden ja tietojärjestelmien optimaalinen käyttö - uusien teknologiaratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto - vaihtoehtoisten teknologioiden tunnistaminen, arviointi, - tiedon käyttö päätöksenteossa - tiedon ja tietämyksen tuottaminen (datasta) ja jakaminen - tietoturvallisuuden hallinta - innovointi Asiakkuuksien, tuotteiden ja palveluiden sekä tilaustoimitusprosessien hallintaa ohjaavat osastrategiat, toimintaperiaatteet, suunnitelmat ja ohjelmat Toiminta-/Laatu-/Ympäristökäsikirja Prosessi- ja/tai menettelykuvaukset esim. seuraavista: - prosessien suunnittelu ja hallinta - prosessinomistajuus - prosessien mittaaminen, innovointi ja parantaminen - tutkimus ja tuotekehitys - asiakas- ja markkinatutkimukset ja muu tarpeiden ennakointi - asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistuminen - innovointi - kestävän kehityksen huomioon ottaminen - markkinointi - arvolupaukset asiakkaille - myyntiargumentit, kohderyhmät, jakelukanavat - tilaus-toimituketjun hallinta - henkilöstön kompetenssit ja valtuudet asiakkaan kokemuksen maksimointiin - tuotteiden ja palveluiden hallinta koko elinkaaren ajan - asiakasryhmittely ja asiakassuhteiden hallinta - asiakaspalvelun vaatimukset - vuoropuhelu asiakkaiden kanssa - asiakaspalautteet ja -tutkimukset - asiakkaiden opastus tuotteiden vastuulliseen käyttöön

16 a) Olennaisuus ja käytettävyys b) Suorituskyky 7 Taulukko L3. Tulosten kuvauksen tai sitä vastaavan muun kirjallisen aineiston suositeltava tietosisältö. Tulosten kuvauksen sisältö (Huom. eksaktit arviointialueiden ja kohtien kuvaukset ovat EFQM Excellence-mallissa) Esimerkkejä dokumenteista hakemuksettomassa arvioinnissa 6 Asiakastulokset; mittarit ja niitä vastaavat tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan strategian toteuttamista 6a Asiakkaiden näkemykset 6b Sisäinen suorituskyky 7 Henkilöstötulokset; mittarit ja niitä vastaavat tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta henkilöstön tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan strategian toteuttamista 7a Henkilöstön näkemykset 7b Sisäinen suorituskyky Tulosyhteenvedot ja tulokset esim. seuraavista: - asiakaskyselyt ja tutkimukset - asiakaspalautteet, -valitukset ja/tai suositukset - asiakassuhteet ja uskollisuus - suositteluhalukkuus - asiakaspalvelu - valitukset ja/tai suositukset - tuotteiden ja palveluiden toimittaminen Henkilöstöstökertomus Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötutkimusten ja kyselyjen tulokset Lisäksi muut tulosyhteenvedot ja tulokset esim. seuraavista: - henkilöstötyytyväisyys - ihmisten ja asioiden johtaminen - osaamisen kehittäminen ja urakehitys - tavoitteiden asettaminen ja suorituksen johtaminen - osallistuminen ja sitoutuminen - tiedonkulku ja vuorovaikutus - palkitseminen ja tunnustuksenanto - työolosuhteet ja välineet - johtajuus ja johtaminen - osaamisen kehittäminen ja urakehitys - osallistuminen - viestintä ja vuorovaikutus - palkitseminen ja tunnustuksenanto - terveys ja turvallisuus

17 8 8 Yhteiskuntatulokset; mittarit ja niitä vastaavat tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta tärkeimpien ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan yhteiskunta- ja ympäristöstrategian toteuttamista 8a Yhteiskunnan näkemykset 8b Sisäinen suorituskyky 9 Toiminnan tulokset; taloudelliset ja ei-taloudelliset tulokset, jotka kuvaavat onnistunutta tärkeimpien sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin perustuvan strategian toteuttamista 9a Keskeiset strategiset tulokset (toiminnan tuloksellisuus tai vaikuttavuus) 9b Sisäinen suorituskyky (toiminnan tehokkuus) Vuosikertomus, yhteiskuntavastuun ja/tai kestävän kehityksen raportti Lisäksi muut tulosyhteenvedot ja tulokset esim. seuraavista: - ympäristövaikutukset - imago ja maine - sosiaaliset vaikutukset - vaikutukset työympäristöön ja - yhteisöön - palkinnot ja medianäkyvyys - ympäristöön liittyvä suorituskyky - säädösten ja vaatimusten täyttäminen - yhteiskuntaan liittyvä suoritustaso - työterveyden ja työturvallisuuden taso - vastuullisen hankinta- ja ostotoiminnan taso Vuosi- tai toimintakertomus Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset Lisäksi muut tulosyhteenvedot, -raportit ja tulokset esim. seuraavista: - taloudelliset tunnusluvut - tulokset vs. budjetti - keskeisten palveluiden ja tuotteiden volyymit - avainprosessien tuotokset - taloudellinen tehokkuus - prosessien suorituskyky - kumppanuuksien, toimittajasuhteiden ja eri resurssienhallinta - kumppanien ja toimittajien suorituskyky

Kirjallinen aineisto. Recognised for Excellence -arviointi. Ohjeet arvioitavalle organisaatiolle

Kirjallinen aineisto. Recognised for Excellence -arviointi. Ohjeet arvioitavalle organisaatiolle Recognised for Excellence -arviointi Kirjallinen aineisto Ohjeet arvioitavalle organisaatiolle 11.01.2017 Q:\Kilpailukyvyn Kehittäminen - Arviointipalvelut\6_Palvelutuotanto\2_Recognisedforexcellencearviointi\2.1_Ohjeetjamallitasiakkaille\Ulkoinenarviointi_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2017.Docx

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnossa hakemuksen laatiminen ja kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016 Informaatiotilaisuus 8.4.2016, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski www.oph.fi AMMATILLISEN

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on.

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. Helsingin maalariammattikoulu n yhteystiedot Kornetintie 2b 00380 HELSINKI Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. mitattavissa oleva tulos, jonka

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen Johdanto iltapäivän työskentelyyn Työskentelyn taustamateriaalia

Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen Johdanto iltapäivän työskentelyyn Työskentelyn taustamateriaalia Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen Johdanto iltapäivän työskentelyyn Työskentelyn taustamateriaalia Opetusneuvos Leena Koski Työseminaariin osallistuvat organisaatiot ABB Oy Ammatillinen erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Erityisteema: Yrittäjyys Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Laatupalkinnon tavoitteena on kannustaa ammatillisen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

TIETO LISÄÄ TAITOA. ARVIOINTIIN PERUSTUVA JOHTAMINEN Oppimistulosten arviointi. Anu Räisänen

TIETO LISÄÄ TAITOA. ARVIOINTIIN PERUSTUVA JOHTAMINEN Oppimistulosten arviointi. Anu Räisänen TIETO LISÄÄ TAITOA ARVIOINTIIN PERUSTUVA JOHTAMINEN Oppimistulosten arviointi 24.9.2013 TULOSTEN, VAIKUTUSTEN & VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TARVE Miksi näppituntuma ei riitä? Kansalaisten oikeuksien turvaaminen

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014 TALOYHTIÖLLE STRATEGIA Tero Heikkilä 30.1.2014 Isännöintiliiton tavoitteena on isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen. TALOYHTIÖLLE STRATEGIA MIKSI? FAKTA: ASUKKAILLA HUOMATTAVAN KRIITTINEN

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi?

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? 19.4.2012 Kuntatalo, Helsinki KT Kuntatyönantajat Erityisasiantuntija Jari Salomaa, Oy Audiapro Ab jari.salomaa@audiapro.fi 045 671 2322 Esitykseni

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Oy yhteenvetona Asiantuntijapalveluita toiminnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen kehittämishanke vuosina 2011 2012. Hellevi Lassila, koulutusjohtaja, vararehtori Koulutuskeskus

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot