EN sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu"

Transkriptio

1 klo EN sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy

2 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä (Innovation Management system) Osa 2: Strategic intelligence management (Strategisen tiedon hallinta) Osa 3: Innovation thinking (Innovaatioajattelu) Osa 4: Intellectual property management (Aineettoman omaisuuden hallinta) Osa 5: Collaboration management (Yhteistyön hallinta) Osa 6: Creativity management (Luovuuden hallinta) Osa 7: Innovation management assessment (Innovaatiojohtamisen arviointi).

3 3 Innovaatioiden hallintajärjestelmä

4 4 Kenelle innovaatiojohtamisen standardi on tarkoitettu Standardissa esitetään ohjeistus innovaatioiden hallintajärjestelmän luomiseen ja ylläpitämiseen. Sitä voidaan soveltaa kaikkiin julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin niiden toimialasta, tyypistä tai koosta riippumatta.

5 5 1. Innovaatiojohtamisen standardia sovelletaan: organisaation toimintaympäristön ymmärtämiseen ylimmän johdon sitouttamiseen innovoinnin onnistumisen suunnitteluun innovoinnin mahdollistavien tai sitä edistävien tekijöiden tunnistamiseen ja vaalimiseen innovaatioiden hallintaprosessin kehittämiseen innovaatioiden hallintajärjestelmän toimivuuden arviointiin ja parantamiseen innovaatiojohtamistekniikoiden ymmärtämiseen ja käyttämiseen.

6 6 3. Standardissa käytetyt termit ja määritelmät 3.1 innovaatio uuden tuotteen (hyödyke tai palvelu) tai prosessin tai sen merkittävän parannuksen käyttöönotto, uusi markkinointitapa tai organisaation käyttämä menetelmä, joka koskee liiketoimintamalleja, työpaikan organisaatiota tai ulkoisia suhteita 3.2 innovaatioiden hallintajärjestelmä joukko organisaation toisiinsa liittyviä tai vaikuttavia osia, joiden avulla luodaan innovaatiotoiminnan politiikat ja tavoitteet sekä prosessit, joilla nämä tavoitteet saavutetaan

7 7 Innovaatioiden hallinta järjestelmä Organisaatio Mahdollistavat tekijät (kohta 7) Innovaatiojohtaminen Innovaatiostrategia (kohta 5) Innovaatio johtamis tekniikat (kohta 11) Organisaation toimintaympäristö (kohta 4) Ideat Innovaatio prosessi (kohta 8) Innovaatio tulokset Suunnittelu (kohta 6) Parantaminen (kohta 10) Arviointi (kohta 9)

8 8 4. Organisaation toimintaympäristö 4.1 Toimintaympäristön ymmärtäminen 4.2 Sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen

9 9 4.1 Toimintaympäristön ymmärtäminen (ulkoinen) markkinanäkökulmat (käyttäjien tarpeet, kilpailijat, yhteistyökumppanit, toimittajat jne.) tekniset näkökulmat (aineeton omaisuus, standardit, tieteen kehitys jne.) poliittiset näkökulmat (lainsäädäntö, säädökset, vuorovaikutus julkishallinnon kanssa jne.) taloudelliset näkökulmat (makrotaloudellinen tilanne, rahoitus- ja verovähennysmahdollisuudet jne.) yhteiskunnalliset näkökulmat (väestön rakenne, kehityssuunnat, kestävän kehityksen vaikutus jne.).

10 Toimintaympäristön ymmärtäminen (sisäinen) olemassa olevat johtamiskäytännöt ja muut käytettävät hallintajärjestelmästandardit organisaation kulttuuria koskevat näkökulmat, kuten asenteet innovointia kohtaan ja sitoutuminen innovointiin organisaation eri tasoilla, sekä sisäisen yhteistyön taso toimintakykyä koskevat näkökulmat, kuten olemassa olevat ja tarvittavat (innovointiin liittyvät) pätevyydet, toimitilat, laitteistot ja taloudelliset resurssit toiminnalliset näkökulmat, kuten liiketoimintamallit, prosessit, tuotteet ja palvelut, mukaan lukien kestävää kehitystä koskevat seikat toimivuutta koskevat näkökulmat, kuten viimeaikaiset saavutukset ja epäonnistumiset.

11 Sidosryhmät mukaan prosessiin organisaation ulkopuolisiin (yhteistyökumppanit, toimittajat, jakelijat, tutkimusorganisaatiot, asiakkaat ja käyttäjät, julkishallinto jne.) ja organisaation sisäisiin (työntekijät, ylin johto, eri osastot, osakkeenomistajat jne.). Sidosryhmät on otettava mukaan prosessiin ja niitä on kuultava, jotta voidaan tunnistaa niiden tarpeet ja odotukset. Nämä tarpeet ja odotukset saattavat yleisesti tiedossa tai epäsuorasti ilmaistuja. Erityisen tärkeää on ymmärtää asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet, erityisesti ne, joita ei ole täytetty tai joita ei ole ilmaistu suoraan.

12 12 5. Innovaatiojohtaminen 1. Innovaatiovision ja -strategian kehittäminen 2. Johtajuus ja ylimmän johdon sitoutuminen 3. Innovaatiokulttuurin edistäminen 4. Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet

13 Innovaatiovision ja -strategian kehittäminen Haaste, kunniahimoisuus, mitattava tavoite Innovaatiostrategiassa olisi määriteltävä organisaation innovaatiokyky ja -resurssit mitä innovaatio tarkoittaa organisaatiolle ja kullekin sen osalle määriteltävä kriteerit, jotka erottavat innovoinnin päivittäisestä liiketoiminnasta minkä tyyppisiin innovaatioihin olisi keskityttävä () minkä tasoisiin uudistuksiin olisi keskityttävä henkilöstöpolitiikka, joka luo edellytyksiä innovoinnille aineettomia omaisuuseriä ja aineetonta omaisuutta koskeva politiikka yhteistyöpolitiikka, mukaan lukien organisaation ulkopuolelta tulevien ideoiden hyödyntäminen ja yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa

14 Johtajuus ja ylimmän johdon sitoutuminen varmistamalla, että innovaatioiden hallintajärjestelmän innovaatiovisio, innovaatiostrategia, eri toimintaperiaatteet ja tavoitteet luodaan ja että ne ovat linjassa organisaation strategian kanssa (ks. kohta 5.1) edistämällä innovointia tukevaa kulttuuria (ks. kohta 5.3) varmistamalla, että innovaatioiden hallintajärjestelmän suositukset huomioidaan organisaation liiketoimintaprosesseissa varmistamalla, että innovaatioiden hallintajärjestelmässä tarvittavat resurssit (henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit) ovat saatavilla viestimällä koko organisaatiolle innovaatiojohtamisen ja innovaatioiden hallintajärjestelmän noudattamisen tärkeydestä varmistamalla, että innovaatioiden hallintajärjestelmällä saavutetaan halutut tulokset ohjaamalla ja tukemalla ihmisiä innovaatioiden hallintajärjestelmän vaikuttavuuden edistämisessä edistämällä innovaatioiden hallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista tukemalla muiden asiaankuuluvien johtajien kykyä vaikuttaa innovaatioiden hallintajärjestelmään.

15 Innovaatiokulttuurin edistäminen Ideoiden tukeminen Viestintä Avoimmuus ja yhteistyö Tietoisuus ristiriidoista Epäonnistumisen sietokyky

16 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet Ylimmän johdon olisi määriteltävä, kenellä tai keillä on vastuu ja valtuudet varmistaa, että innovaatioiden hallintajärjestelmä on tässä teknisessä spesifikaatiossa esitettyjen suositusten mukainen raportoida ylimmälle johdolle innovaatioiden hallintajärjestelmän toimivuudesta.

17 17 6. Innovoinnin onnistumisen suunnittelu 1. Riskit ja mahdollisuudet varmistaa, että innovaatioiden hallintajärjestelmä voi saavuttaa halutut tulokset estää tai vähentää ei-toivottuja vaikutuksia saada aikaan jatkuvaa parantamista. 2. Toiminnan suunnittelu Tavoitteet toiminnot, resurssit, vastuut ja välitavoitteet

18 18 7. Innovoinnin mahdollistavat tai sitä edistävät tekijät 1. Roolien ja vastuiden organisointi 2. Resurssit 3. Pätevyys 4. Tietoisuus 5. Viestintä 6. Dokumentoitu tieto 7. Strategiset henkilöresurssit 8. Aineettoman omaisuuden hallinta ja tietämyksen hallinta 9. Yhteistyö

19 Ideoiden hallinta Projektien kehittäminen Suojaaminen ja hyödyntäminen Markkinoille tuominen Innovaatioiden hallintaprosessi Ideat Innovaatio tulokset arviointi ja prosessin parantaminen

20 Innovaatioprosessi Ideoiden hallinta Innovaatioprosessin kehittäminen Tuotostgen suojaaminen ja hyödyntäminen Markkinoille tuominen

21 Innovaatioprosessin tulosten arviointi liikevoiton kasvuprosentti liikevaihdon kasvuprosentti organisaation ja asiakkaiden saama kustannussäästö käyttökatteen kasvu innovointiin sijoitetun pääoman tuotto. innovaatioprosessin läpäisseiden ideoiden lukumäärä markkinaosuus prosessin vaikuttavuus brändin tunnettuus ja maine innovaatioiden vaikutus työntekijöiden lukumäärään aineettomat omaisuuserät ekologinen ja yhteiskunnallinen kestävä kehitys

22 Innovaatioiden hallintajärjestelmän toimivuuden arviointi Organisaation olisi määritettävä arvioinnin indikaattorit, seurantamenetelmät ja kriteerit ainakin innovaatiostrategialle (ks. kohta 5.1) innovoinnin mahdollistavien tai sitä edistävien tekijöiden toteuttamiselle (ks. kohta 7) innovaatioprosessille (ks. kohta 8.1) ja sen tuloksille (ks. kohta 8.2) Ylimmän johdon näkökulma Päätökset Dokumentointi ja tiedotus

23 Innovaatioiden hallintajärjestelmän parantaminen Poikkeamat Vaikuttavuus Organisaation olisi jatkuvasti parannettava sen innovaatioiden hallintajärjestelmän soveltuvuutta, asianmukaisuutta ja vaikuttavuutta innovaatiovision ja - strategian, johtajuuden, tavoitteiden ja suunnittelun, innovoinnin mahdollistavien tai sitä edistävien tekijöiden, toimivuuden arvioinnin ja ylimmän johdon katselmuksen avulla. Parantamistoimenpiteet

24 Innovaatiojohtamistekniikat 1. Yleistä 2. Strategisen tiedon hallinta 3. Innovaatioajattelu 4. Aineettoman omaisuuden hallinta 5. Yhteistyön hallinta 6. Luovuuden hallinta

25 25 CEN/TC 389 Work programme FprCEN/TS (WI= ) Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management FprCEN/TS (WI= ) Innovation management - Part 3: Innovation thinking FprCEN/TS (WI= ) Innovation management - Part 4: Intellectual property management FprCEN/TS (WI= ) Innovation management - Part 5: Collaboration management FprCEN/TS (WI= ) Innovation management - Part 6: Creativity management (WI= ) Innovation management. Innovation Management Assessment Under Approval Under Approval Under Approval Under Approval Under Approval Under Drafting

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj Bureau Veritas Finland Elintarviketurvallisuusseminaari Päivämäärä: 9.4.2015 Paikka: Scandic Tampere Station Kouluttajat: Antti Lavonen, Matti Hukari, Suvi Kuutti Osallistuja Riitta Saarentausta Jaakko

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille LAAdunhallinnan periaatteet www.sfs.fi Perusta ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille Kahdeksan laadunhallinnan periaatetta Tässä esitteessä kuvataan kahdeksan laadunhallinnan periaatetta,

Lisätiedot

Aiheitamme tänään Tampereella:

Aiheitamme tänään Tampereella: Aiheitamme tänään Tampereella: 1. Tilaisuuden avaus, yhteistyökumppani Tredean tervehdys Niina Immonen, kehityspäällikkö, www.tredea.fi, niina.immonen@tredea.fi 2. ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 uudistukset

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Nuorten teknologiayritysten menestystekijät

Nuorten teknologiayritysten menestystekijät SITRAN RAPORTTEJA 28 Nuorten teknologiayritysten menestystekijät Mika Naumanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 28 2002 Sitra ja kirjoittajat Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto:

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Corporate Governance selostus

Corporate Governance selostus Corporate Governance selostus Johdanto ja compliance Hallitus on hyväksynyt tämän Corporate Governance selostuksen kokouksessaan 6.3.2013. Selostukseen sisältyy yleiskatsaus TeliaSoneran johtamis- ja hallintojärjestelmästä

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot