Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta"

Transkriptio

1 1 (16) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Luonnos Petteri Törmänen (PTö) Mattijaakko Määttänen Huomautukset (määrittely / toteutus / dokumentointi) raportointiluonnos kommenteille (MMä) Luonnos PTö liite 1 täydennetty Luonnos Tuula Hakkarainen (TH) kommentoitu

2 InfraFINBIM pilottiraportti 2 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto Tausta Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Pilotoinnin osapuolet ja viestintä Pilotin tavoitteet Hankkeessa pilotoivat asiat Keskeisimmät kehitysaskeleet ja oletetut riskit Pilotin dokumentointi Pilotin kulku Tietomallipohjaisen urakan eteneminen Laadunvarmistus Tietotekninen ympäristö Prosessikuvaus Johtopäätökset Havaitut hyödyt ja ongelmat, edistysaskeleet ja kehitystarpeet Tietomallipohjaisen urakan eteneminen Laadunvarmistus Tietomallintamisen haasteellisuuden arviointi /Arviointisabluuna Jatkotoimenpiteet Viitteet Liite A Kokonaisyhteenveto pilotista... 15

3 InfraFINBIM pilottiraportti 3 (16) 1 Johdanto 1.1 Tausta Pilotti on toteutettu osana Espoon kaupungin teettämää pilottikokonaisuutta, jossa kohteiden suunnittelu tehtiin mallintamalla ja toteutus koneohjausjärjestelmiä käyttäen. Tässä pilotissa seurataan tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutusta ja laadunvarmistusta pääurakoitsijan näkökulmasta Bassenkylän kohteella. Bassenkylän kohteesta on jo aiemmin laadittu pilottiraportti, jossa selvitettiin Tekla Civil-ohjelmiston soveltuvuutta tietomallintamiseen katusuunnittelussa. Kohteen pääurakoitsija oli Lemminkäinen Infra Oy, tilaaja Espoon tekninen keskus ja suunnittelija Pöyry Finland Oy. Pilottiraportoinnin toteutti Lemminkäinen Infra Oy. 1.2 Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Bassenkylän kohde toteutetaan kokonaisurakkana ja työt aloitettiin helmikuussa Pääurakoitsijan osalta kohde tulee valmistumaan kesällä Urakkaan kuuluu katujen ja vesihuollon rakentaminen kallioiseen metsämaastoon. Kustannuksiltaan urakka on noin kolme miljoonaa euroa sisältäen bonusehdon, mikäli urakoitsija toteuttaa kohteen alimman kaivuupinnan koneohjausta käyttäen. Urakassa rakennetaan noin 2,8 km:ä uutta katua sisältäen yhteensä noin 7,6 km:ä vesijohto- hulevesi- ja jäteviemäriputkea. Kuva 1 Bassenkylän mittapiirustus. Pääurakoitsija toteuttaa kohteen katujen rakentamisen ensimmäiseen päällystyskerrokseen asti. Rakentamisurakkaan kuuluu muun muassa m 3 ktr kallioluohintaakalliolouhintaa, josta saatu louhe murskataan työmaan käyttöön. Lisäksi Bassenkylän hankkeessa täytyi tehdä pohjanvahvistusta pilari- ja massastabiloinnilla. Stabiloinnin tarve kasvoi kesän 2013 aikana hieman suunnitellusta, jolloin massastabilointia täytyi tehdä noin m 3 ktr ja pilaristabilointia vajaa 3000 mtr.

4 InfraFINBIM pilottiraportti 4 (16) Kuva 2 Pilaristabilointia Bassenkylässä. 1.3 Pilotoinnin osapuolet ja viestintä Pilotin toteuttajana oli Lemminkäinen Infra Oy, josta vastuussa pilotoinnin läpiviemisestä oli Juha Pohjola ja tutkijana Petteri Törmänen. Pääurakoitsijalta puolelta urakkaa toteuttaa Aki Lehtinen (urakan projektipäällikkö), Lauri Sirviö (työmaapäällikkö), Timo Kuosa (mittapäällikkö) ja Mattijaakko Määttänen (mittausinsinööri). Tilaajan puolelta rakentamisen valvonnasta vastuussa on Ilpo Korhonen. Suunnitteluosapuolen projektipäällikkö urakassa on Pöyryltä Aki Leislahti. Tutkijayhteyshenkilönä pilottikohteessa oli Tarja Mäkeläinen VTT:ltä. Pilotin aikana mittapäällikkö suoritti viikkoseurantaa rakentamisessa hyödynnetyistä malleista. Viikkoseurannassa kirjattiin ylös muun muassa mitä malleja käytettiin ja miten tiedonsiirto suoritettiin. Lisäksi työmaalla tehtiin kuukausittain itsearviointi, jossa arvioitiin mallipohjaisen työskentelystä saatavia etuja ja muutoksia perinteiseen työskentelyyn verrattuna. Hanke on julkinen. 2 Pilotin tavoitteet 2.1 Hankkeessa pilotoivat asiat Pilotissa seurattiin tietomallipohjaisen kokonaisurakan etenemistä pääurakoitsijan näkökulmasta. Seurannassa pyrittiin havainnoimaan rakentamisvaiheen aikana ilmenneitä ongelmia sekä pohtimaan ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin. Tavoitteena oli parantaa yleisesti tietomallipohjaista rakentamisprosessia. Lisäksi pilotissa selvitettiin Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontamenettelyn -ohjeen toimivuutta Bassenkylän katuhankkeessa. Ohjetta on sovellettu aikaisemmin suuremman kokoluokan väylähankkeissa onnistuneesti, joten nyt oli tarkoitus kokeilla ohjeen soveltuvuutta haastavassa katuhankkeessa. Haastavuutta rakentamisen toteutettavuuteen tuo suuria korkeuseroja käsittävä kalliomaasto ja

5 InfraFINBIM pilottiraportti 5 (16) vesihuoltojärjestelmän rakentaminen. Maaperä on myös vaihtelevaa ja rakennettavalla alueella on useita liittymäkohtia, jolloin tien rakenteiden muutos- ja siirtymäkiilakohtia on runsaasti. Rakentamisessa ja laadunvarmistuksessa hyödynnettiin myös KUURAjärjestelmää, jonka avulla koneohjausjärjestelmillä mitatut toteumamittaukset pystyttiin tallentamaan kyseisen järjestelmän pilvipalvelun, niin urakoitsijan kuin tilaajan nähtäväksi. 2.2 Keskeisimmät kehitysaskeleet ja oletetut riskit Tutkimuksen tavoitteena on parantaa käsitystä tietomallipohjaisen urakan vaatimuksista, vähentää ylimääräistä työtä eli hukkaa sekä helpottaa tulevaisuudessa niin urakoitsijan kuin tilaajan työtä rakennushankkeen läpiviemisessä. Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteuttamiseksi urakoitsijalla ja tilaajalla tulee siis olla selkeä ja yhtenäinen käsitys tietomallien käytöstä hankkeessa. Urakoitsijalla on entuudestaan kokemusta koneohjausmallien käytöstä useissa rakennusprojekteissa, mutta näissä mallit on pääsääntöisesti luotu erikseen suunnitelmadokumenttien pohjalta. Bassenkylän hankkeessa aineisto toimitettiin puolestaan suoraan suunnittelijalta urakoitsijalle valmiina pintamalleina, joita oli tarkoitus hyödyntää koneohjauksessa ja paikalleenmittauksissa. Bassenkylän hankkeessa koneohjauksen laadunvarmistaminen suoritetaan Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontamenettelyn ohjeen mukaisesti. Tarkoituksena on selvittää ohjeen soveltuvuus koneohjauksen käytön ja laadunvarmistuksen osalta haastavassa kadunrakennushankkeessa. Pilotin riskinä voi olla urakoitsijan ja suunnittelijan erilaiset näkemykset toteutusvaiheessa käytettävien mallien sisällöstä ja rakenteesta. Erilaisten näkemysten johdosta mallit voivat olla puuttellisia ja tuottaa ongelmia koneohjauksessa tai paikalleenmittauksissa. Mikäli

6 InfraFINBIM pilottiraportti 6 (16) esimerkiksi mallien korkeustasoissa on virheitä, on nämä erot hankala havaita mallien tarkastuksissa ja rakentamisen aikana. Laadunvarmistuksessa riskiksi voivat muodostua tiedonsiirron ongelmat KUURA:n pilvipalveluun sekä paikannuksen tarkkuus. Kohteella on useita katvealueita, jolloin koneohjausjärjestelmissä käytettävän GNSS-yhteyden kanssa voi ilmetä ongelmia. Lisäksi työmaalla on käytössä virtuaalitukiasemapalvelu, joka lähettää korjaussignaalin koneohjausjärjestelmille GSM-verkkoa käyttäen. Tällöin katvealueet voivat vaikuttaa myös GSM-verkon toimivuuteen. 3 Pilotin dokumentointi 3.1 Pilotin kulku Tietomallipohjaisen urakan eteneminen Tarjousvaiheen laskenta suoritettiin perinteisin menetelmin vuoden 2012 loppupuolella 2Dsuunnitelmien pohjalta. Ensimmäiset leikkausmallit Ylämaansolasta koneohjausta varten toimitettiin urakoitsijan käyttöön helmikuussa Suunnittelija toimitti urakoitsijalle kohteesta taiteviiva- sekä koneohjausmallit. Myöhemmässä vaiheessa urakoitsijalle toimitettiin muiden katujen leikkausmallit. Urakoitsijalle toimitetut tietomallit olivat osaltaan puutteellisia hyödynnettäväksi sellaisenaan työmaalla, kuten koneohjauksessa sekä takymetrillä tehtävissä paikalleenmittauksissa. Mallit muun muassa poikkesivat korkomitoiltaan urakkatarjousvaiheen suunnitelmista. Myös urakan alussa toimitetut koneohjausmallit ovat poikenneet osittain myöhemmin toimitetuista rakentajamallista viiva-aineistoltaan. Kolmioiduissa koneohjausmalleissa on ollut taiteviivoissa päällekkäisyyksiä, jolloin niitä on täytynyt muokata tai luoda koneohjausmallit viivamalleista. Toimitetuissa viivamalleissa on myös ollut ongelmia, kuten päällekkäisiä taiteviivoja ja epäjatkuvuuskohtia (Kuva 3), jolloin urakoitsijan on täytynyt myös muokata niitä koneohjaus- ja paikalleenmittausmallien luomiseksi. Lisäksi Bassenkyläntien leikkausmallissa kaikki taiteviivat olivat samalla koodilla. Urakoitsija ja suunnittelija olivat yhteydessä ongelmista ja he sopivat, että suunnittelija korjaa ilmenneet puutteet tuleviin viivamalleihin, joista urakoitsija muokkaa mallit koneohjaukseen ja paikalleenmittauksiin sopiviksi.

7 InfraFINBIM pilottiraportti 7 (16) Kuva 3 Bassenraitin päällysrakenteen viivamallin osa. Kohteen maarakennustyöt tehtiin miltei kaikki tietomalleja ja koneohjausta hyödyntäen, lukuun ottamatta pintamaan poistoja ja lastaustöitä. Koneohjauksella toteutettiin muun muassa leikkaus- ja louhintapinnat, kanaalien kaivuut, kantavat ja jakavat kerrokset. Työmaalla on ollu hankkeen aikana käytössä kaksi Novatronin sekä yksi Trimblen koneohjauslatteella varustettua kaivinkonetta. Työmaalla on lisäksi työskennellyt kaksi Trimblen koneohjauslaitteilla varustettua tiehöylää. Kaivinkoneissa paikannus tehtiin käyttäen GNSS- ja VRS-järjestelmiä, joilla päästään noin 3 cm:n tarkkuuteen. VRSjärjestelmä lähetti korjaussignaalia koneille GSM-verkkoa hyödyntäen. Tiehöylissä paikantaminen tapahtui takymetriä hyödyntäen, jolla päästiin 0-5 mm:n työskentelytarkkuuteen. Tiehöylien koneohjausjärjestelmä oli semiautomaattinen, eli järjestelmä sääti mallin mukaan automaattisesti terän kulmaa ja asemaa. Kuvassa 4 on näkymä tiehöylän koneohjausjärjestelmän näyttöpäätteeseen. Kaivinkoneet oli kytketty osaksi KUURA-järjestelmää, jonka avulla koneohjausmallien jakelu suoritettiin Novatronin laitteilla varustetuille kaivinkoneille. Tiehöylälle ja Trimblen laitteilla varustetulle kaivinkoneelle mallit toimitettiin USB-muistitikkua käyttäen. Kuva 4 Tiehöylän näyttöpääte.

8 InfraFINBIM pilottiraportti 8 (16) Koneohjauksella työskentely sujui pääsääntöisesti hyvin. Kuljettajat omaksuivat nopeasti uuden koneohjausjärjestelmän käytön sekä tottuivat hakemaan Novatronin laitteilla koneohjausmallit KUURA-järjestelmästä. Koneohjauksella työtehokkuus ja massatalous olivat huomattavasti parempia verrattuna perinteisiin työskentelymenetelmiin. Koneohjauksen käytön avulla työkoneen nopeat siirtymät uudelle työskentelykohteelle olivat mahdollisia. Eli vaihdettaessa työskentelykohdetta uudelle kohteelle, mittamiehillä ei tarvitse merkitä paaluja tai korkolappuja vaan kuljettaja pääsee heti aloittamaan työskentelyn, kunhan vain ensin hakee KUURA:sta uuden koneohjausmallin kohteelle. Muutaman kerran ongelmaksi muodostuivat yhteyskatkokset koneohjausjärjestelmissä ja epätarkkuus paikannuksessa. Paikannusongelman korjaamiseksi VRS-verkon virtuaalista tukiasemaa vaihdettiin, jonka jälkeen paikannustarkkuus parani. Syyksi yhteyskatkoksiin epäiltiin heikkoa GSM-yhteyttä, joka osaltaan johtui Bassenkylän katveisista alueista. Esimerkiksi Bassenraitti sijoittuu notkelmaan, jonka ympärillä on tiheää metsää. Pieniä ongelmia koneohjauksessa oli myös työskenneltäessä aivan mallin reunoilla, jolloin koneohjausjärjestelmät kadottivat oman sijaintinsa. Tällöin kuljettajan oli käytettävä koneen terää reilusti mallin sisällä, jotta paikannus alkoi toimia jälleen. Tämän johdosta tiehöylälle luotuja malleja täytyi levittää reilusti. Bassenkylän kepittömän työmaan ja koneohjauksen käytön johdosta mittamiesten työ painottui perinteistä työskentelyä enemmän tietokoneen äärellä työskentelyyn, muun muassa mallien muokkaamiseen ja luomiseen. Kepitön työmaa toi myös hieman paikannusongelmia muille työmaalla työskenteleville. Normaalisti työmaalle sijoitetuista paaluista on voitu lukea oma sijainti, mutta nyt täytyi käyttää muita menetelmiä paikantamiseen, Bassenkylän tapauksessa KUURA-tablettia. KUURA-tabletti toimii GPS-paikannuksella, jolloin paikannustarkkuus on noin 5 metriä, mikä koettiin riittäväksi. KUURA-tabletilla pystyttiin myös tarkastelemaan malleja ja suunnitelmakuvia, mikä oli erittäin hyödyllistä tarkasteltaessa paikan päällä työn tuloksia. Kuvassa 5 on näkymä tablettiin, jossa näkyy poikkileikkauskuva valitulta mallin paalulukemalta. Lisäksi kuvassa on nähtävissä kaivinkonekuljettajan ottaman toteumamittauksen tulos.

9 InfraFINBIM pilottiraportti 9 (16) Kuva 5 Näkymä KUURA-tablettiin Laadunvarmistus Bassenkylän työmaalla on työskennellyt urakan aikana 2-3 mittamiestä sekä mittaustyönjohtaja, jotka ovat ottaneet tarkemittauksia takymetreillä muun muassa rakennepinnoista ja vesihuoltojärjestelmistä. Tarkemittauksia on otettu myös lennosta, jolloin on voitu varmistaa koneohjausjärjestelmien paikannus- ja työskentelytarkkuus. Mikäli koneohjausjärjestelmällä toteutetun rakenteen mitoissa on havaittu selvää poikkeamaa, on koneohjausjärjestelmän kalibrointi suoritettu tunnetulla pisteellä puolietänä Novatronin teknisen tuen avulla tai takymetrillä. Koneohjauksella toteutetun pinnan tarke- ja toteumamittaukset osoittivat, että työn tulos oli riittävän tarkkaa, kunhan paikannus toimi. Kuitenkin osassa kaivinkoneen jäljiltä tehdyissä tarkemittauksissa vaadittuihin tarkkuuksiin ei ylletty, vaikka paikannus toimi ja mallit oli laadittu oikein. Työn laatu on siis edelleen kiinni kuljettajan ammattitaidosta ja huolellisuudesta. Taulukossa 1 on esimerkkiotos koneohjausjärjestelmän avulla kaivetun leikkauspinnan tarkemittauksista. Sarakkeessa T4 on mittauspiste, mallin x- ja y-koordinaatit, tien paalulukema, B-mitta sekä takymetrillä mitattu poikkeama korkeussuunnassa leikkauspinnan malliin. Taulukosta nähdään, että poikkeama on maksimissaan 38 mm:ä ja minimissään 1 mm. Keskimääräinen poikkeama korosta on tässä otoksessa keskimäärin 19 mm:ä, mikä on

10 InfraFINBIM pilottiraportti 10 (16) vähintäänkin riittävä. InfraRYL:n ohjeiden mukaan leikkauspinta saa päällysrakenteen alla poiketa mm:ä leveyssuunnassa ja korkeussuunnassa mm:ä. Taulukko 1 Bassenkylän leikkauspinnan tarkemittaukset. Kuvassa 6 on otos koneohjatulla tiehöylällä tehdyn Bassenkyläntien jakavan kerroksen tarkemittauksista. Kuvasta nähdään, että poikkeama pintamalliin on maksimissaan ollut 24 mm ja minimissään 0 mm:ä, kun Infra RYL:ssä sallittu yksittäinen poikkeama jakavalle kerrokselle on korkeussuunnassa ±30 mm:ä ja poikkeaman keskiarvo ±15 mm:ä.

11 InfraFINBIM pilottiraportti 11 (16) Kuva 6 Otos jakavan kerroksen tarkemittauksista. Kaivinkoneilla tehtyjen toteumamittausten tallentaminen KUURA-järjestelmään sujui ongelmitta. KUURA:n pilvipalveluun on tallennettu myös takymetrillä tehdyt tarkemittaukset, jolloin työn etenemisen ja laadunvarmistuksen toteaminen on ollut helpompaa myös tilaajalle, kun toteuma- ja tarkemittaukset voidaan lukea etänä samasta paikkaa, vaikkapa normaalilla pöytäkoneella. Lisäksi KUURA-järjestelmällä on voinut ottaa kuvia kohteesta paikannustiedoilla, jos on esimerkiksi haluttu osoittaa töiden tämän hetkinen tilanne tietyllä kohdalla tai erityishuomiota vaativat kohdat. 3.2 Tietotekninen ympäristö Bassenkylän kohteen mallit on mallinnettu Tekla Civil -ohjelmistoa käyttäen. Tekla Civilin käyttöön mallintamisessa on päädytty osana Bassenkylän asemakaavan kadut pilottia, jossa oli tarkoitus selvittää kyseisen suunnitteluohjelmiston valmiutta tuottaa tietomalliaineistoa katujen rakentamista varten. Suunnittelija toimitti mallit urakoitsijalle LandXML-, dwg- ja ASCII-muodoissa. Urakoitsija suoritti mallien muokkaukset ja tiedostonmuunnokset 3D-win ohjelmalla. Mallit muokattiin pääasiallisesti LandXML ja dwg-tiedostoista. Koneohjausmallit muunnettiin dxfmuotoon ja siirrettiin KUURA-palveluun kaivinkonekuljettajien käyttöön. Lisäksi koneohjausmallien lisäksi KUURA:an täytyi lisätä työmaalle mitattu muunnostiedosto cfgformaatissa. Trimblen koneohjausjärjestelmiä varten tiedostot vietiin Trimble Business

12 InfraFINBIM pilottiraportti 12 (16) 3.3 Prosessikuvaus Center -ympäristöön, jossa ne muokattiin Trimblen koneohjausjärjestelmään sopivaan formaattiin, eli svd- ja svl-tiedostoiksi. KUURA-järjestelmää käytettiin hankkeessa niin mallien välittämisessä kaivinkoneille kuin toteumamittausten seurannassa. Lisäksi KUURA:n avulla pystyttiin seuramaan kaivinkoneiden työtunteja, työskentelytehokkuutta ja kaivinkoneiden kuljettua reittiä. KUURA:n tabletin avulla työnjohto pystyi myös tarvittaessa paikantamaan oman sijaintinsa paaluttomattomalla työmaalla, kun he halusivat verrata suunnitelmia toteutuneisiin rakenteisiin. Kuva 7 Bassenkylän toteutusvaiheen prosessin kuvaus. 4 Johtopäätökset 4.1 Havaitut hyödyt ja ongelmat, edistysaskeleet ja kehitystarpeet Tietomallipohjaisen urakan eteneminen Rakennushankkeeseen laaditut toteutusmallit tuottivat huomattavasti lisätyötä urakoitsijan mittapäällikölle. Mikäli mallit olisi laadittu esimerkiksi InfraFINBIM:n ohjeiden mukaan, olisi urakoitsija todennäköisesti välttynyt suurimmilta muokkaustöiltä. Suunnittelijalta on tulevaisuudessa ehdottomasti vaadittava omien suunnitelmien ja toteutusmallien tarkastamista ennen mallien luovuttamista eteenpäin. Tarkastuksissa on huomioitava mallin teknisen tarkastuksen lisäksi rakenteiden käytännön toimivuus, kuten kuivatus. Koneohjauksen kanssa kuljettajilla oli ongelmia työskenneltäessä aivan mallin reunamilla, jolloin koneohjausjärjestelmä ei enää paikantanut konetta. Jotta paikannuksen katkeamiselta kesken työskentelyn vältyttäisiin, tulisi koneohjausmalleja levittää reilusti työskenneltävän alueen reunoilta. Esimerkiksi kantavan kerroksen pintamalliin voisi sisällyttää jo rakennettujen kerrosten taiteviivat, kuten vaikkapa ojan pohjat. Katvealueet aiheuttivat myös paikannuksen katkeilua. Tulevaisuudessa vastaavissa kohteissa, joissa on runsaasti katvealueita, tulisi pohtia kiinteän tukiaseman käyttöä

13 InfraFINBIM pilottiraportti 13 (16) virtuaaliaseman sijaan. Tällöin korjaussignaalin toimivuus ei olisi riippuvainen GSM-verkon tai VRS-palvelun toiminnasta. KUURA-järjestelmä todettiin monelta osin järkeväksi ja käyttökelpoiseksi työkaluksi koneohjausta hyödyntävällä työmaalla. Tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousi langaton tiedonsiirto, jonka avulla mallit toimitettiin kaivinkonekuljettajille ja kuljettajien ottamat toteumamittaukset KUURA:n pilvipalveluun. KUURA:lla pystyttiin myös varmistamaan, että konekuljettajat työskentelivät oikeiden ja päivitettyjen mallien opastuksella. Lisäksi KUURA toimi oivallisena tietokantana takymetrillä tehtäville tarkemittauksille, jolloin tiedot olivat näppärästi haettavissa niin tilaajalla kuin urakoitsijalla. KUURA:n avulla työnseuranta helpottui, mikäli kuljettaja muisti tehdä toteumamittauksia. Toteumamittausten avulla pystyi päättelemään missä vaiheessa konekuljettajien työt olivat ja sen mukaan suunnittelemaan kuljettajalle seuraava työkohdetta Laadunvarmistus Koneohjauksella tapahtuvan työn suurimmat laadulliset puutteet johtuivat eniten kuljettajan työskentelytarkkuudesta. Huolimattoman työskentelyn johdosta rakenteet eivät ihan kaikkialta täyttäneet mittavaatimuksia. Mittamiesten vähentyessä työmaalla, siirtyy vastuu laadunvarmistuksessa myös enemmän konekuljettajille, jolloin heiltä on vaadittava entistä tarkempaa työnjälkeä. Koneohjausta käyttäville kuljettajille täytyy antaa kattava perehdytys koneohjauksen käyttöön sekä vaatia heitä huolehtimaan myös itse koneohjauslaitteiden moitteettomasta toiminnasta ja säännöllisestä kalibroinnista. Millimetrin tarkkakin koneohjausjärjestelmä menettää hyötynsä, mikäli kuljettaja ei käytä sitä tehokkaasti. Bassenkylän kohteella käytetty Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen mallipohjainen laadunvalvontamenettely ohje oli suurelta osin soveltuva Bassenkylän katuhankkeeseen esimerkiksi mallien tarkastustoimenpiteiden osalta. Työskentelytavat ovat kuitenkin samat, oli kyseessä moottoritien rakennus tai katuhanke. Katuhankkeessa kuitenkin rakennetaan huomattavasti enemmän maaston muotoja mukaillen. Tällöin korkeuserot voivat olla suuria lyhyelläkin välillä. Lisäksi katurakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen on huomattavasti pikkutarkempaa työtä katujen sisältäessä lyhyelläkin paaluvälillä useita bussipysäkkejä ja liittymiä. Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontamenettely ohjeen rrakenteiden tarke- ja toteutumamittausten osalta todettiin, että Tie- ja katurakentamisen mallipohjainen laadunvalvontamenettely ohjeen mukaiset tarkemittausvälit eivät olleet riittävän tiheitä todentamaan rakentamisen laatua. Esimerkiksi ohjeessa mainittu yksi tarkemittaus poikkileikkauksesta alle 200 metriä pitkillä teillä ei ole riittävä vaan mittauksia on tehtävä rakennepinnoille tiheämpään tai vähintäänkin tarkistettava mitta "lennosta" niin kuin Bassenkylässä toimittiin. Silmämääräisellä tarkastuksella ei kaikkia virheitä huomaa ja rakenteellisen toimivuuden varmistamiseksi esimerkiksi kuivatuksen tarkastamiseksi, täytyy lyhyillä osuuksilla tehdä useampia mittauksia. Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen mallipohjainen laadunvalvontamenettely ohjeen mukainen koneiden kalibrointi kerran viikossa nähtiin riittäväksi, mikäli paikannuksen kanssa ei ole ilmennyt ongelmia. Yhteyskatkosten johdosta paikannustarkkuudesta oli epäilyksiä, jolloin koneohjausjärjestelmän tarkkuus täytyi tarkastaa ja tarvittaessa kalibroida kesken työpäivänkin takymetrin tai Novatronin etätuen avulla. Tarkastuksia ja kalibrointeja varten työmaalla tulisi olla kiintopisteitä tarpeeksi tiheään. Tällöin kuljettaja voisi lyhyelläkin siirtymällä käydä itse kalibroimassa koneohjausjärjestelmän esimerkiksi keskellä työpäivää, jos on epäilys, että tarkkuus ei ole vaadittavalla tasolla. Kalibroinnin voi tehdä myös mittamies esimerkiksi takymetrin avulla.

14 InfraFINBIM pilottiraportti 14 (16) 4.2 Tietomallintamisen haasteellisuuden arviointi /Arviointisabluuna Pilotin haasteellisuuden arviointi tehdään yhdessä tutkijaosapuolen kanssa heti raportoinnin valmistumisen jälkeen. Ota yhteyttä Tarja Mäkeläiseen, Haasteellisuuden arvioinnissa verrataan pilotissa toteutuneita/saavutettuja tasoja arviointisabluunassa määritettyihin tavoitetasoihin, mikäli ne ovat määritelty pilottisuunnitelman yhteydessä. Tasot kuvataan tässä kappaleessa sekä numeroin että sanallisesti. Jokaisesta pilotista arvioidaan saavutetut arviointisabluunan tasot ja kuvataan ne sanallisesti. PILOTTIHANKE VALMIUS TASO A B C D E F G H I J huomioon 2 Mahdollistaa tietomallintamisen Hankintamenettelyt 1 Ei ota tietomallintamista Tietomalliosaaminen Osapuolien roolit Prosessin kuvaus Lähtötiedot Tietomallin laajuus Paikkatiedon taso Ei edellytyksiä tietomallintamiselle Edellytykset olemassa Rooleja ei ole mietitty Tietomallin tuottaminen on sovittu Ei prosessikuvausta Viitteellinen prosessikuvaus Manuaaliset Ei tietomallia Ei paikkatietojärjestel mää Online, osin Alkeellinen Paikkatietojärjestel automatisoitu tietomalli mä ilman tiedonsiirtoa Geometrisen mallintamisen taso Yhteentoimivuus/st andardit Tiedon jakaminen Ei geometriamallia Ei yhteentoimiva Tieto kulkee manuaalisesti/haja naisesti. 2D ei-älykäs Alkeellinen Osa tiedonsiirto tiedonsiirrosta on hallittua 3 Kannustaa mallintamiseen Valmiudet olemassa Tietomallin Prosessikartta ja tuottaminen ja yksittäiset ERkuvaukset rajallinen käyttö on sovittu Automatisoitu, skaalautuva Rajallinen tietomalli Paikkatietojärjestel 2D-älykäs / 3D-eiälykäs mä rajoitetulla tiedonsiirrolla Rajallinen tiedonsiirto Kaikki tiedonsiirto hallittua 4 Edellyttää mallintamista jossakin osassa Kokemusta olemassa Tietomallin tuottaminen ja laajempi käyttö on sovittu Prosessikartta ja useammat ERkuvaukset Lähtötiedot osin mallipohjaisesti Laaja tietomalli Paikkatietojärjestel mä ja hyvä tiedonsiirto 3D-älykäs Hyvä tiedonsiirto Tiedonsiirto automatisoitua 5 Edellyttää mallipohjaista toimintaa monissa osissa Vakaata kokemus Tietomallitehtävät sovittu osin alan ohjeistuksen mukaisesti Tarkka prosessikartta ja kattavat ERkuvaukset Rajallinen mallipohjainen lähtötiedonsaanti Kattava tietomalli Osittain integroitu GIS ympäristöön 4D - älykäs Suurin osa yhteentoimiva Rajallinen "reaaliaikainen" tiedonkulku 6 Täydellinen mallipohjaisten palvelujen hankinta Kaikilla todettu pätevyys ja kokemus Tietomallitehtävät sovittu alan ohjeistuksen mukaisesti Täydellinen IDM Kattava mallipohjainen lähtötiedonsaanti Kattava älykäs tietomalli Täysin integroitu GIS ympäristöön. nd-älykäs Yhteentoimiva "Reaaliaikainen" tiedonkulku Arviointisabluunan kategoriat A-J ja tasot Jatkotoimenpiteet Comment [TH1]: Tämä täytynee poistaa, koska hanketta ei ole arvioitu sapluunaa käyttäen. Comment [TH2]: Mitä jatkossa? Mitä jatkotoimenpiteitä eri osapuolet aikovat tehdä pilotin jälkeen? Viitteet Lisää tarvittavat viitteet. Comment [TH3]: Poistetaan, jos ei viitteitä.

15 LIITE A 15 (16) Liite A Kokonaisyhteenveto pilotista Taulukko 1. Yhteenveto pilotista 02e_Espoon katupilotit_bassenkylä Pilotin nimi Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvalvonta pääurakoitsijan näkökulmasta. Pilotin tyyppi Pilottihankkeen kuvaus Pilottihanke Pilotissa seurataan tietomallipohjaisen kokonaisurakan etenemistä pääurakoitsijan näkökulmasta. Seurannassa pyritään havainnoimaan rakentamisvaiheen aikana ilmenneitä ongelmia sekä löytämään ratkaisuja ja parantamistoimenpiteitä tehostamaan tietomallipohjaista rakentamisprosessia. Lisäksi selvitetään Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen mallipohjainen laadunvalvontamenettely -ohjeen toimivuutta Bassenkylän katuhankkeessa. Aikataulu Huhtikuu 2013 Joulukuu 2013 Toteutusmuoto Pilotoitavat prosessit Osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet Tietomallin käyttö hankkeessa Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa tietomallinnukseen Keskeisimmät kehitysaskeleet ja niihin liittyvät odotukset Kokonaisurakka Toteutusmallin käyttö ja toteuman tarkistus. Lemminkäinen Infra Oy, Pöyry ja Espoon kaupunki KUURA, 3D-win, Trimble Business Center ja Tekla Civil Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus pääurakoitsijan näkökulmasta. 3D-koneohjauksen laadunvarmistusohjeen testaaminen. Tietomallipohjaisen hankkeen toteumaseuranta ja koneohjausmallien jakelu työmaasovellusta hyödyntäen. 3D-mallien hyödyntäminen koneohjatuissa kaivinkoneissa ja tiehöylissä sekä toteuman seuranta. Tietomallipohjaisen rakentamisprosessin parantaminen sekä Tieja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontamenettely - ohjeen toimivuuden testaus haastavassa katuhankkeessa. -Parantaa käsitystä tietomallipohjaisen kokonaisurakan vaatimuksista sekä tiedonsiirron jouhevuutta ja yhteistyötä kadunrakentamishankkeen pääosapuolien välillä. -Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen mallipohjainen laadunvalvontamenettely ohjeen soveltultuvuuden kokeilu katuhankkeeseen. Keskeisimmät esiin nousseet ongelmat ja kehitystarpeet -Toteutusmallien laatu ei ollut riittävää koneohjauksella toteuttavaan rakentamiseen. Suunittelijoilta vaadittava parempaa laadunvarmistusta toteutusmalleille.

16 InfraFINBIM pilottiraportti 16 (16) - Konekuljettajien työskentelytarkkuudessa parannettavaa. - Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontamenettely ohjeen ttarke- ja toteumamittausten osalta Tie- ja katurakentamisen mallipohjainen laadunvalvontamenettely ohjeen mittausvälit eivät olleet riittävän tiheitä todentamaan rakentamisen laatua katuhankkeessa. Tietomallipohjaisen rakentamisen laadunvalvontamenettely ohjeisiin on laadittava kadunrakentamiseen paremmin soveltuvat tarke- ja toteumamittausohjeet.

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Jutta Peura RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Pilottipäivä PILOTTIEN ANALYSOINTIA Jutta Peura ja Tarja Mäkeläinen Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (23) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla Teppo Rauhala, WSP Finland Oy 1.4.2016 Miksi BIM? Kustannuksien aleneminen Teknisen laadun paraneminen Rakentamisaikataulun lyheneminen Älykästä tiedonhallintaa

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Työkoneohjauksen perusteet

Työkoneohjauksen perusteet Työkoneohjauksen perusteet TIETOMALLIRAKENTAMINEN NOVATRON - TUOTTEILLA Petteri Palviainen Petteri 19.4.2016 13.6.2016 Palviainen Infrarakentamisen työkoneautomaatio Työkoneet varustetaan koneohjausjärjestelmillä

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

Lumitöiden estekartoitus

Lumitöiden estekartoitus Lumitöiden estekartoitus Infra FINBIM Pilottipäivä nro 8 Eija Heikkilä 24.10.2013 Sisällysluettelo Tausta ja tavoite Toteutus Tulokset ja havaitut ongelmat Tausta ja tavoite Lumitöissä rikottujen laitteiden

Lisätiedot

Mallipohjainen laadunvalvonta case Kokkola Ylivieska. Teppo Rauhala

Mallipohjainen laadunvalvonta case Kokkola Ylivieska. Teppo Rauhala Mallipohjainen laadunvalvonta case Kokkola Ylivieska Teppo Rauhala Kuva: KP24.fi / Clas Olav Slotte Tavoite Tavoitteita BIM:n hyödyntämisessä tulisi olla: 1. Kustannuksien aleneminen 2. Teknisen laadun

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (12) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tierakenneohje 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖAINEISTOT... 3 2 TIHENNYS... 3 3 AINEISTOT MITTALAITTEISIIN... 4

Lisätiedot

Tammitie-projektin esittely. Jari Kainuvaara Espoon kaupunki

Tammitie-projektin esittely. Jari Kainuvaara Espoon kaupunki Tammitie-projektin esittely Jari Kainuvaara Espoon kaupunki Kohde sijaitsee Espoon Nöykkiössä, Martinsillantien varressa. Tammitie ja siihen liittyvät kadut Liittyvät kadut: Tammitie Tammikuja Vaahteratie

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Tavoite Tutkimuksen tavoite oli selvittää nykyisten hakkuukoneissa vakiovarusteena olevien satelliittivastaanottimien

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Mallinnus tunkee infratyömaalle? Joutaako piirustukset roskakoriin? Sopiiko tabletti joka käteen?

Mallinnus tunkee infratyömaalle? Joutaako piirustukset roskakoriin? Sopiiko tabletti joka käteen? Mallinnus tunkee infratyömaalle? Joutaako piirustukset roskakoriin? Sopiiko tabletti joka käteen? Tulvavallin mallinnus, ekologiaajatukset ja mallijohteinen toiminta Tulvaan varautuminen Vuonna 2005 meren

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Merenpohjan ruoppaus (Dredging BIM)

Merenpohjan ruoppaus (Dredging BIM) RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 4, 9.5.2012 VTT, Digitalo, Vuorimiehentie 4, Espoo Merenpohjan ruoppaus (Dredging BIM) Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Tausta Työkoneiden 3D-ohjausjärjestelmät olleet

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie. Pilottisuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut Access Käyttöturva Rahoitus Assistant VRSnet Paikkatieto GIS-mobiilipalvelut Mittaustiedon hallinta Trimble Access Tuo maasto ja toimisto lähemmäksi toisiaan Trimble Access Joustava tiedon jakaminen Toimistosta

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Pilotti: Bassenkylän asemakaavan kadut. InfraFINBIM -pilottiraportti

Pilotti: Bassenkylän asemakaavan kadut. InfraFINBIM -pilottiraportti 1 (13) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Bassenkylän asemakaavan kadut InfraFINBIM -pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Markku Pienimäki Finnmap Infra Oy Finnmap Infra Finnmap Infra Oy on yksityinen infrastruktuurin

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata Infra FINBIM Pilottipäivä 9 Pisararata 6.2.2014 Pisararata: - Helsingin keskustan alle suunniteltava lähijunien kaupunkiratalenkki - Kolme asemaa: Töölö, Keskusta, Hakaniemi - Rata- ja rakentamissuunnittelu

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

SMART PROJECT ALLIANCE

SMART PROJECT ALLIANCE SMART PROJECT ALLIANCE Uusi korjausrakentamisen palvelukonsepti SMART PROJECT ALLIANCE KUSTANNUSTEHOKAS PALVELUKONSEPTI Kiinteistön, laitoksen tai infrakohteen elinkaari Laserkeilauspalvelut Ja 3D mallinnus

Lisätiedot

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy Mikä on digitaalinen suunnitelma Petri Niemi Finnmap Infra Oy Taustaa Julkaistu 25.2.2016 23.8.2016 DIGITAALISTEN PÄÄLLYSTEURAKOIDEN TYÖPAJA 2 Digitaalinen päällystyssuunnitelma 23.8.2016 DIGITAALISTEN

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

MITEN HANKINTAMENETTELYILLÄ VOIDAAN VAIKUTTAA TIETOMALLIEN KÄYTÖN TEHOKKUUTEEN RAKENNUSHANKKEISSA

MITEN HANKINTAMENETTELYILLÄ VOIDAAN VAIKUTTAA TIETOMALLIEN KÄYTÖN TEHOKKUUTEEN RAKENNUSHANKKEISSA Image size: 7,94 cm x 25,4 cm MITEN HANKINTAMENETTELYILLÄ VOIDAAN VAIKUTTAA TIETOMALLIEN KÄYTÖN TEHOKKUUTEEN RAKENNUSHANKKEISSA -Infrahankkeiden näkökulma Mikko Leppänen 28.5.2013 Infrarakentaminen vuonna

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen

Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen 4.2.2016 Viimeaikaisia mallinnuksia CityPlanner Online on selaimella (WebGL)käytettävä 3D-visualisointipalvelu ja vuorovaikutustyökalu. Leppävaarasta

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, FT Roadscanners Oy Lämpökameratekniikasta Eräs nopeimmin viime vuosien aikana kehittyneistä mittausteknologioista on infrapunasäteilyä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Pilotti: Tammitie. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Tammitie. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tammitie Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila Tekijä(t) Huomautukset (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

LAATU TUNNELILOUHINNASSA JATKOKOULUTUSPÄIVÄT

LAATU TUNNELILOUHINNASSA JATKOKOULUTUSPÄIVÄT LAATU TUNNELILOUHINNASSA JATKOKOULUTUSPÄIVÄT Esityksen sisältö Mitä ja miksi laatua? Tunnelilouhinnan kehitys ONKALOssa Louhintamenetelmien kehitys LAATU TUNNELILOUHINNASSA Mitä on laatu tunnelilouhinnassa?

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoito 2017 2019 (optio 2020-2022) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoidon toiminta ja laatusuunnitelmamalli, talvihoito 2017 2022, Akaa SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 1 0.1 LAATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Inframodel 2 kehityshanke

Inframodel 2 kehityshanke Inframodel 2 kehityshanke 30.9.2005 Inframodel2 esittely Yleistä Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet ja organisointi Budjetti ja rahoitus Aikataulu ja osatehtävät Työskentely ja dokumentointi LandXML

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

VRT Finland Oy SAKKA-ALTAAN POHJATOPOGRAFIAN MÄÄRITTÄMINEN KAIKULUOTAAMALLA

VRT Finland Oy SAKKA-ALTAAN POHJATOPOGRAFIAN MÄÄRITTÄMINEN KAIKULUOTAAMALLA VRT Finland Oy SAKKA-ALTAAN POHJATOPOGRAFIAN MÄÄRITTÄMINEN KAIKULUOTAAMALLA TARKASTUSRAPORTTI 1 (7) Sisällys 1. Kohde... 2 1.1 Kohteen kuvaus... 2 1.2 Tarkastusajankohta... 2 1.3 Työn kuvaus... 2 2. Havainnot...

Lisätiedot

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA Timo Seppälä, projektijohtaja 11.11.2016 Tyksin T3-sairaalan rakennushanke Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan nykyisin U-sairaalassa

Lisätiedot

Hankkeen ensisijaiset tavoitteet

Hankkeen ensisijaiset tavoitteet Hankkeen ensisijaiset tavoitteet Etsiä kustannustehokkaita vaihtoehtoisia toimintamalleja suometsänhoidon, erityisesti kunnostusojituksen operaatioiden toteutukseen Lisätä ojitettujen suometsien kunnostusojituksia

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013

Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013 1 Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013 Johanna Stenberg Tilaaja: Lujatalo Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 4 Tutkimus...

Lisätiedot

HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 Ari Purhonen kehittämisinsinööri Tekninen ja ympäristötoimi / Hallinto- ja kehittäminen

HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 Ari Purhonen kehittämisinsinööri Tekninen ja ympäristötoimi / Hallinto- ja kehittäminen Tavoitteena nykytilamalli - Saadaanko nykyisestä kantakartasta 3D-nykytilamalli ja mitkä ovat valmiudet tällä hetkellä? Mihin nykytilaa tarvitaan Espoossa? HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 kehittämisinsinööri

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Kilpailija rakentaa ja testaa mikrokontrollerilla ohjattavaa jännitereferenssiä hyödyntävän sovelluksen. Toteutus koostuu useasta elektroniikkamoduulista.

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Puukarttajärjestelmä hakkuun tehostamisessa. Timo Melkas Mikko Miettinen Jarmo Hämäläinen Kalle Einola

Puukarttajärjestelmä hakkuun tehostamisessa. Timo Melkas Mikko Miettinen Jarmo Hämäläinen Kalle Einola Puukarttajärjestelmä hakkuun tehostamisessa Timo Melkas Mikko Miettinen Jarmo Hämäläinen Kalle Einola Tavoite Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukoneeseen kehitetyn puukarttajärjestelmän (Optical Tree Measurement

Lisätiedot

Kaivinkoneen 2D- ja 3D-koneohjausjärjestelmät

Kaivinkoneen 2D- ja 3D-koneohjausjärjestelmät Kaivinkoneen 2D- ja 3D-koneohjausjärjestelmät KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄT MITÄ ON KONEOHJAUS? XSITE -TUOTEPERHE, ESIMERKKIKOKOONPANOT TEHOKKUUTTA, TARKKUUTTA, TUOTTAVUUTTA Jokaiselle maanrakennusurakoitsijalle

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm)

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm) Visma Navita on pilvipalveluna toimiva raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen järjestelmä. Vakioraporttien, kuten tulos- ja taselaskelmien, lisäksi Navitaan voidaan luoda myös asiakaskohtaisia raportteja

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot