Pilottien määrittely ja dokumentointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilottien määrittely ja dokumentointi"

Transkriptio

1 InfraFINBIM Pilottiohje: Pilottien määrittely ja dokumentointi Projektin nimi: BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) RESEARCH PROGRAM WP5: InfraFINBIM Projektin lyhyt nimi: InfraFINBIM Projektin numero: Muutoshistoria: Versio Pvm Tila Tekijä(t) Huomautukset (luonnos/ päivitetty/ ehdotus/hyväksytty) Luonnos Mirkka Rekola MR Runko ja osa sisällöstä luotu Päivitetty MR Runko ja osa sisällöstä päivitetty Ehdotus 1 MR 1. Ehdotus 0.3a Päivitetty MR/Juha Hyvärinen Sisältöä päivitetty JH/Annina Peisa AP Ehdotus 2 Tarja Mäkeläinen TM Sisällön tarkennus ja luku 6 0.4a Päivitetty KB Kaisa Belloni Tarkennus otsikkoon

2 InfraFINBIM Pilottiohje 2 (15) Sisältö 1 Tiivistelmä Pilotoinnin yleiskuvaus Pilotointi PRE-ohjelman osana Pilottien ehdotusvaihe ja koordinointi Virtuaalipilotointi Pilotin suunnitteluvaihe Pilottihankkeen kuvaus Hankkeessa pilotoiva(t) asia(t) Pilotoinnin osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Tietomallin käyttö hankkeessa ja erityispiirteet Kehitysaskeleet ja odotukset PRE-tutkimuksen (InfraTimantti) menetelmät Pilotin toteutus ja dokumentointi Pilotin kuvaus IDM prosessikuvaus ja tietosisältökuvaus Tietotekninen ympäristö ja tietomallin käyttö hankkeessa Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa tietomallinnukseen Havaitut hyödyt ja ongelmat, edistysaskeleet ja kehitystarpeet Tehtävien vastuut ja pilotointiprosessin OSA (ohjaus, seuranta ja arviointi) LIITE 1: Määrittelyjä... 15

3 InfraFINBIM Pilottiohje 3 (15) 1 Tiivistelmä Tämän dokumentin tarkoitus on lyhyesti kuvata asiat, joita PRE-tutkimusohjelman WP5 InfraFINBIM työpakettiin liittyviä pilotteja suunniteltaessa ja määriteltäessä tulisi käsitellä, sekä asiat, joita tutkijat piloteissa ohjaavat ja seuraavat, ja joita pilottihankkeissa tulisi dokumentoida. Ohjeilla pyritään helpottamaan pilottien määrittelyä ja suunnittelua. Lisäksi niillä pyritään yhdenmuotoiseen ja riittävän kattavaan dokumentointiin piloteista. Yhteismitallisuus mahdollistaa (erillisistä) piloteista saatavan tiedon yhdisteltävyyden ja vertailukelpoisuuden. Näin piloteista kokonaisuutena saadaan mahdollisimman suuri hyöty ja oppi. Tämän tietotaidon kehittyminen ja sen siirtäminen onnistuminen ja kokemusten jakaminen mahdollistaa piloteissä tehtävän kehitystyön vaikuttavuuden. Pilottien valmisteluvaiheessa (ehdotus ja suunnittelu) käsiteltävien ja dokumentoitavien asioiden avulla on tarkoitus auttaa pilotin suunnittelijoita hahmottamaan tavoitettaan tarkemmin ja selvemmin. Samalla asia tulee jäsennettyä muotoon, joka on myös helpompi viestittää ja motivoida muille (InfraFINBIM ja sen yhteistyötahot). Ne antavat pohjan läpiviennin (toteutus- ja dokumentointivaiheet) aikaiselle tiedonkeruulle ja analyysille. Pilotit toteutetaan rinnakkain PRE/InfraFINBIM-työpaketin kanssa. PRE-tutkimuksessa esim. VTT tekee prosessimallinnusta ja -kehittämistä sekä tiedonsiirron käyttötapauksien kuvaamista. Taulukossa (Taulukko 1) on tiivistettynä pääasiat, joita piloteista seurataan ja halutaan dokumentoida. Jatkoluvuissa selitetään näitä kohtia tarkemmin. Lisäksi on vielä sovittava mm. kuinka käytännön pilotista pidetään yhteyttä PREryhmän suuntaan, suunnitellaanko jotain erityistä yhteistyötä (esim. työpajoja tai säännöllisiä kokouksia/tapaamisia).

4 InfraFINBIM Pilottiohje 4 (15) Taulukko 1. Yhteenveto pilotista (täytetään ja täydennetään eri vaiheissa: valmistelu suunnittelu toteutus - dokumentointi) Pilotin yhteenveto Pilotin nimi Pilotin omistaja Pilotin tyyppi Pilottihankkeen kuvaus Aikataulu Toteutusmuoto Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet Pilotoitavat prosessit Osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Tietomallin käyttö hankkeessa Pvm: Laatija: Versio nro: Pilotin identifioiva nimi. Pilottihankkeen omistaja/tilaaja ja vastuullinen InfraFINBIM osapuoli (jollei sama kuin omistaja). Pilottihanke/Virtuaalipilotti. Ehdotusvaiheessa yleiskuvaus karkealla tasolla, myöhemmin tarkentuva. Ehdotusvaiheessa alustava, myöhemmin tarkentuva. Urakka- tai hankemuoto. Esim. pilotoitava(t) tiedonsiirtotapaukset (ER), toimintamallit, hankintamenettelyt, ym. Ehdotusvaiheessa sanallinen prosessikuvaus ja asemointi ylätason prosessikartassa, myöhemmin IDM prosessikartta osaprosesseista (luku 4) suunniteltu ja toteutunut. Osapuolten roolit ja tietomalliprosessissa käytettävät ohjelmistot ja laitteistot sekä standardit/formaatit. Määrittelyvaiheessa suunnitelma. Toteutusvaiheessa kirjataan kuka mallinsi ja mitä ja/tai kuka ja mihin mallia käytti. Jos pilotoitaviin asioihin kuului muuta tiedonsiirtoa kuin tietomalleja (piirustuksia, lähtötietoja, tmv.) myös ne kirjataan. Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa tietomallinnukseen Keskeisimmät kehitysaskeleet ja niihin liittyvät odotukset Keskeisimmät esiin nousseet ongelmat ja kehitystarpeet Määrittelyvaiheessa oletetut erityispiirteet esim. kohteesta tai toimintamallista johtuen. Toteutusvaiheessa kirjataan havainnot ja dokumentointivaiheessa analysoidaan, miksi juuri tässä hankeessa pilotointi meni niin kuin meni. Tavoitteena on kertoa havaintojen yleistettävyydestä. (Luku 5.4) Pilotoitavin asioihin liittyvät odotukset niiden vaikutusten suhteen, dokumentointivaiheessa arviointi toteutumisesta. Kirjaaminen toteutusvaiseessa; analyysi ja johtopäätökset dokumentointivaiheessa.

5 InfraFINBIM Pilottiohje 5 (15) 2 Pilotoinnin yleiskuvaus 2.1 Pilotointi PRE-ohjelman osana Pilotointi on osa InfraFINBIM innovaatioprosessia, joka on esitetty kuvassa (Kuva 1). Prosessi jakautuu karkeasti kolmeen eri osaprosessiin: ehdotus, pilotointi ja jatkokehitys. Ehdotusvaiheessa toimijat tuovat esiin tarpeita, ongelmia, ideoita ja ratkaisuehdotuksia sekä hankkeita, joissa ideoita voitaisiin testata. Pilotteja muodostetaan näistä aineksista yhdistelemällä. Kehittämis- ja testausideoita, jotka eivät löydä konkreettista isäntähanketta, voidaan työstää virtuaalipiloteissa (kts luku 2.3). Pilottien alustava suunnittelu aloitetaan ehdotusvaiheessa. Pilottiehdotuksen ja siitä tehdyn suunnitelman pitää läpäistä alapakettien kommentoinnit (AP 3 > AP2 > AP1), jossa vastuussa on alapaketti AP1 (Portti1). Lisäksi hankkeen tilaajan hyväksyntä ja sopimustekniset asiat on saatettav kuntoon, ennen kuin pilototointi voidaan käynnistää. Pilotointivaiheessa laaditaan pilottien lopulliset suunnitelmat, toteutetaan pilotit ja kerätään toteutuksesta tietoa. Pilotointi voidaan mahdollisesti tehdä useampaan kertaan. Kukin pilotti dokumentoidaan omana pilottiraporttinaan. Jatkokehitysvaiheessa pilottien onnistumista, vaikuttavuutta ja tuloksia arvioidaan. Pilottien yhteenvetona laaditaan koko pilotoinnin loppuraportti. Jatkokehitystyön tuloksena syntyy myös ohjeita tai uusi toimintamalleja, joita aletaan hyödyntää alalla. Osaprosessien vaiheet, sisältö ja vastuut on esitetty kuvassa 2 (Kuva 2). Idea Hanke Idea Hanke Idea Hanke Hanke Idea AP1 AP2 AP3 Portti 1 Pilotit Pilotit Portti 2 ohje uusi toimintamalli Tarpeet Ongelmat Ideat Tavoitteet Valmistelu Käynnistys Suunnittelu Toteutus Tarkennus Seuranta Päätös, Palaute Arviointi Jatkokehitys EHDOTUS PILOTOINTI JATKOKEHITYS Kuva 1. Pilotointi innovaatioprosessissa

6 InfraFINBIM Pilottiohje 6 (15) EHDOTUS Ideat ajatukset ja väitteet teemat ja aihepiirit Idea-alustana LumoFlow Tavoitteet mikä, mitä, miten, missä ehdotuksien koordinointi (VTT) Pilottikortti Valmistelu pilottien toteutuskelpoisuus pilointikohteiden hankintamenettely -> arvioi AP:t ->lopullinen päätös tilaaja Alustava projektisuunnitelma Käynnistys Suunnitteluvaihe työkalut PILOTOINTI kriteeristö Tarkennus- / seurantavaihe: johtaminen teknologia osaaminen roolit prosessit Tulokset / kehitysaiheet Dokumentointi mittarit prosessit toimintamallit roolit seurannan määrittäminen -> VTT ja pilotoinnin osapuolet Toteutussuunnitelma Toteutusvaihe havaintojen kirjaaminen asiantuntijaseuranta (VTT) Pilotoinnin päättäminen AP:t, veturiyritys ja tilaaja palaute JATKOKEHITYS Arviointi pilottien onnistuminen vaikuttavuus tulokset Loppuraportti (VTT) Jatkokehitys Hyödyntämisen suunnittelu ohjeet uudet toimintamallit toimintatavan muutos Kuva 2. Pilotointiprosessin hallinta 2.2 Pilottien ehdotusvaihe ja koordinointi Pilottiehdotukset kootaan yhden luukun periaatteella. Toimitusosoitteet: Antti Karjalainen: Kimmo Laatunen: Ehdotusvaihessa aihioita käsitellään pilottikortteina. Pilottikortti kehittyy alustavaksi projektisuunnitelmaksi, suunnitelman laatimisesta vastaa pilotin veturiyritys. InfraFINBIM tutkimusosapuolet (Oulun Yliopisto, Aalto Yliopistoa ja VTT) pyrkivät osaltaan edesauttamaan pilottien muodostumista ideoiden ja rakennushankkeiden pohjalta (esim. pilottipäivät, tiedotus, yhteyksien luominen). Keskeisenä toimijana tässä vaiheessa ovat tilaajat: kunnat ja kaupungit sekä Liikennevirasto (ELY-keskukset). Pilotteihin liittyvää tiedottamista ja hallinnointia varten VTT perustaa VTT:n palvelimelle pilottihanke-sivuston, jonka sisältö, toimintaperiaate ja käyttöoikeudet tarkentuvat. Kullekin pilotille nimetään InfraFINBIM tutkimusosapuolista (Aalto Yliopisto / Oulun yliopisto / VTT) vastuullinen tutkija. Vastuullinen pilottitutkija seuraa pilottia ja osallistuu sovitun mukaan (kts luku 6) pilotin suunnitteluun ja dokumentointiin. Hankkeista ja niissä pilotoitavista asioista tulee määrittää luottamuksellisuuden rajapinnat: kenelle saa mitäkin

7 InfraFINBIM Pilottiohje 7 (15) tietoa jakaa ja miten asioista raportoidaan eteenpäin. Mahdolliset sopimukset laaditaan tarvittaessa erikseen. Vähintään pilottiin nimetyllä vastuututkijalla tulisi kuitenkin olla oikeus tietää pilotin toteuttamisen kannalta olennaiset asiat. Jokaisen pilotin jälkeen laaditaan dokumentointiraportti, joka kuvaa kyseisessä pilotissa tehdyn työn ja havaitut kehitystyöhöön liityvät huomiot sekä tulokset (kts luku 5). VTT laatii lisäksi piloteista teemakohtaisia loppuraportteja, joissa arvioidaan laajemmin ja yksityiskohtaisemmin pilottien onnistumista, vaikuttavuutta ja saavutettuja tuloksia. Pilotointitiprosessia kehittää ja koordinoi VTT. 2.3 Virtuaalipilotointi "Pilotti" ymmärretään PRE(/InfraTimantti) -tutkimuksessa laajasti sekä yhteisenä uusiin toimintatapoihin tähtäävänä prosessikehittämisenä ja sen testaamista "virtuaalipilotointina" että todellisessa hankkeessa uusia asioita kokeilevana käytännön pilotointina. Virtuaalipilotoinnissa yhdessä eri osapulten kanssa "kuivaharjoitellaan" valitussa casetapauksessa, kuinka hanke etenisi uusin menetelmin ja työkaluin. Sekä virtuaalipilotit, että käytännön pilotit määritellään ja dokumentoidaan soveltuvin osin saman mallin mukaan. VTT toimii pilottiveturina mahdollisissa virtuaalipiloteissa. Kts. myös liite 1, Määrittelyjä. 3 Pilotin suunnitteluvaihe Pilotoinnin suunnitteluvaihe tuottaa toteutussuunnitelman. Seuraavassa on kuvattu sen osa-alueita. 3.1 Pilottihankkeen kuvaus Tässä osa-alueessa kuvaillaan lyhyesti minkä tyyppinen pilottikohteeksi esitetty hanke on ja mitä siinä tehdään. Hankkeesta esitellään hankinta- ja toteutusmuoto sekä aikataulu ja pilotin sijoittuminen aikatauluun. Hankkeesta ja siinä pilotoitavasta asiasta tulee määrittää luottamuksellisuuden rajapinnat. Kenelle saa mitäkin tietoa jakaa ja miten asioista raportoidaan eteenpäin.

8 InfraFINBIM Pilottiohje 8 (15) 3.2 Hankkeessa pilotoiva(t) asia(t) Tässä esitellään millainen pilotoitava asia on kyseessä ja mihin infran elinkaaren kohtaan pilotti sijoittuu. Selostukseen liitetään ylätason prosessikartta, johon pilotoitava prosessin vaihe asemoidaan, esim. Kuva 3 Kuva 3. Pilotoitava prosessin osa asemoituna ylätason prosessiin. Kuva InfraTM:n pilottiohjeesta (Kalle Seren, 2009). Pilotoitavat asiat voivat sisältää uusia hankintamenettelyjä (uusia toteutusmuotoja tai muutoksia olemassa oleviin) ja niissä tarvittavia uusia toimintatapoja. Pilotoitavat asiat voivat ola myös tietotekniikan uudenlaista käyttöä ja siitä seuraavia uusia toimintatapoja tai jopa tulevaisuudessa tavoiteltavia toimintatapoja ja tavoitteita ("spesifikaatioita") ohjelmistoille (virtuaalipilotit). Kerrotaan mm.: mitä aiotaan pilotoida, eli uutuusarvo: mitä on tavoitteena tehdä erilaisesti kuin ennen mitkä ovat pilotin tavoitteet (mitä erityisesti halutaan selvittää tai kehittää) miksi juuri tämä projekti on sopiva kyseisen asian pilotointiin esitetään prosessikaavio pilotoitavasta prosessin kohdasta Tutkimuksessa kehitetään yhteistoiminnan prosesseja, ei yksittäisten toimijoiden sisäisiä prosesseja. Keskiössä on tiedon tarve ja tiedonsiirto. Mitä pienempiä osaprosesseja valitaan tutkittavaksi, sitä yksityiskohtaisemmin siirrettäviä tietosisältöjä pystytään selvittämään.

9 InfraFINBIM Pilottiohje 9 (15) 3.3 Pilotoinnin osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Tässä kohdassa määritetään pilotointiin osallistuvien tahojen roolit. Osapuolien roolien määrityksessä huomioidaan mm. kuka on vastuussa mistäkin pilotin läpiviemisen suhteen ja, mikä on kunkin osallistujan panostus pilotointiin. Tiedonkeruun ja dokumentoinnin työnjaosta on sovittava tutkijoiden ja pilottia suorittavien tahojen kesken. Tiedonkeruun pilotoinnista tekevät pääosin pilotoijat, joita tutkijat avustavat tarvittaessa. Analysointi- ja raportointityötä tekevät tutkijat. Kokonaisprosessin kannalta paras tulos saavutetaan, kun mahdollisimman monen eri roolin näkemykset tulevat huomioiduiksi riippumatta niiden suorasta osallisuudesta pilotin (osa)prosessiin. Pilotteja suunniteltaessa voidaan pohtia ja määritellä myös ohjelmistojen/laitteistojen tuottajien roolia ja heiltä tulevan tuen tarvetta piloteissa. Pilotoinnin suunnitteluvaiheessa suunnitellaan ja dokumentoidaan riittävällä tarkkuudella, mitä ohjelmistoja/laitteistoja pilotoitavissa kohdissa aiotaan käyttää ja miten tiedonsiirto aiotaan hoitaa (standardit/formaatit). 3.4 Tietomallin käyttö hankkeessa ja erityispiirteet Suunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelma tietomallin käyttämisestä hankkeessa. Mitä mallinnetaan ja mihin/miten mallia käytetään, kuka sen tekee Tässä pohditaan myös, asettaako pilotointi ja tietomallin käyttö erityisiä vaatimuksia (rakennus/ylläpito/ym)- hankkeeseen ja miten niihin mahdollisesti varaudutaan 3.5 Kehitysaskeleet ja odotukset Suunnitteluvaiheessa määritettään tavoitellut kehitysaskeleet ja odotukset, joita pilotoitaviin asioihin kohdistuu. 4 PRE-tutkimuksen (InfraTimantti) menetelmät Information Delivery Manual (IDM) (buildingsmart, 2008) on talonrakennuksen tietomallipohjaista toimintaa kehitettäessä (buildingsmart järjestö) kehitetty menetelmä oleellisen prosessissa liikkuvan/tarvittavan tiedon tunnistamiseen ja kuvaamiseen. IDMmenetelmää käyttämällä voidaan saavuttaa InfraFINBIM-hankkeen tavoitteita sekä prosessien kehittämisen (alapaketti 1 ja 3), että tiedonsiirron kehittämisen (alapaketti 2) alueella. Nämä kaikki linkittyvät myös piloteissa. IDM sisältää kaksi keskeistä tasoa: prosessikuvauksen (process map) sekä prosessissa siirrettävän tiedon tietosisällön kuvaksen (exchange requirement, ER). Prosessikartta kuvaa toimijoiden tehtäviä prosessissa. Karttaan kuvataan ja nimetään prosessin osien välillä olevat tiedonsiirtokohdat. Nämä ovat sovittuja ja määriteltyjä tietosisältöjä (ER), joihin voidaan määrittelyn jälkeen viitata esim. sopimuksissa. IFC-ympäristössä IDM:iin on lisäksi määritelty kolmas taso, joka kuvaa sovitun tietosisällön IFC-tietomallin alkioina, eli sen, mitä ohjelmistoon tulee toteuttaa, jotta se tuottaa sovitun tiedon IFC-formaatissa. Infrahankkeissa vastaava tiemalli voi olla esim. LandXML.

10 InfraFINBIM Pilottiohje 10 (15) PRE-tutkimuksessa prosessin kuvauskielenä ehdotetaan käytettäväksi Business Process Modeling Notation (BPMN) -kuvausmenetelmää (OMG, 2009). Standardoidussa kuvaustavassa kullakin symbolilla on tietty merkityksensä, mutta kuvausta on helppo lukea ja ymmärtää myös täysin intuitiivisesti ilman kuvauskielen osaamista (Kuva 4). URAKKANEUVOTTELU Tilaa rakennussuunnitelmat Tee tarjouspyyntö Tarkenna pyyntöä Valitse urakoitsija Neuvottele sopimus PIIRUSTUKSET TYÖSELITYS Rakennussuunnitelmat Sis. Urakkarajat suunnitelmiin merkittynä tai niihin viitaten URAKKA- SOPIMUS Tee rakennussuunnitelmat TARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUS Tutustu tarjouspyyntöön Tee urakkatarjous Neuvottele sopimus Tiesuunnitelma Nykytila KEY: Task Annotation Task (may have subtasks) Gateway (choice) Events Start Intermediate End (message cacth) Data object (file, ,...) Sequence flow (Actor process) Message flow (b/n actors) Association Group (informal) Annotation (informal) Kuva 4. Esimerkki eräästä IDM BPMN-prosessikuvauksesta (tarjouspyyntö dokumettipohjaisessa prosessissa). Prosessikarttaan voidaan merkitä nimettyjä symboleita käyttäen tietosisältöjen (ER) liittyminen prosessiin: kuka tuottaa tietoa kenelle ja mihin tarkoitukseen (Kuva 5). Esimerkki tietosisällön kuvaamisesta on myös esitetty taulukossa 2 (Taulukko 2). Tietosisällön määrittelyn tarkka muoto sovitaan PRE-ohjelmassa myöhemmin.

11 InfraFINBIM Pilottiohje 11 (15) Kuva 5. Tietosisällön kuvaukset (ER) liitettynä mallipohjaiseen prosessiin. Taulukko 2. Lyhyt esimerkki ER-rakennussuunnitelman kuvaamisesta Nimi Tarvittava informaatio Tarvitaan Valinnainen Projekti - kohdetiedot (nimi, paikkakunta, sijainti) x - tilaaja x x -mallin laatija x - aikataulu x x Työmaa -osoite x x - koordinaatisto x - korkeusasema x Lähtötiedot mm - Maaperätiedot x - Savi x - Moreeni x - Kallio x - Pohjavesi x Urakkarajat - tien yläpinta x - päällysrakenne x - alusrakenne x - pintamaanpoisto x -luiskatäyttö x

12 InfraFINBIM Pilottiohje 12 (15) 5 Pilotin toteutus ja dokumentointi Toteutuksen ja dokumentoinnin tavoitteena ei ole ensisijaisesti tuottaa pitkää ja monimutkaista proosaa vaan kirjata tietyt tarvittavat asiat järjestelmällisesti sekä analysoida ja dokumentoida ne niin, että jälkikäteenkin on mahdollista ymmärtää, mitä ja miksi tehtiin. Pilotit dokumentoidaan tietyin osin vakioitujen mallien mukaan. Valmisteluvaiheessa tehty projektisuunnitelma palvelee myös osana pilotin dokumentointia ja raportointia. Dokumentointiraportoinnin osa-alueet: 5.1 Pilotin kuvaus Kuvataan pilotoinnin kulku (toteutuminen suhteessa suunnitelmaan): eri vaiheet ja oleelliset tapahtumat, mahdolliset aikataululliset yms. poikkeamat, eri toimijoiden kokemukset (palaute). 5.2 IDM prosessikuvaus ja tietosisältökuvaus Pilottien yhteydessä on tavoitteena tehdä PRE-hankkeen prosessi- ja tiedonsiirron kehittämistä. Pilottien yhteydessä muodostetaan pilotoidusta asiasta IDM-prosessikuvaus (kts esimerkki luvussa 4). Prosessikuvausta täsmennetään tarvittaessa pilotoinnin aikana. Pilotointia varten tai sen yhteydessä mahdollisesti tuotetut tietosisältökuvaukset (ER, Taulukko 2) tai pilotin jälkeen tutkimushankkeessa erikseen tuotetut tietosisältökuvaukset liitetään pilotin dokumentointiin. 5.3 Tietotekninen ympäristö ja tietomallin käyttö hankkeessa Tässä osa-alueessa selitetään: mitä ohjelmistoja tai tietojärjestelmiä/tietokantoja oli käytössä mitä tietoja mallinnettiin, tai mihin olemassa olevaa mallia käytettiin mitä tehtiin piirustuspohjaisesti (digitaalisessa muodossa) missä formaateissa tietoa siirrettiin (mallina tai muussa digitaalisessa muodossa) Tekstissä on syytä kertoa myös näiden ratkaisujen syistä. 5.4 Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa tietomallinnukseen Kerrotaan taustoja sille, miksi tässä hankeessa pilotointi meni juuri niin kuin meni. Tavoitteena on kertoa havaintojen yleistettävyydestä. Esimerkkejä: Tämä hanke oli erityisesti sen tyyppinen, että tiettyjä hyötyjä saatiin paljon. Onko todennäköistä, että samat hyödyt saataisiin toisen tyyppisessä hankkeessa Erityisiä ongelmia aiheutti pilottihankkeen erityispiirre Xy. Vastaavia vastoinkäymisiä todennäköisesti kohdattaisiin / ei kohdattaisi toisen tyyppisessä hankkeessa.

13 InfraFINBIM Pilottiohje 13 (15) Tietomalli nousi ennalta arvaamattoman suureen rooliin/suureksi ongelmaksi, kun hankkeessa tapahtui Yz. Jos muussa hankkeessa on riskinä/mahdollisuutena tapahtua Yz, tietomallia kannattaa/ ei kannata ehdottomasti käyttää. 5.5 Havaitut hyödyt ja ongelmat, edistysaskeleet ja kehitystarpeet Raportoidaan mahdollisimman kattavasti pilotoinnin aikana esiin nousseita asioita. Tässä dokumentoinin /raportoinnin osa-alueessa "taustoitetaan" saadut tulokset. Esimerkiksi voidaan käsitellä sitä, miksi prosessista muodostui juuri sellainen kuin muodostui Ketkä hyötyivät tästä toimintatavasta Mitä uutta tämä toimintatapa vaatii Missä prosessin kohdassa on odotettavissa eniten haasteita tai ongelmia Miksi silti päädyttiin tämän uuteen toimintatapaan Pilotoinnin kokemukset voivat koskea rooleja, toimintapoja tai ohjelmistoja. Kuvaillaan, mikä muuttui, kun pilotoitava asia otettiin käyttöön. Mitä siitä seurasi Käytännön pilotin raportoinnissa on hyvä vertailla "löydöksiä" mahdollisessa virtuaalipilotissa tehtyihin suunnitelmiin tai muissa yhteyksissä esitettyihin kehitysajatuksiin. Miten käytäntö erosi oletetusta Kerrotaan, mikä osa tiedonsiirrosta on (joko testauksen tai arvion mukaan) valmista käyttöönotettavaksi ja, mitä osia tulee kehittää ennen kuin niitä voidaan ottaa käyttöön. Pilotoinnin aikana ja sitä dokumentoitaessa on syytä myös huomioida pilotointiin valitun osaprosessin liitoskohdat edeltäviin ja seuraaviin prosessivaiheisiin. Mitä tässä pilotissa kehitetyt toimintatavat vaatisivat prosessista ennen ja jälkeen tarkastellun kohdan Tässä osa-alueessa on tavoitteena jakaa eteenpäin pilotoinnissa saavutettua kokemusperäistä tietoa. Jotta opit olisivat siirrettävissä mahdollisimman monelle eteenpäin, kannattaa käytännön toimenpiteiden ja tapahtumien kirjaamiseen panostaa. Sen lisäksi, mitä tapahtui, tulisi pyrkiä kuvailemaan, miksi tilanteeseen ajauduttiin ja mitä tilanteesta edelleen aiheutui. Mitä tilanne tarkoitti eri osapuolten näkökulmasta Tuottaakseen tiedon siirtymisen lisäksi ymmärrystä ja osaamisen siirtymistä tekstin olisi sisällettävä vastauksia myös kysymyksiin: miksi 6 Tehtävien vastuut ja pilotointiprosessin OSA (ohjaus, seuranta ja arviointi) Ehdotusvaiheessa pilotti-idean veturiyritys on yhteydessä koko InfraFINBIM työpaketin veturiyritykseen sekä AP1 alatyöpaketin vetäjään (Kimmo Laatunen ja Antti Karjalainen). Suunnitteluvaiheessa pilottiin valitaan tutkijaosapuoli (Aalto Yliopisto / Oulun yliopisto / VTT), jonka vastuulla on pilotointiprosessin OSA eli sen ohjaus, seuranta ja arvionti. Projektisuunnitelmassa ohjaus ja seuranta yksilöidään pilotin erityspiirteiden mukaan. Tutkijaosapuolen vastuulla on pilotin tarvitsema menetelmätuki, jonka pääperiaatteet on kuvattu tässä Pilottiohjeessa. Tutkijaosapuolen toimintoina ovat: menetelmätuki, ohjaava suunnittelu, kick-off tilaisuus, toteutusvaiheen tuki, palautetilaisuus, kokonaisarviointi sekä esimerkkihankekuvauksen laadinta. Tiedonkeruun pilotoinnista tekee pilotoijat pilotin veturiyrityksen ohjauksessa. Tutkijat voivat mentelmällisesti avustavat mentelmälisesti, sekä havainnoivat toteutuksen sujuvuutta ja tavoittelilsuutta Ohjausta ja seurantaa sekä arviointia ja analysointityötä tekevät tutkijat. Tehtäväjako tulee sopia tarkasti etukäteen projektisuunitelmassa (kts kohta 3.3).

14 InfraFINBIM Pilottiohje 14 (15) Pilotointiprosessin OSA (eli ohjaus, seuranta ja arviointi) vastuu: Tutkimuslaitos / Yliopisto Menetelmätuki - Yhteiset ohjeet ja valmiit projektisuunnitelman pohjat Ohjaava suunnittelu - Suunnitteluvaiheen tuki, mm. proj.suunnitelman kommentointi - Dokumentointivaatimukset ja dokumenttipohjat - Arvioinnin suunnittelu ja arviointipohjat Kick off tilaisuus (eli pilottisuoritukseen valmentautuminen) Toteutusvaiheen tuki - Toteutusprosessin sujuvuuden ja tavoitteellisuuden havainnointia - Kommentointi - IDM prosessikuvauksen teko (sis. haastattelut) - Ratkaisujen / testauksen analysointi Palautetilaisuus - Kokemusten jakaminen Kokonaisarviointi Teemakohtainen merkityksen ja vaikuttavuuden arviointi - mm. asiantuntijapaneeli yhtenä menetelmänä Esimerkkihankekuvauksen laadinta -Lessons learned-story > julkiseen tiedottamiseen Projektisuunnitelmassa ohjaus ja seuranta yksilöidään pilotin erityspiirteiden mukaan. vastuu: pilotin veturiyritys yhteistyössä valitun tutkimustahon (Aalto Yliopisto, Oulun Yliopisto, VTT) kanssa. kuva 6: Pilotointiprossinohjaus ja seuranta ja arvionti. Keksisinä toimintoina ovat: menetelmätuki, ohjaava suunnittelu, kick-off tilaisuus, toteutusvaiheen tukipaultuetilaisuus, kokonaisarviointi sekä esimerkkihankekuvauksen laadinta. TÄMÄN PILOTTIOHJEEN LISÄKSI PILOTIN VETURIYRITYKSELLÄ ON KÄYTÖSSÄ - PROJEKTISUUNNITELMAN ASIAKIRJAPOHJA SEKÄ - DOKUMENTOINNTIRAPORTIN ASIAKIRJAPOHJA.

15 InfraFINBIM Pilottiohje 15 (15) 7 LIITE 1: Määrittelyjä Pilotti = Jonkin määritellyn mallipohjaisen teknologian tai toimintamallin/prosessin testaaminen oikean rakennushankkeen yhteydessä, etukäteen tehdyn työsuunnitelman ja tulosten arviointisuunnitelman mukaan. Virtuaalipilotti = Jonkin määritellyn mallipohjaisen teknologian tai toimintamallin/prosessin testaaminen oikean rakennushankkeen kaltaisessa järjestelyssä ( oikealla datalla ). Tapaustutkimus (case study) = Kiinnostava asiakokonaisuus, jota tarkastellaan valitussa kohteessa (esim. hanke tai yritys) oman osasuunnitelman mukaan. Liittymäpinnat muuhun työskentelyyn on kuvattava. Jäsennystehtävät = Jäsennystehtävä taustoittaa kehitys- tai tutkimustehtävää. Suurin osa toistaiseksi tehdyistä raporteista tuntuvat olevan tätä. Kehitystehtävä = Selkeän uuden tuloksen tai ratkaisun (malli, menelmä tai työkalu) tuottava tehtävä. Näissä menetelmän valinta on myös tärkeä sisällön lisäksi. Osa nyt suunnitelluista raporteista sisältää kehittämistä, mm. tietomalliohjeet/-vaatimukset. Tutkimustehtävä = Uutta tietoa tuottava tehtävä, joka esitellään jossain muodossa myös tiedeyhteisölle (validointi). Voi olla mahdollista esim. pilottien yhteydessä toimintatutkimuksen (action research) tyyppisesti.

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma LIITE A 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Hyvärinen RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Pilotointi ja INBIM mallinnusvaatimukset Built Environment

Lisätiedot

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Miksi? Mitä? Miten? pilottityypit pilottiaiheet pilotointiprosessi verkostoituminen tulosodotuksia yhteyshenkilöt tiedonjakamisen kanavat kommentit pilottikorteista Miksi?

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Vt 25 parantaminen välillä Meltola-Mustio RS, pilotin esittely Lauri Harjula,

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Infra FINBIM -visio Vuonna 2014 suuret infran haltijat tilaavat vain mallipohjaista palvelua,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Työpaketti: Infra FINBIM Built Built Environment Process Innovations Reengineering :n visio Vuonna 2014 suuret

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Jutta Peura RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Pilottipäivä PILOTTIEN ANALYSOINTIA Jutta Peura ja Tarja Mäkeläinen Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM Pilottipäivä nro 5, 3.10.2012 Tietomalliohjeiden kokonaistilanne Tarja Mäkeläinen VTT, Harri Mäkelä

Lisätiedot

tukipalvelujen laadunvarmistusta

tukipalvelujen laadunvarmistusta Verkko-opetuksenopetuksen tukipalvelujen laadunvarmistusta Taina Rytkönen-Suontausta Bit 06, Oulu 2.11.2006 Agenda Vopla-hanke pähkinänkuoressa Mitä laatu ja laadunvarmistus ovat? Miksi tukipalveluja kannattaa

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 9.00-9.30 Aamukahvi 9.30-9.40 Tilaisuuden avaus Ohjelman vaiheiden esittely 9.40-10.40 Perheystävällinen työpaikka -ohjelma: alkutilanteen kartoitus ja kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)!

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 6, 5.2.2013 VTT, Vuorimiehentie 3, Espoo VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto! Tausta! Tutkimus- ja pilottikohteena

Lisätiedot

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen SHOKtutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Tutkimusohjelmat pohjautuvat toimijoiden tahtotilaan Yritysten tulevaisuuden visio 2. Toimijoilla

Lisätiedot

Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (21) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus InfraFINBIM

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa 1 Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! OLLI NIEMI Yoso Oy Mitä määrittelyltä

Lisätiedot

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Toiminnan kehittämisen kehä Kehittämistyö ei tapahdu tyhjiössä toimintaympäristön ja asiakkaiden,

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Espoon pilottikohteet Built Environment Process Innovations Reengineering 31.1.2012

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

PROSESSIMALLINNUS. Ari Wahlstedt, KTT

PROSESSIMALLINNUS. Ari Wahlstedt, KTT PROSESSIMALLINNUS Ari Wahlstedt, KTT Prosessimalli Graafinen esitys prosessin tehtävistä: Tehtävien järjestys, kulku ja niiden keskinäiset riippuvuudet (siirtymien ehdot ja logiikka) Prosessi Joukko toisiinsa

Lisätiedot

Susproc: Case Pääsuunnittelijan tehtävät ja toimintatavat. Tarja Mäkeläinen ja Mirkka Rekola 22.2.2010

Susproc: Case Pääsuunnittelijan tehtävät ja toimintatavat. Tarja Mäkeläinen ja Mirkka Rekola 22.2.2010 Susproc: Case Pääsuunnittelijan tehtävät ja toimintatavat Tarja Mäkeläinen ja Mirkka Rekola 22.2.2010 Tutkimusmenetelmät Haastattelut 3 ark.toimistoa, 1 rakennesuun. toimisto Prosessin kuvaaminen >> analysointi

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Yritysvalmentaja Kert Kenner, Balentor Oy Gsm. 050 5488278 E-mail. kert.kenner@balentor.fi Miksi prosessien kehittäminen? Näin? Vai näin? Ydin-,

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE!

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! RIL 13.10.2011 Juha Noeskoski LIIKENNEVIRASTON SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Pilotti: Vanha Kirkkotie. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Vanha Kirkkotie. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vanha Kirkkotie Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) 0.3

Lisätiedot

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Infra FINBIM Pilottipäivät 24.10.2013 Jussi Heikkilä Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilotin kesto: huhtikuu/2012 lokakuu/2012 Diplomityö Tietomallipohjaisen

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Manu Marttinen Aluepäällikkö NCC Roads Oy Jyrsinnät ja kerrosstabiloinnit 1 Sisältö 1. Tieverkon ylläpito

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Pilotti: Karhumäen-BIM 20.1.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Mauri Kuvaja Maria Kuuhimo Minna Salonsaari Jarkko Savolainen

Pilotti: Karhumäen-BIM 20.1.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Mauri Kuvaja Maria Kuuhimo Minna Salonsaari Jarkko Savolainen 1 (17) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Karhumäen-BIM 20.1.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Mauri Kuvaja Maria Kuuhimo Minna Salonsaari Jarkko Savolainen Muutoshistoria:

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 9.6. infotilaisuus, Tampere Jukka Järvinen ja Matti Saastamoinen Painopistealueet haku koskee: Avoimet innovaatioalustat: yhteisiä

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

BIMCity lyhyesti. PRE-tulosseminaari 31.8.2011. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Anssi Savisalo

BIMCity lyhyesti. PRE-tulosseminaari 31.8.2011. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Anssi Savisalo RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? lyhyesti PRE-tulosseminaari Built Built Environment Process Innovations Reengineering Tavoitteet Määritellä ja luoda yhteinen toimintaympäristö maankäytön

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (12) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus Korjausrakentamisen kehittäminen 11.9-12.9.2013 Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Kehittämisprojekti - Juha Iivanainen hankepäällikkö Leppävaaran lukio Leppävaaran koulu (7-9 luokat) Veräjäpellon

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU Fujitsu SPICE Lite Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat Copyright 2010 FUJITSU Laatu ja prosessit Fujitsussa Laatujärjestelmän rakentaminen ja systemaattinen prosessijohtaminen

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot