Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma"

Transkriptio

1 1 (12) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) ehdotus Manu Marttinen Huomautukset

2 2 (12) TIIVISTELMÄ Taulukko 1. Yhteenveto InfraFINBIM pilotista Maintenance BIM Pilotin yhteenveto Pvm: Versio nro: 1.0 Laatija: Manu Marttinen Pilotin nimi Tieväylien hoidon ja ylläpidon tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen (Maintenance BIM) Pilotin tilaaja Pilotin veturi Pilotin tutkija Pilotin tyyppi Pilottihankkeen kuvaus NCC Roads Oy Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Pilottihanke / Pilottikokonaisuus Tieväylien hoidon ja ylläpidon tietomallipohjainen toimintaprosessin kehittäminen ja hallittu käyttöönotto Suomessa Aikataulu 10/ /2013 Toteutusmuoto Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet Urakkamuoto 1. PTM-mittauksen korvaaminen mobiililaserkeilauksella lähtötietojen hankinnassa, osapilotti A IRI- ja URA-arvojen laskenta laserkeilatusta pistepilvestä, vertailu PTM-mittaustuloksiin samalta väylältä todelliset mittaustarkkuudet vrt. toleranssit, informaation määrä ja hyödyllisyys muu hyödyllinen informaatio kustannusanalyysi, mobiilikeilauksen tämän hetkinen hintataso, mihin hintataso tn. asettuisi, jos kaikki nykyiset PTM-mittaukset korvattaisiin mobiilikeilauksella 2. Kohdesuunnittelun tekeminen laserkeilattua väylämallia käyttäen, osapilotti B kohdesuunnittelu rakenteen parantamistöihin kohdesuunnittelun mobiilityökalu 3D-väylämallinnusohjelma tiedonsiirto hoidon ja ylläpidon välillä eri tietovarastojen hyödyntäminen ylläpitomallin avulla 3. Raskas rakenteen parantaminen (RP), osapilotti C lähtötietona laserkeilattu ja 3D-tutkattu nykytilamalli kohdesuunnittelun mobiilityökalu väylämallinnusohjelma 3D-koneohjaus toteutuman automaattinen mittaus, vertailu ja tallennus tietorekisteriin

3 3 (12) Pilotoitavat prosessit Osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Mallinnuksen käyttö hankkeessa Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa mallinnukseen Keskeisimmät kehitysaskeleet ja odotukset Riskiarvio 4. Sivukaltevuusongelmaisen tien korjaaminen, osapilotti D lähtötietona laserkeilattu nykytilamalli Käyttö, hoito ja ylläpito 1. ELY xxx kohteen määrittely 2. Mittafirma xxx lähtötietojen hankinta laserkeilaamalla 3. Suunnittelufirma xxx lähtötietomallin suunnittelu 4. Suunnittelufirma xxx kohdesuunnittelu 5. NCC Roads Oy ylläpidon toteutus 1. Olemassaolevan tienpinnan ja tierakenteen mallinnus 2. Ylläpidon suunnittelu mallipohjaisesti 3. Koneohjaus Ylläpitomalli on tarkoitus saattaa sellaisenaan suoraan käyttöön Tieväylien hoidon ja ylläpidon tietomallipohjainen toimintaprosessin kehittäminen ja hallittu käyttöönotto Suomessa Riskitekijät: aikataulu, OTO:lla tehtävä työ, rahoitus

4 4 (12) SISÄLTÖ 1 Johdanto Tausta Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Viestintä pilottiin liittyen... 6 Kaikki tieto on jaettavissa. Tiedon jakokanavana toimii lumoflow.com sivusto Pilotin rakenne Hankkeessa pilotoivat asiat Pilotoinnin osapuolet Pilotin aikataulu Mallinnus ja tiedonsiirto pilotissa Tietotekninen ympäristö Erityispiirteet Kehitysaskeleet ja odotukset Sopimusasiat Pilotin ohjaus, seuranta ja arviointi Viitteet Liite A [Pilottisuunnitelmaan liitettävät dokumentit]... 12

5 5 (12) 1 Johdanto 1.1 Tausta Tämä osahanke liittyy RYM PRE -tutkimusohjelman Infra FINBIM -työpakettiin, tavoitteet. Infra FINBIM -työpaketin (projektin) päätavoitteena on tietomalleja ja -automaatiota hyödyntävän maailman parhaan uuden toimintamallin ja -prosessin kehittäminen ja systemaattinen käyttöönottaminen Suomen infrapalveluiden hankinnassa ja toteuttamisessa. Uuden toimintamallin tavoitteena on, että erilaisin kehittynein mittaus- ja suunnittelutyömenetelmin luotuja informaatiorikkaita ja rakenteellisesti älykkäitä tietomalleja voidaan mahdollisimman hyvin käyttää ja hyödyntää kaikissa prosessivaiheissa infratuotteiden koko elinkaaren ajalla. Tavoitteena on myös kehittää ja parantaa koko infra-alan ja sen eri toimijoiden kansainvälistä kilpailukykyä. Kyseessä on systeeminen muutos, jossa siirrytään perinteisestä vaiheajattelusta älykkääseen koko elinkaaren ja kaikki osa-alueet, toimijat ja toiminnot kattavaan tietomalleja hyödyntävään palvelutuotantoon. Tähän sisältyvät myös uudet hankintamenetelmät. Muutoksen seurauksena ja sen avulla alan toimintatavat, yhteistyö, intressipiirien keskinäinen ymmärrys ja suunnittelun, rakentamisen sekä ylläpidon tuottavuus paranevat olennaisesti, sekä tieto välittyy koko prosessin ajan samansisältöisenä. Suomessa tieverkon ylläpidon ja hoidon töiden ohjelmointi käynnistetään tieväyliltä mitattujen ja visuaalisesti kerättyjen havaintojen perusteella. Kaikki ylemmän tieverkon tieväylät (yhteispituus km?) mitataan joka vuosi PTM (palvelutasomittaus) -autoilla, joiden mittaushavainnoista lasketaan IRI- ja URA -parametrit (pituus- ja poikkisuuntaiset epätasaisuudet), jotka tallennetaan edelleen kuntotietorekisteriin. Alemman tieverkon tiet (yhteispituus km?) mitataan joka toinen tai kolmas vuosi. ELY -keskukset laativat käyttäen PMSPro -ohjelmaa em. mittaustietojen pohjalta ns. toimenpideohjelman, jossa kohdesuunnittelun pariin otettavat tieosuudet valitaan. ELY -keskukset teettävät erikseen rakenteen parantamista edellyttäville kohteille tarkemman suunnittelun, jonka lähtötiedoiksi ei nykyprosessissa siirretä PTM -tuloksia eikä hoitourakoitsijoiden tekemiä erillisiä havaintoja esimerkiksi TM -Autori- tai NovapointGO -sovelluksia käyttäen. Ajoneuvolaserkeilausjärjestelmät (ns. mobiilikeilaus) ovat viime vuosina kehittyneet erittäin nopeasti. Järjestelmillä kyetään nykyisin mittaamaan normaali liikennenopeuksissa jopa pistettä sekunnissa suoraan haluttuun koordinaatistojärjestelmään. Mittaustarkkuudet ovat tyypillisesti cm-luokkaa. Kaikki nykyiset ylläpidon ohjelmoinnin lähtötietojen hankintaan käytettävät PTM -mittaukset Suomessa voitaisiin periaatteellisesti korvata ajoneuvolaserkeilauksella. Suomessa Roadscanners Oy ja Norjassa TerraTec AS ovat integroineet mobiilikeilaukseen myös 3D-maatutkausjärjestelmän (3D-GPR). 3D-maatutkauksen tarkkuutta on aiemmin tutkittu mm. Oulun yliopiston 3D-ROAD-tutkimusprojektissa (Roadscanners Oy:n teknologia) sekä Pyhäjoen ja Kalajoen kaupungeissa (TerraTecin teknologia). Tarkemmat tiedot TerraTecin järjestelmän toimivuudesta ja tarkkuuksista vielä puuttuvat. Mittausjärjestelmät kehittyvät edelleen jatkuvasti. Em. mittausjärjestelmät mahdollistavat väylän nykyisen geometrian 3D-mallintamisen, joka puolestaan mahdollistaa väyläsuunnitteluohjelmien käytön väylän ylläpidon ja hoidon tuotemallintamiseen ja edelleen toimenpiteiden toteutuksessa tarvittavien toteutusmallien suunnitteluun. Myös 3D-koneohjausjärjestelmien käyttö mahdollistuu ja tehostuu jatkuvan tietomallinnusprosessin ansiosta. Esimerkkinä jatkuva mittaus mahdollistaa rakenteen parantamistoimien täsmäsuunnittelun ja -toteutuksen (eri tienkohdissa erilainen toimenpide).

6 6 (12) 1.2 Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Piltottokokonaisuus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2012 ja 2013 aikana ainakin Kaakkois-Suomen ELY-keskusksen alueella, NCC Roads Oy:n ylläpitourakassa. Alueurakoitsijat tekevät vuoden mittaan lukuisia havaintoja, jotka liittyvät esimerkiksi kuivatus-, kantavuus- tai routimisongelmiin. Näistä saadut havaintotiedot tallennetaan eri tietovarastoihin. Ylläpidon kohdesuunnittelu hyödyntää tänä päivänä huonosti alueurakoitsijoiden tekemiä havaintotietoja. Kohdesuunnittelu tarvitsee havaintotietojen lisäksi paljon muutakin lähtötietoa. Kiinteistötietojärjestelmä tarjoaa tietoa esimerkiksi kiinteistöjen omistajista sekä tiealueen mitoista, ja tätä kautta sen käyttö kohdesuunnittelun aputyökaluna helpottaisi suunnittelutyötä. Ylläpitorakentamisessa suunnittelijoiden alkuperäiset ajatukset eivät välttämättä ole vietävissä kohteelle toteutusvaiheessa, koska toimenpiteiden sijoitus maastoon ei onnistu: tasauksen nostaminen kaventaa tietä / jyrkentää ojia tiealueen koko ei anna myöden tasauksen nostaminen ei onnistu sivukaltevassa maastossa, koska liikennöinti tien / rinteen alapuolisiin kiinteistöihin ei onnistu tasauksen noston jälkeen päällysteen paksuus on ollut todellisuudessa eri kuin suunnitelmissa verkkojen sijainti rakenteessa ei ole tiedossa Muuta havaittua ongelmaa: kuivatusjärjestelmien suunnittelu ei tähtää koko tieympäristöön suunnitelmat tehdään monesti roudan sulamisen jälkeen kesällä, eivätkä routivuusongelmat paljastu suunnittelijalle suunniteltu päällystetyyppi ei sovi kohteelle esimerkiksi suuren liikennemäärän takia Hyödynnettävät tietovarastot: 3D malli (lähtötieto- tai toteumamalli (suunnittelumalli)) o Minne tilaaja nämä varastoi? Tierekisteri (kuntotietorekisteri) Aiemmat tutkimukset o maatutkaluotaus Kiinteistötietojärjestelmä Alueurakoitsijoiden havainnot missä nämä ovat? o NCC Roads -> Tietomekan palvelin (TM-autori) o Onko tilaajalla oma tietovarasto? 1.3 Viestintä pilottiin liittyen Kaikki tieto on jaettavissa. Tiedon jakokanavana toimii lumoflow.com sivusto.

7 7 (12) 2 Pilotin rakenne 2.1 Hankkeessa pilotoivat asiat PTM-mittauksen korvaaminen mobiililaserkeilauksella, pilotti A IRI- ja URA-arvojen laskenta laserkeilatusta pistepilvestä, vertailu PTMmittaustuloksiin samalta väylältä todelliset mittaustarkkuudet vrt. toleranssit, informaation määrä ja hyödyllisyys muu hyödyllinen informaatio kustannusanalyysi, mobiilikeilauksen tämän hetkinen hintataso, mihin hintataso tn. asettuisi, jos kaikki nykyiset PTM-mittaukset korvattaisiin mobiilikeilauksella lisäys ; Lohjan kohteelta on olemassa mobiilikartoitusaineisto (laserkeilaus+valokuvaus) ja PTM aineisto. Terrasolid Oy jatkokäsittelee tällä hetkellä kyseistä aineistoa. Rauno Heikkilä selvittää, miten tämä olisi mahdollista. lisäys ; Finnmap Infra laskee maalis-huhtikuun aikana Lohjan kohteen mobiilikartoitusaineistosta IRI ja URA tunnusluvut ja vertaa näitä vastaaviin PTM tuloksiin. Tulokset raportoidaan projektiryhmälle. Kohdesuunnittelun tekeminen laserkeilattua väylämallia käyttäen, pilotti B kohdesuunnittelu rakenteen parantamistöihin kohdesuunnittelun mobiilityökalu 3D-väylämallinnusohjelma tiedonsiirto hoidon ja ylläpidon välillä eri tietovarastojen hyödyntäminen ylläpitomallin avulla lisäys ; pilottikohde tullaan valitsemaan KaS-ELY alueelta kevään 2012 aikana lisäys ; testataan kauden 2012 aikana lähtötietojen mittausta lennokista tehtävällä laserkeilauksella. lisäys ; Finnmap Infra ja Terrasolid mallintavat Lohjan mittauksen pistepilviaineiston. Oulun Yliopisto vertaa näitä kahta mallia. Mallit annetaan eri suunnittelutoimistojen ja ohjelmistotoimittajien käyttöön, jotta pääsemme kevään 2012 aikana testaamaan kohdesuunnittelijan mobiilityökalua (Bentley). Testitulokset raportoidaan projektiryhmälle. Raskas rakenteen parantaminen (RP), pilotti C lähtötietona laserkeilattu ja 3D-tutkattu nykytilamalli maatutkaluotaus lähtötietojen hankinnassa kohdesuunnittelun mobiilityökalu väylämallinnusohjelma 3D-koneohjaus toteutuman automaattinen mittaus, vertailu ja tallennus tietorekisteriin lisäys ; pilottikohde tullaan valitsemaan KaS-ELY alueelta kevään 2012 aikana

8 8 (12) 3.44 Sivukaltevuusongelmaisen tien korjaaminen, pilotti D lähtötietona laserkeilattu nykytilamalli väylämallinnusohjelma, optimointityökalu massojen, geometrian ja määrien (=>kustannusten) laskentaan 3D-koneohjaus toteutuman automaattinen mittaus, vertailu ja tallennus tietorekisteriin lisäys ; pilottikohde tullaan valitsemaan KaS-ELY alueelta kevään 2012 aikana 2.2 Pilotoinnin osapuolet KONSORTION JÄSENET: Projektipäällikkö: Manu Marttinen, NCC Roads Oy Hankintavastaava: Sami Horttanainen, NCC Roads Oy Rajapintavastaava: Markku Pienimäki FINNMAP Infra Oy Tutkijataho: Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Tutkijataho: Jutta Peura, VTT Liikenneviraston edustaja: Katri Eskola KaS ELY edustaja: Antero Arola KaS ELY edustaja: Jukka Annala Kohdesuunnittelija: Taina Rantanen, SITO Oy Kohdesuunnittelija: Juha Äijö, Ramboll Finland Oy Kohdesuunnittelija: Harri Spoof, Pöyry Oyj Urakoitsijan edustaja: Mika Häkli, Lemminkäinen Oyj Urakoitsijan edsutaja: Oiva Huuskonen, Destia Ohjelmistotoimittaja: Jussi Laaksonen, Tekla Ohjelmistotoimittaja: Mika Stenmark, Vianova EI KONSORTION JÄSENET: Lähtötietojen mittaus: Anna Klements, Geotrim Oy Mittaustietojen analysointi: Esa Haapa-aho, Terrasolid Oy Koneohjausjärjestelmät: Janne Paitsola, Geotrim Oy Koneohjausjärjestelmät: Ari Tulus, Wirgen Oy 2.3 Pilotin aikataulu 1. Ryhmän kokoonpano ja tiedotus; syksy Pilottikohteen valinta; talvi Lähtötietojen mittaus ja hankinta kevät Kohdesuunnittelu, alkukesä Kohteen toteutus koneohjauksella, loppukesä Vertailututkimus: Laserkeilaus PTM; toteutetaan projektin aikana 7. Kohdat 3-5 toisetaan vuoden 2013 aikana

9 9 (12) 3 Mallinnus ja tiedonsiirto pilotissa 3.1 Tietotekninen ympäristö 3.2 Erityispiirteet Kätettävät ohjelmistot: o Mallinnusohjelmat Tekla Civil Novapoint Bentley?? o Mobilikartoitusdatan esikäsittely Terrasolid??? Mallinnus: o Olemassaolevan tien pinta; mobilikartoitus o Olemassaolevan tien rakennekerrokset; 2D/3D GPR o Metatiedot Tierekisteri (kuntotietorekisteri) Aiemmat tutkimukset maatutkaluotaus Kiinteistötietojärjestelmä Alueurakoitsijoiden havainnot Tiedonsiirron testaus ja rajapinnat o lähtötiedot (mittaukset) mallinnusohjelma o metatiedot (tietorekisteri tai -varasto) mallinnusohjelma o mallinnusohjelma koneohjausjärjestelmä o koneohjausjärjestelmä malinnusohjelma o mallinnusohjelma tietorekisteri tai -varasto Tiedonsiirtoformaatit Suunnitelma mallinnuksen käyttämisestä on kuvattu kappaleessa 3.1. Kohdesuunnittelijan mobiilityökalua on tarkoitus käyttää työmaaympäristössä. Nykyiset mallinnusohjelmat ovat erittäin raskaita käyttää online tilassa 3G alueen ulkopuolella. Tämä asettaa pilotoinnille haasteita. 4 Kehitysaskeleet ja odotukset Keskeisimpänä tavoitteena on tieväylien hoidon ja ylläpidon tietomallipohjainen toimintaprosessin kehittäminen ja hallittu käyttöönotto Suomessa. Saatu hyöty: Suunnitelmien oikellisuus ja parempi laatu tarkempi rakentamisen toteutus ja laadunvarmistus tilaajan kustannussäästöt ja tehokkaampi ohjelmointi

10 10 (12) 5 Sopimusasiat TARKENNETAAN MYÖHEMMIN 6 Pilotin ohjaus, seuranta ja arviointi TARKENNETAAN MYÖHEMMIN RAUNO HEIKKILÄ Ehdotusvaiheessa pilottiin valitaan tutkijaosapuoli (Aalto Yliopisto / Oulun yliopisto / VTT), jonka vastuulla on pilotointiprosessin OSA eli sen ohjaus, seuranta ja arvionti. Pilotin toteutussuunnitelmassa ohjaus ja seuranta yksilöidään pilotin erityspiirteiden mukaan. Suunnitellaan kick-off tilaisuus, toteutusvaiheen tuki (kokoukset, kommunikointi, ), palautetilaisuus, kokonaisarviointi sekä esimerkkihankekuvauksen laadinta. Mitä tietoa ja miten kerätään pilotoinnin aikana, kenen toimisesta, kuinka dokumentointi tehdään ja julkaistaan.

11 11 (12) Viitteet [1] Tekijä 1 (, Tekijä 2...), Julkaisun otsikko, Pvm/Vuosi, Julkaisija, ISBN numero [2] Tuotemallipilotit, ProIT, Rakennusteollisuus RT ry, Helsinki, [3] ISO :2010 Building Information Modelling - Information Delivery Manual - Part 1: Methodology and format, International Organization for standardization, [4] Business Process Model and Notation (BPMN), version 1.2. Object Management Group (2009). Available online Accessed: 24 June 2010.

12 Liite A Pilottisuunnitelmaan liitettävät dokumentit LIITE A 12 (12)

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta 1 (16) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA)

Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Tiehallinnon selvityksiä 22/2008 Rauno Heikkilä Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.)

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.) 43 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.) Siltojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon automaation kehittäminen (5D-SILTA2) Rauno Heikkilä (toim.) Siltojen rakentamisen,

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 1 TIETOMALLIPOHJAINEN HANKE Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Tekniikkalajien

Lisätiedot

Johdatus tienrakentamisen automaatioon Tiehallinnon selvityksiä 61/2004

Johdatus tienrakentamisen automaatioon Tiehallinnon selvityksiä 61/2004 Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola Johdatus tienrakentamisen automaatioon Tiehallinnon selvityksiä 61/2004 Johdatus tienrakentamisen automaatioon 1 Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola Johdatus tienrakentamisen automaatioon

Lisätiedot

Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS

Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS 23 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS Infran tietovarantojen hallinta Selvitys Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Miksi? Mitä? Miten? pilottityypit pilottiaiheet pilotointiprosessi verkostoituminen tulosodotuksia yhteyshenkilöt tiedonjakamisen kanavat kommentit pilottikorteista Miksi?

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen, Rauno Heikkilä Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 44/2007 gg Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen,

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

VÄYLÄRAKENNUSTYÖMAAN DYNAAMINEN JOHTAMINEN

VÄYLÄRAKENNUSTYÖMAAN DYNAAMINEN JOHTAMINEN Ohjaaja(t): N. N. (ja en. N.) 1 KONETEKNIIKAN OSASTO VÄYLÄRAKENNUSTYÖMAAN DYNAAMINEN JOHTAMINEN Pasi Tiitinen Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty Oulun yliopiston Konetekniikan osastolla 19.3.2013 Ohjaajat:

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Rakennustuotemallit kalliorakennuskohteiden suunnittelun ja rakentamisen apuvälineinä

Rakennustuotemallit kalliorakennuskohteiden suunnittelun ja rakentamisen apuvälineinä Frans Horn Rakennustuotemallit kalliorakennuskohteiden suunnittelun ja rakentamisen apuvälineinä Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN

SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN SIMO NYKÄNEN TIETOMALLIPOHJAINEN SILLAN KORJAUSSUUNNITTELU JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN Diplomityö Tarkastajat: Professori Anssi Laaksonen Dosentti Mauri Laasonen Tarkastajat ja aihe hyväksytty talouden

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

Heikki Paukkeri Väyläruoppauksen tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen

Heikki Paukkeri Väyläruoppauksen tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Heikki Paukkeri Väyläruoppauksen tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA

Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA Diplomityö, jonka aiheen Oulun yliopiston Konetekniikan osasto on hyväksynyt 25.08.2010.

Lisätiedot

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VILLE NISKAKANGAS TIETOMALLINNETUN RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN OHJAUS. Diplomityö

VILLE NISKAKANGAS TIETOMALLINNETUN RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN OHJAUS. Diplomityö VILLE NISKAKANGAS TIETOMALLINNETUN RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN OHJAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Tieto, viestintä ja automaatiotekniikan soveltaminen tieväylien päällystämistöissä

Tieto, viestintä ja automaatiotekniikan soveltaminen tieväylien päällystämistöissä TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 09689 07 7.1.2008 Tietomallipohjainen automaatio tieverkon päällystämisen korjaus ja uudisrakentamistyössä (TIMARA) Tieto, viestintä ja automaatiotekniikan soveltaminen tieväylien

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot