TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013"

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Poistot Teknisen lautakunnan tehtävänä on luoda puitteet kunnallisille toiminnoille sekä huolehtia viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä. Tuottaa taloudellisesti hallinnon alaan kuuluvia laadukkaita palveluja muille hallintokunnille ja kaupunkilaisille. Sote-kuntayhtymä Selänne on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta. Selänteelle on vuokrattu niiden tarvitsemat tilat, muuten kiinteistöjen hoito jatkuu entisellään. Hammashoitola on muuttanut heinäkuussa 2010 terveyskeskukselle rakennettuun laajennukseen. Ruokakuljetukset keskuskeittiöltä on hoitanut vuoden 2010 alusta työpaja. Oppilasmäärien väheneminen aiheuttaa ruuan yksikköhintojen nousua, koska kiinteisiin kustannuksiin ei juurikaan voida vaikuttaa. Ollintien, Antintien ja uuden torin muutos valmistui syyskuussa 2010 ja uusi tori on toiminnassa. Perusturvan siirtyminen Selänteeseen aiheuttaa sen, että ruokapalvelujen kustannusten jakaminen sivistystoimen ja Selänteen kesken on tehtävä aikaisempaa tarkemmin, koska Selänteen ateriapalvelujen kustannukset eivät saa rasittaa oppilasruokailua. Selänteen kuntien ruokapalveluyksiköillä on käytössä yhteiset suoritekertoimet, joiden avulla suoritteiden sisällöt ja hinnat saadaan vertailukelpoisiksi keskenään. Ollintien ja torialueen sekä koirien jätösastioiden jätehuolto lisää kustannuksia. Jokilaakson pelastuslaitoksen maksu nousee v yhteensä Eläkemenoperusteiset maksut rasittavat talousarviota arvosta. Yksityisteiden vuotuinen kunnossapitoavustus pidetään entisellään, eli Peruskorjauksia on enemmän kuin vuonna 2010, yhteensä Avustus jakautuu seuraavasti: Ylikallio-Vanhantie 8 920, Purolantie 9 645, Pyyköläntie , Hakkiokangas (puuhuolto, Pyhäjärven osuus 4 km), Sammallahti (puuhuolto, pysyvän asutuksen osuus), Vattula 5 620, Hiidenniementie ja Lohvanjoki Vuosittain tehtävien investointien poistot rasittavat käyttötaloutta, nousu vuonna 2011 on Metsänmyyntitulot pidetään ennallaan, eli Irtaimistohankinnat Entisen perusturvan irtaimistohankinnat eivät enää ole investoinneissa. Kiinteistöt Suurimmat investoinnit ovat paloaseman laajennus , Köpsin palvelukeskuksen loppuunsaattaminen Julkinen käyttöomaisuus Kaavateiden peruskunnostukseen varataan , Anjalantien rakentamiseen ja Pyhäjärven pohjoisosan kunnostukseen Ilme-hankkeeseen varataan ja torialueen esiintymislavaan

2 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) Esco-projekti, seuranta kustannuksista. Kustannusten alentaminen /vuosi. Kiinteistöjen (julkiset) 2,28 2,37 2,85 3,00 3,05 3,10 lämmityskustannukset /m2 Kiinteistöjen siivous /m2 26,96 28,28 Kaavateiden kunnossapito /km Kadut 35,2 km 1819 kadut 39,25 km SUUNNITELMAVUODET TYÖPAJA Työpaja TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Työpajan toiminta-ajatus on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Tavoitteena on, että nuori työpajajakson aikana aktivoituu sekä miettii itselleen tulevaisuudensuunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla työskentelee myös työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä, heille paja tarjoaa paikan työkunnon ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelusta suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita. Työpaja toimii puusepän alalla. Pajalla valmistetaan kairanäytelaatikoita, kuormalavoja sekä erilaisia huonekalukomponentteja. Kaupungin leikkikenttien yleiskunnosta sekä ulkoleikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen sekä muut kaupungin sisäiset työt kuuluvat työpajalle. Keskitetyn ruokahuollon kuljetukset kuuluvat myös toiminnan piiriin. Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä, jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle. Työpaja on vuokrannut Pyhäjärven Kehitys Oy:ltä lisätilaa, kustannusvaikutus on kokonaisuudessaan n Tavoitteena on lisätä työkokeilun kautta tulevien henkilöiden määrää, tällöin kaupungille tulee säästöjä kaupungin muutoin henkilöille maksamien toimeentulotukien sekä työmarkkinatukien muodossa. Laskennalliset kulut kaupungille henkilöistä,mikäli hän ei olisi työpajan tukitoimien piirissä on n. 370 /kk (toimeentulotuki) tai 220 /kk (työmarkkinatuen kaupungin osuus). 4. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Pajajakso, henkilöä/kk

3 VESI-JA VIEMÄRILAITOS Vesi- ja TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 viemärilaitos Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Poistot Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu asiakkailleen sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Vesi- ja viemärilaitoksen tulee toimia luotettavasti ja edullisesti sopimuksien mukaan. Vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa on optimoitu, mikä tarkoittaa yhä enemmän tajuusmuuttajapumppuja,samoin Kohisevan vedenottamon alkalointia on parannettu. Jokikylän / Risteysalueen alavesiasema Haarala on otettu käyttöön, joten verkostojen paineet on saatu hallintaan. Vesivuotojen paikallistaminen on nopeutunut. Vedenottamot ja vesiasemat on varustettu kulunvalvonnalla. Jätevedenpuhdistamon sakolietteen vastaanotto tulee käyttöön lokakuussa 2010 ja tulevat lietteet mitataan. Jätevedenpuhdistamon prosessit toimivat hyvin ja puhdistamon käyttö tapahtuu olemassa olevaa automaatiota hyväksi käyttäen. Viemärivuotovesien tutkimus tehdään syksyn 2010 aikana keskustaajaman alueella, ja sen perusteella vuonna 2011 jatketaan viemärien kunnostamista. Vesi ja viemäriverkostoja peruskunnostetaan asemakaava-alueella. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan sekä jätevedenpuhdistamon kompostointikentän reuna-alueita kunnostetaan, samoin lieteallas ja lietepumput. Jäteveden käyttömaksuun esitetään 0,12 /m3 korotusta. Korotus on 6,7 %, minkä jälkeen jäteveden käyttömaksu on 1,92 / m3,alv 0%. Vesijohtoverkoston peruskorjaukseen , vesijohtolaitoksiin , viemäriverkoston peruskorjauksiin , jätevedenpuhdistamolle ja haja-asutusalueen viemäröintiin SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) Asiakasmittareiden vaihto Linjaston merkkaus maastoon ja sen saattaminen numeraaliseen muotoon Vuotovesin vähentäminen 250 kpl / vuosi 50 km/vuosi % / vuosi Pumpattu vesimäärä Myyty vesimäärä Myyty jätevesimäärä Puhdistamolle tullut

4 jätevesimäärä 6. SUUNNITELMAVUODET Haja-asutusalueen viemäröinnin rakentaminen sekä toiminta-alueen määrittely. Vesiverkoston aluemittarointi sekä liittäminen kaukovalvontaan. Verkostotietojen tarkennuksia jatketaan maastossa ja atk:lla. KAUKOLÄMPÖLAITOS Kaukolämpölaitos TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Poistot Kaukolämpö tarkoittaa luotettavaa, helppoa ja edullista lämmöntoimitusta. Kaukolämpölaitos toimii pääasiassa biopolttoaineella, joka on ympäristöystävällistä. Laitoksen tehtävä on taata asiakkaille luotettavasti edullista energiaa. Kaukolämpöön voi liittyä uudet ja vanhat kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysmuoto ja sijainti on lähellä runkolinjaa. Pyhäjärvellä on kaukolämpölinjastoa teollisuusalueen, keskustan, köpsin ja valtateiden risteysalueella. Keskustan alueella kiinteistöjen lämmitysmuoto on vaihtumassa kaukolämpöön öljyn ja sähkön kalleudesta johtuen. Vanhat lämmityslaitteet ovat elinkaarensa lopussa, mistä johtuen on tullut tarvetta laajentaa verkostoa sekä kiinteistöjen liittymäsopimusta. Uusia liittyjiä on tullut noin 200 Kw:n edestä ja liittyjät ovat olemassa olevan linjan varrella. Kaukolämmön hintaan esitetään 8,8 %:n eli 3,45, alv 0 %, korotusta. Korotus johtuu yleisestä hintojen noususta sekä peruspääoman 4 %:n tuottovaatimuksesta sekä poistoista. Kaukolämpölaitoksen biopolttoaineen hinnankorotus on arviolta 5 % ja raskasta polttoöljyä on käytettävä huippujen tasaajana. Polttoaineen toimituskausi on alkanut Lämpölaitoksella on kaksi laitosmiestä, jotka hoitavat käyttöä sekä osaksi verkoston kunnossapitoa. Vanhan verkoston kuvaus ja korjaussuunnitelma toteutetaan v aikana. Kaukolukujärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt ja ko. ongelma selvitetään. Risteysalueen energian hinta tarkistetaan neljännesvuosittain. Ruotasen kaukolämpöverkoston välittömään saneeraustarpeeseen, jos laitos siirtyy kaupungille, varataan vuodelle Kaukolämpölinjojen uusintaan SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) Verkoston vuotovesimäärä m3/vuosi hallitsemattomat seisakit, syyn analysointi kpl / vuosi Vanhojen energiamittareiden uusinta 100 % Kotimaisella polttoaineella tuotettu lämpö MWh/vuosi Kaukolämmön myynti

5 MWH 6. SUUNNITELMAVUODET Vanhojen linjastojen kunto aiheuttaa jatkuvasti korjaustyötä. Seuraavien 3 vuoden aikana peruskorjataan vanhoja linjastoja. Risteysalueen energian tarve saattaa muuttua, mutta aikataulu ei ole ennakoitavissa.

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Hallinto Markku Kylén Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Hallinnon toiminta-ajatuksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva,

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

kuva 01 Infrasta elinvoimaa

kuva 01 Infrasta elinvoimaa va 01 Infrasta elinvoimaa ISBN 978-952-293-056-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki Puh. 09 7711, faksi 09 771 2291 etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla. Talvi 2015. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6

Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla. Talvi 2015. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6 Lämpöinfo Talvi 215 Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla Hyödynnämme muun muassa palvelinkeskusten tuottaman hukkalämmön Espoossa. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6 Näkökulma Kaukolämmön hinta kiinnostaa

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Nykyisen toiminnan kuvausta:

Nykyisen toiminnan kuvausta: Kaukolämpötoiminta: Kaukolämpölaitoksen toimintamallin mahdollinen muuttaminen on asia, joka vaatii hieman laajempaa tarkastelua asiaan. On kat sottava mm, mikä toimintamalli on tällähetkellä, onko tä

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot