HUUMEET JA TYÖELÄMÄ Mitä kuuluu yritysten huumetestauksille ja päihteiden vastaiselle toiminnalle?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUUMEET JA TYÖELÄMÄ Mitä kuuluu yritysten huumetestauksille ja päihteiden vastaiselle toiminnalle?"

Transkriptio

1 HUUMEET JA TYÖELÄMÄ Mitä kuuluu yritysten huumetestauksille ja päihteiden vastaiselle toiminnalle? 1

2 Alkoholi ja kansanterveys Pahin yksittäinen uhka kansanterveydelle Suomessa WHO 2002: alkoholin käytöstä menetettyjä terveitä elinvuosia teollisuusmaissa miehillä 14 ja naisilla 3 % Syy-yhteys 60 erilaiseen sairauteen tai tapaturmaan (Gutjahr 2001) Liiallinen käyttö aiheuttaa ongelmia: perheväkivaltaa, lasten laiminlyöntiä, muuta väkivaltaa ja rikollisuutta, järjestysongelmia, syrjäytymistä, työttömyyttä, poissaoloja, tuottavuuden heikentymistä Alkoholiin liittyviä kuolemia vuosittain v , viittauksia alkoon : yht 3000 kuolemaa/vuosi Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista alkoholiin liittyvien osuus miehilla 47 % ja naisilla 18 %

3 Alkoholikäytön seurauksia Suomessa vuosittain KUOLEMIA 3000 Maksakirroosi 617 Myrkytys 401 Kardiomyopatia 98 Haimasairaudet 50 3

4 Työikäisten ( vuotiaiden) naisten kuolemansyitä % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sepelvaltiomotauti Rintasyöpä Tapaturmat Itsemurhat Aivoverenkierron sairaus Alkoholisyyt Lähde: Tilastokeskus 4

5 Työikäisten ( vuotiaiden) miesten kuolemansyitä % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sepelvaltiomotauti Keuhkosyöpä Tapaturmat Itsemurhat Aivoverenkierron sairaus Alkoholisyyt Lähde: Tilastokeskus 5

6 Alkoholisairaudet sairaalahoidon aiheena 2002 Hoitojaksoja, päädiagnoosi pää- tai sivudg Hoitopäiviä pää Dg Päihtymystila Elimelliset aivo-oireet Maksasairaudet Haimasairaudet

7 Käynnit katkaisuhoitoasemilla ja kuntoutuslaitoksissa Asiakkaita Hoitovuorokausia Käynnit A-klinikoissa Asiakkaita Käyntikertoja Asumispalvelut ja ensisuojat Hoitovuorokausia Päihtyneiden säilöönottoja

8 Työkyvyttömyyseläkkeitä Pääsairautena Kaikkiaan

9 Alkoholikäyttö litraa puhdasta alkoholia (yli 15 v)

10 Alkoholi ja työyhteisö Työsopimuslaki Työsuhteen päättämisoikeus ja hoitoonohjaussuositus Varoitusten antaminen 10

11 Työsopimuslaki Työturvallisuus Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. 11

12 Työsopimuslaki Sairausajan palkka Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. 12

13 Työsopimuslaki Purkamisperuste Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. 13

14 Vanha Työsopimuslaki: Päihdyttävien aineiden käyttö työpaikalla tai siellä päihtyneenä esiintyminen nimenomainen työsopimuksen purkuperuste Uusi laki: ei nimenomaista mainintaa, mutta oikeustilaa ei ole tarkoitus muuttaa Käyttö voi muodostaa sekä työsopimuksen purkamis- että irtisanomisperusteen Työsopimuksen purku, jos päihteiden käyttöön liittyy vähintään viikon poissaolo työstä 14

15 Näyttö puhallustesti verikoe testauskieltäytymisessä esimiesten ja/tai työtovereiden havainto työnantajalla näyttövelvoite 15

16 Olosuhteet Kokonaisharkinta Työn luonne ja työntekijän asema Yksittäisen rikkeen merkitys ravintolatyöntekijä työturvallisuuden vaarantuminen työsuoritteen alentuminen 16

17 Varoitus Päättämisperusteen lainmukaisuus: onko varoitettu aiemmin Rikkomus varoituksen jälkeen: ankarampi käytäntö Useampi varoitus helpottaa päätöksentekoa, mutta luoko kuvan sallivuudesta!! Varoituksen voimassaoloaika?? 17

18 Lomautus aiemmin: kurinpidollinen lomautus työsuhteen päättämisen sijasta uuden lain mukaan jkv epäselvä, mutta ta ja tt voivat sopia, että työsuhteen päättämisen sijasta käytetään lomautusta 18

19 Hoitoonohjaus Työmarkkinajärjestöjen suositus käytännön toimintamalleja tiedot hoitopaikoista ja yhteishenkilöstä määräyksiä mm. palkan maksamisesta hoidon ajalta Syytä harkita, mutta ei ole muodollinen este työsuhteen päättämiselle Oikeustapaus: jos sovittu hoitoonohjauksesta, työnantaja ei ole voinut vedota tätä edeltävään alkoholin käyttöön työsuhteen päättämisperusteena 19

20 Hoitoon ohjaaminen Hoitoonohjausmallien laatiminen on yrityskohtainen yhteistyössä tehtävä toimintatapa, joka on kiinteä osa yrityksen päihdepolitiikkaa. Mallien laatimisessa olemme antaneet asiantuntija-apua ja suosituksen, että työterveyshuolto olisi mukana asian valmistelussa mm. siksi, että paikalliset ja alueelliset mahdollisuudet osattaisiin hyödyntää 20

21 Alkoholiohjelma STM Työmarkkinoiden keskusjärjestöt: edistävät alkoholihaittojen ennalta ehkäisyä osana terveyden edistämistä ja työkyvyn ylläpitämistä, muun muassa tukemalla varhaisen puuttumisen toimintamallien käyttöä työterveyshuollossa suosittavat ja edistävät ajantasaisten hoitoonohjausmallien käyttöä edistävät alkoholin käyttöön liittyvät haitat huomioon ottavan työpaikkakulttuurin kehittämistä niin työturvallisuuden, ongelmia ehkäisevän varhaisen puuttumisen kuin työyhteisön sosiaalisten tapahtumienkin alueella 21

22 Työkunnossa työpaikalla Päihteetön työpaikka, joka tarkoittaa työhön tulevan, työssä olevan ja työpaikalta lähtevän päihteetöntä ja tähän liittyen työkykyistä henkilöstöä; myös työturvallisuus edellyttää tätä. Väärän solidaarisuuden poisto: ei peittelyä, eikä salailua. Kunnolla puheeksi otto ja pelisääntöjen selkeys. Epäilyt on voitava tarkistaa työyhteisössä, ei työterveyshuollossa! Työterveyshuolto toimii omalla sektorillaan terveydenhuollon asiantuntijana ja yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Sosiaaliset tapahtumat ja niissä tapahtuva alkoholikäyttö on päätettävä erikseen viisasta toimintamallia hyödyntäen. Absoluuttinen kielto kaikissa tilanteissa ei ole nykyaikaa. 22

23 Työterveyshuolto Työterveyshuollon tehtävänä tulee olla yleisen terveydentilan seurannan avulla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaita, neuvoa, hoitaa, ohjata tilanteissa, joissa on merkkejä päihteiden epäasiallisesta käytöstä. Koko työyhteisölle suunnatuilla terveydenhuollon asiantuntijoiden tiedon välittämistä olisi syytä lisätä 23

24 Huumeet Julistustasolla ehkäisevä, tiukka ja valvova valtiovallan ja yhteiskunnan kannanotot lainsäädäntö- ja ohjaustasolla sallivaa ja medikalisoivaa yksilön oikeuksien nostaminen toisten osapuolten ja yhteiskunnan järjestelmien ja tavoitteiden vastaiseksi 24

25 HUUMETESTAUS YksitL 7, 8, Testien käyttö työhönotossa ja työsuhteen muutostilanteissa 2. Testien käyttö työsuhteen aikana 3. Testit osana työterveystarkastusta 25

26 HUUMETESTAUS 1. Testien käyttö työhönotossa 1.1 testien yleinen käyttöala työssä tarkkuus, luotettavuus, itsenäinen harkintakyky hyvä reagointikyky; intressien/työturvallisuuden vaarantuminen henki, terveys, työturvallisuus maanpuolustus, valtion turvallisuus liikenneturvallisuus ympäristö tietojen suoja liike- ja ammattisalaisuus sekä taloudelliset intressit 26

27 1.2 Erityinen luottamus muualla kuin työnantajan valvomissa tiloissa vahingon aiheutuminen tai turvallisuuden vaarantuminen vartiointi, siivous, kotihoito Alaikäisten kasvatus opetus, hoito, huolenpito. 1.4 Pääsy huumausaineisiin poliisi, tulli, sairaalat, apteekit, lääkevarastot.. 27

28 2. Testien käyttö työsuhteen aikana 2.1 Epäilys huumeista - vaikutuksen alaisena tai - huumeriippuvuus ja - testaaminen välttämätöntä työ ja toimintakyvyn selvittämiseksi!!!!!!????!!!!! ja - erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja reagointikykyä edellyttävissä töissä vaarantaen tärkeitä intressejä tai turvallisuutta TODISTUS ON ESITETTÄVÄ MÄÄRÄAJASSA 28

29 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 8 sai lopullisen muotonsa eduskunnassa. Hallituksen esityksen mukaan epäilys siitä, että työntekijä on huumeiden vaikutuksen alaisena työssä, olisi ollut sellaisenaan peruste huumetestin käytölle. Nyt se ei yksinään riitä. Lakiehdotuksen 8 :ään lisättiin eduskunnassa myös lisäedellytys, jonka mukaan testaamisen pitää olla välttämätöntä työntekijän työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi.»?!?!?! 29

30 2. Testien käyttö työsuhteen aikana 2.2 Testit hoitoonohjauksessa Ta:lla oikeus käsitellä ko testitietoja kun tt sitoutunut hoitoon sen toteutumisen seuraamiseksi Yleensä silloin kun harkinnassa työsuhteen päättäminen ja yhteisesti sovitaan työsuhteen jatkumisen ehtona hoitoon ja testeihin osallistumisesta 30

31 3. Testit osana työterveystarkastusta 3.1 Voi olla pakollinen osa terveystarkastusta 3.2 Tai muu työterveyshuoltolain perusteella tehtävä terveystarkastus perustuttava yleiseen tarpeellisuusvaatimukseen lausunto: yleinen arvio työntekijän terveydellisistä edellytyksistä hoitaa hänelle kuuluvia tai suunniteltuja tehtäviä 31

32 HUUMETESTEISTÄ SOPIMINEN MUUT MÄÄRÄYKSET Laki koskee tilanteita, joissa ta voi velvoittaa testiin vastoin tahtoa Voiko sopia: asiaan ei laki ota kantaa Voidaan sopia, että pyydettäessä tt antaa näytteen ja todistuksen Tällöinkin tietojen keräämisen on perustuttava tarpeellisuusvaatimukseen Oltava kirjallinen päihdeohjelma Yleiset tavoitteet, noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja hoitoon ohjaamiseksi 32

33 Asetus huumausainetestien tekemisestä 218/ Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa että asetuksen soveltamisalaan kuuluvat huumausainetestit tehdään hyvän työterveyshuoltokäytännön ja laboratorioiden laatustandardien mukaisesti sekä testattavan henkilökohtainen koskemattomuus ja yksityiselämän suoja sekä muut perusoikeudet huomioon ottaen. 2 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan työterveyshuoltolain (1383/2001) 3 :n 6 a kohdassa tarkoitetun huumausainetestin toteuttamiseen liittyvien näytteiden ottamiseen, analysointiin ja tulkintaan sekä huumausainetestin luotettavuuden ja laadun valvontaan. 33

34 4 Tutkimuslähetteen antaminen, testattavan informointi ja suostumus Huumausainetestiä koskevan tutkimuslähetteen antaa lääkäri tai huumausainetestaukseen perehtynyt terveydenhoitaja. Testattavalle on annettava selvitys huumausainetestin tarkoituksesta ja sisällöstä. Annettava testattavalle tieto mahdollisuudesta riitauttaa varmistettu positiivinen testitulos Tulee perustua testattavan jokaiseen testikertaan antamaan suostumukseen. 34

35 5 Näytteenotto ja näytteen käsittely Varmistettava testattavan henkilöllisyys. Näytteenoton tulee tapahtua asianmukaisissa tiloissa ja valvotuissa olosuhteissa Näytteenotto ja näytteen käsittely on suoritettava luotettavasti siten, että: 1) eri testattavien näytteet eivät voi sekoittua; 2) näytteeseen ei voi joutua epäpuhtauksia; sekä 3) näytettä ei voi väärentää. Testattavan näyte on jaettava A-näytteeseen ja B-näytteeseen. Näytteet on merkittävä tunnistetiedoin, sinetöitävä ja toimitettava laboratorioon. 35

36 6 Näytteen analysointi Laboratoriossa sekä A-näytteen että B-näytteen koskemattomuus tarkistetaan. Tämän jälkeen A-näyte analysoidaan. B-näyte säilytetään avaamattomana siltä varalta, että testattava riitauttaa varmistetun positiivisen testituloksen 8 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos A-näytteestä saatu testitulos on negatiivinen, lisätutkimuksia ei saa tehdä ellei välittömästi testituloksen ilmenemisen jälkeen esitetä 5 :n 2 momentissa tarkoitettuihin seikkoihin liittyviä erityisiä perusteluita. A- näytteestä saatu positiivinen testitulos on varmistettava erillisellä kromatografismassaspektrometrisellä varmistusanalyysillä tai muulla yhtä luotettavalla analyysimenetelmällä. Varmistetusta positiivisesta testituloksesta on laadittava analysointilausunto Edellä 2 momentissa tarkoitetun analysoinnin suorittaneen laboratorion on toimitettava sekä varmistetusta positiivisesta testituloksesta laadittu analysointilausunto että negatiivinen testitulos siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, josta huumausainetestiä koskeva tutkimuslähete on annettu. 36

37 7 Testituloksen tulkinta ja testituloksesta ilmoittaminen Huumausainetestaukseen perehtynyt lääkäri tulkitsee varmistetun positiivisen testituloksen. arvioitava, johtuuko varmistettu positiivinen testitulos - testattavalle määrätystä lääkityksestä, - muusta hyväksyttävästä syystä tai - testattavan esille tuomasta muusta syystä. Testattavalle tulee varata mahdollisuus esittää käsityksensä varmistetun positiivisen testituloksen syystä, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lääkärin on ilmoitettava testattavalle tulkitusta varmistetusta positiivisesta testituloksesta ja samalla annettava hänelle testitulos kirjallisena. Huumausainetestiä koskevan tutkimuslähetteen antaneen terveydenhuollon toimintayksikön on ilmoitettava testattavalle negatiivisesta testituloksesta. 37

38 TESTAUS TÄNÄÄN Pikatestejä monissa paikoissa Varmistusanalyysit keskitetymmin: KTL, VITA ja YHT.KL Vuosittainen lisäys n 10 % luokkaa Varmistusanalyysit nelinkertaistuneet aikana Odottamistrendi: syksyn 2004 laki ja kevään 2005 asetus Suurissa yrityksissä lisääntynyttä aktiivisuutta ja ohjeiden laatimista VR selkeä ja tiukka linja. 38

39 HBL: TISDAGEN den 10 maj 2005 Helsingfors stad planerar drogtesta anställda kuljettajat, tarkastajat, satamavalvojat, turvallisuuspäälliköt, työsuojelupäälliköt, prosessi ja laboratoriohenkilöstö, palomiehet, päivystäjät, perhe- ja lastenhoitajat, yksityöskentelevät sosiaalityöntekijät, lähihoitajat, sairaala-apteekkarit, proviisorit, farmaseutit, yli- ja osastonlääkärit, hammaslääkärit, yöpäivystäjät, sairaanhoitajat 39

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.12.2012 Voimaantulopäivä 3.12.2012 1 Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

SORA-LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANO TERVEYDENHUOLLOSSA

SORA-LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANO TERVEYDENHUOLLOSSA Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:2 SORA-LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANO TERVEYDENHUOLLOSSA Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Helsinki 2015 SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla SuPer koulunkäynninohjaajan asialla Koulunkäynninohjaajien työryhmä 2011 Sari Erkkilä, suunnittelija, SuPer, kehittämisyksikkö Eila Koponen, edunvalvonta-asiamies, SuPer, edunvalvontayksikkö Sanna Hietala,

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus - Työsuojelujaos 4.4.2013 - Yhteistyötoimikunta 15.4.2013 Sisällysluettelo PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS 3 Johdanto 3 Huolestuttavia merkkejä 3 Vastuu 3 Huumausainetestiä

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot