Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla:"

Transkriptio

1 1 (5) TASA-ARVO VALMET AUTOMOTIVE OY:SSÄ Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on antaa suuntaa käytännön toiminnalle siten, että yksilön arvostaminen ja tasa-arvoisuus niin sukupuolen kuin muidenkin erilaisuuksien osalta voivat toteutua. Tasa-arvon toteuttaminen edellyttää aitoa paneutumista käytännön toimintaa ohjaaviin arvoihin ja asenteisiin, sillä tasa-arvoisuuteen ja sen toteuttamiseen vaikuttavat eniten kunkin yksilön omat kokemukset ja näkemykset. Tasa-arvoisuuden toteutuminen edellyttää myös selkeitä yhteisiä toimintaohjeita käytännön toiminnalle jokapäiväisessä johtamisessa, esimiestyössä ja menettelytavoissa. Tasa-arvoisella kohtelulla parannetaan työilmapiiriä, lisätään työtyytyväisyyttä ja kehitetään yrityksen kilpailukykyä, käyttämällä inhimillisiä voimavaroja entistä paremmin. Tasa-arvon haasteet tulevaisuudessa Tasa-arvoon tähtäävällä toiminnalla pyritään suunnitelmallisesti varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Työvoiman ikääntyminen valtakunnallisesti lisää tarvetta erilaisten työssäjaksamista kehittävien ikäohjelmien kehittämiseen. Mahdollinen työvoimapula johtaa maan rajojen ulkopuolelta tulevan työvoiman käytön nykyistä laajempaan hyödyntämiseen. Yksilöiden tarpeet korostuvat jatkossa entistäkin enemmän yksilöllisten työaikojen sekä perheen ja työelämän joustavan yhteensovittamisen muodossa. Tasa-arvo jokapäiväisessä toiminnassamme Tasa-arvo Valmet Automotive Oy:ssä tarkoittaa sitä, että jokapäiväisessä toiminnassamme jokainen henkilö voi kokea, että häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja arvostetaan yksilönä, riippumatta iästä, sukupuolesta, organisaatiotasosta, osastosta, koulutuksesta, työtehtävästä, etnisestä syntyperästä tai yksilöllisistä erityispiirteistä. Jokaisella palveluksessamme olevalla yksilöllä on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun koko työyhteisössämme. Tasa-arvoa kunnioittava työskentelytapa on keskeinen osa henkilöstöpolitiikkaamme. Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla:

2 2 (5) 1. Työhönotto Yrityksessämme on yhteisesti hyväksytty työhönoton periaatteet, joissa todetaan kaikkien tasapuolinen kohtelu koko työhönottoprosessin eli hakuilmoittelun, valintaprosessin ja päätöksenteon aikana. Työhönottoprosessissa ei ketään aseteta eriarvoiseen asemaan iän, sukupuolen, äidinkielen, poliittisen vakaumuksen tms. syyn perusteella, ellei se erikseen hyväksytyn tasa-arvosuunnitelman perusteella ole suunnitellusti tarkoituksenmukaista. Työhönoton lähtökohtana on aina tehtävä ja sen hoitamiseen vaadittavat edellytykset. Tehtävään valitaan valintaprosessin jälkeen mahdollisimman pätevä henkilö niin toimen hoidon kuin työyhteisönkin kannalta. Työtehtäviä pyritään kehittämään niin, että ne sopivat molemmille sukupuolille. Työhönottoprosessi on pääsääntöisesti kaksiosainen. Ensimmäisenä vaiheena on yrityksen sisäinen haku ja sisäisen työkiertomahdollisuuden selvittäminen. Toisena vaiheena on ulkoinen haku. Hakuprosessit voivat tarvittaessa ajan säästämiseksi edetä samanaikaisesti. 2. Työssä oppiminen ja työkierto On tärkeää luoda työyhteisössä sellainen ilmapiiri ja käytännöt, jotka kannustavat henkilöstöä kehittymään työssään osaamistaan syventäen ja laajentaen. Tällä tarkoitetaan monitaitoisuutta ja työn rikastamista sekä työkiertoa, jota työyhteisössä arvostetaan ja kannustetaan. Käytännön toiminnassa on tärkeää edistää mahdollisuuksien mukaan sukupuolijakautuman tasapuolisuutta eri työtehtävissä. Osaamisen ja tekemisen monipuolisuutta on niin ikään tärkeää arvostaa, kehittää ja ylläpitää. Kunkin yksilön osaamisen taso ja tulevaisuuden toiveet, kuten myös kehitystarpeet yksilön ja yrityksen kannalta ovat esillä kehityskeskusteluissa säännöllisin väliajoin. Kehityskeskusteluissa on mahdollisuus ilmaista toiveita, jotka liittyvät nykyisiin tai uusiin työhaasteisiin joko omassa tai uudessa tehtävässä toisella osastolla tai toisessa yksikössä. 3. Työolosuhteet ja työajat Työolosuhteita ja työaikoja kehitetään aktiivisesti työyhteisön mahdollisuuksien puitteissa. Kullekin yksilölle sopivat hyvät työolosuhteet ja työvälineet mahdollistavat tehokkaan, turvallisen ja terveellisen työn tekemisen. Työolosuhteita kehitettäessä tulee ottaa huomioon työntekijöiden sekä fyysiset että psyykkiset edellytykset. Tämä näkökulma liittyy kiinteästi kaikkiin työolosuhteiden

3 3 (5) kehittämishankkeisiin, uusiin investointeihin sekä työsuojelun toimintaohjelmiin. Erilaisilla joustavilla työaikajärjestelyillä tai työmahdollisuuksilla edistetään yksilön ja työyhteisön hyvinvointia ja osaltaan helpotetaan työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan työhön ja työyhteisöön liittyvät terveysriskit on otettava huomioon. On tärkeää, että terveysriskejä arvioidaan ja torjutaan jo ennalta. Yksilöiden kunnioittamisen rinnalla on tärkeää suhtautua työyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vakavasti ja huolella. Työelämää, käytettäviä työaikoja ja käytännön toimenpiteitä ohjaavat yhteiset ja selkeät ohjeet aina silloin, kun on järkevää ja tarkoituksenmukaista laatia yhteinen menettelytapa. Mikäli ongelmia ja ristiriitoja esiintyy, niihin on tartuttava välittömästi. 4. Palkkaus ja palkitseminen Palkkauksen perusperiaatteena ja tavoitteena on maksaa samasta työstä ja samasta työsuorituksesta samaa palkkaa. Palkkausjärjestelmiä sovelletaan kaikkiin yksilöihin kannustavasti, tasa-puolisesti ja oikeudenmukaisesti. Henkilöstöä kannustetaan myös jatkuvaan kehitykseen ja monitaitoisuuteen. Työtehtävän samanarvoisuus tarkoittaa sitä, että työn sisällön keskeiset vaativuustekijät, osaaminen vastuu, kuormitus ja työolot ovat samanarvoisia. Ratkaiseva tekijä ei ole ammattinimike vaan työn todellinen sisältö. Työn vaativuuden arviointiluokittelun tulee perustua samoihin arviointitekijöihin sekä miehillä että naisilla. Myöskään muut palkanosat, kuten pätevyys- ja suorituslisät tai tulokseen perustuvat palkanlisät, eivät saa olla syrjiviä. 5. Henkilöstön kehittäminen Kaikilla on oltava tasapuoliset mahdollisuudet kehittää ammattitaitoaan koulutuksella. Kehittämisen ja koulutuksen lähtökohtana ovat yrityksen liiketoiminnasta johdetut tarpeet. Koulutustarve ja halukkuus kartoitetaan esimiesten ja alaisten välisissä keskusteluissa, tai muulla soveliaalla tavalla. Oma-aloitteisuus ja jatkuva oppiminen sekä koulutuksesta hankittujen tietojen jakaminen työyhteisössä on tärkeää. Samoin kehitysmahdollisuuksista tiedottaminen on avainasemassa kannustettaessa työyhteisöä jatkuvaan oppimiseen. Koulutuksella ammattitaitoaan kehittäneillä henkilöillä tulee olla tasavertaiset etenemismahdollisuudet työssä. Tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä kannustetaan valitsemaan heille perinteisesti vieraalta tuntuvia tehtäviä.

4 4 (5) 6. Muutostilanteet Työnantaja ei saa irtisanoa, purkaa tai muutoin lakkauttaa työntekijän työsuhdetta sukupuolen perusteella. Työntekijää ei saa myöskään lomauttaa tai siirtää toisiin tehtäviin sukupuolen perusteella. Muutostilanteissa on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta hyvästä, avoimesta ja nopeasta tiedottamisesta. Sen avulla yksilöt voivat arvioida omaa asemaansa yrityksessä eivätkä asiat tällöin tule henkilöstölle yllätyksenä. 7. Perhepoliittiset vapaat Perhepoliittisten vapaiden mahdollisuudesta tiedotetaan avoimesti henkilöstölle. Miesten mahdollisuutta käyttää perhepoliittisia oikeuksia kannustetaan ja tuetaan. Perhepoliittiselta vapaalta palaavalle henkilölle järjestetään tarvittaessa lisäkoulutusta, jolla häntä autetaan palaamaan työhön poissaolon jälkeen. 8. Sukupuolinen koskemattomuus Jokaisella yksilöllä on oikeus henkiseen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Sukupuolista häirintää ei hyväksytä työyhteisössä ja sellaisen ilmetessä siihen tulee puuttua välittömästi. Sukupuolisen häirinnän kitkeminen työyhteisöstä edellyttää henkilöstön valppautta ja välitöntä puuttumista tilanteen niin vaatiessa. Tavoitteena on taata jokaisen turvallisuus ja häiriöttömyys työyhteisössä. Sukupuolisen häirinnän kohtaaminen on yksilöllistä eikä siihen voida asettaa selviä määritelmiä. Yksilön kokiessa sukupuolista häirintää hänen tulee ottaa asia esille joko oman esimiehensä taikka henkilöstöryhmänsä edustajan kautta. 9. Hyvinvointi työyhteisössä Ylläpitämällä työyhteisössä henkistä ja ruumiillista hyvinvointia edesautetaan henkilöstön jaksamista työelämässä ja sen ulkopuolella entistä pidempään. Hyvinvointi työyhteisössä on edellytys pitkäjänteiselle menestyksekkäälle yritystoiminnalle. Mikäli ongelmia ja ristiriitoja esiintyy, niihin on puututtava välittömästi. Tiimityön aktiivisella kehittämisellä lisätään työyhteisön kykyä ja mahdollisuuksia ottaa vastuuta niin yksilöinä kuin työryhmänäkin. Yrityksen sisäisten työmenetelmien ja prosessien hyvä tuntemus parantaa tiimityön mahdollisuuksia.

5 5 (5) Tyky-toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaisen yksilön työssäkäynnin jatkuminen aktiivisena normaaliin eläkeikään asti riippumatta henkilön työtehtävistä. Kunkin henkilön omalla aktiivisuudella ja omaehtoisuudella on ratkaiseva merkitys tavoitteen onnistumiseen. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan myös työajan ulkopuolella yrityksen organisoiman ja tukeman vapaa-ajan- ja harrastustoiminnan pariin. Syrjintä työelämässä Työnantajan on pyynnöstä annettava kirjallinen selvitys henkilölle, joka katsoo tulleensa sukupuolensa perusteella syrjityksi työhönotossa, tehtävään tai koulutukseen valittaessa, palkkauksessa tai muissa työsuhteen ehdoissa. Mahdolliset tapaukset ratkaistaan yritykseen vahvistetun neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Tasa-arvon toteutumisen seuranta ja tiedotus Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen kytketään normaaliin vuosisuunnitteluun siten, että sen periaatteet otetaan huomioon kaikissa toimintasuunnitelmissa, toiminnan kehittämisessä, eri kehitysprojekteissa ja työsuojelun ja työterveyshuollon vuosisuunnitelmissa. Yrityksessä sovitut eri YT-toimielimet seuraavat tasa-arvon käytännön toteutumista ja asettavat tarvittaessa uusia tavoitteita. Henkilöstöhallinto huolehtii sovittujen mittareiden ylläpidosta ja seurannan jatkuvasta toteutuksesta sekä tarvittavasta tiedotuksesta yhteistoimintaelimille, yritysjohdolle sekä henkilöstölle. Tasa-arvon toteutumista ja lausunnon sisältöä sekä mahdollisia päivitystarpeita arvioidaan vähintään kerran vuodessa yhteisessä kokouksessa. Tarvittaessa laaditaan erillinen tasa-arvon vuosisuunitelma, jonka toteutumista valvoo yhteinen kokous. Käytettävät mittarit: Päivitys: 1. Ikäjakauma 2 x vuodessa 2. Sukupuolijakauma / henkilöstöryhmittäin 2 x vuodessa 3. Työsuhteen laatu ja työaikamuodot 2 x vuodessa 4. Palkkaus ja palkkarakenne 1 x vuodessa 5. Työhönotto / hakijoiden sukupuolijakauma 2 x vuodessa 6. Työhönotto / tehtävään valittujen sukupuolijakauma 2 x vuodessa 7. Koulutus (sis. & ulk.) sukupuolijakauma 2 x vuodessa 8. Perhepoliittisten vapaiden käyttö 2 x vuodessa Näiden lisäksi hyödynnetään ilmapiirikaroitusten yhteydessä saatuja tietoja.

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 4) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 2) Lopen kunta

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI...

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... Ta s a - a r vo j a y h d e nve r t a i s u u s s u u n n i te l m a Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:6 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Päivitetty 1/2013 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 2. YLEISET PERIAATTEET... 3 2.1 Amnestyn puolueettomuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

Tasa arvosuunnitelma

Tasa arvosuunnitelma Tasa arvosuunnitelma Sisältö Yleistä... 3 Työhönotto sekä työtehtävien jakautuminen naisten ja miesten kesken... 3 Työolot... 4 Palkkaus... 4 Johtaminen... 5 Koulutus ja kehittäminen... 5 Syrjintä ja häirintä...

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA

TASA-ARVOSUUNNITELMA 1(6) TASA-ARVOSUUNNITELMA YLEISTÄ Tasa-arvo tarkoittaa henkilön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus Sisällysluettelo 1. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän visio 2015... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet... 1 3. Johdanto henkilöstöstrategiaan...

Lisätiedot

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 17.8.2000 ii SISÄLLYS Henkinen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot