OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN"

Transkriptio

1 Miten kehittää henkilöstön hyvinvointia ja edistää sukupuolten tasa-arvoa? OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN 1) KOKOA RYHMÄ 2) SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA 3) TEE PALKKAKARTOITUS 4) KERÄÄ KOKEMUKSIA 5) KUTSU HENKILÖSTÖ KOOLLE 6) TEE TASA-ARVOSUUNNITELMA 7) TOTEUTA SUUNNITELMA

2 1) KOKOA RYHMÄ Seitsemän askelta tasa-arvoiseen työyhteisöön Menestyvän yrityksen salaisuus on motivoitunut henkilöstö. Motivaatio työn tekemiseen kasvaa, kun työpaikan naiset ja miehet: voivat vaikuttaa työhönsä kokevat työnsä arvokkaaksi viihtyvät työssään Miksi henkilöstön kehittäminen on vaikeaa? ei ole aikaa ei ole rahaa ei ole ennenkään tehty Tasa-arvosuunnitelman avulla päästään käsiksi työpaikan vaikeisiin asioihin, kuten henkiseen hyvinvointiin, työssä jaksamiseen tai kiusaamiseen. Myös tasa-arvolaki velvoittaa kaikki yli 30 hengen työpaikkojen työnantajat laatimaan tasa-arvosuunnitelman yhdessä henkilöstön kanssa. KOKOA RYHMÄ Kokoa tasa-arvoryhmä, joka lähtee laatimaan työpaikkasi tasa- arvosuunnitelmaa. Ryhmän kokoonpano johto ja eri henkilöstöryhmät saman pöydän ääreen mukana naisia ja miehiä pienessäkin yrityksessä vähintään kolme henkeä mukaan jos edellä olevat ehdot täyttyvät, voi tasa-arvoryhmä olla jokin olemassa olevista ryhmistä, esimerkiksi yt-, tyhy- tai tyky-ryhmä tai työsuojelutoimikunta Ryhmän tehtävät ryhmä huolehtii tasa-arvotyön etenemisestä ja seurannasta johto huolehtii, että ryhmän jäsenillä on riittävästi työaikaa käytettävissä palavereihin ja suunnitelman tekemiseen

3 2) SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA tasa-arvolaki edellyttää selvittämään naisten ja miesten sijoittumisen eri tehtäviin työpaikalla hyödynnä henkilöstöhallinnon rekistereitä henkilöstöä kuvaavat tiedot: - kuinka paljon naisia ja miehiä - minkä ikäisiä naisia ja miehiä - henkilöstöryhmittäin työntekijät / toimihenkilöt / ylemmät toimihenkilöt: missä ryhmissä minkäkin verran naisia ja miehiä - kuinka paljon naisia ja miehiä vakituisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa työaikaan liittyvät tiedot: - kuinka paljon osa-aikaisia naisia ja miehiä - kuinka paljon ja minkä mittaisia perhevapaita miehet ja naiset ovat käyttäneet esimerkiksi viimeisen urakehitykseen liittyvät tiedot - rekrytointi: hakeneet miehet ja naiset ja palkatut miehet ja naiset - kuinka naiset ja miehet ovat osallistuneet erilaisiin koulutuksiin

4 3) TEE PALKKAKARTOITUS TEE PALKKAKARTOITUS palkkakartoitus on tasa-arvolain mukaan oltava osana tasa-arvosuunnitelmaa samasta ja samanarvoisesta työstä sama palkka tarkoituksena on saada selville naisten ja miesten palkkaerot ja selvittää, mistä mahdolliset erot johtuvat vertaile naisten ja miesten sijoittumista eri vaativuusluokkiin erottele eri palkanosat erikseen, jotta nähdään, mikä on ylitöiden, vuorotöiden yms. osuus jos työpaikalla on useita eri palkkausjärjestelmiä, vertaile eri järjestelmien piirissä olevien töitä kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden sekä kuukausipalkkaisten ja tuntipalkkaisten palkat tulee saada vertailukelpoisiksi jottei kenenkään palkka ole tunnistettavissa, tulee tarkasteltavissa ryhmissä olla vähintään kolmen henkilön palkat palkkoja on tarkasteltava kussakin työntekijäryhmässä erikseen esimerkiksi seuraavan kuvion avulla nimike / palkkaryhmä / vaativuustaso lukumäärä tehtäväkohtainen palkka euroa / kk / h naisten palkat miesten palkoista henk. koht. palkan osa euroa naisten osa miesten osasta N M N M % N M % Lähde: Marja Erkkilä, SAK

5 4) KERÄÄ KOKEMUKSIA KERÄÄ KOKEMUKSIA Kerää henkilöstön kokemuksia työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä tee/teetä henkilöstön kokemuksia kartoittava kysely hyödynnä työpaikallasi aikaisemmin tehtyjä kyselyitä välttämätöntä on, että taustatiedoissa kysytään sukupuoli ja naisten ja miesten tuloksia tarkastellaan erikseen kyselyssä voi olla kysymyksiä seuraavista teemoista: - työpaikkakoulutus ja uralla eteneminen koulutusmahdollisuudet työssä kehittymismahdollisuudet - työyhteisö arvostuksen kokeminen avun saaminen viihtyminen - työilmapiiri ja johtaminen riittävä tiedonsaanti. vaikutusmahdollisuudet johtamistavan oikeudenmukaisuus - palkkaus oikeudenmukaisuus muihin verrattuna - jaksaminen kokemus kiireestä jaksamisen arviointi - kiusaaminen ja häirintä kiusaamiskokemukset häirintäkokemukset - syrjintä syrjinnän kokeminen (palkkauksessa, urakehityksessä, työtehtävien jaossa, työtilojen tai -välineiden jaossa, työhönottotilanteessa, työmäärän jakautumisessa, tiedon saannissa uusista tehtävistä...) - työn ja perheen yhteensovittaminen työajan joustavuus - tasa-arvon eri osa-alueet arvio eri-ikäisten tasa-arvon toteutumisesta arvio eri henkilöstöryhmien tasa-arvon toteutumisesta arvio eri etnisten ryhmien tasa-arvon toteutumisesta arvio naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisesta tasa-arvolain mukaan tehtävä osana tasa-arvosuunnitelmaa esimerkki työpaikalla toteutettavasta kyselystä löytyy tasa-arvovaltuutetun sivuilta osoitteesta: tasa-arvotilanteen selvittämiseen hyvä väline on kyselytyökalu, joka tuottaa työpaikan käyttöön automaattiset raportit: (huhtikuusta 2008 alkaen)

6 5) KUTSU HENKILÖSTÖ KOOLLE KUTSU HENKILÖSTÖ KOOLLE järjestä esimerkiksi osastopalaveri, työmaakokous, tiedotustilaisuus, tyky-päivä esittele henkilöstökyselyn ja palkkakartoitusten tulokset henkilöstölle keskustelkaa tulosten pohjalta kerää naisilta ja miehiltä sekä eri henkilöstöryhmiltä ideoita ja toivomuksia tasa-arvosuunnitelmaan kirjattaviksi voit käyttää ryhmätöitä konkreettisten parannusehdotusten ja toimenpiteiden ideoimiseksi

7 6) TEE TASA-ARVOSUUNNITELMA TEE TASA-ARVOSUUNNITELMA suunnitelma voi olla itsenäinen tai osa muita työpaikalla tehtäviä suunnitelmia, esimerkiksi henkilöstöstrategiaa, koulutussuunnitelmaa tai työhyvinvointiohjelmaa suunnitelma tehdään tasa-arvoryhmässä ja sen hyväksyy johto/johtoryhmä suunnitelman tulee sisältää: - naiset ja miehet numeroina - henkilöstökyselyn tulokset - palkkakartoitus - konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi - arvio aikaisempien toimenpiteiden toteutumisesta kirjaa mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä, mieluummin vähän ja realistisia toimenpiteitä kuin paljon epämääräisiä lupauksia lyö lukkoon vastuuhenkilö ja aikataulu kunkin toimenpiteen kohdalla valitse sopivat mittarit, joilla asioita seurataan sovi kenelle tulokset raportoidaan ja millä aikataululla sovi millä aikataululla tasa-arvoryhmä päivittää suunnitelman (jatkuu seuraavalla sivulla)

8 6) TEE TASA-ARVOSUUNNITELMA (jatkuu) esimerkkejä suunnitelman teemoista, rungosta ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi kuvitteellisessa työpaikassa: Teemat Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Aikataulu Seurannan mittarit Rekrytointi Hakijoiden ollessa yhtä päteviä valitaan mies Miehiä lisää asiakaspalveluun Henkilöstöpäällikkö tai vastaava Tilastot hakeneista ja valituista Työssä kehittyminen ja uralla eteneminen Naisia lisää esimiestehtäviin Kultakin osastolta 1-2 naista esimiesvalmennukseen Osastojen esimiehet ja henkilöstöpäällikkö Tilastot koulutuksen käyneistä sekä esimiestehtävissä olevista naisista ja miehistä Palkkaus Samasta ja samanarvoisesta työstä sama palkka Käydään naisten ja miesten tehtävänimikkeet läpi Tasa-arvoryhmä ja henkilöstöpäällikkö Palkkakartoitus Kannustetaan miehiä perhevapaiden pitämiseen Kehitetään sijaisjärjestelmä Työ- ja perheelämän yhteensovittaminen Henkilöstöpäällikkö Tilastot miesten ja naisten perhevapaista Kiusaaminen, syrjintä sekä sukupuolinen häirintä Kiusaamista, häirintää ja syrjimistä ei sallita Kirjoitetaan ohjeet kuinka toimia häirintätilanteissa Tasa-arvoryhmä kolmen kuukauden aikana Valmiit ohjeet Työolot ja työehdot Työolosuhteet sopivat sekä naisille että miehille Fysioterapeutti käy kaikkien työpisteiden ergonomian läpi Kuvaus työpisteiden kehittämistarpeista työsuojelukansioon Työsuojelupäällikkö neljän kuukauden aikana Tiedonkulku Osaston tiedonkulun parantaminen Osastot tekevät vuosisuunnitelman osastopalavereista väh. 4 krt / vuosi Osaston esimies toimittaa henkilöstöpäällikölle kuukauden aikana Henkilöstöpäällikkö ja osaston esimies seuraavat suunnitelman toteutumista Johtaminen ja työilmapiiri Tietoa henkilöstön kokemuksista sukupuolen mukaan Henkilöstöpäällikkö Ilmapiiritutkimukseen lisätään tasaarvoa koskevia kysymyksiä Mahdollisimman pian, kuitenkin seuraavan Seuraava toteutettava kysely

9 7) TOTEUTA SUUNNITELMA TOTEUTA SUUNNITELMA Vie tasa-arvosuunnitelma käytäntöön tiedota koko henkilöstölle, esim. valmis suunnitelma jokaisen lokeroon/sähköpostiin/palkkakuitin mukana kotiosoitteeseen jaa vastuuta toimenpiteistä eri toiminnoista vastaaville ja työyhteisölle vie suunnitelma osaksi perehdytyskoulutusta/-kansiota sekä esimieskoulutuksiin ja -valmennuksiin kerää palautetta toteutumisesta tasa-arvoryhmä päivittää suunnitelman säännöllisesti

10 Tasa-arvolaki Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasaarvolaki. Tasa-arvon tavoitteellinen ja suunnitelmallinen edistämisvelvoite koskee kaikkia julkisia ja yksityisiä työnantajia. Työnantajan tulee voimavarojensa mukaan ja olosuhteet huomioiden: toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuu sekä naisia että miehiä edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomioita erityisesti työjärjestelyihin toimia siten, että ennaltaehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä Laki edellyttää tasa-arvosuunnitelman tekemistä työnantajilta, jotka työllistävät yli 30 henkeä. Suunnitelma voi olla itsenäinen tai se voidaan sisällyttää henkilöstöja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön kanssa ja sen tulee sisältää: selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin palkkakartoitus toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi arvio aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista

11 LISÄÄ OHJEITA, VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ: Huhta, Kolehmainen, Lavikka, Leinonen, Rissanen, Uosukainen & Ylöstalo (2005): Tasa-arvosta lisäarvoa Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön. Vastapaino ja Tasa-arvovaltuutettu. Tampere. Huhta, Kempe, Leinonen, Uosukainen (2007): Naisten ja miesten tasa-arvo työpaikkojen kehittämistyössä kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta. TYKES-raportteja 54. Helsinki. Vapaasti käytettävä kyselytyökalu osoitteessa: (huhtikuusta 2008 alkaen) Tasa-arvosuunnittelun miksi? mitä? miten? (2005) Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvovaltuutetun toimisto: Materiaalipankki:

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA

TASA-ARVOSUUNNITELMA 1(6) TASA-ARVOSUUNNITELMA YLEISTÄ Tasa-arvo tarkoittaa henkilön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 4) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 2) Lopen kunta

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013 /kp SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 213 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA II 3 (15) kp Sisällysluettelo Kotkan kaupungin tasa-arvosuunnitelma...

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi Suunnitelma 1.0/29.10.2009 2 (7) Sisällysluettelo 1 Ammattiopisto Luovin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI...

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... Ta s a - a r vo j a y h d e nve r t a i s u u s s u u n n i te l m a Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:6 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2

Lisätiedot

Tasa arvosuunnitelma

Tasa arvosuunnitelma Tasa arvosuunnitelma Sisältö Yleistä... 3 Työhönotto sekä työtehtävien jakautuminen naisten ja miesten kesken... 3 Työolot... 4 Palkkaus... 4 Johtaminen... 5 Koulutus ja kehittäminen... 5 Syrjintä ja häirintä...

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää

valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää Tasa-arvo arvo työpaikkojen valtavirraksi Hankkeen toteuttajat Riitta Lavikka,, YTT projektipää äällikkö Katja Uosukainen, HM, projektipää äällikkö Hanna-Leena Autio, HuK, tutkimussihteeri Liisa Huhta,

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015 VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015 Finanssialan Keskusliitto FK Vakuutusväen Liitto VvL 1. JOHDANTO... 3 1.1 TASA-ARVOTYÖRYHMÄ... 3 1.2 VAKUUTUSALAN KUUDES RAPORTTI... 3 1.3 TASA-ARVOLAKI...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 2010 2 Kuopion kaupunki

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Kirkon alan työolobarometri Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Sisällys Poimintoja työolobarometrin tuloksista... Tutkimuksen tausta ja tutkimusaineisto.... Tutkimuksen toteutus.... Taustatietoja

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Asiantuntijatuki ja konsultointi. Kartoitukset. Koulutukset / valmennukset

Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Asiantuntijatuki ja konsultointi. Kartoitukset. Koulutukset / valmennukset Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut Työhyvinvoinnin kehittäminen Asiantuntijatuki ja konsultointi työhyvinvointihankkeiden suunnittelu yhteistyökumppanien suosittelu hankkeiden toteutus, seuranta ja

Lisätiedot