TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005"

Transkriptio

1 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja toimenpiteet syrjinnän estämiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi Työvoiman rekrytointi Työtehtävien tasapuolinen jakaminen Uralla eteneminen ja työtehtävien monipuolistaminen Koulutus Samapalkkaisuus Työn ja perheen yhteensovittaminen 3 4. Johtaminen ja työolosuhteet 4 5. Sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun ehkäisy 5 6. Ikätasa-arvo 5 7. Etninen tasa-arvo 5 8. Seuranta 5 9. Tiedotus ja koulutus 6 Lähdeaineisto 6

2 2 1. Johdanto Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasa-arvolaki) mukaisesti työministeriö edistää tasa-arvoa sekä viranomaisena että työnantajana. Viranomaisena työministeriö edistää tasa-arvon toteutumista muuttamalla niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Työnantajana työministeriö edistää tasa-arvon toteutumista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti erityisesti tasa-arvolain 6 kohdissa 1 4 mainituin tavoin. Tasa-arvon edistäminen on osa henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä, joten tasa-arvosuunnitelmaan sisältyy naisten ja miestenvälisen tasaarvon lisäksi myös ikätasa-arvo, etninen tasa-arvo ja epätasapuolisen kohtelun ja syrjinnän ehkäisy. 2. Tasa-arvotyöryhmä Työministeriössä on ollut nimettynä pysyväisluonteinen tasa-arvotyöryhmä vuodesta 1980 lukien. Työhallinnon tasa-arvotyöryhmän tehtävänä on työelämän tasa-arvon edistäminen liittämällä työ- ja maahanmuuttopolitiikan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon tasa-arvonäkökulma valtavirtaistamisperiaatteella sekä henkilöstöpoliittisen tasa-arvon edistäminen ja työministeriön tasa-arvosuunnitelman laatiminen ja seuranta. 3. Tavoitteet ja toimenpiteet syrjinnän estämiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi Välitön tai välillinen syrjintä sukupuolen tai sukupuoleen liittyvän syyn perusteella on kielletty. Syrjinnän kiellon lisäksi tasa-arvolaissa velvoitetaan työnantaja tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti edistämään tasa-arvoa. Henkilöstöpoliittista tasa-arvoa edistetään työministeriössä valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti. Valtavirtaistamisperiaate tarkoittaa naisten ja miesten tasaarvon edistämisen huomioon ottamista kaikessa ministeriön päätöksenteossa, toimenpiteiden suunnittelussa ja toimenpiteiden toteutuksen ja arvioinnin kaikilla tasoilla. Keskeisenä tavoitteena on henkilöstön sukupuolirakenteen tasapuolistaminen lisäämällä aliedustetun sukupuolen lukumäärää eri tehtävissä. Tavoitteena on naisten ja miesten osuuden muodostuminen eri tehtävätasoilla vähintään 40 %:ksi. Suunnitelmassa tasa-arvotavoitteina ovat myös tasa-arvoinen ilmapiiri ja tasaarvonäkökohtien huomioonottaminen työolojen kehittämisessä ja johtamisessa sekä ikätasa-arvon ja etnisen tasa-arvon edistäminen ja sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun ehkäisy Työvoiman rekrytointi Avoimiksi tulevien tehtävien hakumenettelyssä huolehditaan siitä, että valmistelu ja tiedottaminen toteutetaan avoimesti. Pätevyysvaatimukset ja muut valintakriteerit asetetaan siten, että ne eivät suosi tai syrji kumpaakaan sukupuolta edustavia hakijoita. Avoimien tehtävien hakijoiksi pyritään tietoisesti saamaan myös aliedustetun sukupuolen edustajia mm. korjaamalla nimikkeitä vähemmän tiettyyn sukupuoleen leimautuneiksi. Työpaikkailmoitukset laaditaan tarvittaessa siten, että mainitaan erikseen, että sekä naisten että miesten toivotaan hakeutuvan tehtäviin. Rekrytointihaastatteluissa ja valmisteluissa käytetään mahdollisuuksien mukaan

3 3 kumpaakin sukupuolta olevia haastattelijoita. Kehitetään henkilöstön rekrytointiseurantaa tasa-arvonäkökulmasta lisäämällä henkilöstötilinpäätökseen rekrytointien seurantaraportti Työtehtävien tasapuolinen jakaminen Työtehtävät jaetaan tasapuolisesti työntekijöiden kesken. Avustavissa tehtävissä olevien ammattitaito ja kokemus otetaan huomioon entistä paremmin vakinaisia ja määräaikaisia virkoja täytettäessä. Avustavissa tehtävissä olevia määrätään myös työryhmiin ja projekteihin uralla etenemisen mahdollistamiseksi kaikilla tasoilla. Yksikkötason kokouksissa ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa käsitellään säännöllisesti tehtäviä ja niiden jakautumista myös tasa-arvonäkökulmasta. Näillä toimenpiteillä pyritään kehittämään virkarakennetta ja henkilöstön organisatorista asemaa Uralla eteneminen ja työtehtävien monipuolistaminen Hakijoiden ollessa virkaylennysperusteiden mukaan samanveroiset, otetaan virkanimityksissä lisäksi huomioon sukupuolen mukainen aliedustus kyseisessä nimikeryhmässä. Jos aliedustetun sukupuolen osuus asiantuntija- ja esimiestehtävissä on alle 40 %, kahdesta yhtä ansioituneesta hakijasta valitaan aliedustetun sukupuolen edustaja. Erityisesti pyritään naisten osuuden lisäämiseen johtotehtävissä. Perinteisen vertikaalisen uralla etenemisen lisäksi tuetaan myös horisontaalista uralla etenemistä työtehtäviä monipuolistamalla ja asiantuntijuutta syventämällä esimerkiksi tehtäväkierron ja erityiskoulutuksen keinoin. Osaamisen karttumisen on heijastuttava myös palkkaan. Kehittämiskeskusteluissa otetaan esille erityisesti avustavissa tehtävissä olevien urakehitys ja työtehtävien monipuolistaminen sekä lisätään omaan työhön liittyviä vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista päätöksentekoon. Naisia/miehiä rohkaistaan hakeutumaan vaativimpiin ja esimiestehtäviin mm. mentoroinnin avulla Koulutus Molempien sukupuolten ja kaikkien ammattiryhmien koulutukseen osallistumista tuetaan tasapuolisesti. Erityisesti naisia kannustetaan osallistumaan sellaiseen asiantuntija- ja esimieskoulutukseen, joka antaa valmiuksia johtaviin tehtäviin. Koulutus on osa jokaisen henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa, jota käsitellään säännöllisesti kehittämiskeskusteluissa. Työministeriön ja työhallinnon henkilöstön koulutus- ja kehittämisohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon tasa-arvonäkökulma siten, että. taataan yhdenvertaiset osallistumismahdolliset ammattitaitoa ylläpitävään ja muuhun koulutukseen koko henkilöstölle. Työministeriö jatkaa etnisiin suhteisiin ja vähemmistöjen kohtaamisiin liittyvien kysymysten käsittelyä henkilöstökoulutuksessa, jossa käytetään luennoitsijoina ja asiantuntijoina maahanmuuttajien ja vähemmistöjen edustajia. Tavoitteiden toteutumista seurataan tasa-arvotilinpäätöksen keinoin Samapalkkaisuus Tasa-arvolain mukaan naisten ja miesten tulee saada samaa palkkaa samanarvoisesta työstä. Perusteettomat palkkaerot pyritään poistamaan ja samapalkkaisuutta edistämään kehittämällä rekrytointia, uralla etenemistä ja työtehtävien monipuolistamista, koulutusta sekä johtamista ja työtehtävien jakamista.

4 4 Palkkausjärjestelmää uudistettaessa ja työn vaativuutta arvioitaessa huomioidaan tasaarvonäkökulma ja selvitetään, mitä tarkoitetaan samanarvoisella työllä. Tasaarvotyöryhmä seuraa samapalkkaisuuden toteutumista ja sukupuolten välisen tasaarvon edistämistä palkkaperusteita- ja järjestelmiä kehitettäessä työn vaativuuden arviointiin perustuvassa palkkausjärjestelmän uudistustyössä Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan. Erilaisilla joustavilla työaikajärjestelyillä ja etätyömahdollisuuksia lisäämällä taataan kummallekin sukupuolelle tasapuoliset mahdollisuudet jakaa työaikaa, hoitaa lapsia ja ikääntyviä vanhempia sekä käyttää vanhempain- ja hoitovapaata. Miehiä kannustetaan käyttämään perhepoliittisia vapaita. Kyseisiin järjestelyihin tulee suhtautua erilaiset elämäntilanteet huomioon ottavalla tavalla eikä vapaiden käyttäminen saa vaikuttaa alentavasti uralla etenemiseen tai palkkaukseen. Nuorten naisten/miesten työmarkkina-asemaa ja mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseen parannetaan mahdollisuuksien mukaan vakinaistamalla määräaikaisia työsuhteita. Vastuu on linjajohdolla ja lähiesimiehillä. 4. Johtaminen ja työolosuhteet Työministeriön tavoitteena on kehittää tasa-arvoista johtamiskulttuuria ja tasapuolista työtehtävien jakamista. Ministeriön ylin johto sitoutuu tasa-arvon edistämiseen sekä tasa-arvosuunnitelman toimeenpanoon, mikä edellyttää perehtymistä tasa-arvoasioihin jatkuvan koulutuksen ja tiedotuksen keinoin. Tasa-arvonäkökohdat otetaan huomioon fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten työolojen kehittämisessä. Henkilöstöä kohdellaan tasa-arvoisesti työvälineiden hankinnassa, työtilojen suunnittelussa ja kalustamisessa samoin kuin toimenkuvien ja työskentelymenetelmien kehittämisessä. Työnjaon, vastuun, kannustuksen ja arvostuksen tulee olla tasapuolista. Töitä ja työolosuhteita kehitettäessä tulee noudattaa reilun työyhteisön periaatteita ja ketään ei saa asettaa muita huonompaan asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän seikan perusteella. Johtaminen ja työolosuhteet sekä niiden arviointi ja kehittäminen on otettu huomioon työssä jaksamisen näkökulmasta työministeriön vuosittain uudistettavassa työsuojelun toimintaohjelmassa ja johtamisen sekä työolojen kehittämisen pääperiaatteet ovat myös työhallinnon henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa Sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun ehkäisy Työministeriössä ei hyväksytä minkäänlaista sukupuolista häirintää ja ahdistelua. Häirinnän tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi jaetaan asiaa koskevaa tietoa koko henkilöstölle. Sukupuolinen häirintä on ei-toivottua ja yksipuolista käytöstä ja häirinnäksi tai ahdisteluksi se muuttuu, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut on ilmaissut pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä. Vaikka lähtökohtana on yksilöllinen kokemus, on häirintä paitsi henkilökohtainen, myös koko työyhteisön ongelma.

5 5 Häirinnän kohteen tulee välittömästi ilmaista häiritsijälle, että hänen käytöksensä on häiritsevää ja mikäli se tästä huolimatta toistuu, tulee hänen kääntyä esimiehen, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen tilanteen selvittämiseksi. Päävastuu häirintään puuttumisessa on linjajohdolla ja lähiesimiehillä. 6. Ikätasa-arvo Työministeriössä kehitetään nuorten ja ikääntyneiden välistä tasa-arvoa, ikäsyrjinnän ehkäisemiseksi eri-ikäisten osaamista arvostetaan tasapuolisesti ja tuetaan ammatillista kehittymistä työuran loppuun asti. Asiantuntemusta siirtyy sekä nuorilta iäkkäämmille työntekijöille että iäkkäämmiltä nuoremmille. Tätä tuetaan mm. kehittämällä mentorointia. Iäkkäämpien työntekijöiden työnkuvaa kehitetään niin, että heille jää aikaa välittää osaamistaan nuoremmille työntekijöille. Ikätasa-arvo kytketään osaksi henkilöstösuunnittelua, esimiehet koulutetaan ikätasa-arvoasioiden käsittelyyn ja ikätasa-arvo sisällytetään esimiesvalmennuksen tasa-arvokoulutukseen. Osa-aikaeläkkeelle siirtyvän työt suhteutetaan työaikaan. Henkilöstön ikääntymisestä johtuvat toimenpiteet on otettu huomioon työsuojelun toimintaohjelmassa (ikäryhmätarkastukset, varhaiskuntoutus) ja henkilöstöstrategiassa (henkilöstön ikärakenne ja eläköityminen). Ikätasa-arvon edistämisestä vastaavat linjajohto ja lähiesimiehet. 7. Etninen tasa-arvo Työelämän kansainvälistyminen ja monimuotoistuminen ja siihen liittyvä monien kansallisuuksien ja kulttuurien vuorovaikutus on tuonut etnisen tasa-arvonkysymykset myös työministeriöön. Tavoitteena on suoran ja epäsuoran etnisen syrjinnän ehkäiseminen, tunnistaminen ja vastustaminen toteuttamalla ja kehittämällä lainsäädäntöä ja lisäämällä tietoisuutta sekä vaikuttamalla rakenteisiin. Työministeriö jatkaa hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisen toimintaohjelman toteuttamista sekä omassa hallinnossa että käytännön yhteistyössä muiden ministeriöiden ja yhteistyötahojen kanssa. Ohjelmaa toteutetaan huomioimalla syrjimättömyyteen ja etniseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset ja niiden taustalla olevat arvot toiminnan eri alueilla ja toteuttamalla erilaisia hankkeita syrjimättömyyden edistämiseksi. Tavoitteena on, että hankkeissa kehitetyt mallit ja käytännöt siirretään osaksi normaalitoimintaa. Rekrytoinnissa on huomioitava mahdollisuuksien mukaan etnisiin vähemmistöihin kuuluvien palkkaaminen työministeriön henkilöstön etnisen taustan monipuolistamiseksi. Työyhteisössä erilaisuus on voimavara. Arkipäivän syrjimättömyys toteutuu yhdenvertaisen käyttäytymisen ja kohtelun myötä. 8. Seuranta Työministeriön johto on vastuussa tasa-arvosuunnitelman toteuttamisesta. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja tarvittaessa tarkistetaan suunnitelma. Vuosittain tehtävään henkilöstötilinpäätökseen ja henkilöstöbarometreihin liitetään tasa-arvonäkökulma.

6 6 9. Tiedotus ja koulutus Henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa tehdään tunnetuksi esittelemällä se kaikissa tehtävätiimeissä. Henkilöstölehdessä esitellään tasa-arvosuunnitelma ja ajankohtaisia tasa-arvoasioita pidetään esillä. Tasa-arvoarvosuunnitelma on osa perehdyttämisaineistoa ja tasa-arvo sisältyy työministeriön perehdyttämis- ja henkilöstöoppaaseen. Lähdeaineisto Tasa-arvoa koskevat lait ja lait ja asetukset VM:n suositus 12/2001 ( ) Työhallinnon henkilöstöpoliittinen ohjelma Työministeriön työsuojelun toimintaohjelma

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi Suunnitelma 1.0/29.10.2009 2 (7) Sisällysluettelo 1 Ammattiopisto Luovin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Koulutuksen ja kulttuurin PO Elinikaisen oppimisen toimintaohjelma Koulutusohjelma Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Laadittu yhteistyössä eurooppalaisten

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014

KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty 31.1.2012 Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmä KOULUTUSKESKUS SALPAUS Teinintie 4, 15200 Lahti Puh. 03 828 11 Y-tunnus

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013 /kp SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 213 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA II 3 (15) kp Sisällysluettelo Kotkan kaupungin tasa-arvosuunnitelma...

Lisätiedot

Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteet ja ohjeistus 2011 2013

Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteet ja ohjeistus 2011 2013 Liikelaitos Edupolin oppilaitoskohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Toimenpiteet ja ohjeistus 2011 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sisältö...

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Esipuhe...1 Tasa-arvon käsitteestä ja normiperustasta...1 Yhdenvertaisuusperiaate...1 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ESIPUHE Koulutuspoliittisin keinoin on pyritty jo pitkään vaikuttamaan

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot