MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

2 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Työsuojelutoimikunta Yhteistyöneuvottelukunta Kunnanhallitus MYNÄMÄEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus Tasa-arvotyön osa-alueet Rekrytointikäytäntö Palkkaus Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Päätöksenteko ja vaikuttaminen Koulutus ja urakehitys Kansainvälistyminen Sukupuolinen häirintä Sukupuolinen vallankäyttö ja muu syrjintä Työolosuhteet ja työilmapiiri Tiedotus ja seuranta... 11

3 1. Johdanto Tasa-arvolain mukaan työnantajan on edistettävä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jos työnantajalla työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on sisällytettävä työpaikan tasa-arvon edistämistoimenpiteet vuosittain laadittavaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tasa-arvon edistämistoimenpiteistä voidaan laatia myös itsenäinen työpaikan tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnittelussa tulee asettaa selkeät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista tasa-arvotyöhön ja pitkäjänteistä, tulosorientoitunutta toimintaa. Tasa-arvon edistäminen pyritään liittämään osaksi koko kuntatyöyhteisön toimintaa, valmistelua ja päätöksentekoa. Tasa-arvon edistämisvelvoitetta täydentää syrjinnän kielto työelämässä, mikä ulottuu aina työhön ottamisesta työsuhteen päättymiseen. Tämä suunnitelma on tasa-arvolain 6. :n edellyttämä tasa-arvosuunnitelma naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi työpaikoilla, ja se sisältää selvityksen tasa-arvon nykytilasta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi Mynämäen kunnan työyhteisössä. 2. Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on antaa keinoja ja välineitä edistää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Mynämäen kunnan työyhteisössä. Tasa-arvoisessa työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus työskennellä ilman syrjintää sukupuolen tai muunkaan henkilöön liittyvän syyn, kuten iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai vammaisuuden, perusteella. Lisäksi halutaan edistää henkilöstöryhmien välistä tasa-arvoisuutta. Tasa-arvon edistämisessä ei ole kyse vain oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta, vaan myös edellytysten luomisesta viihtyisän ja motivoivan työyhteisön syntymiseksi. Kun kaikkien osaamista ja työtä arvostetaan oikeudenmukaisesti, edistää se henkilöstön hyvinvointia ja työntekijät ovat valmiimpia panostamaan ja sitoutumaan työhönsä sekä parantamaan koko yhteisön työn laatua ja tuloksellisuutta. Lisäksi tasaisempi sukupuolirakenne merkitsee työyhteisön erilaisten ja moninaisten valmiuksien intensiivisempää hyödyntämistä. Työnantajan näkökulmasta kyse on ennen kaikkea henkilöstön voimavarojen tehokkaammasta käytöstä. Aktiivisella ja tuloksellisella tasa-arvotyöllä voidaan myötävaikuttaa myös myönteisen työnantajakuvan syntymiseen. Tasa-arvon

4 edistäminen työpaikalla hyödyttää siis sekä työntekijöitä että työnantajaa. Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa henkilöstöpolitiikkaa ja koko toimintakulttuuria. Tasa-arvon edistäminen on kaikkien työyhteisön jäsenten velvollisuus. Erityisesti johdon sitoutuminen tasa-arvoa edistäviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on tärkeää. Tasa-arvosuunnitelman perimmäinen tarkoitus on, että tasa-arvoajatus ja tavoite saataisiin luontevasti sisällytettyä kaikkeen Mynämäen kunnan toimintaan. Tasa-arvon edistämiseksi työnantajan tulee - toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä - edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen - kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille ja helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista - huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Tasa-arvon toteutumista vaikeuttaviin asenteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Syrjivät asenteet ovat usein tiedostamattomia ja syrjivät rakenteet vaikeasti havaittavissa. Kuitenkin ilman asenteellisia muutoksia tasa-arvon edistämiseksi tehtävät toimenpiteet jäävät vaikutukseltaan pinnallisiksi ja lyhytkestoisiksi. 3. Tasa-arvotyön osa-alueet 1 Rekrytointikäytäntö Tasa-arvolaki ei rajoita työnantajan oikeutta valita tehtävään parhaaksi katsomansa henkilö. Laki pyrkii estämään vain sen, että työntekijä valitaan perusteettomasti sukupuolen mukaan syrjäyttämällä ansioituneempi henkilö. Työnantaja voi - syyllistymättä syrjintään - valita tehtävään nimenomaan naisen tai miehen vain, jos siihen on painava ja hyväksyttävä syy. Mynämäen kunnan henkilöstöä rekrytoitaessa ei ole kiinnitetty huomiota hakijoiden sukupuoleen. Työtehtävät ovat melko selkeästi jakautuneet naisten ja miesten töihin. Tavoitteena onkin työtehtävien tasapuolisempi jakautuminen sukupuolten välillä. Työyhteisöjen sukupuolijakaumien tasapainottamiseksi työpaikkailmoituksessa voidaan kehottaa erityisesti toista sukupuolta hakemaan työpaikkaa, mikäli ilmoitus perustuu tasa-arvosuunnitelmaan ja kyseinen menettely koetaan tasa-arvon edistämisen kannalta tärkeäksi. Ilmoituksesta pitää tulla ilmi, että kehotus perustuu tasa-arvosuunnitelmaan ja mahdollisesti myös tavoite, johon

5 kehotus pohjautuu. Työpaikkaa ei pääsäännön mukaan saa suoranaisesti ilmoittaa vain naisten tai miesten haettavaksi, vaan työnantajan tulee toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi molemman sukupuolen edustajia. Henkilöstövalinnoissa voidaan tasa-arvoa edistävänä toimenpiteenä suosia vähemmistönä olevan sukupuolen edustajan valintaa, jos hakijat pätevyydeltään ja sopivuudeltaan ovat yhdenvertaiset. Henkilöstövalintojen yhteydessä kiinnitetään suunnitelmallisesti huomiota naisten osuuteen johtotehtävissä. Huolehditaan, ettei raskaus, synnytys tai muu sukupuoleen liittyvä syy johda syrjintään työhönotossa. Ikätasa-arvoa toteutetaan valitsemalla avoimiin tehtäviin tasapuolisesti päteviä eri-ikäisiä henkilöitä. Rekrytointiprosessissa ulkomaalaisia työnhakijoita arvioidaan samoin perustein kuin suomalaisiakin työnhakijoita. kaikki osastot luottamushenkilöt 2 Palkkaus Tasa-arvolain samanpalkkaisuusperiaate - sama palkka samasta ja samanarvoi sesta työstä - on ollut Mynämäen kunnan palkkapolitiikan ehdoton pääperiaate. Vuonna suoritettiin teknisten, toimihenkilöiden ja päivähoito-henkilöstön työn vaativuuden arviointi, jonka seurauksena palkkauksessa tapahtui myös muutoksia. Työn vaativuutta arvioidaan jatkossakin ja palkkaus perustuu tähän arviointijärjestelmään ja valtakunnallisiin virka- ja työehto-sopimuksiin. Eri ammattiryhmien palkkauksessa pyritään tasa-arvoisuuteen. Harkinnanvaraisista palkankorotuksista päätettäessä palkka-asiamies neuvottelee sekä osastopäälliköiden että luottamusmiesten kanssa, jotta saavutettaisiin mahdollisimman tasapuolinen ratkaisu. Tulospalkkausta Mynämäen kunnassa ei ole. Tavoitteena on tasa-arvoinen palkkaus naisten ja miesten sekä eri henkilöstö-ryhmien välillä. Työn vaativuuden arviointia jatketaan ja pyritään siihen, että arviointi onnistuisi kaikkien työntekijöiden/ ammattiryhmien osalta. Tilastointia kehitetään siten, että henkilöstön kokonaispalkkausta voidaan seurata sukupuolen mukaan eriteltynä. palkka-asiamies osastopäälliköt kunnanjohtaja

6 3 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Työnantajan tulee helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työnantajan täytyy toimia siten, että lain takaamat mahdollisuudet perheellisille naisille ja miehille sairaan lapsen hoitoon, vanhempainlomaan ja hoitovapaaseen toteutuvat käytännössä. Lisäksi erilaisilla joustavilla työaikajärjestelyillä tai etätyömahdollisuuksilla voidaan helpottaa pienten lasten vanhempien asemaa. Lapsista huolehtiminen koetaan vielä liian usein naisten tehtäväksi. Mynämäen kunnassa molemmilla sukupuolilla on hyvät edellytykset perhepoliittisten vapaiden käyttöön, mutta miehet eivät niitä kuitenkaan yleensä hyödynnä. Varahenki löjärjestelmä, työaikajoustot ja tiedon välittäminen työntekijälle poissaolojen aikana mahdollistavat yhtä lailla sekä isien että äitien poisjäännin töistä. Kyse on pikemminkin asenteellisesta ongelmasta, johon puuttumalla tavoitellaan miesten osuuden lisäämistä perhepoliittisten vapaiden käytössä ja sairaan lapsen hoidossa. Kootaan perhepoliittisten oikeuksien käyttöä koskevat tiedot tilastoista sukupuolen mukaan eriteltyinä. Yritetään vaikuttaa asenteisiin ja kannustetaan miehiä käyttämään enemmän perhepoliittisia vapaita ja osallistumaan sairaan lapsen hoitoon. Pyritään tarjoamaan työntekijöille tarvittaessa etätyömahdollisuutta. Johto huolehtii mahdollisuuksien mukaan siitä, että työntekijät voivat käyttää lain suomia perhevapaita (äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, kotihoidon tukeen liittyvää hoitovapaata sekä sairaan lapsen hoitovapaata) ilman että työ- tai koulutusura vaarantuu tai että kyseiset tehtävät jäävät vapaiden aikana hoitamatta. koko henkilöstö, erityisesti johto yhteistyötoimikunta 4 Päätöksenteko ja vaikuttaminen Naisilla ja miehillä tulee olla tasaveroiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ja sen valmisteluun sekä vaikuttaa työyhteisön kehittymiseen. Päätöksenteon ja sen valmistelun läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääminen kaikilla tasoilla on tasa-arvokehityksen tärkeä kulmakivi. Tasa-arvoa tulee edistää ennen kaikkea oikeudenmukaisuuden

7 toteuttamiseksi, mutta lisäksi tasa-arvo on työyhteisön kehittämisen voimavara. Tasa-arvoisella työyhteisöllä on paremmat edellytykset tuloksellisuuteen ja innovatiivisuuteen. Mynämäen kunnallisissa toimielimissä toteutuu sukupuolten tasapuolisen kokoonpanon periaate. Henkilöstölle on pyritty takaamaan yhtäläiset vaikutusmahdollisuudet työpaikan asioissa sukupuolesta riippumatta. Käytännössä on kuitenkin vaikeata seurata päätöksenteon tasa-arvoisuutta. Tasa-arvosuunnitelman perimmäinen tarkoitus on, että tasa-arvoajatus ja -tavoite saataisiin luontevasti sisällytettyä kaikkeen Mynämäen kunnan toimintaan. Tasa-arvosta tehdään henkilöstöpoliittinen periaate. Pyritään selvittämään päätöksentekomenettelyn tasa-arvoisuutta ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia eri yksiköissä. Rohkaistaan ja kannustetaan koko henkilöstöä tekemään yhteistyötä ja ilmaisemaan omat mielipiteensä pelkäämättä, että heidät leimataan hankaliksi tai yhteistyökyvyttömiksi. Liitetään tasa-arvotavoitteet osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmia. Valitessaan henkilöä luottamustehtävään luottamushenkilöt suosivat tasa-arvoa edistävänä toimenpiteenä vähemmistönä olevan sukupuolen edustajan valintaa, jos ehdokkaat pätevyydeltään ja sopivuudeltaan ovat yhdenvertaiset. hallintokunnat yhteistyötoimikunta 5 Koulutus ja urakehitys Lain mukaan naisille ja miehille on järjestettävä samanlaiset mahdollisuudet kou lutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Samoin urakehitysmahdollisuuksien tulee olla tasapuoliset naisten ja miesten kesken. Mynämäen kunnassa esimiehiä on n. 30, joista naisia on n. 20 ja miehiä n 10. Naisten osuus johdosta on siten 70 prosenttia. Naiset ovat useammin suorittavan tason työntekijöitä, kun taas miesten osuus esimiestehtävissä korostuu. Henkilöstöllä on tiettävästi yhtäläiset koulutusmahdollisuudet, mikä on heijastunut positiivisesti urakehitykseen. Tämä ei kuitenkaan näy johdon tehtävien tasapuolisena jakautumisena naisten ja miesten kesken. Pyritään siihen, että johdon sukupuolijakauma ja koko henkilöstön sukupuoli-jakauma vastaisivat paremmin toisiaan.

8 Kerätään laadullista ja määrällistä tietoa kouluttautumisesta sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin eriteltynä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia laadittaessa huomioidaan tasa-arvon edistäminen. Kehityskeskusteluissa huomioidaan tasapuolisesti sekä miesten että naisten töiden kehittäminen sekä kiinnitetään huomiota tasa-arvoon koulutuksessa ja urakehityksessä. Urakehitystä arvioitaessa on otettava huomioon perhepoliittiset vapaat. Perhepoliittisten oikeuksien käyttö ei saa johtaa urakehityksestä tipahtamiseen. Kunta työnantajana antaa naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Aliedustetun sukupuolen positiivista suosimista voidaan käyttää valittaessa työntekijöitä eri tehtäviin, jos hakijat ovat pätevyydeltään ja sopivuudeltaan yhdenvertaiset. Pyritään mahdollistamaan kaikille tasapuolisesti oman alansa seuraaminen ja kouluttautuminen. Henkilöstöä kannustetaan työkiertoon etenkin tasa-arvoa edistävänä toimenpiteenä. kaikki osastot kunnanjohtaja 6 Kansainvälistyminen Perustuslaki kieltää syrjimisen ihmisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kansainvälistymiskehityksen myötä kuntien kansainväliset yhteydet ovat lisääntyneet ja osa henkilöstöstä tulee ulkomailta. Kuntien työnantajina tulee huolehtia, että eri kulttuureja edustavia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että he eivät joudu syrjinnän kohteeksi. Työntekijät vastaavat itse omasta käytöksestään, mutta työnantajan tulee puuttua työpaikalla todettuun syrjintään ja pyrkiä luomaan suvaitsevainen ilmapiiri. Mynämäen kunnassa ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on marginaalinen. Mynämäen kunta ei hyväksy rasistista käyttäytymistä ja kunnan tavoitteena on kehittää kuntatyöyhteisöstä tasa-arvoinen ja suvaitsevainen ympäristö työskennellä. Havaittuun syrjintään puututaan aktiivisesti sekä pyritään välittämään tasa-arvonäkemystä henkilöstölle.

9 Välitetään suomalaista tasa-arvonäkemystä erilaisista kulttuureista saapuville vierailijoille ja työntekijöille. Kohdellaan eri etnisten ryhmien edustajia tasa-arvoisesti niin työnantajan kuin kollegoiden taholta. johto henkilöstö 3.7 Sukupuolinen häirintä Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi työpaikalla. Häirintä loukkaa yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämiseen. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä. Kun sukupuolista häirintää ja ahdistelua on aihetta epäillä, työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi. Mynämäen kunnassa työnantajan tietoon ei ole tullut sukupuolista häirintää koskevia tapauksia. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut toimivat yhdyshenkilöinä, joiden puoleen voi kääntyä häirintätilanteissa. Tavoitteena on taata henkilöstölle tasa-arvoinen, häiriötön työympäristö, jossa työntekijöillä on myös valmiudet toimia, jos he joutuvat ahdistelun kohteeksi. Työsuojelun toimintaohjelmaan sisällytetään toimintaohjeet häirintätilanteiden varalta. yhteistyötoimikunta 3.8 Sukupuolinen vallankäyttö ja muu syrjintä Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan välittömän tai välillisen syrjinnän. Välitöntä syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen vuoksi tai raskaudesta, synnytyksestä, vanhemmuudesta, perheenhuolto-velvollisuudesta tai muusta sukupuoleen liittyvästä syystä. Välillistä syrjintää esiintyy tilanteessa, jossa muodollisesti tasapuoliset ratkaisut kohtelevat tosiasiallisesti eri sukupuolia eri tavalla. Sukupuolinen vallankäyttö liittyy usein perinteisiin sukupuolirooleihin perustuvaan ajatteluun. Naisille tai miehille asetetaan stereotypioiden mukaisia rooliodotuksia sukupuolen perusteella, eikä tehdä oikeutta ihmisille

10 yksilöinä ja omina persooninaan. Myös vähättelevä suhtautuminen sukupuoleen liittyen on sukupuolista vallankäyttöä, kuten esimerkiksi olettaminen, että toinen sukupuoli on huonompi jollakin alalla. Mynämäen kunnassa ei ole osoitettavissa työnantajan harjoittamaa syrjintää. Välillisen syrjinnän tunnistaminen on kuitenkin hankalaa. Välilliseksi syrjinnäksi voidaan arvioida työnantajan toiminta, jonka tarkoituksena ei ole syrjiä ketään, mutta jonka vaikutuksesta eri sukupuolet joutuvat eriarvoiseen asemaan. Mynämäen kuntatyöyhteisön kulttuuri heijastaa ympäröivän yhteisön arvoja, joihin sisältyvät miehen ja naisen perinteiset roolit. Tällainen kulttuuri, jossa on havaittavissa miesten ja naisten jakautumista ammatillisesti ja hierarkkisesti eri tehtäviin, saattaa synnyttää eriarvoisuutta sukupuolten välillä ja luoda kasvualustan sukupuoliselle vallankäytölle. Myös eri osastojen väliseen tasa-arvoon tulisi kiinnittää huomiota. Pyritään toteuttamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa puuttumalla syrjintään sekä vähentämään perinteisiin sukupuolirooleihin perustuvaa ajattelua työympäristössä. Tilastoinnissa pyritään keräämään tietoja myös sukupuolittain eriteltynä. Henkilöstötilinpäätöstä varten tehtävään kyselyyn sisällytetään tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Perhepoliittisten vapaiden käytöstä ei saa aiheutua työntekijöille ongelmia esimerkiksi syrjintänä koulutukseen valinnoissa. kaikki osastot 3.9 Työolosuhteet ja työilmapiiri Työnantajan velvollisuutena on kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille. Kullekin työntekijälle sopivat hyvät työolot ja työvälineet mahdollistavat tehokkaan, turvallisen ja terveellisen työn tekemisen. Sekä fyysiset että psyykkiset edellytykset tulee huomioida. Tasa-arvon edistämisellä on myönteinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja työilmapiiriin. Kun työntekijät kokevat, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja heidän työtään arvostetaan, lisää se viihtyvyyttä ja motivaatiota työyhteisössä. Tasa-arvoisella työyhteisöllä on edellytykset tulokselliseen toimintaan. Työyhteisön ongelmat sen sijaan näkyvät useasti työntekijöiden lisääntyneinä sairauslomina ja poissaoloina.

11 Mynämäen kunnassa työolojen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota lähinnä työsuojelun piirissä ja työolojen järjestämisessä on pyritty tasapuolisuuteen. Työoloja ei ole kuitenkaan kehitetty varsinaisesti naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. Työilmapiirin laadun selvittämiseksi suoritetaan ilmapiirikysely henkilöstötilinpäätöstä varten. Tavoitellaan tasa-arvoista työilmapiiriä ja työolosuhteita, jotka soveltuvat sekä nais- että miestyöntekijöille. Kehitetään työolosuhteita niin, että ne mahdollistavat naisten ja miesten sijoittumisen eri työtehtäviin ja eri asemiin. Kerätään tietoja naisten ja miesten poissaolojen määristä ja syistä henkilöstötilinpäätöstä varten. kaikki osastot 4. Tiedotus ja seuranta Tasa-arvoasioista tiedottaminen henkilöstölle ja johdon sitoutuminen tasa-arvotyöhön ovat tasa-arvon toteutumisen edellytyksiä. Esimiehet osallistuvat siten tasa-arvokoulutukseen, josta vastaa tasa-arvoelimenä toimiva yhteistyöneuvottelukunta. Esimiehet tiedottavat edelleen osastojensa ja yksiköidensä henkilöstölle tasa-arvoasioista ja huolehtivat, että tasa-arvosuunnitelma tulee työntekijöille tutuksi. Myös ulospäin suuntautuvassa tiedotuksessa tuodaan esille tasa-arvotyö ja julkistetaan tietoja tasa-arvon toteutumisesta Mynämäen kunnassa. Tasa-arvon edistämiseksi suunnattujen toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain. Seurantatietoja sisällytetään työsuojelun toimintaohjelmaan ja myös henkilöstötilinpäätökseen tehdään katsaus tasa-arvotyöstä ja tasa-arvon kehityksestä. Hallintokuntien toimintakertomuksissa arvioidaan hallintokunta-kohtaisten tavoitteiden toteutumista. Tasa-arvosuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi, joten uusi suunnitelma laaditaan vuonna Uudistettavaan suunnitelmaan sisällytetään edeltävän neljän vuoden tasa-arvotyön tulokset ja raportoidaan niistä henkilöstölle. Yhteistyöneuvottelukunta ja työsuojelupäällikkö vastaavat suunnitelman uusimisesta. Myös tasa-arvotyöstä tiedottaminen sekä tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden toteutumisen seuranta kuuluvat pääasiallisesti yhteistyötoimikunnalle ja työsuojelupäällikölle. Tasa-arvon edistäminen sen sijaan on kaikkien viranomaisten lakisääteinen velvollisuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI...

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... Ta s a - a r vo j a y h d e nve r t a i s u u s s u u n n i te l m a Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:6 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja

Lisätiedot

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 4) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 2) Lopen kunta

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016

TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016 TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA I Sisällysluettelo I Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Lisätiedot

Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla:

Tasa-arvon toteutumista edistetään seuraavilla menettelytavoilla: 1 (5) TASA-ARVO VALMET AUTOMOTIVE OY:SSÄ Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on antaa suuntaa käytännön toiminnalle siten, että yksilön arvostaminen ja tasa-arvoisuus niin

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 17.8.2000 ii SISÄLLYS Henkinen

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8.12.2006 JYYn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 SUUNNITELMAN PERUSTA...3 ARVOT...3

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA EVIJÄRVEN KUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Käsitteet...4 2.1. Syrjinnän määrittely...4 2.2. Yksilölliset ominaisuudet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvosuunnittelun perusteet ja työvaiheet LAPIN KESÄYLIOPISTO NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin TAMPEREEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRYHMÄ Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Toimintaohje henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Tampereen kaupungin työpaikoilla Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013 /kp SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 213 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA II 3 (15) kp Sisällysluettelo Kotkan kaupungin tasa-arvosuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA

TASA-ARVOSUUNNITELMA 1(6) TASA-ARVOSUUNNITELMA YLEISTÄ Tasa-arvo tarkoittaa henkilön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot