Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla. Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla. Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari 19.3.15 Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab"

Transkriptio

1 Johdon vastuut ja vastuiden kattaminen vakuutuksilla Protect, Turvallisuuden johtaminen -seminaari Marjo Nyström, Oy Risk Consult Ab

2 Oy Risk Consult Ab Suomen ensimmäinen vakuutusmeklariyhtiö, perustettu vuonna 1987 Yrityksen kotipaikka Vaasa, laaja meklariverkosto Asiantuntijamme tarjoavat vakuutusten meklaroinnin lisäksi riskienhallintapalveluita sekä koulutuksia Yritysasiakkaita usealta eri toimialalta Lisätietoa

3 Ketkä kuuluvat johtoon? Osakeyhtiölain mukainen määritelmä Yhtiökokous => ylintä päätösvaltaa käyttävä elin Hallitus (Hallintoneuvosto) => Yhtiön johto Toimitusjohtaja

4 Osakeyhtiölain keskeiset periaatteet Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa osakkeenomistajille voittoa Yhdenvertaisuusperiaate: Yhtiön johto ei saa tehdä päätöstä, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella Huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus: Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua

5 Johdon vastuu OYL:n vahingonkorvausvastuu Yhtiön johtoon kuuluvien vastuu yhtiötä, osakkeenomistajaa ja kolmatta kohtaan. Edellyttää aina tuottamusta Yleinen vahingonkorvausvastuu Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen

6 Johdon vastuu Rikosoikeudellinen vastuu Osakeyhtiörikkomus: Esim. osakeluettelon pitämisen laiminlyönti Osakeyhtiörikos: Esim. laiton varojenjako OYL:n vastaisesti Lisäksi monia muita rikoslaissa säänneltyjä rikoksia mm. yritysvakoilu, lahjonta, luottamusaseman väärinkäyttö Työturvallisuusrikkomukset sekä rikokset Luottamusvastuu Yhtiökokous valitsee uuden hallituksen, toimitusjohtaja erotetaan

7 Johdon vastuu Henkilökohtainen vastuu => ei siirrettävissä

8 Korvausvastuun yleiset edellytykset Vahingon syntyminen Rikkomus Syy-yhteys On aiheutunut korvattava vahinko (varallisuus) Menetelty oikeudenvastaisesti Syyn täytyy olla välttämätön seurauksen syntymiselle

9 OYL:n mukainen vastuu Johtohenkilöiden vastuu yhtiötä kohtaan: Johtohenkilöiden vastuu osakkeenomistajalle tai muulle kolmannelle: Korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle (22:1.1) Korvattava vahinko, jonka hän on muuten osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle (22.2) 9

10 Huolellisuuden arviointi Jälkikäteinen arviointi Objektiivinen mittapuu: Miten huolellinen henkilö olisi toiminut vastaavassa tilanteessa? Business judgement rule Lähtökohtana, että riskinotto kuuluu yritystoimintaan Virheelliset päätökset eivät aiheuta vastuuta, jos hallitus on hankkinut ratkaisun taustaksi asianmukaiset tiedot huolellisesti arvioinut eri toimintavaihtoehtoja ja tämän jälkeen tehnyt yhtiön edun näkökulmasta johdonmukaisen päätöksen, ja päätöksen tekoon eivät ole vaikuttaneet johdon jäsenten eturistiriidat

11 Vahingonkorvaus Kanne nostettava 5v. kuluessa tilikauden päättymisestä Sovelletaan vahingonkorvauslain periaatteita: Täysimääräinen korvaus; vahinkoa kärsineelle on korvattava koko vahinko Vahingonkorvausvastuu jaetaan vahingon aiheuttaneiden kesken syyllisyyden perusteella. Ellei jakoa voida tehdä, jaetaan tasan vahingon aiheuttaneiden kesken

12 Vastuuvapauden myöntäminen Vastuuvapauden myöntäminen yhtiökokouksessa Yhtiö luopuu esittämästä vahingonkorvausvaatimuksia yhtiön johtoa kohtaan Ei ole sitova, jos yhtiökokoukselle ei ole annettu oikeita ja riittäviä tietoja korvausvelvollisuuden perusteena olevasta päätöksestä Ei sido konkurssipesää tai yrityssaneerauslaissa tarkoitettua selvittäjää!!

13 Vastuun välttäminen Hyvä corporate governance, luotettava raportointi Päätökset ja päätöksenteon perusteet /harkinta kirjattuna pöytäkirjaan riittävän tarkasti! Eriävän mielipiteen kirjaaminen pöytäkirjaan Pelkkä vastaan äänestäminen ei riitä Jäävääminen Päätöksen täytäntöönpanon estäminen Eroaminen hallituksesta Vastuunrajoitus yhtiöjärjestykseen Vastuuvakuutus selvitä ehdot!

14 Vakuutukset Millä vakuutuksilla riskiä voi vakuuttaa? Hallintoelinten vastuuvakuutus (D&O) Muut: Työsuhteisiin liittyvät vastuut (EPLI) Ympäristövastuuvakuutus Vastuuvakuutus

15 Hallintoelinten vastuuvakuutus Markkinoilla erilaisia vakuutustuotteita Suppeat vastuuvakuutukset antavat suojaa yrityksen johdolle lähinnä vain osakeyhtiölain mukaisen korvausvastuun varalta Laajemmat johdon vastuuvakuutukset eivät tavallisesti erittele eri lakeja tai sulje sopimusperusteistakaan vastuuta ulkopuolelle, vaan lähtökohtana on johtotehtävissä aiheutettu vahinko Vakuutettujen piiri oleellinen asia vakuutuksissa Suppea => hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja Laaja => päätöksentekoon osallistuvat henkilöt Vakuutuksen maantieteellinen voimassaoloalue: Suomi vai koko maailma

16 Rikosvastuun vakuuttaminen Vakuutusehdoissa säännönmukaisesti (niin laajoissa kuin suppeissakin) vakuutusturvan ulkopuolelle rajataan tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko, annetaan vakuutusturvaa käytännössä vain tavallisella huolimattomuudella aiheutetulle vahingolle. Rikosoikeudelliset asiat = tahallisesti aiheutetut teot Laaja vakuutussuoja antaa turvaa myös rikosprosessin kuluille, mikäli syytettynä ollut henkilö myöhemmin vapautetaan

17 Rajoitukset Itselle/omalle määräysvaltayhtiölle aiheutettua vahinkoa => huomioitava konsernivakuutuksissa tytäryhtiöt Ympäristövahinkoja Sopimusvastuuta (yksinomaan sopimukseen perustuvaa) Sakkoa tai veroa Työsopimukseen, työsopimuslakiin tai tasa-arvolakiin perustuvaa vastuuta (voidaan osittain laajentaa kattamaan) Rikosperusteisia sakkoja tai maksuja Saastumista (kattaa kuitenkin oikeudenkäyntikulut) Verot

18 Miksi vakuutus? Vakuutuksenantaja osallistuu tai korvaa oikeudenkäynnin, jos korvauskysymys joutuu oikeuskäsittelyyn Vakuutuksenantaja voi osallistua vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän selvittämiseen Vakuutuksenantaja osallistuu neuvotteluihin korvauksen vaatijan kanssa Ehtona hallituspaikan vastaanottamiselle tai toimitusjohtajasopimuksessa sovittuna Korvaus

19 Pohdittavaksi Ketkä osallistuvat päätöksentekoon? Vakuutetut henkilöt? Miten päätökset tehdään? Hallitustyöskentelyn periaatteet? Yritystoiminnassa otettavat riskit? Tulevat muutokset? Maantieteellinen ulottuvuus Vakuutusmäärä yhtiökohtaisesti harkittava ( eur) Omavastuu: yhtiökohtainen, henkilökohtainen Suojan laajuus => myös erityisturvia lisättävänä

20 Onko vahinkoja? Useimmat eivät päädy julkisuuteen (sovitaan, välimiesmenettely) Suomessa vielä maltillinen vahinkokehitys, mutta vahinkoja on!! Eurooppa/muu maailma => kasvava vahinkotrendi

21 Oikeuskäytäntö KKO:2001:36 Osakeyhtiön osakepääomaa oli korotettu uusmerkinnällä. Osa apporttina luovutetusta omaisuudesta oli panttina osakkeenmerkitsijän veloista ja myytiin sittemmin niiden suorittamiseksi. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat, jotka olivat osakepääoman korotusta ja sen maksua rekisteröitäessä vakuuttaneet ja todistaneet korotuksen tulleen kokonaisuudessaan maksetuksi, velvoitettiin korvaamaan yhtiölle apporttiomaisuuden arvottomuudesta johtunut vahinko. (Ään.) Ks. KKO:1991:25 Tapauksessa on oli kyse osakepääoman korottamiseen liittyvästä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien vahingonkorvausvastuusta yhtiötä kohtaan Apporttina luovutetut osakkeet olivat pantattuina Tilintarkastajilla ja hallituksen jäsenillä oli samanlainen vastuu

22 Oikeuskäytäntö KKO:2000:106 Osakeyhtiön oma pääoma oli tilinpäätöksen mukaan menetetty. Yhtiön hallitus ei kuitenkaan kutsunut yhtiökokousta käsittelemään selvitystilaan asettamista ja laiminlöi ryhtyä osakeyhtiölain 13 luvun 2 :ssä säädettyihin toimenpiteisiin myös silloin, kun yhtiö, jonka pääomatilanne ei ollut korjaantunut, olisi tullut asettaa selvitystilaan. Kysymys menettelyn syy-yhteydestä velkojan vahinkoon, kun osa tämän sittemmin maksamatta jääneistä saatavista oli syntynyt jo ensimmäisen laiminlyönnin jälkeen mutta ennen kuin yhtiö olisi tullut asettaa selvitystilaan. Vrt. KKO:1990:177 KKO:1991:55 Yhtiö olisi tullut asettaa selvitystilaan Hallituksen jäsenille syntyi korvausvastuu suhteessa velkojaan

23 Oikeuskäytäntö KKO:2001:86 A oli käyttänyt osakeyhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa, vaikka hän ei ollut omistanut yhtiön osakkeita ja vaikka hänellä ei ollut ollut muodollista asemaa yhtiön hallinnossa. A:ta pidettiin rikoslain 30 luvun 9 :ssä tarkoitettuna kirjanpitovelvollisen edustajana ja hänet voitiin siten tuomita tekijänä rangaistukseen kirjanpitorikoksesta. (Ään.) yhtiön tosiasiallisena johtajana tullut vastuuseen yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle lain mukaan kuuluvista velvollisuuksista, joihin on luettava myös velvollisuus yhtiön edustajana huolehtia sen kirjanpidosta. KKO: kirjanpitovelvollisen edustaja voi määräytyä myös yhtiön tosiasiallisen organisaation ja toiminnan mukaan.

24 Kiitos!

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan

Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan mikä muuttuu muuttuuko mikään? Tomas Lindholm Roschier Holmberg Sisältö 2 Tehtävien ja vastuun ilmeneminen uudessa laissa Lojaliteettivelvollisuus

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013 Yleistä Konsernikokonaisuus Kaupunki 26 tytäryhteisöä, sisältää kaksi säätiötä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö; Rengonharjusäätiö. Alakonserneja, Seinäjoen Energia Oy:llä, Frami Oy:llä, Kiinteistö Oy

Lisätiedot

YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT

YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT 1 YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT Johdon korvausvastuu yhtiölle Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 :ssä säädetyn

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy

Lisätiedot

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Osakeyhtiölain välineet työntekijöiden sitouttamisessa

Osakeyhtiölain välineet työntekijöiden sitouttamisessa Osakeyhtiölain välineet työntekijöiden sitouttamisessa Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Sitouttaminen ja kannustaminen osakeomistuksen kautta suunnattu osakeanti optio-oikeuksien antaminen

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuu

Hallituksen toiminta ja vastuu Hallituksen toiminta ja vastuu Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry As Oy:n hallintoa koskevat säännökset Asunto-osakeyhtiölaki sama kaikille

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Sisältö Hyvä hallintotapa Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen hallitus Hyvän hallinnon periaatteet

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Tuija Männistö TILITOIMISTON JA KIRJANPITÄJÄN OIKEUDELLINEN VASTUU. Liiketalouden koulutusohjelma yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011

Tuija Männistö TILITOIMISTON JA KIRJANPITÄJÄN OIKEUDELLINEN VASTUU. Liiketalouden koulutusohjelma yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011 Tuija Männistö TILITOIMISTON JA KIRJANPITÄJÄN OIKEUDELLINEN VASTUU Liiketalouden koulutusohjelma yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTON JA KIRJANPITÄJÄN OIKEUDELLINEN VASTUU Männistö,

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus Voimassa 1.1.2008 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen sisältö......................... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue................ 2 3 Vahinkotapahtuma..........................

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot