Osakeyhtiölain välineet työntekijöiden sitouttamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakeyhtiölain välineet työntekijöiden sitouttamisessa"

Transkriptio

1 Osakeyhtiölain välineet työntekijöiden sitouttamisessa Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO

2 Sitouttaminen ja kannustaminen osakeomistuksen kautta suunnattu osakeanti optio-oikeuksien antaminen erilajiset osakkeet kauppa vaihtoehtoisena toteutustapana veronäkökohdat käyvän arvon vaatimus verotuksessa eri toteutustapojen verokohtelu merkintähinta tai muu vastike velaksi? ASIANAJOTOIMISTO 2

3 Suunnattu osakeanti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy päätökselle on saatava 2/3 määräenemmistö yhtiökokouksessa suunnatun annin hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteeseen suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy uusia vai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita? ASIANAJOTOIMISTO 3

4 Optio optio = erityinen oikeus saada (myöhemmin) maksua vastaan yhtiön osakkeita edellyttää yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä yhtiökokous päättää optioiden antamisesta 2/3 määräenemmistöllä optioehdoissa määritellään, koska ja millaisten edellytysten täyttyessä merkintäoikeus syntyy mittariston määrittely yksinkertainen usein paras ASIANAJOTOIMISTO 4

5 Osakkeiden erilajisuus osakkeilla lähtökohtaisesti yhtäläiset oikeudet voidaan yhtiöjärjestyksen määräyksellä määritellä erilajisiksi ero äänimäärissä äänivallaton osake, äänioikeus vain tietyissä asioissa erilainen oikeus yhtiön varoja jaettaessa voitonjako, purkautuminen muulla tavoin määrätty erilajisiksi koska kyseessä yhtiöjärjestyksen muutos, edellyttää 2/3 määräenemmistöä yhtiökokouksessa ASIANAJOTOIMISTO 5

6 Käyvän arvon vaatimus verotuksessa verotuksessa edellytetään käyvän arvon käyttämistä TVL 61 : veronalaista ansiotuloa on muun ohessa työsuhteen perusteella saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, eläke sekä tällaisen tulon sijaan saatu etuus tai korvaus. TVL 66 : ansiotuloa on etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää hintaa alempaan hintaan miten käypä arvo määritellään? vertailuluovutukset historiatiedot substanssiarvon ja kolmen viimeisen tilikauden tuottoarvojen keskiarvo alkuvaiheen yrityksen arvonmääritys substanssiarvo määrittää yleensä alarajan ASIANAJOTOIMISTO 6

7 Eri vaihtoehtojen verotus osakeanti merkintähinta yhtiölle verovapaa merkintähinnan määrittely erilajisten osakkeiden vaikutus ei varainsiirtoveroa, kun annetaan uusia osakkeita optio alihinta verotetaan ansiotuloina, kun osakemerkintä tapahtuu kauppa varainsiirtovero myyjänä yhtiön osakkeenomistajat luovutusvoittoverotus myös tässä riski työsuhde-edusta! ASIANAJOTOIMISTO 7

8 Case Käännetty Optio Tausta ja tavoitteet: odotuksissa olennainen arvonnousu 2-4 vuoden aikana uuden työntekijäosakkaan omistusosuus haluttiin vuosittain kasvavaksi edellyttäen, että tuloskehitys hyvä jos ei yltäisi tavoitteisiin, tason haluttiin jäävän alemmaksi ASIANAJOTOIMISTO 8

9 Case Käännetty Optio Vaihtoehdot optiojärjestely: nyt mukaan 5 %:lla, oikeus merkitä vuosittain 3 vuoden aikana 5 % lisää optioetu verotettaisiin kunkin merkinnän toteutuessa sen hetken arvon perusteella -> yhtiön arvonnousu lisää verorasitusta käänteinen optiojärjestely porkkanan sijaan vain keppiä heti alussa 20 % (alkuvaiheen alhaisella hinnalla) velvollisuus tarjota osakkeita vuosittain muiden osakkaiden tai yhtiön lunastettavaksi, jos asetetut tavoitteet eivät täyty kannustavuuden toteutuminen? ASIANAJOTOIMISTO 9

10 Vastike velaksi? anti OYL: yhtiö ei saa antaa lainaa tai vakuutta ulkopuoliselle yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeiden hankintaan poikkeuksena toimet, joiden tarkoituksena osakkeiden hankkiminen yhtiön työntekijöille (jakokelpoisten varojen rajoissa) ei voi olla koroton (12 kk Euribor) oltava aito lyhennyssuunnitelma kauppa kauppahinta voidaan jättää velaksi voi olla koroton oltava aito lyhennyssuunnitelma ASIANAJOTOIMISTO 10

11 Osakeyhtiön voitonjaon verotuskytkennät Raimo Immonen Professori, Senior Advisor ASIANAJOTOIMISTO

12 Osakeyhtiö saa mm. jakaa taseen voittovarat voitonjakona taseen vapaan oman pääoman rahastot rahastojakona (yleisimmin sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, SVOP) => voitonjako = osinko => rahastojako = rahastojako ASIANAJOTOIMISTO 13

13 Kun viimeksi vahvistetussa taseessa on tällaista jakokelpoista vapaata omaa pääomaa, saadaan jakaa kaikki vapaa oma pääoma = tasetesti edellyttäen kuitenkin, että jakopäätöstä tehtäessä tai päätöstä täytäntöön pantaessa ei tiedetä eikä pidäkään tietää, että yhtiö on maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden = maksukykyisyystesti ASIANAJOTOIMISTO 14

14 Samanlajinen osake oikeuttaa yhtä suureen osuuteen jaettavia varoja - yhdenvertaisuusperiaate Yhtiöjärjestyksessä osakkeet voidaan määrätä erilajisiksi erilajisuus voi koskea myös oikeutta osinkoon tai muuta varojenjakoa ASIANAJOTOIMISTO 15

15 Yksimieliset osakkeenomistajat saavat jakaa vapaata omaa pääomaa muullakin tavalla, esimerkiksi poiketen omistussuhteesta = verotuksessa ns. suosivaa varojenjakoa ASIANAJOTOIMISTO 16

16 Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa yhtiön tulee periä jaetut varat takaisin korkoineen osakeyhtiörikos, jos loukkaa velkojia esimerkiksi tavaran tai palvelun myynti tai osto poiketen käyvästä hinnasta verotuksessa voi olla peiteltyä osinkoa ASIANAJOTOIMISTO 17

17 Verotuksen peruslinjaukset Voitonjako (osinko) verotetaan osinkona SVOP-rahaston jakaminen verotetaan - luovutuksena, jos rahaston varat peräisin pääomansijoituksesta (luovutusvoittoa/-tappiota) ns. pääomanpalautus - muutoin verotetaan osinkona ASIANAJOTOIMISTO 18

18 Verolaissa ei ole säännöstä siitä, mikä on osinkoa on säännökset osingon verotuksesta - vrt. osinkoverouudistus - vrt. Kataisen hallituksen ohjelma: Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta nostettavan pääomanpalautuksen verokohtelu kirjataan lakiin nykymuodossaan. vrt. Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmä: elinkeinoverotuksen erilaisia selvityskohteita, toimikausi ASIANAJOTOIMISTO 19

19 Eräitä erikoistilanteita: työperusteinen osinko - osinkoa ei jaeta omistuksen suhteessa vaan suhteessa yhtiölle ansaittuun tuloon verotuksessa palkkaa suosiva voitonjako - osinkoa jaetaan muussa kuin omistuksen suhteessa, vaikka osakkeet samanlajisia osingosta verotetaan omistuksen suhteessa väliosinko - jaetaan voittoa välitilinpäätöksen perusteella kesken tilikauden - KHO 2008:77: jos näin jaetaan, verotuksessa hyväksyttävää tietyin ehdoin - osinkoa ASIANAJOTOIMISTO 20

20 jatkoa konserniavustus konsernitason tuloksentasaus - konserniavustus on vastikkeetonta varojenjakoa, ja voi loukata vähemmistöosakkeenomistajia - kompensaatio - KVL 2008/68 jos osakkeet samanlajisia, vähemmistöosakkeenomistajan saama kompensaatio verotettiin ansiotulona in natura osinko - osinko maksetaan muuna kuin rahana, esimerkiksi osakkeina - KHO 2005/2765 osinko verotetaan maksuvälineen käyvästä hinnasta, joka myös on hankintameno osakkeita edelleen luovutettaessa ASIANAJOTOIMISTO 21

21 Osakeyhtiön hallituksen velvollisuudet ja vastuu Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO

22 Osakeyhtiön johdon tehtävä Osakeyhtiölain 1 luvun 8 : Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Velvollisuus on kaksiosainen: 1. velvollisuus toimia huolellisesti 2. lojaliteettivelvollisuus suhteessa yhtiöön ASIANAJOTOIMISTO 24

23 Huolellisuusvelvollisuus hallituksen oltava päätöksiä tehdessään huolellinen huolellinen valmistelu päätöksen järkevät perustelut jos huolellisesti tehty päätös osoittautuu huonoksi ei vastuuta huolellisuusvelvoite arvioidaan objektiivisesti kunkin hallituksen jäsenen kohdalla erikseen (pj:ltä voidaan edellyttää erityistä huolellisuutta), eriävä mielipide vapauttaa vastuusta asiantuntemattomuus ei vähennä vastuuta miten huolellinen henkilö olisi toiminut vastaavissa olosuhteissa ASIANAJOTOIMISTO 25

24 Yhtiön etu lähtökohtaisesti yhtiön edulla tarkoitetaan osakkeenomistajien yhteistä etua viimeaikoina keskusteluun noussut yhteiskuntavastuu; saattaa tietyissä tilanteissa vaikuttaa yhtiön edun toteutumiseen yhtiön imago työlainsäädäntö ympäristölainsäädäntö ASIANAJOTOIMISTO 26

25 Vastuu yhtiötä kohtaan hallituksen jäsenen on korvattava yhtiölle aiheuttamansa vahinko, jos 1. vahinko on aiheutettu hallituksen jäsenen toimessa, 2. toiminta on OYL 1 luvun 8 :ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaista ja 3. huolellisuusvelvollisuuden rikkominen on ollut tahallista tai huolimatonta ASIANAJOTOIMISTO 27

26 Vastuu kolmatta kohtaan hallituksen jäsenen on korvattava yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutunut vahinko, jos 1. vahinko on aiheutettu hallituksen jäsenen toimessa, 2. vahinko on aiheutettu rikkomalla OYL:a muutoin kuin 1 luvun 8 :ssä säädetyllä tavalla tai rikkomalla yhtiöjärjestyksen määrätystä ja 3. rikkominen on ollut tahallista tai huolimatonta ASIANAJOTOIMISTO 28

27 Vastuun sisältö rikosvastuu; esim. kirjanpitorikos, luottamusaseman väärinkäyttö jne. vahingonkorvausvastuun yleiset edellytykset 1. on aiheutunut vahinkoa 2. syy-yhteys vahinkotapahtuman ja hallituksen jäsenen menettelyn välillä lähtökohtana täysi korvaus vastuu yhteisvastuullista korvattava vahinko jaetaan hallituksen jäsenten kesken harkinnan mukaan; hallituksen keskinäisellä työnjaolla saattaa olla merkitystä ASIANAJOTOIMISTO 29

28 Käännetty todistustaakka tuottamusolettama, kun hallituksen jäsen aiheuttanut vahinkoa rikkomalla 1. OYL:a muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai 2. yhtiöjärjestyksen määräyksiä tai 3. kun vahinko on aiheutunut lähipiirin eduksi tehdystä toimesta käännetty todistustaakka hallituksen jäsen vapautuu vastuusta vain, jos pystyy osoittamaan toimineensa huolellisesti korostaa päätösten dokumentointia ASIANAJOTOIMISTO 30

29 Vastuun rajoittaminen johto ei voi rajoittaa korvausvastuuta muihin tahoihin kuin yhtiöön nähden (yhtiöjärjestyksen säännös) hallituksen vastuuvakuutuksen ottaminen erittäin suositeltavaa yhtiökokouksen myöntämä vastuuvapaus ei sido, mikäli kokous ei ole saanut olennaisesti oikeita ja riittäviä tietoja päätöksensä perusteeksi kanne nostettava viidessä vuodessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin ASIANAJOTOIMISTO 31

30 Osakassopimuksen sitovuus hallituksen jäsenen kannalta osakassopimuksessa sovitaan usein hallituksen päätöksentekomenettelyistä, esim. yksimielisyyttä tai määräenemmistöjä vaativat päätökset sitovat vain sopimukseen osallistuvia, ellei yhtiö osakassopimuksen osapuoli, tuolloin hallituksen jäsenen tiedostettava yhtiön velvollisuus toimia tietyllä tavalla ASIANAJOTOIMISTO 32

31 Yhteenveto huolellisuus toteutuu, kun päätöksen perustaksi otetaan riittävä tieto ja tämän jälkeen tehdään johdonmukainen päätös huolellisuusvelvoite arvioidaan aina jälkikäteen, ainoa tietolähde riittävä ja perusteellinen dokumentointi käyttäkää ulkopuolista asiantuntija-apua päätöksentekotilanteissa, esim. erilaiset varojenjakotilanteet, aiheuttaako maksukyvyttömyyden yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt oikeustoimet vastuuvakuutus ASIANAJOTOIMISTO 33

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007. Hallituksen vastuu. Kehitysideoita ASIAKKAILTA. Lähipiirilainat ja vakuudet

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007. Hallituksen vastuu. Kehitysideoita ASIAKKAILTA. Lähipiirilainat ja vakuudet SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007 Hallituksen vastuu Kehitysideoita ASIAKKAILTA Lähipiirilainat ja vakuudet Pääkirjoitus Osakeyhtiölaki ja verotus VIIME VUODEN SYYSKUUSSA voimaantullut

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot