Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen vastuut ja velvollisuudet"

Transkriptio

1 Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus

2 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen tehtävät 2. Hallituksen jäsenen vastuu ja vahingonkorvaus 3. Oikeuskäytäntöä, Asta 2

3 1. Hallituksen tehtävät

4 Lähtökohtana tehtävien hoitamisessa aina: Asunto- osakeyhnölaki 1:11 YhNön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesn toimien edisteqävä yhnön etua. Johdon yleinen huolellisuusvelvollisuus hallitukselle kuuluvien tehtävien hoitamisessa TaloyhNökohtaisia tarkempia määräyksiä yhnöjärjestyksessä, käytännöt ym! Sitovuus muutosten rekisteröinn. 4

5 Hallituksen tehtävät Asunto- osakeyhnölain 7:2 :n mukaan HuolehNa yhnön hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan järjestämisestä. Tehtävät määräytyvät kuitenkin aina taloyhnökohtaisesn ja tapauskohtaisesn 5

6 Hallituksen tehtävät 7:2 JärjesteQävä yhnön kirjanpito lain mukaisella tavalla ja varainhoito luoteqavalla tavalla. Itsenäinen toimielin suhteessa yhnökokoukseen kiireellisissä toimenpiteissä ja isännöitsijän valitsemisessa / eroqamisessa Lisäksi muut yhnökokous ym. 6

7 2. Hallituksen vastuu ja vahingonkorvaus

8 Vastuukysymysten osalta lähtökohtana on Asunto- osakeyhnölaki 24:1 Johtohenkilön- eli hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuu Lisäksi Muu vahingonkorvausvastuu Sopimusvastuu PoikkeuksellisesN vahingonkorvauslain mukainen korvausvastuu 8

9 Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvaqava vahinko, jonka hän on tehtävässään Asunto- osakeyhnölain 1 luvun 11 :ssä (4) säädetyn huolellisuusvelvoiqeen vastaisesn tahallaan tai huolimaqomuudesta aiheuqanut yhnölle. 9

10 Mikä on korvaqavaa vahinkoa? Perusedellytyksenä todellinen vahinko Ei mikä tahansa olosuhteiden muutos Taloudellinen vahinko, jolle on voidaan määriqää arvo 10

11 Miten vastuu hallituksen jäsenelle voi syntyä? Hallituksen jäsenen toiminnassa pitää olla huolimaqomuuqa laiminlyöntejä TahallisuuQa Tuo%amus? Lisäksi toiminnan syy- yhteys vahinkoon. 11

12 Huolellista toimimista vai korvausvastuu? Mitä merkiqävämpi päätös tai toimenpide, sitä huolellisempaa toimintaa johdolta edellytetään. HuolellisuusvaaNmus korostuu kun päätökseen liiqyvä riski kasvaa! VaaNmukset ei yhtä korkealla kuin yritysmaailmassa, koska taloyhnö ei lähtökohtaisesn harjoita liiketoimintaa, vrt ullakkorakentaminen 12

13 Jos taloyhnön johto on toiminut normaaliin taloyhnöiden hallintotapaan verraquna huolellisesn? ObjekNivinen arvioinn Ammaataidolla ei ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa huolellisuuqa. SaaQaa olla kuitenkin vaikutusta arvioitaessa vahingonkorvauksen määrää / soviqelua 13

14 Hallituksen jäsen, joka tehtävässään muuten asunto- osakeyhnölakia ta yhnöjärjestystä rikkomalla Tahallaan tai HuolimaQomuudesta AiheuQanut taloyhnölle, osakkeenomistajille tai muulle henkilölle. 14

15 Johdon kannalta ongelmallista, eqä arvioitaessa toiminnan lainmukaisuuqa, sovelleteen ns. tuoqamusoleqamaa, jos vahinko on aiheutequ rikkomalla asunto- osakeyhnölakia - Muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaaqeista - Tai jos vahinko on aiheutequ rikkomalla yhnöjärjestyksen määräystä - Tai vahinkoa, joka on aiheutequ yhnön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella 15

16 Vahingonkorvausvastuuta konkreeasesn: YhNökokouksen koolle kutsumisesta YhNökokouksen päätösten täytäntöönpanoista Tilinpäätös ja talousarvio Isännöitsijän valinta tai eroqaminen Huoneiston hallintaanoqomeneqelyn käynnistäminen Kunnossapito- ja muutostöiden valvonta Rakennushankkeen suunniqelu, toteutus ym. Remonarekisterin pitäminen Kunnossapitotarveselvitys vuosiqain Toimivallan yliqäminen ja päätösvaltaisuus 16

17 Hallituksen kokouksen yksimielinen päätös tarkoiqaa yhteisvastuullista vahingonkorvausvelvollisuuqa! Eriävän mielipiteen kirjaaminen? Esteellisenä jäqänyt oqamaqa osaa asian käsiqelyyn? Hallituksesta eroaminen päätöksen jälkeen? YhNökokouksen päätös vastuuvapaudesta? Vastuuvapauden epääminen? Väärien Netojen antaminen yhnökokoukselle? Hallituksen jäsenellä erityistehtäviä? Hallituksen jäsenen erityisasiantuntemus? 17

18 3. Oikeuskäytäntöä

19 Korkein oikeus 2010:17 (1/3) Isännöitsijäntodistuksesta ei ollut ilmennyt, eqä osa huoneiston tarkistusmitatuksi ilmoitetusta pinta- alasta käsia Nloja, joiden rakentamiseen ei ollut haequ rakennuslupaa. Huoneiston hallintaan oikeuqavien osakkeiden ostajalla katsoain olevan asuntokauppalain säännöksistä riippumaton oikeus vaana vahingonkorvausta isännöitsijäntodistuksen antaneelta asunto- osakeyhnön edustajalta asunto- osakeyhnölain nojalla. Vrt. normaali myyjän vastuu osunnon ostajalle Käy%ökelpoinen keino jos myyjä on varaton. 19

20 Korkein oikeus 2010:17 (2/3) Korkein oikeus katsoo, e%ei ole perusteita tulkita asuntokauppalain säännöksiä niin, e%ä ne sulkisivat pois ostajan oikeuden vaa<a asunto- osakeyh<ön edustajalta asunto- osakeyh<ölain nojalla vahingonkorvausta virheellisen tai puu%eellisen isännöitsijäntodistuksen johdosta aiheutuneesta vahingosta. Vrt. normaali myyjän vastuu osunnon ostajalle 20

21 Jatkuu Korkein oikeus 2010:17 (3/3) Kantajan (ostajan) vali%avaksi jää, minkä säännösten perusteella ja missä järjestyksessä hän haluaa korvausvaa<muksensa esi%ää. Useimmiten on tarkoituksenmukaista, e%ä asunnon ostajan vaa<mukset myyjää kohtaan asunnon virheiden perusteella selvitetään ensin, ja myyjän takautumisoikeus yh<ötä tai sen edustajaa kohtaan käsitellään vasta tämän jälkeen asuntokauppalain säännösten mukaises<. Kuitenkin voi poikkeuksellises< syntyä <lanteita, joissa asunnon ostajan on perusteltua kohdistaa vaa<muksensa jo ensi vaiheessa asunto- osakeyh<öön tai sen edustajaan. Tällainen <lanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun virheen pääasiallinen tai ainoa syy on asunto- osakeyh<ön tai sen edustajan antamassa <edossa tai laiminlyönnissä 20

22 Korkein oikeus 2007:62 Asunto- osakeyh<ön rakennuksessa asioinut henkilö oli saanut surmansa jäälohkareen pudo%ua katolta hänen päähänsä. Kiinteistön hoito oli sopimuksella usko%u huoltoyh<ölle. Lumen ja jään poistamista katolta ei kuitenkaan ollut sisällyte%y sopimuksessa lueteltuihin huoltoyh<ön tehtäviin. Kun vastuuta ei tältä osin ollut selväs< siirre%y huoltoyh<ölle, asunto- osakeyh<ön tuli huoleh<a tarvi%aessa katon puhdistamisesta. Asunto- osakeyh<ön hallituksen puheenjohtaja tuomiein kuolemantuo%amuksesta, kun turvallisuusvelvoite oli laiminlyöty. Sopimukset kuntoon! 21

23 Korkein oikeus 1992:66 Osakkeenomistaja oli noudaqanut hallituksen antamaa virheellistä lunastusohjausta. Hän menea oikeutensa lunastaa osakkeet. Lunastusohjauksen antamiseen osallistunut hallituksen jäsen oli yhnöjärjestystä rikkomalla aiheuqanut vahinkoa osakkeenomistajalle. Hänet velvoiteain korvaamaan vahinko osakkaalle. Lisäksi myös yhnö oli vastuussa vahingosta. 22

24 Korkein oikeus 1938 II 501 Hallituksen jäsenet velvoiteain maksamaan yhnölle vahingonkorvausta, kun he olivat laiminlyöneet valvoa isännöitsijän toimia ja rahavarojen käyqöä. 23

25 Helsingin hovioikeus As Oy:n hallitus pääa teeqää isännöitsijän esityksestä putkiremonnn urakoinnyrityksellä, joka oli aiemminkin tehnyt taloyhnössä vastaavia töitä. Kyse oli putkilinja kerrallaan toteutetuista korjauksista. Urakkahinta oli n euroa kalliimpi kuin halvin urakkatarjous. Asunto- osakeyhnön vaanmuksesta hallituksen jäsenet ja isännöitsijä veloiteain maksamaan yhnölle vahingonkorvausta. Vahingon määräksi hovioikeus arvioi n euroa. Hallituksen jäsenten osalta korvausta sovitelnin 2/3 osaan katsotusta vahingon määrästä eli noin euroon. Pelkät aiemmat remonnt eivät olleet riiqävä syy poiketa halvimmasta tarjouksesta. 24

26 Luentomateriaali on ladaqavissa kokonaisuudessaan osoiqeesta Ajankohtaista: ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus Salasana: ASTA Kiitos!

Hallituksen toiminta ja vastuu

Hallituksen toiminta ja vastuu Hallituksen toiminta ja vastuu Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry As Oy:n hallintoa koskevat säännökset Asunto-osakeyhtiölaki sama kaikille

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SISÄLLYS KIINTEISTÖYHDISTYS TIEDOTTAA... 3. Jäsenlehti 4/2009 KIINTEISTÖLIITTO TIEDOTTAA... 4 AJANKOHTAISTA... 4 MARKKINA JA SUHDANTEET...

SISÄLLYS KIINTEISTÖYHDISTYS TIEDOTTAA... 3. Jäsenlehti 4/2009 KIINTEISTÖLIITTO TIEDOTTAA... 4 AJANKOHTAISTA... 4 MARKKINA JA SUHDANTEET... 2 OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Jäsenlehti 4/2009 Julkaisija Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu 19 A 15 90100 OULU Puh. (08) 371712 Faksi (08) 3121933 oulu@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoyhdistysoulu.fi

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHDISTYS. Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta... 2. Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi... 2. Huoneistoremonttien valvonta...

KIINTEISTÖYHDISTYS. Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta... 2. Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi... 2. Huoneistoremonttien valvonta... Sisällys Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta... 2 Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi... 2 Huoneistoremonttien valvonta... 3 Jäsenkokous-info 16.12.2010... 5 Kuntoarvio kevyemmäksi onko järkeä?...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009 Asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus Pääosin nykykäytäntö kirjattu lakiin Eriytetään

Lisätiedot

YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT

YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT 1 YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT Johdon korvausvastuu yhtiölle Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 :ssä säädetyn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot