YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT"

Transkriptio

1 1 YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT Johdon korvausvastuu yhtiölle Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 :ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle (OYL 22:1) Huolellisuusvelvollisuuden rikkominen joko nimenomaisella toimella tai laiminlyönnillä Edellytetään sellaista huolellisuutta, jota vastaavassa asemassa toimiva huolellinen henkilö objektiivisesti arvioiden noudattaisi (bonus pater familias) Lieväkin tuottamus riittää aiheuttamaan korvausvastuun Vastuu voi seurata tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta, joka voi olla aktiivista toimintaa tai passiivista tekemättä jättämistä ja laiminlyöntiä Vastuu voi kohdata kaikesta vahingosta Vastuu yhtiötä kohtaan voi syntyä esim. Yhtiön omaisuuden myynnistä alihintaan Yhtiön varojen laittomasta jaosta, lahjoittamisesta ja lainaamisesta Toimialaan kuulumattoman toiminnan harjoittamisesta Toimivallan ylittämisestä Verojen, maksujen, viranomaistilitysten ja ilmoitusten laiminlyönnistä Johdon korvausvastuu muita kohtaan Vastuu osakkeenomistajaa kohtaan voi syntyä esimerkiksi: Hallituksen laiminlyönti ilmoittaa lunastuslausekkeen mukaisesti osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle Hallituksen aiheeton kieltäytyminen osakkeen luovutuksensaajan merkitsemisestä osakeluetteloon Hallituksen aiheeton kieltäytyminen hyväksyä osakkeenomistajan osakemerkintä osakeannissa Vastuu muulle henkilölle eli kolmannelle voi syntyä esimerkiksi: Yhtiön varojen laittomasta jaosta, lahjoittamisesta ja lainaamisesta Väärän tilinpäätöksen laatimisesta Selvitystilamääräysten laiminlyönnistä Vastuu osakeyhtiössä Osakkaat, yhtiön johto, henkilöstö ja muut edustajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa normaalisti liiketoiminnassa yhtiölle aiheutuvasta eikä yhtiön normaalilla liiketoiminnalla aiheuttamasta vahingosta Liiketoimintariski / riski huolimattomasta toiminnasta

2 2 Vastuu yhtiötä kohtaan Yleinen huolellisuusvelvollisuus Tahallisuus ja tuottamus (huolimattomuus) Korvausvelvollisuus Vahinko aiheutunut päätöksestä tai laiminlyönnistä Huolellisuusvelvollisuus vaativa Pelkkä läsnäolo kokouksessa tai muu asiaan vaikuttaminen kokouksessa, jossa väärä päätös tehdään, voi aiheuttaa korvausvelvollisuuden (äänestys, eriävä mielipide tms.) Riskit päätöksenteossa Normaali riski / huolimattomuus Rajanveto tärkeä Oikea riskin määrä? Liiketoimintariski / huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti Omistajat voivat vaihtaa hallitusta, jos riskin määrittely ei omistajille sopiva Huolimaton hallitus / epäonninen hallitus Miten suojautua? valmistelu dokumentointi päätöksentekomenettely osallistuminen kokouksiin operatiivinen valvonta toimitusjohtajan valvonta Kaikista dokumentointi Päätöksentekomenettelyn dokumentointi Erilaiset riskit hahmotettava Jokaisen jäsenen huolehdittava riittävän tiedon hankkimisesta Jäsenen on informoitava muita jäseniä epäilyistä Huolellisuus ja lojaliteetti sekä niiden dokumentointi Vastuu osakkeenomistajaa ja ulkopuolista kohtaan Suppeampi kuin yhtiötä kohtaan oleva vastuu Rikottu lakia tai yhtiöjärjestystä OYL, muut lait, yhtiöjärjestys (kanneperusteena)

3 3 Kuka maksaa? Yksimielinen päätös Kaikki Poissaolijat? Jos hyväksynyt, eli ei ole jälkikäteen reagoinut => Vastuu Jos ei ole riittävästi valvonut tehtäviä päätöksiä => Vastuu Poissaolo ei vapauta vastuusta aina! Äänestäminen Merkitään pöytäkirjaan Eriävä mielipide Vapautuu vastuusta (lähes varma) Vastuun pääperiaatteet Hallituksen jäsenen tulee pyrkiä estämään virheellinen päätös Dokumentointi Muistioita, kirjelmiä, selvityksiä Yhteydenottoja muihin hallituksen jäseniin, toimitusjohtaja, tilintarkastaja (yhtiökokouksen koollekutsuminen) Hallituksen eroaminen => voimaan heti => ei vastuuta Hallituksen jäsenten työnjako Kollegiaalinen toimielin => yhteisvastuu Jos vahvistettu työnjako => kaikilla valvontaan liittyvä vastuu Työ valiokunta tms. => kaikilla valvontaan liittyvä vastuu Samoin toimitusjohtajalle jaetut tehtävät Raportointi Dokumentointi Toimitusjohtajan vastuu Samanaikainen kuin hallituksen jäsenen useimmiten vastuussa yhdessä Velvollisuuksien vastainen menettely ja syy yhteys vahinkoon eli vahinko aiheutunut virheellisestä menettelystä Vastuu juoksevista toimista (hallituksella tästä valvontavastuu) Vastuu hallituksen päätösten toimeenpanosta ja tästä seuraava vastuu (ei kannata toimeenpanna päätöstä, joka on selvästi OYL:n, muun lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen) Hallituksen kokouksen / päätösten valmistelu ja esittely Vastuu riittävästä valmistelusta

4 4 Tehtävien delegointi muille Miten suojautua? valmistelu dokumentointi päätöksentekomenettely informointi, jos syytä epäillä päätöksen oikeellisuutta tulee pyrkiä estämään virheelliset päätökset Työntekijän vahingonkorvausvastuu? Taustanäkökohtia: Teknistymisen aiheuttamat, taloudelliselta arvoltaan suuret riskit Työnantajan vakuuttamismahdollisuudet Työnantajan direktio oikeus => työntekijän rajoitettu mahdollisuus valita tehtäviään Yksityishenkilöiden heikko kantokyky Työntekijän vastuu Työnantajalle Ulkopuoliselle Työnantajan isännänvastuu / Työntekijän huolimattomuusvastuu Kanavointisääntö: korvausvaatimus kohdistettava työnantajaan => työntekijän vastuu toissijainen => korvaus voidaan periä työntekijältä vain siltä osin kuin sitä ei saada työnantajalta, esim. jos työnantaja on maksukyvytön tai lopettanut toimintansa Kanavointisääntö ei kuitenkaan tarkoita vastuun lopullista siirtymistä työntekijältä työnantajalle: työnantajan takautumis- eli regressioikeus! Työntekijän vastuu riippuu teon/laiminlyönnin moitittavuudesta: Tahallisesti aiheutettu vahinko: pääsääntöisesti täysi korvausvastuu & korvausvaatimus voidaan kohdistaa suoraan työntekijään (kanavointisääntö ei sovellu) Tavallinen tai törkeä huolimattomuus: kohtuulliseen määrään rajoitettu vastuu Lievä huolimattomuus: ei vastuuta Tietosuoja ja tietoturva oikeudellisia kysymyksiä Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön tai tämän perheeseen Tietosuojaa koskevia pykäliä löytyy Suomessa noin 600 laista tai asetuksesta Yksityiselämän kunnioittaminen: rajoitukset esim. asiakastietojen keruulle, markkinoinnille, mainonnalle ja asiakkaiden kontrolloinnille Tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla, ettei tietoja voida muuttaa muiden kuin siihen oikeutettujen toimesta ja että tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä (Sähköisen viestinnän

5 5 tietosuojalaki, 2 13 kohta) => Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys Tietoturva terminologia Tietoturva terminologia Tietosuoja ja tietoturva oikeudellisia kysymyksiä Tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia lakeja: Perustuslain 10 : yksityisyyden suoja Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Viestintämarkkinalaki Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Yrityssalaisuuksien suoja Yrityssalaisuuksien lainsäädännöllinen suoja ei ole kehittynyt samassa tahdissa yrityssalaisuuksien merkityksen kanssa Suojaa täsmennetään ja laajennetaan usein yritysten välisillä salassapitosopimuksilla Lainsäädännöllinen suoja: Rikoslaki (RL) Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) Työsopimuslaki (TSL) Yrityssalaisuus: liike tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskeva tieto, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle (RL 30:11) > tunnusmerkkejä tiedon haltijan salassapitotahto, salassapitointressi ja tosiasiallinen salassapito! Yritysvakoilu (RL 30:4) Hankitaan oikeudettomasti tieto toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta tarkoituksena oikeudettomasti ilmaista se tai oikeudettomasti käyttää sitä Tekotapoina mainittu mm. tunkeutuminen ulkopuolisilta suojattuun tietojärjestelmään, asiakirjan tai muun tallenteen jäljentäminen sekä teknisen erikoislaitteen käyttäminen Yrityssalaisuuden rikkominen (RL 30:5) Luottamussuhteen (esim. työntekijä, tilintarkastaja) perusteella saadun yrityssalaisuuden oikeudeton ilmaiseminen tai käyttäminen Tarkoituksena hankkia taloudellista hyötyä tai vahingoittaa toista (huom. ei edellytetä hyödyn tai vahingon syntymistä) Salassapitoaika kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisestä Ero yritysvakoiluun: tieto saatu luvallisesti

6 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö (RL 30:6) Rikoksella saatujen yrityssalaisuuksien hyödyntäminen käyttämällä niitä itse tai myymällä niitä edelleen Tekijä ei ole itse syyllistynyt yritysvakoiluun tai yrityssalaisuuden rikkomiseen Salassapitorikos (RL 38:1) Salassa pidettävän seikan paljastaminen tai sen käyttäminen omaksi tai toisen hyödyksi Tieto saatu aseman, toimen tai tehtävän suorittamisen perusteella Salassapitovelvollisuus perustuu lakiin, asetukseen tai viranomaisen lain nojalla antamaan määräykseen Mikäli rikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, kyseessä on salassapitorikkomus (RL 38:2) Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa SopMenL koskee nimenomaisesti elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita (myös muut kuin luonnolliset henkilöt) Merkitystä erityisesti silloin, kun teko ei ole rikoslain perusteella rangaistava (esim. liikesalaisuuden oikeudeton hankkiminen tai ilmaiseminen: tekotapoja ei rajattu, kuten yritysvakoilussa) Mikäli kyseessä ei ole rangaistava teko, yrityssalaisuuden haltija voi hakea loukkaavan toiminnan kieltämistä markkinaoikeudessa Huom. SopMenL 1 :n yleislauseke: Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä => voi soveltua lähinnä karkeissa väärinkäyttötilanteissa Työsopimuslaki Lojaliteettivelvoite: työntekijän on vältettävä toiminnassaan kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa (TSL 3:1) Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajansa ammatti ja liikesalaisuuksia (TSL 3:4) Salassapitoaika rajoittuu työsuhteeseen, paitsi jos tiedot on saatu oikeudettomasti, jolloin kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen Liikesalaisuuden ilmaissut tai sitä käyttänyt on velvollinen korvaamaan työnantajalleen aiheuttamansa vahingon Työntekijän ohella vastuussa myös tiedon vastaanottaja, jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää työntekijän menettelyn oikeudettomuudesta 6

Kilpailevan toiminnan kielto

Kilpailevan toiminnan kielto Vesa Komulainen Kilpailevan toiminnan kielto 1. Johdanto Työsopimuslain 3 luvun 3 :n 1 momentin mukaan (1.6.2001 voimaan tullut työsopimuslaki 26.1.2001/55) työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

Tuija Männistö TILITOIMISTON JA KIRJANPITÄJÄN OIKEUDELLINEN VASTUU. Liiketalouden koulutusohjelma yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011

Tuija Männistö TILITOIMISTON JA KIRJANPITÄJÄN OIKEUDELLINEN VASTUU. Liiketalouden koulutusohjelma yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011 Tuija Männistö TILITOIMISTON JA KIRJANPITÄJÄN OIKEUDELLINEN VASTUU Liiketalouden koulutusohjelma yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTON JA KIRJANPITÄJÄN OIKEUDELLINEN VASTUU Männistö,

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa?

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Käytännön tietoturvallisuusopas PK-yrityksille Uudistettu laitos Teollisuus ja Työnantajat 3 010 1101001010011 010010111010001 4 Sisällysluettelo SAATTEEKSI 6

Lisätiedot

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan Jussi Heiskanen Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan 1. Johdanto Työsuhteen aikana työntekijän kielto harjoittaa kilpailevaa toimintaa on osa työntekijän lojaliteettivelvollisuutta.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Sisältö Hyvä hallintotapa Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen hallitus Hyvän hallinnon periaatteet

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Oikotie Oy Töölönlahdenkatu 00100 Helsinki puh. 09-1221 www.oikotie.fi/tyopaikat

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Esitykseen sisältyy ehdotus luottotietolaiksi. Laki olisi luottotietotoimintaa ja luottotietojen käsittelyä kattavasti sääntelevä

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.12.2010 10/0995/2 1 (5) Diaarinumero 00785/10/1203 Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Valittaja Teemu Välimäki, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot