4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä"

Transkriptio

1 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla on oikeus, ja missä ei, tehdä itsenäisiä ja yhtiötä sitovia päätöksiä. Päätettävät asiat on voitu määritellä johtajasopimuksessa tai hallituksen työjärjestyksessä taikka nimenomaisella hallituksen päätöksellä. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla maininta siitä, että toimitusjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus. Yhtiön nimen kirjoittaminen ja oikeus päättää yhtiön asioista sekoittuvat usein toisiinsa. Kyse on kuitenkin eri asioista, edustusvallasta ja toimivallasta sekä toisaalta päätäntävallasta. Olennaista on se, kuka saa tehdä päätökset yhtiön sisällä. Ulkopuolisen kannalta tärkeää on puolestaan se, että hän voi luottaa, että yhtiötä on edustettu oikein esimerkiksi sopimusta allekirjoitettaessa. Toimitusjohtajien ja hallituksen käsitykset eroavat merkittävästi yhtiöiden välillä. Liian monta kertaa kuvitellaan ja ajatellaan, miten asiat ovat eikä asioita määritellä eikä selvitellä tarpeeksi etukäteen. Parasta olisi sopia tai päättää asiat ja varmistaa, että toimitusjohtaja tietää, mihin hänellä on valtaa ja mihin ei. Silloin toimitusjohtajankaan ei tarvitse arvailla. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä Toimitusjohtaja on yhtiöoikeudellinen orgaani osakeyhtiössä, mikä tarkoittaa sitä, että laki määrittää toimitusjohtajan valtaa aika pitkälti. Kyse on kuitenkin pitkälti tahdonval- Elokuu 2012 Toimitusjohtajan valta ja asema

2 taisesta oikeudesta, josta voidaan sopia ja määrätä toisin. Ja käytännössä siitä pitäisikin sopia erikseen ja tarkemmin. Toimitusjohtaja ei ole suoraan yhtiön johdon eli hallituksen valvonnan alaisena eikä hän siksi voi olla työsuhteessa yhtiöön. Tämä kertoo jo jotain toimitusjohtajan vallasta ja asemasta osakeyhtiössä. Toimitusjohtajaan sovelletaankin monilta osin vastaavia säännöksiä kuin yhtiön hallituksen jäseniin. Toimitusjohtajalla on asemaan perustuva edustamisoikeus, joka lisäksi tarkentuu mahdollisesti yhtiöjärjestykseen otetun määräyksen perusteella. Osakeyhtiölaissa yhtiön edustajalla tarkoitetaan muun muassa toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajalla on osakeyhtiölakiin perustuva oikeus edustaa yhtiötä sellaisessa asiassa, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä. Tätä oikeutta kutsutaan toimitusjohtajan yleistoimivallaksi. Toimitusjohtajan oikeudet ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa seuraavasti: osakeyhtiölakiin perustuva oikeus edustaa yhtiötä sellaisessa asiassa, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä, eli yleistoimivalta: vastaa yhtiön juoksevasta hallinnasta eli vastaa yhtiön päivittäisestä liiketoiminnasta kuten liiketoiminnan johtamisesta, asiakassopimusten solmimisesta sekä huolehtii yhtiön ylempien toimielinten päätösten täytäntöönpanosta. Poikkeuksena yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavalliset tai laajakantoiset toimet: toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa, hallitukselle annettava tieto toteutuneista toimista valvontavalta yhtiön henkilökuntaa ja alaisiaan koskien: passiivinen valvonta sekä huolehtiminen siitä, että yhtiö toimii lainsäädännön, viranomaisten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiötä sitovien päätösten ja sopimusten edellyttämällä tavalla oikeus vaatia hallituksen koollekutsumista sekä pääsääntöisesti oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa Hallitustyö Elokuu 2012

3 oikeus saada eriävä mielipiteensä kirjatuksi hallituksen kokouksen pöytäkirjaan oikeus ja kelpoisuus ottaa vastaan yhtiötä koskeva haaste tai tiedoksianto riippumatta siitä, sisältyvätkö ne toimitusjohtajan edustusvallan piiriin kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätöksen allekirjoitus Muita osakeyhtiölain mukaisia toimitusjohtajan velvollisuuksia ja tehtäviä: velvollinen antamaan hallitukselle ja sen jäsenelle tietoja juoksevasta hallinnosta velvollisuus antaa hallitustyöskentelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja selonteot koko hallituksen lisäksi myös yksittäiselle hallituksen jäsenelle toimittava huolellisesti ja edistettävä yhtiön etua vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen, ja että yhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty velvollisuus huolehtia osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, niiden allekirjoittamisesta ja rekisteröitäväksi toimittamisesta tilintarkastuksessa avustaminen vaitiolovelvollisuus ja kilpailurajoitussäännökset vastuuasema voi realisoitua, yleistoimivalta, juoksevat asiat, kirjanpito korvausvelvollisuus korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhtiölle korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle korvattava toimet, jotka on tehty lähipiiriin kuuluvan eduksi yhtiön kustannuksella Käytännössä toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa eli vastaa yhtiön päivittäisestä liiketoiminnasta kuten liiketoiminnan johtamisesta, asiakassopimusten solmimisesta sekä huolehtii yhtiön ylempien toimielinten eli hallituksen ja yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai halli- Elokuu 2012 Toimitusjohtajan valta ja asema

4 tuksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toteutuneista toimista. Toimitusjohtajalle kuuluu myös valvontavalta yhtiön henkilökuntaa ja alaisiaan koskien. Toimitusjohtajan valvontavalta kattaa passiivisen valvonnan lisäksi huolehtimisen siitä, että yhtiö toimii lainsäädännön, viranomaisten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiötä sitovien päätösten ja sopimusten edellyttämällä tavalla. Toimitusjohtajan valtaan kuuluu myös oikeus vaatia hallituksen koollekutsumista sekä pääsääntöisesti oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikkei hän olisi hallituksen jäsen. Toimitusjohtajalla on myös oikeus saada eriävä mielipiteensä kirjatuksi hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Käytännön elämässä toimitusjohtaja toimii usein myös hallituksen jäsenenä. Näin ollen toimitusjohtaja saattaa joissain tilanteissa olla esteellinen osallistumaan hallituksen kokoukseen. Toimitusjohtajalla on myös oikeus ja kelpoisuus ottaa vastaan yhtiötä koskeva haaste tai tiedoksianto riippumatta siitä, sisältyvätkö ne toimitusjohtajan edustusvallan piiriin. Kaikki toimitusjohtajan oikeudet koskevat pääsääntöisesti myös toimitusjohtajan sijaista. 3. Nimen kirjoittaminen ja prokura Mikäli toimitusjohtajalle on annettu osakeyhtiölain mukainen oikeus edustaa yhtiötä tai edustaa yhtiötä kaupparekisteriin merkityn prokuran nojalla, toimitusjohtajan edustusvalta määräytyy sekä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen että prokuran perusteella. Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määritellä, kenellä on oikeus kirjoittaa yhtiön nimi. Jos mitään ei ole määritelty, vain koko hallitus voi kirjoittaa yhtiön nimen. Usein määritellään, että yhtiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja yksi jäsen yhdessä tai esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Kuten edellä on todettu, toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä sellaisessa asiassa, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä. Toimitusjohtajan nimenkirjoitus Hallitustyö Elokuu 2012

5 oikeus rajoittuukin siis pääsääntöisesti vain juoksevan hallinnon asioiden hoitamiseen. Vain erityistilanteissa, jolloin yhtiön etu sitä vaatii, ja jolloin hallituksen päätöksen odottaminen olisi yhtiölle vahingollista, voi toimitusjohtaja ottaa ohjat käsiinsä. Asemansa puolesta toimitusjohtaja on kuitenkin kelpoinen edustamaan yhtiötä muun muassa muutosilmoitusten tekemisessä kaupparekisteriin ja tilinpäätöksen allekirjoittamisessa. Hallitus voi luonnollisesti erikseen ja nimenomaisella päätöksellään valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan esimerkiksi jonkin merkittävän sopimuksen. Tästä on syytä tehdä nimenomainen päätös, jossa on mainittu tarkasti valtuutuksen sisältö. Joissakin tapauksissa esimerkiksi pankin kanssa asioitaessa sopimuskumppani haluaa nähdä hallituksen päätöksen. Prokuralla tarkoitetaan erityistä kaupallista ja kaupparekisteriin merkittyä valtuutusta, jonka tuottama kelpoisuus määrätään laissa. Prokura on yleisvaltuutus, joka kattaa nimenkirjoitusoikeuden sekä vallan edustaa prokuran antanutta liikkeen harjoittamista koskevissa kysymyksissä. Tämä oikeus kattaa juoksevan hallinnon lisäksi liikkeen harjoittamisen ja yrityksen toiminnan kannalta laajakantoisemmatkin asiat. Kaupparekisteri-ilmoitusten antaminen ja tilinpäätöksen allekirjoittaminen on kuitenkin rajattu prokuran ulkopuolelle. Prokuran voi antaa kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja, joka määritelmänä kattaa myös osakeyhtiön. Prokura tulee ilmoittaa kaupparekisteriin kirjattavaksi. Osakeyhtiössä prokuran voi antaa vain hallitus, joka voi milloin tahansa sen myös peruuttaa. Prokuristi saa prokuralla edustusvallan, mutta prokura ei itsessään tuota prokuristille toimivaltaa. Toimivalta perustuu prokuristin asemaan organisaatiossa, esimerkiksi toimitusjohtajan asemaan, taikka yhtiön elinten tai toimihenkilöiden päätöksiin. Elokuu 2012 Toimitusjohtajan valta ja asema

6 4. Toimitusjohtajan valta ja velvollisuudet osakeyhtiölaissa Vaikka toimitusjohtajalla on suhteellisen vapaat kädet päättää yhtiön juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista hallituksen antamien suuntaviivojen ja ohjeiden sekä hallituksen päättämän strategian mukaisesti, on hän kuitenkin velvollinen antamaan hallitukselle ja sen jäsenelle tietoja juoksevasta hallinnosta. Toimitusjohtajalla on velvollisuus antaa hallitustyöskentelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja selonteot koko hallituksen lisäksi myös yksittäiselle hallituksen jäsenelle. Toimitusjohtajan on toimittava huolellisesti ja edistettävä yhtiön etua. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu yhtiön juoksevien asioiden hoitaminen. Hän vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen, ja että yhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on muun muassa velvollisuus huolehtia osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, niiden allekirjoittamisesta ja rekisteröitäväksi toimittamisesta sekä avustettava tarpeen mukaan tilintarkastuksessa tilintarkastajan tarpeiden mukaan. Toimitusjohtajalla on myös oikeus ja velvollisuus tehdä, tai valtuuttaa joku toinen henkilö tekemään, yhtiötä koskeva muutosilmoitus kaupparekisteriin. Toimitusjohtajaa koskee vaitiolovelvollisuus ja kilpailurajoitussäännökset samassa laajuudessa kuin hallituksen jäseniä. Vastuukysymysten realisoituessa toimitusjohtaja on usein se, joka joutuu vastuuseen yhtiön toiminnasta joko yksin tai yhdessä joidenkin muiden henkilöiden kanssa. Vastuuasemaa selittää toimitusjohtajan vastuu yhtiön juoksevasta hallinnosta ja vastuu yhtiön kirjanpidosta. Toimitusjohtajan laajan aseman vuoksi hän on useimmiten tavalla tai toisella osallinen yhtiön kannalta vahingolliseen toimeen tai laiminlyöntiin. Käytännössä, jos hallitus joutuu vastuuseen jostain, myös toimitusjohtaja joutuu vastuuseen Hallitustyö Elokuu 2012

7 5. Toimitusjohtajan vallan määrittely yhtiöjärjestyksessä Toimitusjohtajalla on asemaan perustuva edustamisoikeus, joka perustuu osakeyhtiölakiin. Toimitusjohtajan valtaa ja asemaa voidaan vahvistaa yhtiöjärjestysmääräyksellä. Hallitus ei voi peruuttaa osakeyhtiölain mukaiseen asemaan perustuvaa edustamisoikeutta toimitusjohtajalta muulla tavoin, kuin poistamalla ko. henkilön toimitusjohtajan asemasta. 6. Toimitusjohtajan vallasta tehtävät päätökset hallituksessa ja toimitusjohtajan vallasta sopiminen hallituksen kanssa Yleistoimivaltansa mukaan toimitusjohtaja hoitaa osakeyhtiölain mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Näin ollen toimitusjohtajan on viime kädessä toimittava hallituksen tahdon mukaan ja myös informoitava hallitusta hallintoon liittyvistä asioista, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yleistoimivaltansa ylittäviin toimiin, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Yhtiön kannalta äärimmäisissä ja yllättävissä tapauksissa, jossa valtuutuksen saaminen ei ole mahdollista, on toimitusjohtajalla oikeus ylittää yleistoimivaltansa ja ryhtyä toiminnan laatu ja laajuus huomioiden epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin. Edellytyksenä tälle on kuitenkin se, että yhtiön etu vaatii välittömiä toimia. Toimitusjohtajan on kuitenkin viipymättä informoitava hallitusta toimivaltansa ylittävistä toimista. Osakeyhtiölain mukaan hallitus voi kuitenkin yksittäistapauksessa tai yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa silloinkin, kun yhtiöllä on toimitusjohtaja tai halutessaan saattaa asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Käytännössä hallitus sopii toimitusjohtajan kanssa toimitusjohtajan vallasta ja oikeuksista johtajasopimuksessa. Jos toimitusjohtajasta tulee myös yhtiön osakas, osakassopimuksessa sovitaan mitä toimitusjohtaja saa tai pikemminkin ei saa tehdä ilman hallituksen tai tiettyjen osakkaiden Elokuu 2012 Toimitusjohtajan valta ja asema

8 päätöksiä. Lisäksi hallitus voi tehdä päätöksen, joka määrittää tarkemmin toimitusjohtajan valtaa ja asemaa. Suositus on, että toimitusjohtajan valta ja oikeudet selvennetään kirjallisesti ja mahdollisimman yksiselitteisesti. 7. Toimitusjohtajan vallan väärinkäytökset, reagointi ja seuraukset Toimitusjohtajan ja hallituksen välillä tulee vallita luottamus. Jos luottamus menetetään mistä syystä tahansa, toimitusjohtaja saa yleensä lähteä yhtiöstä tai päättää lähteä yhtiöstä. Toimitusjohtajan on osakeyhtiölain mukaan korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhtiölle. Toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Korvausvelvollisuus koskee myös toimitusjohtajan toimia, jotka on tehty lähipiiriin kuuluvan eduksi yhtiön kustannuksella. Käytännössä, jos toimitusjohtaja käyttää hänelle kuulumatonta valtaa, toimitusjohtaja erotetaan. Yleensä vahingonkorvauksia vaaditaan vain silloin, kun vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella ja yleensä rikostapauksissa Hallitustyö Elokuu 2012

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Jukka Hänninen Kuljetus Tmi VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä Jukka Hänninen

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE 1 SISÄLLYSLUETTELO I OSA: TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMINTA... 3 1 SÄÄNNÖT... 3 1.1 HAKEMUS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI (OHJE)... 3 1.2 MALLISÄÄNNÖT (OHJE)... 4 1.2.1

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot