Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan"

Transkriptio

1 Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan mikä muuttuu muuttuuko mikään? Tomas Lindholm Roschier Holmberg

2 Sisältö 2 Tehtävien ja vastuun ilmeneminen uudessa laissa Lojaliteettivelvollisuus Yhdenvertaisuusperiaate Business Judgment Rule Hallituksen velvollisuudet muita kuin omistajia kohtaan Suhde omistajiin Hallituksen työskentelytapa - corporate governance Hallituksen vastuukysymykset

3 Tehtävien ja vastuun ilmeneminen uudessa laissa 3 Hallituksen yleiset tehtävät (6:2 ) Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. organisointivelvollisuus valvontavelvollisuus vastaa vanhaa lakia

4 uudessa laissa 4 Toimitusjohtajan yleiset tehtävät (6:17 ) Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). vastaa vanhaa lakia Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. velvollisuus kirjattu lakiin, vastaa vanhan lain mukaista tulkintaa

5 uudessa laissa 5 Tehtävien siirtäminen (6:7 ) Hallitus voi yksittäistapauksessa tai yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa silloinkin, kun yhtiöllä on toimitusjohtaja. Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi. säännös vastaa vanhan lain mukaista tulkintaa (huom. ainoastaan yleistoimivaltaan kuuluvia asioita) vastuu siirtyy päätöksentekijälle tehtävien siirto ei pääsääntöisesti vaikuta kelpoisuuteen edustaa yhtiötä

6 uudessa laissa 6 Johdon yleinen velvollisuus (1:8 ) Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. velvollisuus toimia huolellisesti (huolellisuusvelvollisuus) hallituksen jäsenyyttä pidetään asiamiessuhteena huolellisuuden mittapuu on objektiivinen velvollisuus toimia yhtiön edun mukaisesti (lojaliteettivelvollisuus, ks. jäljempänä) Business judgment rule periaate (ks. jäljempänä) kirjattu lain perusteluihin

7 uudessa laissa 7 Toiminnan tarkoitus (1:5 ) Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. voiton tuottamista tarkastellaan pitkällä tähtäyksellä ja kokonaisuusarviointina huom. yhteiskuntavastuu / CSR (ks. jäljempänä)

8 uudessa laissa 8 Yhdenvertaisuus (1:7 ) Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle, tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. velvollisuus kohdella kaikkia osakkeenomistajia tasapuolisesti (yhdenvertaisuusperiaate, ks. jäljempänä)

9 uudessa laissa 9 Hallituksen jäsenen esteellisyys (6:4 ) Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. varsinainen esteellisyys on edelleen suppea (vrt. lojaliteettikonfliktiin jäljempänä)

10 uudessa laissa 10 Yleisarvio uuden lain vaikutuksista hallituksen rooliin Hallituksen toimivaltaa, tehtäviä ja vastuuta koskeva sääntely vastaavat kaikilta olennaisilta osin vanhaa lakia ja sen nykyistä tulkintaa (- erot yksityiskohdissa) Useat vanhaa lakia koskevat tulkinnat ja yleiset periaatteet kirjoitettua lakia uudessa osakeyhtiölaissa

11 Eräitä keskeisiä periaatteita 11 Lojaliteettivelvollisuus Hallituksen jäsenen on toimittava yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti (lojaaliteettivelvollisuus) yhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa sen osakkeenomistajille (yhtiön etu = yhtiön arvon nousu) velvollisuus kohdistuu yhtiöön ja sen kaikkiin osakkeenomistajiin (omistajakollektiivi), ei yksittäiseen osakkeenomistajaan saattaa tietyissä tilanteissa (esim. fuusiovastike, ostotarjous) kohdistua suoraan osakkeenomistajiin hallituksen jäsenen on toimittava ilman eturistiriitaa / sivuvaikutteista vapaana varsinaiset esteellisyystilanteet (OYL 6:4) eturistiriita yhtiön kanssa (lojaliteettikonflikti)

12 keskeisiä periaatteita 12 Yhdenvertaisuusperiaate Hallituksen jäsen on velvollinen kohtelemaan kaikkia osakkeenomistajia yhdenvertaisesti (yhdenvertaisuusperiaate) hallituksen jäsen ei ole yksittäisen osakkeenomistajan edustaja (vrt. lojaliteettiperiaate) vähemmistöosakkeenomistajat ovat hallituksen erityisen suojelun kohteena (syrjintäkielto)

13 keskeisiä periaatteita 13 Business Judgment Rule käsite kehittynyt USA:ssa kirjattu lain perusteluihin (HE 109/2005) lähtee siitä, että riskinotto on tunnusomaista liiketoiminnalle virheelliset päätökset eivät sinänsä aiheuta vastuuta edellyttäen, että hallitus on hankkinut riittävät taustatiedot päätöksentekonsa pohjaksi rationaalisesti arvioinut eri toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia tehnyt päätöksensä vilpittömästi yhtiön etua tavoitellen (lojaliteettiperiaate) ja huolellisen harkinnan (huolellisuusvelvollisuus) seurauksena huolehdittava pöytäkirjaamisesta tai muusta dokumentoimisesta päätöksenteon yhteydessä, jotta Business Judgment Rulen mukainen toiminta on jälkikäteen todennettavissa

14 Hallituksen velvollisuudet muita kuin osakkeenomistajia kohtaan 14 Onko hallituksella velvollisuuksia muita kuin osakkeenomistajia kohtaan? osakeyhtiölain mukaan (esim. velkojat) erityislainsäädännön perusteella (työlainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö, kuluttajalainsäädäntö ym.) yhteiskuntavastuu ( CSR )/ stake-holders johdettavissa välillisesti lojaliteettivelvollisuudesta (yhtiön etu) yhtiön toiminnan tarkoitus (voiton tuottaminen pitkällä tähtäimellä ja osakkeen arvon kasvattaminen) voi edellyttää yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen noudattamista sellaisissakin tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei siihen pakota (HE 109/2005)

15 Suhde omistajiin 15 Omistaja käyttää valtaansa yhtiökokouksessa (OYL 5. luku) Yhteydenpito hallituksen ja yksittäisen osakkeenomistajan välillä yhtiökokouksen ulkopuolella missä tilanteissa ja minkälaisia menettelytapoja noudattaen? yhdenvertaisuusperiaate, salassapitovelvollisuus ja sisäpiirisääntely asettavat kehityksen

16 Hallituksen työskentelytapa corporate governance 16 OYL ei sääntele corporate governance -käytäntöjä Suomen koodi (Pörssi / KKK / EK) 2004 koskee Helsingin pörssissä listattuja yhtiöitä perustuu comply or explain periaatteeseen sisältää yhteensä 57 suositusta hallitusta koskevat suositukset 7 36

17 corporate governance 17 HEX-suosituksen pääkohdat suositus 7 hallituksen on laadittava toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys suositus 9 hallituksen on vuosittain arvioitava toimintaansa ja työskentelytapojaan suositus 17 hallituksen jäsenten enemmistön oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden jäsenen oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista suositus hallituksen valiokunnat tarkastusvaliokunta/nimitysvaliokunta/palkitsemisvaliokunta eivät pakollisia, asetettava tarvittaessa koostuvat hallituksen jäsenistä riippumattomuusvaatimus valmistelee ja raportoi hallitukselle

18 corporate governance 18 Hallituksen puheenjohtaja kehittymässä itsenäiseksi toimijaksi johtaa hallituksen työtä vastaa siitä, että hallitusprosessi toimii edustaa hallitusta osakkeenomistajiin ja kolmansiin nähden Hallituksen sihteerin rooli veräjänvartijana korostuu Yhdentyvät pohjoismaiset käytännöt

19 Hallituksen vastuukysymykset 19 Hallitus koetuksella miten toimia? Hallituksella toimintavelvollisuus Hallituksen puheenjohtajalla vetovastuu prosessista Selvitettävä asia; hankittava riittävät taustatiedot Selvitettävä toimintavaihtoehdot ja niiden seuraamukset; arvio eri vaihtoehtojen edullisuudesta tehtävä vain yhtiön / osakkeenomistajakollektiivin lähtökohdista

20 vastuukysymykset 20 Huolehdittava siitä, että riittävä asiantuntemus on käytössä selvityksessä ja toimintavaihtoehtojen arvioinnissa (tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat) Arvioitava myös esim. ovatko hallituksen jäsenistä joku tai jotkut jäävejä tai onko heillä muuten eturistiriitaa liittyykö asiaan sisäpiirikysymyksiä onko tiedottamisvelvollisuus; miten tiedotetaan Menettelytavat tämän mukaisesti Dokumentoitava päätöksenteon perusteet jälkikäteisarviota silmälläpitäen tarvittaessa asiantuntijalausuntojen tai selvitysten tukemana

21 vastuukysymykset 21 Vastuun syntymisen edellytykset Hallituksen jäsenen vastuu Yhtiötä kohtaan (22:1.1) -1:8 :n huolellisuusvelvollisuuden vastaisesti -tahallisesti tai tuottamuksesta Osakkeenomistajaa tai muuta kohtaan (22:1.2) - muuten OYL:ia tai yhtiöjärjestystä rikkoen - tahallisesti tai tuottamuksesta

22 vastuukysymykset 22 Kuka on vastuussa Hallituksen jäsen varajäsen silloin kun varsinaisen sijalla Toimitusjohtaja Vastuu on henkilökohtaista yhteisvastuu vahingonkärsijään nähden jaettu vastuu korvausvelvollisten kesken kokemuksella/erityisosaamisella voi olla merkitystä vastuunjaossa tehtäväjaolla on merkitystä, mutta ei vapauta kokonaan (valvontavelvollisuus, vrt. valiokunnat) Vastuusta vapautuminen poissa / äänestää vastaan / pidättäytyy kuitenkin aktiivisuusvelvoite

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio.

Lisätiedot