Sairaanhoitopiirin rooli kuntouttajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitopiirin rooli kuntouttajana"

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin rooli kuntouttajana Mauri Kallinen Professori, kuntoutusylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter

2 Kuntoutuksen lähtökohta Lääkärin toteama vika, vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toiminnanvajausta

3 Mitä kuntoutuksella tarkoitetaan? kuntoutus= suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa silloin, kun hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja integraatioon ovat sairauden tai muun syyn takia heikentyneet. Se perustuu kuntoutujan ja kuntoutustyöntekijän yhteistyössä laatimaan suunnitelmaan. Kuntoutus sisältää yksilön voimavaroja, toimintakykyä ja hallinnantunnetta lisääviä sekä ympäristön tarjoamia toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä. Työskentelymalli voi olla yksilö- tai ryhmäkohtainen ja siinä käytetään apuna lähiyhteisöjen sosiaalisia verkostoja. Aila Järvikoski 2001.

4 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Sosiaalinen kuntoutus

5 KAAVIOKUVA SUOMALAISESTA KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kuntoutusta tarvitsevat lapset vauvaiästä kouluikään Peruskoulussa tai ammattioppilaitoksessa opiskelevat: vamman tai muun syyn vuoksi erityistä tukea tarvitsevat Kaikki taso 1 TYÖSSÄ KÄYVÄT taso 2 KOKO VÄESTÖ taso 3 Vaikeavammai-set Vajaakuntoiset työnhakijat Työ/ liikennetapaturm. vamm. ja ammattitaut. sairastuneet alle yli 65 v. 65 v. Työkyvyttömät ja työkyvyttömyysuhanalaiset Sotainvalidit ja rintamaveteraanit (Erityis-) neuvolatoiminta Lasten- klinikat Erityisopetus ja kokonaiskuntoutus Oireilevat Vajaakuntoiset Erityispkl:t Erityiskasvatus Erityisoppilaitosten kuntoutus Työpaikkojen TYKYtoiminta, työterveys- huolto terveyskeskus työterveyslääkäri KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ KUNTOUTUS Kelan harkinnanvarainen lääkin- nällinen ja ammatillinen kuntoutus Kelan vajaakuntoisten amma- tillinen kuntoutus Työhallinnon ammatillinen kuntoutus työvoimatoimistot Työvoiman palvelukeskukset Työeläkekuntoutus Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITOIMEN KUNTOUTUSPALVELUT työeläke- laitokset Tapaturmaja liikennevakuutuslakien mukainen kuntoutus Sotainvalidien ja rintamavete- raanien kuntoutus tapaturmaja liikennevakuutuslaitokset Valtiokonttori oppilaan ohjaus ja tuki koulukuraattori koulupsykologi terveydenhoitaja erityisopettaja perusterveydenhuollon kuntoutus erikoissairaanhoidon kuntoutus vammaispalvelut, työ- ja toimintakeskusten palvelut, vanhustenhuolto, päihdehuolto, lastensuojelu ja muut kuntouttavat sosiaalipalvelut alle kouluikäisten lasten kotihoidon tukipalvelut, kehitysvammahuolto PÄÄASIALLINEN VASTUU KUNTOUTUKSESTA KOTIKUNNALLA ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄT Lähde: Järvikoski, STM:n monisteita 98:24, muokannut Eeva Leino 2005

6 Terveydenhuollon kuntoutus (1) Terveydenhuollon kokonaiskustannuksista noin 2% Kuntoutuksen kokonaiskustannuksista 20% Omien kuntoutuspalvelujen lisäksi: muiden kuntoutusta järjestävien tahojen asiakkaiden kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutussuunnitelmien tekeminen, kuntoutuksen koordinointi ja seuranta

7 Terveydenhuollon kuntoutus (2) Erikoissairaanhoidon ja kansanterveystyön toimintana Kuntoutus samansisältöinen sekä kansanterveys- että erikoissairaanhoitolaissa Asetuksella on määritelty tarkemmin lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen sisältöä

8 Lääkinnällinen kuntoutus ja lainsäädäntö Kansanterveyslaki (1972: 14 ). Erikoissairaanhoitolaki (1989: 1 ). Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1991: 3 ). Asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (2004: 1-9 ). Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet (STM:n oppaita 2005:5). Laki Kelan kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksista ( /566).

9 Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja Neuvonta ja ohjaus Kuntoutustutkimus Fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, Fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia ym. Avo- ja laitoskuntoutus Apuvälinepalvelut Sopeutumisvalmennus Kuntoutusohjaus Muut yo. rinnastettavat

10 Kuntoutuksen yhteistyö Laki kuntoutuksen yhteistyöstä (497/2003) ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä Kelan yhteistyötä kuntoutuksessa ja velvoittaa yhteistyöhön eläke- ja vakuutusjärjestelmän kanssa Lääninhallitukset nimeävät sairaanhoitopiireittäin kuntoutuksen alueellisen yhteistyötoimikunnan Kunnissa kuntoutusyhteistyöryhmiä Valtakunnallinen kuntoutusasiainneuvottelukunta (STM:n alaisuudessa)

11 Erikoissairaanhoidon kuntoutustoiminta Kuntoutus ei ole oma erikoisalansa Erikoissairaanhoidossa kuntoutuksen yksiköitä kutsutaan usein kuntoutustutkimusyksiköiksi Kuntoutuspalveluita annetaan myös suoraan eri erikoisaloilta Työnjako erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten välillä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin

12 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjako Perusterveydenhuoltopainotteisuus Kuntoutus sen tahon tai yksikön toimesta, jolla on hoitovastuu Yleisimmät terapiat kuitenkin perusterveydenhuollosta Kuntoutusohjaus ja osa apuvälinepalveluista sekä sopeutumisvalmennus erikoissairaanhoidosta

13 Kuntoutuksen toteuttamistavat Omana toimintana: useilla erikoisaloilla Ostopalveluna Toimia aloitteentekijänä muille toimeenpanijoille ja rahoittajille Erot kuntien tuottamissa kuntoutuspalveluissa ovat suuria

14 Terapiakäytännöt sairaanhoitopiirissä Erikoissairaanhoidossa työskentelevät terapeutit ja erityistyöntekijät ovat erikoistuneet lääketieteellisten erikoisalojensa mukaisesti eri potilasryhmien terapioihin Terapiat ovat osa akuuttivaiheen hoitoa ja kuntoutusta Kuntoutussuunnitelmassa määritellään jatkokuntoutuksen tarpeet ja tavoitteet Vaikeavammaisten kuntoutusvastuu Kelalla

15 Kuntoutusohjaus Kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukeminen ja ohjaaminen sekä kuntoutuspalveluista tiedottaminen Asiakkaan tarpeista lähtevää Linkkinä hoidon ja avopalvelujen välillä Terveydenhuollossa keskitetty sairaanhoitopiirien tehtäväksi Kuntoutusohjaajien työnjako määräytynyt usein sairausryhmäkohtaisesti

16 Kuntoutustutkimus Keskeinen menetelmä ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöllisessä kohdentamisessa. Kiinteä yhteys terveydenhuollon kenttään. Kiinteä yhteys työelämään ja ammatillisen kuntoutuksen toimijoihin. Mahdollistaa kuntoutuksen ja eläkkeiden rahoittajien vuorovaikutuksen. Valtaosa erikoissairaanhoidossa.

17 Kuntoutustutkimus K-S shp:ssa Pkl käynti (lääkäri, sosiaalit., psykol.). Osastojakso (4 päivää, tutkimukset). Kuntoutussuunnitelmapalaveri. Jatkoseuranta lähettävän tahon toimesta.

18 Tapaturmaisesti selkäydinvammautuneen potilaan hoitoketju Keski-Suomen shp:ssä Akuuttihoito ja -kuntoutus Ensihoito ja kuljetus Päivystys poliklinikka TEHO Tapaturma os.20 Kuntoutus os.27 Operat. hoito KYS/KS/Töölö Akuuttivaiheen jälkeinen välitön kuntoutus KÄPYLÄ peruskuntoutusjakso kotiin/asumiskokeiluun Elinikäinen seuranta ja hoito Syvpoliklinikka Kuntoutus os.27 Hoitovastuun siirtäminen perusterveydenhuoltoon

19 Lääkinnällisen kuntoutuksen alueellinen toimintasuunnitelma esh:n ja perusterveydenhuollon välinen sopimus kuntoutuskäytännöistä valmistui v työnjaosta sopiminen

20 Kuntoutusvuodeosastot erikoissairaanhoidossa Vaikeavammaisten potilaiden alkuvaiheen kuntoutus Suunnitelmallista kuntoutusta on vaikea toteuttaa erikoisalojen akuuttiosastoilla Erityisesti aivohalvauspotilaiden ja lonkkamurtumapotilaiden välitön ja tehokas kuntoutus on vaikuttavinta

21 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet Lääkinnällisin perustein todetun toimintavajavuuden korjaukseen tarkoitettuja välineitä ja laitteita, joita vajaakuntoinen tarvitse selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista. Päävastuu apuvälineiden antamisesta ja kustantamisesta on kunnallisella terveydenhuollolla.

22 Apuvälinepalvelujen työnjako Terveydenhuolto: osa hoitoa ja kuntoutusta Sosiaalihuolto: asuminen, osallistuminen Koulutoimi: koulunkäynti Kela: työ, ansiomahdollisuudet, opiskelu Työvoimahallinto: työolojen järjestely Vakuutusyhtiö: tapaturman tai sairauden vaatimat

23 Apuvälineitä Tukilaitteet ja proteesit Liikkumisen apuvälineet Henkilökohtaisen hygienian ja suojan apuvälineet Kodinhoitovälineet Kommunikointi- ja havaitsemisapuvälineet Hoito- ja harjoitusvälineet Asuntojen varusteet ja lisälaitteet

24 Apuvälineet esh: sta vai perusterveydenhuollosta? määräytyy hoitovastuun perusteella erityisasiantuntemusta vaativat apuvälineet esh:sta kalliit apuvälineet esh:ta teknisesti vaativat apuvälineet esh:sta kuulon ja näönhuollon apuvälineet esh:sta kuntoutuksen alueellinen toimintasuunnitelma ja sopimus apuvälinekäytännöistä (Keski- Suomen shp).

25 Apuvälinepalveluprosessi Apuvälineen huolto Apuvälineen tarvearvio Käytön opetus ja seuranta Apuvälineen sovitus Luovutus

26 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden linjaukset ja toimintakäytännöt hoitovastuun mukaan joko tk:sta tai esh:sta kalliit, erityisosaamista vaativat apuvälineet esh:sta kuulon, näön ja keuhkosairauksien osalta poikkeavia käytäntöjä kun potilas vaihtaa asuinkuntaa, apuvälineet siirtyvät maksutta

27 Apuvälinekäytäntöjä K-S shp:ssa Dynaaminen nilkkaortoosi: hoitovastuun mukaan. Pyörätuoli: hoitovastuun perusteella. Sähköpyörätuoli: arviointi ja hankinta keskitetty shp:n apuvälinekeskukseen. Käsipoljentalaite: harrastuksen apuväline. Kelauksen keventäjät: shp:n apuvälinekeskus. Kiinteät kattonosturit: sosiaalitoimesta Henkilönostolaitteet (siirrettävät): hoitovastuun perusteella.

28 Apuvälinekäytäntöjä K-S shp:ssa Ortopediset jalkineet: hoitovastuun perusteella, ei omavastuuta Sääri- ja reisiproteesit ensimmäinen proteesi esh:sta Tukiliivit: tarve pitkäaikainen ja sen käytölle selkeät indikaatiot Restoraattorit (polkulaite): ei pelkästään harjoituslaitteeksi Pelkästään harrastuksen apuvälineitä ei myönnetä

29 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin apuvälinekeskus Osastonhoitaja Apuvälineneuvoja (2) Kommunikaatiokeskus Tikoteekki Kommunikaatiokeskus Tikoteekki (puheterapeutti, toimintaterapeutti, tekninen avustaja)

30 Apuvälinepalvelujen haasteet Ikääntyminen Vaikeavammaisuuden lisääntyminen Avohoitopainotteisuus Tekniikan kehittyminen Alueellisten järjestelmien luominen Kustannusten nousu

31 Nykyisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet monipuolisuus vaikeaselkoisuus päällekkäisyydet kenellä on hoitovastuu hyödynnetäänkö kuntoutuksen osaamista riittävästi terveydenhuollossa? perusterveydenhuollon rajalliset voimavarat kuntoutuksessa

32 Kuntoutuksen tulevaisuus Ikääntyminen Vajaakuntoisuuden lisääntyminen Avohoitopainotteisuus Kustannustietoisuus Lainsäädännön tuki: uusi terveydenhuoltolaki tulossa

33 Kuntoutuksen merkitys korostuu Lääkärin toteama pitkäaikaissairaus työssäkäyvistä vajaalla 40%:lla (Työ ja terveys haastattelu 2003). Muuta kuin ammatillista kuntoutusta koki tarvitsevansa 21% työikäisistä miehistä ja 24% naisista (Terveys 2000 tutkimus). Nykyisessä ammatissa suoriutumista edistävää kuntoutusta tai uudelleenkoulutusta koki tarvitsevansa 15% työikäisistä miehistä ja 22% naisista.

34 Kuntoutustoiminnan organisaatio K-S shp:ssä Konservatiivinen toimialue: neurologia, kuntoutustoiminta, lastentaudit, syöpätaudit, sisätaudit, keuhkosairaudet, ihotaudit Kuntoutustoiminnan vastuualue vakanssia v Kuntoutuksen vastuuyksikkö Fysiatrian vastuuyksikkö Geriatrian vastuuyksikkö Sosiaalityön vastuuyksikkö Kunoutusosasto 27 ja päiväosasto uudeksi vastuuyksiköksi v. 2008

35 Vitapolis Kiinteistöpalvelut Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter Hoiva- ja hoitopalvelut Kuntoutuspalvelut Hyvinvointiteknologia- palvelut Vapaa-aika-, virkistys- matkailu-, ravitsemus-, kunto- ja asumispalvelut *Jyväskylän kaupunki *Jyväskylän maalaiskunta *Muuramen kunta *Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä *Jyväskylän yliopisto *Jyväskylän ammattikorkeakoulu *Jyväskylän koulutuskuntayhtymä *Jyväskylän seudun Dementiayhdistys ry *Kuntoutussäätiö *Kuntokallio-Säätiö *Pohjois-Päijänteen Omaishoitajat ry *Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry *Terveys - ja Sosiaalialan yrittäjät ry *Keski-Suomen Sairaskotisäätiö *Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry *Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Eeva Liukko Toukokuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset: socca@hel.fi waris.instituutti@hel.fi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Terveys ja köyhyys -työryhmä SOSIAALITURVA PÄHKINÄNKUORESSA

Terveys ja köyhyys -työryhmä SOSIAALITURVA PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALITURVA PÄHKINÄNKUORESSA Marja Eronen, Suomen Nivelyhdistys Pirkko Jantunen, Mielenterveyden keskusliitto Pirkko Justander, Invalidiliitto Marjaana Kirjavainen, Suomen Sydänliitto Anu Korhonen, Aivovammaliitto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot