Kuntoutus kohdalleen. Annemari Pättiniemi ft,, kuntoutuksen ohjaaja ja - suunniittelija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutus kohdalleen. Annemari Pättiniemi ft,, kuntoutuksen ohjaaja ja - suunniittelija"

Transkriptio

1 Kuntoutus kohdalleen Annemari Pättiniemi ft,, kuntoutuksen ohjaaja ja - suunniittelija

2 Luennon sisält ltö 1. Kuntoutus 2. Kuntoutusohjaus 3. Kuntoutuksen osa-alueet: alueet: 3.1. LääL ääkinnällisen kuntoutus Kuntoutussuunnitelma 3.2.Sosiaalinen kuntoutus Palveluelusuunnitelma 3.3.Ammatillinen kuntoutus 3.4.Kasvatuksellinen kuntoutus

3 Kuntoutus Kuntoutustoiminnan perusarvoina on pidetty onnellisuutta, vapautta ja oikeudenmukaisuutta (Dougherty 1991). Näistä ensimmäinen inen merkitsee pyrkimystä kivun, kärsimyksen ja toivottomuuden vähentv hentämiseen ja vastaavasti fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin, onnellisuuden ja elämisen laadun lisää ääntymiseen. Toinen sisält ltää velvollisuuden kunnioittaa kuntoutujan autonomiaa, subjektiutta ja valinnan mahdollisuuksia. Kolmas merkitsee kuntoutusta tarvitsevien samanveroista mahdollisuutta saada kuntoutusta.(järvikoski 1994,1)

4 Kuntoutusohjaus Kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen h läheistensl heistensä tukemista, neuvontaa ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Se on myös s konkreettisia toimia kuntoutumisen rakenteellisten esteiden poistamiseksi siten, että turvataan kuntoutusprosessin tarkoituksenmukainen eteneminen ja lisätää ään n vajaakuntoisen henkilön n mahdollisuuksia mahdollisimman itsenäiseen iseen elämänhallintaan. Kuntoutusohjaus poikkeaa lähestymistavaltaan l perinteisestä lääketieteen ja hoitotyön n työskentelytavasta. Asiakkaan tietojen hankinnassa ei käytetk ytetä diagnosointia eikä testausta. Toiminnan tavoitteena on kuntoutujan elämänhallinnan saavuttaminen ja oman elämäns nsä subjektina toimiminen. Kuntoutusohjaustyöss ssä on nähtn htävissä neuvova, opastava ja informoiva työote, joka antaa mahdollisuuden kuntoutuvan henkilön elämäntilanteen hahmotukseen ja sitä kautta yksilön n valintojen ja toimintatapojen parempaan ymmärrykseen. (Holma 2003.)

5 Nimikkeitä ja painotuksia Palveluohjaus Kuntoutusluotsaus Kuntoutusneuvonta Kuntoutuksen ohjaus

6 Kuntoutus ja Kuntoutusohjaus jaetaan neljää ään n osioon: Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Sosiaalinen kuntoutus Kasvatuksellinen kuntoutus

7 Kuntoutusohjaus sisält ltää: Arviointi ja suunnittelu Kuntoutumista tukeva ohjaus ja neuvonta Elinympärist ristössä selviytymisen tukeminen Apuvälinepalvelut Koordinointi ja yhteistyöteht tehtävät Asiakkaan kuntoutuksen koordinointi

8 Lääkinnällistä kuntoutusta ohjaavia lakeja: - Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista: 9 Vaikeavammaisten lääl ääkinnällinen kuntoutus - Tapaturma- ja liikennevakuutuslaki, Työntekij ntekijäin in eläkelaki - Kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki: Asetus lääl ääkinnällisestä kuntoutuksesta - Terveydenhuoltolaki : 29 Lääkinnällinen kuntoutus

9 Terveydenhuoltolaki ( /1326, voimassa alkaen ) 29 Lääkinnällinen kuntoutus Tavoite: Kuntoutuksen keinoin tähdt hdätään n ihmisen toimintakyvyn ja työkyvyn paranemiseen ja säilymiseen s ja mahdollisimman itsenäiseen iseen selviytymiseen elämän n eri tilanteissa. (Terveydenhuoltolaki, lääkinnällinen kuntoutus)

10 29 Lääkinnällinen kuntoutus: Terveydenhuoltolaki ( /1326, voimassa alkaen ) Lakiuudistus tavoitteli kuntoutuksen uudelleen kohdentumista Kuntoutuksen ohjautumisen ja varhaisen kuntoutuksen käynnistyksen tehostamista Kuntoutuksen järjestj rjestämisvastuun ja koordinaation selkeyttämiseen

11 Terveydenhuoltolakiin perustuvan lääl ääkinnällisen kuntoutuksen keinoja: kuntoutumista ja kuntoutuspalveluita koskeva kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus potilaan toiminta ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetää ään n potilaan kuntoutusmahdollisuuksia

12 Muita keinoja: toimintakykyn parantamiseen ja ylläpit pitämiseen tähtäävät t terapiat: ft. tt, pt, nepsy ja muut tarvittavat kuntoutumista edistävät t toimenpiteet apv-palvelut palvelut: : tarpeen määm äärittely, sovitus, opetus, seuranta, huolto sopeutumisvalmennukset ovat kuntoutujan ja omaisten ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessj lkeisessä elämäntilanteessa kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa

13 Kuntoutussuunnitelma Kuntoutus perustuu kuntoutujan ja kuntouttajan yhteisesti laatimaan suunnitelmaan ja jatkuvaan prosessin arviointiin. Kuntoutus sisält ltää yksilön voimavaroja, toimintakykyä ja hallinnan tunnetta lisää ääviä sekä ympärist ristön n tarjoamia toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä.. Kuntoutus voi perustua sekä yksilö- että ryhmäkohtaiseen työskentelyyn, ja siinä käytetään n hyväksi lähiyhteisl hiyhteisöjen sosiaalisia verkostoja.(järvikoski rvikoski ja HärkH rkäpääää 1995,21)

14 Lakitaustaa Terveydenhuoltolaki 24 sairaanhoito Hoidon ja kuntoutuksen toteutukselle on tarvittaessa laadittava hoito- ja kuntoutussuunnitelma siten kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain :ssä säädetään Terveydenhuoltolaki 29 lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisält ltö on määm ääriteltävä kirjallisessa yksilöllisess llisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhteyshenkilön. n. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista /566 Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 9 9 Vaikeavammaisen lääl ääkinnällinen kuntoutus tulee perustua kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksiköss ssä kuntoutujan taikka hänen h omaisensa tai muun läheisensä kanssa vähintv hintään n yhdeksi ja enintää ään n kolmeksi vuodeksi. Tapaturma- ja liikennevakuutuslaki

15 Kuntoutussuunnitelman sisält ltö: 1. Kuntoutustarpeen peruste 2. Kuntoutukselle asetetut tavoitteet 3. Suunnitellut toimenpiteet 4. Suunnitelman aikataulu 5. Vastuuseen ja sopimuksellisuuteen liittyvät t kysymykset 6. Kuntoutusprosessin seuranta 7. Kuntoutustyöntekij ntekijän n ja kuntoutujan allekirjoitus Muista! Yhdyshenkilön n kirjaaminen suunnitelmaan

16 Sosiaalinen kuntoutus Elinolojen kehittäminen: (Kunnan esteettömyysasiamies) Palvelujen kehittäminen Vammaiselle tarkoitetut palvelut (Velvollisuus järjestj rjestää) Tulkkipalvelut Palveluasuminen= asunto ja siihen liittyvät t palvelut Asunnonmuutostyöt Määrärahojen rahojen puitteissa: * kuntoutusohjaus *sopeutumisvalmennus *henk.kohtainen avustaja *pt-toiminnoissatoiminnoissa tarvittavat välineet, v koneet ja laitteet *vaate/ erityisravintokustannukset ~ Tutkimukset

17 Sosiaalinen kuntoutus Lastensuojelu Päihdehuolto Kehitysvammahuolto

18 Palvelusuunnitelman sisält ltö asiakkaan yksilölliset lliset olosuhteet erityistarpeet riittävän n yksilöity ity kuvaus palvelujen toteutuksesta palvelusuunnitelman laatijat milloin laadittu ja koska / missä olosuhteissa sitä tarkistetaan asiakkaan diagnoosi ja apuvälineet asiakkaan toimintakyky sekä avuntarve päivittp ivittäisissä toiminnoissa asiakkaan elämäntilanne ja sen merkitys palveluntarpeeseen asiakkaan sosiaalinen verkosto sekä tämän n hetkiset palvelut asiakkaan oma käsitys k palveluiden tarpeesta ja niiden toteuttamisesta = oma tahto

19 Ammatillinen kuntoutus Työvoimahallinto ~Ammatinvalinnanohjaus (ohjausta koulutuksen, ammatin, ammatinvaihdon, ihdon, soveltuvuuden,edellytysten) ~Koulutukseen ohjaaminen ~Työvoimakoulutus (työvoimahallinnon koulutukset tuottaa työmarkkinoiden kysymää työvoimaa, työammatiin johtavaa, tutk.. mahd.) ~Ammatinvalinnanohjauksen ja työhönsijoituksen tukitoimenpiteet * terveydentilan tutkiminen ( tutkitaan terveydentilaa suhteessa työhön) * kuntoutustutkimukset (tutkitaan työ ja toimintakykyä,, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia) * asiantuntujakonsultaatiot * työkokeilut työpaikoilla (tutkitaan työedellytyksi edellytyksiä ja kuntoa, selkeyttää tavoitteita) * koulutuskokeilut * yhdistettyjä työ- ja koulutuskokeilut * työhönvalmennus (työklinikkaolosuhteet tai sen järj. j muissa paikoissa) * työolosuhteiden järjestelytuki j (auttaa työhönsijoittumista tai säilymistä avoimille markkinoille) ~Kuntoutuksen asiakasyhteistyö

20 Ammatillinen kuntoutus Kela (lisäksi) ~ elinkeinoapu = avustus tai laina elinkeinon tai ammatinharjoittamisen tukemiseen ~vaikeavammaiselle tarvittavat apuvälineet työhön tai opiskeluun ~perus-,, jatko-,, tai uudelleenkoulutus ja näiden n edellytyksenä oleva peruskoulutus ~laina/ avustus koneisiin ~ työkyky kykyä ylläpit pitävä ja parantava koulutus = TYK ~ Aslak= ammatillisesti syvennetty kuntoutus

21 Kasvatuksellinen kuntoutus Kasvatuksellinen kuntoutus viittaa ensisijaisesti vammaisen tai vajaakuntoisen lapsen kasvatukseen ja koulutukseen sekä niiden edellyttämiin erityisjärjestelyihin. rjestelyihin. Erityistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevan lapsen kuntoutuksen yhteensovittamiseksi laaditaan lapselle kuntoutussuunnitelma yhteistyöss ssä lapsen vanhempien ja tarpeen mukaan kunnan sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa.oppilaalle tulee järjestj rjestää henkilökohtainen kohtainen opetuksen järjestj rjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Turku 26.5.2014 Hanna-Mari Hanhiala sosiaaliturvasuunnittelija Lihastautiliitto ry PALVELUSUUNNITELMA JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin rooli kuntouttajana

Sairaanhoitopiirin rooli kuntouttajana Sairaanhoitopiirin rooli kuntouttajana Mauri Kallinen Professori, kuntoutusylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter 28.6.2008 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VIHDIN KUNTA Pertu 11.10.2006 Listaliite c Kh 8.1.2007 Oheismateriaali f Kv 29.1.2007 Kv liite 2 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vammaisneuvosto 2006 1 JOHDANTO. 2 JOHDANTO...2 OHJELMAN TAVOITTEET...3 1. TIETOISUUDEN

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Kuntoutussymposium 7.11.2013 Tampere Sinikka Reito 3.11.2013

Kuntoutussymposium 7.11.2013 Tampere Sinikka Reito 3.11.2013 Kuntoutussymposium Tampere Sinikka Reito Tarkastelunäkökulma perusterveydenhuolto maalaiskaupunkiympäristö ja maalaismaisemat kokemusta kerääntynyt 90-luvun alusta perusterveydenhuollossa työskentelyssä

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio

Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio Heikki Suoyrjö LT, toiminta-aluejohtaja SeKS Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry 30.10.2013 1 Mitä on? Suunnitelmallista ja monialaista toimintaa,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Alueelliset apuvälinepalvelut Satakunnassa Toimintakäsikirja

Alueelliset apuvälinepalvelut Satakunnassa Toimintakäsikirja Toimintakäsikirja Versio 3.1 Huhtikuu 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Yhdenvertaisuuden periaate kuntien apuvälinepalveluissa... 4 1.2. Potilaan oikeudet... 4 1.3. Apuvälinepalvelujen resursointi...

Lisätiedot