Ilpo Lehtonen Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio TYÖNOHJAUKSEN MALLINTAMINEN PELASTUSTOIMINNAN JA ENSIHOIDON HENKILÖSTÖLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilpo Lehtonen 29.1.2015 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio TYÖNOHJAUKSEN MALLINTAMINEN PELASTUSTOIMINNAN JA ENSIHOIDON HENKILÖSTÖLLE"

Transkriptio

1 RAPORTTI 1 (9) Pelastuslaitoksen johtoryhmä Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön ohjausryhmä ja johtoryhmä TYÖNOHJAUKSEN MALLINTAMINEN PELASTUSTOIMINNAN JA ENSIHOIDON HENKILÖSTÖLLE Työnohjauksen mallintaminen pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstölle on osa Helsingin pelastuslaitoksella käynnissä olevaa ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelmaa, jolla pyritään tukemaan operatiivisen henkilöstön työssä jaksamista - ja jatkamista toimintakykyisenä uran loppuun asti sekä turvaamaan pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan palvelutasoa. Työ tuo mukanaan erilaisia kuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat työssä jaksamiseen. Fyysiset kuormitustekijät havaitaan työyhteisössä herkästi ja tilanne korjataan. Työhön liittyvä henkinen kuormittuminen on olennainen osa työn aiheuttamaa kokonaiskuormitusta, joka voi johtua monista eri tekijöistä. Kuormitusta voivat aiheuttaa puutteet työelämän laatutekijöissä, kuten johtamistavassa tai työn organisoinnissa. Jos työn vaatimukset ja vastuut ylittävät pitkään työntekijän suorituskyvyn rajat, seuraa tilanteesta terveysriski. Sairauspoissaolojen lisääntyminen työyhteisössä voi olla merkki henkisen kuormituksen liiallisesta kasvusta. Jos työntekijä ei voi vaikuttaa työhönsä ja sen sisältöön, se voi olla suurempi terveysriski kuin tupakointi tai ylipaino. Pelastus- ja ensihoitohenkilöstön työssä sekä fyysinen että psyykkinen kuormittuminen on jo lähtökohtaisesti voimakasta, johon käynnissä oleva henkilöstön ikääntyminen tuo lisää haasteita. Tätä taustaa vasten Ikähankkeessa on valmistelut työnohjauksen mallintamista yhdeksi työelämän hallinnan välineeksi pelastuslaitokselle.

2 RAPORTTI 2 (9) 1. Työnohjauksen määritelmä Työnohjaus voidaan nähdä yhtenä organisaation henkilöstöjohtamisen välineenä, jolla työntekijää, ryhmää tai työyhteisöä voidaan auttaa hahmottamaan työssä ja työympäristössä olevia haasteita sekä jäsentämään ja ratkaisemaan niitä. Menettely tukee henkilöstön ja työyhteisön kehittymistä saavuttaa asetettuja tavoitteita, työssä oppimista, ongelmien tunnistamista ja ratkaisua, innovatiivisuutta sekä parantaa vuorovaikutusta, ammattillista kasvua ja kehittymistä. Työnojauksessa tarkastellaan työhön ja työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä asioita työnohjaajan avulla. Käsiteltävät asiat tulevat henkilöstöltä työnohjaukselle. Organisaation näkökulmasta menetelmällä pyritään henkilöstön kehittämiseen, työyhteisön ja sen tulosten parantamiseen sekä yksilön työelämätaitojen ja hallinnan kehittämiseen. Työnohjauksella voidaan ehkäistä työuupumusta ja stressiä, lisätä työhyvinvointia, parantaa työn laatua, vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä sekä parantaa työyhteisön toimintaa ja ilmapiiriä. Työnohjausta toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoilla tarpeen mukaan jatkuvana tai tarpeeseen perustuvana toimintana. Työnohjaaja on menettelyyn perehdytetty asiantuntija, joka toimii menettelyn ylläpitäjänä ja kehittäjänä sekä ohjattavien valmentajana. Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellinen prosessi, jossa käsiteltävät asiat pysyvät vain ohjaukseen osallistuvien tiedossa.

3 RAPORTTI 3 (9) 2. Mallintamisen toteuttaminen Työnohjauksen mallintaminen käynnistettiin osana Ikähankkeen henkilöstöjohtamisen kehittämistä vuonna 11/2013. Mallintamisen menettelyksi valittiin työnohjauksen pilotoiminen valikoidulle paloesimiesryhmälle, jonka kokemusten myötä menettelyä pyrittiin kehittämään pelastuslaitoksen operatiiviselle henkilöstölle. Pilotoimista paloesimiesryhmällä puolisi myös se, että heidän tarpeensa työnohjaukseen arvioitiin kohderyhmässä suurimmaksi. Hankkeen toteuttamiseksi rekrytoitiin yhdestä työvuorosta viisi vapaaehtoista paloesimiestä eri pelastusasemilta pilottiryhmään. Osallistujien toimiminen samassa työvuorossa mahdollisti mallintamisen toteuttamisen kustannustehokkaasti osallistujien omana työaikana ja samalla myös kaikikien osallistuminen pystyttiin varmistamaan. Työnohjaajana ja pilotin projektipäällikkönä toimi allekirjoittanut. Olen suorittanut työnohjaaja- ja valmentajakoulutuksen Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksessa sekä toiminut oman toimen ohella Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella henkisen huollon vastuuhenkilönä. Projektin aluksi kaikki osallistujat perehdytettiin työnohjaukseen perusteisiin sekä projektin tavoitteisiin, menetelmiin ja aikatauluun. Samalla sovittiin tapaamisiin liittyvistä pelisäännöistä. Kolmella ryhmän jäsenellä oli aikaisempaa kokemusta työnohjauksesta Helsingin kaupungin pelastuskoulun alipäällystötutkinnosta, jonka opetussuunnitelmaan työnohjaus kuuluu. Pilotissa keskityttiin henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin, yksilöllisiin toimintatapoihin suhteessa työntekijöihin ja kollegoihin, omiin henkisiin voimavaroihin sekä akuutteihin esimiestyön ongelmatilanteisiin. Edellä mainitut aiheet tulivat pääsääntöisesti ryhmältä. Ohjaaja ehdotti tarvit-

4 RAPORTTI 4 (9) taessa henkilöstöjohtamiseen liittyviä aiheita. Tapaamisia projektin aikana toteutettiin 11 kertaa. Erilaisista työhön liittyvistä syistä johtuen paikalla oli keskimäärin neljä viidestä osallistujasta. Näin ollen osallistujien sitoutuminen projektiin ja sen tavoitteisiin oli erittäin hyvä. Projekti suunniteltiin toteutetavaksi , jotka muodostuivat täysin sijaisten palkkakustannuksista. Toteutuneet kustannukset saatiin kuitenkin pidettyä huomattavasti alhaisempana, koska sijaisia käytettiin vain seitsämässä tapauksessa. Näin ollen projektin kokonaiskustannuksiksi muodostui noin Pilotoinnin keskeisenä mittarina toimi osallistujien kokemus menettelystä ja sen hyödyistä, joka arvioitiin kevään 2014 jakson jälkeen osallistujien kirjallisella raportoinnilla sekä pilotin päättymisen yhteydessä käydyllä keskustelulla. Numeraalisessa arvioinnissa osallitujat antoivat asteikolla 1 erittäin huono 5 erittäin hyvä menettelyn hyödyllisyydestä arvosanan 5 ja toteuttamisen osalta 3. Menettelyn toimivuudesta annettiin seuraavia sanallisia kommentteja kirjallisissa arvioinneissa: Ohjaustilaisuuksien järjestäminen Kaikki osallistujat samasta työvuorosta. Toteuttaminen työaikana varmistaa osallistumisen. Mahdollisuus saada tuuraaja omaan tehtävään, jotta voi osallistua esteetta työnohjaukseen. Rauhallinen paikka tärkeä.

5 RAPORTTI 5 (9) Kesto noin 1-1,5 vuotta ja tapaamiset 1 kk välein poislukien kesälomakausi, kokonaisuudessaan noin ohjaustilaisuutta. Ryhmän optimaalinen koko 4-6 henkilöä. Ehdottomasti vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Kokemukset pilotista Menettly antoi vahvaa tukea omaan esimiestyöhön ja auttaa jaksamaan sen toteuttamisessa. Toisten kuuleminen auttaa jaksamaan sekä havainto, että muillakin samanlaisia ongelmia. Saada omaa aikaa itsensä huoltamiseen ja kehittämiseen. Mahdollisuus purkaa akuutteja ongelmia. Mahdollisuus saada tietoa ja keskustella toisten toimintamalleista. Käsiteltiin asioita jotka eivät tule esiin muissa tilanteissa kuetn esimerkiksi koulutuksissa. Tutustuminen saman vuoron esimiehiin, kollegeaalisuuden ja yhteistyön vahvistuminen. Muiden kuunteleminen ja keskusteluun osallistuminen on antanut mahdollisuuden oivalluksiin ja sitä kautta tilaisuuden tarkastella omia toimintatapoja.

6 RAPORTTI 6 (9) Työnohjaus rikkoo rutiineja. Tärkeää että työnohjaajat ovat pelastusalalta. Tapaamisessa ennakkoon sovitut aiheet, mutta mahdollisuus myös akuuttien ongelmien purkuun. Mahdollisuus löytää välineitä hankalien tilanteiden hallintaan. Yksimielinen halu jatkaa tapaamisia noin 4 krt. vuodessa. Jatkuvuus koetaan erittäin tärkeäksi. Toivottavasti ei vain ohimenevä sessio. Kehitettävä järjestelmä, mikä mahdollistaa työajalla osallistumisen. Sijaiset! Tunnistetut ongelmat Kesken kokeilujakson toteutettu henkilön työvuoronvaihto vaikeutti toteuttamista. Muut samanaikaiset projektit ja prosessit. Tuuraajan saaminen. Hankala saada vapaavuorosta koska työvuoron jälkeen ei voinut jäädä.

7 RAPORTTI 7 (9) 3. Esitys työnohjausmenettelystä pelastuslaitoksen operatiiviselle henkilöstölle Työnohjausmenettelyn tavoitteena pelastus- ja hoitohenkilöstölle on olla yksilön, ryhmän tai yhteisön tukimuotona työelämään liittyvien muutosten hallinnassa ja ongellmien ratkaisuissa. Tarjota operatiiviselle henkilöstölle mahdollisuus prosessoida omaa työtä ja omaa kokemustaan voidakseen kehittää uusia toimintatapoja ja näkökulmia tehtävässään. Olla nopeissa ja yllättävissä muutostilanteissa apuvälineenä hahmottaa niiden ratkaisuissa. Mahdollistaa osallistuminen työnohjaukseen koko operatiiviselle henkilöstölle, kuitenkin vapaaehtoisuuteen perustuen. Siirtyminen työnohjauksen täysimittaiseen soveltamiseen koko pelastuslaitoksella olisi suositeltavaa porrastaa kehittäminen arvioidun työnohjaustarpeen perusteella. Menetelmä antaakin parhaan hyödyn, kun koko organisaatio on työnohjauksen piirissä ja kaikki voivat saada vertaistukeen perustuvaa tukea itsensä ja työyhteisön kehittämiseksi. Näin ollen suosittelen jatkamaan pilottihankkeessa mallinetun menettelyn toteuttamista ensin paloesimiehille ja palomestareille sekä edeten seuraavaksi palomiehiin ja ensihoitajiin sekä sen jälkeen muihin ammattiryhmiin. Porrastaminen mahdollistaisi työnohjausresurssien muodostamisen pelastuslaitoksen henkilöstöstä vaiheittain määrällisesti ja laadullisesti vastaamaan työnohjauksen tarpeita. Johdon ja yleisempiä tehtävänkuvia omaavan henkilöstön osalta olisi suositeltavaa tukeutua ulkopuoliseen työnohjaukseen esimerkiksi työterveyshuollon kautta. Siirtyminen koko pelastuslaitoksen kattavaan työnohjausmenettelyyn tarjontaan olisi mahdollista toteuttaa noin 5 vuoden aikajänteellä.

8 RAPORTTI 8 (9) Toimintamalli Pelastuslaitokselle mallinnetussa menettelyssä työnohjaus muodostuu jatkuvasta pitkäkestoisesta ja tarpeenmukaisesta lyhytkestoisen ohjauksen mallista yksilölle, ryhmälle tai työyhteisölle. Jatkuva työnohjaus käsittää säännöllisesti toteutettavaa pitkäkestoista työnohjausta ilman erityissyytä yksilölle, ryhmälle tai työyhteisölle. Se on suositeltavaa kaikille työntekijöille vapaaehtoisuuteen perustuen, sopivin väliajoin ja tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäistä työelämän aiheuttamia haasteita sekä vahvistaa kykyä käsitellä kuormittavia tilanteita ennen niiden kriisiytymistä. Se valmentaa henkilöstöä käsittelemään omaa työtään ja työyhteisöään hallitusti ja rakentavasti sekä ratkaisukeskeisesti. Samalla syntyy parempia valmiuksia toimia omissa tai asiakkaan kriiseissä. Tarpeenmukainen lyhytkestoinen työnohjaus on ratkaisukeskeistä ja palvelee akuutteja kriisitilanteita, joissa työnohjauksellisin keinoin pyritään ratkaisemaan työyhteisön ilmenneitä ongelmia sekä tarvittaessa yhteen sovittaen muiden tukitoimenpiteiden kanssa. Organisaatio Pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö toimii poikkeuksellisessa tehtävässä ja toimintaympäristössä. Nämä työn vaatimukset ovat saaneet aikaan muun muassa sen, että henkilöstön fyysinen toimintakyky ja terveys arvioidaan muita ammattiryhmiä säännöllisemmin ja tarkemmin. Psyykkisen toimintakyvyn osalta on edetty hitaammin, eikä se vastaa tällä hetkellä työn asettamiin vaatimuksiin ja kuormituksiin. Näin ollen esitän, että pelastuslaitoksen henkilöstötoiminnon resursointia päätoimisella tai osa-aikaisella henkisistä voimavaroista vastaavalla asiantuntijalla. Henkilön vastuulle kuuluisi työnhyvinvoinnin, työssäjaksamisen, henkisen työsuojelun sekä valmiuden kehittäminen työyhtei-

9 RAPORTTI 9 (9) sön kriisitilanteisiin. Keskeisinä välineinä henkilöllä olisivat debriefing, defusing, human factors, työnohjaus ja työhyvinvointitutkimus sekä muut vastaavat henkiseen huoltoon ja hyvinvointiin liittyvät menetelmät. Organisaatio muodostuisi päätoimisen henkilön lisäksi oto toimivasta henkilökunnasta, jonka määrä operatiivisen henkilöstön tarpeisiin olisi noin kaksi henkilötyövuotta. Resurssit operatiivisen henkilöstön työnohjauksen osalta Henkilöstötoimintoon pää- tai sivutoiminen työnhyvinvoinnista, työssäjaksamisesta, henkisestä työsuojelusta sekä kriisitilanteista vastaava asiantuntija. Kolme koulutettua oman toimen ohella toimivaa työnohjaajaa, mikä mahdollistaa useamman ryhmän valmentamisen samanaikaisesti sekä kyvyn reagoida akuutteihin ja ennakoimattomiin työnohjaus tarpeisiin. 2-3 uutta työnohjaajan rekrytointi ja koulutus tulee käynnistää välittömästi, koska kaksi nykyistä ohjaajaa jää eläkkeelle noin kahden vuoden päästä. Näin varmistettaisiin pelastusalaa tuntevien ohjaajien saatavuus. Tehtäväksi saaneena Ilpo Lehtonen Asemamestari Työnohjausprojekti projektipäällikkö

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU

Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma 2010 TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAMALLI YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSYKSIKÖSSÄ

TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAMALLI YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSYKSIKÖSSÄ TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAMALLI YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSYKSIKÖSSÄ Työhyvinvointi on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen tasapainotila, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena, se on työn hallinnan

Lisätiedot

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Pro gradu tutkielma Siiri Savolainen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI. kyselytutkimus sairaanhoitajille

TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI. kyselytutkimus sairaanhoitajille TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI kyselytutkimus sairaanhoitajille Jari Haapala Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Toukokuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, terveystieteiden

Lisätiedot

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Janne Jalava Elina Vaittinen Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Itellan kuntoutuspalveluohjaus -hankkeen arviointi Evaluation Reports Arviointiraportteja Rehabilitation Foundation Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot