Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014"

Transkriptio

1 Sopua ja sovittelua työyhteisöjen arkeen. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS Tähän kuva

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE HÄIRIÖITÄ Johtaminen ja työn organisointi Toimiva työyhteisö ja vastuullinen työkäyttäytyminen 3. MITÄ HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU OVAT Epäasiallisen kohtelun taustalla olevia tunnusmerkkejä 4. HÄIRINTÄÄN JA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN PUUTTUMINEN Esimiehen rooli epäasiallisen kohtelun selvittelyssä Ohjeita esimiehelle Ohjeita työntekijälle Ohjeita työyhteisölle Mistä tukea muiden toimijoiden vastuut ja tehtävät 5. HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN KÄSITTELY Selvittelyprosessin eteneminen Miten toimia, jos epäasiallisesta kohtelusta syytetään esimiestä Epäasiallisesta kohtelusta epäiltykin voi tarvita tukea Mahdollisia muita ratkaisuja 6. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSSÄ 7. LOPPUSANAT LIITE: Esimerkkejä häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvistä kohdista lainsäädännössä. 2

3 1 ESIPUHE Työkaverit ja tiimi ovat tutkitusti yksi tärkeimpiä työilon ja tyytyväisyyden lähteitä. Nurmijärven kunnassa meitä on yhteensä yli 2500 erilaisia ihmisiä, erilaisissa töissä, monessa eri työpaikassa. Kunta on hyvin monialainen ja -ammatillinen työyhteisö. Työmme tavoite on kuitenkin sama: palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Se onnistuu parhaiten silloin, kun voimme hyvin ja työt sujuvat, erilaisuuksista huolimatta. Koska ihmisten muodostamissa yhteisöissä syntyy aina silloin tällöin ristiriitoja, loukkaantumisia ja jopa konflikteja, tarvitaan toimintaohjetta niiden selvittämiseen. Tämä opas on laadittu tukemaan päivittäistä työn sujumista. Ohjeet auttavat työyhteisöjä ratkaisemaan mahdollisia ristiriitoja asiallisesti. Työt sujuvat, kun vahvistamme yhdessä myönteistä ja avointa ilmapiiriä. Leena Ojala henkilöstöpäällikkö 2 TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE HÄIRIÖITÄ Johtaminen ja työn organisointi Työpaikan hyvä johtaminen sekä työn järjestäminen ja organisoiminen ovat toimivan työyhteisön peruspilareita. Toimivassa työyhteisössä tarvitaan lisäksi työntekijöitä, jotka tunnistavat oman roolinsa ja vastuunsa työn kokonaisuudessa sekä kantavat vastuuta koko työyhteisön toiminnasta. Työyhteisön toiminnan kehittäminen on hyvä keino ennaltaehkäistä epäasiallisen kohtelun syntymistä. Terveissä ja toimivissa työyhteisöissä esiin tulevat ongelmat osataan ratkaista ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia työyhteisön toimintaan tai vaarantavat työntekijöiden terveyttä. Organisaation ja työyksikön perustehtävän sekä esimiehen ja työntekijöiden roolien selkeys ovat kivijalka toimivalle työyhteisölle. Toimiva työyhteisö ja vastuullinen työkäyttäytyminen Toimivassa työyhteisössä sekä työntekijät että esimies käyttäytyvät vastuullisesti ja yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Vastuullinen työkäyttäytyminen voi käytännössä ilmentyä monella tavalla. Positiivinen vastuullinen työkäyttäytyminen kannustaa ja voimaannuttaa työyhteisöä. Se ilmenee kannustamisena, huomaavaisuutena, toisten pyyteettömänä auttamisena, kiittämisenä ja ystävällisyytenä. Asiallinen vastuullinen työkäyttäytyminen on luonteeltaan neutraalimpaa, sen tunnusmerkkejä ovat yhteisten sopimusten noudattaminen, tervehtiminen ja tervehdyksiin vastaaminen, omien tehtävien hoitaminen viivytyksettä, asiallinen kielenkäyttö ja toisten työn 3

4 huomioonottaminen ja kunnioittaminen. Yhteistä positiiviselle ja asialliselle työkäyttäytymiselle on, että se ei kuluta toisten energiaa varsinaiselta työnteolta vaan pikemminkin lisää energiaa. Vastuuton, epäasiallinen työkäyttäytyminen syö toisten energiaa ja nakertaa työpaikan henkeä. Se on lakien, sopimusten ja hyvien tapojen vastaista käyttäytymistä ja voi kohdistua useisiin eri henkilöihin. Epäasiallista työkäyttäytymistä on esimerkiksi valtuuksien ylittäminen, asiaton kielenkäyttö, halventavat eleet, luvaton poissaolo, työyhteisöstä eristäminen, erityisoikeuksien ottaminen ja vaatiminen, toisten työn vähättely ja sukupuolinen häirintä tai ahdistelu. Kun epäasiallinen työkäytös ilmenee tavoilla, joiden vaikutukset kohdistuvat toistuvasti samoihin henkilöihin, puhutaan yleisesti kiusaamisesta. Äärimmäisissä tapauksissa vastuuton työkäyttäytyminen on rikollista, kuten suoranaista fyysistä tai henkistä väkivaltaa, virkavelvollisuuksien törkeitä laiminlyöntejä tai omaisuuden luvatonta käyttöönottoa. Vastuullista työkäyttäytymistä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Oheisessa Pekka Järvisen mallissa sitä tarkastellaan organisaation näköulmasta. VASTUULLINEN TYÖKÄYTTÄYTYMINEN 4

5 Kuva: mukaillen Pekka Järvisen toimivan työyhteisön peruspilareita 5

6 3 MITÄ HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU OVAT Epäasialliselle kohtelulle työpaikoilla ei ole olemassa yhtä, yksiselitteistä tai kansainvälisesti sovittua määritelmää. Yleisesti puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Euroopan Työterveys- ja työturvallisuusviraston määritelmän mukaan työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, mielivaltaista käytöstä, joka kohdistuu työntekijään tai työntekijäryhmään ja muodostaa terveys- ja turvallisuusriskin. Työturvallisuuslain 28 :ssä puhutaan häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta, joka aiheuttaa vaaraa tai haittaa työntekijän terveydelle. Aluehallintoviranomainen/ työsuojeluhallinto määrittelee häirinnän järjestelmälliseksi ja jatkuvaksi toista alistavaksi toiminnaksi tai käyttäytymiseksi. Häirinnän tunnusmerkit eivät täyty, jos teot ovat lieviä tai yksittäisiä. Useimmilla työpaikoilla syntyy joskus tilanteita, jotka aiheuttavat työyhteisössä ristiriitoja, loukkaantumisen tunnetta ja mielipahaa. On hyvä muistaa, että ihmiset kokevat tämänkaltaiset tilanteet hyvin eri tavoin, eikä kenenkään kokemusta voi mitätöidä. Terveessä työyhteisössä ristiriidat kuitenkin pystytään selvittämään ilman ulkopuolista apua. Toisinaan esimiehen työnjohdolliset toimet voidaan kokea epäreiluina, mutta ne eivät kuitenkaan ole epäasiallista kohtelua, vaan työnantajalla on oikeus määrätä tehtävien laadusta, laajuudesta ja työtavoista työpaikalla. Esimiehen tehtäviin myös kuuluu ottaa puheeksi työyhteisössä ilmenevät ongelmat, kuten toistuva myöhästely, tehtävien laiminlyönti, annettujen ohjeiden tai yhteisten sopimusten noudattamatta jättäminen ja epäasiallinen kohtelu. Joskus työyhteisöön on vuosien varrella kehittynyt oma huumori, jonka työyhteisöön kuuluvat jäsenet ymmärtävät ja joka usein koetaan työyhteisössä yhdistävänä ja ilmapiiriä parantavana tekijänä. Rankkaan huumoriin liittyy kuitenkin aina myös väärinymmärryksen riski. Työyhteisöön tuleva uusi työntekijä ei ehkä koe sitä omakseen ja hänen voi olla vaikea päästä sisään työpaikalla vallitsevaan kulttuuriin. Muistettava on, että kova kielenkäyttö, kiroilu tai alatyylinen vitsailu eivät kuulu työpaikoille eikä epäasiallista kohtelua voi selittää huumorilla. 6

7 Epäasiallista kohtelua ei ole esimerkiksi: työnjohdolliset päätökset, vaikka ne voidaan joskus kokea epäreiluiksi tai -mieluisiksi esimiehen työntekijälle työtehtävien suorittamisesta / työyhteisössä toimimisesta antama palaute esimiehen asiallisin perustein tekemät kurinpidolliset toimenpiteet, kuten huomautus ja varoitus esimiehen tekemä pyyntö työkyvyn arvioinnista ongelmien puheeksi ottaminen työpaikalla asianomaisten kesken Epäasiallista kohtelua on esimerkiksi: ulkopuolelle jättäminen tai työntekijän eristäminen muusta työyhteisöstä toistuva, perusteeton puuttuminen työntekoon ja työn mitätöinti henkilön aseman, maineen, ominaisuuksien, luonteenpiirteiden, ulkoasun, tai yksityiselämän mustamaalaus tai panettelu, väärien tietojen levittäminen ja/ tai julkinen nöyryyttäminen uhkailu tai fyysinen väkivalta Epäasiallisen kohtelun taustalla olevia tunnusmerkkejä Työyhteisöistä, joissa epäasiallista kohtelua esiintyy, voidaan usein löytää taustalta tiettyjä tunnusmerkkejä tai riskitekijöitä. Jotta ongelmatilanteisiin pystytään puuttumaan ajoissa, on hyvä tiedostaa nämä mahdolliset merkit ja tekijät. Epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä ja riskitekijöitä työyhteisössä ovat esimerkiksi: epäselvyydet vastuualueissa, toimintatavoissa, työn tavoitteissa tai yhteisön pelisäännöissä työpaikalla koettu uhka, epävarmuus tai epätietoisuus työntekijöiden keskinäinen kilpailu liiallinen työn kuormitus tyytymättömyys esimiestyöhön työpaikan huono ilmapiiri ongelmat tiedonkulussa ja niiden aiheuttamat epäselvyydet epäoikeudenmukaiseksi koettu palkitseminen osaamisen puutteet yksilötasolla 7

8 4 HÄIRINTÄÄN JA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN PUUTTUMINEN Esimiehen rooli epäasiallisen kohtelun selvittelyssä Kun työntekijä ottaa epäasiallisen kohtelun puheeksi, on esimiehen velvollisuus lähteä selvittämään tilannetta. Huomioi, että työntekijällä voi olla iso kynnys ottaa asia puheeksi. Vaikket heti ymmärtäisi, mistä on kysymys, älä mitätöi työntekijän kokemusta. On tärkeää, että työntekijä kokee tulleensa kuulluksi ja että hänen kokemuksensa otetaan tosissaan. Usein riittää, että olet läsnä tilanteessa, kuuntelet ja kirjaat ylös kuulemaasi. Sen jälkeen sinun on lähdettävä selvittämään tapahtumia. Voit tarvittaessa hakea lisätukea turvallisuuspäälliköltä, työsuojeluvaltuutetuilta ta työterveyshuollosta. Työntekijälle tulee myös kertoa, miten asiaa selvitetään. Perusperiaatteena on, että työyhteisössä syntyneet ristiriidat selvitetään siellä, missä ne ovat syntyneetkin, eli työpaikalla. Tilanteen ripeä selvittely on ensisijaista asian tultua tietoon. Selvitä mitä on tapahtunut, missä ja ketkä tapahtumissa ovat olleet osallisina? Selvittely ei ole vapaaehtoista, vaan työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa toimimaan. Esimiehen on tarkasteltava asiaa puolueettomasti. Esiin tullut ongelma pitää kuvata tekona, käyttäytymisenä tai laiminlyöntinä, jotta sitä voidaan verrata lain velvoitteisiin tai sovittuihin pelisääntöihin. Jos epäasialliseksi koetuista tapahtumista on kulunut jo pitkä aika, on hyvä yhteisesti miettiä kannattaako vanhoja asioita enää lähteä selvittämään vai onko järkevämpää miettiä, miten vanhoista tilanteista voisi oppia ja miten työrauha voidaan jatkossa turvata. Työntekijällä on kuitenkin oikeus tulla kuulluksi ja kertoa kokemuksistaan. 8

9 Ohjeita esimiehelle Kun työntekijä tulee kertomaan kokemuksistaan, selvitä ainakin seuraavat asiat: Mitä on tapahtunut? Milloin? Missä? Ketkä tapahtumissa ovat osallisina? Tarkista, että tulkintasi on oikea! Olen ymmärtänyt kertomasi perusteella, että...olenko ymmärtänyt oikein? Onko asialle jo tehty jotain tai onko asia otettu puheeksi jonkun kanssa? Kannusta työntekijää ottamaan itse asia puheeksi asianomaisen tai asianomaisten henkilöiden kanssa Sovi osapuolten kanssa tapaaminen, jossa käytte tapahtuneen läpi. Tapaamisesta tehdään muistio, joka jaetaan kaikille läsnäolijoille. Muista toimia puolueettomasti ja suosi selvittelyssä sovittelevaa työotetta, joka tähtää yhteisen ratkaisun löytymiseen tilanteeseen. Tavoitteena on vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin paraneminen työyhteisössä Ohjeita työntekijälle Jos koet epäasiallista kohtelua työpaikallasi, ota asia mahdollisimman pian puheeksi suoraan asianomaisen henkilön kanssa. Jos tämä tuntuu vaikealta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa tai hae tukea työsuojeluvaltuutetulta. Jos et kerro kokemuksistasi kiusaajallesi, voi tilanteen pahimmillaan tulkita niin, että suostut tilanteeseen. Vinkkejä tilanteen jäsentämiseen ja eteenpäin viemiseen: Kirjaa konkreettisia asioita epäasialliseksi kokemastasi kohtelusta Ota asia puheeksi sen henkilön kanssa, jonka käyttäytymisen koet epäasialliseksi ja kerro, ettet hyväksy hänen toimintaansa Jos henkilö ei muuta käytöstään tai jos et uskalla ottaa asiaa puheeksi yksin, ilmoita asia esimiehellesi tai hänen esimiehelleen, jonka velvollisuutena on lähteä selvittämään tapahtunutta Mikäli epäasiallinen kohtelu tästäkin huolimatta jatkuu, voit kääntyä työsuojeluvaltuutetun tai työterveyshuollon puoleen avun saamiseksi tilanteessa. Puhu kuitenkin aina ensin esimiehesi 9

10 kanssa. Voit halutessasi antaa työsuojeluvaltuutetulle tai työterveyshuollolle luvan asian eteenpäin viemiseksi. Mikäli et lupaa anna, niin keskustelu jää teidän väliseksenne. Ohjeita työyhteisölle Mikäli havaitset työyhteisössäsi olevan epäasiallista kohtelua tai häirintää: Kysy työtoveriltasi, jota on kohdeltu epäasiallisesti, voitko auttaa häntä Suhtaudu asiaan rauhallisesti ja rakentavasti Kerro oma näkemyksesi tilanteesta Jos olet läsnä tilanteessa, jossa näet epäasiallista kohtelua, ole rohkea ja kerro kiusaajalle, että tämän toiminta on asiatonta ja ettet hyväksy sitä Miettikää yhdessä, miten tilanteen voisi ratkaista ja millainen olisi hyvä lopputulos Voit työtoverisi luvalla ottaa yhteyttä esimieheen ja edellyttää häneltä toimia häirinnän lopettamiseksi Jos työtoverisi ei halua viedä asiaa eteenpäin, mutta koet että tilanteessa on epäasiallista kohtelua/ kiusaamista, on sinun velvollisuutesi työntekijänä ilmoittaa havaitsemastasi tilanteesta esimiehelle. Hänellä on velvollisuus puuttua asiaan. Voit keskustella asiasta myös työsuojeluvaltuutetun tai työterveyshuollon edustajan kanssa Mistä tukea muiden toimijoiden vastuut ja tehtävät epäasiallisen kohtelun käsittelyssä Toimija Tehtävä Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on toimia puolueettomasti kaikkiin osapuoliin nähden ja olla työntekijän apuna ja tukena. 10

11 Työsuojelupäällikkö (Nurmijärvellä turvallisuuspäällikkö) Työsuojelupäällikkö tukee valvontalain mukaisesti esimiehiä ja linjajohtoa työyhteisössä syntyneiden ongelmallisten tilanteiden ratkaisemisessa. Työterveyshuolto Työterveyspsykologi tarjoaa asiantuntija-apua tilanteen jäsentämisessä ja selvittämisessä. Työterveyshuolto auttaa myös kiusaamisen aiheuttamien terveydellisten ongelmien kanssa. Luottamusmies Luottamusmies auttaa ensisijaisesti edustamiensa työntekijöiden edunvalvontaa liittyvissä asioissa. Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen tarkastajat valvovat työturvallisuuden noudattamista. Mikäli työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin saatuaan viestin kiusaamisesta, työntekijä voi ottaa yhteyttä AVI:in. 11

12 5 HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN KÄSITTELY Selvittelyprosessin eteneminen Ristiriitatilanteiden selvittely kuuluu linjajohdon tehtäviin. Työnantaja ja esimies tämä edustajana on työturvallisuuslain mukaan vastuussa työhön liittyvien ristiriita- tai työyhteisökonfliktien selvittelystä. Esimerkiksi työkiireet eivät vapauta esimiestä tästä vastuusta. Jokainen selvittelyä vaativa tilanne on omalla tavallaan erityislaatuinen ja prosessien etenemisessä voi olla tilannekohtaisia vaihteluita. Tavallisesti prosessi etenee seuraavasti: 1. Työntekijä kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti. 2. a) Työntekijä kertoo kokemuksestaan kiusaajalle ja nämä sopivat asian keskenään. b) Työntekijä kertoo kokemuksestaan esimiehelle. 3. Esimies puuttuu asiaan ja selvittelee sekä sovittelee asiaa eri osapuolten kanssa. Esimies järjestää yhteisen sovittelupalaverin, josta tehdään muistio. Osapuolet sopivat asiasta ja prosessi päättyy. 4. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu edelleen, työntekijä tai hänen esimiehensä kertoo asiasta linjajohdolle. Viimeistään tässä vaiheessa prosessiin on syytä ottaa mukaan työsuojeluvaltuutettu ja turvallisuuspäällikkö. Työsuojeluvaltuutettu toimii prosessissa työntekijän tukena. Turvallisuuspäällikkö puolestaan on esimiesten ja linjajohdon tukena tilanteen ratkaisemisessa. Linjajohto päättää mahdollisista tarvittavista kurinpidollisista toimenpiteistä. Mikäli esimies joutuu harkitsemaan kirjallisen huomautuksen tai varoituksen antamista, on syytä olla yhteydessä palvelussuhdepäällikköön yhtenäisen sovelluskäytännön varmistamiseksi. (Prosessikaavio s.12) Miten toimia, jos epäasiallisesta kohtelusta syytetään esimiestä Epäasiallisesta kohtelusta epäiltynä voi olla myös esimiesasemassa oleva henkilö. Tällöin prosessi etenee muutoin samalla tavalla kuin edellä on kuvattu, mutta työntekijä tai hänen valtuuttamansa henkilö on heti yhteydessä esimiehen esimieheen, jonka velvollisuutena on lähteä selvittelemään tilannetta. Tällaisessa tilanteessa on myös heti tarpeellista olla yhteydessä turvallisuuspäällikköön ja työsuojeluvaltuutettuun. 12

13 Epäasiallisesta kohtelusta epäiltykin voi tarvita tukea Epäasiallisesta kohtelusta epäillyllä on oikeus tietää, kuka häntä syyttää epäasiallisesta käyttäytymisestä. Myös epäillyllä henkilöllä on oltava mahdollisuus puhua tilanteesta jonkun kanssa. On hyvä muistaa, että kukaan ei ole epäasiallisesti kohdeltu tai kohteleva ennen kuin on asianmukaisesti tutkittu onko esitettyjä syytöksiä tapahtunut. Epäasiallisesta kohtelusta pitää pystyä kertomaan konkreettisia tilanteita, jotta tilanne voidaan saada reilusti ratkaistua. Mahdollisia muita ratkaisuja Työyhteisöjen ilmapiiriin ja henkilöiden välisiin ristiriitoihin liittyvissä ongelmatilanteissa pyritään ratkaisut löytämään aina ensisijaisesti asianomaisten kanssa keskustelemalla. Joskus tulehtuneet tilanteet eivät useista keskusteluista ja sovittelusta huolimatta lähde ratkeamaan ja työnantaja voi joutua turvautumaan muihin menetelmiin työrauhan saamiseksi. Näissä tilanteissa ratkaisuja voivat olla esimerkiksi erilaiset työtehtäviin tai työn suorittamiseen liittyvät ratkaisut, kuten: tehtäväkuvien muuttaminen työpisteen vaihtaminen työterveyshuollon konsultaatio muun ulkopuolisen tahon konsultaatio Ennen mahdollisten työhön liittyvien muutosten tekemistä, on hyvä ensin konsultoida asiasta palvelussuhdepäällikköä. 13

14 EPÄASIALLISEN KOHTELUN KÄSITTELYPROSESSI 14

15 15

16 Epäasiallinen kohtelu jatkuu. 1. Työntekijä kokee tulleensa häirityksi tai epäasiallisesti kohdelluksi. 2a. Työntekijä kertoo asianomaiselle kokemuksestaan. Asia sovitaan. TAI 2b. Työntekijä kertoo asiasta esimiehelleen. Epäasiallinen kohtelu jatkuu. 3. Esimies selvittelee ja sovittelee sekä järjestää yhteisen sovittelupalaverin, josta tehdään muistio ja sovitaan tarvittaessa tilanteen seurannasta. Asia sovitaan. Mahdolliset kurinpidolliset toimet. 4. Työntekijä tai esimies kertoo asiasta linjajohdolle ja ottaa viimeistään tässä vaiheessa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun ja työsuojelupäällikköön. Asia sovitaan. Mikäli epäasiallinen kohtelu tämänkin jälkeen jatkuu, työntekijä ottaa yhteyden aluehallintavirastoon (AVI) ja tekee tälle valvontapyynnön. AVI pyytää työnantajalta selvityksen, mihin toimenpiteisiin työnantaja on ryhtynyt tilanteen selvittämiseksi. AVI antaa asiasta oman lausuntonsa ja vie tarvittaessa asiaa eteenpäin. 16

17 6 OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSSÄ Oikeudet ja velvollisuudet työssä perustuvat lainsäädäntöön. Työnantaja, ja esimies tämän edustajana, käyttää työpaikalla työsopimuslakiin perustuvaa direktio- eli työnjohto-oikeutta. Tämä tarkoittaa, että esimies käytännössä johtaa ja valvoo alaistensa työtä. Työnantajalla on laajat valtuudet järjestää työn tekeminen parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta myös paljon lakiin perustuvia velvollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi yleinen huolehtimisvelvollisuus, sekä velvollisuus tarkkailla työyhteisön tilaa ja puuttua tietoonsa tulleisiin epäkohtiin. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on esimerkiksi velvollinen puuttumaan tietoonsa saamaan epäasialliseen kohteluun. Työntekijällä puolestaan on oikeus saada selvitettäväksi epäasialliseksi kohteluksi tai häirinnäksi kokemansa asian. Työelämän lainsäädäntöä: Perustuslaki (731/99) 2 luku 6 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Työsopimuslaki (55/2001) Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) Työturvallisuuslaki (738/2002) 5 luku 28, 4 luku 18, 3 luku 17 7 LOPPUSANAT Työyhteisöjen ristiriidat ja työpaikoilla koettu epäasiallinen kohtelu muodostavat vakavasti otettavan terveysriskin työssä. Työyhteisöjen toiminnassa näkyvät häiriöt myös vaikuttavat työn tuottavuuteen ja ovat siksi myös taloudellisesti merkittäviä asioita. Nurmijärven kunnassa työyhteisöt voivat pääsääntöisesti hyvin. Kuitenkin työsuojeluorganisaation tietoon tulee säännöllisesti ristiriitatilanteita, joiden selvittelyyn tarvitaan ulkopuolista apua. Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on antaa koko työyhteisölle, niin työntekijöille kuin esimiehillekin, eväitä näiden hankalien tilanteiden hoitamiseen. Viisas pyytää apua silloin, kun tilanteen selvittely ei omin voimin onnistu. Tärkeintä on, että tilanteeseen reagoidaan ja lähdetään sovittelevalla työotteella etsimään ratkaisua. Presidentti Martti Ahtisaari on rauhanneuvottelujen välittäjänä toimiessaan sanonut, että rauha on tahdonasia. Tätä lausumaa mukaillen voi lopuksi todeta, että 17

18 työrauha on tahdon asia. LÄHTEET Helsingin kaupunki 2011: Helsingin hengessä sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen. Helsingin kaupungin toimintaohje ristiriitojen rakentavaan käsittelyyn ja sovitteluun. Muinonen, Tuula & Rintala, Jenny & Räty, Tarja & Häkkinen, Kirsi 2010: Epäasiallinen kohtelu. Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 42. Työsuojeluhallinto. Aluehallintovirasto. Nurmijärven kunta 1999: Työkyky on myös ilmapiiriasia katkeruutta vai työniloa? Toimintamalli työyhteisöille ja yksilöille henkisen väkivallan vähentämiseksi Nurmijärven kunnan työpaikoilla. Työturvallisuuskeskus 2006: Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla. Vartia, Maarit 2004: Työyhteisötörmäyksiä. Ristiriitojen käsittely työpaikalla. Työterveyslaitos. 18

19 Esimerkkejä häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvistä kohdista lainsäädännössä: Työturvallisuuslaki (738/2002) 5 luku 28 Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Työturvallisuuslaki (738/2002) 4 luku 18 Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työturvallisuuslaki (738/2002) 3 luku 17 Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Perustuslaki (731/1999) 2 luku 6 Perustuslain 2 luvussa määritellään yksilön perusoikeudesta yhdenvertaisuuteen lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)4 ja 6 Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. 4 : Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja 19

20 päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. 6 : Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/ 1986) 7 ja 8d 7 : Syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. 8d : Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut seksuaalisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. Työsopimuslaki (55/2001) 2 luku 1, 2, 3 1 : Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. 2 : Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. 3 : Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään. 20

21 21

22 Työryhmä: Tero Keitaanniemi, turvallisuuspäällikkö Jari Anttila, työsuojeluvaltuutettu Heleena Havulehto, työsuojeluvaltuutettu Juhani Olenius, työsuojeluvaltuutettu Tiina Nurmi, työhyvinvointisuunnittelija Leena Ojala, henkilöstöpäällikkö Sofia Kangas, palvelussuhdepäällikkö Kaisa Berg, työterveyspsykologi Katja Savolainen, henkilöstösihteeri 22

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely HYVÄN TYÖKÄYTTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN LIEK- SAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA. TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimivassa työyhteisössä sen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys organisaation

Lisätiedot

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit 1 (8) TOIMINTAMALLI PUUTTUMISESTA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN 1. Ohjeen tarkoitus Tämä ohje antaa menettelytavat epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Epäasiallisen kohtelun yksiselitteinen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Yhteistyötoimikunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 Johdanto Työelämässä voi esiintyä epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää.

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

TTL tutuksi

TTL tutuksi Hyvä kohtelu työpaikalla kiusaamisvapaa ja myönteistä vuorovaikutusta edistävä yhteisö (Sopuisa) Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija Miksi tällainen hanke? Henkisestä väkivallasta, kiusaamisesta ja

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS 1 KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS Hyvä käytös tuo iloa antajalle, saajalle ja koko työyhteisöön! Hyväksytty Kansalaisareenan toimistossa 17.5.2016 Hyväksytty Kansalaisareenan hallituksessa

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 238 2 Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Työ hallitsee

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm.

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla Kunnanhallitus 8.8.2011, 84 SISÄLLYSLUETTELO 2 HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Työsuojelu Kaikkien vaarojen ja haittojen torjuminen, jotka työsuhteessa uhkaavat työntekijän henkeä, terveyttä ja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammatillinen ja vastuullinen työkäyttäytyminen VSSHP 29.1.2015 Marjut Joki, johtava konsultti Hyvin toimivien ihmissuhteiden kulmakivet työssä Yhteinen päämäärä ja tavoite sekä selkeä

Lisätiedot

Välittäminen on puuttumistakin

Välittäminen on puuttumistakin Välittäminen on puuttumistakin 5.6.2015 Työhyvinvointi syntyy työssä Työhyvinvointi syntyy työssä, työtä tekemällä. Se on sekä yksilön että yhteisön kokemus. Työhyvinvointiin voi vaikuttaa. Työhyvinvointi

Lisätiedot

Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen

Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen Hilppa Kajaste 1 Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen Mitä eri vaiheissa voisi tehdä? Työyhteisön hyvä tilanne Välittämisen kulttuurin ylläpitäminen Varhaista puuttumista kaivataan Työyhteisön

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Sisältö Johdanto...3 Työyhteisön toiminta kuntoon...4 Oikeudet ja velvollisuudet työssä...5 Keskeisiä käsitteitä...6 Epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä...7

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS PÄLKÄNEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2018 Sisältö 1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa

Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa Arviointi ja työkuormituksen vähentäminen, esimerkkinä UEF Kompassi Yliopistojen valtakunnalliset työsuojelupäivät, Kuopio 25.-26.8.2016 Jenni Varis HTM, Henkilöstöasiantuntija

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Hyväksytty kunnanhallituksessa 7.5.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 TOIMINTAOHJE HENKISEN

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan iästään mielipiteistään seksuaalisesta suuntautumisestaan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351 TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351 SISÄLLYSLUETTELO HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN TORNION KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA Johdanto. 1 Henkisen

Lisätiedot