Turvallisuutta yli rajojen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuutta yli rajojen"

Transkriptio

1 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä laajenee entisestään. Perinteiset toimintamallit, joissa viranomaiset ovat vastuussa lähinnä kansallisten rajojen sisällä tapahtuvista asioista, eivät ole enää viime aikoinakaan riittäneet. Näkökulman on kuitenkin oltava laajempi; muutakin kuin pelkkä EU. Esimerkiksi Venäjä ja Kiina ovat yhä tärkeämpiä teollisia markkina-alueita, katsottiinpa asiaa ulkomaan kaupan tai yritysten kansainvälistymisen näkökulmasta. Talouden globalisaatio ja kansainvälistyminen kytkeytyvät monin tavoin turvallisuuden hallintaan ja markkinoiden toimivuuden varmistamiseen. Tuotemarkkinat ovat kansainvälistyneet kiihtyvällä vauhdilla jo muutaman vuosikymmenen ajan. Tuotevaatimusten yhdenmukaistaminen joko kansainvälisin valtiosopimuksin tai vapaaehtoisen standardisointityön muodossa on ollut keskeinen kansainvälistymistä edistävä tekijä. Tuotantojärjestelmien ja palvelujen kansainvälistyminen on sen sijaan ollut tuotemarkkinoita kapeampaa ja nuorempaa. Se on monelta osin edennyt käsi kädessä modernin tieto- ja viestintätekniikan maailmanlaajuistumisen kanssa. Yleistrendinä on, että turvallisuusriskit yhä vähemmän noudattavat valtioiden tai maanosien rajoja. TURVATEKNIIKAN KESKUS Mitkä sitten ovat tyypillisiä asioita, joissa turvallisuusviranomaisen tulisi olla mukana? Yritysten ja muiden markkinatoimijoiden vastuu ja roolihan ovat joka tapauksessa keskeisiä myös tulevaisuudessa. Jos katsomme välittömästi Suomen rajojen lähellä olevia markkinoita, nousee tärkeäksi tietojen vaihto turvallisuuskriittisistä kohteista. Pidemmällä aikavälillä tähän voi liittyä myös lainsäädäntöjen ja teollisten käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Mitä enemmän turvallisuustietoa on, sitä paremmin vahinkotilanteisiin voidaan varautua. Esimerkiksi viimekesäiset Venäjän metsäpalot seurausvaikutuksineen kuvastavat tällaisen yhteistyön tärkeyttä. Viranomaisyhteistyö ja tietojen vaihto on tärkeää myös Kiinan kaltaisen markkina-alueen kannalta. On selvää, että tämä edesauttaa tuoteturvallisuutemme hallintaa. Onhan Kiina noussut jo neljänneksi suurimmaksi tuontimaaksemme. Tuotantolaitosturvallisuutta edistävä viranomaisyhteistyö on uusi haaste. Sen merkitys on kasvanut nimenomaan globalisaation vuoksi tuotantoketjujen ulottuessa yli maanosien rajojen. Lainsäädännön ja muiden turvallisuusnormistojen tuntemus on lähtökohta globaalille yritystoiminnalle. Viranomaisyhteistyö voi parhaimmillaan edistää yritysten riskienhallintaa ja kestävää kilpailukykyä. Tämä yhteistyö luo osaltaan pohjaa myös sille, että turvallisuusvaatimukset eri alueilla lähestyvät toisiaan. Yritystason turvallisuuspolitiikat vaikuttavat tähän kehitykseen merkittävällä tavalla. Seppo Ahvenainen, ylijohtaja Turvatekniikan keskus TUKES-katsaus 2/2006

2 Kemikaalien teollisen käytön EU-valvontaviranomaiset Porvoossa Porvoon Haikossa järjestettiin EU:n Seveso-direktiivin toimivaltaisten viranomaisten (CCA) kokous. CCA-komitea (Committee of Competent Authorities) on toimielin, jonka tehtävänä on edistää direktiivin toimeenpanoa sekä kehittää suuronnettomuusvaarojen torjuntaa ja alan tutkimusta. Komitea koostuu jäsenmaiden toimivaltaisista viranomaisista. Porvoon kokoukseen osallistui noin 90 kokousvierasta EU:n jäsenmaista ja hakijamaista, ja mukana oli myös edustajia Norjasta, Islannista ja Kiinasta. kaistarkastukset, sisäiset ja ulkoiset pelastussuunnitelmat, turvallisuusselvitykset ja eräät maankäytön suunnittelua koskevat säännökset. Monet lainsäädännössämme olevat kemikaalien teollista käsittelyä koskevat velvoitteet perustuvat Seveso-direktiiviin, esimerkiksi määräai- TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-, painelaite- ja sähköturvallisuus, pelastustoimen laitteet, CE-merkityt rakennustuotteet sekä mittaamisvälineet ja jalometallituotteet. TUKES-katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tutustu myös TUKESin Internet-palveluun, Julkaisija: Turvatekniikan keskus PL 123, Helsinki, puhelin , faksi (09) Internet: Sähköposti: Päätoimittaja: Willy Toiviainen, Toimitussihteeri: Paula Kuusio Taitto: MacAD Oy, paino: Libris Oy, Helsinki ISSN TUKES-katsaus 2/2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS

3 Porvoon kokouksessa tarkasteltiin direktiivin toimeenpanon tilannetta eri jäsenmaissa, keskusteltiin tulkinnoista sekä jäsenmaiden viranomaisten kokemuksista valvonnan toteutuksessa. Kokouksessa jäsenmaat hyväksyivät pari vuotta valmisteilla olleen ohjeen maankäytön suunnittelussa noudatettavista periaatteista. Ohjetta täydennetään myöhemmin hyviä toteutustapoja esittelevillä ratkaisuilla sekä tietopankilla, jonka avulla on mahdollista selvittää, mitä onnettomuustapauksia kussakin laitoksessa tulisi maankäytön suunnittelumielessä tarkastella. Komissio esitteli kokouksessa ylläpitämänsä onnettomuustietorekisteriä MARSia. Jäsenmaiden viranomaiset toimittavat rekisteriin tiedot maassaan tapahtuneista suuronnettomuuksista. Rekisteritietojen mukaan Euroopassa tapahtuu kemikaalien käsittelyyn liittyviä suuronnettomuuksia vuosittain kolme tapausta tuhatta laitosta kohden. paan yhteistyöhön verkottuneeseen toimintaan yritysten, viranomaisten, tutkijoiden ja muiden osapuolten välillä. Turvallisuus nähtiin tuloksena usean toimijan onnistuneesta yhteistyöstä. Kehityshaasteena nähtiin esimerkiksi lainsäädännön vaatimusten kohdentaminen paremmin kokonaisuuksiin, yksittäisten osien (tuotantolaitos) sijaan. Yhtenä yksittäisenä esteenä verkottumiselle nähtiin yhteisen kielen puuttuminen, esimerkiksi miten tiedot tuotantolaitoksista aiheutuvista riskeistä välitetään selkeästi sen ympäristön kaavoituksesta päättäville tahoille? Kokoukseen liittyi tehdasvierailu Neste Oilin tuotantolaitoksille, jossa osallistujat saivat tutustua jalostamoon sekä erityisesti rakenteilla olevan Diesel-yksikön turvallisuuden hallintaan. Kokouksen isännöinnistä ja käytännön järjestelyistä vastasivat Turvatekniikan keskus (TUKES) ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Kokouksen yhteydessä järjestettiin asiantuntijaseminaari, jonka aiheena oli verkottunut turvallisuus. Seminaarin esitykset käsittelivät tuotanto-kuljetus-käyttö ketjuja sekä tutkimus- ja viranomaisyhteistyötä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Esityksissä korostui suuri tarve laajem- Päivi Rantakoski TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-katsaus 2/2006

4 Sähköasentajien työturvallisuudessa parantamisen varaa konkreettisia toimia sähköalan ammattilaisten työturvallisuuden parantamiseksi. Tutkimuksen keskeinen aineisto on julkaistu TUKES-julkaisuna 6/2006 ja se on luettavissa TUKESin Internet-sivuilla Tietopalvelut, TUKESjulkaisut. Tutkimuksen päätekijät olivat tutkijat Tuuli Tulonen, Johanna Pulkkinen ja Heidi Nousiainen. Rahoittajina toimivat Työsuojelurahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Turvatekniikan keskus sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Rahoittajien edustajien lisäksi tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat Sähköalojen ammattiliitto ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsija STUL ry:n ja Energiateollisuus ry:n edustajat. Hanke oli osa valtakunnallista työtapaturmaohjelmaa. Harri Westerlund. Kuvassa TUKESin ylijohtaja Seppo Ahvenainen sekä Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat Johanna Pulkkinen ja Tuuli Tulonen. Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuustekniikan laitoksella on vuodesta 2003 tutkittu sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmia ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulokset julkistettiin hotelli Linnassa järjestetyssä seminaarissa, johon oli kutsuttu sähköalalla ja sähköalan kanssa yhteistyössä työskentelevien organisaatioiden ja yritysten edustajia sekä viranomaisia. Tutkimuksessa oli kolme päävaihetta. Laajan kyselyn avulla selvitettiin sähköalan ammattilaisten näkemyksiä sähköalan suurimmista sähkötyöturvallisuusongelmista ja sähkötapaturmien taustalla olevista tekijöistä. Kysely koostui 42 kysymyksestä, ja siihen vastasi n. 540 sähköalojen ammattiliiton jäsentä. Kyselyssä esille nousseita asioita syvennettiin työpaikoilla tehdyissä ryhmähaastatteluissa, joita tehtiin 30 kpl. Tiedon keruun viimeisessä vaiheessa havainnoitiin paikan päällä ammattilaisten työskentelyä. Tutkimuksen aineisto kerättiin ja käsiteltiin kohderyhmittäin: energia-ala, teollisuus ja talotekniikka-ala. Jo kyselykierroksen ensimmäisten vastausten perusteella voi tehdä merkittäviä johtopäätöksiä. Kysyttäessä sähköalan ammattilaisilta heille sat- tuneista tapaturmista ja niiden syistä nousi yleisimpinä esille: oli jännite, vaikka ei pitänyt olla jokin putosi, luiskahti tai osui vahingossa jännitteiseen osaan tekninen vika, kuten rikki, viallinen tai katkennut. Haastatteluissa näiden lisäksi nousivat esille: kiire huolimattomuus ohjeiden vastainen toiminta. Tutkimuksen kuluessa ilmeni, että sähköasentajat joutuvat tekemään usein töitä jännitteisissä kohteissa, vaikka kohteen pitäisi olla jännitteetön. Syinä sähköt päällä työskentelyyn nähtiin muun muassa taloudelliset tekijät, kiire, asenteet ja painostus häiriöttömyyteen. Myös sähköalan ammattilaiset ovat sisäistäneet ajatuksen, että sähköjä ei aina voi ottaa pois. Tutkijat Johanna Pulkkinen ja Tuuli Tulonen esittelivät tilaisuudessa laajalti tutkimusaineistoa ja sen johtopäätöksiä. Tilaisuudessa käyttivät puheenvuorot myös rahoittajien ja keskeisten sidosryhmien edustajat. Vilkkaassa yleisökeskustelussa toivottiin niin viranomaisilta kuin sähköalan yrityksiltä TUKES-katsaus 2/2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS

5 Pienetkin painesäiliöt voivat olla vaarallisia Pienten painesäiliöiden onnettomuudet ovat viime vuosina lisääntyneet. Tällaisia laitteita ovat olleet paineelliset putkistot, pienet ilmasäiliöt ja kylmälaitteet. Usein näihin vaurioihin liittyy mahdollisuus henkilövahinkoihin, kuten esimerkiksi klooriputkiston vuotaessa uimahallissa tai pienen paineilmasäiliön räjähtäessä työpisteessä. Suuret painelaitteet voivat vikaantuessaan aiheuttaa enemmän vahinkoja kuin pienet, mutta toisaalta ne rakennetaan, varustellaan ja niistä huolehditaan pieniä paremmin. Satunnaiskäyttäjä ei tunne painelaitteiden riskejä, jolloin niiden sijoitukseen ei kiinnitetä huomiota, eikä laitteiden kunnossapidosta huolehdita. EU:n mukanaan tuoman, myös painelaitteita koskevan, vapaan liikkuvuuden myötä pienten painelaittei- den hinnat laskivat ja niitä hankittiin entistä enemmän myös kotikäyttöön. Erityisesti näin kävi pienten siirrettävien ilmasäiliöiden osalta. Kilpailun ja hinnanlaskun myötä markkinoille tuli myös laadultaan kyseenalaisia laitteita, joissa rakenteellista turvallisuutta oli heikennetty lisäämällä käyttäjän vastuuta käytönaikaisesta kunnossapidosta. Käyttöohjeissa saattoi olla vaatimuksia vuosittain tehtävistä paksuusmittauksista. Nämä mittaukset tulisivat todennäköisesti laitteen hankintahintaa kalliimmiksi. Tyypillisimmät ongelmat pienissä painelaitteissa liittyvät hitsaukseen. Hitsausvirheet, yleensä vajaa hitsi, heikentävät rakenteen kestävyyttä ja voivat nopeuttaa syöpymistä. Kuvassa 1 on tyypillinen pienen painesäiliön hitsisauma. Säiliö on hitsautunut vain pinnasta ja se on revennyt normaalin käytön aikana. Käyttäjän kannalta tilanne on ongelmallinen. Silmämääräisesti vikoja on vaikea havaita, eikä käyttäjällä ole tarkempaan tarkastamiseen riittävää osaamista. Käyttäjä voikin parhaiten parantaa turvallisuutta panostamalla painelaitteen hankintaan ja varmistautumalla valmistajan ja toimittajan luotettavuudesta ja osaamisesta. Pienten ilmasäiliöiden osalta on huolehdittava turvallisesta sijoituksesta ja kunnossapidosta. Ahtaissa sisätiloissa saattaa räjähdyspaine rikkoa rakenteita ja aiheuttaa heitteiden tai paineen vuoksi henkilövahinkoja. Ylipaine vaikuttaa ihmiseen ja rakenteisiin seuraavalla tavalla. Ylipaine (bar) Vaikutus ihmiseen tai rakenteisiin 0,04 Ikkunat rikkoutuvat ja sirpaleet voivat tunkeutua ihoon 0,35 Korvan tärykalvo voi vaurioitua 0,7 Rakennukset tuhoutuvat 1,0 Keuhkot voivat vaurioitua Kuva 1. Esimerkki kylmäainesäiliön hitsaussaumasta TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-katsaus 2/2006

6 Rikkoutuvasta säiliöstä irtoavat heitteet tai ikkunoiden tai seinien kappaleet aiheuttavat vielä painettakin suuremman vaaran. Pienten säiliöiden turvallisuutta heikentää erityisesti säiliöihin kertyvä kosteus. Usein vedenpoistoa ei tehdä tai poistoputki tukkeutuu, jolloin säiliö voi nopeastikin syöpyä. Kuvassa 2 on esimerkki säiliöstä, joka on räjähtänyt käytön aikana pohjan syöpymisen seurauksena. Räjähdysten lisäksi painelaitteiden vuodot aiheuttavat vaaratilanteita. Jos sisältö on vaarallista tai tukahduttavaa (kylmäaineet), on sijoituksen turvallisuudesta huolehdittava. Yhtä tärkeää on, että henkilökunta on selvillä toiminnasta onnettomuustilanteissa. Kaupoissa räjähtäneet tai vuotaneet kylmäainesäiliöt ovat aiheuttaneet useita vaaratilanteita ja johtaneet kauppojen evakuoimiseen. Kuva 2. Räjähtänyt ilmasäiliö. Paine räjähdyshetkellä n. 7 bar. Pientenkin painesäiliöiden osalta on varmistettava painelaitteiden turvallisuus. Tämän varmistaminen on omistajan ja haltijan velvollisuus. On tiedostettava, että painelaitteissa sisältö, paine tai lämpötila voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä. Ohessa muutamia asioita, joista tulisi huolehtia turvallisuuden varmistamiseksi: hanki tarkoitukseen sopiva painelaite hanki painelaite, jonka valmistuksen laadusta voit vakuuttua varmista, että saat riittävät käyttöohjeet ja opastuksen sijoita painelaite turvallisesti huolehdi painelaitteen ja sen varusteiden kunnossapidosta varmistaudu käyttäjien ja muun henkilökunnan osaamisesta laadi ohjeet poikkeamatilanteiden varalle. TUKES-opas Painelaitteiden kunnossapito antaa ohjeita painelaitteiden hankinnasta, sijoituksesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Opas löytyy osoitteesta Tietopalvelut, Esitteet ja oppaat, ja sitä voi myös tilata osoitteesta Jorma Partanen, Kuva 3. Syöpymää säiliön pohjan alueella. TUKES-katsaus 2/2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS

7 Painelaiterekisterin sähköinen tiedonsiirto tehostaa turvallisuusvalvontaa TUKESissa on otettu käyttöön Fujitsu Services Oy:n tekemä painelaiterekisterin sähköinen tiedonsiirtojärjestelmä. Sähköistä tiedonsiirtoa tarvitaan painelaitteiden rekisteröinti- ja tarkastustietojen lähettämiseen tarkastuslaitosten tietojärjestelmistä TU- KESin painelaiterekisteriin. Sähköinen tiedonsiirto tehostaa rekisteröitävien painelaitteiden turvallisuusvalvontaa ja saattaa sen nykyajan vaatimusten mukaiseksi. tun TUKES-ohjeen P rekisteröinti- ja tarkastustietolomakkeisiin. Sähköinen tiedonsiirto sisältää tietojen oikeellisuuden varmentamismenettelyitä, jotka edellyttävät huolellisuutta rekisteröinti- ja tarkastustietojen täyttämisessä. Painelaiterekisterin sähköinen tiedonsiirto ei vaadi tarkastuslaitoksilta erityisiä toimenpiteitä, sillä se hyödyntää tarkastuslaitosten käytössä olevia tie- tojärjestelmiä. Sähköinen tiedonsiirto käynnistyi aluksi Polartest Oy:n kanssa. Inspecta Oy tulee mukaan sähköiseen tiedonsiirtoon, kun sen uusi tietojärjestelmä valmistuu. Johanna Soppela, Rekisteröitävät painelaitteet ovat käyttöarvoiltaan vaativimpia painesäiliöitä, kattiloita ja kuljetettavia painelaitteita. Käytössä on yhteensä n rekisteröitävää painelaitetta. Niille tehdään vuosittain n lakisääteistä määräaikaistarkastusta. Työkanta Palomuuri ja Internet Puskuri Painelaiterekisteri Tarkastuslaitos Painelaitteiden sähköinen tiedonsiirto perustuu painelaiterekisteristä anne- Kuva 1. Peruskuvaus järjestelmästä. Uusi palovaroitinstandardi julkaistu Eurooppalainen palovaroitinstandardi SFS-EN on vahvistettu Suomessa ja sen soveltaminen harmonisoituna standardina on alkanut Standardi on julkaistu myös suomeksi ja sen siirtymäaika päättyy SFS-EN on valmisteltu rakennustuotedirektiivin pohjalta ja se sisältää ZA-liitteen, missä luetellaan ne standardin kohdat, jotka ovat pakollisia. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen edellyttää ilmoitetun laitoksen antamaa vaatimustenmukaisuustodistusta. Standardissa on eräitä uusia testejä, mutta oleellisimmat testit eli savuherkkyystesti, hälytysäänen voimakkuustesti sekä äänitaajuustesti ja näiden ominaisuuksien hyväksymisrajat tulevat säilymään ennallaan. Sisäasiainministeriön (SM) pelastusosastolla valmistellaan parhaillaan palovaroitinasetusta. Asetuksen päätavoitteena on varmistaa henkilöturvallisuuden säilyminen tiloissa, jotka on suojattu palovaroittimilla. Asetuk- TURVATEKNIIKAN KESKUS sessa viitataan harmonisoituun palovaroitinstandardiin SFS-EN ja asetuksessa tullaan antamaan toimintavaatimuksia palovaroittimille sekä vaatimuksia niiden hankinnasta, sijoittamisesta ja kunnossapidosta. Asetusehdotuksen mukaan asunnon jokainen käyttökerros tulee varustaa vähintään yhdellä palovaroittimella, kuten tähänkin asti, sekä lisävaatimuksena vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60 m 2 kohden/kerros. Tällä vaatimuksella pyritään nopeuttamaan tulipalon havaitsemista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja lisäksi pyritään kasvattamaan vähintään yhden toimivan palovaroittimen todennäköisyyttä hätätilanteessa. Palovaroittimien myyntimäärät Kahdeksan vuoden aikana on Suomessa myyty n. 4,2 milj. palovaroitinta. Taulukossa on esitetty myyntimäärät vuosina : kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Optisten varoittimien osuus on noussut viime vuonna 13 %:iin, kun se toissa vuonna oli 7 % ja muutama vuosi sitten vain 1 %. Risto Raitio, TUKES-katsaus 2/2006

8 Vaatimusten vastaisia vesimittareita käytössä TUKES on selvittänyt vesihuoltolaitoksille lähetetyllä kyselyllä käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuutta. Suomessa on käytössä arviolta vesimittaria, joista 15 % eli n tavallisessa omakotitalossa käytössä olevista mittareista on vaatimusten vastaisia. Säädösten vastaisten mittareiden käytön yleisin syy on tietämättömyys. Erityisesti pienet vesiosuuskunnat ja pienet kunnalliset laitokset eivät ole tietoisia vakauslain vaatimuksista. Lisäksi vesihuoltolaitoksilla on resurssipula; määrärahoja tai henkilöstöä ei ole riittävästi säädöstenvastaisten mittareiden poistamiseen. Selvityksessä TUKES kokeili valvontakeinona asiakirjavalvontaa. Kokemuksien perusteella se on kustannustehokas tapa kerätä tietoa laajalta valvontakentältä, mikäli ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat helposti saatavilla. Jatkuvassa käytössä sen teho kuitenkin laskee vastausinnon laantuessa. TUKES-julkaisu 5/2006 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta on saatavilla verkkoversiona osoitteesta tietopalvelut, TUKES-julkaisut. Seppo Simonen, TUKES-katsaus 2/2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS

9 VARO-katsaus 2005 Onnettomuustietojen kerääminen on osa TUKESin valvontatoimintaa. Tietoja hyödynnetään valvonnan, viestinnän ja kehitys- ja tutkimustoiminnan kohdentamisessa sekä koulutuksen, riskienhallinnan ja onnettomuustutkinnan suunnittelussa. Tilastoaineiston avulla saadaan tietoa teknisen turvallisuuden tasosta ja kehittymisestä. Vuonna 2005 rekisteröitiin 286 onnettomuutta ja 67 vaaratilannetta. Onnettomuusmäärät ovat laskeneet jo kolmena peräkkäisenä vuotena. Onnettomuuksissa kuoli 20 henkilöä. Sähköpaloissa menehtyi 17 henkilöä, sähkötapaturmassa kuoli 1, painelaiteräjähdyksessä 1 sekä ilotulitteen aiheuttamassa tulipalossa 1 henkilö. Loukkaantuneiden määrä, 156, pysyttelee samoissa lukemissa kuin edellisvuosina. Muu/ei tiedossa; 50; 17% Liikenne; 5; 2% Julkiset tilat; 27; 9% Rakennustyömaat; 3; 1% Kaivokset; 51; 18% Onnettomuuksien jakautuminen onnettomuuspaikoittain Varastoalueet, jakeluasemat; 11; 4% Teollisuus; 68; 24% Kotitaloudet 71; 25% n=286 Suurin onnettomuusryhmä oli kemikaalionnettomuudet, 82 kpl. 18 tapahtui TUKESin luvilla toimivissa valvontakohteissa ja 64 muissa kohteissa. Tavallisin onnettomuustyyppi olivat erilaiset vaarallisen kemikaalin vuototapaukset. Onnettomuuksista 11 luokiteltiin vakaviksi. Määrä on laskenut jo kahtena peräkkäisenä vuotena, myös vakaviksi luokitellut onnettomuudet vähenivät selvästi. TUKESin valvontakohteissa sattuneissa onnettomuuksissa ei menehtynyt eikä loukkaantunut kukaan. Painelaiteonnettomuuksien määrä nousi jonkin verran edellisvuodesta, ollen nyt 26. Kymmenen vuoden aikajänteellä painelaiteonnettomuudet näyttäisivät lisääntyneen. Rekisteröimättömien painelaitteiden osuus onnettomuuksissa on viime vuosina lisääntynyt. Putkistojen osuus on myös ollut kasvussa, tosin putkistovaurioista suurin osa luokiteltiin vaaratilanteiksi, eivätkä ne näy onnettomuustilastossa. Yksi kuolemaan johtanut onnettomuus sattui rengasautoklaavin räjähdyksessä. Teollisuuden onnettomuudet toimialoittain (Sähkötapaturmat ei ole mukana kuvassa) TURVATEKNIIKAN KESKUS Sähkötapaturmien määrä pysyi lähes ennallaan, mutta kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui vain yksi aikaisempien vuosien noin 3-4 tapahtuman sijaan. Sähköalan ammattilaisten tapaturmat ovat vähentyneet pitkällä aikavälillä, mutta heille sattuvat onnettomuudet ovat usein vakavia. Vakavassa hissitapaturmassa loukkaantui 1 henkilö. Sähköpalojen osalta tilastointia on viime vuosina tarkennettu. Tämä näkyy siten, että TUKES-katsaus 2/2006

10 havaittujen sähköpalokuolemien luvut ovat nyt suurempia. Ilotulitteiden ja omatekoisten pommien aiheuttamia onnettomuuksia rekisteröitiin 49. Näistä 36 aiheutti vammautumisia. Ilotulitteista syttyneitä tulipaloja kirjattiin 13, joista yhdessä menehtyi 1 henkilö. Samassa palossa loukkaantui 2 muuta henkilöä. Nestekaasuonnettomuuksia rekisteröitiin 10. Kaivosonnettomuuksissa loukkaantui 51 henkilöä. Maakaasuun liittyviä onnettomuuksia, samoin kuin räjähdeonnettomuuksia kirjattiin molempia 3. Tarkemmat tiedot onnettomuuksista ja niiden syntyyn vaikuttaneista tekijöistä on raportoitu TUKES-julkaisussa 3/2006 Toimialan onnettomuudet Tietojen keruuta ja onnettomuustutkintaa kehitetään TUKESin vaurio- ja onnettomuusrekisterin (VARO) aineisto perustuu eri lähteistä saatuihin tietoihin. TUKESin valvomilla aloilla toimivat tietyt tahot ovat säädösten perusteella velvoitettuja ilmoittamaan toiminnassaan sattuneista vakavista onnettomuuksista. Ilmoitusvelvollisuus sisältyy mm. kemikaali-, painelaite-, räjähde-, kaivosja sähköturvallisuuslainsäädäntöön. Onnettomuustietoja saadaan myös muilta viranomaisilta, päivälehdistä ja sähköisen mediaseurannan sekä pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietojärjestelmän kautta. Ilmoitusvelvollisuudesta ja aktiivisesta seurannasta huolimatta kaikki toimialalla sattuneet onnettomuudet eivät tule TUKESin tietoon. TUKES otti keväällä käyttöön toimialalla sattuneiden onnettomuuksien ilmoittamista varten uuden sähköisen lomakkeen, joka korvaa aiemmin käytetyt onnettomuusilmoituslomakkeet. Uusi lomake ohjaa tietojen syöttöä ohjekenttien avulla. Näin pyritään saamaan laadukkaampaa ja tarkempaa tietoa onnettomuuteen johtaneista tekijöistä ja onnettomuuksien estämisestä. TUKES tutkii toimialalla sattuneita onnettomuuksia, mikäli niissä on sattunut vakavia henkilövahinkoja, vahinkokustannukset ovat olleet merkittäviä, vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia on vuotanut ympäristöön huomattava määrä, tai mikäli syiden selvittäminen katsotaan laitoksen teknisen turvallisuuden tai onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta muuten tarpeelliseksi. TUKES uudistaa parhaillaan menettelyt tutkintaan ja tietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen, jotta ne entistä paremmin vastaisivat asiakas- ja sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Jatkossa pyritään painottamaan oppimisen näkökulmaa tutkinnassa. Tutkinnan tulosten perusteella olisi pystyttävä määrittelemään toimenpiteitä, joilla vastaavat onnettomuudet ehkäistään tulevaisuudessa. Toiminnanharjoittajalle voidaan esittää velvoitteita, mutta myös TUKESin itsensä pitäisi esimerkiksi sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä tai vaikkapa säädöskehittelytyön kautta voida vaikuttaa siihen, että vastaavia onnettomuuksia ei sattuisi. Onnettomuustietojen jalostaminen käyttökelpoiseksi työkaluksi turvallisuustyössä on haasteellinen tehtävä. Vaurio- ja onnettomuustietojen rekisteröinti: Turvallisuusinsinööri Kaisa Heinsalmi, Onnettomuustutkinnan kehittäminen: Projektipäällikkö Tarja Valvisto, Yritykset ja monet muut tahot voivat osaltaan hyödyntää VARO-tietokannan julkista Internet-versiota (www. tukes.fi/varo) turvallisuusjärjestelmien kehittämisessä, turvallisuusasioiden koulutuksessa sekä tutkimustoiminnassa. Internet-versiosta voi hakea tietoja joko sanahaulla raporteista tai tietohaulla luokittelutiedoista. Mukana on ohje hakutoimintoja varten. 10 TUKES-katsaus 2/2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS

11 Uusia TUKESlaisia: Tuuli Kunnas, turvallisuusinsinööri Pelastustoimen laitteet ja rakennustuotteet ryhmä. Hanna Mustonen, ylitarkastaja (EMC, RoHS- ja ATEX-direktiivit) sähkötuotteet ryhmä. Nimityksiä: Mirja Palmén on nimitetty Laitosvalvontayksikön prosessiturvallisuusryhmän ylitarkastajan virkaan. Uusia oppaita Nestekaasun turvallinen käyttö ja varastointi laitoksissa Oppaan kohderyhmänä on nestekaasua käyttävän laitoksen johto ja työntekijät ja erityisesti nestekaasun käytön valvojat. Opas on tarkoitettu myös pelastusviranomaisille ja kaasun toimittajille. Oppaassa korostetaan riskien hallintaa ja vaarojen arviointia. Dangerous Chemicals in Industry Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa -oppaasta on tehty englanninkielinen versio, jonka tarkoituksena on esitellä suomalaisia käytäntöjä kansainvälisille viranomaisille. Kloorin käytön turvallisuus vesilaitoksissa Infolehtinen on suunnattu uimahalleille ja vesilaitoksille sekä pelastusviranomaisille. Ilmestyy marraskuussa: TUKES-opas: Sähkölaitteiden myynti ja maahantuonti. TUKES-opas: Kodin sähkölaitteistojen kunnossapito. TUKESin esitteet, oppaat ja julkaisut löydät TUKESin Internet-sivuilta Julkaisuja voi tilata tilauslomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta: TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-katsaus 2/

12 2 TUKES PALVELUKSESSASI Ylijohtaja Seppo Ahvenainen Sihteeri Agneta von Wetter-Rosenthal Johtaja Juha Karjalainen (tuki- ja kehityspalvelut) Tiedotus ja tietopalvelut Viestintäpäällikkö Willy Toiviainen Tiedottaja Paula Kuusio Tiedottaja Tarja Vänskä Informaatikko Riitta Viikari Tutkimus, kehitys ja laatu Laatupäällikkö Kirsi Levä Vaurio- ja onnettomuusseuranta Turvallisuusinsinööri Kaisa Heinsalmi LAITOSVALVONTA Johtaja Päivi Rantakoski Osastosihteeri Taria Loginov Vaaralliset kemikaalit Yli-insinööri Anne-Mari Lähde Paineelliset järjestelmät Yli-insinööri Markus Kauppinen Painelaitteet Ylitarkastaja Teuvo Blomberg Maakaasukohteet, tarkastuslaitokset Ylitarkastaja Urho Säkkinen Kaasulaitteet Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen Aerosolit Turvallisuusinsinööri Matti Turppo Räjähdetehtaat ja -varastot Ylitarkastaja Tor-Erik Ekberg Räjähteet, ilotulitteet Turvallisuusinsinööri Mikko Ojala Kaivokset Ylitarkastaja Pekka Heiskanen Vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja säiliöt yli-insinööri Harri Roudasmaa TUOTE- JA LAITTEISTOVALVONTA Johtaja Reijo Mattinen Osastosihteeri Seija Halvari Sähkötuotteet Yli-insinööri Hannu Mattila Sähkölaitteistot Yli-insinööri Harri Westerlund Sähköurakointi Ylitarkastaja Asko Saarela Hissit Ylitarkastaja Heikki Viitala Paloilmoitinlaitteistot Tekn. asiantuntija Hannu Nuolivirta Käsisammuttimet, pelastustoimen laitteet Ylitarkastaja Risto Raitio CE-merkityt rakennustuotteet Turvallisuusinsinööri Jukka Lepistö Mittaamisvälineet Yli-insinööri Tuomo Valkeapää Jalometallituotteet Ylitarkastaja Paula Ruotsalainen PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin , faksi (09) TUKES-katsaus 2/2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Vuoden 2012 tiedot kaivoksissa sattuneista tapaturmista eivät ole vielä saatavilla. Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa.

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähdeja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa.

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähde- ja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös tämän

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

ONNETTOMUUSKATSAUS 2006

ONNETTOMUUSKATSAUS 2006 ONNETTOMUUSKATSAUS 6 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKESin onnettomuuskatsaus 6 ONNETTOMUUSKATSAUS 6 TUKES valvoo turvallisuutta Turvatekniikan keskus (TUKES) toimii Suomessa toimialansa teknisen turvallisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus syntyy yhteispelillä

Turvallisuus syntyy yhteispelillä 2/2005 Turvallisuus syntyy yhteispelillä Luonnonkatastrofien ja muiden suuronnettomuuksien yhteydessä nousee lähes säännönmukaisesti esille kysymys siitä, kuka on vastuussa ihmisten turvallisuudesta. Vastuuviranomaiset

Lisätiedot

Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan

Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan 2/2004 Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan Yritysten ja yhteisöjen verkottuminen ei ole muoti-ilmiö, vaan luonnollinen kehitysvaihe tietoyhteiskunnassa. Elämme aikaa, jolloin vanhat vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista 2/2002 TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-,

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2008

Toimialan onnettomuudet 2008 Tukes-julkaisu 2/2009 Toimialan onnettomuudet 2008 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi, nestekaasu, maakaasu, kaivokset, räjähteet ja ilotulitteet, vaarallisten aineiden kuljetus, painelaitteet,

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

Tutkimuksen kautta tavoitteisiin

Tutkimuksen kautta tavoitteisiin 2/2001 Tutkimuksen kautta tavoitteisiin TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin 1 2 3 Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin kirjattiin myös rakennuspalovaarat, joissa tuli ei ole

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2010 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Sähkötapaturmat ja sähköpalot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Sähkötapaturmat ja sähköpalot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Sähkötapaturmat ja sähköpalot Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2006

Toimialan onnettomuudet 2006 TUKES-julkaisu 3/2007 Toimialan onnettomuudet 2006 Kaisa Heinsalmi Mariana Mattila TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2007 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2007 Tekijät

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Riskienhallinnalla. lisää tuottavuutta ja turvallisuutta 1/2007

Riskienhallinnalla. lisää tuottavuutta ja turvallisuutta 1/2007 1/2007 Riskienhallinnalla lisää tuottavuutta ja turvallisuutta Riskiperusteinen turvallisuuden ja luotettavuuden kokonaishallinta on yksi TUKESin uuden strategian tärkeimmistä reitinvalinnoista. Kiteytettynä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Hissit Tukesin hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. hissien asennus-, muutos-, korjaus- ja huoltotyöt hissejä tarkastavien

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TEHTÄVÄ, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PAINOPISTEALUEET 2005 2009 1.1 Laissa ilmastu tehtävä

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI PUHELIN

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI  PUHELIN Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 7 Sähkö ja hissit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2005

Toimialan onnettomuudet 2005 TUKES-julkaisu 3/2006 Toimialan onnettomuudet 2005 Mariana Mattila Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 5/2006 Tekijät

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2002

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2002 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 5/2003 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2002 Merja Rusanen Tommi Laanti Helsinki 2003 TIIVISTELMÄ.. i RESUMÉ... ii ABSTRACT.

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa.

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähdeja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös tämän

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Muut asiat

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2004

Toimialan onnettomuudet 2004 TUKES-julkaisu 4/2005 Toimialan onnettomuudet 2004 Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2005 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 5/2005 Tekijä(t) Merja Rusanen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2007

Toimialan onnettomuudet 2007 Tukes-julkaisu 2/2008 Toimialan onnettomuudet 2007 Kaisa Heinsalmi Mariana Mattila TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2008 1 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2008 Tekijät

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ AEL INSKO-SEMINAARI PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ 13.4.2016, AEL, Helsinki PAINELAITTEET 2016 PERUSTIETOA 18. 19.5.2016, AEL, Helsinki PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista /200 TUKESkatsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali,

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2001

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2001 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 6/2002 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2001 Merja Rusanen Tommi Laanti Helsinki 2002 TIIVISTELMÄ.. i RESUMÉ... ii ABSTRACT.

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

www.tukes.fi- tietolähteesi

www.tukes.fi- tietolähteesi H U H T I K U U 2 0 0 3 www.tukes.fi- tietolähteesi Julkisen sektorin verkkopalvelut ovat meillä Suomessa varsin kehittyneitä ja kattavia. Kaikilla hallinnon sektoreilla tehdään suunnitelmallista työtä

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. TULOSSOPIMUS 14.11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPI- MUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan keskus (Tukes)

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta Virossa

EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta Virossa 1/2004 Virosta tulee Euroopan unionin jäsen 1.5.2004. TUKESin kollegaviranomainen Virossa on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, jonka pääjohtajana toimii Urmas Leitmäe. EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2003

Toimialan onnettomuudet 2003 TUKES-julkaisu 4/2004 Toimialan onnettomuudet 2003 Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2004 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 4/2004 Tekijä(t) Merja Rusanen

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kohdennetut kysymykset (Pääesikunta ja Puolustushallinnon rakennuslaitos)

Kohdennetut kysymykset (Pääesikunta ja Puolustushallinnon rakennuslaitos) Puolustushallinnon rakennuslaitos Lausunto 14.03.2017 182/3500/2017 Asia: 1952/40.02.00/2008 Lausuntopyyntö puolustusministeriön kemikaaliasetuksista Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta osana Tukesin viranomaistoimintaa

Onnettomuustutkinta osana Tukesin viranomaistoimintaa Onnettomuustutkinta osana Tukesin viranomaistoimintaa Valto Ottovainen ylitarkastaja (eläkkeellä 1.2.2010 alkaen) Sähköpäivä 27.5.2010 Tallinna Eesti Elektroenergeetika Selts - EEES Sähköturvallisuuden

Lisätiedot