Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan"

Transkriptio

1 2/2004 Verkottuneen toiminnan kokonaisuus hallintaan Yritysten ja yhteisöjen verkottuminen ei ole muoti-ilmiö, vaan luonnollinen kehitysvaihe tietoyhteiskunnassa. Elämme aikaa, jolloin vanhat vuorovaikutuksen esteet murtuvat ja yritysten toimintaverkot järjestyvät uudelleen. TUKESin toimialoilla verkottuminen näkyy yritysten välisenä yhteispelinä ja toimintaketjuina, joissa jokaisen on voitava luottaa kumppanin tekemisiin. Ketjun eri osien on oltava kunnossa, eli riskikeskittymät ja heikot lenkit on korjattava. Eri toimijoiden välisten rajapintojen saumattomuus edellyttää järjestelmällistä vaatimusten hallintaa, selkeitä sopimuksia ja niiden pitämisen seurantaa. Meillä TUKESissa ydinosaamistamme on teknologisten riskien ymmärtäminen ja hallinta. Kuluttajatuotteiden ja teollisuustuotannon lisäksi kiinteistöihin liittyvä toiminta on vahva vaikutusalueemme. Toimintamme vaikuttavuuden ja lisäarvon kannalta on tärkeää, että ydinosaamisemme palvelee mahdollisimman hyvin kokonaisuutta. Hyvä viranomaistoiminta on verkottunutta joukkuepeliä, jossa tähtäimenä on paras kokonaistulos. Tästä hyötyvät kaikki. Nyt meneillään olevassa asiakkuuksien ja prosessien kehittämishankkeessa mallinnamme toimintakenttäämme verkostomaisina karttoina; tuotteen tai laitoksen elinkaareen vaikuttaa aina monia toimijoita, yrityksistä kuluttajiin, kaupasta käyttäjiin. Tänä vuonna valmisteltu markkinavalvonnan strategiamme ja verkottuneen toiminnan yhteisohjelma (V12) ovat aloitteita, joilla rakennamme kokonaisuutta yhdessä viranomaiskumppaniemme, kansalaisten ja elinkeinoelämän kanssa. Kehitettävää löytyy, kansallisesti ja kansainvälisesti. TUKESissa haluamme vaikuttaa siihen, että turvallisuus ja tekninen luotettavuus kehittyvät verkostojen menestystekijöiksi. Verkottuminen on nähtävä sekä yksityisen että julkisen sektorin ykköshaasteena! Timo Okkonen johtaja, laitosvalvonta TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-katsaus 2/2004 1

2 VARO-katsaus TUKES kerää toimialallaan sattuneista onnettomuuksista kuvauksia vaurio- ja onnettomuusrekisteri VAROon. VARO sisältää tietoja kaivosonnettomuuksista aina vuodesta 1972 lähtien ja vaarallisiin kemikaaleihin, painelaitteisiin sekä räjähteisiin liittyvistä onnettomuuksista vuodesta 1978 alkaen. Rekisteristä löytyvät myös vuonna 1980 ja sen jälkeen sattuneet kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat. Kaikki tietoon tulleet sähkötapaturmat sekä hissionnettomuudet on kirjattu VAROon vuodesta 1996 lähtien. VARO-rekisteri löytyy myös TU- KESin Internet-sivuilta osoitteesta Viime vuonna 333 onnettomuudessa kuoli 11 Vuonna 2003 TUKESin tietoon tuli 333 onnettomuutta ja 41 vaaratilannetta. Onnettomuuksia tutkimaan nimettiin 10 tutkijaa tai tutkijaryhmää. Onnettomuuksissa loukkaantui 144 ja kuoli 11 henkilöä. Näistä sähkötapaturmissa menehtyi 4, yhdessä kemikaalionnettomuudessa 3 ja nestekaasuonnettomuudessa 2 ihmistä. Hissi- ja kaivosonnettomuuksissa kuoli molemmissa 1 henkilö. Vaaralliset aineet, painelaitteet, hissit ja kaivokset Suurin osa TUKESin toimialan 333 onnettomuudesta tapahtui teollisuudessa (93). Kotioloissa tapaturmia sattui 68 ja kaivoksissa 47. Teollisuudessa tapahtui eniten kemikaalionnettomuuksia. Voimalaitos- ja lämpökeskusonnettomuuksista kuitenkin yli puolet liittyi painelaitteisiin. Painelaite oli osallisena myös joidenkin kemikaalionnettomuuksien synnyssä. Sähkö Kuva 1. Onnettomuudet teollisuus- ja toimialoittain (sähkötapaturmat eivät ole mukana) Voimalaitos, lämpökeskus Puunjalostus Petrokemia ja öljynjalostus Elintarviketeollisuus Muut teollisuuslaitokset Metallurginen teollisuus Kemikaalien valmistus, lääketehtaat Puutavarateollisuus Pintakäsittelylaitokset Raskas konepajateollisuus Ongelmajäte Liima- ja väritehtaat Räjähde- ja ampumatarviketehtaat Rakennustarviketeollisuus Vuonna 2003 kirjattiin 49 sähkötapaturmaa. Niissä kuoli 4 henkilöä eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Surmansa saaneista 1 oli sähköalan ammattilainen ja 3 maallikkoa. Onnettomuuksissa loukkaantuneista puolestaan ammattilaisia oli 22 samoin kuin maallikoita. Lisäksi 1 loukkaantuneista oli tehtävään opastettu henkilö. Tapaturmia sattui eniten teollisuusympäristössä ja sähköyhtiöiden kytkinlaitteistoissa (18), ulkoalueilla (14) sekä julkisissa tiloissa (12). Yhteenvetoa toimialan onnettomuuksista Kemikaalit Painelaitteet Räjähteet Vuosina TUKESin toimialalla tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärät on esitetty taulukossa 1. Vuodelle 1997 kirjattujen onnettomuuksien määrää nostavat Komet Bomb 3 -ilotulitteiden aiheuttamat loukkaantumiset. Tiedonkeruun tehostuminen ja tiedonsaannin helpottuminen näkyvät onnettomuusmäärissä vuodesta 2000 alkaen. Ilotulitteiden aiheuttamista silmävammoista TUKES on saanut vuodesta 2000 lähtien tietoja Suomen Silmälääkäriyhdistykseltä. Taulukko 1. TUKESin toimialalla tapahtuneet onnettomuudet Onnettomuusryhmä Vaaralliset kemikaalit, TUKESin valvontakohteet Vaaralliset kemikaalit, muut toimialan kohteet Kaivokset Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Sähkölaitteet ja -laitteistot Ilotulitteet, omatekoiset pommit ja räjähteet Painelaitteet Hissit Nestekaasu Aerosolit Räjähteet Maakaasu Vaarallisten aineiden kuljetus Muut Yhteensä Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietojärjestelmä Pronton tehokkaampi hyödyntäminen 2001 lähtien 2 Tapaturmasta on aiheutunut yhden tai useamman työvuoron menetys, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä 3 Mukana ilotulitteiden aiheuttamia tulipaloja, joiden kustannukset ylittävät Mukana liikenneonnettomuuksia, joissa vaarallista kemikaalia on päässyt ympäristöön yli 1000 litraa. TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-, painelaite- ja sähköturvallisuus, pelastustoimen laitteet, CE-merkityt rakennustuotteet sekä mittaamisvälineet ja jalometallituotteet. TUKES-katsauksen lomakkeella voit tilata TUKESin esitteitä ja julkaisuja. TUKES-katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tutustu myös TUKESin Internet-palveluun, Julkaisija: Turvatekniikan keskus PL 123, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) Internet: Sähköposti: Päätoimittaja: Willy Toiviainen, Toimitussihteeri: Leena Hietanen Taitto: MacAD Oy, paino: Erweko Painotuote Oy, Helsinki ISSN TUKES-katsaus 2/2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS

3 Kuva 2. TUKESin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet Työkaluja onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaan määritelleet onnettomuustutkinnan menettelytavat, mutta systemaattisten tutkintamenetelmien käyttö on vähäisempää toisin kuin esim. vastaavien riskien arviointimenetelmien. Systemaattisten menetelmien avulla tutkinnan laatua ja syvyyttä voitaisiin kehittää huomattavasti. Tutkintamenetelmistä ja järjestelmällisestä toimintatavasta on apua mm. kerätyn tiedon jäsentämisessä ja ryhmittelyssä puuttuvien tietojen havaitsemisessa kysymysten tekemisessä päätöstentekoketjun tai tiedonkulkuketjun kuvaamisessa suojausten toiminnan tarkastelussa poikkeamien tarkastelussa Onnettomuuksista ja vaaratilanteista oppimista tulee tehostaa, jotta onnettomuustutkinnassa pystyttäisiin nykyistä selkeämmin havaitsemaan kaikki ne erilaiset tekijät, jotka ovat yhdessä johtaneet onnettomuuteen. Erityisesti inhimillisten tekijöiden tunnistamisessa ja luokittelussa on usein horjuvuutta. Onnettomuustutkinnan tueksi ja erityisesti tietojen analysoimiseksi on kehitetty onnettomuustutkinnan menetelmiä. Euroopassa tehdyn selvityksen (Valvisto & al. 2003, Accident investigation practices - results from a European enquiry) mukaan viranomaiset ja yritykset ovat yleensä TURVATEKNIIKAN KESKUS onnettomuuden tapahtumaketjun ja syytekijöiden graafisessa kuvaamisessa tutkijaryhmän keskinäisessä keskustelussa tapahtumista ja syytekijöistä. Onnettomuus- ja vaaratilannetutkinnan tueksi ja oppimisen tehostamiseksi TUKES on julkaissut Onnettomuustutkinnan menetelmiä -oppaan (6/2004), joka löytyy myös TUKESin Internet-sivuilta. Tarja Valvisto, puh. (09) Kirsi Levä, puh. (09) TUKES-katsaus 2/2004 3

4 Uutta yhtenäistä mallia kehitetään valvontatyöhön Myös kemikaalivalvonta muuttuu TUKESissa on kehitetty uusi valvontamalli, joka soveltuu hyvinkin erilaisten yritysten toiminnan arviointiin. Mallin avulla yhtenäistetään TUKESin valvontaa eri toimialoilla. Uutta yhtenäistä valvontamallia aletaan tänä syksynä soveltaa vaarallisia kemikaaleja käyttäviin kohteisiin. TUKES tekee säännöllisesti tarkastuksia kemikaaleja laajassa mitassa käyttäviin laitoksiin. Tällaisia laitoksia ovat esimerkiksi öljynjalostamot, sellu- ja paperitehtaat, kemikaalitehtaat, satamavarastot, metallitehtaat sekä nestekaasuvarastot. Laitoksilta edellytetään, että ne toimivat tinkimättömän turvallisella tavalla, säädösvaatimusten mukaisesti. Uudessa valvontamallissamme arvioidaan ensin, miten yritys on tunnistanut toiminnalle asetetut vaatimukset ja miten tämä näkyy käytännön toiminnassa. Keskitymme valvontatyössämme asioihin, jotka liittyvät teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden hallintaan. Säädösvaatimusten lisäksi yrityksen toimintaan vaikuttavat esimerkiksi omistajalta ja asiakkailta tulevat vaatimukset sekä toimintaympäristön muutospaineet. Kaikki nämä vaikuttavat toiminnan kehittymiseen. Uusi valvontamalli ja sen sisältämät arviointikohdat on esitetty kuvassa 1. Mallissa on kolme hierarkiatasoa: toimintaa ohjaavien vaatimusten taso, riskien hallinnan ja päätösten taso sekä näistä seuraavien vaatimusten toteutumisen taso. Hyvästä toiminnasta kertovat mm. seuraavat asiat: vaaratilanteiden hallinta suunnitellaan etukäteen. Toiminnan poikkeamat analysoidaan niiden vähentämiseen tähtäävien päätösten pohjaksi. - Yritys määrittelee tekniikkaa, toimintaa ja tehtäväkohtaista tietämystä koskevat vaatimuksensa sillä tarkkuudella, kun menestyksellinen ja turvallinen toiminta edellyttää. Vaatimusten täyttymistä ja ohjeiden noudattamista seurataan jatkuvasti ja poikkeamat raportoidaan toimintaa ohjaavalle päätöstasolle. Virheistä ja läheltä piti -tilanteista opitaan. Valvontakäynneillä arvioimme yritysten toimintaa uuden valvontamallin mukaisesti. Samalla keräämme tietoa säädöstön ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta, eli valvontamallimme yläpuolella olevasta neljännestä, ministeriöiden ohjaamasta tasosta. Kemikaalikohteiden tarkastuksissa selvitämme esimerkiksi - miten turvallisuustasoa seurataan ja mitataan - miten toiminnan riskejä arvioidaan ja hallitaan - miten varmistetaan, että laitokseen hankitaan oikeanlaista tekniikkaa ja että tekniikka pidetään kunnossa - miten toiminta ohjeistetaan ja miten henkilöstön osaaminen varmistetaan. Toimintaa ohjaavien vaatimusten tunnistaminen Päätösten teko ja riskien arviointi Kemikaalikohteiden valvontakäynneistä teemme tarkastuskertomuksen, jossa yritys saa sanallisen palautteen toiminnastaan. Tämän sanallisen palautteen lisäksi teemme valvontamallin eri osa-alueista numeerisen arvion, joka tulee yksittäisen yrityksen tapauksessa vaikuttamaan tarkastustemme taajuuteen. Numeerinen arviointiasteikkomme on esitetty kuvassa 2. Numeroarviointien ja niiden taustalla olevien sisällöllisten valvontahavaintojen päätarkoitus on tukea eri toimialoja ja yritystyyppejä koskevia kokonaisarviointejamme. Keräämme kaikki tarkastushavaintomme ja analysoimme ne kokonaisuuden tasolla. Näin saamme tietoa esimerkiksi viestintämme suuntaamiseksi ja toimintamme kehittämiseksi. Tämän vuoden lopussa teemme ensimmäiset arviot kemikaaliyritysten toiminnasta uutta valvontamalliamme käyttäen. Jatkossa yritykset voivat olla kiinnostuneita kuulemaan itseään koskevat numeerisetkin arviot, koska ne viestivät yksinkertaisella tavalla säädösvaatimusten täyttymiseen liittyvistä havainnoistamme. Ennen arvioiden luovuttamista haluamme kuitenkin varmistaa, että ne tehdään yhdenmukaisesti. Tämä arviointiasteikon sisäänajo vienee kemikaalitarkastusten osalta vajaan vuoden verran. Johdon ja henkilöstön sitoutuminen Poikkeama- ja vaaratilanteiden hallinta - Yrityksen johto ja henkilökunta on sitoutunut turvallisuuden ja luotettavuuden kannalta oleellisten vaatimusten täyttämiseen. Tämä tahtotila näkyy viime kädessä toiminnan tuloksina: mallikkaana käytännön toimintana sekä poikkeama- ja vaaratilanteiden vähäisyytenä. Johto seuraa vaatimusten täyttymistä käytännön tasolle asti. - Toimintaan liittyvät riskit arvioidaan erilaisten valintojen ja päätösten pohjaksi. Valinnat voivat koskea tekniikkaa, osaamisvaatimuksia tai toiminnan ohjeistamista. Myös poikkeama- ja Toteutusvaatimusten määrittely Kuva 1. TUKESin uusi valvontamalli Tietämys Toiminta Tekniikka Vaatimustenmukaisuuden seuranta 4 TUKES-katsaus 2/2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS

5 5 Ennakoiva kehittäjä Kannustetaan jatkamaan tällä kehittämislinjalla. Päivi Rantakoski, puh. (09) Hyviä käytäntöjä Todetaan myönteiset asiat. 3 OK Otetaan esille mahdollisuudet kehittää. 2 Kehittämistarpeita Kehotetaan parantamaan. 1 Merkittäviä puutteita Vaaditaan pikaisia toimenpiteitä. 0 Vakavia laiminlyöntejä Vaaditaan välittömiä toimenpiteitä. Kuva 2. Arviointiasteikko Tavoitteena vähemmän sähköammattilaisten tapaturmia Vuosi sitten alkaneessa sähköturvallisuushankkeessa etsitään keinoja vähentää sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmia. Hankkeessa hyödynnetään sähköalan ammattilaisten asiantuntemus ja tieto oman työnsä vaaratekijöistä. Kyselyn ja haastattelujen avulla selvitetään, mitä piileviä tekijöitä löytyy välittömien tapaturmaan johtaneiden syiden taustalta. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana tehtiin kysely, johon vastasi 541 sähköalan ammattilaista. Kyselyssä selvitettiin muun muassa sattuneita tapaturmia sekä sähköalan ammattilaisten suurimpia sähkötyöturvallisuusriskejä. Vastaajat asettivat viiden suurimman riskin joukkoon yleisimmin kiireen, yksintyöskentelyn, asenteet turvallisuutta kohtaan, työskentelyolosuhteet sekä riskeihin tottumisen. Suurimpia riskejä on töiden tekeminen jännitteisessä kohteessa silloin, kun kohteen pitäisi olla jännitteetön. Vastaajien mukaan kiire, tuotannon pitäminen käynnissä, inhimilliset syyt (esim. tottumus, viitsiminen) sekä vian hakeminen olivat tavallisimpia syitä jännitteellisessä kohteessa työskentelylle. Seuraavaksi, tänä syksynä hankkeessa haastatellaan sähköalan ammattilaisia tarkemmin ja täten syvennetään TURVATEKNIIKAN KESKUS kyselyssä saatua tietoa. Haastateltaviksi etsitään sähkötapaturman kokeneita henkilöitä, jotka olisivat valmiita keskustelemaan tapahtumasta ja pohtimaan tutkijoiden kanssa tapaturmaan johtaneita tekijöitä. Sähköturvallisuuden kehittäminen ja sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmat -hanke alkoi syksyllä 2003 ja kestää kolme vuotta. Hankkeen pääasiallinen toteuttaja on Tampereen teknillisen yliopiston Turvallisuustekniikan laitos. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Turvatekniikan keskus sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Rahoittajien lisäksi hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina myös Sähköalojen ammattiliitto ry, Sähköinsinööriliitto ry sekä Energiaalan Keskusliitto ry Finergy. Lisätietoja hankkeesta saa hankkeen kotisivuilta tai Tuuli Tuloselta, TTY / Turvallisuustekniikan laitos, puh. (03) TUKES-katsaus 2/2004 5

6 Tutkimuksen tulokset annetaan hyödynnettäviksi työryhmälle, joka on parhaillaan uusimassa eurooppalaista sammutuspeitestandardia. Lisäksi kaksi testien huonointa mallia vede- Sammutuspeitteen oltava riittävän suuri Turvatekniikan keskus, Kuluttajavirasto ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos ovat teettäneet tutkimuksen sammutuspeitteiden käyttöominaisuuksista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sammutuksen onnistuminen riippuu ennen kaikkea peitteen koosta. Pienimmät myynnissä olevat sammutuspeitteet (90 cm x 120 cm) eivät ole riittävän suuria esimerkiksi televisiopalon sammuttamiseen. Suurimmatkaan peitteet eivät välttämättä sammuta isojen kodinkoneiden paloa, mutta ne ovat hyvä apu alkusammutukseen ja rajoittavat palon kehittymistä. Sammutuspeitteen käyttö jättää aikaa pelastautumiseen ja palokunnan hälyttämiseen paikalle. Tutkimushankkeen tulokset osoittavat, että sammutuspeitteistä annettavia tietoja ja käyttöohjeita on tarpeen tarkentaa. Kuluttajavirasto onkin julkaissut vaatimuksen koskien sammutuspeitteiden merkintöjä. Siinä edellytetään muun muassa käyttöohjeiden yhtenäistämistä sekä peitteen koon merkitsemistä pakkaukseen. Tällä hetkellä koko on joissakin tapauksissa merkitty vain hintalappuun. Vaatimus on poimittavissa Kuluttajaviraston Internet-sivuilta: Tutkimus toteutettiin testaamalla VTT:n laboratoriossa kahdeksaa eri sammutuspeitettä (3 kpl kutakin mallia) eurooppalaisen standardin mukaan. Peitteet oli hankittu eri myymälöistä, joista puolet oli ns. halpahalleja. Suoritetuissa rasvapalotesteissä tapahtui uudelleensyttymistä ja muutaman peitteen läpi tuli liekkejä. Testit olivat kuitenkin normaaleja kodissa tapahtuvia rasvapalotilanteita rankempia ja jokaisen mallin osalta vähintään yksi peite läpäisi testin. Kyllin iso peite peittää koko kohteen. tään pois markkinoilta. Tutkimukseen kuului myös käytännön sammutuskokeita, jotka tehtiin Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella. Sammutuspeitteen käyttöä on syytä harjoitella etukäteen. Jos kuluttaja ei ole tutustunut sammutuspeitteeseen, hän ei tositilanteessa välttämättä osaa hahmottaa peitteen kokoa eikä käyttää sitä. Ripeä ja oikea toiminta on ratkaisevan tärkeää. Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa peitteen käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella. Risto Raitio, puh. (09) Testeissä ilmeni lisäksi, että sammutuspeitteiden suomalaisten maahantuojien ja valmistajien on oltava nykyistä paremmin perillä peitekankaan laadusta. Tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaan heidän tulee myös pystyä erottamaan eri tuotantoerät toisistaan. Pieni sammutuspeite ei riitä tukahduttamaan paloa. 6 TUKES-katsaus 2/2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS

7 Kaivoksilla perehdytys kunnossa - dokumentoinnissa kehitettävää Suomessa toimii noin 40 kaivosta ja avolouhosta. Kaivosturvallisuuden valvonta on Turvatekniikan keskuksessa pieni, mutta tärkeä alue. TUKESin tavoitteena on edistää kaivosturvallisuutta, mitä varten haluamme laajentaa ja syventää myös omaa kaivososaamistamme. Varaudumme lisäksi jo etukäteen valvontamuotojen muuttamiseen. Kehittääkseen kaivosturvallisuuden valvontaa TUKES käynnisti vuoden alussa diplomityön yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun materiaali- ja kalliotekniikan osaston ja alan teollisuuden kanssa. Jakke Huovisen diplomityö Turvallisuusjohtaminen kaivoksilla julkaistaan myös TUKESin Internet-sivuilla. Diplomityöstä käy ilmi, että kaivoksille tulevien uusien henkilöiden perehdytys on useimmilla yrityksillä hyvin järjestetty. Samoin tapaturmien ja sairauspoissaolojen seuranta on kaivosalalla ollut pitkään järjestelmällistä ja kattavaa. Tapaturmien määrä onkin koko ajan vähentynyt. Läheltä piti -tapahtumien entistä tehokkaampi seuranta ja analysointi voisi edistää tapaturmien ehkäisyä edelleen. Kuten monella muullakin toimialalla myös kaivosteollisuudessa vaarojen tunnistusta ja mahdollisen onnettomuuden seurauksien arviointia voisi yhä tehostaa, jotta saataisiin oikeaa tietoa päätöksentekoa varten. Muodollista, standardoitua ja kirjattua johtamisjärjestelmää ei suurimmassa osassa kaivoksia ole käytössä eikä sitä koeta tarpeelliseksikaan. Kuitenkin kehittämiskohteeksi nousi dokumentoinnin parantaminen. Tämä näkyy esimerkiksi vaatimusten hallinnassa. Kaivostoiminnassa on erityisvaatimuksia, joiden perusteella laite- ja muut valinnat on tehty. Näitä vaatimuksia ei ole kaikissa tapauksissa kirjattu niin täsmällisesti, että valintakriteerit säilyisivät niiden tiedossa, jotka aikanaan tekevät uusia valintoja. TUKES kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita kaivoksia yhteistyöstä. Jakeluasemien muutostyöt tehty ajallaan Huoltamoita koskeva kauppa- ja teollisuusministeriön ns. jakeluasemapäätös 415/1998 vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemilla tuli voimaan Päätöksen velvoitteet ovat voimaantulostaan alkaen koskeneet uusia huoltamoita. Osaa velvoitteista on sovellettu myös vanhoihin huoltamoihin niille annetun siirtymäajan puitteissa. TUKES on selvittänyt, miten nykyiset jakeluasemat täyttävät uudet säädökset sekä miten muutokset ovat käytännössä vaikuttaneet jakeluasemien toimintaan. Selvitystyössä ovat olleet mukana myös kauppa- ja teollisuusministeriö, Suomen Bensiinikauppiaittenliitto, sekä Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto. Tutkimuksessa tehtiin puhelinhaastatteluja, joissa kävi ilmi, että uuden jakeluasemapäätöksen edellyttämät muutostyöt on vanhojen jakeluasemien osalta tehty lähes kaikilla asemilla. jakeluasemapäätöksen teknisistä vaatimuksista pidettiin merkittävimpinä jakelualueen tiiviysvaatimuksia. jakeluasemanpäätöksen siirtymäaikaa (5 vuotta) pidettiin asianmukaisena. Tosin todettiin myös, että siirtymäajan alussa ei päästy heti liikkeelle, koska sovellusohjeita ei ollut olemassa. Muutokset tehtiin sitten nopealla aikataululla 2 3 vuodessa. säädöksissä havaittiin tulkinnanvaraisuutta. Suomessa toimi vuonna 2003 yhteensä lähes 1900 jakeluasemaa. Tutkimusraportti valmistuu vuoden 2004 loppuun mennessä. Päivi Rantakoski, puh. (09) TURVATEKNIIKAN KESKUS Osmo Säisä, puh. (09) TUKES-katsaus 2/2004 7

8 Jalometallituotteita koskevat vaatimukset muuttuivat Jalometallituotteista annettu asetus muuttui Säädösmuutoksen tavoitteena on turvata alan tasapuolinen kilpailu, parantaa kuluttajan asemaa ja saattaa Suomen säädökset vastaamaan kansainvälistä kehitystä. Jalometallisten, levymäisestä materiaalista valmistettujen ruokailuvälineiden, kynttilänjalkojen ja muiden vastaavien tuotteiden kädensijaan tai jalkaan voidaan perustelluista syistä lisätä täytteitä esim. terän tai pohjan kiinnittämiseksi. Tällaisten tuotteiden valmistajan tai maahantuojan on kuitenkin esitettävä tuotekohtainen kirjallinen seloste eli tuoteseloste. Tuoteseloste antaa sekä vähittäismyyjälle että kuluttajalle tietoa tuotteen rakenteesta ja valmistusmateriaaleista sekä perustelut täytteiden käytölle. Seloste auttaa myös kello- ja kulta-alan sesonkeja varten palkattua määräaikaista henkilökuntaa antamaan tuotteesta oikeat tiedot. Säädösten yksi tärkeä perusperiaate jää edelleen voimaan; edellämainittuja tuoteryhmiä lukuun ottamatta jalometallituotteen painoa ei saa lisätä eikä tuotetta saa vahvistaa tai täyttää muulla kuin pitoisuusleiman osoittamalla jalometalliseoksella. Asetuksen muut muutokset koskevat seuraavia asioita: Tarkastusleima voidaan merkitä laseroimalla perinteisen lyödyn leiman vaihtoehtona. Tuotteen kaikkien leimojen pitää olla selkeitä ja helposti luettavia myös viimeistelyprosessien jälkeen. Jalometallituotteiden alipitoisuus on nyt kielletty aikaisempaa säädöstä yksiselitteisemmin. Kevyiden tuotteiden (alle 1 g kulta- tai platinatuotteet sekä alle 10 g hopeatuotteet) pitoisuusleimoihin ei enää tarvitse merkitä pohjamuotoa. Em. painorajat ylittävien tuotteiden pitoisuusleimoissa sen sijaan pitää olla säädetyt, jalometallin mukaiset pohjamuodot. Vanhojen säädösten aikaan (ennen ) Suomessa valmistetut tai tänne maahantuodut tuotteet voidaan saattaa markkinoille, mikäli ne on tarkastettu ja tarkastusleimattu. Esimerkiksi 813H-leimattu hopeatuote ei täytä nykyisiä vaatimuksia. Jos tällainen tuote on kuitenkin tarkastettu ja tarkastusleimattu, se voidaan myydä Suomessa jalometallituotteena. Jos em. ehdot täyttävää jalometallituotetta on muutettu tarkastusleimauksen jälkeen, tuotteen pitää täyttää nykyiset vaatimukset, jos se saatetaan uudelleen markkinoille. Huutokauppakamarit, panttilainakonttorit, ulosottoviranomaiset, tulli sekä konkurssi- ja kuolinpesät saavat korvata jalometallituotteen säädetyt leimat kirjallisella todistuksella. Kirjalliseen todistukseen merkitään tuotteen todellinen analysoitu pitoisuus. Jos tällainen tuote myydään Suomessa uudelleen jalometallituotteena, siinä on silloin oltava säädösten edellyttämät leimat. Paula Ruotsalainen, puh. (09) TUKES-katsaus 2/2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS

9 Palovaroittimien ja käsisammuttimien myyntiä selvitetty Käsisammuttimia toi viime vuonna maahan 20 yhtiötä ja niitä valmisti kaksi kotimaista yritystä. Eri käsisammutintyyppien markkinaosuudet ovat pysyneet kolmen vuoden aikana melko muuttumattomina. Selkeästi suurin osa sammuttimista on jauhesammuttimia jauhesammuttimet 93 % 94 % 93 % nestesammuttimet 4% 4% 4% CO 2 -sammuttimet 3% 2% 3% Ponneainepullollisten käsisammuttimien osuus markkinoista kasvoi viime vuonna 2 %:sta 4 %:iin. Loput 96 % sammuttimista on paineellisia. Kaiken kaikkiaan siis noin 90 % Suomessa myytävistä sammuttimista on paineellisia jauhesammuttimia. Palovaroittimet TUKES on selvittänyt palovaroittimien ja käsisammuttimien myyntimääriä kuuden vuoden ajalta. Palovaroittimien myynti kehittyi seuraavasti vuosina : kpl kpl kpl niiden osuus putosi hieman edellisvuoden 1,5 prosentista. TUKES muistuttaa, että huoneiston haltijan tulee tarkistaa palovaroittimien toiminta kuukausittain. Käsisammuttimet Käsisammuttimien myyntimäärät olivat vuosina seuraavat: kpl kpl kpl kpl kpl kpl Risto Raitio, puh. (09) Myynti on tasaantunut sen jälkeen, kun palovaroitinpakko asunnoissa tuli voimaan vuonna Palovaroittimia toi maahan viime vuonna 17 yhtiötä. Edelleen lähes kaikki palovaroittimet ovat tyypiltään ionisoivia. Varoittimista oli optisia viime vuonna vain 0,7 % eli TURVATEKNIIKAN KESKUS kpl kpl kpl TUKES-katsaus 2/2004 9

10 tavoitella ruoka-astiaa, joka on jätetty lieden päälle tai viereen. Samalla se voi tassuillaan vahingossa kytkeä lieden toimimaan. Liesipalot ovat yleisimpiä sähkölaitteiden aiheuttamia tulipaloja ja yleensä syynä on päälle unohtunut tai vahingossa päälle mennyt liesi. Nykyisin on saatavissa turva-ajastimilla ja muilla turvalaitteilla varustettuja liesiä, joiden paloturvallisuus on selvästi vanhoja liesimalleja parempi. Turvatekniikan keskus on saanut vuoden kestäneen sähköpalotutkimuksensa tietojenkeruun onnistuneesti päätökseen ja aloittanut ympäri maata kerättyjen palotietojen analysoinnin. Loppuraportti Suomessa tapahtuvista sähkön aiheuttamista tulipaloista julkaistaan keväällä Eläimen päälle kynsimän sähkölieden palossa koko rakennus tuhoutui ja lemmikkejä kuoli. Sähkölaitteiden valvomaton käyttö aiheuttaa tulipaloja Ilman valvontaa päälle jätetyt kodinkoneet ja muut sähkölaitteet aiheuttavat jatkuvasti tulipaloja kodeissa ja muissa kiinteistöissä. Viime aikoina huoneistoja ja rakennuksia on palanut mm. televisioiden sekä astian- ja pyykinpesukoneiden sytyttäminä. Näissä tapauksissa kukaan ei ole ollut laitepalon syttyessä paikalla. TUKES muistuttaakin, että sähkölaitetta ei pidä jättää päälle ilman valvontaa. Esimerkiksi pyykin- ja astianpesukoneet olisi hyvä pitää käynnissä vain silloin, kun käyttäjä on kotona. Siten vähennetään merkittävästi niin tulipalon kuin vesivahingonkin riskiä, mikäli laitteeseen sattuisi tulemaan vakava vika kesken käytön. On myös tärkeää huollattaa viallisesti toimiva laite heti vian ilmettyä, sillä palovaara piilee juuri viallisissa laitteissa. Televisio kannattaa sammuttaa pääkytkimestä aina, kun se jää ilman valvontaa eli kotoa poistuttaessa tai yön ajaksi. Myös vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa kehotetaan sammuttamaan TV silloin, kun se ei ole haltijansa valvonnassa. Televisio on hyvä sammuttaa aina ensin kaukosäätimestä valmiustilaan ja vasta tämän jälkeen pääkytkimestä sammuksiin. Näin toimien pääsee pääkytkin helpommalla ja siihen kohdistuva kuormitus vähenee. Lieden välittömässä läheisyydessä tai etenkään sen päällä ei tule säilyttää mitään palavaa tavaraa. Lemmikkien omistajien täytyy muistaa, että yksin jätetty nälkäinen koira saattaa Liedellä lämmitetty ja siihen unohtunut kahvipannu aiheutti palon, jossa yksi ihminen kuoli. Antti Nenonen, puh. (09) Uusia TUKESlaisia Irina Leväjärvi, ylitarkastaja, taloushallinto, maksuliikenne Veijo Niittyvuopio, turvallisuusinsinööri, vaaralliset kemikaalit, nestekaasu 10 TUKES-katsaus 2/2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS

11 TUKES-julkaisuja Julkaisuja 6/2004 Onnettomuustutkinnan menetelmiä 5/2004 Astianpesukoneiden suorituskyky ja käyttöturvallisuus 4/2004 Toimialan onnettomuudet 3/2004 Painelaitedirektiivin soveltamisohjeet (vain netissä) 2/2004 Verkostoituneen organisaation riskitekijät onnettomuustutkinnan näkökulmasta (vain netissä) 1/2004 Nestekaasuonnettomuuksia vuosilta Esitteitä ja oppaita Yleiset TUKES yleisesite Säkerhetsteknikcentralen Safety Technology Authority Kemikaaliturvallisuus ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus ATEX Explosionsfarliga områdens säkerhet Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Ilotulitteet Jakeluasemien muuttuvat velvoitteet Kemikaalien täyttö- ja tyhjennyspaikkojen turvallisuus Kemikaaliputkistot Käytä nestekaasua oikein Använd flytgas rätt Haluatko tilata aineistoa tai antaa palautetta? Faksaa tämä sivu meille TUKESiin numeroon (09) Nestekaasulaitteet -opas myyjille ja maahantuojille Flytgasapparater -Handledning för försäljare och importörer Palavan nesteen turvallinen käsittely Räjähdetilojen ukkossuojaus Turvallisuus alkaa johtamisesta Vaaralliset kemikaalit kirjapainossa Painelaiteturvallisuus Painelaitteiden määräaikaistarkastukset Painelaitteet Turvallinen aerosoli Mittaamisvälineet ja jalometallituotteet Jalometallituotteet Ädelmetallprodukter Articles of precious metals Kuluttaja ja kaupankäynnin mittaukset Konsumenten och mätning inom handeln Mittausten luotettavuus kaupankäynnissä Tillförlitligheten av mätningar inom handeln Sähköturvallisuus Kodin Sähköturvallisuusopas (maksullinen, tiedustelut: SPEK , ADATO ) Kodin Sähköturvallisuusvinkit Elsäkerhetstips Liesipalot - riskit ja ennaltaehkäisy Spisbränder -risker och förebyggande Näin vältät sähköpalon Så undviker du elbränder Sähköiset paloriskit Electrical Fire Risks Sähköisissä merkeissä. Opas vähittäismyyjille ja maahantuojille Sähkölaitteiden palo-ominaisuudet Elapparaters brandegenskaper Burning Characteristics of Electrical Equipment Sähköturvallisuuden oma-arviointi. Tarkistuslista sähköurakointiyrityksille Sähköturvallisuussäädökset - taskutieto 2004 Sähköä ilmassa Televisiot tulipalojen aiheuttajina Television as a Cause of Fire Varmista sähköturvallisuus -Käytä asennuksissa ammattilaista Varo hississä kiilautumista Virtaa ja jännitettä Pelastusalalle (maksullinen, 8,41 euroa+alv 8%) Ylös, alas, hissillä turvallisesti Pelastustoimen laitteet Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennukset, tarkastukset ja käyttö Rakennustuotteet Rakennustuotteiden CE-merkintä Lisää julkaisuja ja esitteitä pdf-muodossa, TUKES-ohjeet, säädökset, tiedotteet sekä muuta hyödyllistä löydät TUKESin Internet-sivuilta Käy tutustumassa! Tilaan merkitsemäni julkaisut ja esitteet Haluan mukaan lehden jakelulistalle Osoitteen-/nimenmuutos Palautetta/kysymyksiä TUKESille Nimi Toimipaikka Osoite Puh/fax Sähköposti TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-katsaus 2/

12 2 TUKES PALVELUKSESSASI Ylijohtaja Seppo Tuominen Sihteeri Agneta von Wetter-Rosenthal Johtaja Juha Karjalainen (tuki- ja kehityspalvelut) Tiedotus ja tietopalvelut Viestintäpäällikkö Willy Toiviainen Tiedottaja Paula Kuusio Tiedottaja Leena Hietanen Informaatikko Riitta Viikari Tutkimus ja kehitys Laatupäällikkö Kirsi Levä Vaurio- ja onnettomuusseuranta Turvallisuusinsinööri Merja Rusanen Laitosvalvonta faksi Johtaja Timo Okkonen Osastosihteeri Taria Loginov Sähkölaitteistot Yli-insinööri Harri Westerlund Sähköurakointi Ylitarkastaja Asko Saarela Hissit Ylitarkastaja Heikki Viitala Paloilmoitinlaitteistot Tekn. asiantuntija Hannu Nuolivirta Öljy- ja kaasuasennusliikkeet Ylitarkastaja Raimo Reinivuo Vaaralliset kemikaalit Yli-insinööri Päivi Rantakoski Painelaitteiden käyttö Yli-insinööri Markus Kauppinen Maakaasukohteet, tarkastuslaitokset, autom. sammutuslaitteistot Ylitarkastaja Urho Säkkinen Räjähdetehtaat ja -varastot Ylitarkastaja Tor Erik Ekberg Kaivokset Ylitarkastaja Pekka Heiskanen Tuotevalvonta faksi Johtaja Reijo Mattinen Osastosihteeri Mariana Mattila Sähkötuotteet Yli-insinööri Hannu Mattila Mittaamisvälineet Yli-insinööri Tuomo Valkeapää Jalometallituotteet Ylitarkastaja Paula Ruotsalainen Vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja säiliöt Yli-insinööri Harri Roudasmaa Kaasulaitteet Turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen Räjähteet, ilotulitteet Turvallisuusinsinööri Mikko Ojala Painelaitteet Ylitarkastaja Teuvo Blomberg Aerosolit Turvallisuusinsinööri Matti Turppo Käsisammuttimet, pelastustoimen laitteet Ylitarkastaja Risto Raitio CE-merkityt rakennustuotteet Turvallisuusinsinööri Jukka Lepistö PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin (09) , faksi (09) TUKES-katsaus 2/2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista 2/2002 TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-,

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Vuoden 2012 tiedot kaivoksissa sattuneista tapaturmista eivät ole vielä saatavilla. Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin 1 2 3 Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin kirjattiin myös rakennuspalovaarat, joissa tuli ei ole

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero

SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI. johtava asiantuntija Petri Mero SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN REKISTERÖINTI johtava asiantuntija Petri Mero 1 AJANKOHTAISTA FK:STA Tulityöt suojeluohje 2014 Tuhopolttojen torjunta 2013 Pelastustoimen

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI PUHELIN

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI  PUHELIN Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 7 Sähkö ja hissit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2010 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Turvallisuus syntyy yhteispelillä

Turvallisuus syntyy yhteispelillä 2/2005 Turvallisuus syntyy yhteispelillä Luonnonkatastrofien ja muiden suuronnettomuuksien yhteydessä nousee lähes säännönmukaisesti esille kysymys siitä, kuka on vastuussa ihmisten turvallisuudesta. Vastuuviranomaiset

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2004

Toimialan onnettomuudet 2004 TUKES-julkaisu 4/2005 Toimialan onnettomuudet 2004 Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2005 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 5/2005 Tekijä(t) Merja Rusanen

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa.

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähdeja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2003

Toimialan onnettomuudet 2003 TUKES-julkaisu 4/2004 Toimialan onnettomuudet 2003 Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2004 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 4/2004 Tekijä(t) Merja Rusanen

Lisätiedot

Tutkimuksen kautta tavoitteisiin

Tutkimuksen kautta tavoitteisiin 2/2001 Tutkimuksen kautta tavoitteisiin TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen,

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa.

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähde- ja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös tämän

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus

Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 29.8.2017 Karoliina Meurman Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2017 1 Palovaroittimet Tukes valvoo markkinoilla olevia

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES)

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) TAUSTASELVITYKSET SÄHKÖLAITTEIDEN PALO-OMINAISUUDET Sähköpalojen henkilöja omaisuusvahingot 3/1997 * Palonsyyntutkinnan kehittäminen ja

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit

Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 5 Vaaralliset kemikaalit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten

Lisätiedot

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista /200 TUKESkatsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta Virossa

EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta Virossa 1/2004 Virosta tulee Euroopan unionin jäsen 1.5.2004. TUKESin kollegaviranomainen Virossa on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, jonka pääjohtajana toimii Urmas Leitmäe. EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2010 Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TEHTÄVÄ, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PAINOPISTEALUEET 2005 2009 1.1 Laissa ilmastu tehtävä

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011

Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Case: Tavaratalo Hong Kong:in tulipalo Rasmus 28.9.2011 1 28.9.2011 2 28.9.2011 3 Hong Kong tavaratalon palo 23.12.2010 kello 16 Vantaa -23 astetta 28.9.2011

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

SÄHKÖALAN AMMATTILAISILLE SATTUNEET SÄHKÖTYÖTAPATURMAT TU- KESIN JA TVL:N REKISTEREISSÄ

SÄHKÖALAN AMMATTILAISILLE SATTUNEET SÄHKÖTYÖTAPATURMAT TU- KESIN JA TVL:N REKISTEREISSÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu SÄHKÖALAN AMMATTILAISILLE SATTUNEET SÄHKÖTYÖTAPATURMAT TU- KESIN JA TVL:N REKISTEREISSÄ Vaarallisten työskentelytapojen

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.10.2017 Karoliina Meurman Ajankohtaista tuotevalvonnasta Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 3.-4.10.2017 1 Testausprojektit (palo- ja häkävaroittimet)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Markkinavalvonta Uusi EMC-direktiivi CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Valvontaviranomainen,

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

ONNETTOMUUSKATSAUS 2006

ONNETTOMUUSKATSAUS 2006 ONNETTOMUUSKATSAUS 6 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKESin onnettomuuskatsaus 6 ONNETTOMUUSKATSAUS 6 TUKES valvoo turvallisuutta Turvatekniikan keskus (TUKES) toimii Suomessa toimialansa teknisen turvallisuuden

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella. PÄÄTÖS 1 (4) Woikoski Oy Ab Sälpäkuja 6 90620 OULU hakemuksenne 5.3.2015 Lupapäätös Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Lisätiedot

Onnettomuustutkintaraportti dnro 968/ /2016

Onnettomuustutkintaraportti dnro 968/ /2016 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Onnettomuustutkintaraportti dnro 968/00.05.12/2016 Onnettomuus Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016 Tutkintaraportin yhteenveto 1 Tapahtumien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Kalle Brusi, Onnettomuustutkintakeskus

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot