Toimialan onnettomuudet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialan onnettomuudet 2008"

Transkriptio

1 Tukes-julkaisu 2/2009 Toimialan onnettomuudet 2008 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi, nestekaasu, maakaasu, kaivokset, räjähteet ja ilotulitteet, vaarallisten aineiden kuljetus, painelaitteet, sähkölaitteet ja -laitteistot, hissit TUKES (TURVATEKNIIKAN KESKUS) Helsinki

2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijät Mariana Mattila Julkaisun nimi Toimialan onnettomuudet 2008 Tiivistelmä Julkaisu on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla sattuneista onnettomuuksista. Vuonna 2008 onnettomuuksia rekisteröitiin yhteensä 331 ja vaaratilanteita 107. Suurin onnettomuusryhmä oli kemikaalionnettomuudet, joita rekisteröitiin 137. Näistä Tukesin valvontakohteissa sattuneita onnettomuuksia kirjattiin 35. Nestekaasuonnettomuuksia kirjattiin 14. Ilotulitteiden aiheuttamia loukkaantumisia tai tulipaloja oli 48, räjähdeonnettomuuksia 2. Painelaite oli osallisena 17 onnettomuudessa, joista 8 on mukana yllämainitussa kemikaalionnettomuuksien määrässä ja 2 nestekaasuonnettomuuksien määrässä. Sähkötapaturmia kirjattiin 66. Lisäksi kirjattiin 4 hissitapaturmaa. Kaivosten työtapaturmia kirjattiin 28. Tukesin tietoon tulleissa, toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa kuoli 20 henkilöä. Näistä 17 menehtyi sähköpaloissa, 3 vaarallisten aineiden käsittelyn yhteydessä. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 152 henkilöä. Loukkaantuneiden määrittelytavoissa on eroja toimialojen välillä, määrittelyt on esitetty luvussa 3.1. Tämän julkaisun pääasiallisena tietolähteenä on käytetty Tukesin ylläpitämää vaurio- ja onnettomuusrekisteri VAROa. Täydentäviä tietoja on saatu pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietojärjestelmästä (Pronto) /2/, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakista sekä tilastokeskuksesta. Asiasanat Julkaisusarjan nimi ja numero Rahoittaja/ toimeksiantaja Julkaisun kustantaja kemikaalionnettomuus, nestekaasuonnettomuus, maakaasuonnettomuus, painelaiteonnettomuus, sähkötapaturma, ilotuliteonnettomuus, räjähdeonnettomuus, hissitapaturma, kaivosonnettomuus, sähköpalo Tukes-julkaisu 2/2009 ISBN (nettiversio pdf) Turvatekniikan keskus Turvatekniikan keskus Julkaisuaika Turvatekniikan keskus, kesäkuu

3 1 Johdanto Tiedonkeruun tavoitteet Tiedonkeruu ja tietojen luotettavuus Onnettomuustutkintaan johtaneet tapaukset Indikaattoreita turvallisuustilanteen arvioimiseksi Onnettomuudet ja vaaratilanteet vuonna Onnettomuusmäärät ja henkilövahingot Onnettomuuspaikat ja -tyypit Teollisuuden onnettomuudet Kotitalouksien onnettomuudet Prosessiteollisuudessa sattuneet onnettomuudet Tukesin toimialalla Vaaralliset kemikaalit Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi Onnettomuuksien määrä Vakavat kemikaalionnettomuudet Tukesin valvontakohteissa sattuneet onnettomuudet Kemikaalionnettomuudet eri teollisuudenaloilla Valvontakohteiden onnettomuustyypit Valvontakohteiden kemikaalionnettomuudet eri toiminnoissa ja työvaiheissa Valvontakohteiden kemikaalionnettomuudet eri laiteryhmissä ja laitteissa Valvontakohteissa sattuneisiin kemikaalionnettomuuksiin vaikuttaneita tekijöitä Kemikaalionnettomuudet toimialan muissa kohteissa Nestekaasu Nestekaasun yksityiskäyttö Nestekaasun ammattikäyttö Maakaasu Räjähteet ja ilotulitteet Räjähdeonnettomuudet Ilotulitteiden ja omatekoisten räjähteiden aiheuttamat onnettomuudet Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot Painelaitteet Onnettomuuksien määrä Painelaiteonnettomuuksien tyypit, laiteryhmät ja onnettomuuksien tapahtumapaikat Painelaiteonnettomuuksiin vaikuttaneita tekijöitä Sähkö ja hissit Sähköpalot ja sähköpalokuolemat Sähköpalojen ja sähköpalokuolemien lukumäärät Kuolemaan johtaneet sähköpalot Sähkötapaturmat Sähkötapaturmatiedot Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat Sähkötapaturmien määrä Sähkötapaturmien uhrit sähkölajin ja jännitteen suhteen Sähkötapaturmien seuraukset

4 7.2.6 Tapaturmapaikat ja laitteistot Syytekijöitä Hissitapaturmat Vaarallisten aineiden kuljetus Kaivokset LIITTEET LIITE 1 Onnettomuuskriteerit LIITE 2 Kuvauksia Tukesin tietoon tulleista onnettomuuksista LIITE 3 Tukesin tietoon tulleet onnettomuudet ja vaaratilanteet

5 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla sattuneista onnettomuuksista. Pääasiallisena tietolähteenä on käytetty Tukesin ylläpitämää vaurio- ja onnettomuusrekisteriä (VARO). Täydentäviä tietoja on saatu pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietojärjestelmästä (Pronto) /2/, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakista ja tilastokeskuksesta. Vuonna 2008 rekisteröitiin 331 onnettomuutta ja 107 vaaratilannetta. Onnettomuuksissa kuoli 20 henkilöä. Näistä 17 kuoli sähkön aiheuttamissa tulipaloissa, kolme vaarallisten aineiden käsittelyn yhteydessä. Loukkaantuneiden määrä oli 152, suurin osa niistä oli sähkötapaturmia, vuodenvaihteen ilotulitevammautumisia ja kaivostyötapaturmia. Vaarallisen aineen onnettomuuksista 3 oli saanut syövyttävää ainetta päälleen. Hissionnettomuuksissa loukkaantuneiksi kirjattiin 4 henkilöä. Vuonna 2008 suurin onnettomuusryhmä oli kemikaalionnettomuudet, joita kirjattiin 137. Tukesin luvalla toimivissa valvontakohteissa tapahtui 35 kemikaalionnettomuutta ja muissa kohteissa 102. Onnettomuuksista 11 luokiteltiin vakaviksi, niissä kuoli 2 henkilöä. Molemmat kuolemantapaukset sattuivat kemikaalien pienkäytössä. Suuria kemikaalivuotoja kirjattiin 3 ja suuria aineellisia vahinkoja aiheuttaneita tapauksia 5. Nestekaasuonnettomuuksia rekisteröitiin 14, ja niissä loukkaantui 3 henkilöä: kaksi nestekaasun yksityiskäytön yhteydessä sattuneissa räjähdyksissä ja yksi nestekaasun aiheuttamassa tulipalossa teollisuuslaitoksella. Yksi kuolemantapaus sattui kun mies kuoli häkään mökillä. Maakaasuun liittyviä onnettomuuksia ei vuonna 2008 kirjattu yhtään, pienempiä maakaasuvuotoja kirjattiin vaaratilanteina. Räjähdeonnettomuuksia kirjattiin 2. Ilotulitteiden ja omatekoisten pommien aiheuttamia onnettomuuksia rekisteröitiin 48, joista 46 oli ilotulitteiden ja omatekoisten pommien aiheuttamia loukkaantumisia ja 2 ilotulitteista syttyneitä suuria tulipaloja. Pienempiä ilotulitepaloja ei kirjata VARO-rekisteriin, mutta tiedetään, että vuodenvaihteen ilotulitepalojen määrä on erittäin suuri. Painelaiteonnettomuuksien määrä oli 7. Yksi henkilö loukkaantui kun hän kattilan seisokkihuollon yhteydessä sai kuumasta vedestä palovammoja jalkaansa. Painelaitteisiin liittyviä vaaratilanteita kirjataan vuosittain moninkertainen määrä, suuri osa niistä ns. takatulitapauksia. Tukesille ilmoitettujen sähkötapaturmien määrä oli 66. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia ei tullut Tukesin tietoon. Tukes saa parhaiten tietoa työelämässä sattuneista sähkötapaturmista, vapaa-ajan tapaturmista vain satunnaisesti. Sähköpaloissa kuoli 17 henkilöä. Hissitapaturmissa loukkaantui 4 henkilöä. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöissä (VAK) sattuneita onnettomuuksia kirjattiin 3. Toimialan ulkopuolisina kirjattujen VAK-kuljetusten liikenneonnettomuuksien määrä oli 10. Kaivostapaturmien seurauksena 28 henkilölle aiheutui yli 3 työkyvyttömyyspäivää. Luku on pienempi kuin edellisvuonna. 5

6 RESUMÉ Denna publikation är en sammanfattning av olyckorna inom verksamhetsområdet som kommit Tukes till kännedom. Under år 2008 registrerades sammanlagt 331 olyckor och 107 tillbud. Den största olycksgruppen var kemikalieolyckor som registrerades 137. Av dessa inträffade 35 vid Tukes övervakningsobjekt. Antalet registrerade flytgasolyckor var 14. Personskador eller eldsvådor förorsakade av fyrverkeripjäser gick upp till 48, medan antalet olyckorna med explosiva varor var 2. Tryckbärande anordningar var delaktiga i 17 olyckor, av vilka 8 ingår i ovan nämnda antalet kemikalieolyckor och 2 i antalet flytgasolyckor. Det registrerades 66 elolyckor och 4 hissolyckor. Antalet registrerade arbetsolyckor i gruvor var 28. I olyckorna inom verksamhetsområdet som kommit Tukes till kännedom omkom 20 personer. Av dem avled 17 i elbränder och 3 vid hantering av farliga ämnen. Sammanlagt 152 personer skadades i olyckorna. De skadade definieras på olika sätt inom olika verksamhetsområden; definitionerna framställs i kapitel 3.1. Som huvudsaklig informationskälla till denna publikation har använts Tukes olycks- och skaderegister VARO. Kompletterande uppgifter har inhämtats från räddningsväsendets resurs- och olycksstatistiksystem (Pronto) /2/, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Statistikcentralen. 6

7 SUMMARY This publication summarises the accidents reported to Tukes in its field of operations. In 2008, we recorded a total of 331 accidents and 107 near-misses. The largest accident category was chemical accidents with 137 recorded cases. Of them 35 occurred at sites supervised by Tukes. There were 14 reported LPG accidents. Firework items caused 48 injuries or fires, while there were 2 cases of accidents with explosives. Pressure equipment was involved in 17 accidents, of which 8 are included in the abovementioned total amount of chemical accidents and 2 in that of LPG accidents. There were 66 recorded cases of electrical accidents and 4 elevator accidents. The recorded total number of work accidents in mining was 28. The accidents reported to Tukes in its field of operations left 20 persons dead. Of them 17 lost their lives in electrical fires and 3 when handling dangerous goods. The accidents left a total of 152 persons injured. The injured are determined in different ways in various fields; the related definitions are presented in chapter 3.1. The main data source of this publication was the VARO Accident and Damage Database maintained by Tukes, completed by information compiled from the Finnish Rescue Services Accident Statistics System (Pronto), the Federation of Accident Insurance Institutions in Finland, and Statistics Finland. 7

8 1 JOHDANTO Tämä julkaisu on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan keskus) tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2008 sattuneista onnettomuuksista. Julkaisussa esitetään onnettomuuksien lukumäärät ja seurataan onnettomuusmäärien vaihtelua viiden vuoden ajalta. 1.1 Tiedonkeruun tavoitteet Tukes toimii Suomessa teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana seuraavilla toimialoilla: sähkölaitteet ja -laitteistot, pelastustoimen laitteet ja laitteistot, kaasulaitteet, hissit, painelaitteet, vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja säiliöt, CE-merkityt rakennustuotteet, räjähteet, kaivokset, yleisessä kaupankäynnissä käytettävät mittauslaitteet ja jalometallituotteet. Toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta turvallisuusriskeiltä, sekä edistää teknistä luotettavuutta. Osana valvontatoimintaa Tukes kerää tietoja ja tutkii toimialallaan sattuneita onnettomuuksia. Tiedot tallennetaan vaurio- ja onnettomuusrekisteriin (VARO). Tavoitteena on koota aineistoa yksittäisistä onnettomuuksista valvontaa, koulutusta ja viestintää varten. Tilastoaineiston kautta voidaan seurata teknisen turvallisuuden toteutumista ja kehittymistä ja sitä käytetään hyväksi Tukesin toiminnan suunnittelussa, toiminnassa ja vaikuttavuuden seuraamisessa. Tiedon keruun, tallentamisen, jalostamisen ja seuraamisen tavoitteena on muun muassa tukea yksittäisten valvonta- tai tarkastuskäyntien suunnittelua tuottamalla tietoa kyseessä olevassa tai vastaavissa kohteissa tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista tukea onnettomuustutkijoita tuottamalla tietoa vastaavista onnettomuuksista tukea valvontatoiminnan suunnittelua ja resurssien kohdentamista (tuottaa tietoa ongelma-alueista) tukea tiedottamisen suunnittelua sekä tiedotteiden ja oppaiden tuottamista tukea tutkimustoiminnan suunnittelua ja toteutusta tutkimusaineistona tukea sisäistä ja ulkoista koulutusta tapausesimerkkien avulla tuottaa sellaista tietoa, että sen perusteella pystytään arvioimaan turvallisuustasoa ja sen muutoksia tukea yrityksiä niiden omassa turvallisuustyössä mm. julkaisemalla internetissä tietoja onnettomuuksista (Varoweb) Tiedon käyttötarve ohjaa tietojen keräämistä, tallentamista ja jalostamista (kuva 1). Tietojen keräämisen, tallentamisen ja jalostamisen kehittämisessä tehdään yhteistyötä tiedon käyttäjien kanssa. 8

9 Kuva 1 Onnettomuustiedon hallinta Tukesissa. 1.2 Tiedonkeruu ja tietojen luotettavuus Tukes saa onnettomuus- ja vaaratilannetietoja eri lähteistä. Ilmoitusvelvollisuus sisältyy mm. kemikaali-, painelaite-, räjähde-, kaivos- ja sähköturvallisuuslainsäädäntöön /1/. Tukes saa onnettomuustietoja myös muilta viranomaisilta, yrityksiltä ja muilta sidosryhmiltä. Tukes kerää myös aktiivisesti onnettomuustietoja mediaseurannalla. Vuodesta 2001 alkaen onnettomuustietojen keräämistä on tehostettu hyödyntämällä pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietojärjestelmää (Pronto). Tämä on parantanut tietojen saatavuutta erityisesti niistä kemikaalionnettomuuksista, jotka ovat tapahtuneet muissa kuin Tukesin valvontakohteissa, sekä ilotulitepaloista ja sähköstä aiheutuneista tulipaloista. Vuodesta 2003 alkaen on hyödynnetty Tapaturmavakuutuslaitosten liiton onnettomuustietoja sähkötapaturmatilastoissa. Tiedot sähkötapaturmissa kuolleista on tarkistettu tilastokeskuksen kuolinsyyaineiston pohjalta. VAROon on kerätty tietoja vaarallisten kemikaalien valmistus-, käsittely-, varastointi- ja kuljetusonnettomuuksista sekä painelaite- ja räjähdeonnettomuuksista vuodesta 1978 lähtien. Kaivosonnettomuuksista on tehty yhteenvetokuvauksia vuodesta 1972 lähtien. Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat on VAROssa vuodesta 1980 lähtien ja vuodesta 1996 siihen on lisätty kaikki tietoon tulleet sähkötapaturmat ja hissionnettomuudet. Vuodesta 2001 alkaen on VAROon kirjattu ilotulitteiden aiheuttamia paloja (seurauksena kuolema tai omaisuusvahingot arvioitu yli suuruiseksi, vuodesta 2007 alkaen yli ) /2/. Sähköpalokuolemat on kirjattu VAROon vuodesta Tallennettujen tapausten määrä oli vuoden 2008 lopussa VARO-rekisteriä päivitetään jatkuvasti. Myös aiempien vuosien onnettomuuksia voidaan jälkikäteen lisätä tietokantaan. VARO-rekisterin internetversio (Varoweb) on käytettävissä Tukesin kotisivulta Ilmoitusvelvollisuudesta ja aktiivisesta seurannasta huolimatta kaikki toimialalla sattuneet onnettomuudet eivät tule Tukesin tietoon. Tukes saa yleensä tiedot toimialaan sisältyvistä kuolemaan johtaneista ja muista vakavista onnettomuuksista. Vähemmän vakavista onnettomuuksista sekä vaaratilanteista ei välttämättä tule ilmoitusta eikä niistä aina saada tietoa muutakaan kautta. Nämä seikat tulee ottaa huomioon, kun tarkastellaan raportissa esitettyjä onnettomuuslukumääriä. 9

10 1.3 Onnettomuustutkintaan johtaneet tapaukset Vuonna 2008 Tukesissa aloitettiin kahden onnettomuuden tutkinta: Leppävirralla kesämökillä tapahtuneen kuolemaan johtaneen nestekaasuonnettomuuden sekä räjähdetehtaalla sattuneen tulipalon tutkinta. Vuoden aikana valmistui kaksi edellisvuonna aloitettua tutkintaa. Toinen koski Hangossa sattunutta, kuolemaan johtanutta kattilaräjähdystä, minkä tutkinnan johdosta Tukesin kotisivuilla julkaistiin kaksi tiedotetta. Toinen tutkinta koski pintakäsittelylaitoksella sattunutta onnettomuutta, jossa useat henkilöt altistuivat vaaralliselle kaasulle. Onnettomuustutkintaraportit löytyvät kokonaisuudessaan Tukesin kotisivuilta Tukes tutkii harkintansa mukaan toimialalla sattuneita onnettomuuksia, mikäli niissä on sattunut vakavia henkilövahinkoja, vahinkokustannukset ovat olleet merkittäviä tai mikäli vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia on päässyt ympäristöön huomattava määrä. Lisäksi Tukes tutkii onnettomuuksia, joiden syyn selvittäminen katsotaan laitoksen teknisen turvallisuuden tai onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta tarpeelliseksi. Tutkinnan avulla pyritään saamaan tietoa onnettomuuden tapahtumiseen vaikuttaneista syistä vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja valvonnan, viestinnän ja tutkimuksen kohdentamiseksi. Tukesin onnettomuustutkinnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet on linjattu Onnettomuustutkinnan käsikirjassa /3/. Tukesin tekemä onnettomuustutkinta on julkista eli osa viranomaisen tekemää onnettomuustutkintaa. Onnettomuuksien tutkinta on osa teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvontaa, edistämistä, seuraamista, arvioimista ja niihin liittyvää tiedottamista. Onnettomuuksien tutkinnasta on säädetty erikseen useimmissa Tukesin toimialan säädöksissä. 10

11 2 INDIKAATTOREITA TURVALLISUUSTILANTEEN ARVIOIMISEKSI Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005 yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa teknisen turvallisuuden indikaattorijärjestelmän. Indikaattoreilla pyritään seuraamaan turvallisuuden tason muutosta ja hyödyntämään saatua tietoa toiminnan suunnittelussa ja kohdentamisessa. Tukes seuraa turvallisuuden tason muutoksia paitsi onnettomuuksien ja teknisen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden kautta, myös yritysten turvallisuustoimintaa, kansalaisten toiminnan turvallisuutta sekä ohjausjärjestelmän toimivuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla /4/. Uusien indikaattoreiden kehitystyö jatkuu Tukesissa usealla toimialalla. Yritysten turvallisuustoiminnan kokonaisvaltaisempaa seurantaa varten Tukes on ottanut käyttöön kemikaalituotantolaitosten ja räjähdetehtaiden valvonnassa arviointimallin, jossa käytännön turvallisuustyön eri ulottuvuuksia arvioidaan viisiportaisella asteikolla. Arviointimallin avulla pyritään saamaan syvällisempää tietoa yritysten turvallisuustoiminnasta ja -asenteista. Arvioitavia osa-alueita ovat: vaatimusten tunnistaminen, päätösten teko ja riskinarviointi, johdon ja henkilöstön sitoutuminen, poikkeama- ja vaaratilanteiden hallinta, osaaminen ja koulutus, tekninen toteutus ja toimintakunto sekä toiminnan ohjeistus. Mallia käytetään soveltaen myös muilla osa-alueilla. Onnettomuustietoihin perustuvat turvallisuusindikaattorit tavoitearvoineen on esitetty alla. Taulukko 1 Onnettomuustietoihin perustuvat indikaattorit tavoite 2012 Toimialalla kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien (pl. sähköpalokuolemat) lukumäärien 10 vuoden keskiarvo 9,2 1 8,8 8,5 7,9 7,3 8,3 Sähköpalokuoleminen lukumäärä < 17 Vakavien kemikaalivuotojen (tutkintaluokka ) lukumäärä Tukesin valvontakohteis- 2 2 ja 3 3 sa (kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely) (yksittäinen vuosiarvo) < 17 Prosessiteollisuuden onnettomuuksien 4 vuosittainen lukumäärä vähenee selkeästi vuosien keskimääräisestä tasosta (44) (yksittäinen vuosiarvo) < 44 Toimialueen sähköstä aiheutuvat tulipalot vähenevät samassa suhteessa kuin muut tulipalot (yksittäinen vuosiarvo) < Kemikaalien pienkäytössä sattui kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta: nestekaasulaitteen aiheuttama häkäkaasukuolema, menehtyminen räjähdyksessä auton bensiinitankin tyhjennyksen yhteydessä ja menehtyminen tärpätin kuljetussäiliön pesun yhteydessä. Sähkötapaturmista johtuvia kuoleman- 1 Vv toteumatiedot ovat muuttuneet vuoden 2007 raportissa ilmoitetuista luvuista. Luvut on korjattu tilastokeskukselta v saadun sähkötapaturmakuolemia koskevan uuden tiedon mukaiseksi. Vuoden 2012 tavoiteluku on laskettu uusien tietojen mukaan. 2 Tutkintaluokka 2: toimialalla sattunut vakava onnettomuus, josta on aiheutunut merkittäviä vahinkoja 3 Tutkintaluokka 3: Tukesin valvontakohteessa sattunut onnettomuus, jonka syy on usein tiedossa ilman erillistä tutkintaa 4 Onnettomuudet, jotka ovat sattuneet seuraavissa Tukesin valvontakohteissa: vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun käsittely ja varastointi sekä kaikki painelaitteet Tukesin luvilla toimivissa kohteissa, kaikki rekisteröidyt painelaitteet myös muissa kohteissa, maakaasun käyttö Tukesin valvontakohteissa sekä räjähteiden valmistus ja varastointi räjähdetehtaissa 5 Vuonna 2007 saatiin uutta tietoa sähköstä aiheutuneiden tulipalojen määrästä. Vuoden 2012 tavoiteluku on laskettu uusien tietojen mukaan. 11

12 tapauksia ei Tukesin tietoon saatettu vuonna 2008 yhtäkään. Tiedot voidaan varmistaa vasta myöhemmin tilastokeskuksesta. Sähköpaloissa kuoli 17 ihmistä. Tavoitteena on päästä alle 17 kuolemantapauksen. Sähköpalojen kokonaismäärä ylittää tavoitetason 890, sillä palojen määrä oli Prosessiteollisuuden onnettomuudet alittavat tavoitteen (< 44), mutta määrä on ollut kasvava. Vakavien kemikaalivuotojen määrä oli viime vuonna selvästi yli tavoitteen (< 17). Taulukko 2 Yritysten ja kansalaisten turvallisten toimintatapojen arviointiin perustuvat indikaattorit. Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitokset tavoite 2012 Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten (tasolla 0-1 asteikolla 0-5) tuotantolaitosten osuus kaikista ko. valvontakohteista vähenee (%-osuus) 10 10,5 6,3 1,4 4 < 10 Tuotantolaitosten, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla (vähintään 3 asteikolla 0-5), osuus kasvaa (%-osuus) 40 45,1 60,4 55,6 53 > 40 Painelaitekohteet Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastusten kattavuus paranee (%-osuus) > 90 Yritysten ja kansalaisten toimintatapojen kehitystä kuvaavat indikaattorit osoittavat myönteistä kehitystä. Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisiksi arvioitujen tuotantolaitosten osuus kemikaali- ja räjähdekohteista oli 4 %, mikä täyttää tavoitteen (<10 %). Tuotantolaitoksien, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla, osuus arvioiduista laitoksista oli 53 % ja täytti tavoitteen (> 40 %). Rekisteröityjen painesäiliöiden ja kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastusten kattavuus parani. Taulukko 3 Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekniseen turvallisuuteen ja luotettavuuteen perustuvat indikaattorit tavoite 2012 Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden (taso 0-1 asteikolla 0-5) 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kpl/vuosi ,2 43,6 57 < 40 Sähkölaitteistojen vakavien teknisten puutteiden (taso 0-1, asteikolla 0-3) säilyy matalana. (%-osuus). Mittari otettiin käyttöön vuonna ,4 % - - Sähkölaitteistojen teknistä turvallisuutta kuvaava mittari täsmennettiin ja tietojen keräys aloitettiin. Vuoden 2008 tieto on vielä vahvistamatta. Tavoitetta ei ole vielä voitu asettaa, kehitystä seurataan muutama vuosi. 12

13 3 ONNETTOMUUDET JA VAARATILANTEET VUONNA 2008 Tukes kerää tietoja toimialan onnettomuuksista ja vaaratilanteista. VARO-rekisteriin kirjataan onnettomuudet seuraavilta Tukesin toimialoilta: hissit, kaivokset, painelaitteet, räjähteet, sähkölaitteet ja laitteistot, vaarallisten aineiden kuljetukset, kuljetuspakkaukset ja säiliöt sekä vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi. Onnettomuuksien kriteerit löytyvät liitteestä Onnettomuusmäärät ja henkilövahingot Vuonna 2008 Tukesin tietoon tuli 331 toimialalla tapahtunutta onnettomuutta. Vaaratilanteina kirjattiin 107 tapausta. Vuosina Tukesin toimialalla tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärät on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4 Tukesin toimialalla sattuneet onnettomuudet. Onnettomuusryhmä Vaaralliset kemikaalit, Tukesin valvontakohteet Vaaralliset kemikaalit, muut toimialan kohteet Nestekaasu Maakaasu Räjähteet Ilotulitteet, omatekoiset pommit ja räjähteet Painelaitteet Aerosolit Sähköpalokuolemat Sähkölaitteet ja -laitteistot Hissit Kaivokset Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Vaarallisten aineiden kuljetus Yhteensä Onnettomuuksissa kuoli 20 henkilöä. Näistä sähköpaloissa kuoli 17 henkilöä. Vaarallisten kemikaalien pienkäytössä sattui kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta: nestekaasulaitteen aiheuttama häkäkaasukuolema, menehtyminen räjähdyksessä auton bensiinitankin tyhjennyksen yhteydessä ja menehtyminen tärpätin kuljetussäiliön pesun yhteydessä. Onnettomuuksissa loukkaantui 152 henkilöä. Taulukko 5 Tukesin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Kuolleet (pl. sähköpalot) Sähköpaloissa kuolleet Loukkaantuneet Yhteensä Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä 7 Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot), luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet 13

14 Loukkaantuneiden määrittelytavoissa on eroja toimialojen välillä. Kaivostapaturmissa loukkaantumisiksi lasketaan sellaiset tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet yli kolme työkyvyttömyyspäivää. Sähkötapaturmissa puolestaan kaikki, hyvin lievätkin sähköiskun saaneet on laskettu loukkaantuneiden lukumäärään. Hissitapaturmissa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka on saanut esim. ruhjeita. Muissa toimialan onnettomuuksissa loukkaantumisiksi on yleensä laskettu tapaukset, joissa henkilö on joutunut menemään vammojen takia hoitoon ja mahdollisesti määrätty sairaslomalle. Tukesin tietoon tulleissa onnettomuuksissa eniten ihmisiä loukkaantui sähkötapaturmissa (66). Sähkötapaturmien ilmoittamistiheys on hiukan noussut viime vuosina. Hissitapaturmia tuli Tukesin tietoon 4. Kaivostapaturmissa loukkaantuneiden määrä oli 28. Ilotulitteet aiheuttivat vammoja 46 henkilölle. Muissa Tukesin toimialoilla sattuneissa onnettomuuksissa aiheutui vahinkoja 8 henkilölle. Kuva 2 esittää Tukesin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrät toimialoittain vuosina Kaivostapaturmat Sähkö- ja hissitapaturmat Ilotulitteet Muut onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja Kuva 2 Tukesin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa loukkaantuneet toimialoittain Onnettomuuspaikat ja -tyypit Vuonna 2008 eniten onnettomuuksia tapahtui kotitalouksissa ja teollisuudessa, yhteensä yli lähes puolet kaikista kirjatuista onnettomuuksista. Muita yleisiä onnettomuuspaikkoja olivat kaivokset ja julkiset tilat, kuten toimistot, koulut ja sairaalat. Ryhmään muut on kirjattu ne sähkötapaturmat, jotka ovat tapahtuneet ulkoalueilla, esim. avolinjojen läheisyydessä, sekä suurin osa ilotuliteonnettomuuksista. 14

15 4; 1 % 27; 8 % 65; 20 % 72; 22 % 11; 3 % 36; 11 % 29; 9 % 85; 26 % Teollisuus Kaivokset Liikenne Rakennustyömaat Kotitaloudet Julkiset tilat Muu / ei tiedossa Varastoalueet, jakeluasemat Kuva 3 Tukesin tietoon tulleiden onnettomuuksien jakautuminen onnettomuuspaikoittain Teollisuuden onnettomuudet Teollisuudessa tapahtuneista onnettomuuksista kemikaaleihin liittyviä tapauksia kirjattiin 40, painelaitteisiin 6, räjähteisiin 2 ja nestekaasuun 3 tapausta. Onnettomuuksista 14 oli sähkötapaturmia. Teollisuuden onnettomuuksista suurin osa oli kemikaalivuotoja. Kuvassa 4 on esitetty teollisuuden yleisimpien onnettomuustyyppien määrät vuosina kemikaalivuoto tulipalo räjähdys sähkötapaturma muu Kuva 4 Teollisuuden yleisimpien onnettomuustyyppien määrät vuosina Vuonna 2008 eniten teollisuudessa sattuneita onnettomuuksia kirjattiin petrokemiassa/ öljynjalostuksessa, 10 tapausta. Voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa tapahtui 9 onnettomuutta. Metallurgian teollisuudessa ja puunjalostusteollisuudessa tapahtui kummassakin 6 onnettomuutta. Teollisuudessa tapahtuneissa sähkötapaturmissa ei teollisuuden aloja ole tarkemmin eritelty. 15

16 Puunjalostus Petrokemia Voimalaitokset Kemikaalien valm. Elintarvikeja öljyjalostus ja lämpökeskukset ja lääketeollisuus teollisuus Kuva 5 Eri teollisuudenaloilla sattuneiden onnettomuuksien määrät Puunjalostusteollisuuden onnettomuuksista 3 oli räjähdyksiä, 2 kemikaalivuotoja ja 1 työtapaturma. Petrokemiassa ja öljynjalostuksessa tyypillisin onnettomuustyyppi oli kemikaali-, useimmiten öljyvuoto (8), tulipaloja kirjattiin 2. Voimalaitoksissa tapahtuneista onnettomuuksista suurin osa oli myös vuotoja (5). Lisäksi tapahtui 2 tulipaloa ja 2 työtapaturmaksi luokiteltavaa onnettomuutta. Kemikaalien valmistuksessa ja lääketeollisuudessa kirjattiin 4 vaarallisen aineen vuotoa ja 1 tulipalo. Elintarviketeollisuudessa kaikki 4 onnettomuutta olivat vaarallisen aineen vuotoja. Kuvassa 6 on esitetty ne työvaiheet, joiden aikana teollisuudessa sattuneet onnettomuudet (51) tapahtuivat. Kuva 6 Teollisuudessa sattuneiden onnettomuuksien työvaiheet vuonna Eniten, 57 %, tapahtui normaalin käytön tai tuotantoprosessin aikana. Toiseksi yleisin tilanne oli lastaus- ja purkutilanne, 18 %. Korjaus-, huolto tai muutostyön aikana tapahtui 14 % onnettomuuksista Kotitalouksien onnettomuudet Suurin osa, 59 %, kotitalouksissa sattuneista ja VARO-rekisteriin kirjatuista onnettomuuksista oli kemikaalivuotoja. Luvussa ovat mukana myös maatiloilla sattuneet tapaukset, esimerkiksi maanpäällisten polttoöljysäiliöiden vuodot. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vuodot olivat öljyvuotoja ja alle 5 m 3. Tulipaloja oli 7 %, moni niistä nestekaasun aiheuttama. Yksi kuolemantapaus sattui kun mökkiläinen kuoli nestekaasun aiheuttamaan häkään. 16 % kirjatuista onnettomuuksista oli sähköpalokuolemia

17 % kotiympäristössä kirjatuista onnettomuuksista oli sähkötapaturmia. Ympäristövahinkoja maaperään ja/tai vesistöön kirjattiin 46 tapauksessa kaikista onnettomuuksista. Kuva 7 Kotitalouksien yleisimpien onnettomuustyyppien määrät vuosina

18 4 PROSESSITEOLLISUUDESSA SATTUNEET ONNETTOMUUDET TUKESIN TOIMIALALLA Tukes seuraa valvontaansa kuuluvissa laitoksissa tapahtuneiden onnettomuuksien määrää ja vakavuutta. Tässä yhteydessä näistä onnettomuuksista käytetään nimitystä prosessiteollisuuden onnettomuudet. Näitä onnettomuuksia käsitellään vielä erikseen tässä julkaisussa kunkin lainsäädäntöalueen onnettomuuksien yhteydessä.. Prosessiteollisuuden onnettomuuksiin on otettu eri teollisuuden toimialoilla sattuneet onnettomuudet, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä: onnettomuus on tapahtunut vaarallisten kemikaalien käsittelyn tai varastoinnin yhteydessä Tukesin valvontakohteessa onnettomuuteen liittyy paineellinen laite Tukesin valvontakohteessa onnettomuus on tapahtunut nestekaasun käsittelyn tai varastoinnin yhteydessä Tukesin valvontakohteessa onnettomuus on tapahtunut maakaasun käytössä Tukesin valvontakohteessa onnettomuuteen liittyy rekisteröity painelaite onnettomuus on tapahtunut räjähdetehtaalla Vuonna 2008 prosessiteollisuudessa tapahtui 43 onnettomuutta. Näiden lisäksi vaaratilanteina kirjattiin 29 tapausta. Taulukossa 6 on esitetty prosessionnettomuudet toimialoittain jaoteltuna vuosilta Pylväsdiagrammi, kuva 8, kuvaa vuosina sattuneet prosessiteollisuuden onnettomuudet trendiviivoineen. Taulukko 6 Prosessiteollisuuden onnettomuudet toimialoittain jaoteltuna Kemikaali Painelaite Maakaasu Nestekaasu Räjähde Yhteensä Kuva 8 Prosessiteollisuuden onnettomuudet ja kehittymistä kuvaava lineaarinen trendiviiva. 18

19 Prosessiteollisuuden onnettomuusmäärät ovat yksi Tukesin asettamista, toiminnan vaikuttavuutta kuvaavista indikaattoreista (ks. luku 2). Tavoitteena on, että prosessiteollisuuden onnettomuuksien vuosittainen lukumäärä vähenee selvästi vuosien keskimääräisestä tasosta (44 kpl) vuoteen 2012 mennessä. Kuluneen vuoden aikana sattunut onnettomuusmäärä täytti tämän tavoitteen niukasti. Suurin osa vuoden 2008 prosessiteollisuuden onnettomuuksista tapahtui vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä. Prosessiteollisuudessa tapahtuneista onnettomuuksista noin 58 % oli vuotoja. Tapaturmia onnettomuuksista oli 17 %, tulipaloja 16 % ja räjähdyksiä 9 %. Vuotojen osuus tietoon tulleista vaaratilanteista oli 43 %. Taulukossa 7 nähdään, miten prosessiteollisuudessa tapahtuneet onnettomuudet ovat jakautuneet onnettomuustyypin ja onnettomuuden vakavuusluokan mukaan. Vakavuusluokittelu noudattaa seuraavia ehtoja: Vakavuusluokka A Vakavuusluokka B Vakavuusluokka C Vakavuusluokka D toimialalla sattunut erittäin vakava onnettomuus, jonka seurauksena on kuolema, loukkaantuneita (yli 24 h sairaalahoitoa) on 3 tai enemmän tai omaisuusvahingot ovat vähintään 1 M toimialalla sattunut vakava onnettomuus, jossa loukkaantuneiden (yli 24 h sairaalahoitoa) määrä on 1-2, omaisuusvahingot ovat vähintään tai vaarallisten aineiden päästöjen määrät ylittävät liitteessä 1 ilmoitetut vakavuusluokan B raja-arvot laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavalle yritykselle tai muussa kuin valvontakohteessa rekisteröidylle painelaitteelle sattunut onnettomuus, jonka seurauksena on vakavuusluokkaa A ja B lievempi henkilövahinko, aineelliset vahingot ovat vähintään tai vaarallisten aineiden päästöjen määrät ylittävät liitteessä 1 ilmoitetut raja-arvot Vaaratilanne, joka ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja ja siitä aiheutunut aineellinen vahinko tai kemikaalipäästö on vähäinen Taulukko 7 Prosessiteollisuuden onnettomuustyypit vakavuusluokittain. Vuoto Tulipalo Räjähdys Tapaturma Laitevaurio Muu Yhteensä Vakavuusluokka A Vakavuusluokka B Vakavuusluokka C Vakavuusluokka D (vaaratilanne) Yhteensä Vuonna 2008 prosessiteollisuuden onnettomuuksia tapahtui eniten petrokemiassa (10). Näistä 8 oli kemikaalivuotoja ja 2 tulipaloa. Puunjalostusteollisuudessa tapahtui 6 onnettomuutta, joista 3 oli räjähdyksiä, 2 vuotoja ja 1 tapaturma. Metallurgian teollisuudessa tapahtui niin ikään 6 onnettomuutta. Kemikaalien valmistuksessa ja lääketehtaissa sattuneista 5 tapauksesta vaarallisen aineen vuotoja oli 4. Kuva 9 esitetään onnettomuudet eri teollisuuden aloilla. 29 ilmoitetusta vaaratilanteesta 11 sattui puunjalostustehtailla. Vaaratilanteista ilmoittaminen on sattumanvaraista, joten on vaikea arvioida kuvaako suuri määrä ilmoituksia alhaista turvallisuustasoa vai hyvää ilmoitusaktiivisuutta. 19

20 Kuva 9 Prosessiteollisuuden onnettomuudet eri teollisuuden aloilla

21 5 VAARALLISET KEMIKAALIT 5.1 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi Tässä luvussa käsitellään onnettomuuksia, joissa on ollut mukana vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia pois lukien nestekaasu, maakaasu ja räjähteet, joihin liittyvät onnettomuudet on käsitelty omissa luvuissaan 5.2, 5.3 ja 5.4. Osaa on käsitelty myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa luvussa. Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaan teollinen käsittely ja varastointi yrityksessä voi olla vaarallisten kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella joko laajamittaista tai vähäistä. Tukes myöntää laajamittaista toimintaa harjoittaville yrityksille (jäljempänä Tukesin valvontakohteet) luvat kemikaalin käsittelylle ja varastoinnille sekä valvoo yritysten toimintaa. Vähäistä kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia (jäljempänä toimialan muut kohteet) valvovat pelastuslaitokset. Tässä luvussa käsitellään myös pienkohteissa sekä kotitalouksissa sattuneita tapauksia. Huomattava osa kemikaalionnettomuuksista ja kaikki kuolemantapaukset ovat sattuneet pienkäytössä. Myös ilotulitteiden käytössä sattuu edelleen onnettomuuksia. Kuluttajien toimintatapoihin vaikuttaminen ja kemikaalien pienkäyttäjien ohjaus onkin keskeistä. Onnettomuuksiksi on määritelty vaarallisten kemikaalien käytössä ja varastoinnissa tapahtuneet onnettomuudet, joista on aiheuttanut henkilövahinkoja, aineellisia vahinkoja yli edestä tai siitä on aiheutunut ympäristölle haittaa. Kemikaalimäärien raja-arvot on määritelty liitteessä Onnettomuuksien määrä Vuonna 2008 Tukesin tietoon tuli 35 valvontakohteissa tapahtunutta kemikaalionnettomuutta. Toimialan muissa kohteissa kemikaalionnettomuuksia kirjattiin 102. Onnettomuuksissa menehtyi 2 henkilöä ja loukkaantui 4 henkilöä. Vaaratilanteita kirjattiin 38, joista 26 tapahtui valvontakohteissa ja 12 toimialan muissa kohteissa. Taulukossa 8 on esitetty vuosina sattuneet kemikaalionnettomuudet Tukesin valvontakohteissa sekä toimialan muissa kohteissa. Taulukko 8 Kemikaalionnettomuudet Tukesin valvontakohde Muu toimialan kohde Yhteensä Vakavat kemikaalionnettomuudet Vuonna 2008 tapahtuneista kemikaalionnettomuuksista 11 luokiteltiin vakaviksi. Näistä 6 tapahtui Tukesin valvontakohteessa ja 5 toimialan muissa kohteissa. Luokittelu vakavaksi onnettomuudeksi (vakavuusluokat A ja B, ks. liite 1) on tehty seuraavin perustein: onnettomuus on aiheuttanut kuoleman tai loukkaantumisen (yli 24 h sairaalassa) tai onnettomuuden aiheuttamat omaisuusvahingot ovat olleet yli tai onnettomuudessa mukana olleen vaaralliseksi luokitellun kemikaalin määrä ylittää liitteessä 1 olevat, vakavuusluokan B kriteerit 21

22 Taulukko 9 Vakavat kemikaalionnettomuudet Tukesin valvontakohde Muu toimialan kohde Yhteensä Vuonna 2008 vaarallisiin kemikaaleihin liittyvissä vakavissa onnettomuuksissa kuoli 2 ja loukkaantui 4 henkilöä. Toinen kuolemantapaus sattui, kun säiliöajoneuvon kuljettaja oli omatoimisesti ryhtynyt puhdistamaan säiliötä huoltohallissa. Kuljettaja löydettiin tajuttomana säiliön päältä eikä häntä saatu elvytettyä. Toinen kuolemantapaus sattui bensatankin tyhjentäjälle bensiinin syttyessä palamaan. Loukkaantuneista 3 oli saanut syövyttävää ainetta päälleen. Onnettomuuksia, joissa suuri määrä vaarallista kemikaalia pääsi maastoon tai vesistöön kirjattiin 3. Onnettomuuksia, joiden aineelliset vahingot ylittivät , kirjattiin 5, joista Tukesin valvontakohteissa tapahtui Tukesin valvontakohteissa sattuneet onnettomuudet Tukes myöntää laajamittaista toimintaa harjoittaville yrityksille luvat kemikaalin käsittelylle ja varastoinnille sekä valvoo yritysten toimintaa. Käytettävien kemikaalimäärien ja luokitusten perusteella laajamittaisen toiminnan yritykset jaetaan lupalaitoksiin 8, toimintaperiaateasiakirjalaitoksiin 9 (MAPP) sekä turvallisuusselvityslaitoksiin 10 (TS). Vuonna 2008 Tukes valvoi 714 yrityksen toimintaa. Näistä 130 oli TS-laitoksia, 134 MAPP-laitoksia ja 450 on lupalaitoksia ( kuva 10 a). Näissä laitoksissa sattuneita onnettomuuksia tuli Tukesin tietoon 35. Niistä TS-laitoksissa tapahtui 24, MAPP-laitoksissa 5 ja lupalaitoksissa 6 onnettomuutta (kuva 10 b). TSlaitokset 18 % MAPPlaitokset 19 % Lupalaitokset 63 % TSlaitokset 69 % Lupalaitokset 17 % MAPPlaitokset 14 % a) Valvontakohteiden määrät b) Kemikaalionnettomuuksien määrät Kuva 10 Valvontakohteet (a) ja kemikaalionnettomuudet (b) vuonna Kuvassa 11 on esitetty onnettomuuksien lukumäärät viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2006 TS-laitoksia oli 44 enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä johtui kesällä 2005 voimaan tulleesta kemikaaliturvallisuuslaista. MAPP-laitosten määrässä ei ole ollut mainittavaa muutosta. 8 Tuotantolaitoksen kemikaalimäärien perusteella laskettu suhdeluku (asetus 59/1999, liite 1) ylittää laajamittaisen toiminnan rajan. Tuotantolaitoksen määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein. 9 (MAPP Major Accident Prevention Policy) Tuotantolaitoksen kemikaalimäärien perusteella laskettu suhdeluku ylittää toimintaperiaateasiakirjalaitoksen toiminnan rajat. Laitoksen tulee laatia toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi. Määräaikaistarkastukset tehdään kerran kolmessa vuodessa. 10 Tuotantolaitoksen kemikaalimäärien perusteella laskettu suhdeluku ylittää turvallisuusselvityslaitoksen toiminnan rajat. Tuotantolaitoksen on tehtävä turvallisuusselvitys. Määräaikaistarkastukset tehdään kerran vuodessa. 22

23 Kuva 11 Valvontakohteiden onnettomuusmäärät vuosina Taulukossa 10 on esitetty Tukesin valvontakohteissa sattuneissa kemikaalionnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet vuosina Taulukko 10 Tukesin valvontakohteissa kuolleet ja loukkaantuneet Onnettomuudet Kuolleet Loukkaantuneet Kemikaalionnettomuudet eri teollisuudenaloilla Kuva 12 esittää Tukesin valvontakohteissa sattuneita kemikaalionnettomuuksia teollisuudenaloittain vuonna Onnettomuudet on jaoteltu onnettomuustyypin mukaan. 23

24 Petrokemia ja öljynjalostus Puunjalostus Kemikaalien valmistus ja lääketehtaat Elintarviketeollisuus Metallurginen teollisuus Voimalaitos, lämpökeskus Pintakäsittelylaitokset Kemikaalien varastointi Kumi- ja muoviteollisuus Rakennusaine- ja tarviketeollisuus Teknokemia muu Vuoto Tulipalo Räjähdys Laitevaurio Tapaturma Kuva 12 Valvontakohteiden kemikaalionnettomuudet teollisuudenaloittain. Valvontakohteiden kemikaalionnettomuuksia tapahtui vuonna 2008 eniten petrokemiassa ja öljyn jalostuksessa (7), metallurgisessa teollisuudessa (6), puunjalostuksessa (5) sekä kemikaalien valmistuksessa tai lääketehtaissa (5). Näillä samoilla teollisuudenaloilla on yleensä sattunut eniten onnettomuuksia myös aikaisempina vuosina Valvontakohteiden onnettomuustyypit Taulukossa 11 esitetään Tukesin valvomissa kohteissa sattuneiden kemikaalionnettomuuksien jakautuminen erityyppisiin onnettomuuksiin. Taulukko 11 Valvontakohteiden onnettomuustyypit Vuoto Tulipalo Räjähdys Tapaturma Laitevaurio Yhteensä

25 Taulukko 12 Onnettomuustyypit toiminnan laajuuden mukaan Taulukossa 12 on esitetty, kuinka eri onnettomuustyypit ovat jakautuneet toiminnan laajuuden mukaan. Vuoto Tulipalo Räjähdys Tapaturma Laitevaurio Yhteensä TS-laitos MAPP-laitos Lupalaitos Yhteensä Yleisin onnettomuustyyppi oli kemikaalivuoto, joita sattui viime vuonna tapauksessa kyseessä oli nestevuoto, 4 tapauksessa kaasuvuoto. Suuri osa vuodoista oli erityyppisten öljytuotteiden vuotoja (8) sekä lipeän ja muiden syövyttävien aineiden vuotoja (7). Raskaan polttoöljyn vuotoja oli 2, rikkidioksidia vuoti 2 tapauksessa. Vetykaasua vuoti 3 tilanteessa. Kuvassa 13 on esitetty kemikaalivuotojen määrät vuosina Kemikaalivuotojen määrä on yksi Tukesin turvallisuusindikaattoreista. Siinä tavoitetilaksi on määritetty alle 17 vuotoa/vuosi vuoteen 2012 mennessä. Tämä tavoite ei vuonna 2008 toteutunut Vertailutaso 3 vuoden liukuva keskiarvo Kuva 13 Kemikaalivuotojen määrä valvontakohteissa vuosina

26 Muiden onnettomuustyyppien määrien vaihtelut vuosina on esitetty kuvassa 14. Kuva 14 Tapaturmien, tulipalojen ja räjähdyksien määrät valvontakohteissa vuosina Tapaturmaksi on luokiteltu loukkaantumisen aiheuttaneet onnettomuudet, joissa kemikaalilla on ollut vaikutusta tapaturman syntyyn. Vuonna 2008 valvontakohteissa tapaturmiksi luokiteltiin 5 tapausta. Näissä kukaan ei joutunut sairaalahoitoon yli 24 tunniksi. Tulipaloja oli 4 ja räjähdyksiä 2. Kemikaalin käsittelyn yhteydessä sattuneiden onnettomuuksien lisäksi valvontakohteissa tapahtui 3 paineellisiin järjestelmiin, 3 nestekaasuun, 2 räjähteiden käsittelyyn ja 1 vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvää onnettomuutta sekä 5 sähkötapaturmaa Valvontakohteiden kemikaalionnettomuudet eri toiminnoissa ja työvaiheissa Tukesin valvontakohteissa tapahtuneiden kemikaalionnettomuuksien jakautuminen toiminnoittain ja työvaiheittain on esitetty kuvassa 15. Eniten onnettomuuksia sattui jatkuvassa prosessissa (12). Myös kemikaalien varastoinnissa (6) ja muussa käsittelyssä (7) tapahtui muita toimintoja enemmän onnettomuuksia. Kemikaalin muulla käsittelyllä tarkoitetaan kemikaalin siirtoa putkistossa, kemikaalin annostelua astiasta toiseen sekä kemikaalien laimennusta ja näytteenottoa säiliöstä. 26

27 6 % 9 % 3 % 34 % 31 % 43 % 11 % 17 % 20 % Jatkuva prosessi Kemikaalin muu käsittely Kemikaalien varastointi Lastaus- ja purku Pintakäsittely Muu prosessi Muu toiminta 6 % 6 % 14 % Normaalikäyttö Korjaus-, huolto- ja purkutyö Prosessin ylösajo ja koekäyttö Prosessihäiriö Lastaus ja purku a) Onnettomuudet toiminnoittain b) Onnettomuudet työvaiheittain Kuva 15 Tukesin valvontakohteissa sattuneet kemikaalionnettomuudet toiminnoittain (a) ja työ-vaiheittain (b). Tietoon tulleista onnettomuuksista eniten onnettomuuksia sattui normaalin käytön tai normaalin tuotantoprosessin aikana. Tällaisia tapauksia oli 43 %. Lastaus-, purku-, astian täyttö tai tyhjennystyön yhteydessä sattui 29 % onnettomuuksista. Taulukoissa 13 ja 14 on esitetty kemikaalionnettomuudet eri toiminnoissa ja työvaiheissa. Taulukoissa olevan keskiarvosarakkeen luku kertoo onnettomuuksien määrän eri toiminnoissa ja työvaiheissa vuosina Kaikkiaan valvontakohteissa tapahtui kemikaalionnettomuuksia vuosina keskimäärin 32. Taulukko 13 Tukesin valvontakohteissa tapahtuneet onnettomuudet toiminnoittain. Vuoto Tulipalo Räjähdys Tapaturma Laitevaurio Yhteensä Keskiarvo Jatkuva prosessi ,4 Kemikaalin muu käsittely ,8 Kemikaalien varastointi ,6 Kemikaalin lastaus/ purku, kuljetus/siirto ,4 Pintakäsittely Muu prosessi ,2 Muu toiminto ,6 Yhteensä

28 Taulukko 14 Tukesin valvontakohteissa tapahtuneet onnettomuudet työvaiheittain. Laitevaurio Räjähdys Tapaturma Yhteensä Keskiarvo Vuoto Tulipalo Normaali käyttö/ tuotantoprosessi/ työvaihe ,2 Lastaus, purku, astian täyttö, tyhjennys ,6 Korjaus, huolto, asennus, muutostyö, pesu Prosessin ylösajo, koekäyttö, koneen käynnistys ,2 Prosessihäiriö, häiriön poisto Muu Yhteensä Valvontakohteiden kemikaalionnettomuudet eri laiteryhmissä ja laitteissa Vuonna 2008 kemikaalionnettomuuksia tapahtui eniten (21) erilaisten säiliöiden yhteydessä, lähes kaikki olivat vuotoja. Prosessilaitteistoissa ja niiden oheislaitteissa sattui 8 ja putkistoissa 9 onnettomuutta. Kemikaalionnettomuuksiin liittyvät laiteryhmät on esitetty taulukossa 15. Yksittäisistä laitteista yleisimmin onnettomuuksien yhteydessä esiintyi putki, letku tai venttiili. Taulukko 15 Kemikaalionnettomuudet valvontakohteissa laiteryhmittäin. Laitevaurio Räjähdys Tapaturma Yhteensä Keskiarvo Laiteryhmä Vuoto Tulipalo Säiliöt paineeton varastosäiliö, allas ,2 paineellinen varastosäiliö ,2 kuljetettava säiliö ,0 Prosessilaitteisto ,2 Putkisto ,2 Kattilalaitoksen laitekokonaisuus ,8 Ei laiteryhmää/muu ,4 Yhteensä Valvontakohteissa sattuneisiin kemikaalionnettomuuksiin vaikuttaneita tekijöitä Valvontakohteissa sattuneissa 35 kemikaalionnettomuudessa jokin tekninen vika todettiin yhdeksi syytekijäksi 26 tapauksessa. Teknisistä vioista yleisin oli laitevaurio (7). Valvontakohteissa tapahtuneiden onnettomuuksien tekniset syyt on esitetty taulukossa

29 Taulukko 16 Kemikaalionnettomuuksien tekniset syyt. Tekniset syyt Lukumäärä Keskiarvo Laitevaurio 7 6,8 Rakenne- tai varusteluvirhe 4 5,2 Murtuminen 2 2,0 Odottamaton reaktio 1 2,2 Korroosio 2 2,8 Turvallisuus- tai ohjauslaitteen vika 2 2,2 Tukkeutuminen 3 1,0 Muu 7 2,4 Laitevauriossa laitteen rakenne sen tai osa pettää mekaanisesti. Yleensä se on tapahtuman välitön syy, jonka taustalla on muita tekijöitä. Syttymissyitä löydettiin 6 tapaukselle, joista 4 tapauksessa syttymisen oli aiheuttanut kuuma pinta tai korkea lämpötila. Työympäristöllä ja olosuhdetekijöillä oli vaikutusta 6 tapauksessa. Onnettomuuden syntyyn vaikuttaneita olosuhdetekijöitä olivat mm. koneiden käyttäjäepäystävällisyys sekä käyttöhyödykkeiden saanti. Ihmisen toiminta vaikutti suoraan tai välillisesti onnettomuuden syntyyn 12 tapauksessa. Erehdys oli onnettomuuden aiheuttaja 8 tapauksessa. Muita syitä olivat normaali, totuttu käytäntö sekä työntekijän vähäinen kokemus. Puutteita organisaation toiminta- ja menettelytavoissa löydettiin onnettomuuden syntyyn 18 tapauksessa. Taulukossa 17 on esitetty kemikaalionnettomuuksien yhteydessä esiintyneitä puutteita organisaation toiminnassa ja menettelytavoissa. Taulukko 17 Kemikaalionnettomuuksissa esiintyneitä puutteita organisaation toiminta- ja menettelytavoissa. Puutteet organisaation toiminta- ja menettelytavoissa Lukumäärä Keskiarvo Puutteet lähtötason riskinarvioinnissa 6 8,8 Puutteet tiedonkulussa 3 2,4 Puutteet huollossa ja kunnossapidossa 3 6,8 Puutteet suunnittelussa 1 6,2 Puutteet koulutuksessa / perehdytyksessä - 2,8 Puutteelliset käyttö- ja työohjeet 3 4,6 Puutteellinen muutosriskiarviointi 4 2,2 Puutteellinen toiminta tai menettely onnettomuustilanteessa 1 1,8 Puutteet testauksessa/tarkastuksessa 3 2,6 Epäselvät vastuukysymykset - 0,8 Puutteet asennuksissa/merkinnöissä 3 1,4 Puutteet järjestelmien eristämisessä - 0,6 Määräysten laiminlyönti 1 0,6 Organisatorisia syitä löydettiin usein enemmän kuin yksi. Organisatoristen tekijöiden havaitsemiseen vaikuttaa se, kuinka perusteellisesti onnettomuutta tutkitaan. Onnettomuuden syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät. Taulukossa 18 nähdään, miten eri syytekijät ovat esiintyneet toistensa kanssa pareittain. Teknisten syiden ja inhimillisten syiden taustalta löytyy usein puutteita organisaation toiminnasta. 29

30 Taulukko 18 Eri syytekijöiden esiintyminen pareittain. Tekninen syy Syttyminen Olosuhdetekijä Ihmisen toiminta Organisaation toiminta Tekninen syy Syttyminen * Olosuhdetekijä * * Ihmisen toiminta * * * 12 7 Organisaation toiminta * * * * Kemikaalionnettomuudet toimialan muissa kohteissa Tässä kappaleessa käsitellään onnettomuuksia, jotka ovat sattuneet kohteissa, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi on vähäistä. Näitä toimialan muita kohteita ovat yritykset, teollisuuslaitokset, varastoalueet ja maatilat, jotka eivät kuulu Tukesin oman valvonnan piiriin, vaan niitä valvoo pelastusviranomainen. Tukes ohjaa ja yhtenäistää pelastusviranomaisten toimintaa vaarallisten kemikaalien käsittelyssä. Tässä osiossa käsitellään myös kotitaloudessa sattuneita tapauksia. Vuonna 2008 näissä kohteissa tapahtuneita kemikaalionnettomuuksia tuli Tukes tietoon 102. Onnettomuuksissa menehtyi 2 henkilöä. Koska huomattava osa kaikista kemikaalionnettomuuksista sattuu pienkäytössä, on kuluttajien toimintatapoihin vaikuttaminen ja pienkäyttäjien ohjaus keskeistä. Taulukossa 19 on esitetty toimialan muissa kohteissa sattuneissa onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Taulukko 19 Toimialan muissa kohteissa kuolleet ja loukkaantuneet Onnettomuudet Kuolleet Loukkaantuneet Kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat miehen menehtyminen räjähdyksessä auton bensiinitankin tyhjennyksen yhteydessä ja tuupertuminen tärpätin kuljetussäiliön pesun yhteydessä. Vakavia kemikaalivuotoja toimialan muissa kohteissa tapahtui 2. Molemmat olivat suurehkoja raskaan polttoöljyn vuotoja; toinen sattui voimalaitoksella kun putki rikkoontui, toinen kasvihuoneella pumpun tiivisteen vaurioiduttua. Suuria aineellisia vahinkoja aiheutti ongelmajätelaitoksessa syttynyt tulipalo, joka sai alkunsa pienestä räjähdyksestä kiinteän öljy- ja maalijätteen käsittelyasemalla. Taulukossa 20 on esitetty Tukesin tietoon tulleiden toimialan muissa kohteissa tapahtuneiden kemikaalionnettomuuksien tyypit vuosina Taulukko 20 Kemikaalionnettomuuksien määrät toimialan muissa kohteissa Vuoto Tulipalo Räjähdys Tapaturma Laitevaurio Yhteensä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa.

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähdeja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit

Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 5 Vaaralliset kemikaalit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2010 Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2007

Toimialan onnettomuudet 2007 Tukes-julkaisu 2/2008 Toimialan onnettomuudet 2007 Kaisa Heinsalmi Mariana Mattila TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2008 1 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2008 Tekijät

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Vuoden 2012 tiedot kaivoksissa sattuneista tapaturmista eivät ole vielä saatavilla. Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa.

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähdeja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös tämän

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa.

Osa tapauksista on mukana myös tämän kalvosarjan prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähde- ja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös tämän

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2006

Toimialan onnettomuudet 2006 TUKES-julkaisu 3/2007 Toimialan onnettomuudet 2006 Kaisa Heinsalmi Mariana Mattila TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2007 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2007 Tekijät

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2004

Toimialan onnettomuudet 2004 TUKES-julkaisu 4/2005 Toimialan onnettomuudet 2004 Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2005 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 5/2005 Tekijä(t) Merja Rusanen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2002

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2002 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 5/2003 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2002 Merja Rusanen Tommi Laanti Helsinki 2003 TIIVISTELMÄ.. i RESUMÉ... ii ABSTRACT.

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2003

Toimialan onnettomuudet 2003 TUKES-julkaisu 4/2004 Toimialan onnettomuudet 2003 Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2004 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 4/2004 Tekijä(t) Merja Rusanen

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2001

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2001 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 6/2002 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2001 Merja Rusanen Tommi Laanti Helsinki 2002 TIIVISTELMÄ.. i RESUMÉ... ii ABSTRACT.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2005

Toimialan onnettomuudet 2005 TUKES-julkaisu 3/2006 Toimialan onnettomuudet 2005 Mariana Mattila Merja Rusanen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 5/2006 Tekijät

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa.

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasuja räjähde- ja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin 1 2 3 Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin kirjattiin myös rakennuspalovaarat, joissa tuli ei ole

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

ONNETTOMUUSKATSAUS 2006

ONNETTOMUUSKATSAUS 2006 ONNETTOMUUSKATSAUS 6 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKESin onnettomuuskatsaus 6 ONNETTOMUUSKATSAUS 6 TUKES valvoo turvallisuutta Turvatekniikan keskus (TUKES) toimii Suomessa toimialansa teknisen turvallisuuden

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS. TUKES-julkaisu 6/2001 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2000.

TURVATEKNIIKAN KESKUS. TUKES-julkaisu 6/2001 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2000. TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 6/2001 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 2000 Merja Rusanen Helsinki 2001 2 TIIVISTELMÄ Tähän julkaisuun on koottu yhteenveto

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS. TUKES-julkaisu 2/2000 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 1999

TURVATEKNIIKAN KESKUS. TUKES-julkaisu 2/2000 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 1999 TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 2/2000 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEET VUONNA 1 Irmeli Muje Taija Henttonen Helsinki 2000 2 3 Mikä Turvatekniikan keskus on

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2010 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012. Osa 5 Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012. Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 5 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Sähkötapaturmat ja sähköpalot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Sähkötapaturmat ja sähköpalot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Sähkötapaturmat ja sähköpalot Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI PUHELIN

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI  PUHELIN Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 7 Sähkö ja hissit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. TULOSSOPIMUS 14.11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPI- MUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan keskus (Tukes)

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Hissit Tukesin hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. hissien asennus-, muutos-, korjaus- ja huoltotyöt hissejä tarkastavien

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) onnettomuusilmoituslomake; kemikaalit, painelaitteet, kaasut, räjähteet

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) onnettomuusilmoituslomake; kemikaalit, painelaitteet, kaasut, räjähteet 1 (7) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) onnettomuusilmoituslomake; kemikaalit, painelaitteet, kaasut, räjähteet ja kaivokset Lomakkeen täyttäjä: Tapahtuma: Tapahtuman pvm: Yritys: Klo: Pvm. Osoite:

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Muut asiat

Lisätiedot

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Tulossopimus 11.11. TEM/2773/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016 Tapahtumien kulku Hajukaasujärjestelmän häiriöt vuonna 2016

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Onnettomuustutkintaraportti dnro 968/ /2016

Onnettomuustutkintaraportti dnro 968/ /2016 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Onnettomuustutkintaraportti dnro 968/00.05.12/2016 Onnettomuus Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016 Tutkintaraportin yhteenveto 1 Tapahtumien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, 10.5.2017 Arto Jaskari Tukes Painelaitteet-ryhmä / Maakaasu Painelaitteet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Myrskylässä tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita varoen. Yhteenveto Myrskylän kunnan alueella tapahtuu

Lisätiedot

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Myrskylän liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Myrskylässä tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita varoen. Yhteenveto Myrskylän kunnan alueella tapahtuu

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS Tuki- ja kehitysyksikkö. VARO Vaurio- ja onnettomuusrekisteri Opas rekisterin ylläpitäjälle ja käyttäjälle

TURVATEKNIIKAN KESKUS Tuki- ja kehitysyksikkö. VARO Vaurio- ja onnettomuusrekisteri Opas rekisterin ylläpitäjälle ja käyttäjälle TURVATEKNIIKAN KESKUS Tuki- ja kehitysyksikkö VARO Vaurio- ja onnettomuusrekisteri Opas rekisterin ylläpitäjälle ja käyttäjälle 2. VERSIO IM, 9.1.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 2. VARO-REKISTERIN

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

Räty & Länsivuori: Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet

Räty & Länsivuori: Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Räty & Länsivuori: Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet 2004-2013 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet 2004-2013 Yhteenveto lähes 100 VAK-ajoneuvon tieliikenneonnettomuudesta.

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Pukkilassa tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita hyvin varoen. Yhteenveto Pukkilan kunnan alueella

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Toimintaperiaateasiakirja

Toimintaperiaateasiakirja Ohje 10/2015 24.8.2015 0 (10) Tukes-ohje 10/2015 Toimintaperiaateasiakirja ja Ohje 10/2015 24.8.2015 1 (10) Sisältöalue Toimintaperiaateasiakirjaa koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2018

LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2018 LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2018 Tieliikenneonnettomuudet Kauniaisissa Vuosi 2017 oli ennätysturvallinen liikenteessä sekä Kauniaisissa, että koko maassa. Iliitu-tilaston mukaan Kauniaisissa sattui viime

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa 1 opas Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa vaaralliset kemikaalit teollisuudessa 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa (s. 3, 8, 9, 14, 16, 17) Ulkoasu & taitto: Hahmo Design Oy isbn:

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot