Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 RAKETTI-KOKOA koordinaatioryhmän kokous Kokousmuistio Aika: klo Paikka: Helsingin yliopisto, oppimiskeskus Aleksandria, K132. Osallistujat johtaja Klaus Lindberg, CSC (Raketti-hanke), pj. rehtori Risto Ilomäki, LAMK (ARENE, KA-Pilottiohjausryhmä) professori Timo Tiihonen, JYO (TUTKI-ohjausryhmän pj.) kehityspäällikkö Ismo Kantola, TuAMK (toiminnan kehittäminen) tietohallintojohtaja Kari Välimäki, LUT (XDW ohjausryhmä pj.,) ConnectPro-etäyhteys tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, TaY (OPI- ohjausryhmä pj.) (poissa) projektipäällikkö Jussi Koskivaara, HY (KA- käsikirja ohjausryhmä), siht. tietohallintopäällikkö Jaakko Riihimaa, SeAMK (KA-Pilotti projektiryhmä pj.) tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko (Opetushallitus) (poissa) IT-pääsihteeri Ahti Planman, UEF (YO-IT-pääsihteeri) ConnectPro-etäyhteys IT-pääsihteeri Esko Ala-Peijari, CSC; (Raketti-Kokoa, amk- IT-pääsihteeri) (poissa) 1. Kokouksen avaus (Klaus Lindberg) Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja 2. Tietohallintolain tilanne (Klaus Lindberg) Hallitus hyväksyi lakiesityksen julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta. Esityksen mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä olisi huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta. Ministeriöt vastaisivat ohjauksesta omilla toimialoillaan. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä Keskusteltiin vireillä olevan tietohallintolain (laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta) vaikutuksista korkeakoulujen toimintaan. Kokouksessa käydyssä keskustelussa haettiin toimenpiteitä, joita KOKOAkoordinaatioryhmän tulisi edistää nyt ja lain voimaan tullessa. Seuraavat toimenpide-ehdotukset nousivat esille - KOKOA:n osalta esitetään kysymys OKM:lle siitä mikä on OKM:n tulkinta korkeakoulujen asemasta uudessa tietohallintolaissa ja mikä on OKM:n tulkinta yleensä laista ja sen vaikutuksista - KOKOA-osahankkeen puolesta esitetään kysymys, kuinka OKM organisoi oman sisäisen toimintansa lain tuomien velvoitteiden täyttämiseksi ja miten sen näkemyksen mukaan lain toteutus organisoidaan korkeakouluissa

2 - Todettiin, että tietohallintolaki on esillä myös yliopistojen IT-johtajien foorumin kokouksessa Ajatuksena on laatia IT-johtajien yhteinen ehdotus OKM:lle siitä, kuinka lain toimeenpanoa edistetään OKM:n ja yliopistojen yhteistyönä. - OKM:n edustaja Irma Nieminen pyydetään KOKOA-koordinaatioryhmään mukaan - Tietohallintolain tulkinnasta voisi järjestää kickoff-tilaisuuden, johon pitäisi saada toiminnan puolelta osallistujia. Lain tiimoilta tuotaisiin KA-ajattelu laajaan tietoisuuteen. 3. Kokonaisarkkitehtuurihankkeen jatko korkeakouluissa (toimintasuunnitelman kohta 2.3, muistio liitteenä) Käsiteltiin työryhmän Timo Pirtilä (KyAMK), Jussi Koskivaara (HY), Jaakko Riihimaa (SeAMK), IT-Pääsihteeri Ahti Planman (Itä-Suomen yliopisto), Esko Ala-Peijari (CSC) ja Klaus Lindberg (CSC) ovat valmistelemat toimenpide-ehdotukset kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä vuosina Tehtävät on jaoteltu seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin - KA-koulutus - Korkeakoulujen (KA-)yhteistyötä tukevat apuvälineet ja työmenetelmät - KA-periaatteet - Hallintamallin laadinta - KA-työn toteuttamien ja tulosten jalkautus Jokaisen kokonaisuuden osalta suunnitellaan - Toteuttaja tai taho, jolta työ tilataan/ostetaan - Kuinka työtä ohjataan ja sen liittymät muihin toimintoihin ja toimijoihin - Toimenpiteeseen käytettävissä olevat resurssit - Aikataulut - Prioriteetti - Vaikutukset ja hyödyt Todettiin, että kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen valmiudet vaihtelevat paljon korkeakoulujen välillä. KA-työ on lähellä laatutyötä, joten laadun kehittämisestä vastaavat henkilöt pitäisi saada mukaan. Arkkitehtuurityö voidaan nähdä myös osana toiminnanohjausta. KA-pilotti on osoittanut, että ydinjoukko eli laatu- ja IT-vastuuhenkilöt sekä ylin johto saadaan KAajattelun taakse melko nopeasti. Toimenpide-ehdotusten ajatuksena on, että kokonaisarkkitehtuuriajattelua myydään korkeakoulujen johdolle. Tietohallintolain myötä oletettavasti KA-ajattelusta tulee pakollista. Pitäisi päästä siihen, että johto vaatii kokonaisarkkitehtuuria. Jos käytetään tuottavuuden ja tehokkuuden paranemista myyntiargumenttina, on muistettava, että tietotekniikka edustaa vain 3 % toimintamenoista. Siten ydintoiminnan tuottavuuden paranemisella olisi enemmän merkitystä. Korkeakoululaitoksen tasoisella KA-kehittämisellä pyritään siihen, ettei saavutettu autonomia houkuta ottamaan liian suuria vapauksia korkeakoulukohtaisten ratkaisujen tekemisessä. Vaarana on muuten, että pakka leviää. Seuraavat toimenpide-ehdotukset nousivat keskustelussa esille - Päätettiin tiedustella korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) kantaa kokonaisarkkitehtuurityön tulosten arviointiin. - Toimenpide-ehdotukset esitellään RAKETTI-ohjausryhmässä

3 3.1 KA-koulutus Koulutuksessa voisi olla mahdollisuus käyttää muiden KA-hankkeiden, kuten Solea, FEAR, KApilotti, käytössä olleita korkeakoulujen sisäisiä resursseja? Vertaistuki on tärkeää, ja pilotissa saadut kokemukset pitää saada jakoon. Myös Puolustusvoimien arkkitehtuurityöhön ja sen tuloksiin pitää tutustua. Turo Kilpeläinen ollut konsultoimassa PV:tä. - Päätettiin, että viedään rehtorien neuvostoille päätettäväksi koulutuksen kokonaisuus yhden sivun mittaisena yhteenvetona koulutustarpeista ja -tavoitteista. Rehtorineuvostot sopivat tahosta, joka ottaa tehtävän ohjaukseensa. - OKM:ltä kysytään, voiko VM:n kanssa käydä keskustelua rahoituksesta laajemman, koko julkishallinnon tarpeisiin suunnitellun koulutuskokonaisuuden tuottamisesta korkeakoululaitoksen piirissä (esim. täydennyskoulutuksena) 3.2 Korkeakoulujen KA-yhteistyötä tukevat apuvälineet ja työmenetelmät Todettiin, että menetelmien, kuten käsikirjan ja Kartturi-mallin, tulee pysyä ajan tasalla. On luotava hallinnointimenettely ja versiointi. Kaikkia versioitavia tuotoksia varten pitäisi olla toimituskunta. Korkeakoulujen yhteistyötä varten tulisi olla käytössä yhteinen kollaboraatioalusta. - Selvitetään voisiko Eduuni toimia ensivaiheessa alustana, vaikka se ei vielä tue Hakatunnistautumista (tulee seuravaan versioon). OKM:lle voidaan viestiä, että Eduunia pitäisi kehittää arkkitehtuuriyhteistyön tarvitsemaan suuntaan. - Todettiin, että tarvetta laajapohjaiselle kansalliselle yhteistyöalustalle on monella muullakin taholla. Keskusteltiin siitä, voisiko Eduunista jatkossa muotoutua tällainen. CSC:n ylläpitämänä alusta koettiin hyvin potentiaalisena ehdokkaana tähän tarpeeseen. - Päätettiin ehdottaa, että IT-pääsihteerit ottavat vastuun käsikirjan ja Kartturi-mallin toimituskunnan organisoinnista. - Todettiin, että jatkossa rehtoreiden neuvostoilla (Unifi, Arene) voisi olla rooli perustaa/siunata yhteisiä asioita hoitavia toimikuntia. 3.3 KA-periaatteet (toimintasuunnitelman kohta 2.5) Keskusteltiin korkeakoulujen omista ja korkeakoululaitoksen KA-periaatteisiin liittyvistä ehdotuksista ja malleista, joita valtionhallinto on tehnyt sekä joita on noussut esille mm. ITjohtajien keskusteluissa. Periaatteet eivät voine olla ristiriidassa ValtIT:ssa laadittujen periaatteiden kanssa. Asiaa käsitellään IT-johtajien ensi viikon kokouksessa, jolloin saattaa tulla esille uusia ideoita. - Sovittiin, että KA-pilotissa oleva konsultti otetaan mukaan tekemään synteesiä periaateaihioista (2-4 päivän työ).

4 3.4 Korkeakoulusektorin hallintamalli (toimintasuunnitelman kohta 2.8) Hallintamallin suunnittelussa olisi hyvä käyttää laajennetun OPI-pelisääntötyöryhmän panosta. OPI:ssa on saatu aikaan hyvä keskustelu siitä, miten substanssi ja IT toimivat yhteen. Opintohallinnossa on harkittu pääsihteeritoiminnon käynnistämistä. Hallintamalliin voisi liittyä tapa, jolla korkeakoulu voi seurata omaa tilannettaan. Tulee valita menetelmä kypsyystason arvioinniksi. Oletettavasti OKM tulee mittaamaan arkkitehtuurikyvykkyyttä jossain vaiheessa. Tahtotila on, että saadaan suunnittelujohto (ja laajemmin myös kehittämisjohto ja laatuvastaavat) ja IT-johto keskustelemaan. Pitää järjestää tilaisuuksia, jossa nämä tahot kohtaavat. - Päätettiin ehdottaa, että pelisääntöryhmä ottaa vastuun hallintamallin ensimmäisestä versiosta. - KOKOA-koordinaatioryhmä miettii käytännön ratkaisuja kuinka IT-johto ja suunnittelujohto (sekä kehittämisestä ja laadusta vastaavat) saadaan vuorovaikutukseen keskenään ja miten korkeakouluihin saadaan nimetyt henkilöt, jotka ottavat vastuun kokonaisarkkitehtuurityöstä. 3.5 KA-työn toteuttaminen ja työn jalkautus korkeakouluissa Jalkautus pidetään toimenpidelistan yhtenä kohtana. Jalkautuksessa koulutus on kaikkein merkittävin. Korkeakoulujen yhteiset hankkeet pitäisi hallinnoida yhdessä hankesalkussa. Usein monet korkeakoulut ovat liikkeellä samaan suuntaan tietyllä alueella, esim. IDM, asianhallinta, vaikka ko. asiat eivät ole ajankohtaisia samanaikaisesti koko korkeakoulukentässä. - KOKOA-koordinaatioryhmä miettii käytännön ratkaisuja hankesalkun organisoimiseksi. Hankesalkun hallinta lisätään toimenpidelistaan. - Selvitetään, kuinka useiden korkeakoulujen yhteisiä kehityshankkeita voitaisiin tukea KAmenetelmän ja ajatusmallin hyödyntämisessä esim. KA-konsultointia tarjoamalla (tästä on jo toimivia esimerkkejä). 4. Osahankkeiden ajankohtaiset asiat 4.1 KOKOA/KA-Pilotti, KA-käsikirja ja BM Tulosseminaarin anti Rovaniemellä : Seminaari oli erinomainen. Jyu:n Jukka Heikkilän esityksessä oli dia, jossa on kuvattu hyvin toimenpiteet, miten tulisi edetä ja mikä on IT-asioiden suhde laatujärjestelmään ja strategiaan

5 Tietohallintolain myötä arkkitehtuuriperiaatteita tulee myös muualta. O-P Rissasen kommenttien mukaan RAKETTI-hankkeessa tehdyt toimenpiteet ovat th-lain mukaisia. KA-työ etenee konkreettisten hankkeiden kautta jatkuvan kehittämisen periaatteella. KA-pilotin tavoitteena on Kartturi 2.0, arkkitehtuuriperiaatteet, hallintamalli ja johtajille suunnattu osio Kartturin ja KA-käsikirjan täydentämiseksi. KA-Käsikirjan käyttökokemukset ja jatko, JK Käsikirjan uudesta 500 kpl painoksesta jaettiin 300 Joensuun IT-päivillä,100 mennyt CSC ja 100 jäljellä HY:llä. Käsikirja on vapaassa jakelussa netissä. Myös Sofigate on julkaissut oman versionsa käsikirjasta vapaaseen web-jakeluun. BM-valmistelutyö / AP On suuri työ määritellä täsmällisesti, mitä kuluja otetaan mukaan IT-kustannuksiin (esim. puhelinkulut, AV-kulut yms.). IT-kustannukset kirjataan jokaisessa korkeakoulussa kirjanpitoon eri tavalla. Jopa Certian SAPia käytetään erilaisilla kirjausohjeilla. BM:ssä on kysymys lähinnä korkeakoulujen IT-johdon intresseistä. OKM ei sinänsä ole niin kiinnostunut IT-kustannuksista. CSC:ssä XDW-miehitys on muuttunut Heikki Haaviston lähdettyä. Tarkoitus on käynnistää vuosittain toistuva IT-BM-käytäntö. Ongelma on, ettei CSC:llä ole substanssiosaamista taloushallinnon käsitemallissa. CSC:lle ei haluta hankkia taloushallinto-osaajaa. Keskustellaan, miten Certia voidaan saada mukaan ja kuinka yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen omaa osaamista voidaan hyödyntää BM-työn kustannukset tänä vuonna ovat , josta mittaristoihin, talouden vertailuihin. Työhön on budjetoitu ensi vuodelle , kattaa kaiken.

6 Todettiin, että BM-valmistelutyötä voidaan jatkaa valmistelutyöryhmän suunnitelmien mukaisesti. Koordinointiryhmä ohjaa työtä. 4.2 XDW (Kari Välimäki) Koodistoja tulee määritellä yhteistyössä. Ei ole yhteisiä koodistoja, vaikka yhteinen tietomalli. Nyt pitää miettiä, miten koodistot saadaan aikaan, jotta saadaan täydellinen yhteensopivuus. Voisivat ehkä syntyä Raketin osahankkeissa, esim. OPI, TUTKI. Tarvitaan muunnostauluja ja muita säätöjä. Koodistokysymyksiä pitää viedä eteenpäin. On kolmea lajia koodeja; tekniset kuten maa, viranomaiskoodistot, operatiivisten järjestelmien koodistot, joilla ei ole omistajaa. Raketti-XDW katsoo, että sen työ on lähes tehty ja se päätetään Q1/2011. Jos halutaan jatkaa XDW-työtä, täytyy tehdä uusi päätös. Ylläpidosta vastaa CSC. Kaksi hyvää tietovarastoa, jotka toimivat. XDW:n lopetus; käsitemalli ja tietovarasto ovat olemassa. Neljän konsulttifirman edustajan kanssa, joille järjestetään yhteinen tilaisuus CSC:hen, käydään keskustelua mitä XDW-yhteensopivuus on OPI (Sami Hautakangas) Sami Hautakangas oli lähettänyt kuvan jossa on esitetty uusi RAKETTI-OPI paradigma. 4.3 TUTKI (Timo Tiihonen) XDW-käsitemallinnusta työstetään. On perehdytty OKM:n tiedonkeruuseen. Ohjausryhmätasolla pyritään tekemään tästä vuodesta väliraportti, joka olisi toimintaarkkitehtuurikuvaus: tutkimuksen rahoitus ja hankehallinto. Suomen Akatemia on käynnistänyt kokonaiskustannnusmallista työryhmän. Jure: on todettu, että yhteisen kansallisen julkaisurekisterin tekeminen on vaikeaa. Toimenpiteet: koodistoa ollaan viemässä ohjausryhmään. Kaikille käsitteille pitää löytää omistajuus. 5. Identiteetin hallinta korkeakouluissa (IAM-tukiryhmä) IAM-työtä pitäisi tehdä Kartturin mukaan ja KA-työkaluja soveltaen. Se on hyvä case-esimerkki KA-työhön. Ryhmälle voidaan tarjota KA-osaamista. Jussi kertoo IAM-kokouksessa arkkitehtuurimallista. - Jos ryhmästä tulee ehdotus ostaa konsulttipalveluita, voidaan resursoida esim. 5 htp.

7 6. Muuta ajankohtaisia asioita (ei käsitelty) KOKOA- Budjetti ja muut resurssit 2011 Oppijan palvelukokonaisuus hanke-tilanne Korkeakoulujen vireillä olevat omat KA-hankkeet (AALTO ym.) Muut kansalliset KA-Hankkeet (mm. KuntaIT:n ja ValtIT) Tietoturvallisuus ja KA-työ 7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:15. Seuraava kokous: klo :00, OKM, Helsinki

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Atik III projektin toimintakertomus 2008

Atik III projektin toimintakertomus 2008 1 Atik III projektin toimintakertomus 2008 Hyväksyntätiedot: Versio Päivämäärä Hyväksyjä 1.0 08062009 Ohjausryhmä Ylläpitotiedot: Versio Päivämäärä Muutos Tekijä 0.1 16012009 Ensimmäinen versio Minna Herno

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Helsinki 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurinhallinnan prosessit... 2 2.1 Yleinen KA- hallintaprosessi... 2 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma

Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 26/2004 Tiehallinto Helsinki 2004 ISSN 1458-1561 TIEH 4000424-v

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot