Strategian ja kehittämistoiminnan yhteys, hyvien käytäntöjen levittämisen vaikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategian ja kehittämistoiminnan yhteys, hyvien käytäntöjen levittämisen vaikeus"

Transkriptio

1 Strategian ja kehittämistoiminnan yhteys, hyvien käytäntöjen levittämisen vaikeus Pasi-Heikki Rannisto Dosentti, HT Kehityspäällikkö Palveluinnovaatiokeskus Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

2 Yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on tarve kehittää palveluliiketoimintaansa ja luoda uusia palvelukonsepteja Palvelukulttuurin muutos on monitahoinen kokonaisuus, josta on vaikea saada otetta Tampereen yliopistossa on palvelukehitykseen tarvittavaa osaamista, mutta se tavoittaa heikosti tietoa tarvitsevat

3 Autamme yrityksiä ja julkisia toimijoita kehittämään palveluliiketoimintaa, palveluinnovaatioita, sekä palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

4 vaikuttavien hankkeiden käynnistys alustat palveluinnovaatioille innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen osaamisen kokoaminen Toiminta.

5 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Leponiemi, Rannisto, Stenvall, Lumijärvi, Harisalo (2012), Kehittämistoiminta kunnissa, Acta 239, Suomen Kuntaliitto, Helsinki

6 Tutkimuksen menetelmät ja aineisto Focus group ryhmähaastattelut aineistonkeruumenetelmänä (26 kpl), jonkin verran täydentäviä yksilöhaastatteluja 2011 Valtuustokysely sähköisesti (Digium) 12/2011 Haastatteluaineiston täydentäminen kehittäjien tarinoilla (narraatiot) Kaupungeissa kohderyhminä: Ylin viranhaltijajohto Kehittäjät Yhden toimialan toimialajohtoryhmä / kaupunki Henkilöstön edustajat (Sopijaosapuolet)

7 Näkökulmat kehittämiseen Projekti Aloitteet KEHITTÄMISTYÖ Kulttuuri Strategia

8 Strategian ja kehittämistoiminnan suhde: tutkimuksen havaintoja Kehittämistoiminnan strategialähtöisyys vain osittaista Kehittämisen koordinointi, arviointi ja yhteys vaikuttavuuteen haasteellista Henkilöstön osallistuminen strategiseen kehittämiseen tärkeää, mutta puutteellista Keskitetyn ja toimialapohjaisen kehittämisen välissä nähdään aukkoja Valtuutettujen rooli strategisessa kehittämisessä kaipaa uudelleenarviointia Virkamiesvetoisuus synnyttää jännitteitä Kehittämistoiminnan rakenteissa kaivataan vastuuttamista, mutta myös avoimuutta: kuntalaiset ja palvelujen käyttäjät enemmän mukaan Lumijärvi, I 9

9 Mistä kehittämishankkeet nousevat? (vähän-paljon 1-5) 1. säästötarpeet ja taloudellinen tehostaminen 2. kaupungin kilpailukyvyn ja maineen parantaminen 3. kaupungin strategiassa ja visiossa sovitut toimenpiteet 4. prosessien ja toimintatapojen kehittäminen 5. johtavien virkamiesten oma ideointi 6. valtionhallinnon uudet linjaukset tai lainsäädäntö 7. kaupungin toiminnassa havaitut puutteet ja ongelmat 8. asiakas-/kuntalaistyytyväisyyden parantaminen 9. työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen 10. muiden kaupunkien kehittämisesimerkit 11. konsulttien aktiivisuus ja kehittämisaloitteet 12. paikallisilta sidosryhmiltä (järjestöt tms.) tulleet ideat 13. palvelujen käyttäjiltä saadut palautteet 14. henkilöstön esille nostamat uudistustarpeet ja innovaatiot 15. kuntaliiton tekemät aloitteet ja aktiivisuus 16. kansainväliset esimerkit 17. kaupunkilaisilla tulleet aloitteet Lumijärvi, I 10 Keskiarvo 4,23 4,05 3,79 3,73 3,70 3,59 3,52 3,34 3,13 3,07 3,03 2,83 2,76 2,75 2,67 2,60 2,39

10 Erilaisten toimijoiden nykyinen rooli kehittämisessä (eri mieltä - samaa mieltä: 1-5) Valtuutettu pystyy vaikuttamaan riittävästi uusien kehittämishankkeiden käynnistämiseen. Valtuusto johtaa hyvin kaupungin strategista kehittämistä. Henkilöstön osaaminen ja näkemykset otetaan riittävästi huomioon kaupungin strategisessa kehittämistyössä. Palveluiden käyttäjät ovat riittävästi mukana kaupungin palveluiden kehittämisessä. Keskiarvo 2,56 2,78 2,57 2,22 Lumijärvi, I 11

11 Kaupunkiorganisaatio, poliittisen päättäjät Valtuusto tekee päätöksiä viranhaltijoiden valmistelun pohjalta ja strategian kautta tapahtuva vaikuttaminen nähdään enemmän epäsuoraksi. Viranhaltijoiden näkökulmasta talouden koetaan ohjaavan poliittista päätöksentekoa. Poliittisten toimijoiden osallistumisaktiivisuus vaihtelee kaupungeissa selvästi. Asiakkaat, kuntalaiset Kuntaorganisaation palveluksessa olevien vastaajien mukaan kuntalaisten osallistuminen ja osallistaminen koetaan yleisesti tärkeäksi. Asiakaspalautteella ja kuntalaisaloitteilla kehittäminen ei ole systemaattista ja niiden käyttö vaihtelee kaupunkien kesken.

12 Johto, konserni ja esimiehet Johdon merkitys aloitteiden tekijöinä ei erityisesti korostu aineistossa. Kehittäminen on voimakkaasti henkilösidonnaista, mutta johdon ja esimiesten merkitys nousee enemmän kehittämistyön eteenpäin viejinä. Kaupunkikonsernista sekä poliittiselta puolelta syntyvät kehittämisaloitteet nousevat esiin strategian tai tehtyjen linjapäätösten kautta. Konsernin tuottamat aloitteet liittyvät usein toimintamallien rakentamiseen, linjauksiin sekä ratkaisujen esittämiseen ongelmatilanteissa. Konsernilla on tärkeä merkitys ilmapiirin luomisessa.

13 Henkilöstö Henkilöstöstä nousevilla kehittämisideoilla nähdään yleisesti olevan tärkeä merkitys. Henkilöstön kehittämisaloitteet nousevat yleensä todellisesta tarpeesta tai ongelmasta, ja tästä syystä niillä hankkeilla koetaan olevan myös paremmat mahdollisuudet onnistua. Henkilöstö näyttäytyy usean tutkimukseen osallistuneen henkilön mielestä käyttämättömänä voimavarana kehittämisaloitteiden tekemisessä. Toimijan osallisuus kehittämistyöhön koetaan yleisesti erittäin merkittävänä. Olennainen kysymys onkin, miten heidän osallisuuttaan aloitetoiminnassa olisi mahdollista vahvistaa. Ideoita tuottavaa poikkihallinnollista yhteistyötä toimialojen välille on pyritty aikaansaamaan erilaisten työryhmien kautta.

14 Ulkoiset intressitahot kehittämisaloitteiden taustalla Valtion ja ministeriöiden taholta tulee paitsi suoranaiseen lainsäädäntöön liittyviä määräyksiä ja ohjeistuksia, mutta myös valtakunnallisia hankkeita ja ulkoista rahoitusta. Paikalliset yritykset, korkeakoulut ja kehitysyhtiöt ovat selvässä yhteydessä kunnan ja sen alueen kehittämiseen. Kunnat kuuluvat myös erilaisiin yhteistyöverkostoihin, esimerkiksi toisten kaupunkien tai toimialojen kanssa sekä myös kansainvälisesti erilaisten EU-hankkeiden kautta. Aloitteita saattaa nousta myös yksittäisten henkilöiden, yhteistyökumppaneiden kautta paitsi kuntalaisten ja paikallisten yrittäjien taholta, mutta myös ulkopuolisten konsulttien esittämänä.

15 Projektin päämäärän ja tavoitteeseen pääsemisen selkeys Menetelmät tavoitteeseen pääsemiseksi Projektin tavoite Ei selkeä Selkeä Tiedossa Kokeilevan projektijohtamisen menetelmät Perinteinen projektitoiminta Ei selvillä Nopean projektijohtamisen menetelmät

16 Perinteisen projektijohtamisen ongelmia Oletus siitä, että projektin tekijät ja menetelmät voidaan kiinnittää suunnitteluvaiheessa Projektin uudelleensuutauksen vaikeus Asiakastarpeeseen reagoinnin vaikeus projektin kuluessa Kehittäminen on usein moniammatillista, jolloin projektissa tapahtuu paljon suunnittelematonta, ei rationaalista jopa kompleksista toimintaa ja vuorovaikutusta

17 Kehittämistoiminnan kolmet kasvot Perustuvat perinteisen projektijohtamisen menetelmille Strategiset hankkeet Verkostosta, ulkopuolelta tai alhaalta nousevat isot kehittämisprojektit Käytännön työtä kehittävät pienehköt projektit

18 Kaupunkien strateginen projekti Aloite, idea, tarve Tietojen keruu Päätös projektisuunnitelman hyväksymisestä ja resurssoinnista Aloitteen vertaaminen strategiaan, yksikön tavoitteisiin Rahoituksen haku ulkopuoliselta rahoittajalta Päätös projektin asettamisesta Projektiesitys, jossa projektille hyväksytään tavoitteet Projektisuunnitelma, jossa projekti puretaan osatehtäviksi ja suunnitellaan ajan ja resurssien käyttö Päätös projektin suunnittelusta Projektin toteutus osatehtävinä Projektin ohjaus, valvonta, raportointi, uudelleensuunnittelu Projektin tulos ja raportointi

19 Käytännön kehittäminen prosessina Aloite, idea, tarve Esimiehen hyväksyntä kehittämiselle Esimieheltä lupa käyttää hieman resursseja Projektin toteutus ryhmässä Projektin kuihtuminen tai hukkuminen Projektin keskeisten tulosten saavuttaminen

20 Koordinaation puute Projektijohtamisen piirteitä ja haasteita Kehittämisprosessin omistajuus Eri toimijoiden erilaiset intressit Henkilösidonnaisuus Asiakkaan huomioiminen Kehittämisen moniammatillisuus Mittaamisen vaikeus Hankkeiden kuihtuminen ja tulosten vieminen käytäntöön

21 Asiakkaan ja omistajan puute? Tieteen ja ammattikunnan kehittymisen tavoitteet ASIAKASPROSESSI ASIAKASPROSESSI ASIAKASPROSESSI Palvelujen kehittämisen tavoiteet

22 Asiakkaan ja yhteisöjen vaikutusvalta pieni Asiakastyytyväisyys -kysely Eri asiakasnäkemykset julkisten palvelujen kehittämisessä - paradigmojen välinen taistelu Laadun parantaminen markkinoiden luominen ja huoltaminen palveluseteli asiakas kuluttajana palvelumuotoilu Asiakkaan vaikutusvalta suuri Hyvinvointivaltio (mm. Korpela & Mäkitalo 2008) asiakas huolenpidon kohteena viranomaiset dominoivat normittaminen, sääntely professiot määrittelevät hyvän palvelun kriteerit Yhteisöjen yhteiskunta vrt Big Society asiakas kumppanina tuet yhteisöjen valta ja vastuu dominoi paikallistasolla määritellään palvelukriteerit asiakaskokemus ja vaikuttavuus ratkaisevat

23 Palvelurakenne muuttuu seminaari / Tay, JKK / Palveluinnovaatiokeskus Kaija Holli ja Kirsi Koski: muutos on välttämätön ja jatkuva, Göran Henriks: siksi kannattaa muuttua ja tehdä työ vaikuttavasti.

24 Keskeiset opit, jotka yhdistivät tämän päivän ( ) sanoman palvelututkimukseen 1. Kysy asiakkailta, mittaa ja tutki, miten he toimivat, elävät, reagoivat 2. Mahdollista henkilöstölle innostava työ ja hyvä asiakaspalvelu he tekevät asiakkaan kanssa laadun ja vaikuttavuuden 3. Uudista prosessit ja rakenteet mahdollistamaan hyvä ja asiakaspalvelu muuten on jatkuva selittelyn tila, joka vie resursseja, laskee työtyytyväisyyttä, vähentää asiakasuskollisuutta ja aiheuttaa paljon kuluja 4. Mittaa asiakasvaikutuksia ja prosessia monipuolisesti 5. Johda ja kokeile aktiivisesti ole valmis muuttamaan ja lopettamaan palveluita nopeasti, jos tuloksia ei tule

25 Keskeistä on ottaa henkilöstö mukaan kaikkeen kehittämiseen ja sitouttaa johto uudistuksiin, tässä esimerkiksi Public MBA on oiva väline Asiakkuus, asiakaskeskeisyys Julkisten palvelujen kehittämisen kohteet Innovaatiot Julkisten palvelujen kehittäminen Prosessit, prosessien johtaminen Verkostoyhteistyö

26 Public MBA on julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Public MBA:n tavoitteena on edistää Suomen julkishallinnon muutos- ja kilpailukykyä ja tarjota julkishallinnon johtajille mahdollisuuden laaja-alaistaa ja syventää johtamisosaamistaan sekä kehittää uudenlaisia toimintamalleja ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Public MBA -koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä. Se on rakenteeltaan modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia. Koulutuksen kokonaissuoritus rakentuu yksilöllisesti laadittavan opinto- ja aikataulusuunnitelman mukaisesti.

27 Palveluyhteiskunta 2040 Monitieteellinen tutkimus ja kehittämiskokonaisuus, jonka valmistelu on alkanut Tampereen yliopistossa. Keskeisinä teemoina (voi vielä laajeta): Markkinoiden luominen ja huoltaminen Asiakaslähtöisyys palvelujen kehittämisessä Palvelukokonaisuuden hallinta, yhteistyö ja verkostosuhteet Henkilöstölähtöinen kehittäminen Asiakasvaikuttavuuden mittaaminen ja mittareiden luominen johtamisen tueksi Ensimmäisiä hankkeita haetaan keväällä 2013 Kiinnostuneet tervetuloa mukaan avoimeen kehittelyyn

28 Kiitos! facebook.com/ palveluinnovaatiokeskus uta.fi/palveluinnovaatiokeskus

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA

SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA Case Virvelinranta YKS Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Visamäki, syksy 2014 Hanna

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä suunta ja sisältö Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) TOIMITTANEET Päivi Kurikka Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot