SISÄLLYS. N:o Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1085. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1085 Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 a :n muuttamisesta Laki maatilatalouden tuloverolain 6 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 :n väliaikaisesta muuttamisesta Laki kalastuslain 88 :n muuttamisesta Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista N:o 1085 Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 47 :n 2 momentti, muutetaan 55 :n 2 ja 3 momentti ja 111 :n 1 momentti sekä lisätään 46 :ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1502/1993 ja 728/2004, uusi 8 momentti sekä väliaikaisesti lakiin uusi 43 a, 43 b ja 43 c seuraavasti: 43a Ensiharvennushakkuusta saatavan puun myyntitulon määräaikainen verovapaus Poiketen siitä, mitä 43 :n 1 momentissa säädetään, luonnollisen henkilön, kuolinpesän, verotusyhtymän ja yhteismetsän ensiharvennushakkuusta saama puun myyntitulo ei ole veronalaista metsätalouden pääomatuloa, jos: 1) hakkuu on kohdistunut metsään, jonka puuston keskiläpimitta ennen hakkuuta 1,3 metrin korkeudelta maanpinnasta mitattuna on enintään 16 senttimetriä (ensiharvennushakkuukohde); 2) ensiharvennushakkuukohdetta koskeva metsänhakkuu- tai puun hankintasopimus on tehty huhtikuun 1 päivän 2008 ja elokuun 31 päivän 2008 välisenä aikana ja sopimuksen perusteella suoritettava kauppahinta on mak- HE 206/2008 VaVM 32/2008 EV 205/

2 3422 N:o 1085 settu 1 päivän huhtikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä aikana; ja 3) metsänomistaja esittää verotuksessaan vaatimuksen ensiharvennushakkuusta saadun puun myyntitulon verovapaudesta ennen verotuksen päättymistä. Ensiharvennushakkuusta saatavan puun verovapaaseen myyntituloon kohdistuvat menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. 43b Puun myyntitulon määräaikainen osittainen verovapaus Poiketen siitä, mitä 43 :n 1 momentissa säädetään eikä puun myyntituloon sovelleta 43 a :ää, luonnollisen henkilön, kuolinpesän, verotusyhtymän ja yhteismetsän metsästä saama puun myyntitulo on veronalaista metsätalouden pääomatuloa seuraavasti: 1) puun myyntitulosta, joka perustuu huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisenä aikana tehtyyn kauppaan, veronalaista pääomatuloa on 50 prosenttia kauppahinnasta, joka saadaan huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana; 2) puun myyntitulosta, joka perustuu huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisenä aikana tehtyyn kauppaan, veronalaista pääomatuloa on 75 prosenttia kauppahinnasta, joka saadaan tammikuun 1 päivän 2011 ja joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana; ja 3) puun myyntitulosta, joka perustuu tammikuun 1 päivän 2010 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana tehtyyn kauppaan, veronalaista pääomatuloa on 75 prosenttia kauppahinnasta, joka saadaan tammikuun 1 päivän 2010 ja joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana. Verotuksessa vähennyskelpoista on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun puun myyntitulon hankkimisesta johtuneista menoista 50 prosenttia sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista menoista 75 prosenttia. Edellä 2 momentissa tarkoitettuina menoina pidetään: 1) puun hakkuusta ja korjuusta johtuneita menoja; ja 2) puun myyntitulon hankkimisesta johtuneita asunnon ja metsäkohteen välisiä matkakustannuksia. 43c Vähämerkityksisestä tuesta annetun komission asetuksen soveltaminen Tämän lain 43 a, 43 b ja 55 :ssä tarkoitettuun tukeen sovelletaan perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 1998/2006, jäljempänä de minimis -asetus. Verotuksen kautta myönnettävän de minimis -tuen määrä ei saa ylittää euroa verovuonna. Tuensaajan saamien kaikkien de minimis -tukien yhteismäärä ei saa ylittää euron määrää verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettavaa tuloa verovuonna tai sitä kahtena edeltävänä verovuonna saaneiden verovelvollisten 1 momentissa tarkoitettu tukimäärä ei saa ylittää euroa verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tuen myöntämisajankohtana pidetään verotuksen valmistumisajankohtaa. Valtiontuen määräksi katsotaan se määrä, joka ilman tukitoimenpidettä olisi määrätty veron määräksi, ja tosiasiallisesti määrätyn veron erotus. Tarkempia säännöksiä tämän pykälän soveltamisesta annetaan tarvittaessa valtiovarainministeriön asetuksella. 46 Luovutusvoiton laskeminen Metsän luovutusvoiton määrää laskettaessa luovutusvoittoon lisätään 55 :n nojalla tehdyn metsävähennyksen määrä, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa 60 prosenttia luovutettavan metsän hankintamenosta. 55 Metsävähennys Metsävähennyksen määrä on enintään 60

3 N:o prosenttia verovelvollisen metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä verovuonna saaman veronalaisen metsätalouden pääomatulon määrästä. Verovelvollisen verovuonna ja aikaisempina verovuosina tekemien metsävähennysten yhteismäärä vähennettynä määrällä, joka 46 :n 8 momentin nojalla on lisätty metsän veronalaiseen luovutusvoittoon, ei saa ylittää 60 prosenttia verovelvollisen verovuoden lopussa omistamien metsävähennykseen oikeuttavien metsien yhteenlaskettujen hankintamenojen määrästä. Metsän hankintamenona pidetään metsän osuutta kiinteistön hankintamenosta. Jos kiinteistön omistusoikeus siirtyy edelleen vastikkeettomalla saannolla, verovelvollisella on sama oikeus metsävähennyksen tekemiseen kuin edellisellä omistajalla olisi ollut. Jos vastikkeettomalla saannolla siirtyy osa luovuttajan omistamista kiinteistöistä, siirtyvän metsävähennysoikeuden määrä vastaa saannon kohteena olevan metsän hankintamenon suhteellista osuutta luovuttajan metsävähennyksen perusteena olevien hankintamenojen kokonaismäärästä. 111 Metsätalouden pääomatulosta myönnettävä menovaraus Luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus saavat jättää lukematta verovuoden tuloksi osan maatilana pidettävältä kiinteistöltään saamastaan metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta käytettäväksi metsätalouden pääomatulon hankkimisesta aiheutuneiden menojen kattamiseen (menovaraus). Menovarausta ei kuitenkaan myönnetä, jos metsä kuuluu elinkeinotoimintaan. Menovarauksen enimmäismäärä on 15 prosenttia metsätalouden veronalaisen pääomatulon määrästä, josta on vähennetty metsävähennyksen määrä. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Lakiin väliaikaisesti lisätty 43 a on voimassa 31 päivään joulukuuta Lakiin väliaikaisesti lisätyt 43 b :n 1 momentti ja 43 c ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2011 sekä 43 b :n 2 ja 3 momentti 31 päivään joulukuuta Lain 55 :n 2 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa. Ennen 1 päivää tammikuuta 2008 luovutettujen metsäkiinteistöjen perusteella tehtyjä metsävähennyksiä ei oteta huomioon lain 55 :n 2 momentin mukaista enimmäismäärää määritettäessä. Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Jan Vapaavuori

4 3424 N:o 1086 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään väliaikaisesti rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 7 :ään, sellaisena kuin se on laissa 1226/2006, uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti: 7 Poiketen siitä, mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, lähdeveroa ei peritä rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamasta puun myyntitulosta, jos tulo on saatu tuloverolain 43 a :n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävästä ensiharvennushakkuusta. Poiketen siitä, mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, tuloverolain 43 b:ssä tarkoitetusta puun myyntitulosta lähdevero on: 1) 10 prosenttia puun myyntitulosta, joka perustuu huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja joka saadaan huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana; 2) 15 prosenttia edellä 1 kohdassa tarkoitetun kaupan perusteella saadusta puun myyntitulosta, joka saadaan tammikuun 1 päivän 2011 ja joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana; ja 3) 15 prosenttia puun myyntitulosta, joka perustuu tammikuun 1 päivän 2010 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja joka saadaan tammikuun 1 päivän 2010 ja joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Lain 7 :n 2 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009 ja 3 momentti 31 päivään joulukuuta Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Jan Vapaavuori HE 206/2008 VaVM 32/2008 EV 205/2008

5 3425 N:o 1087 Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 a :n muuttamisesta Annettu Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 51 a :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1539/1992, seuraavasti: 51a Verovelvollisen toisesta tulolähteestään elinkeinotoiminnan tulolähteeseensä siirtämän omaisuuden hankintamenoksi katsotaan hankintamenon verotuksessa poistamatta oleva osa tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettava määrä. Verovelvollisen omistamastaan metsästä elinkeinotoimintaansa siirtämän puutavaran hankintamenoksi katsotaan käypä arvo. Verovelvollisen toisesta tulolähteestään elinkeinotoiminnan tulolähteeseen siirtämän metsän hankintamenoksi katsotaan metsän hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Jan Vapaavuori HE 206/2008 VaVM 32/2008 EV 205/2008

6 3426 N:o 1088 Laki maatilatalouden tuloverolain 6 :n muuttamisesta Annettu Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 6 :n 1 momentin 12 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1541/1992, seuraavasti: 6 Edellä 4 :ssä tarkoitettuja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa: 12) verovelvollisen toisesta tulolähteestä maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettu määrä, kuitenkin siten, että verovelvollisen toisesta tulolähteestä maatalouteen siirtämän metsän hankintamenoksi katsotaan metsän hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta; sekä Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Jan Vapaavuori HE 206/2008 VaVM 32/2008 EV 205/2008

7 3427 N:o 1089 Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 :n väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, lisätään väliaikaisesti 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 15 :ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1351/1999, 1040/2001 ja 957/2004, uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti: 15 Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, tuloverolain (1535/1992) 43 b :ää sovellettaessa ennakonpidätyksen suuruus on yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta: 1) pystykaupan osalta 10 prosenttia sekä hankinta- ja käteiskaupan osalta 7 prosenttia, jos suoritus perustuu huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja suoritus maksetaan tammikuun 1 päivän 2009 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana; 2) pystykaupan osalta 15 prosenttia sekä hankinta- ja käteiskaupan osalta 10 prosenttia, jos suoritus perustuu huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja suoritus maksetaan tammikuun 1 päivän 2011 ja joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana; sekä 3) pystykaupan osalta 15 sekä hankinta- ja käteiskaupan osalta 10 prosenttia, jos suoritus perustuu tammikuun 1 päivän 2010 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja suoritus maksetaan tammikuun 1 päivän 2010 ja joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana. Edellä 5 momentin 1 kohdassa säädettyä ennakonpidätyksen määrää sovelletaan yli 100 euron suuruiseen puun myyntituloon, johon sovelletaan tuloverolain 43 a :ssä säädettyä ensiharvennushakkuusta saadun puun myyntitulon verovapautta. Tätä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 maksettaviin ennakonpidätyksiin. Ministeri Jan Vapaavuori Hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen

8 3428 N:o 1090 Laki kalastuslain 88 :n muuttamisesta Annettu Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 88 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1001/2001, seuraavasti: 88 Jokaisen 8 :n 1 momentissa tarkoitettua viehekalastusta harjoittavan henkilön on suoritettava valtiolle vuosittain viehekalastusmaksu. Viehekalastusmaksu on 29 euroa kalenterivuodelta tai seitsemän euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta kunkin sellaisen läänin osalta, jonka alueella henkilö harjoittaa sanottua viehekalastusta. Viehekalastusmaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä henkilöltä eikä myöskään viehekalastuksesta, jota harjoitetaan yleisellä vesialueella. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila HE 120/2008 MmVM 10/2008 EV 154/2008

9 3429 N:o 1091 Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta Annettu Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 20 :n 4 momentti sekä muutetaan 20 :n 3 momentti seuraavasti: 20 Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Jos ennen tämän lain voimaantuloa tehdyssä maanvuokrasopimuksessa ei ole sovittu tukioikeuksien siirtymisestä eikä siitä muutenkaan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovita, ja sellaisen ehdon puuttuminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ottaen muun ohella huomioon sopijapuolten perustellut odotukset, sopimusta voidaan sovitella siten kuin maanvuokralain (258/1966) 4 :n 2 momentissa säädetään. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila HE 52/2007 MmVM 12/2008 EV 201/ /172

10 3430 N:o 1092 Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, muutetaan maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna päivänä lokakuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (649/2008) 20, 22 :n 3 momentti ja 30 sekä lisätään 31 :ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 20 Muu lämpökeskus Sen lisäksi, mitä 3 9 :ssä säädetään, tukea voidaan myöntää myös muun 27 :ssä säädetyt edellytykset täyttävän maatilan lämpökeskuksen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja laajentamiseen, jos lämpökeskus palvelee kokonaan tai osaksi maatilan tuotantotoimintaa. Lämpökeskusta pidetään tukikelpoisena rakennuksena vain siltä osin, kuin sen tuottama lämpö on tarkoitettu käytettäväksi: 1) maatilan tuotantotoiminnassa välttämättömiin rakennuksiin ja rakennelmiin; tai 2) maatalouskoneiden säilyttämiseen ja korjaamiseen tarvittavaan konehalliin tai konekorjaamoon taikka muuhun niitä vastaavaan tilaan. 22 Maanhankinta Tukea ei myönnetä asuinrakennuksen tai metsän hankintaan. Tukea maanhankintaan ei myönnetä, jos hakijalle on myönnetty aloitustukea 12 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen vireille tulleen hakemuksen perusteella samaan maatilaan kuuluvan tilan tai tilan osan hankintaan. Tilan osalla tarkoitetaan sekä määräosaa että määräalaa rekisteritilasta. 30 Hakuaika Vuonna 2009 myönnettävää investointitukea voi hakea kahtena eri hakuaikana. Ensimmäinen hakuaika alkaa 31 päivänä lokakuuta 2008 ja päättyy 9 päivänä tammikuuta Toinen hakuaika alkaa 15 päivänä helmikuuta 2009 ja päättyy 15 päivänä huhtikuuta Maanhankintaa koskevan tuen hakuaika kuitenkin alkaa 31 päivänä lokakuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta Voimaantulo Tukea 22 :ssä tarkoitettuun maanhankintaan voidaan myöntää vain edellyttäen, että

11 N:o Euroopan yhteisöjen komissio päätöksellään tai muulla tavoin ei osoita vastustavansa tuen myöntämistä mainittuun tarkoitukseen tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin. Jos komissio osoittaa vastustavansa, tuen myöntämistä ei aloiteta. Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän asetuksen tultua voimaan. Asetuksen 31 :n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 31 päivänä lokakuuta 2008 tai sen jälkeen. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa

12 3432 N:o 1093 Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta Annettu Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan liikenne- ja viestintäministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 1 ja 2, sellaisena kuin niistä on 2 asetuksessa 497/2007, seuraavasti: 1 Ministeriön tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviä ovat: 1) liikennejärjestelmien suunnittelu- ja kehittäminen; 2) liikenneverkkojen ylläpito ja kehittäminen; 3) tieliikenne sekä tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja koskevat asiat; 4) rautatieliikenne; 5) merenkulku ja muu vesiliikenne sekä satamat; 6) siviili-ilmailu ja lentopaikat; 7) henkilöliikennepalvelut sekä kysyntää ja tarjontaa koskevat asiat; 8) logistiikka ja liikenteen telematiikka; 9) liikenteen turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä vaarallisten aineiden kuljetukset; 10) ilmakehän tutkimus ja seuranta, sääpalvelut sekä fysikaalinen merentutkimus ja seuranta; 11) tietoyhteiskuntakehityksen yleiset edellytykset; 12) viestintäverkkojen, -palveluiden ja -markkinoiden yleiset toimintaedellytykset; 13) postitoiminnan ohjaus sekä sanomalehdistön tukeminen; 14) Yleisradio Oyj:tä koskevat asiat; 15) sähköisen kaupankäynnin ja muun verkkoliiketoiminnan yleiset edellytykset; 16) yksityisyyden suoja televiestinnässä ja televiestinnän tietoturva; 17) sähköisten allekirjoitusten kehittäminen sekä viestinnän ja tietotekniikan salaustuotteet; 18) kesäaikaa koskevat asiat. Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, liikenne- ja viestintäministeriön osastojen ja muiden toimintayksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä. 2 Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet Ministeriön toimialaan kuuluvat: 1) Tiehallinto; 2) Merenkulkulaitos; 3) Ajoneuvohallintokeskus; 4) Ilmailuhallinto; 5) Ratahallintokeskus;

13 N:o ) Rautatievirasto; 7) Viestintävirasto; 8) Ilmatieteen laitos; 9) Saimaan kanavan hoitokunta; 10) Ilmailulaitos; 11) Luotsausliikelaitos; 12) Varustamoliikelaitos; 13) Liikenneturva. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Liikenneministeri Anu Vehviläinen Osastopäällikkö, ylijohtaja Pekka Plathan

14 3434 N:o 1094 Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, kumotaan ilmatieteen laitoksesta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun asetuksen (505/2004) 7 ja 8 sekä muutetaan 1, 2 :n edellä oleva väliotsikko ja 4 6 seuraavasti: 1 Ilmatieteen laitoksen tehtävistä säädetään ilmatieteen laitoksesta annetun lain (585/1967) 1 :ssä. Organisaatio, henkilöstö ja neuvottelukunta 2 4 Liikenne- ja viestintäministeriön apuna toimii Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunta. Ministeriö asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan kuuluu Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja sekä enintään kaksitoista muuta jäsentä, joista yksi on Ilmatieteen laitoksen henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö. 5 Ilmatieteen laitokselle kuuluvat asiat ratkaisee pääjohtaja tai muu virkamies, jolle toimivalta on työjärjestyksessä tai taloussäännössä annettu. Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. 6 Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi; 2) strategisen suunnittelun tukeminen; sekä 3) laitoksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Liikenneministeri Anu Vehviläinen Osastopäällikkö, ylijohtaja Pekka Plathan

15 3435 N:o 1095 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista Annettu Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään ilmatieteen laitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista ilmatieteen laitoksen suoritteista. 2 Julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 :ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ilmatieteen laitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat: 1) maanpuolustusvalmiuden ylläpitämiseksi annettavat erityispalvelut; 2) kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimukseen (SopS 11/1949) perustuvat pakollisiksi määrätyt tai suositeltavat ilmailun sääpalvelut; 3) pelastustoimintaa ja ilmansuojeluviranomaisia varten annettavat selvitykset ja lausunnot, joista aiheutuu vähäistä enemmän kustannuksia. 3 Maksulliset muut suoritteet Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Ilmatieteen laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat: 1) sää-, ilmasto- ja meripalvelu, joka tehdään tilauksesta tai pidetään tietopalveluna asiakkaiden saatavina; 2) tilauksesta tehtävät selvitykset, lausunnot ja tutkimukset; 3) havainnot ja mittaukset, jotka tuotetaan tai luovutetaan tilauksesta tai pidetään tietopalveluna asiakkaiden saatavina, lukuun ottamatta kansainvälisen käytännön mukaisia Yhdistyneiden Kansakuntien alaisen maailman ilmatieteen järjestön vapaaseen jakeluun määrittämiä havaintoja; 4) Ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevien tilojen käyttö; 5) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; 6) asiakkaiden tilaamat tai heidän saatavinaan pidettävät muut erityispalvelut ja suoritteet. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä

16 3436 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Ilmatieteen laitos. 4 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tällä asetuksella kumotaan Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista 5 päivänä joulukuuta 2007 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1210/2007). Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Liikenneministeri Anu Vehviläinen Osastopäällikkö, ylijohtaja Pekka Plathan JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2008 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007 N:o 808 817 SISÄLLYS N:o Sivu 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta... 3723 809 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 2823 1048 Laki työttömyyskassalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys METSÄVEROKURSSI

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100 SISÄLLYS N:o Sivu 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta............... 5369 1097 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 494. Valtioneuvoston asetus. valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 494. Valtioneuvoston asetus. valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 494 501 SISÄLLYS N:o Sivu 494 Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta... 1515 495 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1281 1291 SISÄLLYS N:o Sivu 1281 Laki yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta... 3557 1282 Laki maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1694. Laki. joukkoliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1694. Laki. joukkoliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1694 1697 SISÄLLYS N:o Sivu 1694 Laki joukkoliikennelain muuttamisesta... 7167 1695 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008 N:o 294 298 SISÄLLYS N:o Sivu 294 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta... 757 295 Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 130. Valtioneuvoston asetus. asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista. Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 130. Valtioneuvoston asetus. asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista. Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2001 N:o 130 134 SISÄLLYS N:o Sivu 130 Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista... 329 131 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2000 N:o 804 810 SISÄLLYS N:o Sivu 804 Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta... 2097

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1189. Laki. työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1189. Laki. työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1189 1196 SISÄLLYS N:o Sivu 1189 Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1310 1313 SISÄLLYS N:o Sivu 1310 Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 N:o 81 87 SISÄLLYS N:o Sivu 81 Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2002 N:o 340 348 SISÄLLYS N:o Sivu 340 korkolain muuttamisesta... 2739 341 elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240. Laki. N:o 232

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240. Laki. N:o 232 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista... 669 233 Laki vuokra-asuntolainojen

Lisätiedot