Terveysvalvonnan strategian väliarvio:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveysvalvonnan strategian väliarvio: 2010-2012"

Transkriptio

1 Terveysvalvonnan strategian väliarvio: Strategian päivitys vuoteen 2016

2 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Strategian väliarvio 2 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Sisältö 1. Terveysvalvonnan strategia Toiminnan yleiskuvaus ja yksikön muutokset ajanjaksolla Arviointimittarit Mittariston seuranta Strategian toteutumisen arviointi Missä mennään Kohti ihannetilaa Odotettavissa olevat muutokset ja nykyhetken SWOT -analyysi Terveysvalvonnan strategian päivitys vuoteen Strategian väliarviointi... 10

3 3 1. Terveysvalvonnan strategia JIK ky:n aloittaessa yhteistoimintansa vuonna 2009, alkoi loppuvuonna toimialakohtaisten strategiasuunnitelmien työstö. Myös JIK ky:n yleiselle terveysvalvonnalle (elintarvike-, tupakka-, kemikaali-, kuluttajaturvallisuus- ja terveydensuojeluvalvontaa hoitava yksikkö) laadittiin yksikkökohtainen strategia. Strategiaan sisällytettiin tavoitteet ja toimet vuosien ajaksi ja se laadittiin JIK ky:n yleisten strategiaa ohjaavien arvojen ja päämäärien suhteen. Toimi-alakohtaisen strategian laadintaan osallistuivat terveysvalvontayksikön koko henkilökunta sekä esimies (5 henkilöä). Strategia on terveysvalvonnan henkilöstön saatavilla yhteisellä Y-asemalla tallennettuna. Varsinaisen strategiatyön pohjaksi pyrittiin tasapainotetun tuloskortiston hengen mukaisesti vastaamaan kysymyksiin missä olemme ja mihin olemme menossa? Nykytila-kartoitus (missä olemme?) tehtiin laatimalla yksikön toimintaa koskeva nk. SWOT-analyysi. Kysymykseen mihin olemme menossa?, pyrittiin vastaamaan määrittämällä yksikölle ihannetila, todennäköinen tila ja ei toivottu -tila vuoteen Lisäksi määritettiin tavoitetilan saavuttamiseksi yksikön strategiset päämäärät, joita ovat: Asiakasvaikuttavuus: Tehokas ja asiantunteva asiakaspalvelujärjestelmä Prosessit: Toimiva laatujärjestelmä ja yhdenmukaiset käytännöt Talous: Tasapainoinen talous ja valvontatulojen täysimääräinen kohdentuminen yksikön käyttöön Henkilöstö: Yhtenäinen organisaatiokulttuuri, toimiva johtaminen ja uudistumiskykyinen henkilöstö. Terveysvalvonnan strategia laadittiin koko JIK -organisaation yleisten strategiaohjeiden mukaisesti tuloskortti muotoon. Tuloskorttiin määritettiin tavoitteet, mittarit ja vastuut neljän eri menestystekijän suhteen. JIK ky:n menestystekijät ovat: Asiakasvaikuttavuus, prosessit, talous ja henkilöstö. JIK terveysvalvonnan strategia hyväksyttiin JIK yhteistoimintaryhmässä ja strategiatyöryhmässä sekä JIK johtokunnassa / 310. JIK ky:n strategiaohjeistuksessa on sanottu, että strategian toteutumisen arviointi tulisi tehdä vuosittain. Tämä arvio on terveysvalvonnan strategian ensimmäinen väliarvio ja se koskee ajanjaksoa Jatkossa arvio pyritään tekemän yhtäaikaisesti valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin kanssa. 2. Toiminnan yleiskuvaus ja yksikön muutokset ajanjaksolla Terveysvalvonta palvelee JIK-alueen kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia suorittamalla suunnitelmallisia ja suunnittelemattomia valvontatarkastuksia, antamalla ohjausta ja neuvontaa, koordinoimalla näytteenottoa sekä pitämällä aktiivisesti yllä yhteistyötä ja kontakteja niin kunnallisiin, ylikunnallisiin kuin valtakunnallisiinkin yhteistyö- ja sidosryhmiin. Työhön kuuluu olennaisen osana valvonta- ja tarkastustoiminta, neuvonta ja ohjaus, erilaisten lausuntojen pyytäminen ja antaminen sekä toiminnan dokumentointi. Toimintaa ohjaa vuosittain lakisääteinen valvontasuunnitelma, jonka hyväksyy johtokunta. Valvontasuunnitelmassa on tarkempi kuvaus terveysvalvonnan toiminnasta sekä vuosittaisista valvonnan ja toiminnan painopistealueista. JIK terveysvalvonnassa on neljä vakituista terveystarkastajan virkaa sekä yksi kokopäiväinen terveysvalvonnanjohtaja. Vielä vuonna 2010 koettiin terveysvalvonnan uhaksi terveysvalvonnanjohtajan työajankäytön epäkohdat, koska praktikkoeläinlääkäreiden pitkien poissaolojen sijaisiksi oli vaikea saada eläinlääkäreitä. Tuolloin terveysvalvonnan johtajan praktiikkaan osallistuminen söi käytettävissä olevia resursseja. Vuoden 2010 jälkeen ei vastaavanlaisia ongelmia ole ilmennyt. Terveystarkastajien osalta uhaksi koettiin erilliset toimipisteet (tuolloin vielä Kurikassa ja Ilmajoella). Terveystarkastajat sijoitettiin samaan toimipisteeseen Ilmajoelle kesällä 2010.

4 4 Terveystarkastajien osalta suurin muutos tapahtui vuosina 2011 ja Vuonna 2011 terveysvalvonta osallistui johtokunnan päätöksestä ( / 361) valtakunnalliseen elintarvikevalvontatietojen julkistamispilottiin, Oiva-projektiin. Tämä edellytti paljon yhteistyötä keskusviraston Eviran suuntaan sekä projektiin liittyvän ohjeistuksen puintia yksikössä. Myös valvonnan suunnittelussa jouduttiin huomioimaan Eviran aikataulutus. Saman vuoden lopussa jäi yksi viranhaltija eläkkeelle ja kaksi pitkälle virkavapaalle. Vuosi 2012 oli niin ikään rikkonainen henkilöstön osalta. Yksikössä oli eläköitymisen ja virkavapaiden aikana sijaisia, yhteensä 6 kpl. Osaavien sijaisten saatavuudessa ja pysyvyydessä todettiin haasteita. Työaikaa panostettiin kunnallisen elintarvikevalvonnan tiedonkeruun: KUTI:n, valmisteluun sekä tietojärjestelmien päivittämiseen ja tietojen kirjaamiseen. Loppuvuonna 2012 yksikössä työskenteli kolme vakituista viranhaltijaa ja yksi avoimen viran hoitaja. 3. Arviointimittarit Arvioidakseen strategian toteutumista, on yksikössä toteutettava valitun mittariston seurantaa. Toiminnan kannalta on strategiassa valittu erinäisiä mitattavia suureita, joiden avulla selvitetään strategisien päämäärien toteutumista. Taulukossa 1 on esitetty terveysvalvonnan toiminnassa seurattava mittaristo suhteessa menestystekijöihin. Taulukko 1. Menestystekijöiden arviointimittaristo. MENESTYSTEKIJÄ Asiakasvaikuttavuus MITTARI Asiakaslähtöinen toiminta 1. Kohteiden lukumäärä / htv 2. Asiakaspalautteet väärin sovelletusta lainsäädännöstä 3. Yhteydenotot 4. Asiakastyytyväisyyskysely 3 v. välein Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille 1. Julkaisut paikallislehdissä 2. Julkaistut uutiset / vuosi kotisivuilla 3. Kirjallisen asiakkaille jaettavan materiaalin ajantasaisuus vuosittain 4. Epidemiatyöryhmän vuosittaiset kokoukset (lkm) Palveluiden riittävyys 1. Tarkastustavoitteet valvontasuunnitelmassa 2. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuosittain (peittävyys) 3. Ohjausten ja neuvonnan kirjanpito Prosessit Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Asianhallintajärjestelmien yhtenäinen käyttö Talous 1. Epidemiaselvitystyöryhmän toiminta 2. Asianhallintajärjestelmän asiaseuranta 3. Viranhaltijoiden suppeampi tehtäväkenttä 4. Yhteistarkastusten seuranta 1. Tietojärjestelmän kokonaisvaltainen käyttö Kustannustehokkuus ja talousarvio 1. Talousarvion toteutuminen 2. Resurssien suuntauksen arviointi vuosittain Talouden ja toiminnan kehittäminen 1. Valvontatulojen kohdentaminen yksikölle, talousarvio Henkilöstö Henkilöstön osaamisen turvaaminen 1. Koulutussuunnitelma valvontasuunnitelmassa 2. Koulutusta väh. 6 pv / v / hlö 3. Koulutusmäärärahoja riittävästi, talousarvio 4. Osaamiskartoitus 5 v. välein kehityskeskustelun yhteydessä 1. Lisää resursseja 2. Kesälomasijainen 3. Vuosittain projektityöntekijä / harjoittelija 1-2 projektiin 4. Ostopalvelunäytteiden lkm / viranhaltijoiden itse ottamat näytteet 5. Laskutus taloushallinnon kautta 6. Valvonnan kattavuuden arviointi (resurssit / valvontatarve)

5 5 3.1 Mittariston seuranta Väliarviossa todettiin, että on syytä päivittää strategiaa toiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Samalla huomattiin, että seurattavia mittareita on liian monta ja on kehitettävä parempi seurantajärjestelmä, jonka avulla strategian toteutumista määrättyjen mittarien suhteen on helpompi arvioida säännöllisesti. Työnsujuvuuden kannalta olisi järkevää sopia myös kuka mittaritiedon keräämisestä vastaa ja minne kerättävä tieto talletetaan. Taulukossa 2 on esitetty arviointikauden seurantatiedot vuosittain. Osa numeerisista seurantatiedoista on muuttunut yksistään esim. järjestelmän kehittymisen myötä. Lukemat eivät kaikin osin ole vertailukelpoisia. Kuluneella arviointikaudella ei kaikilta osin ole kerätty mittaritietoa säännöllisesti ja niiden selvittäminen jälkikäteen voi joiltain osin vähentää tiedon luotettavuutta. Asiakasvaikuttavuus Taulukkoon kerätyn seurantatiedon pohjalta voidaan todeta, että asiakaslähtöisessä toiminnassa on vielä eräitä strategisia toimenpiteitä, joita ei ole toteutettu lainkaan, kuten asiakastyytyväisyyskysely. Kohteiden lukumäärä ja käytettävissä olevat resurssit ovat toiminnan vakiintuessa kehittyneet realistisempaan suuntaan. Tiedottaminen on kehittynyt erityisesti vuonna 2012, kun kotisivujen päivittäminen on tullut mahdolliseksi yksikkökohtaisesti. Toiminnasta tiedottamista voi kehittää edelleen paikallislehtijulkaisuja lisäämällä. Palveluiden riittävyyden osalta vuotuiset tarkastustavoitteet ovat realistisempia ja valvonnan peittävyys eri vuosina on pysynyt suunnilleen samana. Ohjauksen ja neuvonnan kirjanpidon todettiin olleen vaihtelevaa, vaikkakin ohjausta ja neuvontaa on annettu asiakkaille jatkuvasti. Prosessit Palveluprosessien tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat toteutuneet. Epidemiatyöryhmä on kokoontunut tarvittaessa, vähintään vuosittain. Viranhaltijoiden vastuualueita on kehitetty ja työnjakoa on käytännössä päästy jo hieman toteuttamaankin. Yhteistarkastusten määrää on vielä mahdollista lisätä, mutta sen erillistä seuraamista ei kannattane jatkaa. Asiaseurantaa ei ole käytetty lainkaan. Talous Talousarvio on toteutunut kohtuullisesti. valvontatuloista 13 % on käytetty yksikön toiminnan kehittämiseksi palkkaamalla kesäksi sijainen/harjoittelija. Valvontatulojen suuntaamista valvontayksikön käyttöön tulee kehittää entisestään resurssien turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Henkilöstö Henkilöstön osaamisesta on pyritty huolehtimaan karkean koulutussuunnitelman ohjaamana ja koulutuspäiviin on osallistuttu kohtalaisesti. Tavoite 6 pv/hlö/v ei ole toteutunut arviointikaudella. Koulutusmäärärahojen muutos on ollut 20 %. Henkilöstön osaamiskartoituksia ei vielä ole tehty. Henkilöstömitoituksessa ei merkittävää kehitystä. Kesälomien ajaksi on saatu kesälomasijainen. Viranomaisnäytteenotto on toteutettu ostopalveluna, mutta sen toteutuksessa on edelleen kehitettävää. Valvonnan kattavuus on pysynyt samana, noin 30 %:ssa.

6 6 Taulukko 2. Strategian toteutumisen arviointi mittaritietona ajanjaksolle MENESTYSTEKIJÄ / MITTARI Asiakaslähtöinen toiminta Kohteiden lukumäärä / htv 2765/ /5 1622/4,5 Asiakaslähtöinen toiminta Asiakaspalautteet väärin sovelletusta lainsäädännöstä (kpl) Asiakaslähtöinen toiminta Yhteydenotot (kpl) Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyskysely 3 v. välein Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille Julkaisut paikallislehdissä(kpl) Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille Julkaistut uutiset / vuosi kotisivuilla (kpl) Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille ei tarkastettu ok ok Kirjallisen asiakkaille jaettavan materiaalin ajantasaisuus vuosittain Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille Epidemiatyöryhmän vuosittaiset kokoukset (lkm) Palveluiden riittävyys Tarkastustavoitteet valvontasuunnitelmassa (tarkastuslkm) alkutuotanto alkutuotanto alkutuotanto Palveluiden riittävyys 71% 63% 86% Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuosittain Palveluiden riittävyys Ohjausten ja neuvonnan kirjanpito (lkm) Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Epidemiaselvitystyöryhmän toiminta (kokoukset / v.) Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla ei käytetty ei käytetty ei käytetty Asianhallintajärjestelmän asiaseuranta Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Viranhaltijoiden suppeampi tehtäväkenttä erikoistumista jalostettu erikoistumista jatkettu sovitut vastuualueet Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Yhteistarkastusten seuranta (lkm) Asianhallintajärjestelmien yhtenäinen käyttö Tietojärjestelmän kokonaisvaltainen käyttö Kustannustehokkuus ja talousarvio Talousarvion toteutuminen Kustannustehokkuus ja talousarvio Resurssien suuntauksen arviointi vuosittain (suunnitellut tark. / kaikki kohteet, %) Talouden ja toiminnan kehittäminen Valvontatulojen kohdentaminen yksikölle, talousarvio Henkilöstön osaamisen turvaaminen Koulutussuunnitelma valvontasuunnitelmassa Henkilöstön osaamisen turvaaminen Koulutusta väh. 6 pv / v / hlö (pv) Henkilöstön osaamisen turvaaminen Koulutusmäärärahoja riittävästi, talousarvio Henkilöstön osaamisen turvaaminen Osaamiskartoitus 5 v. välein kehityskeskustelun yhteydessä Lisää resursseja (hlö) Kesälomasijainen (hlö) Vuosittain projektityöntekijä / harjoittelija 1-2 projektiin (hlö) Ostopalvelunäytteiden lkm / viranhaltijoiden itse ottamat näytteet Laskutus taloushallinnon kautta Valvonnan kattavuuden arviointi (resurssit / valvontatarve) (htp) ei toteutunut ei toteutunut ei toteutunut +2,6 % 5,2 % 9,5 % 472 (17%) 380 (ei sis. alkutuotantoa) (24%) 374 (ei sis. alkutuotanto) (23%) 8 % 13 % 13 % on on on ei tehty ei tehty ei tehty % 0 / 0 132/0 toteutunut toteutunut toteutunut 193/603 32% 188/579 32% 182/589 31%

7 7 4. Strategian toteutumisen arviointi Miten olemme onnistuneet strategian toteuttamisessa? Valvontayksikössä on ollut valtakunnallisia valvontaa ohjaavia muutoksia vireillä viimeisten vuosien aikana useita, joten strategian toteuttamista on viety maltilla eteenpäin eikä sen toteuttaminen ole ollut kaikilta osin tärkeysjärjestyksessä kärkipäässä. Varsinaisia kehityshankkeita tavoitetilan saavuttamiseksi on viety järjestelmällisesti eteenpäin lähinnä strategisten päämäärien tavoittamiseksi (prosessit, asiakasvaikuttavuus). Tietojärjestelmän käyttö on valtakunnallisten muutosten pakottamana kehittynyt ehkä eniten laatujärjestelmän ohella. Kerättyjen menestystekijöiden mittareiden numeerisista arvoista on vaikea vetää johtopäätöksiä, sillä tiedonkeruu ja kirjanpito ovat vaihdelleet vuositasolla liikaa. Seurantatiedoista voidaan kuitenkin päätellä, että valvonnan kattavuus on pysynyt melko saman kaikki arviointivuodet. Valvonnan kattavuuden parantamiseksi tulisi saada lisää resursseja. Tämän väliarvion ja kootun mittaritiedon pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että strategian toteuttaminen on jo joiltain osin toteutunut ja uusia toimintatapoja niiden osalta saatu jalkautettua arkeen. Toisaalta, matkaa on vielä tavoitteiden saavuttamiseksi ja tavoitteet ovat matkan varrella jopa muuttuneet. Miten olemme toteuttaneet strategiaan liittyviä toimenpiteitä? Strategisista päämääristä eniten työpanosta on käytetty prosessien kehittämiseen. Valvonnan laatujärjestelmää on kehitetty aktiivisesti ja sitä kautta on luotu myös yhdenmukaisia käytäntöjä työyksikölle. Elintarvikevalvonnan laatukäsikirja on tavoitteena saataneen valmiiksi vuoden 2013 aikana. Rinnalla kehitetään terveydensuojelun laatujärjestelmää sekä laadun yleistä osaa. Tämä on osaltaan kehittänyt henkilöstörintamalla yhdenmukaista organisaatiokulttuuria. Osa SWOT -analyysin heikkouksista ja uhkakuvista on poistettu tietoisilla valinnoilla. Toimipisteet ovat yhdistetty, laatua on kehitetty, yhteinen tietojärjestelmä on hankittu ja sen kokonaisvaltaista käyttöä on tietoisesti tehostettu. Mitä olemme oppineet matkan varrella? Strategian toteuttamisen elinehto on toimenpiteiden ja tavoitteiden huomiointi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Valvontasuunnitelma on asiakirja, joka ohjaa valvontaa vuositasolla. Strategiset toimenpiteet on sitoutettava entistä paremmin valvontasuunnitelmaan, jotta ne voidaan käytännön työssä huomioida entistä paremmin. Seurannan helpottamiseksi tulisi kerättävää mittaritietoa järkeistää ja supistaa. Nyt toiminnan jo hieman vakiinnuttua ja yhteisten toimintatapojen kehittyessä on helpompi suunnitella ja asettaa realistisempia tavoitteita. Tästä syystä terveysvalvonnan strategiaa onkin syytä päivittää vastaamaan toimintaa. 5. Missä mennään Kohti ihannetilaa Tulevaisuuden ihannetilaan on kirjattu 9 eri kohtaa, jotka ohjaavat strategian tavoitteita. Tämän arvion pohjalta voidaan todeta, että jokaisen tavoitteen osalta on tapahtunut kehitystä strategian alkuvaiheeseen nähden. Toisaalta voidaan myös todeta, ettei miltään osin olla vielä valmiita, vaan kehitystä tarvitaan edelleen. Osa tavoitteista voidaan sanoa hyvin todennäköisesti jäävän toteutumatta. Visio siitä, mihin olemme menossa, on esitetty taulukossa 3.

8 8 Taulukko 3. Mihin olemme menossa, ihannetila vuonna IHANNETILA TODENNÄKÖINEN TILA EI TOIVOTTU -TILA NYT - Lisää resursseja valtakunnallisten suositusten mukaan - Vakituiset virat ennallaan, resurssivajetta paikataan lisätyövoimalla - Henkilöstön resurssivaje kasvaa Toiminnalle ei ole osoitettu lisää resursseja. Resurssivaje on 2,2 htv. Nykytiedon valossa lisäresurssien saaminen ei näytä todennäköiseltä. - Henkilökunta voi hyvin ja työtaakka tasaisesti jakautunut - Asiakkaat aktiivisesti yhteydessä yksikköön - Yhtenäinen laatujärjestelmä ja sen mukaiset toimintatavat vallitsevat - Talousarviossa riittävästi rahaa, jossa huomioitu ennaltaehkäisevä työ - Henkilöstö kouluttautunut tehtäviinsä ja erikoistuminen järkevästi hoidettua - Valvonnan taso täyttää valtakunnalliset suositukset ja laatujärjestelmän ohjeet laadullisesti ja määrällisesti - Tiedottaminen avointa, oikeaaikaista, riittävää ja totuudenmukaista - Tiedonkulku nopeaa, tarkoituksenmukaista ja tehokasta - Työnjakoa parannettu, henkilökunta jaksaa työssä - Asiakkaat tottuneet yhteen toimipisteeseen, sähköinen asiointi lisääntyy - Yhtenäiset toimintaperiaatteet sovittu ja käytössä - Taloudellisia resursseja ei kaikilta osin ole riittävästi - Henkilöstö kouluttautuu annettujen resurssien puitteissa, erikoistuminen toteutunut osittain - Valvonnan taso valtakunnallista keskitasoa - Ajan tasalla olevaa tietoa kotisivuilla, tarpeelliseksi katsotuista asioista tiedotetaan - Tiedonkulkua kehitetään edelleen - Henkilöstö uupuu Henkilökunnan hyvinvointi on kehittynyt parempaan suuntaan ja työtaakkaa pyritään jakamaan tasaisesti valvontasuunnitelman yhteydessä tehtävän työnjaon myötä. Haasteita luo suunnittelemattoman työn jakaminen tasapuolisesti. Täysin tasapuoliseen työnjakoon ei todennäköisesti ylletä vuoteen 2016 mennessä. - Etäännytään asiakkaista ja muista sidosryhmistä - Yhtenäisiä käytäntöjä ei saada luotua, sovittuja asioita ei noudateta - Liian vähän taloudellisia resursseja - Henkilöstön osaaminen ei kehity - Valvonnan taso laskee ja heikkenee Yhteydenotot ovat vähentyneet toimipisteiden keskittämisen myötä (etäisyys Jalasjärvi / Kurikka Ilmajoki) sekä työtehtävien vastuualueiden kehittämisen vuoksi (ei enää omaa tarkastajaa ). Yhtenäisen laatujärjestelmän ja sen mukaisten toimintatapojen kehittäminen ja toteuttaminen ovat hyvässä alussa. Työtä tämän toteuttamiseksi on tehtävä jatkuvasti ja päämäärätietoisesti. Laatujärjestelmät saataneen valmiiksi strategiakauden loppuun mennessä. Taloudellisia resursseja ei kaikilta osin ole riittävästi. Kuntalaisten ja valvontakohteiden neuvontaan ja ongelmien ennaltaehkäisyyn on käytettävissä jonkin verran resursseja, mutta suunnitelmallista valvontaa ei pystytä toteuttamaan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Henkilöstö on kouluttautunut tehtäviinsä ja erikoistumista kehitetään edelleen. Kouluttautumista on suunniteltava tarkemmin ja taloudelliset resurssit varmistettava. Henkilöstön täydennyskoulutusta on tuettava. Valvonnan taso ei täytä valtakunnallisia suosituksia, eikä tule täyttämäänkään ilman lisä resursseja. Tehtävien priorisointia on tehtävä merkittävästi, huolehtien silti lakisääteisesti asetetuista virkavelvoitteiden täyttämisestä. Voimavarojen suuntaamisen suunnittelemista tulee kehittää. Laatujärjestelmän ohjeita on työstetty siten, että ne olisivat niin laadullisesti kuin määrällisestikin tarkoituksenmukaiset. Työstöä on tehtävä aktiivisesti edelleen ja hyväksyttyjen pelisääntöjen toteuttamisesta on huolehdittava ja koko henkilöstön niihin sitouduttava. - Ei tiedoteta riittävästi Tiedottamista, niin sisäistä kuin ulkoistakin, on kehitettävä yhä. Tiedottamisen peruselementit ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, riittävyys ja totuudenmukaisuus. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen on kuitenkin alkutilanteeseen verrattuna kehittynyt. - Tiedonkulku heikkoa ja puutteellista Tiedonkulun tavoitteena on nopea, tarkoituksenmukainen ja tehokas tiedottaminen. Tätä voidaan kehittää yhä paremmin kotisivujen päivitysmahdollisuuden myötä. 6. Odotettavissa olevat muutokset ja nykyhetken SWOT -analyysi Ehkä suurin epävarmuustekijä lähitulevaisuudessa ovat meneillään olevat ja käynnistettävät kuntaliitos- ja SOTE -selvitykset. JIK -alueen peruskunnat selvittävät kukin tahollaan suuntia, joiden kanssa yhteistyöstä voidaan neuvotella. Kuntaliitoksiin ja SOTE -kysymyksiin liittyvät päätökset vaikuttavat myös JIK -toimintaan. Valtakunnallisella tasolla myös kuntien tehtäviä on selvitetty (valtiovarainministeriö, raportti 2/2013). Ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisestä niin ikään on olut meneillään useita selvityksiä (elintarvikevalvonnan järjestäminen MMM, Hirn 2011, Helsinki; kuluttajaturvallisuusvalvonnan järjestäminen TEM raportteja 3/2013), joiden mahdollisista toimenpiteistä ei vielä ole käsitystä.

9 9 Substanssitehtävien osalta muutoksia on niin ikään ilmassa ja jo tapahtunutkin. Kemikaalivalvonta jäi lakimuutoksen myötä kokonaan pois ympäristöterveydenhuollon valvonnasta. Kuluttajaturvallisuusvalvontaan on asetettu henkilöstön pätevyysvaatimukset. Elintarvikevalvonta tuli lakisääteisesti julkiseksi toimijan tarkastustuloksesta julkistettavan raportin myötä Henkilöstön osalta on myös tapahtunut muutoksia. Täyttämättä olleeseen virkaan on valittu vakituinen viranhaltija. Vuoden 2013 alussa kaikki vakituiset viranhaltijat ovat töissä. Työtehtävien jakoa kehitetään pikkuhiljaa tarkoituksenmukaisesti. Taulukossa 4 on esitettynä päivitetty nykytilan kartoitus, missä olemme? Niin uhat, heikkoudet, mahdollisuudet kuin vahvuudetkin ovat joiltain osin muuttuneet toiminnan osittaisen vakiintumisen myötä. Taulukko 4. Nykytilan kartoitus, SWOT -analyysin päivitys. VAHVUUDET - Yhteinen asianhallintajärjestelmä käytössä - Vahva paikallistuntemus - Ammattitaitoinen henkilökunta - Virat täytetty - Asioiden hoito joustavaa (delegoinnit) - Sijaistaminen - Työnjakoa kehitetty - Kehittyvä laatujärjestelmä - Hallittu sidosryhmäyhteistyö - Ennakoitava talous - Yhteinen toimipiste ja säännölliset työpalaverit MAHDOLLISUUDET - Erikoistumisen kehittäminen - Tiedottamisen kehittäminen (ulkoinen ja sisäinen) - Monivuotinen valvontasuunnitelma - Tiimityön kehittäminen - Talousarvio oikeassa suhteessa tarvittaviin resursseihin (valvontatulot yksikön käyttöön) - Laaja-alaisemmat projektit - Erityistilanteisiin varautumisvaste - Valvontatietojen julkisuus / vaikuttavuus - Toimitilojen uudelleen järjestely HEIKKOUDET - Lähialueen YT-alueiden yhteistyön vähyys - Kohteiden asiakirjat puutteelliset - Epävarmuus muutoksista - Nopeasti muuttuva valvontakulttuuri - Monivuotinen valvontaohjelma puuttuu UHAT - Resurssien riittämättömyys - Henkilöstön jaksamattomuus - Ammattitaitoisen työvoiman saanti vaikeaa - Eläinlääkintähuollon ongelmat vaativat resursseja terveysvalvonnasta - Muuttuva yhteiskuntarakenne 7. Terveysvalvonnan strategian päivitys vuoteen 2016 Tässä väliarviossa todettiin, että alun perin kirjoitetussa strategiassa oli hankalasti seurattavia mittareita, eikä niistä saatavalla tiedolla ole merkitystä toiminnan kehittämisen kannalta. Terveysvalvonta on päättänyt päivittää strategiaa toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Terveysvalvonnan strategia vuoteen 2016 (tuloskortti) on esitetty liitteessä 1. Päivityksessä on strategiset tavoitetasot ja mittarit suhteutettu nykyiseen toimintaan. Erityisesti mittariston valintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Nyt seurattavat mittarit kuvastavat enemmän toiminnan tilannetta ja kehitystä. Seurantamittaritiedot saadaan ainakin osittain valvontasuunnitelman toteutumisen arviointitiedoista. Päivityksen keskeiset muutokset liittyvät toiminnan seurannan rationalisointiin sekä muotoutuneen yhteistoiminnan mukanaan tuomiin muuttuneisiin tavoitteisiin. Yksikön strategiset päämäärät, pysyvät ennallaan: Asiakasvaikuttavuus: Tehokas ja asiantunteva asiakaspalvelujärjestelmä

10 Prosessit: Toimiva laatujärjestelmä ja yhdenmukaiset käytännöt Talous: Tasapainoinen talous ja valvontatulojen täysimääräinen kohdentuminen yksikön käyttöön Henkilöstö: Yhtenäinen organisaatiokulttuuri, toimiva johtaminen ja uudistumiskykyinen henkilöstö. Myös visio Mihin olemme, menossa? säilyy ennallaan (ks. taulukko 4) Strategian väliarviointi JIK ky:n strategiaohjeiden mukaan yksiköiden strategian väliarviot tulisi tehdä vuosittain. Tämä arvio oli yksikön ensimmäinen. Jatkossa strategiaa pyritään arvioimaan yksikön sisäisesti vuosittain valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä. Lisäksi erillinen väliraportti tehdään hallinnon asettamien tavoitteiden mukaan ja viedään johtokunnan käsiteltäväksi pyydetysti.

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Selvityksiä, osa 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontajärjestelmän toimivuutta on selvitetty: Valtiontalouden

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Lotta Mattsson, asiantuntija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.5.2010 Tampere Ilmastostrategian seuranta Suurimmassa osassa ilmastostrategioita

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013 Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Strategian tausta sodankäynnissä - Sodankäynnissä kyky käyttää sotilaallisia, taloudellisia,

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007 1 PEREHDYTTÄMISEN MENETTELYOHJE TAVOITE JA TARKOITUS LAAJUUS VIITTEET Tällä menettelyohjeella varmistetaan että perehdyttäminen tukipalveluyksikössä suoritetaan sovitulla tavalla ja yhtenäisen käytännön

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.8.2012 Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot