Terveysvalvonnan strategian väliarvio:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveysvalvonnan strategian väliarvio: 2010-2012"

Transkriptio

1 Terveysvalvonnan strategian väliarvio: Strategian päivitys vuoteen 2016

2 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Strategian väliarvio 2 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Sisältö 1. Terveysvalvonnan strategia Toiminnan yleiskuvaus ja yksikön muutokset ajanjaksolla Arviointimittarit Mittariston seuranta Strategian toteutumisen arviointi Missä mennään Kohti ihannetilaa Odotettavissa olevat muutokset ja nykyhetken SWOT -analyysi Terveysvalvonnan strategian päivitys vuoteen Strategian väliarviointi... 10

3 3 1. Terveysvalvonnan strategia JIK ky:n aloittaessa yhteistoimintansa vuonna 2009, alkoi loppuvuonna toimialakohtaisten strategiasuunnitelmien työstö. Myös JIK ky:n yleiselle terveysvalvonnalle (elintarvike-, tupakka-, kemikaali-, kuluttajaturvallisuus- ja terveydensuojeluvalvontaa hoitava yksikkö) laadittiin yksikkökohtainen strategia. Strategiaan sisällytettiin tavoitteet ja toimet vuosien ajaksi ja se laadittiin JIK ky:n yleisten strategiaa ohjaavien arvojen ja päämäärien suhteen. Toimi-alakohtaisen strategian laadintaan osallistuivat terveysvalvontayksikön koko henkilökunta sekä esimies (5 henkilöä). Strategia on terveysvalvonnan henkilöstön saatavilla yhteisellä Y-asemalla tallennettuna. Varsinaisen strategiatyön pohjaksi pyrittiin tasapainotetun tuloskortiston hengen mukaisesti vastaamaan kysymyksiin missä olemme ja mihin olemme menossa? Nykytila-kartoitus (missä olemme?) tehtiin laatimalla yksikön toimintaa koskeva nk. SWOT-analyysi. Kysymykseen mihin olemme menossa?, pyrittiin vastaamaan määrittämällä yksikölle ihannetila, todennäköinen tila ja ei toivottu -tila vuoteen Lisäksi määritettiin tavoitetilan saavuttamiseksi yksikön strategiset päämäärät, joita ovat: Asiakasvaikuttavuus: Tehokas ja asiantunteva asiakaspalvelujärjestelmä Prosessit: Toimiva laatujärjestelmä ja yhdenmukaiset käytännöt Talous: Tasapainoinen talous ja valvontatulojen täysimääräinen kohdentuminen yksikön käyttöön Henkilöstö: Yhtenäinen organisaatiokulttuuri, toimiva johtaminen ja uudistumiskykyinen henkilöstö. Terveysvalvonnan strategia laadittiin koko JIK -organisaation yleisten strategiaohjeiden mukaisesti tuloskortti muotoon. Tuloskorttiin määritettiin tavoitteet, mittarit ja vastuut neljän eri menestystekijän suhteen. JIK ky:n menestystekijät ovat: Asiakasvaikuttavuus, prosessit, talous ja henkilöstö. JIK terveysvalvonnan strategia hyväksyttiin JIK yhteistoimintaryhmässä ja strategiatyöryhmässä sekä JIK johtokunnassa / 310. JIK ky:n strategiaohjeistuksessa on sanottu, että strategian toteutumisen arviointi tulisi tehdä vuosittain. Tämä arvio on terveysvalvonnan strategian ensimmäinen väliarvio ja se koskee ajanjaksoa Jatkossa arvio pyritään tekemän yhtäaikaisesti valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin kanssa. 2. Toiminnan yleiskuvaus ja yksikön muutokset ajanjaksolla Terveysvalvonta palvelee JIK-alueen kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia suorittamalla suunnitelmallisia ja suunnittelemattomia valvontatarkastuksia, antamalla ohjausta ja neuvontaa, koordinoimalla näytteenottoa sekä pitämällä aktiivisesti yllä yhteistyötä ja kontakteja niin kunnallisiin, ylikunnallisiin kuin valtakunnallisiinkin yhteistyö- ja sidosryhmiin. Työhön kuuluu olennaisen osana valvonta- ja tarkastustoiminta, neuvonta ja ohjaus, erilaisten lausuntojen pyytäminen ja antaminen sekä toiminnan dokumentointi. Toimintaa ohjaa vuosittain lakisääteinen valvontasuunnitelma, jonka hyväksyy johtokunta. Valvontasuunnitelmassa on tarkempi kuvaus terveysvalvonnan toiminnasta sekä vuosittaisista valvonnan ja toiminnan painopistealueista. JIK terveysvalvonnassa on neljä vakituista terveystarkastajan virkaa sekä yksi kokopäiväinen terveysvalvonnanjohtaja. Vielä vuonna 2010 koettiin terveysvalvonnan uhaksi terveysvalvonnanjohtajan työajankäytön epäkohdat, koska praktikkoeläinlääkäreiden pitkien poissaolojen sijaisiksi oli vaikea saada eläinlääkäreitä. Tuolloin terveysvalvonnan johtajan praktiikkaan osallistuminen söi käytettävissä olevia resursseja. Vuoden 2010 jälkeen ei vastaavanlaisia ongelmia ole ilmennyt. Terveystarkastajien osalta uhaksi koettiin erilliset toimipisteet (tuolloin vielä Kurikassa ja Ilmajoella). Terveystarkastajat sijoitettiin samaan toimipisteeseen Ilmajoelle kesällä 2010.

4 4 Terveystarkastajien osalta suurin muutos tapahtui vuosina 2011 ja Vuonna 2011 terveysvalvonta osallistui johtokunnan päätöksestä ( / 361) valtakunnalliseen elintarvikevalvontatietojen julkistamispilottiin, Oiva-projektiin. Tämä edellytti paljon yhteistyötä keskusviraston Eviran suuntaan sekä projektiin liittyvän ohjeistuksen puintia yksikössä. Myös valvonnan suunnittelussa jouduttiin huomioimaan Eviran aikataulutus. Saman vuoden lopussa jäi yksi viranhaltija eläkkeelle ja kaksi pitkälle virkavapaalle. Vuosi 2012 oli niin ikään rikkonainen henkilöstön osalta. Yksikössä oli eläköitymisen ja virkavapaiden aikana sijaisia, yhteensä 6 kpl. Osaavien sijaisten saatavuudessa ja pysyvyydessä todettiin haasteita. Työaikaa panostettiin kunnallisen elintarvikevalvonnan tiedonkeruun: KUTI:n, valmisteluun sekä tietojärjestelmien päivittämiseen ja tietojen kirjaamiseen. Loppuvuonna 2012 yksikössä työskenteli kolme vakituista viranhaltijaa ja yksi avoimen viran hoitaja. 3. Arviointimittarit Arvioidakseen strategian toteutumista, on yksikössä toteutettava valitun mittariston seurantaa. Toiminnan kannalta on strategiassa valittu erinäisiä mitattavia suureita, joiden avulla selvitetään strategisien päämäärien toteutumista. Taulukossa 1 on esitetty terveysvalvonnan toiminnassa seurattava mittaristo suhteessa menestystekijöihin. Taulukko 1. Menestystekijöiden arviointimittaristo. MENESTYSTEKIJÄ Asiakasvaikuttavuus MITTARI Asiakaslähtöinen toiminta 1. Kohteiden lukumäärä / htv 2. Asiakaspalautteet väärin sovelletusta lainsäädännöstä 3. Yhteydenotot 4. Asiakastyytyväisyyskysely 3 v. välein Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille 1. Julkaisut paikallislehdissä 2. Julkaistut uutiset / vuosi kotisivuilla 3. Kirjallisen asiakkaille jaettavan materiaalin ajantasaisuus vuosittain 4. Epidemiatyöryhmän vuosittaiset kokoukset (lkm) Palveluiden riittävyys 1. Tarkastustavoitteet valvontasuunnitelmassa 2. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuosittain (peittävyys) 3. Ohjausten ja neuvonnan kirjanpito Prosessit Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Asianhallintajärjestelmien yhtenäinen käyttö Talous 1. Epidemiaselvitystyöryhmän toiminta 2. Asianhallintajärjestelmän asiaseuranta 3. Viranhaltijoiden suppeampi tehtäväkenttä 4. Yhteistarkastusten seuranta 1. Tietojärjestelmän kokonaisvaltainen käyttö Kustannustehokkuus ja talousarvio 1. Talousarvion toteutuminen 2. Resurssien suuntauksen arviointi vuosittain Talouden ja toiminnan kehittäminen 1. Valvontatulojen kohdentaminen yksikölle, talousarvio Henkilöstö Henkilöstön osaamisen turvaaminen 1. Koulutussuunnitelma valvontasuunnitelmassa 2. Koulutusta väh. 6 pv / v / hlö 3. Koulutusmäärärahoja riittävästi, talousarvio 4. Osaamiskartoitus 5 v. välein kehityskeskustelun yhteydessä 1. Lisää resursseja 2. Kesälomasijainen 3. Vuosittain projektityöntekijä / harjoittelija 1-2 projektiin 4. Ostopalvelunäytteiden lkm / viranhaltijoiden itse ottamat näytteet 5. Laskutus taloushallinnon kautta 6. Valvonnan kattavuuden arviointi (resurssit / valvontatarve)

5 5 3.1 Mittariston seuranta Väliarviossa todettiin, että on syytä päivittää strategiaa toiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Samalla huomattiin, että seurattavia mittareita on liian monta ja on kehitettävä parempi seurantajärjestelmä, jonka avulla strategian toteutumista määrättyjen mittarien suhteen on helpompi arvioida säännöllisesti. Työnsujuvuuden kannalta olisi järkevää sopia myös kuka mittaritiedon keräämisestä vastaa ja minne kerättävä tieto talletetaan. Taulukossa 2 on esitetty arviointikauden seurantatiedot vuosittain. Osa numeerisista seurantatiedoista on muuttunut yksistään esim. järjestelmän kehittymisen myötä. Lukemat eivät kaikin osin ole vertailukelpoisia. Kuluneella arviointikaudella ei kaikilta osin ole kerätty mittaritietoa säännöllisesti ja niiden selvittäminen jälkikäteen voi joiltain osin vähentää tiedon luotettavuutta. Asiakasvaikuttavuus Taulukkoon kerätyn seurantatiedon pohjalta voidaan todeta, että asiakaslähtöisessä toiminnassa on vielä eräitä strategisia toimenpiteitä, joita ei ole toteutettu lainkaan, kuten asiakastyytyväisyyskysely. Kohteiden lukumäärä ja käytettävissä olevat resurssit ovat toiminnan vakiintuessa kehittyneet realistisempaan suuntaan. Tiedottaminen on kehittynyt erityisesti vuonna 2012, kun kotisivujen päivittäminen on tullut mahdolliseksi yksikkökohtaisesti. Toiminnasta tiedottamista voi kehittää edelleen paikallislehtijulkaisuja lisäämällä. Palveluiden riittävyyden osalta vuotuiset tarkastustavoitteet ovat realistisempia ja valvonnan peittävyys eri vuosina on pysynyt suunnilleen samana. Ohjauksen ja neuvonnan kirjanpidon todettiin olleen vaihtelevaa, vaikkakin ohjausta ja neuvontaa on annettu asiakkaille jatkuvasti. Prosessit Palveluprosessien tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat toteutuneet. Epidemiatyöryhmä on kokoontunut tarvittaessa, vähintään vuosittain. Viranhaltijoiden vastuualueita on kehitetty ja työnjakoa on käytännössä päästy jo hieman toteuttamaankin. Yhteistarkastusten määrää on vielä mahdollista lisätä, mutta sen erillistä seuraamista ei kannattane jatkaa. Asiaseurantaa ei ole käytetty lainkaan. Talous Talousarvio on toteutunut kohtuullisesti. valvontatuloista 13 % on käytetty yksikön toiminnan kehittämiseksi palkkaamalla kesäksi sijainen/harjoittelija. Valvontatulojen suuntaamista valvontayksikön käyttöön tulee kehittää entisestään resurssien turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Henkilöstö Henkilöstön osaamisesta on pyritty huolehtimaan karkean koulutussuunnitelman ohjaamana ja koulutuspäiviin on osallistuttu kohtalaisesti. Tavoite 6 pv/hlö/v ei ole toteutunut arviointikaudella. Koulutusmäärärahojen muutos on ollut 20 %. Henkilöstön osaamiskartoituksia ei vielä ole tehty. Henkilöstömitoituksessa ei merkittävää kehitystä. Kesälomien ajaksi on saatu kesälomasijainen. Viranomaisnäytteenotto on toteutettu ostopalveluna, mutta sen toteutuksessa on edelleen kehitettävää. Valvonnan kattavuus on pysynyt samana, noin 30 %:ssa.

6 6 Taulukko 2. Strategian toteutumisen arviointi mittaritietona ajanjaksolle MENESTYSTEKIJÄ / MITTARI Asiakaslähtöinen toiminta Kohteiden lukumäärä / htv 2765/ /5 1622/4,5 Asiakaslähtöinen toiminta Asiakaspalautteet väärin sovelletusta lainsäädännöstä (kpl) Asiakaslähtöinen toiminta Yhteydenotot (kpl) Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyskysely 3 v. välein Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille Julkaisut paikallislehdissä(kpl) Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille Julkaistut uutiset / vuosi kotisivuilla (kpl) Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille ei tarkastettu ok ok Kirjallisen asiakkaille jaettavan materiaalin ajantasaisuus vuosittain Toiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja kuntalaisille Epidemiatyöryhmän vuosittaiset kokoukset (lkm) Palveluiden riittävyys Tarkastustavoitteet valvontasuunnitelmassa (tarkastuslkm) alkutuotanto alkutuotanto alkutuotanto Palveluiden riittävyys 71% 63% 86% Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuosittain Palveluiden riittävyys Ohjausten ja neuvonnan kirjanpito (lkm) Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Epidemiaselvitystyöryhmän toiminta (kokoukset / v.) Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla ei käytetty ei käytetty ei käytetty Asianhallintajärjestelmän asiaseuranta Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Viranhaltijoiden suppeampi tehtäväkenttä erikoistumista jalostettu erikoistumista jatkettu sovitut vastuualueet Palvelut järjestetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Yhteistarkastusten seuranta (lkm) Asianhallintajärjestelmien yhtenäinen käyttö Tietojärjestelmän kokonaisvaltainen käyttö Kustannustehokkuus ja talousarvio Talousarvion toteutuminen Kustannustehokkuus ja talousarvio Resurssien suuntauksen arviointi vuosittain (suunnitellut tark. / kaikki kohteet, %) Talouden ja toiminnan kehittäminen Valvontatulojen kohdentaminen yksikölle, talousarvio Henkilöstön osaamisen turvaaminen Koulutussuunnitelma valvontasuunnitelmassa Henkilöstön osaamisen turvaaminen Koulutusta väh. 6 pv / v / hlö (pv) Henkilöstön osaamisen turvaaminen Koulutusmäärärahoja riittävästi, talousarvio Henkilöstön osaamisen turvaaminen Osaamiskartoitus 5 v. välein kehityskeskustelun yhteydessä Lisää resursseja (hlö) Kesälomasijainen (hlö) Vuosittain projektityöntekijä / harjoittelija 1-2 projektiin (hlö) Ostopalvelunäytteiden lkm / viranhaltijoiden itse ottamat näytteet Laskutus taloushallinnon kautta Valvonnan kattavuuden arviointi (resurssit / valvontatarve) (htp) ei toteutunut ei toteutunut ei toteutunut +2,6 % 5,2 % 9,5 % 472 (17%) 380 (ei sis. alkutuotantoa) (24%) 374 (ei sis. alkutuotanto) (23%) 8 % 13 % 13 % on on on ei tehty ei tehty ei tehty % 0 / 0 132/0 toteutunut toteutunut toteutunut 193/603 32% 188/579 32% 182/589 31%

7 7 4. Strategian toteutumisen arviointi Miten olemme onnistuneet strategian toteuttamisessa? Valvontayksikössä on ollut valtakunnallisia valvontaa ohjaavia muutoksia vireillä viimeisten vuosien aikana useita, joten strategian toteuttamista on viety maltilla eteenpäin eikä sen toteuttaminen ole ollut kaikilta osin tärkeysjärjestyksessä kärkipäässä. Varsinaisia kehityshankkeita tavoitetilan saavuttamiseksi on viety järjestelmällisesti eteenpäin lähinnä strategisten päämäärien tavoittamiseksi (prosessit, asiakasvaikuttavuus). Tietojärjestelmän käyttö on valtakunnallisten muutosten pakottamana kehittynyt ehkä eniten laatujärjestelmän ohella. Kerättyjen menestystekijöiden mittareiden numeerisista arvoista on vaikea vetää johtopäätöksiä, sillä tiedonkeruu ja kirjanpito ovat vaihdelleet vuositasolla liikaa. Seurantatiedoista voidaan kuitenkin päätellä, että valvonnan kattavuus on pysynyt melko saman kaikki arviointivuodet. Valvonnan kattavuuden parantamiseksi tulisi saada lisää resursseja. Tämän väliarvion ja kootun mittaritiedon pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että strategian toteuttaminen on jo joiltain osin toteutunut ja uusia toimintatapoja niiden osalta saatu jalkautettua arkeen. Toisaalta, matkaa on vielä tavoitteiden saavuttamiseksi ja tavoitteet ovat matkan varrella jopa muuttuneet. Miten olemme toteuttaneet strategiaan liittyviä toimenpiteitä? Strategisista päämääristä eniten työpanosta on käytetty prosessien kehittämiseen. Valvonnan laatujärjestelmää on kehitetty aktiivisesti ja sitä kautta on luotu myös yhdenmukaisia käytäntöjä työyksikölle. Elintarvikevalvonnan laatukäsikirja on tavoitteena saataneen valmiiksi vuoden 2013 aikana. Rinnalla kehitetään terveydensuojelun laatujärjestelmää sekä laadun yleistä osaa. Tämä on osaltaan kehittänyt henkilöstörintamalla yhdenmukaista organisaatiokulttuuria. Osa SWOT -analyysin heikkouksista ja uhkakuvista on poistettu tietoisilla valinnoilla. Toimipisteet ovat yhdistetty, laatua on kehitetty, yhteinen tietojärjestelmä on hankittu ja sen kokonaisvaltaista käyttöä on tietoisesti tehostettu. Mitä olemme oppineet matkan varrella? Strategian toteuttamisen elinehto on toimenpiteiden ja tavoitteiden huomiointi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Valvontasuunnitelma on asiakirja, joka ohjaa valvontaa vuositasolla. Strategiset toimenpiteet on sitoutettava entistä paremmin valvontasuunnitelmaan, jotta ne voidaan käytännön työssä huomioida entistä paremmin. Seurannan helpottamiseksi tulisi kerättävää mittaritietoa järkeistää ja supistaa. Nyt toiminnan jo hieman vakiinnuttua ja yhteisten toimintatapojen kehittyessä on helpompi suunnitella ja asettaa realistisempia tavoitteita. Tästä syystä terveysvalvonnan strategiaa onkin syytä päivittää vastaamaan toimintaa. 5. Missä mennään Kohti ihannetilaa Tulevaisuuden ihannetilaan on kirjattu 9 eri kohtaa, jotka ohjaavat strategian tavoitteita. Tämän arvion pohjalta voidaan todeta, että jokaisen tavoitteen osalta on tapahtunut kehitystä strategian alkuvaiheeseen nähden. Toisaalta voidaan myös todeta, ettei miltään osin olla vielä valmiita, vaan kehitystä tarvitaan edelleen. Osa tavoitteista voidaan sanoa hyvin todennäköisesti jäävän toteutumatta. Visio siitä, mihin olemme menossa, on esitetty taulukossa 3.

8 8 Taulukko 3. Mihin olemme menossa, ihannetila vuonna IHANNETILA TODENNÄKÖINEN TILA EI TOIVOTTU -TILA NYT - Lisää resursseja valtakunnallisten suositusten mukaan - Vakituiset virat ennallaan, resurssivajetta paikataan lisätyövoimalla - Henkilöstön resurssivaje kasvaa Toiminnalle ei ole osoitettu lisää resursseja. Resurssivaje on 2,2 htv. Nykytiedon valossa lisäresurssien saaminen ei näytä todennäköiseltä. - Henkilökunta voi hyvin ja työtaakka tasaisesti jakautunut - Asiakkaat aktiivisesti yhteydessä yksikköön - Yhtenäinen laatujärjestelmä ja sen mukaiset toimintatavat vallitsevat - Talousarviossa riittävästi rahaa, jossa huomioitu ennaltaehkäisevä työ - Henkilöstö kouluttautunut tehtäviinsä ja erikoistuminen järkevästi hoidettua - Valvonnan taso täyttää valtakunnalliset suositukset ja laatujärjestelmän ohjeet laadullisesti ja määrällisesti - Tiedottaminen avointa, oikeaaikaista, riittävää ja totuudenmukaista - Tiedonkulku nopeaa, tarkoituksenmukaista ja tehokasta - Työnjakoa parannettu, henkilökunta jaksaa työssä - Asiakkaat tottuneet yhteen toimipisteeseen, sähköinen asiointi lisääntyy - Yhtenäiset toimintaperiaatteet sovittu ja käytössä - Taloudellisia resursseja ei kaikilta osin ole riittävästi - Henkilöstö kouluttautuu annettujen resurssien puitteissa, erikoistuminen toteutunut osittain - Valvonnan taso valtakunnallista keskitasoa - Ajan tasalla olevaa tietoa kotisivuilla, tarpeelliseksi katsotuista asioista tiedotetaan - Tiedonkulkua kehitetään edelleen - Henkilöstö uupuu Henkilökunnan hyvinvointi on kehittynyt parempaan suuntaan ja työtaakkaa pyritään jakamaan tasaisesti valvontasuunnitelman yhteydessä tehtävän työnjaon myötä. Haasteita luo suunnittelemattoman työn jakaminen tasapuolisesti. Täysin tasapuoliseen työnjakoon ei todennäköisesti ylletä vuoteen 2016 mennessä. - Etäännytään asiakkaista ja muista sidosryhmistä - Yhtenäisiä käytäntöjä ei saada luotua, sovittuja asioita ei noudateta - Liian vähän taloudellisia resursseja - Henkilöstön osaaminen ei kehity - Valvonnan taso laskee ja heikkenee Yhteydenotot ovat vähentyneet toimipisteiden keskittämisen myötä (etäisyys Jalasjärvi / Kurikka Ilmajoki) sekä työtehtävien vastuualueiden kehittämisen vuoksi (ei enää omaa tarkastajaa ). Yhtenäisen laatujärjestelmän ja sen mukaisten toimintatapojen kehittäminen ja toteuttaminen ovat hyvässä alussa. Työtä tämän toteuttamiseksi on tehtävä jatkuvasti ja päämäärätietoisesti. Laatujärjestelmät saataneen valmiiksi strategiakauden loppuun mennessä. Taloudellisia resursseja ei kaikilta osin ole riittävästi. Kuntalaisten ja valvontakohteiden neuvontaan ja ongelmien ennaltaehkäisyyn on käytettävissä jonkin verran resursseja, mutta suunnitelmallista valvontaa ei pystytä toteuttamaan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Henkilöstö on kouluttautunut tehtäviinsä ja erikoistumista kehitetään edelleen. Kouluttautumista on suunniteltava tarkemmin ja taloudelliset resurssit varmistettava. Henkilöstön täydennyskoulutusta on tuettava. Valvonnan taso ei täytä valtakunnallisia suosituksia, eikä tule täyttämäänkään ilman lisä resursseja. Tehtävien priorisointia on tehtävä merkittävästi, huolehtien silti lakisääteisesti asetetuista virkavelvoitteiden täyttämisestä. Voimavarojen suuntaamisen suunnittelemista tulee kehittää. Laatujärjestelmän ohjeita on työstetty siten, että ne olisivat niin laadullisesti kuin määrällisestikin tarkoituksenmukaiset. Työstöä on tehtävä aktiivisesti edelleen ja hyväksyttyjen pelisääntöjen toteuttamisesta on huolehdittava ja koko henkilöstön niihin sitouduttava. - Ei tiedoteta riittävästi Tiedottamista, niin sisäistä kuin ulkoistakin, on kehitettävä yhä. Tiedottamisen peruselementit ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, riittävyys ja totuudenmukaisuus. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen on kuitenkin alkutilanteeseen verrattuna kehittynyt. - Tiedonkulku heikkoa ja puutteellista Tiedonkulun tavoitteena on nopea, tarkoituksenmukainen ja tehokas tiedottaminen. Tätä voidaan kehittää yhä paremmin kotisivujen päivitysmahdollisuuden myötä. 6. Odotettavissa olevat muutokset ja nykyhetken SWOT -analyysi Ehkä suurin epävarmuustekijä lähitulevaisuudessa ovat meneillään olevat ja käynnistettävät kuntaliitos- ja SOTE -selvitykset. JIK -alueen peruskunnat selvittävät kukin tahollaan suuntia, joiden kanssa yhteistyöstä voidaan neuvotella. Kuntaliitoksiin ja SOTE -kysymyksiin liittyvät päätökset vaikuttavat myös JIK -toimintaan. Valtakunnallisella tasolla myös kuntien tehtäviä on selvitetty (valtiovarainministeriö, raportti 2/2013). Ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisestä niin ikään on olut meneillään useita selvityksiä (elintarvikevalvonnan järjestäminen MMM, Hirn 2011, Helsinki; kuluttajaturvallisuusvalvonnan järjestäminen TEM raportteja 3/2013), joiden mahdollisista toimenpiteistä ei vielä ole käsitystä.

9 9 Substanssitehtävien osalta muutoksia on niin ikään ilmassa ja jo tapahtunutkin. Kemikaalivalvonta jäi lakimuutoksen myötä kokonaan pois ympäristöterveydenhuollon valvonnasta. Kuluttajaturvallisuusvalvontaan on asetettu henkilöstön pätevyysvaatimukset. Elintarvikevalvonta tuli lakisääteisesti julkiseksi toimijan tarkastustuloksesta julkistettavan raportin myötä Henkilöstön osalta on myös tapahtunut muutoksia. Täyttämättä olleeseen virkaan on valittu vakituinen viranhaltija. Vuoden 2013 alussa kaikki vakituiset viranhaltijat ovat töissä. Työtehtävien jakoa kehitetään pikkuhiljaa tarkoituksenmukaisesti. Taulukossa 4 on esitettynä päivitetty nykytilan kartoitus, missä olemme? Niin uhat, heikkoudet, mahdollisuudet kuin vahvuudetkin ovat joiltain osin muuttuneet toiminnan osittaisen vakiintumisen myötä. Taulukko 4. Nykytilan kartoitus, SWOT -analyysin päivitys. VAHVUUDET - Yhteinen asianhallintajärjestelmä käytössä - Vahva paikallistuntemus - Ammattitaitoinen henkilökunta - Virat täytetty - Asioiden hoito joustavaa (delegoinnit) - Sijaistaminen - Työnjakoa kehitetty - Kehittyvä laatujärjestelmä - Hallittu sidosryhmäyhteistyö - Ennakoitava talous - Yhteinen toimipiste ja säännölliset työpalaverit MAHDOLLISUUDET - Erikoistumisen kehittäminen - Tiedottamisen kehittäminen (ulkoinen ja sisäinen) - Monivuotinen valvontasuunnitelma - Tiimityön kehittäminen - Talousarvio oikeassa suhteessa tarvittaviin resursseihin (valvontatulot yksikön käyttöön) - Laaja-alaisemmat projektit - Erityistilanteisiin varautumisvaste - Valvontatietojen julkisuus / vaikuttavuus - Toimitilojen uudelleen järjestely HEIKKOUDET - Lähialueen YT-alueiden yhteistyön vähyys - Kohteiden asiakirjat puutteelliset - Epävarmuus muutoksista - Nopeasti muuttuva valvontakulttuuri - Monivuotinen valvontaohjelma puuttuu UHAT - Resurssien riittämättömyys - Henkilöstön jaksamattomuus - Ammattitaitoisen työvoiman saanti vaikeaa - Eläinlääkintähuollon ongelmat vaativat resursseja terveysvalvonnasta - Muuttuva yhteiskuntarakenne 7. Terveysvalvonnan strategian päivitys vuoteen 2016 Tässä väliarviossa todettiin, että alun perin kirjoitetussa strategiassa oli hankalasti seurattavia mittareita, eikä niistä saatavalla tiedolla ole merkitystä toiminnan kehittämisen kannalta. Terveysvalvonta on päättänyt päivittää strategiaa toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Terveysvalvonnan strategia vuoteen 2016 (tuloskortti) on esitetty liitteessä 1. Päivityksessä on strategiset tavoitetasot ja mittarit suhteutettu nykyiseen toimintaan. Erityisesti mittariston valintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Nyt seurattavat mittarit kuvastavat enemmän toiminnan tilannetta ja kehitystä. Seurantamittaritiedot saadaan ainakin osittain valvontasuunnitelman toteutumisen arviointitiedoista. Päivityksen keskeiset muutokset liittyvät toiminnan seurannan rationalisointiin sekä muotoutuneen yhteistoiminnan mukanaan tuomiin muuttuneisiin tavoitteisiin. Yksikön strategiset päämäärät, pysyvät ennallaan: Asiakasvaikuttavuus: Tehokas ja asiantunteva asiakaspalvelujärjestelmä

10 Prosessit: Toimiva laatujärjestelmä ja yhdenmukaiset käytännöt Talous: Tasapainoinen talous ja valvontatulojen täysimääräinen kohdentuminen yksikön käyttöön Henkilöstö: Yhtenäinen organisaatiokulttuuri, toimiva johtaminen ja uudistumiskykyinen henkilöstö. Myös visio Mihin olemme, menossa? säilyy ennallaan (ks. taulukko 4) Strategian väliarviointi JIK ky:n strategiaohjeiden mukaan yksiköiden strategian väliarviot tulisi tehdä vuosittain. Tämä arvio oli yksikön ensimmäinen. Jatkossa strategiaa pyritään arvioimaan yksikön sisäisesti vuosittain valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä. Lisäksi erillinen väliraportti tehdään hallinnon asettamien tavoitteiden mukaan ja viedään johtokunnan käsiteltäväksi pyydetysti.

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia Anu Leinonen pj Elise Lepistö Sinikka Kaakinen Maarit Niemistö Jaana Syväjärvi Anu Tekoniemi Asta Hakala Tarja

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

LaatuNet ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä ja YTH johtajat Outi Lepistö

LaatuNet ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä ja YTH johtajat Outi Lepistö LaatuNet ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä 19.9. ja 10.10.2017 YTH johtajat Outi Lepistö Esittelyn runko Miksi? Milloin? Auditointien antia YTH auditoinnit: oma pilotti 2012-13 MMM ja STM 2015-2016

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja

Lisätiedot

Tehokkaan valvonnan edellytykset yksiköissä

Tehokkaan valvonnan edellytykset yksiköissä Tehokkaan valvonnan edellytykset yksiköissä Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen koulutuspäivät 2015 Tiina Läikkö-Roto 4/13/15 1 Tutkimusprojekti: Elintarvikevalvonnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P 9.2.2015 1 (3) B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit sekä niihin suunnitellut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia Elise Lepistö pj Sinikka Kaakinen Marita Tuomaala Niina Rintala Pirkko Yli-Krekola Aila Alestalo Anna-Maija Lahikainen Eeva-Liisa Yrttimaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11. Keski-Pohjanmaan ympärist ristö strategia ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.2010, 19 Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Hyvinvoiva asiakas

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 IMATRAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 30.5.2017 YMPÄRISTÖVALVONTA Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari 1. Tehtäväalueen kuvaus Ympäristövalvonnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN LAATUKRITEERIT LAATUTEKIJÄ PUUTTUVA LAATU ALKAVA LAATU KEHITTYVÄ LAATU EDISTYNYT LAATU 1. Järjestön koulutuksen kokonaissuunnittelu

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Asikkala Valtuustoseminaari

Asikkala Valtuustoseminaari Asikkala Valtuustoseminaari 25.9.2017 Valtuustoseminaarin ohjelma Maanantai 25.9.2017 klo 16.30 Valtuustoseminaarin avaus Valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi Uuden strategian valmistelu ja kunnan oma

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunn/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminma ja Tervol ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja tav henkilön yhteystiedot Nimi Tarja

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot