OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA"

Transkriptio

1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset , )

2 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma sallistumis- ja arviintimenettelyistä sekä kaavan vaikutuksen arviinnista. Kaavituksen vireille tulsta tulee ilmittaa sillä tavin, että sallisilla n mahdllisuus saada tietja kaavituksen lähtökhdista ja sallistumis- ja arviintimenettelystä. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman n tarkitus antaa suunnittelualueen maanmistajille ja niille, jiden asumiseen, työntekn ja muihin lihin sayleiskaava saattaa humattavasti vaikuttaa, sekä viranmaisille ja yhteisöille jiden timialaa suunnittelussa käsitellään ( sallinen), tietja kaavituksen lähtökhdista, tavitteista, etenemisestä ja vaikutusmahdllisuuksista kaavituksen eri vaiheissa. PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Tätä sallistumis- ja arviintisuunnitelmaa n saatavilla Kauhajen kaupungin tekniseltä sastlta kaupungintaln III kerrksessa. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n nähtävissä teknisen sastn ilmitustaululla sekä Kauhajen kaupungin Internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmasta vi antaa palautetta järjestettävissä yleisötilaisuuksissa tai suraan kaavan laatijalle. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavituksen kuluessa. NEUVOTTELU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Osallisilla n maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL 64 ) njalla ikeus ennen kaavaehdtuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä. Js suunnitelma n ilmeisesti puutteellinen, alueellisen ympäristökeskuksen n viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvttelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035, sen vireille tuln syy ja hjausvaikutus Päätöksentek ja valmistelu Suunnittelutarveratkaisujen ja pikkeuslupien lausuntmenettely sayleiskaavan vireillä ln aikana Suunnittelualue ja vaikutusalue Kaavitustilanne Alustavat tavitteet 3. MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT 4. OLENNAISTEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN Selvitykset Kirjalliset lähteet Osayleiskaavan vaikutusten arviinti 5. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Osalliset Osallistuminen sayleiskaavan eri vaiheissa Osayleiskaavan eri vaiheet ja taviteaikataulu

3 3 6. TIEDOTTAMINEN 7. YHTEYSTIEDOT LIITTEET Liite 1: Osayleiskaava-alueen rajaus Liite 2: hyv. Keskustaajaman sayleiskaava Liite 3: Työhjelma, vurvaikutus ja alustava aikataulu Liite 4: Kirjalliset lähteet 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 2.1 Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035, sen vireille tuln syy ja hjausvaikutus Maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n mukaan kunnan tulee hulehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Nykyinen Kauhajen keskustaajamaa kskeva sayleiskaava n laadittu Kaava n ns. hjeellinen sayleiskaava, jlla ei le ikeusvaikutuksia. Js asemakaava laaditaan alueelle, jlla ei le ikeusvaikutteista yleiskaavaa, n asemakaavaa laadittaessa sveltuvin sin tettava humin myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. (MKR:n 54 ) Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035 n yleispiirteinen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä hjaava ja timintja yhteen svittava suunnitelma, jka esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja määräykset. Yleiskaavaan liittyy selstus, jssa esitetään kaavan tavitteiden, eri vaihtehtjen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arviimiseksi tarpeelliset tiedt. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan tavitevusi n Päätöksentek ja valmistelu Kauhajen kaupunginhallitus päätti käynnistää Kauhajen keskustaajaman sayleiskaavan laatimisen n.n Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n käsitelty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa n.n.2009 Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää Kauhajen kaupunginvaltuust. Osayleiskaavatyön valmistelusta vastaa Kauhajen kaupunginhallituksen asettama sayleiskaavan hjausryhmä ja tekninen sast. Yleiskaava valmistellaan vurvaikutuksessa sallisten ja viranmaisten kanssa. 2.3 Suunnittelutarveratkaisujen ja pikkeuslupien lausuntmenettely sayleiskaavan vireillä ln aikana Merkittävistä suunnittelutarveratkaisuista ja pikkeusluvista, jtka khdistuvat Kauhajen keskustaajaman 2035 suunnittelualueelle, tulee sayleiskaavahankkeen vireillä llessa kuulla hjausryhmää. 2.4 Suunnittelualue ja vaikutusalue Liitteessä 1 n esitetty Kauhajen keskustaajaman sayleiskaavan rajaus. Alueeseen kuuluu kknaisuudessaan valtuustn hyväksymän hjeellisen sayleiskaavan alueet nin ha sekä tämän lisäksi nin 5600 hehtaarin laajennusalueet etelä-, länsi- ja phjispulella. Liite 1 Suunnittelualue käsittää Kauhajen kaupungin keskustaajaman alueet Arn, Lustilan, Marttilankylän, Harjankylän. Srvarinkylän ja Äijönkylän keskeiset kyläalueet sekä sia Heikkilänkylän, Krpikylän ja Kknkylän kyläalueista. Osayleiskaava n hjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutin timenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Osayleiskaavalla n lennaisia vaikutuksia suunnittelualueen lisäksi kk kaupunkiin. Osayleiskaavalla n lisäksi vaikutuksia Suuphjan alueen palvelurakenteen kehitykseen. Osayleiskaavatyön edetessä määritellään ne maaseutumaiset alueet, jille n tarvetta laatia ikeusvaikutteinen, rakennusluvan myöntämisen perusteena timiva kaava mana kaavahankkeena.

4 4 2.5 Kaavitustilanne Maakuntakaava karttapiirrs/ Jhanna Hyytinen/Opinnäytetyö/ Rvaniemen ammattikrkeakulu selvityksen teettäjä/ Etelä-Phjanmaan liitt Teema 1: Kilpailukykyinen maakuntakeskus, elinvimaiset seutukunnat ja kunnat verkttuvat yhteistyöhön.

5 5 Suuphjassa ja muissa seutukunnissa n erityisesti haluttu painttaa seutukuntien ja kuntien elinvimaisuutta ja yhteyksiä myös maakunnan rajjen yli. Seutukuntakeskuksiksi c/sk n sitettu maakunnan kaikkien kaupunkien keskustatimintjen khdemerkinnällä näytetyt alueet, kska niissä n tai niihin suunnitellaan sen tasisia palveluja. Maakuntakaavassa Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava-alueella n khdemerkintöjä ja kehittämisperiaatemerkintöjä. Khdemerkintään c seutukuntakeskuksen keskustatimintjen alue liittyy suunnittelumääräys: Seutukuntakeskuksen keskustatimintjen alueena merkittyä aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mititus ja sijainti määritellään kunnan kaavituksessa. Kehittämisaluemerkinnöistä tellisuuden khdemerkintöjä n myös Kauhajella. Kehittämisperiaatemerkintä tk / tellisuuden kehittämisen khdealue n Arnkylän ja Panulan tellisuusalueella. Kaavamerkintään liittyy seuraava suunnittelumääräys: Aluevarauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavja laadittaessa timitaan kestävän kehityksen mukaisesti lemassa levia alueita laajentaen. Timintjen sijittelu n tehtävä siten, että alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja timinnalliset vaatimukset turvataan. Tieverkn salla ei Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava-alueelle le sitettu uusia liikenneväyliä. Hyypänjkilaaksn itäpulen tieyhteys n merkitty merkittävästi parannettavana tiesuutena vaihtehtisine linjauksineen etelässä. Teema 2: Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tapahtuu siten, että käytetään lemassa levia rakenteita ja alueen mia vahvuuksia. Kaikkia kuntakeskuksia kskee kaavamääräys, jka tähtää niiden maankäytölliseen ja taajamakuvalliseen eheyttämiseen. Eheytyvä aluerakenne ttaa humin maakunnan laajan kyläverkn.

6 6 Teema 3: Eteläphjalainen kulttuuriympäristö ja maisema Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä aluemerkintä kattaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvkkaat kulttuurimaisemat, rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurihistriallisesti merkittävät alueet. Erikseen khdemerkinnöillä n sitettu merkittävät muinaisjäännökset / lukka I ja valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistriallisesti arvkkaat khteet kaavaselstuksen kartalla. Khdemerkinnöillä ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeillä alueilla kullakin n ma suunnittelumääräyksensä. Suurin sa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistriallisesti arvkkaista khteista sijittuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Kauhajella tällaiseksi khteeksi sayleiskaava-alueella n merkitty Hämes-Havunen. Teema 4: Lunnnympäristö ja virkistys Matkailun vetvima-alueet sijittuvat lähinnä luntmatkailualueille. Maaseudun kehittämisen khdealueita n eri pulilla maakuntaa, kulttuurimaisemaa ja -ympäristöä sekä tisaalta maaseudun sivuelinkeinja hyödyntäen. Maakuntakaavan lunnnympäristöä kskevien kehittämisalueiden, khteiden ja sa-alueiden periaate n, että lunnn mnimutisuuden säilyttäminen ja varjeleminen nähdään ptentiaalina, jta elinkeintiminta vi hyödyntää. Tämä kskee ensisijaisesti matkailun vetvima-alueita, lma-asutusta, virkistysalueita sekä virkistys- ja matkailukhteita. Kehitettävät ulkilun ja mttrikelkkailun runkreitistöt liittyvät näihin. Lunnn mnimutisuuden säilyttämisessä ja varjelemisessa keskeisellä sijalla vat lunnn mnimutisuuden kannalta tärkeät alueet, erityissujelua vaativat vesistöt ( Ikkelänjärvi ja Ikkelänjki ), sujelualueet ja Natura verkst. Natura verkst ja lunnnsujelualueet

7 7 (SL) n esitetty valtineuvstn tekemien päätösten mukaisina rajauksina. Sujelualueet (S) n sitettu Etelä-Phjanmaan seutukaavan mukaisina. Maakuntakaavan lunnnvarja kskevien saalueiden lähtökhtana n niiden kestävä käyttö. Esitettävinä asiina vat phjavesialueet, maa-ainesten ttamisalueet (sra ja hiekka) sekä kallikiviaineksen ttamisalueet. Turvetutannn salta esitetään aluekknaisuuksia, turvetutantvyöhykkeitä, jiden vaikutuksia n tarkasteltu valuma-alueittain. Suuphjassa paintetaan virkistystä ja luntmatkailua sekä lunnnvarja. Reitistöt ja niiden slmukhdat vat tärkeällä sijalla aluetta kehitettäessä. Viheryhteystarpeita n Phjanmaan ja Satakunnan maakuntien suuntaan sekä Seinänaapureitten suuntaan. Lauhanvuri ympäristöineen sekä Kauhajen Teuvan alueet vat matkailun vetvima-alueita. Osassa Suuphjaa krstuu lunnn mnimutisuus, jta ilmentävät mm. useat sujelualueet ja Natura 2000-verkstn kuuluvat jet. Lunnnvarista erityisesti laajat turvetutantvyöhykkeet, maa-ainesten ttamisalueet ja phjavesialueet vat Suuphjalle tärkeitä. Teema 5: Yhteysverkkjen timivuus Yhteysverkkjen timivuus liittyy ensimmäiseen teemaan ja samin aluerakenneteemaan. Vaikka maakunnan väestö ei kasva eikä suurempia laajennuksia asutusrakenteeseen le tulssa, vat tieasiat nusseet humattavaan asemaan maakuntakaavaprsessin yhteydessä. Maakuntasuunnitelman mukaisesti keskeisiä käytäviä vat TEN-verkst (vt 3), Via Finlandia (vt 3 ja vt 19), Keski-Phjla Pietari -kehityskäytävä (vt 18) ja Atlantti Karjala -kehityskäytävä (vt 16/Sininen tie) ja kantateistä erityisesti kt 67. Maakuntakaavassa esitetään rautatieliikenteen kehittämistä palvelemaan maakunnan / maakuntien sisäistä jukkliikennettä ja timimista matkaketjujen sana. Lentliikenteen salta maakuntakaavassa esitetään Seinäjen ja Kauhavan lentasemat sekä Alavuden, Kauhajen ja Menkijärven lentkentät sana timivaa lentliikenneverkka. Jukkliikenne n maakuntakaavassa esillä matkakeskusten / julkisen liikenteen vaihtpaikkjen mudssa, jiden salta humi khdennetaan palvelutastavitteisiin ja terminaaliverkstn. Merkinnöistä teiden parantamistarvemerkintä lisää liikenneturvallisuutta maakunnassa. Tietliikenteessä sisältönä n saada tasapulisesti maakunnan kaikki seutukunnat ja kunnat sekä kylät mnipulisen ja khtuuhintaisen tele- ja tietliikennepalvelujen piiriin ja sittaa miten ne verkttuvat tisiinsa. Energiahulln verkk n maakunnan alueella kattava. Valtakunnan kantaverkk (400 kv) kulkee maakunnan läpi. Varauksiin ei le tettu mukaan tässä vaiheessa tuulivima-alueita, kska ristiriitatilanteet esim. kulttuurimaiseman kanssa vaatisivat erillisselvityksen ja ajallisesti se vaatisi humattavasti lisäaikaa. Vesihulln salta maakuntakaavakartalla n esitetty lemassa levat vähintään seudulliset vesihulln aluevaraukset: lemassa levat vesihultlinjat (syöttövesijhdt ja siirtviemärit), vedenttamt ja jätevedenpuhdistamt (jätteenkäsittelyn satimintna).

8 8 Ote Etelä-Phjanmaan maakuntakaavan yhdistelmästä

9 9 Keskustaajaman sayleiskaava 1991 Kauhajen keskustaajamaa kskeva sayleiskaava n valtuustn hyväksymä ns. hjeellinen sayleiskaava, jlla ei le ikeusvaikutuksia. Osayleiskaava käsittää keskustan taajama-alueiden lisäksi läheiset kyläalueet. Osayleiskaavassa n määritelty taajaman keskustatiminnille, tiiviille asumiselle, tellisuudelle ja virkistykselle varatut alueet sekä seudulliset ja alueelliset pääväylät, pääkkjatiet ja liityntätiet eritasristeyksineen. Lisäksi kaavassa n sitettu taajaman laajentumissuunnat asunt- ja tellisuusalueiden reservialueina. Kaavaan n aluevarauksin merkitty myös ympäröivien kyläalueiden maatalusalueet sekä kaavamääräyksinä periaatteet rakennuslupien myöntämisestä näille alueille. Osayleiskaavassa n kymmenen erillistä sujelukhdetta. Näistä asemakaava alueella n kuusi khdetta. Osayleiskaava n pääsin tteutunut ja sayleiskaava n timinut hyvin detaljikaavitusta hjaavana kaavana. Myös sayleiskaavaan kuuluvilla kyläalueilla n rakentamisessa humiitu sayleiskaavan periaatteet. Rakentamispaineita n lähinnä Lustilan kylässä, jssa n tarve nykyistä sayleiskaavaa tarkemmasta maankäytön suunnittelusta. Ohjeellinen sayleiskaava timii myös laadittavan ikeusvaikutteisen sayleiskaavatyön phjana. Osayleiskaava, liite 2

10 10 Asemakaavitettu alue Vanhimmat vimassa levat asemakaavat vat 60-luvulta. Kauhajella n vireillä asemakaavan siirt numeeriseen mutn ja samassa yhteydessä asemakaava yhtenäistetään mm. merkintöjen salta. kaavan siirrn yhteydessä tehdään myös vähäisiä muutksia. Kauhajen asemakaava-alue n kasvanut vimakkaasti 70- ja 80 luvuilla uusien asunt- ja tellisuusalueiden kaavittamisen myötä. Pääasiassa kaupunki n ensin pyrkinyt hankkimaan kaavitettavan alueen mistukseensa. Kaupunki järjesti kaksi yleistä kaavakilpailua, jihin perustuen mm. keskustaajaman kk kaava uusittiin 90 luvulla. Viime vusina asunt- ja tellisuusalueiden laajennuksien lisäksi n llut tyypillistä hankekhtaiset kaavat mm. Rauskan kauppakeskus.

11 Kauhajen keskustaajaman sayleiskaavan 2035 tavitteet Osayleiskaavaa kskevia tavitteita n määritelty maankäyttö ja rakennuslaissa, valtakunnallisissa alueidenkäyttötavitteissa, maakuntakaavassa ja maakuntasuunnitelmassa sekä Kauhajen kaupungin visiissa ja strategisissa painpistealueissa. Tavitteet täsmentyvät sayleiskaavatyön edetessä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset: yhdyskuntarakenteen timivuus, taludellisuus ja eklginen kestävyys lemassa levan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus mahdllisuudet liikenteen, erityisesti jukkliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehulln tarkituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, lunnnvarjen ja taluden kannalta kestävällä tavalla mahdllisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainiseen elinympäristöön kunnan elinkeinelämän timintaedellytykset ympäristöhaittjen vähentäminen rakennetun ympäristön, maiseman ja lunnnarvjen vaaliminen virkistykseen sveltuvien alueiden riittävyys. Valtakunnalliset alueidenkäytöntavitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet vat sa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäytöntavitteet n tarkistettu Valtineuvstn päätöksellä (päätös vimaan ) Tarkistuksen pääteemana n llut ilmastnmuutksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavitteiden vaikuttavuutta n lisätty täsmentämällä tavitemutiluja sekä vahvistamalla niiden velvittavuutta. Suurin sa tavitteista n kuitenkin säilyy ennallaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavitteet n tettava humin ja niiden tteuttamista n edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavituksessa ja valtin viranmaisten timinnassa. Alueidenkäyttötavitteiden tehtävänä n: varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkjen humin ttaminen maakuntien ja kuntien kaavituksessa sekä valtin viranmaisten timinnassa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavitteet, jista tärkeimmät vat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, timia kaavituksen ennakk-hjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakk-hjauksen jhdnmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, edistää kansainvälisten spimusten täytäntöönpana Sumessa sekä luda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden tteuttamiselle. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet käsittelevät seuraavia kknaisuuksia: 1. timiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat 4. timivat yhteysverkstt ja energiahult 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet Maakunnalliset tavitteet/ Etelä-Phjanmaan maakuntasuunnitelma ja maakuntahjelma Etelä-Phjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 tarkistus ja uudistaminen n parhaillaan vireillä Tarkistus- ja uudistamisprsessissa keskeisiä teemja vat: Lunnnvaraptentiaali ja ympäristö

12 12 Lunnnvaraptentiaalilla tarkitetaan kaikkia lunnnvarja, jita vidaan kestävästi hyödyntää ja niiden jalstusarva kasvattaa. Lunnnvarja hyödynnetään esimerkiksi alkututannssa, elintarviketellisuudessa, metsätaludessa ja tellisuudessa tai energian tutannssa. Etelä-Phjanmaan elinkeinelämä kytkeytyy mnilta siltaan lunnnvarjen hyödyntämiseen. Ympäristön hyvinvinti n tärkeä ihmisten viihtymisen ja lunnn mnimutisuuden kannalta ja kestävä kehitys n tärkeä tavite. Inhimillinen ja ssiaalinen pääma Ihmisten saaminen, kyvyt ja taidt ratkaisevat alueen menestyksen. Niitä tarvitaan niin lunnnvarjen hyödyntämisessä kuin teknlgiiden ja knseptien kehittämisessä. Myös palvelut ja kyky khdata tisia ihmisiä perustuvat inhimillisiin taitihin. Inhimillistä päämaa vidaan luda ja kehittää kulutuksen, sivistyksen, tieteen, taiteen, kulttuurin ja hyvinvinnin kehittämisen kautta. Ssiaalisella päämalla tarkitetaan ihmisten vurvaikutuskapasiteettia eri teemissa ja yhteisöissä. Yhtäältä ssiaalinen pääma n yhteisöjen esim. asutusalueiden minaisuus ja tisaalta teemihin kytkeytyvä esimerkiksi eri ammattikuntien yhteenkuuluvuuteen liittyvä käsite. Yksilöillä n tarve kiinnittyä kiinnstaviin viiteryhmiin. Kansainvälisyys tu laajentuvan kehyksen ssiaaliselle päämalle. Saavutettavuus ja liikenneverkstt Saavutettavuus n menestyvän alueen elineht. Ihmis- ja tavaravirrat kulkevat maan-, rauta- ja lentteitse. Tietliikenneverkt liikuttavat infrmaatita. Saavutettavuus n alueille mahdllisuus, jka realisituu sen mukaan minkälaista kehittämistyötä alue generi. Saavutettavuus perustuu läpi kulkeviin eri keskuksia yhdistäviin liikennekäytäviin, jtka kytkevät alueen saksi ismpaa kknaisuutta, mikä avaa jatkuvasti uusia mahdllisuuksia alueelle. Liikenneverkstjen npeus ja laatu vaikuttavat kehitysptentiaaliin. On tärkeää hyödyntää ne mahdllisuudet, jtka liikenne- ja kehityskäytävät tarjavat alueelle. Elinkeint ja palvelut Elinkeinilla ja palveluilla tarkitetaan kaikkia niitä ammatteja ja elinkeinja, jita ihmiset harjittavat. Etelä-Phjanmaalla tärkeimmät telliset klusterit vat: elintarviketalus, metallija teknlgiatellisuus ja puututetellisuus. Lisäksi kehittyviä alja vat mm. infrmaatiteknlgia ja energia- ja ympäristöteknlgia. Palvelualat, mukaan lukien julkinen sektri, n selvästi suurin työllistäjä ja sen kasvun ennakidaan jatkuvan. Palvelualat vastaavat työllisyyden kehityksestä suurella vlyymillään. Tulevaisuudessa eri timialjen rajapinnat häilyvät ja uusia näkökulmia ja yrityksiä syntyy. Maankäyttö ja aluerakenne Maakuntasuunnitelmassa esitetään yleislinjaus maakunnan kehityskäytävistä, ylimaakunnallisista kehityskäytävistä, maakunnan aluerakenteesta ja alueiden käytöstä. Nämä linjaukset hjaavat maakuntakaavan ja maakuntahjelman linjauksia sekä useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön suunnittelua. Tilast- ja ennakintiaineistt Tilast- ja ennakintiaineistt tutetaan edellisten ryhmien käyttöön ja mana analyysinään maakuntasuunnitelman timintaympäristösin aineistksi. Tilastilla vidaan kuvata mnien eri teemjen kehitystä ja ennakintityön avulla vidaan tilastaineistjen perusurasta tuttaa maakunnan taviteura kussakin teemassa. Maakuntahjelma n maakuntasuunnitelmaa knkretisiva hjelma. Etelä-Phjanmaan maakuntahjelman visi vudelle 2010 Ihmiset, yritykset ja ympäristö vivat hyvin innvatiivisessa ja kansainvälistyvässä yrittäjyysmaakunnassa n hjannut vusien aluekehittämisen painpisteiden valintaa Etelä-Phjanmaalla. Painpisteinä n yritystiminnan edistäminen, saamisen ja innvaatijärjestelmän vahvistaminen, asuinympäristön ja hyvinvinnin kehittäminen, infrastruktuurin parantaminen. yritystiminnan edistäminen Etelä-Phjanmaalla tullaan tulevina vusina edelleen keskittymään ydinklustereiden (elintarvike, metalli, puu ja rakennus) kilpailukyvyn parantamiseen sekä uusien mahdllisuuksien

13 13 kehittämiseen klustereiden rajapinnilla. Lisäksi hyvinvintiklusterin arv ja merkitys pyritään saamaan samalle taslle kuin tellisuuden klusterit kehittämällä hyvinvintiklusteria kuntien, yritysten ja klmannen sektrin välisellä yhteistyöllä. saamisen ja innvaatijärjestelmän vahvistaminen Väestön ikääntyminen, muuttliike ja näiden myötä työviman saatavuus mudstavat Etelä- Phjanmaan työmarkkinille merkittävän haasteen. asuinympäristön ja hyvinvinnin kehittäminen Etelä-Phjanmaan vahvuutena vat vaihtehtiset asuinympäristöt niin kaupunkikeskustissa, taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Työpaikan ja asuinympäristön lisäksi asumisviihtyvyyteen vaikuttavat hyvinvinti- ja vapaa-ajan palvelut, piskelumahdllisuudet ja kulttuuripalvelut. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen turvaamiseksi tulee panstaa entistä enemmän ylikunnalliseen ja sektrirajat ylittävään yhteistyöhön. infrastruktuurin parantaminen Perustienpidn rahitus tulee nstaa maakunnan tarpeita vastaavalle taslle. Myös jukkliikennettä ja liikenneturvallisuutta tulee kehittää. Kauhajen kaupungin visi ja strategiset painpistealueet Visi: Kauhajki- lunnnläheistä elämää Timinta-ajatus: Kaupunki ihmisten parhaaksi, jssa n tilaa elää yrittää ja kasvaa puhtaassa ympäristössä. Vetvimainen Kauhajen kaupunki järjestää ja kehittää alueellaan peruspalveluita sekä lu edellytyksiä tehdä työtä, elää, asua, yrittää ja menestyä. Visi Kauhajki n peruspalveluistaan hyvin hulehtiva, elinvimainen ja viihtyisä "kasinn" -kaupunki sekä kansainvälisesti tunnettu eteläisen Etelä-Phjanmaan elinkeinelämän, kulutuksen ja kulttuurin keskus. Visin täsmennys Kaupunki yhdessä ympäröivien kuntien kanssa mudstaa yrittäjäystävällisen ja ihmisläheisen Kauhajen seudun, jka n verkstuneiden, kehittyvien tutant- ja palvelumutjen suunnannäyttäjä. Kauhajki menestyy materiaalien käsittelyjärjestelmien, maaseutuelinkeinjen, elintarvike-, puu- ja palvelualjen saajana. kaupungin timinta ja päätöksentek n saavaa, ennakkluultnta, tavitteellista ja hukuttelevaa. Kauhajki n tunnettu puhtaasta ja mnipulisesta lunt- ja kulttuuriympäristöstään. Arvt Asiakaslähtöisyys Avimuus Oikeudenmukaisuus Yrittäjyys Yleistavitteet: - järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä ludaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eklgisesti, taludellisesti, ssiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä - eheyttävä rakentaminen - Kauhajen saavutettavuuden edistäminen - ilmastnmuutksen vaikutusten humiiminen

14 14 Kaupunkikuva - keskustaa kehitetään kaupunkimaisesti täydentyvänä - keskustan vetvimaisuuden lisääminen - keskustaajaman sisääntuljen kaupunkikuvan parantaminen Asuminen - elinympäristön laadun parantaminen - mnipuliset asuntalueet - keskustaajamaan liittyvien kyläalueiden rakentamisperiaatteet - mahdllisuus kylämäiseen pientalasumiseen - kyläverkstn tukeminen - Palvelut- ja työpaikka-alueet - mnipuliset kaupallis-telliset työpaikka-alueet Virkistys - viheralueverkstn eheys- ja timivuus Sujelu - rakennetun ja lunnnympäristön arvjen vaaliminen - kulttuuri- ja lunnnperinnön kestävä käyttö Liikenne - yleisten teiden kehittämistarpeet - timiva liikennejärjestelmä, kaupungin tieverkk ja lukittelu Yhdyskuntatekninen hult - tteuttamisen kustannukset 3. MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään sayleiskaavatyön edetessä eri maankäyttövaihtehtjen kuvauksella. Osayleiskaavatyössä selvitetään tulevaisuuden kehityksen eri visit ja vaihtehtiset keskustaajaman kasvusuunnat. 4. OLENNAISTEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI 4.1 Selvitykset Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035 valmistelu perustuu eri tahjen kuten kaupungin, ympäristöhallinnn, tiehallinnn, Väestörekisterikeskuksen, Tilastkeskuksen ja Gelgisen tutkimuslaitksen tuttamaan tietaineistn sekä aikaisempiin, päivitettäviin ja uusiin yleiskaavatasisiin selvityksiin. Osayleiskaavatyön aikana vi ilmetä uusia selvitystarpeita. LUONTOSELVITYS KAUHAJOEN KAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2008/ SUOMEN LUONTOTIETO OY Täydennettiin kattamaan kk sayleiskaava-alue aikana LIIKENNESELVITYS - saavutettavuus - liikennemäärät - melualueet - liikenteen ngelmat - liikenne ennusteet KAUHAJOEN KESKUSTAN LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDEN TARPEISIIN, 2008

15 15 SITO OY/ TAMPERE/ JUHA MÄKINEN Täydennetään kattamaan kk sayleiskaava-alue ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA - aluekeskushjelma - kaupallisten palvelujen kehittämissuunnitelma - trialueen suunnitelmat, liikennesuunnitelma, jkirantapuistsuunnitelma Kaupunkikeskusta selvitys/ Markku Maren, TP Grupe, 2008 MAISEMA-ANALYYSI - maisemaselvitys - sisältää gelgisen tarkastelun ARGEOLOGINEN SELVITYS Täydennetään mikäli Musevirast sitä edellyttää PALVELUVERKKOSELVITYS - lemassa levat palvelut - palvelujen tarve TULVA-ALUEET - tulvavaara-alueet - alimmat rakentamiskrkeudet RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI Täydennetään laadittua selvitystä. - yksittäiset rakennukset - laajemmat kknaisuudet - kulttuuriympäristöselvitys - histriallisen ajan arkelginen selvitys - kulttuuriympäristön arvtus/ maakunnallisesti- ja paikallisesti merkittävät khteet KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS, KAUHAJOEN KAUPUNKI, SARI TALLGREN,2005 SELVITYS TYÖPAIKOISTA JA YRITYKSISTÄ - esitys paikkatietna SELVITYS VÄESTÖSTÄ - kulutulkkaat, esitys paikkatietna - vanhusväestö, esitys paikkatietna - väestön määrä eri alueilla - väestömäärän kehitys ja ennusteet asuntalueiden tuleva tarve muuttliiketutkimus - Kauhajki kansainvälisenä asuntalueena - tilastllinen vertailu väestökehityksestä vast. kkisiin kuntiin Sumessa - asemakaavan ulkpulinen asuntrakentaminen Kauhajella SELVITYS YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÖISTÄ - karjatalus - tellisuus - liikenteen melu KARJATILAT - maataluden sujavyöhykkeet ASEMAKAAVAN RAKENTAMATTOMAT ALUEET KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOT Kartitetaan sayleiskaavatyötä palvelevat kartta-aineistt ja paikkatiedt KUNTALAISKYSELY

16 Kirjalliset lähteet Kijallisten lähteiden luettel n sallistumis- ja arviintisuunnitelman liittenä. Liite Osayleiskaavan vaikutusten arviinti Osayleiskaavan arviintia tehdään kaavituksen eri vaiheissa; viranmaisneuvtteluissa, yleisötilaisuuksissa ja työryhmien kkuksissa. Kaikilla sallisilla n mahdllisuus esittää arvinsa kaavan sisällöstä nähtävillä laikana, yleisötilaisuuksissa tai suraan kaavan laatijalle. Alueiden käytön suunnittelun tavitteena n vurvaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviintiin perustuen edistää: 1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, ssiaalisesti timivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja timintaympäristön lumista; 2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taludellisuutta; 2 a) riittävän asunttutannn edellytyksiä, ( /1441) 3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvjen vaalimista; 4) lunnn mnimutisuuden ja muiden lunnnarvjen säilymistä; 5) ympäristönsujelua ja ympäristöhaittjen ehkäisemistä; 6) lunnnvarjen säästeliästä käyttöä; 7) yhdyskuntien timivuutta ja hyvää rakentamista; 8) yhdyskuntarakentamisen taludellisuutta; 9) elinkeinelämän timintaedellytyksiä; 10) palvelujen saatavuutta; sekä 11) liikenteen tarkituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti jukkliikenteen ja kevyen liikenteen timintaedellytyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä tetaan humin kaavan tehtävä ja tarkitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten n annettava riittävät tiedt, jtta vidaan arviida suunnitelman tteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 1) ihmisten elinlihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn; 3) kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin; 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen; 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

17 17 5. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 5.1 Osalliset Kauhajen keskustaajaman sayleiskaavan 2035 sallisia vat: Osayleiskaava-alueen kiinteistöjen asukkaat ja haltijat Kauhajen asukkaat Osayleiskaava-alueella työskentelevät Osayleiskaava-alueella timivat yhteisöt, järjestöt ja yhdistykset Kauhajen kaupungin luttamuselimet Kauhajen kaupungin hallintkunnat Valtin viranmaiset: Etelä-Phjanmaan elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja lunnnvarat -vastuualue Etelä-Phjanmaan elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue Musevirast Vaasan timist/ Etelä-Phjanmaan muse Turvatekniikan keskus Ratahallintkeskus muut valtin viranmaiset, jiden timintaan yleiskaava vaikuttaa Muut julkisyhteisöt ja yhteisöt: Etelä-Phjanmaan liitt Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä Suuphjan elinkeinkuntayhtymä SEK Suuphjan kehittämisyhdistys ry. Teuvan kunta Isjen kunta Karijen kunta Kurikan kaupunki Jalasjärven kunta Hnkajen kunta Karvian kunta Kauhajen Lämpöhult OY Kauhajen Vesihult OY Btniarsk Oy Etelä-Phjanmaan pelastuslaits Frtum Sähkönsiirt OY Etelä-Phjanmaan kappakamari MTK- Etelä-Phjanmaa Etelä-phjanmaan lunnnsujeluyhdistys ry. kaikki suunnittelualueella timivat yritykset Yllä levassa luettelssa erikseen nimeltä mainituille sallisille lähetetään kirjallinen tiet kaavan eri vaiheista. Lisäksi niille maanmistajille, jtka eivät asu Kauhajella ja jitten site n selvitettävissä, lähetetään kirjallinen tiet kaavan eri vaiheista. Luetteln vi esittää täydennyksiä kk suunnittelutyön ajan. 5.2 Vurvaikutuksen järjestäminen Kaavitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökhdista, tavitteista ja mahdllisista vaihtehdista kaavaa valmisteltaessa tiedttaa niin, että alueen maanmistajilla ja niillä jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa, sekä viranmaisilla ja yhteisöillä jiden timialaa suunnittelussa käsitellään (sallinen), n mahdllisuus sallistua kaavan valmisteluun, arviida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

18 18 Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää Kauhajen kaupunginvaltuust. Osayleiskaavatyön valmistelusta vastaa Kauhajen kaupunginhallituksen asettama sayleiskaavan hjausryhmä ja tekninen sast. Yleiskaava valmistellaan vurvaikutuksessa sallisten ja viranmaisten kanssa. Viranmaiset Kaavituksen yhteydessä tullaan pyytämään lausunnt sekä järjestämään viranmaisneuvttelut vähintään alitusvaiheessa, lunnsvaiheessa sekä ehdtusvaiheessa. Ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmät. Kunnanhallitus valitsee hjausryhmän, jka vastaa sayleiskaavatyön valmistelusta yhdessä teknisen sastn kanssa. Ryhmässä n 6-9 jäsentä + kaavan laatimisesta vastaavat 2-4 viranhaltijat (esittelijä + asiantuntijat +sihteeri) Ohjausryhmän hjauksessa kaavaa valmistelee eri sa-alueilla asiantuntijista ja luttamusmiehistä mudstettavat tiimit. Tiimit vastaavat sa-alueidensa selvitysten ja suunnitelmien laadinnasta. Kaupunginhallitus nimeää jäsenet. Tiimin vetäjänä n viranhaltija. Jäseniä kussakin tiimissä n 3-4. Tiimien tehtävät eri työvaiheissa: 1. Osayleiskaavatyön käynnistäminen - Infrmaati sayleiskaavaprsessista - SWOT-analyysi sa-alueittain (mitä hyvää, mitä huna, uhat, mahdllisuudet) - mitä kysymyksiä kuntalaiskyselyssä tulisi esittää - selvitystarve, mitä tulisi vielä selvittää - tavitteet 2. Selvitysten laadinta ja selvitysten täydentäminen. 3. Osa-alueiden suunnitelmat 2. Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035, lunnsvaihe - eri vaihtehtjen vertailu - vaikutusten arviinti 3. Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035, ehdtusvaihe - vaikutusten arviinti TIIMIT SELVITYKSET OSA-ALUESUUNNITELMAT 1. Yhdyskuntarakenne, kaupungin maankäytön strategia - eheytyvä yhdyskuntarakenne - taajamarakenne - asumisen painpistealueet - tarvittavat palvelut - yhdyskuntatalus - eri rakennemallit - kk kuntaa kskeva strateginen suunnittelu kehittämisen/ asutuskeskusten painpistealueista Vastaus mm. kysymyksiin missä kulut säilyy ja mille alueille viemäröinti laajennetaan. 2. Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva - sujeltavat khteet - rakennetun ympäristön arvt - kulttuuri- ja lunnnperintö - keskustaajaman vetvimaisuus - keskustaajaman kaupunkikuva - rakennetun ympäristön inventinnit - kulttuuriympäristön inventinnit KESKUSTASUUNNITELMA - elävä kaupunkikeskusta - keskustan vetvimaisuuden parantaminen - tri - keskustan pysäköinti - kaupunkikuvalliset tekijät RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ARVOTTAMINEN SUOJELUKOHTEET JA ALUEET

19 19 3. Lunt ja vesistöt sekä Virkistys ja vapaaaika - pintavedet - tulva-alueet - phjavedet - kasvillisuus - eläimistö - pienilmast - maaperä (gelgia) - maisema - lunnnvarjen käyttö - virkistyskäyttö - sujelukhteet - ulkilu ja virkistysreitit - ulkilualueet - virkistyspalvelut - luntinventinnit - gelginen selvitys MAISEMANHOITO/ VIRKISTYSALUESUUNNITELMA - retkeilyreitit - yhteydet Stkaan ja vapaaaikakeskukseen - jkivarsipuist jen virkistyskäyttö/ tark. - puistverkst ( viihtyisyyden ja leskelun kannalta merkittävät rakennettavat/rakennetut puistt, rakennettavat/rakennetut leikkipuistt, pallkentät, mnitimiviheriöt, lunnnmukaiset puistt, lunnntilaisina säilytettävät, metsitettävät puistalueet) - viheryhteystarpeet - urheilualueet - maisemat / näkymät - maisemallisesti tärkeiden alueiden hit-hjeet 4. Liikenne- ja yhdyskuntatekninen hult - liikenneverkt ( yhteysverkt, liikenneväylät, raideliikenne, kevyenliikenteen väylät) - vesi-, viemäri-, kauklämpö-, sähkö- ja atkverkt - jätehult - selvitykset nykyisistä verkista - vesihultsuunnitelma - selvitys melualueista - nnettmuustilastt LIIKENNESUUNNITELMA - liikenneverkt - liikennejärjestelmät - saavutettavuuden parantaminen - ajväylät - kevyenliikenteen verkt - kelkkareitit - pyöräreitit - pysäköinti - linja-autasema - jukkliikenne VESIHUOLTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 5. Elinkeint - maa- ja metsätalus/ tehkarjatalus ja viljelyalueet - lunnnvarjen käyttö/ maa-ainesten tt - tellinen timinta - työpaikat ja palvelut - selvitys alueen karjatilista - selvitys työpaikista ( paikkatietna) KAUPALLINEN TARKASTELU - vähittäiskaupan liiketilaselvitys - kaupan suuryksiköt, tarpeen arviinti - kaupallisten vaikutusten arviinti 6. Asuminen - elinympäristön laatu - palvelut - lähipalvelujen tarve - ssiaalinen yhtenäisyys - eri väestöryhmien erityistarpeet - ilmastnmuutsten vaikutusten humiiminen - selvitys ikäjakaumasta paikkatietna ( kulutulkkaat, vanhusväestö) - selvitys asutuksen laajentumisesta paikkatietna - asumisen painpistealueet - tiiviin asumisen alueet - väljän asumisen alueet - rakentamisen periaatteet eri alueilla 5.3 Osallisten kuuleminen Osayleiskaavatyön yhteydessä järjestetään vähintään alitus-, lunns- ja ehdtusvaiheessa yleisötilaisuudet, jissa esitellään suunnittelun lähtökhdat, tavitteet ja mahdlliset vaihtehdt. Tilaisuuksissa sallisilla n mahdllisuus esittää mielipiteensä ja arviida kaavan vaikutuksia. Yleisötilaisuuksien lisäksi yleiskaavaa kskeva aineist n nähtävillä seuraavasti: - kaavan laatimiseen ryhdyttäessä nähtävillä n Osallistumis- ja arviintisuunnitelma sekä selvitykset / sallisilla mahdllisuus esittää mielipiteensä ja sallistumis- ja arviintisuunnitelmasta vi antaa palautetta. - lunnsvaiheessa eri vaihtehtiset lunnkset, vaikutusten arviinnit ja valmisteluaineist

20 20 - ehdtusvaiheessa sayleiskaavaehdtus, kaavaselstus ja valmisteluaineist Niille maanmistajille, jtka eivät asu Kauhajella ja jiden site n tiedssa lähetetään tiet kirjallisesti nähtävillälajista. Vurvaikutuksen järjestäminen n esitetty tarkemmin liitteessä Osallistuminen sayleiskaavan eri vaiheissa Esitetty liitteessä Osayleiskaavan eri vaiheet ja taviteaikataulu Esitetty liitteessä 3 6. TIEDOTTAMINEN Eri kaavavaiheissa tullaan kuulutukset julkaisemaan Kauhajen kunnallislehdessä sekä virallisella ilmitustaululla. Kuulutuksissa julkaistaan kska ja missä sallistumis- ja arviintisuunnitelma ja eri kaavavaiheet vat nähtävillä sekä tiedt järjestettävistä yleisötilaisuuksista. 7. YHTEYSTIEDOT Palautetta kaavatyöstä vidaan antaa yhteyshenkilöille tai sitteeseen Kauhajen kaupunki, Ympäristösast, PL 500, Kauhajki. Kaavan valmistelusta saa lisätietja seuraavilta yhteyshenkilöiltä: Vs. ympäristöjhtaja, tekninen jhtaja Harri Virtanen Puh tai sähköpsti Arkkitehti Liisa Kasi Puh tai sähköpsti LIITTEET: Liite 1: Osayleiskaava-alueen rajaus Liite 2: hyv. Keskustaajaman sayleiskaava Liite 3: Työhjelma, vurvaikutus ja alustava aikataulu Liite 4: Kirjalliset lähteet

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 Liite 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lellavan teollisuusalue, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LELLAVAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 5015 JA 5016, ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aronkylä, Vihtamäki OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aronkylän teollisuusalueen asemakaavanmuutos kortteleissa 6110, 6113 6115, 6118, 6127 6133 sekä niihin liittyvillä teollisuusraide- ja puistoalueilla

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavalunns 26.5.2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Kaavajärjestelmä 3 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 3 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutokset 6.10.2010, 24.6.2014, 11.5.2015) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI Vastaanottaja Uudenkaarlepyyn kaupunki Asiakirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäää 30.3.2015 UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI JEPUAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiivämäärä 08.12.2008, 30.03.2015 Laatija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi Jyväskylän kaupungin yleiskaava Yleiskaavan vaikutusten arviointi 24.4.2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Phjis-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Maakuntakaavaselstus Lunns 26.5.2014 2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Kaavajärjestelmä 4 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 4 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot