OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA"

Transkriptio

1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset , )

2 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma sallistumis- ja arviintimenettelyistä sekä kaavan vaikutuksen arviinnista. Kaavituksen vireille tulsta tulee ilmittaa sillä tavin, että sallisilla n mahdllisuus saada tietja kaavituksen lähtökhdista ja sallistumis- ja arviintimenettelystä. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman n tarkitus antaa suunnittelualueen maanmistajille ja niille, jiden asumiseen, työntekn ja muihin lihin sayleiskaava saattaa humattavasti vaikuttaa, sekä viranmaisille ja yhteisöille jiden timialaa suunnittelussa käsitellään ( sallinen), tietja kaavituksen lähtökhdista, tavitteista, etenemisestä ja vaikutusmahdllisuuksista kaavituksen eri vaiheissa. PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Tätä sallistumis- ja arviintisuunnitelmaa n saatavilla Kauhajen kaupungin tekniseltä sastlta kaupungintaln III kerrksessa. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n nähtävissä teknisen sastn ilmitustaululla sekä Kauhajen kaupungin Internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmasta vi antaa palautetta järjestettävissä yleisötilaisuuksissa tai suraan kaavan laatijalle. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavituksen kuluessa. NEUVOTTELU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Osallisilla n maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL 64 ) njalla ikeus ennen kaavaehdtuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä. Js suunnitelma n ilmeisesti puutteellinen, alueellisen ympäristökeskuksen n viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvttelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035, sen vireille tuln syy ja hjausvaikutus Päätöksentek ja valmistelu Suunnittelutarveratkaisujen ja pikkeuslupien lausuntmenettely sayleiskaavan vireillä ln aikana Suunnittelualue ja vaikutusalue Kaavitustilanne Alustavat tavitteet 3. MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT 4. OLENNAISTEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN Selvitykset Kirjalliset lähteet Osayleiskaavan vaikutusten arviinti 5. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Osalliset Osallistuminen sayleiskaavan eri vaiheissa Osayleiskaavan eri vaiheet ja taviteaikataulu

3 3 6. TIEDOTTAMINEN 7. YHTEYSTIEDOT LIITTEET Liite 1: Osayleiskaava-alueen rajaus Liite 2: hyv. Keskustaajaman sayleiskaava Liite 3: Työhjelma, vurvaikutus ja alustava aikataulu Liite 4: Kirjalliset lähteet 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 2.1 Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035, sen vireille tuln syy ja hjausvaikutus Maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n mukaan kunnan tulee hulehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Nykyinen Kauhajen keskustaajamaa kskeva sayleiskaava n laadittu Kaava n ns. hjeellinen sayleiskaava, jlla ei le ikeusvaikutuksia. Js asemakaava laaditaan alueelle, jlla ei le ikeusvaikutteista yleiskaavaa, n asemakaavaa laadittaessa sveltuvin sin tettava humin myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. (MKR:n 54 ) Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035 n yleispiirteinen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä hjaava ja timintja yhteen svittava suunnitelma, jka esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja määräykset. Yleiskaavaan liittyy selstus, jssa esitetään kaavan tavitteiden, eri vaihtehtjen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arviimiseksi tarpeelliset tiedt. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan tavitevusi n Päätöksentek ja valmistelu Kauhajen kaupunginhallitus päätti käynnistää Kauhajen keskustaajaman sayleiskaavan laatimisen n.n Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n käsitelty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa n.n.2009 Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää Kauhajen kaupunginvaltuust. Osayleiskaavatyön valmistelusta vastaa Kauhajen kaupunginhallituksen asettama sayleiskaavan hjausryhmä ja tekninen sast. Yleiskaava valmistellaan vurvaikutuksessa sallisten ja viranmaisten kanssa. 2.3 Suunnittelutarveratkaisujen ja pikkeuslupien lausuntmenettely sayleiskaavan vireillä ln aikana Merkittävistä suunnittelutarveratkaisuista ja pikkeusluvista, jtka khdistuvat Kauhajen keskustaajaman 2035 suunnittelualueelle, tulee sayleiskaavahankkeen vireillä llessa kuulla hjausryhmää. 2.4 Suunnittelualue ja vaikutusalue Liitteessä 1 n esitetty Kauhajen keskustaajaman sayleiskaavan rajaus. Alueeseen kuuluu kknaisuudessaan valtuustn hyväksymän hjeellisen sayleiskaavan alueet nin ha sekä tämän lisäksi nin 5600 hehtaarin laajennusalueet etelä-, länsi- ja phjispulella. Liite 1 Suunnittelualue käsittää Kauhajen kaupungin keskustaajaman alueet Arn, Lustilan, Marttilankylän, Harjankylän. Srvarinkylän ja Äijönkylän keskeiset kyläalueet sekä sia Heikkilänkylän, Krpikylän ja Kknkylän kyläalueista. Osayleiskaava n hjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutin timenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Osayleiskaavalla n lennaisia vaikutuksia suunnittelualueen lisäksi kk kaupunkiin. Osayleiskaavalla n lisäksi vaikutuksia Suuphjan alueen palvelurakenteen kehitykseen. Osayleiskaavatyön edetessä määritellään ne maaseutumaiset alueet, jille n tarvetta laatia ikeusvaikutteinen, rakennusluvan myöntämisen perusteena timiva kaava mana kaavahankkeena.

4 4 2.5 Kaavitustilanne Maakuntakaava karttapiirrs/ Jhanna Hyytinen/Opinnäytetyö/ Rvaniemen ammattikrkeakulu selvityksen teettäjä/ Etelä-Phjanmaan liitt Teema 1: Kilpailukykyinen maakuntakeskus, elinvimaiset seutukunnat ja kunnat verkttuvat yhteistyöhön.

5 5 Suuphjassa ja muissa seutukunnissa n erityisesti haluttu painttaa seutukuntien ja kuntien elinvimaisuutta ja yhteyksiä myös maakunnan rajjen yli. Seutukuntakeskuksiksi c/sk n sitettu maakunnan kaikkien kaupunkien keskustatimintjen khdemerkinnällä näytetyt alueet, kska niissä n tai niihin suunnitellaan sen tasisia palveluja. Maakuntakaavassa Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava-alueella n khdemerkintöjä ja kehittämisperiaatemerkintöjä. Khdemerkintään c seutukuntakeskuksen keskustatimintjen alue liittyy suunnittelumääräys: Seutukuntakeskuksen keskustatimintjen alueena merkittyä aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mititus ja sijainti määritellään kunnan kaavituksessa. Kehittämisaluemerkinnöistä tellisuuden khdemerkintöjä n myös Kauhajella. Kehittämisperiaatemerkintä tk / tellisuuden kehittämisen khdealue n Arnkylän ja Panulan tellisuusalueella. Kaavamerkintään liittyy seuraava suunnittelumääräys: Aluevarauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavja laadittaessa timitaan kestävän kehityksen mukaisesti lemassa levia alueita laajentaen. Timintjen sijittelu n tehtävä siten, että alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja timinnalliset vaatimukset turvataan. Tieverkn salla ei Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava-alueelle le sitettu uusia liikenneväyliä. Hyypänjkilaaksn itäpulen tieyhteys n merkitty merkittävästi parannettavana tiesuutena vaihtehtisine linjauksineen etelässä. Teema 2: Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tapahtuu siten, että käytetään lemassa levia rakenteita ja alueen mia vahvuuksia. Kaikkia kuntakeskuksia kskee kaavamääräys, jka tähtää niiden maankäytölliseen ja taajamakuvalliseen eheyttämiseen. Eheytyvä aluerakenne ttaa humin maakunnan laajan kyläverkn.

6 6 Teema 3: Eteläphjalainen kulttuuriympäristö ja maisema Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä aluemerkintä kattaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvkkaat kulttuurimaisemat, rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurihistriallisesti merkittävät alueet. Erikseen khdemerkinnöillä n sitettu merkittävät muinaisjäännökset / lukka I ja valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistriallisesti arvkkaat khteet kaavaselstuksen kartalla. Khdemerkinnöillä ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeillä alueilla kullakin n ma suunnittelumääräyksensä. Suurin sa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistriallisesti arvkkaista khteista sijittuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Kauhajella tällaiseksi khteeksi sayleiskaava-alueella n merkitty Hämes-Havunen. Teema 4: Lunnnympäristö ja virkistys Matkailun vetvima-alueet sijittuvat lähinnä luntmatkailualueille. Maaseudun kehittämisen khdealueita n eri pulilla maakuntaa, kulttuurimaisemaa ja -ympäristöä sekä tisaalta maaseudun sivuelinkeinja hyödyntäen. Maakuntakaavan lunnnympäristöä kskevien kehittämisalueiden, khteiden ja sa-alueiden periaate n, että lunnn mnimutisuuden säilyttäminen ja varjeleminen nähdään ptentiaalina, jta elinkeintiminta vi hyödyntää. Tämä kskee ensisijaisesti matkailun vetvima-alueita, lma-asutusta, virkistysalueita sekä virkistys- ja matkailukhteita. Kehitettävät ulkilun ja mttrikelkkailun runkreitistöt liittyvät näihin. Lunnn mnimutisuuden säilyttämisessä ja varjelemisessa keskeisellä sijalla vat lunnn mnimutisuuden kannalta tärkeät alueet, erityissujelua vaativat vesistöt ( Ikkelänjärvi ja Ikkelänjki ), sujelualueet ja Natura verkst. Natura verkst ja lunnnsujelualueet

7 7 (SL) n esitetty valtineuvstn tekemien päätösten mukaisina rajauksina. Sujelualueet (S) n sitettu Etelä-Phjanmaan seutukaavan mukaisina. Maakuntakaavan lunnnvarja kskevien saalueiden lähtökhtana n niiden kestävä käyttö. Esitettävinä asiina vat phjavesialueet, maa-ainesten ttamisalueet (sra ja hiekka) sekä kallikiviaineksen ttamisalueet. Turvetutannn salta esitetään aluekknaisuuksia, turvetutantvyöhykkeitä, jiden vaikutuksia n tarkasteltu valuma-alueittain. Suuphjassa paintetaan virkistystä ja luntmatkailua sekä lunnnvarja. Reitistöt ja niiden slmukhdat vat tärkeällä sijalla aluetta kehitettäessä. Viheryhteystarpeita n Phjanmaan ja Satakunnan maakuntien suuntaan sekä Seinänaapureitten suuntaan. Lauhanvuri ympäristöineen sekä Kauhajen Teuvan alueet vat matkailun vetvima-alueita. Osassa Suuphjaa krstuu lunnn mnimutisuus, jta ilmentävät mm. useat sujelualueet ja Natura 2000-verkstn kuuluvat jet. Lunnnvarista erityisesti laajat turvetutantvyöhykkeet, maa-ainesten ttamisalueet ja phjavesialueet vat Suuphjalle tärkeitä. Teema 5: Yhteysverkkjen timivuus Yhteysverkkjen timivuus liittyy ensimmäiseen teemaan ja samin aluerakenneteemaan. Vaikka maakunnan väestö ei kasva eikä suurempia laajennuksia asutusrakenteeseen le tulssa, vat tieasiat nusseet humattavaan asemaan maakuntakaavaprsessin yhteydessä. Maakuntasuunnitelman mukaisesti keskeisiä käytäviä vat TEN-verkst (vt 3), Via Finlandia (vt 3 ja vt 19), Keski-Phjla Pietari -kehityskäytävä (vt 18) ja Atlantti Karjala -kehityskäytävä (vt 16/Sininen tie) ja kantateistä erityisesti kt 67. Maakuntakaavassa esitetään rautatieliikenteen kehittämistä palvelemaan maakunnan / maakuntien sisäistä jukkliikennettä ja timimista matkaketjujen sana. Lentliikenteen salta maakuntakaavassa esitetään Seinäjen ja Kauhavan lentasemat sekä Alavuden, Kauhajen ja Menkijärven lentkentät sana timivaa lentliikenneverkka. Jukkliikenne n maakuntakaavassa esillä matkakeskusten / julkisen liikenteen vaihtpaikkjen mudssa, jiden salta humi khdennetaan palvelutastavitteisiin ja terminaaliverkstn. Merkinnöistä teiden parantamistarvemerkintä lisää liikenneturvallisuutta maakunnassa. Tietliikenteessä sisältönä n saada tasapulisesti maakunnan kaikki seutukunnat ja kunnat sekä kylät mnipulisen ja khtuuhintaisen tele- ja tietliikennepalvelujen piiriin ja sittaa miten ne verkttuvat tisiinsa. Energiahulln verkk n maakunnan alueella kattava. Valtakunnan kantaverkk (400 kv) kulkee maakunnan läpi. Varauksiin ei le tettu mukaan tässä vaiheessa tuulivima-alueita, kska ristiriitatilanteet esim. kulttuurimaiseman kanssa vaatisivat erillisselvityksen ja ajallisesti se vaatisi humattavasti lisäaikaa. Vesihulln salta maakuntakaavakartalla n esitetty lemassa levat vähintään seudulliset vesihulln aluevaraukset: lemassa levat vesihultlinjat (syöttövesijhdt ja siirtviemärit), vedenttamt ja jätevedenpuhdistamt (jätteenkäsittelyn satimintna).

8 8 Ote Etelä-Phjanmaan maakuntakaavan yhdistelmästä

9 9 Keskustaajaman sayleiskaava 1991 Kauhajen keskustaajamaa kskeva sayleiskaava n valtuustn hyväksymä ns. hjeellinen sayleiskaava, jlla ei le ikeusvaikutuksia. Osayleiskaava käsittää keskustan taajama-alueiden lisäksi läheiset kyläalueet. Osayleiskaavassa n määritelty taajaman keskustatiminnille, tiiviille asumiselle, tellisuudelle ja virkistykselle varatut alueet sekä seudulliset ja alueelliset pääväylät, pääkkjatiet ja liityntätiet eritasristeyksineen. Lisäksi kaavassa n sitettu taajaman laajentumissuunnat asunt- ja tellisuusalueiden reservialueina. Kaavaan n aluevarauksin merkitty myös ympäröivien kyläalueiden maatalusalueet sekä kaavamääräyksinä periaatteet rakennuslupien myöntämisestä näille alueille. Osayleiskaavassa n kymmenen erillistä sujelukhdetta. Näistä asemakaava alueella n kuusi khdetta. Osayleiskaava n pääsin tteutunut ja sayleiskaava n timinut hyvin detaljikaavitusta hjaavana kaavana. Myös sayleiskaavaan kuuluvilla kyläalueilla n rakentamisessa humiitu sayleiskaavan periaatteet. Rakentamispaineita n lähinnä Lustilan kylässä, jssa n tarve nykyistä sayleiskaavaa tarkemmasta maankäytön suunnittelusta. Ohjeellinen sayleiskaava timii myös laadittavan ikeusvaikutteisen sayleiskaavatyön phjana. Osayleiskaava, liite 2

10 10 Asemakaavitettu alue Vanhimmat vimassa levat asemakaavat vat 60-luvulta. Kauhajella n vireillä asemakaavan siirt numeeriseen mutn ja samassa yhteydessä asemakaava yhtenäistetään mm. merkintöjen salta. kaavan siirrn yhteydessä tehdään myös vähäisiä muutksia. Kauhajen asemakaava-alue n kasvanut vimakkaasti 70- ja 80 luvuilla uusien asunt- ja tellisuusalueiden kaavittamisen myötä. Pääasiassa kaupunki n ensin pyrkinyt hankkimaan kaavitettavan alueen mistukseensa. Kaupunki järjesti kaksi yleistä kaavakilpailua, jihin perustuen mm. keskustaajaman kk kaava uusittiin 90 luvulla. Viime vusina asunt- ja tellisuusalueiden laajennuksien lisäksi n llut tyypillistä hankekhtaiset kaavat mm. Rauskan kauppakeskus.

11 Kauhajen keskustaajaman sayleiskaavan 2035 tavitteet Osayleiskaavaa kskevia tavitteita n määritelty maankäyttö ja rakennuslaissa, valtakunnallisissa alueidenkäyttötavitteissa, maakuntakaavassa ja maakuntasuunnitelmassa sekä Kauhajen kaupungin visiissa ja strategisissa painpistealueissa. Tavitteet täsmentyvät sayleiskaavatyön edetessä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset: yhdyskuntarakenteen timivuus, taludellisuus ja eklginen kestävyys lemassa levan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus mahdllisuudet liikenteen, erityisesti jukkliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehulln tarkituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, lunnnvarjen ja taluden kannalta kestävällä tavalla mahdllisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainiseen elinympäristöön kunnan elinkeinelämän timintaedellytykset ympäristöhaittjen vähentäminen rakennetun ympäristön, maiseman ja lunnnarvjen vaaliminen virkistykseen sveltuvien alueiden riittävyys. Valtakunnalliset alueidenkäytöntavitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet vat sa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäytöntavitteet n tarkistettu Valtineuvstn päätöksellä (päätös vimaan ) Tarkistuksen pääteemana n llut ilmastnmuutksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavitteiden vaikuttavuutta n lisätty täsmentämällä tavitemutiluja sekä vahvistamalla niiden velvittavuutta. Suurin sa tavitteista n kuitenkin säilyy ennallaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavitteet n tettava humin ja niiden tteuttamista n edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavituksessa ja valtin viranmaisten timinnassa. Alueidenkäyttötavitteiden tehtävänä n: varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkjen humin ttaminen maakuntien ja kuntien kaavituksessa sekä valtin viranmaisten timinnassa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavitteet, jista tärkeimmät vat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, timia kaavituksen ennakk-hjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakk-hjauksen jhdnmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, edistää kansainvälisten spimusten täytäntöönpana Sumessa sekä luda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden tteuttamiselle. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet käsittelevät seuraavia kknaisuuksia: 1. timiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat 4. timivat yhteysverkstt ja energiahult 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet Maakunnalliset tavitteet/ Etelä-Phjanmaan maakuntasuunnitelma ja maakuntahjelma Etelä-Phjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 tarkistus ja uudistaminen n parhaillaan vireillä Tarkistus- ja uudistamisprsessissa keskeisiä teemja vat: Lunnnvaraptentiaali ja ympäristö

12 12 Lunnnvaraptentiaalilla tarkitetaan kaikkia lunnnvarja, jita vidaan kestävästi hyödyntää ja niiden jalstusarva kasvattaa. Lunnnvarja hyödynnetään esimerkiksi alkututannssa, elintarviketellisuudessa, metsätaludessa ja tellisuudessa tai energian tutannssa. Etelä-Phjanmaan elinkeinelämä kytkeytyy mnilta siltaan lunnnvarjen hyödyntämiseen. Ympäristön hyvinvinti n tärkeä ihmisten viihtymisen ja lunnn mnimutisuuden kannalta ja kestävä kehitys n tärkeä tavite. Inhimillinen ja ssiaalinen pääma Ihmisten saaminen, kyvyt ja taidt ratkaisevat alueen menestyksen. Niitä tarvitaan niin lunnnvarjen hyödyntämisessä kuin teknlgiiden ja knseptien kehittämisessä. Myös palvelut ja kyky khdata tisia ihmisiä perustuvat inhimillisiin taitihin. Inhimillistä päämaa vidaan luda ja kehittää kulutuksen, sivistyksen, tieteen, taiteen, kulttuurin ja hyvinvinnin kehittämisen kautta. Ssiaalisella päämalla tarkitetaan ihmisten vurvaikutuskapasiteettia eri teemissa ja yhteisöissä. Yhtäältä ssiaalinen pääma n yhteisöjen esim. asutusalueiden minaisuus ja tisaalta teemihin kytkeytyvä esimerkiksi eri ammattikuntien yhteenkuuluvuuteen liittyvä käsite. Yksilöillä n tarve kiinnittyä kiinnstaviin viiteryhmiin. Kansainvälisyys tu laajentuvan kehyksen ssiaaliselle päämalle. Saavutettavuus ja liikenneverkstt Saavutettavuus n menestyvän alueen elineht. Ihmis- ja tavaravirrat kulkevat maan-, rauta- ja lentteitse. Tietliikenneverkt liikuttavat infrmaatita. Saavutettavuus n alueille mahdllisuus, jka realisituu sen mukaan minkälaista kehittämistyötä alue generi. Saavutettavuus perustuu läpi kulkeviin eri keskuksia yhdistäviin liikennekäytäviin, jtka kytkevät alueen saksi ismpaa kknaisuutta, mikä avaa jatkuvasti uusia mahdllisuuksia alueelle. Liikenneverkstjen npeus ja laatu vaikuttavat kehitysptentiaaliin. On tärkeää hyödyntää ne mahdllisuudet, jtka liikenne- ja kehityskäytävät tarjavat alueelle. Elinkeint ja palvelut Elinkeinilla ja palveluilla tarkitetaan kaikkia niitä ammatteja ja elinkeinja, jita ihmiset harjittavat. Etelä-Phjanmaalla tärkeimmät telliset klusterit vat: elintarviketalus, metallija teknlgiatellisuus ja puututetellisuus. Lisäksi kehittyviä alja vat mm. infrmaatiteknlgia ja energia- ja ympäristöteknlgia. Palvelualat, mukaan lukien julkinen sektri, n selvästi suurin työllistäjä ja sen kasvun ennakidaan jatkuvan. Palvelualat vastaavat työllisyyden kehityksestä suurella vlyymillään. Tulevaisuudessa eri timialjen rajapinnat häilyvät ja uusia näkökulmia ja yrityksiä syntyy. Maankäyttö ja aluerakenne Maakuntasuunnitelmassa esitetään yleislinjaus maakunnan kehityskäytävistä, ylimaakunnallisista kehityskäytävistä, maakunnan aluerakenteesta ja alueiden käytöstä. Nämä linjaukset hjaavat maakuntakaavan ja maakuntahjelman linjauksia sekä useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön suunnittelua. Tilast- ja ennakintiaineistt Tilast- ja ennakintiaineistt tutetaan edellisten ryhmien käyttöön ja mana analyysinään maakuntasuunnitelman timintaympäristösin aineistksi. Tilastilla vidaan kuvata mnien eri teemjen kehitystä ja ennakintityön avulla vidaan tilastaineistjen perusurasta tuttaa maakunnan taviteura kussakin teemassa. Maakuntahjelma n maakuntasuunnitelmaa knkretisiva hjelma. Etelä-Phjanmaan maakuntahjelman visi vudelle 2010 Ihmiset, yritykset ja ympäristö vivat hyvin innvatiivisessa ja kansainvälistyvässä yrittäjyysmaakunnassa n hjannut vusien aluekehittämisen painpisteiden valintaa Etelä-Phjanmaalla. Painpisteinä n yritystiminnan edistäminen, saamisen ja innvaatijärjestelmän vahvistaminen, asuinympäristön ja hyvinvinnin kehittäminen, infrastruktuurin parantaminen. yritystiminnan edistäminen Etelä-Phjanmaalla tullaan tulevina vusina edelleen keskittymään ydinklustereiden (elintarvike, metalli, puu ja rakennus) kilpailukyvyn parantamiseen sekä uusien mahdllisuuksien

13 13 kehittämiseen klustereiden rajapinnilla. Lisäksi hyvinvintiklusterin arv ja merkitys pyritään saamaan samalle taslle kuin tellisuuden klusterit kehittämällä hyvinvintiklusteria kuntien, yritysten ja klmannen sektrin välisellä yhteistyöllä. saamisen ja innvaatijärjestelmän vahvistaminen Väestön ikääntyminen, muuttliike ja näiden myötä työviman saatavuus mudstavat Etelä- Phjanmaan työmarkkinille merkittävän haasteen. asuinympäristön ja hyvinvinnin kehittäminen Etelä-Phjanmaan vahvuutena vat vaihtehtiset asuinympäristöt niin kaupunkikeskustissa, taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Työpaikan ja asuinympäristön lisäksi asumisviihtyvyyteen vaikuttavat hyvinvinti- ja vapaa-ajan palvelut, piskelumahdllisuudet ja kulttuuripalvelut. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen turvaamiseksi tulee panstaa entistä enemmän ylikunnalliseen ja sektrirajat ylittävään yhteistyöhön. infrastruktuurin parantaminen Perustienpidn rahitus tulee nstaa maakunnan tarpeita vastaavalle taslle. Myös jukkliikennettä ja liikenneturvallisuutta tulee kehittää. Kauhajen kaupungin visi ja strategiset painpistealueet Visi: Kauhajki- lunnnläheistä elämää Timinta-ajatus: Kaupunki ihmisten parhaaksi, jssa n tilaa elää yrittää ja kasvaa puhtaassa ympäristössä. Vetvimainen Kauhajen kaupunki järjestää ja kehittää alueellaan peruspalveluita sekä lu edellytyksiä tehdä työtä, elää, asua, yrittää ja menestyä. Visi Kauhajki n peruspalveluistaan hyvin hulehtiva, elinvimainen ja viihtyisä "kasinn" -kaupunki sekä kansainvälisesti tunnettu eteläisen Etelä-Phjanmaan elinkeinelämän, kulutuksen ja kulttuurin keskus. Visin täsmennys Kaupunki yhdessä ympäröivien kuntien kanssa mudstaa yrittäjäystävällisen ja ihmisläheisen Kauhajen seudun, jka n verkstuneiden, kehittyvien tutant- ja palvelumutjen suunnannäyttäjä. Kauhajki menestyy materiaalien käsittelyjärjestelmien, maaseutuelinkeinjen, elintarvike-, puu- ja palvelualjen saajana. kaupungin timinta ja päätöksentek n saavaa, ennakkluultnta, tavitteellista ja hukuttelevaa. Kauhajki n tunnettu puhtaasta ja mnipulisesta lunt- ja kulttuuriympäristöstään. Arvt Asiakaslähtöisyys Avimuus Oikeudenmukaisuus Yrittäjyys Yleistavitteet: - järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä ludaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eklgisesti, taludellisesti, ssiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä - eheyttävä rakentaminen - Kauhajen saavutettavuuden edistäminen - ilmastnmuutksen vaikutusten humiiminen

14 14 Kaupunkikuva - keskustaa kehitetään kaupunkimaisesti täydentyvänä - keskustan vetvimaisuuden lisääminen - keskustaajaman sisääntuljen kaupunkikuvan parantaminen Asuminen - elinympäristön laadun parantaminen - mnipuliset asuntalueet - keskustaajamaan liittyvien kyläalueiden rakentamisperiaatteet - mahdllisuus kylämäiseen pientalasumiseen - kyläverkstn tukeminen - Palvelut- ja työpaikka-alueet - mnipuliset kaupallis-telliset työpaikka-alueet Virkistys - viheralueverkstn eheys- ja timivuus Sujelu - rakennetun ja lunnnympäristön arvjen vaaliminen - kulttuuri- ja lunnnperinnön kestävä käyttö Liikenne - yleisten teiden kehittämistarpeet - timiva liikennejärjestelmä, kaupungin tieverkk ja lukittelu Yhdyskuntatekninen hult - tteuttamisen kustannukset 3. MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään sayleiskaavatyön edetessä eri maankäyttövaihtehtjen kuvauksella. Osayleiskaavatyössä selvitetään tulevaisuuden kehityksen eri visit ja vaihtehtiset keskustaajaman kasvusuunnat. 4. OLENNAISTEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI 4.1 Selvitykset Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035 valmistelu perustuu eri tahjen kuten kaupungin, ympäristöhallinnn, tiehallinnn, Väestörekisterikeskuksen, Tilastkeskuksen ja Gelgisen tutkimuslaitksen tuttamaan tietaineistn sekä aikaisempiin, päivitettäviin ja uusiin yleiskaavatasisiin selvityksiin. Osayleiskaavatyön aikana vi ilmetä uusia selvitystarpeita. LUONTOSELVITYS KAUHAJOEN KAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2008/ SUOMEN LUONTOTIETO OY Täydennettiin kattamaan kk sayleiskaava-alue aikana LIIKENNESELVITYS - saavutettavuus - liikennemäärät - melualueet - liikenteen ngelmat - liikenne ennusteet KAUHAJOEN KESKUSTAN LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDEN TARPEISIIN, 2008

15 15 SITO OY/ TAMPERE/ JUHA MÄKINEN Täydennetään kattamaan kk sayleiskaava-alue ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA - aluekeskushjelma - kaupallisten palvelujen kehittämissuunnitelma - trialueen suunnitelmat, liikennesuunnitelma, jkirantapuistsuunnitelma Kaupunkikeskusta selvitys/ Markku Maren, TP Grupe, 2008 MAISEMA-ANALYYSI - maisemaselvitys - sisältää gelgisen tarkastelun ARGEOLOGINEN SELVITYS Täydennetään mikäli Musevirast sitä edellyttää PALVELUVERKKOSELVITYS - lemassa levat palvelut - palvelujen tarve TULVA-ALUEET - tulvavaara-alueet - alimmat rakentamiskrkeudet RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI Täydennetään laadittua selvitystä. - yksittäiset rakennukset - laajemmat kknaisuudet - kulttuuriympäristöselvitys - histriallisen ajan arkelginen selvitys - kulttuuriympäristön arvtus/ maakunnallisesti- ja paikallisesti merkittävät khteet KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS, KAUHAJOEN KAUPUNKI, SARI TALLGREN,2005 SELVITYS TYÖPAIKOISTA JA YRITYKSISTÄ - esitys paikkatietna SELVITYS VÄESTÖSTÄ - kulutulkkaat, esitys paikkatietna - vanhusväestö, esitys paikkatietna - väestön määrä eri alueilla - väestömäärän kehitys ja ennusteet asuntalueiden tuleva tarve muuttliiketutkimus - Kauhajki kansainvälisenä asuntalueena - tilastllinen vertailu väestökehityksestä vast. kkisiin kuntiin Sumessa - asemakaavan ulkpulinen asuntrakentaminen Kauhajella SELVITYS YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÖISTÄ - karjatalus - tellisuus - liikenteen melu KARJATILAT - maataluden sujavyöhykkeet ASEMAKAAVAN RAKENTAMATTOMAT ALUEET KARTTA- JA PAIKKATIETOAINEISTOT Kartitetaan sayleiskaavatyötä palvelevat kartta-aineistt ja paikkatiedt KUNTALAISKYSELY

16 Kirjalliset lähteet Kijallisten lähteiden luettel n sallistumis- ja arviintisuunnitelman liittenä. Liite Osayleiskaavan vaikutusten arviinti Osayleiskaavan arviintia tehdään kaavituksen eri vaiheissa; viranmaisneuvtteluissa, yleisötilaisuuksissa ja työryhmien kkuksissa. Kaikilla sallisilla n mahdllisuus esittää arvinsa kaavan sisällöstä nähtävillä laikana, yleisötilaisuuksissa tai suraan kaavan laatijalle. Alueiden käytön suunnittelun tavitteena n vurvaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviintiin perustuen edistää: 1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, ssiaalisesti timivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja timintaympäristön lumista; 2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taludellisuutta; 2 a) riittävän asunttutannn edellytyksiä, ( /1441) 3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvjen vaalimista; 4) lunnn mnimutisuuden ja muiden lunnnarvjen säilymistä; 5) ympäristönsujelua ja ympäristöhaittjen ehkäisemistä; 6) lunnnvarjen säästeliästä käyttöä; 7) yhdyskuntien timivuutta ja hyvää rakentamista; 8) yhdyskuntarakentamisen taludellisuutta; 9) elinkeinelämän timintaedellytyksiä; 10) palvelujen saatavuutta; sekä 11) liikenteen tarkituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti jukkliikenteen ja kevyen liikenteen timintaedellytyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä tetaan humin kaavan tehtävä ja tarkitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten n annettava riittävät tiedt, jtta vidaan arviida suunnitelman tteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 1) ihmisten elinlihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn; 3) kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin; 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen; 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

17 17 5. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 5.1 Osalliset Kauhajen keskustaajaman sayleiskaavan 2035 sallisia vat: Osayleiskaava-alueen kiinteistöjen asukkaat ja haltijat Kauhajen asukkaat Osayleiskaava-alueella työskentelevät Osayleiskaava-alueella timivat yhteisöt, järjestöt ja yhdistykset Kauhajen kaupungin luttamuselimet Kauhajen kaupungin hallintkunnat Valtin viranmaiset: Etelä-Phjanmaan elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja lunnnvarat -vastuualue Etelä-Phjanmaan elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue Musevirast Vaasan timist/ Etelä-Phjanmaan muse Turvatekniikan keskus Ratahallintkeskus muut valtin viranmaiset, jiden timintaan yleiskaava vaikuttaa Muut julkisyhteisöt ja yhteisöt: Etelä-Phjanmaan liitt Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä Suuphjan elinkeinkuntayhtymä SEK Suuphjan kehittämisyhdistys ry. Teuvan kunta Isjen kunta Karijen kunta Kurikan kaupunki Jalasjärven kunta Hnkajen kunta Karvian kunta Kauhajen Lämpöhult OY Kauhajen Vesihult OY Btniarsk Oy Etelä-Phjanmaan pelastuslaits Frtum Sähkönsiirt OY Etelä-Phjanmaan kappakamari MTK- Etelä-Phjanmaa Etelä-phjanmaan lunnnsujeluyhdistys ry. kaikki suunnittelualueella timivat yritykset Yllä levassa luettelssa erikseen nimeltä mainituille sallisille lähetetään kirjallinen tiet kaavan eri vaiheista. Lisäksi niille maanmistajille, jtka eivät asu Kauhajella ja jitten site n selvitettävissä, lähetetään kirjallinen tiet kaavan eri vaiheista. Luetteln vi esittää täydennyksiä kk suunnittelutyön ajan. 5.2 Vurvaikutuksen järjestäminen Kaavitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökhdista, tavitteista ja mahdllisista vaihtehdista kaavaa valmisteltaessa tiedttaa niin, että alueen maanmistajilla ja niillä jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa, sekä viranmaisilla ja yhteisöillä jiden timialaa suunnittelussa käsitellään (sallinen), n mahdllisuus sallistua kaavan valmisteluun, arviida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

18 18 Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää Kauhajen kaupunginvaltuust. Osayleiskaavatyön valmistelusta vastaa Kauhajen kaupunginhallituksen asettama sayleiskaavan hjausryhmä ja tekninen sast. Yleiskaava valmistellaan vurvaikutuksessa sallisten ja viranmaisten kanssa. Viranmaiset Kaavituksen yhteydessä tullaan pyytämään lausunnt sekä järjestämään viranmaisneuvttelut vähintään alitusvaiheessa, lunnsvaiheessa sekä ehdtusvaiheessa. Ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmät. Kunnanhallitus valitsee hjausryhmän, jka vastaa sayleiskaavatyön valmistelusta yhdessä teknisen sastn kanssa. Ryhmässä n 6-9 jäsentä + kaavan laatimisesta vastaavat 2-4 viranhaltijat (esittelijä + asiantuntijat +sihteeri) Ohjausryhmän hjauksessa kaavaa valmistelee eri sa-alueilla asiantuntijista ja luttamusmiehistä mudstettavat tiimit. Tiimit vastaavat sa-alueidensa selvitysten ja suunnitelmien laadinnasta. Kaupunginhallitus nimeää jäsenet. Tiimin vetäjänä n viranhaltija. Jäseniä kussakin tiimissä n 3-4. Tiimien tehtävät eri työvaiheissa: 1. Osayleiskaavatyön käynnistäminen - Infrmaati sayleiskaavaprsessista - SWOT-analyysi sa-alueittain (mitä hyvää, mitä huna, uhat, mahdllisuudet) - mitä kysymyksiä kuntalaiskyselyssä tulisi esittää - selvitystarve, mitä tulisi vielä selvittää - tavitteet 2. Selvitysten laadinta ja selvitysten täydentäminen. 3. Osa-alueiden suunnitelmat 2. Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035, lunnsvaihe - eri vaihtehtjen vertailu - vaikutusten arviinti 3. Kauhajen keskustaajaman sayleiskaava 2035, ehdtusvaihe - vaikutusten arviinti TIIMIT SELVITYKSET OSA-ALUESUUNNITELMAT 1. Yhdyskuntarakenne, kaupungin maankäytön strategia - eheytyvä yhdyskuntarakenne - taajamarakenne - asumisen painpistealueet - tarvittavat palvelut - yhdyskuntatalus - eri rakennemallit - kk kuntaa kskeva strateginen suunnittelu kehittämisen/ asutuskeskusten painpistealueista Vastaus mm. kysymyksiin missä kulut säilyy ja mille alueille viemäröinti laajennetaan. 2. Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva - sujeltavat khteet - rakennetun ympäristön arvt - kulttuuri- ja lunnnperintö - keskustaajaman vetvimaisuus - keskustaajaman kaupunkikuva - rakennetun ympäristön inventinnit - kulttuuriympäristön inventinnit KESKUSTASUUNNITELMA - elävä kaupunkikeskusta - keskustan vetvimaisuuden parantaminen - tri - keskustan pysäköinti - kaupunkikuvalliset tekijät RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ARVOTTAMINEN SUOJELUKOHTEET JA ALUEET

19 19 3. Lunt ja vesistöt sekä Virkistys ja vapaaaika - pintavedet - tulva-alueet - phjavedet - kasvillisuus - eläimistö - pienilmast - maaperä (gelgia) - maisema - lunnnvarjen käyttö - virkistyskäyttö - sujelukhteet - ulkilu ja virkistysreitit - ulkilualueet - virkistyspalvelut - luntinventinnit - gelginen selvitys MAISEMANHOITO/ VIRKISTYSALUESUUNNITELMA - retkeilyreitit - yhteydet Stkaan ja vapaaaikakeskukseen - jkivarsipuist jen virkistyskäyttö/ tark. - puistverkst ( viihtyisyyden ja leskelun kannalta merkittävät rakennettavat/rakennetut puistt, rakennettavat/rakennetut leikkipuistt, pallkentät, mnitimiviheriöt, lunnnmukaiset puistt, lunnntilaisina säilytettävät, metsitettävät puistalueet) - viheryhteystarpeet - urheilualueet - maisemat / näkymät - maisemallisesti tärkeiden alueiden hit-hjeet 4. Liikenne- ja yhdyskuntatekninen hult - liikenneverkt ( yhteysverkt, liikenneväylät, raideliikenne, kevyenliikenteen väylät) - vesi-, viemäri-, kauklämpö-, sähkö- ja atkverkt - jätehult - selvitykset nykyisistä verkista - vesihultsuunnitelma - selvitys melualueista - nnettmuustilastt LIIKENNESUUNNITELMA - liikenneverkt - liikennejärjestelmät - saavutettavuuden parantaminen - ajväylät - kevyenliikenteen verkt - kelkkareitit - pyöräreitit - pysäköinti - linja-autasema - jukkliikenne VESIHUOLTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 5. Elinkeint - maa- ja metsätalus/ tehkarjatalus ja viljelyalueet - lunnnvarjen käyttö/ maa-ainesten tt - tellinen timinta - työpaikat ja palvelut - selvitys alueen karjatilista - selvitys työpaikista ( paikkatietna) KAUPALLINEN TARKASTELU - vähittäiskaupan liiketilaselvitys - kaupan suuryksiköt, tarpeen arviinti - kaupallisten vaikutusten arviinti 6. Asuminen - elinympäristön laatu - palvelut - lähipalvelujen tarve - ssiaalinen yhtenäisyys - eri väestöryhmien erityistarpeet - ilmastnmuutsten vaikutusten humiiminen - selvitys ikäjakaumasta paikkatietna ( kulutulkkaat, vanhusväestö) - selvitys asutuksen laajentumisesta paikkatietna - asumisen painpistealueet - tiiviin asumisen alueet - väljän asumisen alueet - rakentamisen periaatteet eri alueilla 5.3 Osallisten kuuleminen Osayleiskaavatyön yhteydessä järjestetään vähintään alitus-, lunns- ja ehdtusvaiheessa yleisötilaisuudet, jissa esitellään suunnittelun lähtökhdat, tavitteet ja mahdlliset vaihtehdt. Tilaisuuksissa sallisilla n mahdllisuus esittää mielipiteensä ja arviida kaavan vaikutuksia. Yleisötilaisuuksien lisäksi yleiskaavaa kskeva aineist n nähtävillä seuraavasti: - kaavan laatimiseen ryhdyttäessä nähtävillä n Osallistumis- ja arviintisuunnitelma sekä selvitykset / sallisilla mahdllisuus esittää mielipiteensä ja sallistumis- ja arviintisuunnitelmasta vi antaa palautetta. - lunnsvaiheessa eri vaihtehtiset lunnkset, vaikutusten arviinnit ja valmisteluaineist

20 20 - ehdtusvaiheessa sayleiskaavaehdtus, kaavaselstus ja valmisteluaineist Niille maanmistajille, jtka eivät asu Kauhajella ja jiden site n tiedssa lähetetään tiet kirjallisesti nähtävillälajista. Vurvaikutuksen järjestäminen n esitetty tarkemmin liitteessä Osallistuminen sayleiskaavan eri vaiheissa Esitetty liitteessä Osayleiskaavan eri vaiheet ja taviteaikataulu Esitetty liitteessä 3 6. TIEDOTTAMINEN Eri kaavavaiheissa tullaan kuulutukset julkaisemaan Kauhajen kunnallislehdessä sekä virallisella ilmitustaululla. Kuulutuksissa julkaistaan kska ja missä sallistumis- ja arviintisuunnitelma ja eri kaavavaiheet vat nähtävillä sekä tiedt järjestettävistä yleisötilaisuuksista. 7. YHTEYSTIEDOT Palautetta kaavatyöstä vidaan antaa yhteyshenkilöille tai sitteeseen Kauhajen kaupunki, Ympäristösast, PL 500, Kauhajki. Kaavan valmistelusta saa lisätietja seuraavilta yhteyshenkilöiltä: Vs. ympäristöjhtaja, tekninen jhtaja Harri Virtanen Puh tai sähköpsti Arkkitehti Liisa Kasi Puh tai sähköpsti LIITTEET: Liite 1: Osayleiskaava-alueen rajaus Liite 2: hyv. Keskustaajaman sayleiskaava Liite 3: Työhjelma, vurvaikutus ja alustava aikataulu Liite 4: Kirjalliset lähteet

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lellavan teollisuusalue, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LELLAVAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 5015 JA 5016, ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.11.2008 Jouni Laitinen, Jutta Rönnqvist, Suvi-Elina Maunu ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi Jyväskylän kaupungin yleiskaava Yleiskaavan vaikutusten arviointi 24.4.2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 1, Kaavamuutosten sijainnit ISONKYRÖN KUNTA TERVAJOEN ASEMAKAAVAN VÄHÄISET KAAVAMUUTOKSET Sivu 2 / 6 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot