Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan"

Transkriptio

1 Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan auditoinneista vuonna 2011

2 Kuvailusivu 2 Julkaisija Kokoajat Julkaisun nimi Tiivistelmä Asiasanat Julkaisun numero Julkaisu lähtenyt kommenteille Julkaisu tarkastettavaksi esimiehille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Anna Mizrahi, Emilia Savolainen ja Eeva Fieandt Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan auditoinneista vuonna 2011 Aluehallintovirastojen toteuttamat kunnallisen elintarvikevalvonnan auditoinnit on aloitettu vuonna Vuonna 2011 aluehallintoviranomaiset auditoivat 13 kunnallisen valvontayksikön elintarvikevalvontaa ja 40 kohteen valvontaa. Auditoinnit tehtiin Eviran ohjetta 10010/1 apuna käyttäen. Kohdevalvonnan auditoinneilla käytettiin lisäksi niitä varten laadittua ohjetta painopisteistä (Eviran ohje 10020/1). Vaikka kunnallisen elintarvikevalvonnan vaatimustenmukaisuus on kehittynyt selvästi, auditoinneilla tehtiin runsaasti kehitysehdotuksia ja lähes jokaisessa auditoinnissa havaittiin poikkeamia. Eniten poikkeamia oli valvonnan toteuttamisen vaatimustenmukaisuudessa. Myös pakkokeinojen delegointimenettelyssä oli odotettua enemmän poikkeamia. Myös kohdevalvonnan auditoinneissa eniten poikkeamia havaittiin valvonnan toteuttamisessa sekä valvontakohdetietojen tallentamisessa. Yleisesti kohdevalvonnan todettiin olevan vaatimustenmukaista tai pääosin vaatimustenmukaista yhteensä 7 valvontayksikössä ja lainsäädännön vaatimustenvastaista joko koko valvonnan tai joidenkin kohteiden valvonnan osalta yhteensä 6 valvontayksikössä. Yhdessä valvontayksikössä todettiin jopa vakavia puutteita valvonnassa. Useat muutokset paikallisen valvonnan toimintaympäristössä (yksiköiden yhdistyminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi, elintarvikelain mittava muutos) ovat tuoneet mukanaan lisätyötä laatujärjestelmien, valvontasuunnitelmien ja muiden valvonnan asiakirjojen uusimisen muodossa. Aluehallintovirastot tekivät poikkeamista selvityspyyntöjä kuntiin ja seurasivat korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Auditoinnit valvonnan kehittämisen menetelmänä todettiin merkittäväksi valvonnan kehittämisen menetelmäksi. Auditointeja jatketaan seuraavina vuosina ja kohdevalvonnan auditointeja laajennetaan. Auditointi, kunnallinen elintarvikevalvonta, aluehallintovirastot Dnro 1854/0006/ osastonjohtaja Maria Teirikko, yksikönjohtajat Auli Vaarala, Arja Kaiponen, Ulla Poutiainen

3 Sisällysluettelo 3 1. Johdanto Auditointia koskeva lainsäädäntö, ohjeet ja auditoinnin toteutus Auditoinnin perusteet ja ohjeet Auditoinnin toteutus Toteuma valvontayksiköiden auditoinneista Valvonnan työvälineet Kunnan kirjallinen elintarvikevalvontasuunnitelma, sen hyväksyminen, seurantatapa ja elintarvikevalvonnan dokumentoidut menettelyt (laatujärjestelmä) Ajan tasalla oleva tiedosto valvontakohteista Elintarvikehuoneistojen omavalvonta Tarkastussuunnitelma ja riskitekijöiden arviointi Viranomaisvalvonnan näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Valvonnan toteuttaminen Valvontakirjanpito Delegoinnit, hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta, terveysvaaratilanteet ja takaisinvedot Viestintä ja tiedotus Valvonnasta perittävät maksut Voimavarat, henkilöstön osaamisen varmistaminen Valvontasuunnitelman seuranta, toteutumisen arviointi ja raportointi Auditoinneissa havaittujen poikkeamien käsittely Auditointitulosten perusteella havaitut pääasialliset kehittämiskohteet kuntien elintarvikevalvonnassa Toteuma kunnallisen kohdevalvonnan auditoinneista Viranomaistoiminnassa havaitut hyvät käytännöt Viranomaistoiminnassa havaitut kehittämiskohteet ja kehitysehdotukset Valvonnan suunnitelmallisuus Valvontakohdetiedot Elintarvikehuoneistojen omavalvonta Tarkastussuunnitelma ja riskitekijöiden arviointi Viranomaisvalvonnan näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Valvonnan toteuttaminen Valvontakirjanpito Hallinnolliset pakkokeinot ja niiden delegoinnit, rangaistusseuraamukset Painopisteet Viranomaistoiminnassa havaitut poikkeamat ja niiden lukumäärä Valvontakohdetiedot Elintarvikehuoneistojen omavalvonta Tarkastussuunnitelma ja riskitekijöiden arviointi Viranomaisvalvonnan näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Valvonnan toteuttaminen Valvontakirjanpito Hallinnolliset pakkokeinot ja niiden delegoinnit, rangaistusseuraamukset Painopisteet Kohdevalvonnan auditoinnin yhteenveto Yhteenveto Liite 1: Poikkeamataulukko valvontayksikön auditoinnista Liite 2: VAMU- auditoinnit aluehallintovirastoittain vuosina

4 1. Johdanto 4 Kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointi perustuu elintarvikelain 31 :ssä aluehallintoviranomaisille asetettuun kunnallisen elintarvikevalvonnan ohjaus- ja arviointivelvoitteeseen ja sitä toteutetaan Eviran ja aluehallintovirastojen välisten tulossopimusten mukaisesti. Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kunnallinen elintarvikevalvonta täyttää viralliselle valvonnalle asetetut vaatimukset: Sen tarkoituksena on myös toimia kuntia ohjaavana menettelynä. Aluehallintovirastojen toteuttama paikallisen elintarvikevalvonnan auditointi on osa laajempaa valvonnan auditointijärjestelmää, jota auditoinnin yhteistyöryhmä koordinoi. Kuntien elintarvikevalvontaa arvioidaan tarkastelemalla toimintaa suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin ja annettuihin ohjeisiin, jotka koskevat valvonnan järjestämistä, suunnittelua ja toteutusta. Aluehallintovirasto tekee valvontasuunnitelmassaan sovitun määrän kuntien elintarvikevalvonnan auditointeja. Kunnallisen elintarvikevalvonnan auditoinnin tarkoituksena vuonna 2011 oli arvioida elintarvikevalvonnan säädöstenmukaisuutta sekä valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) ja Eviran ohjeiden noudattamista valvonnassa. Valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan auditointeja on tehty vuodesta 2004 ja kohdevalvonnan auditointeja tehtiin vuonna 2011 nyt toista vuotta. 2. Auditointia koskeva lainsäädäntö, ohjeet ja auditoinnin toteutus 2.1 Auditoinnin perusteet ja ohjeet Elintarvikevalvonnan auditoinnista on säädetty elintarvikelaissa (23/2006), valvonta-asetuksessa (EY 882/2004), valvontaohjelma-asetuksessa (78/2011) ja valvontasuunnitelma-asetuksessa (665/2006). Elintarvikevalvonnan auditointiperusteet on esitetty valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) luvussa 3 Paikallisen elintarvikevalvonnan järjestäminen ja luvussa 4.3. Elintarvikevalvonnan auditoinnit. Auditointien menettelytavoista ja auditointien toteuttamiseksi on annettu seuraavat ohjeet: Aluehallintovirastojen toteuttama kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointi (Eviran ohje 10018/1) Liite 1 Valvontayksikön haastattelu ja asiakirjojen tarkastelu (aluehallintoviraston toteuttama kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointi) Liite 2 Auditointiraporttipohja (aluehallintoviraston toteuttama kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointi) Liite 3 Selvityspyyntömalli (Aluehallintoviraston toteuttama kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointi) Liite 4 Poikkeamaraporttipohja (Aluehallintoviraston toteuttama kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointi) Liite 5 Yhteenveto ja toteutumaraporttipohja (Aluehallintoviraston toteuttama kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointi) Vuoden 2011 painopisteet aluehallintoviraston toteuttamassa kunnallisen elintarvikevalvonnan auditoinnissa (Eviran ohje 10020/1) Vuoden 2011 auditointikierroksen aikana Elintarvikelaki 23/2006 muuttui siten, että elintarvikehuoneistot jaetaan hyväksyttäviin elintarvikehuoneistoihin (laitokset) ja ilmoitettaviin elintarvikehuoneistoihin. Lisäksi velvollisuus omavalvontasuunnitelmien hyväksymiseen poistui elintarvikelain 23/2006 muutoksen myötä. Tämä saattaa heijastua kohdevalvonnan auditointien arvioihin poikkeamista riippuen toteutettujen auditointien ajankohdista. 2.2 Auditoinnin toteutus Auditointikokonaisuus koostuu valvontayksikön elintarvikevalvonnan yleisauditoinnista ja kohdevalvonnan auditoinneista. Yleisauditointeihin sisältyi haastatteluosuuksia, valvontaan liittyvien asiakirjojen tarkastelua, sekä valvontakohteiden tarkastusten ja niistä laadittujen tarkastuskertomusten arviointia. Kohdevalvonnan auditoinneissa aluehallintoviraston auditoijat osallistuivat kuntien elintarvikevalvonnan auditointikäynneillä paikallisten valvojien tekemille tarkastuksille. Auditoinnissa seurattavien tarkastusten kohteet oli valittu kunnissa riskiperusteisesti auditoivan aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti. Aluehallintoviraston pääauditoija oli voinut myös pyytää käyntien kohdistamista joihinkin tiettyihin elintarvikehuoneistoihin, esimerkiksi kohteen valvontahistoriaan perustuen.

5 5 Auditoinnin ennakkomateriaaleina oli käytettävissä osittain tai kokonaan seuraavia asiakirjoja: valvontasuunnitelma vuodelle 2011 (yhdeltä valvontayksiköltä se oli vuodelle 2012), edellisen vuoden toteutumisen arviointiraportti, ELTU- ja VASU tiedot vuodelta 2010, maksutaksapäätös, hallinnollisten pakkokeinojen delegointipäätös ja esim. selvitys riskinarvioinnin perusteista. Kohdevalvonnan auditointia varten pyydettiin lisäksi tarkastuskäynnin kohteena olevien elintarvikehuoneistojen tarkastus- ja viranomaisnäytteenottosuunnitelmat, esimerkki jonkin tarkastuskäynnin kohteena olevan elintarvikehuoneiston riskiluokittelusta (tai aluehallintoviraston niin halutessa kaikkien auditoinnin yhteydessä tarkastettavien huoneistojen riskiluokittelut ja niiden perusteet), tarkastuskäynnin kohteena olevien elintarvikehuoneistojen ja niiden omavalvontasuunnitelmien hyväksymispäätökset ja tieto hyväksytyistä toiminnoista, tarkastuskäynnin kohteena olevia elintarvikehuoneistoja koskeva valvontakirjanpito (tarkastuskertomukset edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, nk. ABCD- lomakkeet, mahdollisia hallinnollisia pakkokeinoja koskevat asiakirjat, ruokamyrkytysten selvitysraportit jne.), tarkastuskäynnin kohteena olevien elintarvikehuoneistojen omavalvontaohjelmat painopisteiden osalta, sekä tarkastuskäynnin kohteena olevien huoneistojen tarkastussuunnitelmien ja viranomaisnäytteenottosuunnitelmien toteutuma edellistä vuotta koskien. Haastatteluosuuksissa ja asiakirjojen tarkastelussa arvioitiin valvontakohdetietoihin, henkilöstövoimavaroihin ja henkilöstön koulutukseen, valvonnan työvälineisiin, riskitekijöiden arviointiin, valvonnan suunnitelmallisuuteen, valvonnan toteuttamiseen, omavalvonnan valvontaan, viranomaisvalvonnan näytteenottoon ja tutkimuksiin, valvontakirjanpitoon, hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön, rangaistusseuraamuksiin, toimivallan delegointiin, terveysvaaratilanteisiin, viestintään, valvonnasta perittäviin maksuihin, sekä valvonnan toteutumisen seurantaan ja raportointiin liittyviä asioita valvontayksiköissä. Kohdevalvonnan auditoinnissa arvioitiin valvontayksikön toteuttamaa valvontaa havainnoimalla tarkastusten suorittamista ja yllä mainittujen menettelyjen ja ohjeiden mukaista toimintaa. Kohdevalvonnan auditoijaa pyydettiin erityisesti arvioimaan vuoden 2011 kohdevalvonnan auditoinnin painopistealueita, jotka olivat valvontakirjanpito, viranomaisvalvonnan näytteenotto ja tutkimukset, HACCP- järjestelmän valvonta, omavalvontanäytteiden ja tutkimusten valvonta, sekä eräiden pakkausmerkintöjen selvyyteen ja elintarvikkeen nimeen liittyvien vaatimusten valvonta. Valvontayksiön auditointiin osallistuivat Lounais-Suomen aluehallintovirasto (LSAVI) (Uudenkaupungin kaupunki, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ympäristöjaosto, (Liedon kunnan ympäristölautakunnan antama selvitys poikkeamaraporttiin edellisen vuoden auditoinnista), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI) (Staden Jakobstad, Valkeakosken ympäristöpalvelut, Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva), Itä-Suomen aluehallintovirasto (ISAVI) (Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Lieksan kaupunki, ympäristöterveydenhuolto), Pohjois- Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) (Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos) ja Lapin aluehallintovirasto (LAAVI) (Sodankylän kunnan perusturvalautakunta, Kittilän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöterveydenhuollon jaosto). Vuonna 2011 aluehallintovirastot tekivät 13 auditointia (yhden auditoinnin raportti ei ehtinyt tähän yhteenvetoon). Aluehallintovirastot auditoivat vuonna 2011 yhteensä 13 kunnallisen elintarvikevalvontayksikön kohdevalvontaa. Tähän kuului sekä hyväksyttäviä elintarvikehuoneistoja eli laitoksia (30 kpl) että ilmoitettavia elintarvikehuoneistoja (10 kpl). Laitoksista 12 oli liha-alan laitoksia, 8 maitoalan laitoksia, 9 kala-alan laitoksia ja 3 muna-alan laitoksia sekä ilmoitettavia elintarvikehuoneistoja seuraavasti: 4 ravintolaa, 3 leipomoa ja keskuskeittiö. Auditointeihin sisällytettiin siten yhteensä 40 elintarvikevalvontakohdetta. Näitä kohteita ja yleistä elintarvikevalvontaa koskevat havainnot on huomioitu tässä yhteenvedossa, vaikka raportoinnista tuleekin siten osittain päällekkäistä muun elintarvikevalvonnan auditoinnin raportoinnin (kohta 3) kanssa. Auditointeja tehtiin yhteensä viidessä aluehallintovirastossa: Itä-Suomen AVI, Pohjois-Suomen AVI, Lounais-Suomen AVI, Länsi- ja Sisäsuomen AVI ja Lapin AVI. Aluehallintovirastot olivat suunnitelleet vuodelle valvontayksikön ja yhteensä 51 kohdevalvonnan (luvussa on mukana osa laitosvalvonnan auditoinneista) auditointeja. Tulokset valvontayksikön auditoinneista ovat luvussa 3 ja kohdevalvonnan auditoinneista luvussa Toteuma valvontayksiköiden auditoinneista 3.1 Valvonnan työvälineet

6 6 Valvontayksiköissä työskentelyolosuhteet koettiin hyviksi ja välineet riittäviksi. Usea valvontayksikkö oli siirtynyt uusiin työtiloihin uudelleenorganisoinnin yhteydessä. Valvontayksiköiden yhdistäminen oli tuonut tarpeen yhdistää laatujärjestelmä. Tämä työ oli meneillään monissa valvontayksiköissä. Joissakin valvontayksiköissä laatujärjestelmän päivittäminen oli siirretty tulevaan yhteistoiminta-alueen muodostamisen yhteyteen. Auditoinneissa havaittiin kehittämistä laatujärjestelmissä ja esitettiin niiden ottamista aktiiviseen käyttöön. Laatujärjestelmän täydellinen puuttuminen nähtiin poikkeamana (yksi valvontayksikkö). Hyvänä käytäntönä todettiin, että ulkomaisia toimijoita varten ohjeista on eri kieliversioita. 3.2 Kunnan kirjallinen elintarvikevalvontasuunnitelma, sen hyväksyminen, seurantatapa ja elintarvikevalvonnan dokumentoidut menettelyt (laatujärjestelmä) Valvontasuunnitelman laatimista pidettiin valvontayksiköissä jo itsestään selvänä asiana. Tosin se puuttui yhdeltä valvontayksiköltä, josta merkittiin poikkeama. Tässäkin valvontayksikössä vuoden 2012 valvontasuunnitelma on laadittu. Poikkeama merkittiin myös tarkastuksen sisällön puutteellisesta kuvaamisesta ja hallinnollisten pakkokeinojen kuvaamisen puuttumisesta. Valvontasuunnitelmien sisältöön aluehallintoviraston auditoijat antoivat runsaasti kehitysehdotuksia: ehdotettiin kaikkia EVOn osa-alueiden kuvaamista, esitettiin valvontasuunnitelman korjaamista niin, että se paremmin vastaa yksikön tarpeisiin, ehdotettiin hallinnollisten pakkokeinojen käytön tarkempaa kuvausta ja valvonta-asetuksen näkökulman ottamista huomioon. 3.3 Ajan tasalla oleva tiedosto valvontakohteista Valvontakohteet oli tallennettu tiedonhallintajärjestelmään kohdetietorekisteriksi lähes kaikissa auditoiduissa valvontayksiköissä. Tiedot alkutuotannon valvontakohteista eivät vielä ole kohdetietorekisterissä. Osalla valvontayksiköitä kontaktimateriaalitoimijoiden tallentaminen oli meneillään. Valvontakohdetietojen tallentamisessa oli kuitenkin vielä kolmella valvontayksiköllä niin suuria puutteita, että niistä merkittiin poikkeama. Kehittämistä havaittiin käyttöoikeuksien lisäämisessä kaikille tarvitseville. Myös arkistonmuodostussuunnitelman loppuun saattamisen katsottiin yhdessä valvontakohteessa kehittävän toimintaa. 3.4 Elintarvikehuoneistojen omavalvonta Toimijan omavalvontasuunnitelman vaatimustenmukaisuutta tarkasteltiin toisissa valvontayksiköissä asti voimassa olleen lainsäädännön mukaan, jossa omavalvontasuunnitelman edellytetään olevan hyväksytty. Auditoinnissa havaittiin puutteita hyväksynnässä ja merkittiin sekä poikkeama että kehitysehdotus kattavasta omavalvontasuunnitelmasta, suunnitelman toteuttamisesta ja dokumentoinnista. Tarkastelu jälkeen voimaan astuneen lainsäädännön mukaan keskittyi tarkastajien ohjeisiin omavalvonnan valvontaan. Useissa tapauksissa tarkastajilla oli ohjeet tai niitä päivitettiin parhaillaan. Auditoijat esittivät käytettäväksi Eviran laatimia ns. ABCD - lomakkeita kattavan omavalvonnan valvontaan. Vahvuudeksi todettiin toimijoiden ohjeistaminen tarvittaessa eri kielillä. 3.5 Tarkastussuunnitelma ja riskitekijöiden arviointi Auditoinneissa havaittiin, että eri valvontayksiköissä määritetään tarkastustiheydet hyvin eri tavoin. Muutamalla auditoidulla valvontayksiköllä on oma riskiarviointimenetelmänsä, joka usein on muokattu tietojärjestelmän riskinarviointiohjeesta. Suurin osa valvontayksiköistä käyttää osaan kohteita jotakin riskinarviointimenetelmää ja osaan käytetään EVOssa olevia suosituksia soveltaen. Muutamassa valvontayksikössä tyydytään tarkastajan kokemukseen. Aluehallintovirastojen toteuttamissa auditoinneissa merkittiin kolme poikkeamaa riskiperusteisuuden puuttumisesta tarkastustiheyksiä suunniteltaessa ja perustelemattomista poikkeamisista EVOn suosituksista. Useita kehitysehdotuksia tehtiin riskiperusteisuuden laajempaan käyttöön. Monessa auditointiraportissa mainittiin, että käytössä on tarkastajakohtainen tarkastussuunnitelma. 3.6 Viranomaisvalvonnan näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Monessa valvontayksikössä todettiin olevan käytössä kohdetyyppikohtainen näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma, joka oli pitkälti Eviran ohjeistuksen mukainen. Toisissa valvontayksiköissä käytettiin suunnitelmaa, joka perustui vakiintuneeseen käytäntöön. Osalla valvontayksiköistä näytteenottosuunnitelmassa oli otettu mukaan vain projektit ja osassa vain mikrobiologiset tutkimukset. Poikkeamina todettiin lakisääteisten tutkimusten puuttuminen suunnitelmasta (kahdessa valvontayksikössä) ja omavalvontanäytteiden ottamisesta. Kehitysehdotuksena oli useille valvontayksiköille kattava kohdekohtainen aikataulutettu ja näytemäärät kertova suunnitelma.

7 3.7 Valvonnan toteuttaminen Valvonnan toteuttamisen tarkastelussa kiinnitettiin huomiota tarkastuksen tekemiseen ennalta ilmoittamatta. Valvontayksiköistä kerrottiin, että tarkastukset tehtiin pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Perustelluissa tapauksissa poikettiin tästä menettelystä (perustarkastus, riskinarviointi tarkastuksen yhteydessä, kohde kaukana). Suunnitelmallisten tarkastusten toteumaan kiinnitettiin myös huomiota. Sen raportoitiin vaihtelevan 36 ja 60 %:n välillä. Näytteenottosuunnitelmissa toteuma oli yleensä selvästi suurempi. Poikkeamia ja kehitysehdotuksia kirjattiin mm. tietyn toimialan (esim. maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset) tarkastamisesta ylipäätään, tarkastuskertomuksen täydentämisestä ja esim. suunnitelmallisten tarkastusten osuuden kasvattamisesta. 3.8 Valvontakirjanpito Tavallisin menettely valvontayksiköillä oli se, että tarkastuskertomukset tehtiin jokaisesta tarkastuksesta ja tarkastuksilla käytettiin valmiita tarkastuskertomuspohjia. Useimmissa tapauksissa osa tarkastustuloksista vietiin tietojärjestelmään. Käytössä oli myös toimenpiteiden määräaikojen hälytysjärjestelmä. Kehittämistä todettiin siinä, että kaikki tarkastukset kirjattaisiin sellaisille yhteisille tarkastuskertomuspohjille, joista tiedot saataisiin vietyä tietojärjestelmään. Vielä ehdotettiin muutamalle valvontayksikölle, että tarkastuskertomukset toimitetaan aina myös toimijalle. 3.9 Delegoinnit, hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Hallinnollisten pakkokeinojen delegointi on tehty kaikissa auditoiduissa valvontayksiköissä lukuun ottamatta kahta valvontayksikköä. Delegointipäätökset olivat pääosin vaatimustenmukaisia, mutta poikkeamiakin todettiin, mm. pakkokeinoja oli delegoitu viranhaltijalle tai muita virheitä delegoinnissa (yhteensä kolmessa valvontayksikössä). Kehitysehdotuksena esitettiin delegointimahdollisuuden käyttöä niissä valvontayksiköissä, joissa sitä ei ole käytetty ja toisaalta delegointipäätöksen päivittämistä. Hallinnollisten pakkokeinojen käyttöä oli helpotettu koulutuksella ja ohjeilla, mutta vain muutamassa valvontayksikössä niiden käyttöä on lisätty. Auditoinnissa ehdotettiinkin pakkokeinojen käyttöä silloin kun se on tarpeellista. Muina kehitysehdotuksina oli kuulemiseen liittyvien asiakirjojen viimeistelyä Suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta, terveysvaaratilanteet ja takaisinvedot Auditointiraporttien mukaan kaikilla valvontayksiköillä oli jokin toimenpidesuunnitelma erityistilanteiden varalta ja yksi tai useampi vesi- ja ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmä oli perustettu. Poikkeamia havaittiin kuten vesivastaavan puuttuminen tai selvitystyöryhmää ei ollut hyväksytty lautakunnassa. Toimenpidesuunnitelmaan tehtiin kehitysehdotuksia ehdottamalla paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamista toimenpidesuunnitelmaan, päivittämään suunnitelmaa ja ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmää kehotettiin kokoontumaan, vaikka tapauksia ei olisi ollut Viestintä ja tiedotus Auditoinneissa kävi ilmi, että suunnitelmallinen viestintä oli otettu huomioon valvontayksiköissä ainakin jollakin tasolla. Valvontayksiköillä oli käytössä kunnan yleinen viestintästrategia tai valvontasuunnitelmassa oli mainittu yleisesti viestintään liittyvistä asioista. Yksityiskohtaisempi ja yksin ympäristöterveydenhuoltoa koskeva viestintäsuunnitelma oli laadittu mahdollisia ruokamyrkytysepäilytilanteita varten. Viestinnän vahvuuksina todettiin avoin, aktiivinen tiedotuspolitiikka sekä monipuolinen ja -kielinen viestintä. Auditoinnissa ehdotettiin kehittämään viestintäsuunnitelmaa kaikki viestinnän osa-alueet kattavaksi ja vastuuhenkilön nimeämistä. Lisäksi ehdotettiin kuvauksen laatimista sisäisen viestinnän järjestäytymisestä Valvonnasta perittävät maksut Kaikilla auditoiduilla valvontayksiköillä oli käytössä lautakunnassa hyväksytty maksutaksa. Valvontayksiköt pääsääntöisesti perivät maksuja suunnitelman mukaisista tarkastuksista ja pakkokeinoihin johdosta tehdyistä lisätarkastuksista - poikkeuksena yksi valvontayksikkö, jolle merkittiin tästä poikkeama. Suurin osa valvontayksiköistä oli päivittänyt maksutaksan elintarvikelain muutoksen mukaiseksi. Osalla valvontayksikköjä oli päivitys vielä kesken ja siksi ehdotettiinkin täydentämistä (mm. vientivalvonnan maksut kattavammin mukaan päivityksen yhteydessä) Voimavarat, henkilöstön osaamisen varmistaminen Osalla auditoiduista valvontayksiköistä valvontasuunnitelmassa oli kuvattu elintarvikevalvontaan tarvittavat henkilöresurssit ja niitä oli verrattu tarpeeseen. Osa valvontayksiköistä oli suunnitellut 7

8 8 ryhtyvänsä resurssikuvaukseen yta alueiden muodostamisen jälkeen tai kun kaikki uudelleen organisoidun yksikön virat olisi täytetty. Auditoinnissa todettiin resurssivaje ja kahdessa tapauksessa siitä merkittiin poikkeama. Voimavarojen lisäämistä ehdotettiin lähes kaikissa auditoinneissa. Tehtäväkohtainen erikoistuminen oli aloitettu useissa valvontayksiköissä, erityisesti elintarvikehuoneistoja valvovien tarkastajien osalta. Tarkastajakohtainen koulutussuunnitelma oli vain muutamalla valvontayksiköllä. Koulutukseen oli kuitenkin varattu mahdollisuus osallistua ja mahdollisuutta oli käytetty. Henkilöstö kuvattiin osaavaksi ja päteväksi. Kehittämistä havaittiin vielä mm. koulutuksen suunnitelmallisuudesta Valvontasuunnitelman seuranta, toteutumisen arviointi ja raportointi Kaikissa auditoiduissa valvontayksiköissä toteutunutta valvontaa on verrattu valvontasuunnitelmaan, valvontatiedot on lähetetty asianmukaisesti aluehallintovirastoon yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, ja valvonnan toteuma on käsitelty lautakunnassa. Poikkeama merkittiin siitä, ettei lautakunta ollut ottanut kantaa elintarvikevalvonnan toteutumatta jäämiseen. Pääasiallisena kehittämisehdotuksena oli toteumaraportin kehittäminen, esimerkiksi sanallisen osuuden lisääminen numeroiden tueksi ja selitteeksi Auditoinneissa havaittujen poikkeamien käsittely Poikkeamia havaittiin kaikissa auditoiduissa valvontayksiköissä. Poikkeamia merkittiin kaikista muista asiakohdista paitsi valvontakirjanpito sekä viestintä ja tiedotus. Poikkeamia merkittiin eniten asiakohtaan valvonnan toteuttaminen (4 valvontayksikössä). Kaikkiaan poikkeamia merkittiin 27 kappaletta. Listaus valvontayksikön auditoinnin poikkeamista on koottu taulukkoon, joka on liitteessä 1. Aluehallintovirastot lähettivät valvontayksikköön poikkeamaraportin, jossa pyydettiin selvitystä poikkeamien korjaamisesta. (Vastaavat asiakirjat edellisen vuoden auditoinneista lähetettiin yhden valvontayksikön osalta tarkasteluvuoden aikana). Valvontayksikön tuli selvityksessään kuvata poikkeaman aiheuttamat korjaustoimenpiteet ja aiottu aikataulu toimenpiteille Auditointitulosten perusteella havaitut pääasialliset kehittämiskohteet kuntien elintarvikevalvonnassa Auditoinneissa kehitysehdotuksia tehtiin runsaasti ja kaikille valvontayksiköille. Kehittämistä oli kaikilla elintarvikevalvonnan osa-alueilla. Esille nousi erityisesti suunnitelmien päivitys- ja täydentämistarve, tietojärjestelmien tehokkaampi käyttö (oikeudet kaikille tarvitseville, kaikki kohteet ja valvontatiedot tietojärjestelmään), valvontakohteiden riskinarvioinnin loppuun saattaminen, tarkastussuunnitelmien laatiminen kohdekohtaisiksi ja näytteenottosuunnitelma riskiperusteiseksi. Suunnitelman mukaisten tarkastusten osuutta ehdotettiin lisättäväksi. Samoin ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia esitettiin lisättäväksi. Lisäksi tarkastuskertomusten yhdenmukaistaminen oli usein kehitysehdotuksena. Ympäristöterveydenhuollon omaa viestintää esitettiin lisättäväksi. Valvontayksiköiden resurssien tarvelaskelmat tulisi tuoda paremmin esiin. Kehitysehdotukset olivat hyvin samanlaisia kuin edellisenä vuotena. 4. Toteuma kunnallisen kohdevalvonnan auditoinneista 4.1 Viranomaistoiminnassa havaitut hyvät käytännöt Aluehallintovirastot raportoivat seuraavia positiivisia seikkoja tai hyviä käytäntöjä kunnallisessa kohdevalvonnassa (hyviä käytäntöjä oli havaittu kahdessa aluehallintovirastossa yhteensä 3 valvontayksikössä): Tarkastuskertomuksissa oli paikoin korostettu hyvin toimijan omaa vastuuta asian pysyvästä korjaamisesta (vaadittu esimerkiksi muutoksia omavalvontaan) eikä ainoastaan puututtu joihinkin yksityiskohtiin Tarkastajilla on käytössä valvontayksikön kaikki valvontakohteet kattava suunnitelma, johon tarkastukset on merkitty kuukauden tarkkuudella Tarkastuskertomuksiin oli kirjattu edellisessä tarkastuksessa havaittujen epäkohtien korjaamisen tarkastus Elintarvikevalvonnalla on laatujärjestelmä ja valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen on aloitettu mm. laatimalla yhteisiä tarkastuslomakepohjia. Valvontahenkilöstö on tehtäviinsä pätevää. Omavalvontasuunnitelman laatimisesta on olemassa vieraskieliset ohjeet mm. englanniksi ja venäjäksi Toimijoiden koulutukseen ja ohjaukseen on panostettu

9 9 Viranhaltijat ovat velvollisia välittämään oppimiaan asioita myös muulle valvontayksikön henkilökunnalle 4.2 Viranomaistoiminnassa havaitut kehittämiskohteet ja kehitysehdotukset Aluehallintovirastot raportoivat seuraavia kehittämiskohteita ja kehitysehdotuksia kunnallisessa kohdevalvonnassa (kehittämiskohteita oli havaittu yhteensä 11 valvontayksikössä): Valvonnan suunnitelmallisuus (kehittämiskohteita raportoitiin 7 valvontayksikössä) Valvontasuunnitelma tulisi hyväksyttää lautakunnassa vähintään kolmen vuoden välein, koska elintarvikelaki edellyttää valvontasuunnitelman tarkastamista tällä aikasyklillä. Merkittävistä muutoksista tulisi tiedottaa lautakuntaa vuosittain. Päivitetty valvontasuunnitelma tulee toimittaa AVIin vuosittain Asiakirjojen käsittelyyn ja hallinnointiin tulisi luoda yhteiset menettelytavat. Elintarvikehuoneistojen hyväksymispäätöksille tulisi ottaa käyttöön yhteinen mallipohja, mistä ilmenee kaikki ajantasaisen lainsäädännön edellyttämät tiedot Päätösten liitteenä tulisi arkistoida myös päätöksen perusteena olevasta tarkastuksesta tehty tarkastuskertomus Hakemusasiakirjat tulee arkistoida viranomaisen toimesta siten, että ne ovat saatavilla. Eviraan tulee ilmoittaa ajantasaiset ja oikeat tiedot laitosten toiminnoista Myös muihin kuin tarkastussuunnitelman mukaisiin tehtäviin tulee varata työaikaa valvontasuunnitelmassa ja äkillisten tehtävien hoitoon tulee varautua niin, että ne eivät vaaranna suunnitelmallisen valvonnan toteuttamista Valvonnassa olisi hyvä käyttää tehokkaammin apuna Eviran ohjeita ja lainsäädäntöä liittyen esim. HACCP -järjestelmään, mikrobitutkimuksiin jne., jotta varmistetaan omavalvonnan säädöstenmukaisuus ja valvonnan yhdenmukaisuus. Ohjeisiin perehtymiseen ja muuhun valmistautumiseen käytettävä aika on huomioitava valvontasuunnitelmassa. Tarvittaessa ja etenkin kun puutteet tai epäkohdat toistuvat, on toimijalta syytä edellyttää pysyviä korjaustoimenpiteitä (suunnitelmaa) epäkohdan poistamiseksi Venäjän viennin vaatimat tarkastukset tulisi sisällyttää myös ko. laitoksen valvontasuunnitelmaan Maitolaitokset on syytä eritellä valvontasuunnitelmassa laitostyypeittäin muiden laitosten tapaan Valvontakohdetiedot (kehittämiskohteita raportoitiin 3 valvontayksikössä) Valvontakohdetietojärjestelmästä tulee tarkistaa, että tiedot ovat ajan tasalla kaikista valvontakohteista Kaikilla elintarvikekohteita valvovilla viranhaltijoilla täytyy olla käyttöoikeus kohdetietojärjestelmään Hyväksymispäätöksen tulee sisältää kaikki hyväksymishetkellä laitoksissa harjoitettavat toiminnot valvontatarpeen määrittämiseksi Laitosten yhteydessä toimivat myymälät ja liikkuva elintarvikehuoneisto tulee erottaa valvonnallisesti laitoksista omiksi kohteikseen Elintarvikehuoneistojen omavalvonta (kehittämiskohteita raportoitiin 9 valvontayksikössä) Tulee varmistaa, että kohteiden omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonnan kuvaukset ovat ajantasaisia Omavalvonnan toteutumisen valvonnassa tulee varmentaa, että omavalvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja toimenpiteet dokumentoidaan. Mikäli omavalvontasuunnitelman toteutuksessa on puutteita, tulee epäkohtien korjaamiseen antaa tarvittavat kehotukset ja tarvittaessa ryhtyä tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin Viranomaisten suorittamaa elintarvikehuoneistojen omavalvontaseurantaa tulisi kehittää. Tarkastuksia on harvoin, jolloin puuttuvia asioita ei ehditä kunnolla tarkastamaan Omavalvonnan päivitysten seuraamiseen käytäntönä voisi olla tarkastuskertomusten kirjaamisen lisäksi valvontakohteessa säilytettävä päivityskirjanpito, johon valvojalla on mahdollisuus kuitata nimikirjoituksellaan ja päivämäärällä tarkistamansa muutokset

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 0B Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Hyväksytty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012. Evira/2908/0411/2013

Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012. Evira/2908/0411/2013 Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 4.7.2013 Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 29.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Taina Mikkonen Taina Mikkonen 2 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot

Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 2014 Antti Nurminen SISÄLLYS 1. Johdanto 4 2. Eläinsuojeluvalvonta Suomessa 5 3. Eläinsuojeluvalvonta osana ympäristöterveydenhuoltoa

Lisätiedot