Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaiset matkailijat Suomessa"

Transkriptio

1 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www. mek.fi MEK A:

2 Kansikuva: Comma Pictures / Arto Komulainen Painettu: Dark Oy, Vantaa 2004

3 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:

4 SISÄLLYSLUETTTELO - LUKIJALLE / talvi SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 2 Italia 34 Yleistä 3 Alankomaat 37 Yhteenveto 4 Tanska 40 Ruotsi 7 Espanja 42 Venäjä 12 Belgia 45 Saksa 17 Japani 47 Viro 22 Kiina 50 Iso-Britannia 26 Liitetaulukko 52 Ranska 31 Lukijalle, Tämä julkaisu perustuu Tilastokeskuksen MEKin toimeksiannosta tekemään rajahaastattelututkimukseen, jota on joulukuusta 1997 alkaen tehty tavoitteena ilun seurannan, suunnittelun ja tulosten mittaamisen parantaminen. Julkaisun tuottamisesta on vastannut Art-Travel Oy MEKin toimeksiannosta. Julkaisussa analysoidaan Suomeen suuntautuvaa ilua tärkeimmiltä markkina-alueilta talvikauden (marras-joulukuu) osalta. Mukana on 13 maata. Näistä on ensi kertaa voitu ottaa mukaan Tanska, Espanja, Belgia ja Kiina. Julkaisussa käsitellään ko. maiden asukkaiden Suomeen suuntautuvan ilun volyymiä, n tarkoitusta, käytettyjä liikennemuotoja, kohdealueita Suomessa, ilijoiden ikää ja sukupuolta, viipymää, yöpymiskertymää, rahan käyttöä, mielipiteitä Suomesta, päätökseen vaikuttaneita tekijöitä sekä osallistumista luontoaktiviteetteihin. Näiden pohjalta analysoidaan tuloksia ilun markkinoinnin ja kehittämisen kannalta. Kukin maaraportin loppuun on liitetty MEKin toimiston johtopäätös- ja kommenttiosa. Maakohtaiset vertailut on koottu tutkimuksen alkuun sen yleisosaan. Selvityksen pyrkimyksenä on konkretisoida rajahaastattelututkimuksen hyvin laajasta tietomäärästä saatavia tuloksia ilun markkinoinnin ja kehittämisen tarpeisiin niille kaikille, jotka markkinoivat Suomea ilukohteena ulkomaille. Selvitys kertoo ja analysoi Suomeen suuntautuvan ilun nykytilaa kaikilla tärkeimmillä markkinaalueilla. Menestyksellinen ilun markkinointi ja kehittäminen ei voi kuitenkaan nojata pelkästään tietoon siitä, miksi asiakas tulee Suomeen ja mitä hän täällä tekee. On myös tiedettävä, miltä itse markkinat ulkomailla näyttävät. Tätä tietoa on löydettävissä MEKin suomalaiselle iluelinkeinolle tarkoitetussa MEXTRA-tietopalvelussa. MEXTRA-sivuilla esitellään MEKin markkinointiaktiviteettien ja - kampanjoiden sekä PROMIS-tietokannan lisäksi laajasti myös markkina- ja tilastotietoja. Kun nyt julkaistava selvitys rajahaastattelututkimuksesta on niin ikään näkyvissä edellä mainituilla sivuilla, saadaan kokonaisuus, joka antaa tietoa sekä maakohtaisista tiedoista Suomen tämänhetkisistä ulkomaisista ilijoista että potentiaalisista markkinoista. Matkailun edistämiskeskus toivoo, että nyt julkaistava raportti osoittautuu hyödylliseksi perusselvitykseksi kaikille niille, jotka myyvät ja markkinoivat suomalaisia ilupalveluja ulkomailla. Lukuohje: Raportin ilija- ja yöpymismääriä kuvaavissa taulukoissa luvut on yleensä ilmoitettu tuhansissa (esim. 93,1 = ). Pyöristyksistä johtuen luvuissa saattaa olla pieniä taulukkokohtaisia eroja. Pieniin lukuihin (0,0-0,5) on suhtauduttava tutkimuksen virhemarginaalista johtuen varauksin.

5 YLEISTÄ / talvi Yleistä Rajahaastattelututkimuksen tiedot kerätään rajanylityspaikoilla suoritettavilla ilijahaastatteluilla. Tiedonkeruupaikkoja talvikaudella (marras-huhtikuu) olivat Helsinki-Vantaan lentoasema, Helsingin satamat, Turun satamat ja lentoasema, Vaalimaan, Nuijamaan ja Niiralan rajanylityspisteet, Venäjälle menevät junat Helsingin ja Kouvolan välillä sekä Lapissa Rovaniemen lentokenttä. Matkustajan asuinmaan mukaan tarkasteltuna olivat tutkimushavaintojen (haastattelujen) määrät talvella seuraavat: Ruotsi Venäjä Saksa 511 Viro 312 Iso-Britannia 713 Japani 98 Ranska 169 Italia 132 Alankomaat 163 Tanska 218 Espanja 103 Belgia 106 Kiina 107 Tuloksia tulkittaessa on muistettava, että havaintojen määrä on useiden maiden kohdalla melko pieni. Näin myös tulosten virhemarginaalit ovat keskimääräistä suurempia. Tutkimusaineisto kerättiin talvella seuraavissa kohteissa tehdyillä haastatteluilla: Itäraja: Vaalimaan, Nuijamaan ja Niiralan rajaasemilla Turku: Turun lentokenttä ja satama Helsinki: Helsinki-Vantaan lentokenttä, Helsingin satamat (Länsiterminaali, Eteläsatama, Katajanokan terminaali, Kanavaterminaali, Makasiinilaituri, Sompasaari, Olympiaterminaali, junat Venäjälle (Tostoi, Repin, Sibelius, vuodenvaihteen ylimääräiset junat) Lappi: Rovaniemen lentoasema. Norjan ja Ruotsin vastaisella maarajalla ei talvella tehty haastatteluja. Koska suurin osa Norjasta suuntautuvasta ilusta tulee Suomeen pohjoisen maarajan kautta, on Norja jätetty tutkimuksesta pois, vaikka havaintojen määrä (213) olisi muuten riittänyt tietojen analysointiin. Tämän tutkimusraportin sivuilla 4-6 on käsitelty kaikkien tarkasteltavien 13 maan tuloksia rinnakkain. Graafisten kuvaajien avulla on helppo verrata maiden tuloksia keskenään. Raportin lopussa oleviin yhteenvetotaulukoihin keskeiset maakohtaiset tulokset on koottu vielä kertaalleen vierekkäin. Raportin sivuilla 7-52 esitetään maakohtaiset tulokset. Vertailuja on tehty kolmeen edelliseen talveen eli , ja niiltä osin kuin samoja seikkoja on myös aikaisempina talvina selvitetty. Nämä vertailut on tehty Ruotsin, Venäjän, Viron, Iso-Britannian ja Saksan kohdalla. Muiden maiden osalta vertailuja ei ole tehty, koska tietoja on joko ollut saatavissa vain talvelta (Japani, Ranska, Italia, Alankomaat) tai ei lainkaan (Tanska, Espanja, Belgia ja Kiina). Ahvenanmaalle tehdyt t eivät ole tutkimuksessa mukana. HUOM! Tutkimustuloksia tulkittaessa on myös huomattava, että eräiden maiden kohdalla Lappiin suuntautuvia matkoja ei ole pystytty tyydyttävällä tavalla ottamaan mukaan tutkimusaineistoon. Tämä koskee lähinnä seuraavia maita: Ranska, Espanja, Italia ja Japani. Otantaongelmat johtuvat siitä, että Helsingin lentoaseman kotimaan lentoja on Schengenin sopimuksen jälkeen saapunut satunnaisesti ulkomaan terminaaliin ja ne ovat näin jääneet tiedonkeruun ulkopuolelle. Toisaalta resurssipulan johdosta myös Pariisin ja Rovaniemen suorat lennot jäivät pois tutkimusaineistosta.

6 YHTEENVETO / talvi Saapuneiden määrä Talvella saapui ilijoita Suomeen ylivoimaisesti eniten Venäjältä ( ). Toiseksi eniten ( ) tuli Ruotsista ja kolmanneksi eniten Iso- Britanniasta ( ). Seuraavilla sijoilla olivat Viro ( ja Saksa (89.000). Muista maista saapuneiden määrät jäivät selvästi pienemmiksi. Hieman yli ilijaa saapui Hollannista, Ranskasta ja Tanskasta. Saapuneet tulivat Suomeen pääasiassa lentäen poikkeuksena Venäjä, josta tultiin suurimmaksi osaksi maarajan yli sekä Ruotsi ja Viro, joista suurin osa tuli laivalla. Suomen kansalaisten suhteellinen osuus oli suurin eli neljännes Belgiasta tulleiden kohdalla. Saksasta, Espanjasta ja Ruotsista tulleiden kohdalla osuus oli myös suuri eli %. Määrällisesti ylivoimaisesti eniten Suomen kansalaisia oli Ruotsista (47.000) tulleiden joukossa. Matkan tarkoitus lla olleiden osuus oli suurin Tanskasta (76 %), Italiasta (68 %) ja Belgiasta (58 %) tulleiden kohdalla. Suhteellisesti vähiten (15 %), mutta määrällisesti eniten ( ) työn tarkoituksekseen ilmoittaneita tuli Venäjältä. Tuttava- tai lla olleiden suhteellinen osuus oli suurin (24 %) Virosta saapuneiden joukossa. Määrällisesti eniten tuttava- tai sukulaisvierailijoita tuli Venäjältä (57.000) ja Ruotsista (41.000). lla vapaa-ajan lla olleiden osuus oli yli puolet kaikista saapuneista Japanista (58 %), Venäjältä (53 %) ja Iso- Britanniasta (53 %) tulleiden kohdalla. Määrissä mitattuna näitä tuli selvästi eniten ( ) Venäjältä. Vaikka ostosten takia Suomeen Venäjältä tulleet ( ) jätettäisiin luvusta pois, jää muiden vapaaajan ilijoiden määrä ( ) kuitenkin suuremmaksi kuin toisena olevan Ruotsin ( ) luku. lla lla olleet olivat pääasiassa kauttakulkuilijoita. Näiden suhteellinen osuus oli suurin Kiinasta (31 %) tulleiden kohdalla. Absoluuttisina määrinä Venäjältä tulleita kauttakulkulla olleita oli kuitenkin selvästi eniten (94.000). Virosta ja Ruotsista kirjattiin kummastakin noin kauttakulkuilijaa. Pakettilla olleet Pakettilla olleiden osuus kaikista saapuneista oli suurin japanilaisten (53 %) ja brittien (51 %) kohdalla. Myös Kiinasta tuli suhteellisesti melko paljon (30 %) pakettilaisia. Määrällisesti pakettimatkoja tehtiin selvästi eniten Iso-Britanniasta (63.000) ja toiseksi eniten Venäjältä (40.000). Pakettit suuntautuivat pääasiassa vain Suomeen. Poikkeuksena ovat kaukomarkkinat eli Japani ja Kiina, joista tulleet pakettilaiset kävivät usein myös muissa maissa. 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 10 0,0 0, % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 10 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Venäjä Saapuneiden m äärä (1000) ja Suom en kansalaisten osuus (%) saapuneista Venäjä Venäjä Ruotsi Saapuneet (1000) asuinm aittain ja m atkan tarkoituksen m ukaan Ruotsi Ruotsi Iso-Britannia M uu vapaa-ajan M onta syytä Iso-Britannia Pakettilla olleiden osuudet asuinmaittain Iso-Britannia Viro Viro Viro Maitse Laivalla Lentäen Suomen kansalaisten osuus (%) Saksa Saksa Saksa Ranska Ranska Alankomaat Japani Italia P aketti moneen maahan Paketti vain Suomeen M uu kuin paketti Ranska Alankomaat Alankomaat Japani Japani Tanska Espanja Belgia Kiina Tuttava- tai Italia Italia Tanska Tanska Espanja Espanja Belgia Belgia 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kiina Kiina

7 YHTEENVETO / talvi Aikaisemmat käynnit Suomessa Saapuneista Venäjältä tulleet olivat ylivoimaisesti kokeneimpia Suomen kävijöitä. Heistä 44 % oli käynyt maassamme yli 10 kertaa ja keskimäärin aiempia käyntejä oli peräti 21. Virosta ja Ruotsista tuli ensikertalaisia Venäjän jälkeen suhteellisesti vähiten. Aikaisempia käyntejä oli Virosta tulleilla Venäjän jälkeen toiseksi eniten eli keskimäärin 5, % 80 % 60 % Aikaisem m at käyntikerrat Suom essa asuinm aittain Ensikertalaisten osuus oli suurin ranskalaisten, brittien, hollantilaisten ja japanilaisten kohdalla. Näistä maista vähintään 85 % oli Suomessa ensimmäistä kertaa. Kysymystä ei esitetty työlla olleille, Suomen kansalaisille eikä päiväkävijöille. 40 % 20 % yli 10 kertaa 4-10 kertaa kolme kertaa kaksi kertaa yhden kerran ei kertaakaan Yöpymisten määrä Yöpymisten määrissä mitattuna Venäjältä tulleet (1,21 milj. yöpymistä) olivat selvästi ykkösinä. Iso-Britanniasta ( ) ja Ruotsista tulleiden ( ) yöpymismäärät olivat lähes puolta venäläisyöpymisten määrää pienemmät. Saksasta, Virosta ja Ranskasta yöpymisiä kertyi seuraavaksi eniten. 0 % 16,0 14,0 Ruotsi Venäjä Saksa Viro Iso- Britannia Ranska Viipym ä (vrk) ja yöpym iset (1000) asuinm aittain Italia Alankomaat Japani Tanska Espanja Yöpymiset Viipymä Viipymä (pl. Suomen kansalaiset) Belgia Kiina 1 400, ,0 Päiväkävijöitä tuli ylivoimaisesti eniten Venäjältä ( ). Yli 60 % venäläisestä ei yöpynyt Suomessa. Myös Ruotsista saapuneista päiväkävijöitä oli yli puolet ( ). Matkan tarkoituksen mukaan tarkasteltuna työyöpymisiä kirjattiin eniten Iso- Britanniasta ( ) tulleille. Yli työyöpymistä kirjattiin myös Italiasta, Venäjältä, Saksasta, Ruotsista ja Virosta tulleille. viipymä, vrk 12,0 10,0 8,0 6,0 4, ,0 800,0 600,0 400,0 yöpymiset (1000) Tuttava- tai sukulaisvierailijoiden yöpymisissä Venäjältä tulleet olivat kärjessä ( yöpymistä) ennen Ruotsista ( ) saapuneita. 2,0 0,0 200,0 0,0 Myös muiden vapaa-ajan matkojen yöpymisluvuissa Venäjältä tulleet olivat selvästi ykkösinä ( yöpymistä). Ruotsista tulleilla vastaava luku oli ja Saksasta tulleilla Majoitusmuodon mukaan tarkasteltuna kertyi hotelliyöpymisiä eniten Venäjältä tulleille. Ruotsista, Iso-Britanniasta ja tulleet olivat seuraavilla sijoilla. Myös muun maksullisen majoituksen käytössä venäläiset olivat ylivoimaisesti suurin ryhmä. Myös tuttavien tai sukulaisten luona yöpyivät Venäjältä tulleet eniten ( yöpymistä) ennen Ruotsista saapuneista ( yöpymistä). Viipymä Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta tulleet viipyivät Suomessa pisimpään. Lyhin viipymä oli vastaavasti Venäjältä, Tanskasta ja Ruotsista tulleilla. Jos Suomen kansalaiset jätetään tarkastelusta pois, niin ranskalaiset ja italialaiset olivat Suomessa myös tällöin selvästi kauimmin. Espanjalaiset olivat kolmannella sijalla, vaikka viipymä lyhenikin selvästi, kun Suomen kansalaiset jätettiin luvusta pois % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Venäjä Venäjä Saapuneiden ikäjakaum a ja keski-ikä asuinm aittain Ruotsi Ruotsi Iso-Britannia Saksa Viro Iso-Britannia Saksa Viro Ranska Ranska Alankomaat Alankomaat Japani Italia Japani Norja Italia Tanska Tanska Espanja Espanja Belgia Belgia Kiina Kiina 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 keski-ikä keski-ikä

8 YHTEENVETO / talvi Ikä, sukupuoli ja lapset Ruotsista tulleiden keski-ikä oli vertailumaista korkein (45,4 vuotta). Keskimäärin vuotiaita olivat Saksasta ja Tanskasta tulleet. Nuorimpia olivat virolaiset (34,7 vuotta). Lasten osuus oli suurin Hollannista tulleiden kohdalla. Nuoria (15-24 vuotta) saapui suhteellisesti eniten Virosta ja vuotiaita Espanjasta ja Kiinasta. Lähes 80 % saapuneista kiinalaisista oli vuotiaita. Vanhempien (55- vuotta) ikäluokkien osuus oli suurin Ruotsista ja Japanista tulleiden kohdalla. Naiset olivat enemmistönä ainoastaan Japanista tulleiden keskuudessa. Kiinasta ja Saksasta saapuneissa miehiä oli eniten eli yli 70 %. Lapsia oli suhteellisesti useimmin mukana Iso-Britanniasta (40 %) tulleilla. Muista maista saapuneilla lapsia oli mukana alle 20 %:lla. Määrällisesti lasten kanssa matkustaneita saapui kuitenkin ylivoimaisesti eniten Venäjältä ( ). Matkaseura Yksin matkustaneita oli suhteellisesti eniten Tanskasta (49 %) ja Saksasta (46 %) tulleiden keskuudessa. Suhteellisesti lähes yhtä paljon (43 %) yksin matkustajia tuli Virosta ja Belgiasta. Kaukomailta, Japanista ja Kiinasta, tultiin Suomeen harvimmin yksin. Lähes puolet Iso-Britanniasta saapuneista tuli Suomeen perheen tai sukulaisten kanssa. Venäjältä ja Ruotsista tulleissa perheen tai sukulaisten kanssa matkustaneita oli alle 40 % ja muista maista saapuneiden keskuudessa suhteellisesti selvästi näitäkin vähemmän. Osuus oli pienin (13 %) Japanista tulleiden kohdalla. n seuran (työtoverit, ystävät jne.) osuus jäi selvästi suurimmaksi kaukomarkkinoilta, Japanista (65 %) ja Kiinasta (59 %) tulleiden keskuudessa. Matkailutulo Matkailutuloa Suomeen jäi ylivoimaisesti eniten (171 milj. ) Venäjältä tulleilta ilijoilta. Ruotsista saapuneet jättivät hieman yli ja Iso-Britanniasta saapuneet vajaat 50 milj.. Seuraavaksi eniten ilutuloa tuli Saksasta (36 milj. ). Muista maista saatu ilutulo jäi selvästi pienemmäksi. Useimmista maista työlla olleet jättivät Suomeen ilutuloja eniten. Poikkeuksia ovat Venäjä ja Ruotsi, joista tulleet vapaa-ajan ilijat vastasivat pääosasta ilutuloa. a kohti 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 800, , , , ,00 300,00 200, ,0 0 0,00 Rahan käyttö (EUR) m atkaa ja päivää kohti asuinm aittain Venäjä Ruotsi Iso- Britannia M atkaa kohti Päivää kohti Viro Saksa Ranska Alankomaat Arviot ilupalvelusten laadusta ja hinnasta Eri maista saapuneet arvioivat Suomen ilupalvelusten laadun keskimäärin melko hyväksi. Arviot vaihtelivat välillä 3,57-4,22 asteikolla, jossa 1 = erittäin huono ja 5 =erittäin hyvä. Vähiten pisteitä antoivat japanilaiset ja eniten kiinalaiset. Arviot ilupalvelusten hintatasosta saivat selvästi huonommat pisteet vaihteluvälin ollessa 2,10-2,74. Huonoimman vastineen rahoilleen kokivat saaneensa kiinalaiset ja parhaimman tanskalaiset. Japani Italia Matkailutulo (m ilj. EUR) asuinmaittain muu muu vapaa-ajan sukulaiset, ystävät työ Tanska Espanja Belgia Kiina 10 0,0 0 90,00 80,00 70,0 0 60,00 50,0 0 40,00 30,00 20,00 10,0 0 0,00 päivää kohti Rahan käyttö 20,0 Matkaa kohti laskettuna Espanjasta tulleet käyttivät Suomessa eniten (700 ) rahaa. Toiseksi eniten kuluttivat italialaiset (609 ). Espanjasta tulleiden kulutusta nostavat pitkään viipyneiden Suomen kansalaisten kulutus ja Italiasta saapuneiden kulutusta vastaavasti pitkään Suomessa oleskelleiden työlaisten rahan käyttö. Selvästi vähiten kuluttivat virolaiset (97 ). Myös Ruotsista ja Venäjältä tulleiden kohtainen kulutus oli keskimääräistä pienempi. Sen sijaan päivää kohti laskettuna venäläisten kulutus oli runsaan ostosilun johdosta korkein (88 ). Suomessa pääasiassa työlla olleiden tanskalaisten päiväkulutus oli yhtä suuri. Japanilaiset kuluttivat lähes yhtä paljon rahaa (83 ). Virolaisten rahan käyttö oli myös päivää kohti laskettuna alhaisinta (20 ). 0,0 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Venäjä Venäjä Ruotsi Iso-Britannia Viro Saksa Ranska Arviot Suomen ilupalvelusten laadusta ja hinnasta (5 = erittäin hyvä / erittäin edullinen...1 = erittäin huono / erittäin kallis) asuinmaittain Ruotsi Iso- Britannia M atkailupalvelusten hinta Viro Saksa Ranska Alankomaat Alankomaat Japani Japani Italia Tanska Espanja M atkailupalvelusten laatu Italia Tanska Espanja Belgia Belgia Kiina Kiina

9 RUOTSI Talvi ( ) Rajahaastattelututkimuksen keskeiset tulokset HUOM! Ahvenanmaa ei ole tutkimuksessa mukana Saapuneet liikennemuodoittain ja n tarkoituksen mukaan Ruotsissa asuvia ilijoita saapui Manner-Suomeen (pl. Ahvenanmaa) talvella yhteensä eli vähemmän kuin edellisenä talvena ( ). Saapuneista 16 % (47.200) oli Suomen kansalaisia. Lentäen saapuneita oli yhtä paljon kuin edellistalvena, kun taas laivalla tai maitse tulleiden lukumäärät pienenivät. Vajaa kolmannes (92.900) Ruotsista tulleista oli talvella työlla. Vapaa-ajan lla oli , joista tuttava- tai lla. Talveen verrattuna saapuneiden määrät laskivat n tarkoituksesta riippumatta lukuun ottamatta muulla lla olleita, joita saapui hieman edellistalvea enemmän. Saapuneista 7,5 % (22.000) ilmoitti olleensa pakettilla. Näistä matkoista lähes kaikki (20.100) suuntautuivat vain Suomeen. Pakettimatkojen määrä pieneni selvästi kahdesta edellistalvesta. Pakettimatkojen keskimääräinen hinta oli 296 a ja 96 päivää kohti. Se oli vähemmän kuin talvella YHTEENSÄ 295,2 92,9 Kongressi, seminaari 7,3 Työhön liittyvä opiskelu 3,6 Insentiivi 0,0 Messut ja myyntinäyttelyt 0,2 työ 81,8 Tuttava- tai 41,0 Tuttavavierailu 8,2 Sukulaisvierailu 32,8 vapaa-ajan 128,4 Ostokset 1,5 Ulkoilma-aktiviteetit 2,4 vapaa-ajan 108,0 Risteily 16,5 Monen maan kierto 0,0 21,5 Opiskelu 2,2 Kauttakulku 18,9 syy 0,3 Monta syytä 11,4 + vapaa-aika 3,3 + sukulaiset tai tuttavat 0,3 Vapaa-aika + sukulaiset tai tuttavat 4,7 Monta työsyytä 0,2 Monta vapaa-ajan syytä 1,2 yhdistelmä 1,9 Lentäen Laivalla Maitse Saapum iset (1000) liikennem uodoittain 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Tuttava- tai M uu vapaa-ajan M onta syytä Saapum iset (1000) m atkan tarkoituksen m ukaan 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Pakettim atkojen (1000) m äärä 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Paketti vain Suomeen P aketti moneen maahan Saapuneet sukupuolen mukaan Ruotsista tulleista 59 % ( ) oli miehiä. lla olleista lähes 80 % oli miehiä, kun taas vapaa-ajan ilijoissa oli yhtä paljon miehiä ja naisia. Talveen verrattuna naisten osuus saapuneista on pysynyt täsmälleen samana. miehiä naisia Yhteensä 174,4 120,8 72,5 20,5 Tuttava- tai 20,8 20,2 vapaa-ajan 64,3 64,1 9,1 12,3 Monta syytä 7,8 3,6

10 RUOTSI / talvi Saapuneet asuinalueittain Saapuneiden seura Ruotsista tulleista 38 % ( ) saapui Suomeen perheen tai sukulaisten kanssa. Luku oli noin suurempi kuin talvella Yhtä paljon kasvoi lasten kanssa matkustaneiden määrä (39.100). Yksin saapuneita oli ja muussa seurassa tulleita Aiemman käyntikerrat Suomessa Ruotsista tulleista runsas kolmannes oli Suomessa ensimmäistä kertaa. Lähes puolet oli käynyt ,8 24,2 55,4 54,2 8,2 11,7 34,4 33,8 9,7 12,5 21,0 20,4 0,2 2,2 20,3 25,5 4,4 4,5 6,2 2,9 8,9 14,2 23,1 20,7 4,4 3,3 5,8 5,0 maassamme aiemmin ,4 41,8 26,6 26,3 7,7 26,6 7,9 kertaa. Keskimäärin Ruotsissa asuvat olivat käy ,8 8,6 6,2 0,8 3,0 10,3 0, ,4 34,2 22,2 17,2 11,5 22,2 5,5 neet Suomessa aiemmin 75-4,0 1,8 2,2 0,6 0,7 2,3 0,3 2,2 kertaa. Talven keski-ikä 45,4 45,6 45,1 44,4 46,4 45,8 44,4 02 vastaava luku oli 3,8 kertaa ja edellistalvena vielä korkeampi. Saapuneet (1000) ikäryhm ittäin Saapuneet ikäryhmittäin Suomeen tulleiden ruotsalaisten keski-ikä oli 45,4 vuotta eli suunnilleen sama kuin edellistalvena, mutta kolme vuotta korkeampi kuin kolmena edellisenä talvena. Määrällisesti eniten saapui vuotiaita. Lukumäärä tosin laski edellistalvesta suunnilleen talven tasolle. Talveen verrattuna kaikkien ikäryhmiin vuotta kuuluneiden määrät laskivat. Lasten eli alle 15-vuotiaiden sekä toisaalta vanhempiin ikäryhmiin eli yli 54 vuotta kuuluneiden määrät sitä vastoin lisääntyivät. Miesten ja naisten keski-iässä ei ollut sanottavia eroja. Matkan tarkoituksen mukaan tarkasteltuna tuttava- tai lla olleet olivat hieman keskimääräistä vanhempia ja muulla lla olleet keskiarvoa nuorempia. Yli puolet (55 %) Ruotsissa asuvista saapui Suur-Tukholman alueelta ( ). Toiseksi eniten, mutta vain alle kolmanneksen pääkaupunkilaisten määrästä, saapui Tukholmasta länteen ulottuvalta alueelta. Näiltä kahdelta alueelta saapui kolme neljästä Ruotsissa asuvasta vapaa-ajan ilijasta. lla olleista näiden alueiden yhteenlaskettu osuus jäi hieman pienemmäksi (69 %), sillä Halland-Västra Götaland - alueelta saapuu aina perinteisesti enemmän työ- kuin vapaa-ajan ilijoita. Päivälla olleista lähes 60 % saapui Suur-Tukholman alueelta. Suurin yöpymättömien osuus (63 %) oli alueelta 6 saapuneissa. Lähtöalue Tuttava tai vapaaajan Monta syytä Yhteensä 92,9 40,9 128,4 21,5 11,3 Skåne (1) 5,7 0,8 1,7 0,7 0,3 Halland, Västra Götaland (2) 11,6 3,6 9,1 1,2 0,8 Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Gotland (3) 5,8 2,7 5,9 0,9 0,5 Värmland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Uppsala (4) 12,3 9,8 25,3 4,0 1,6 Stockholm (5) 51,7 22,1 73,2 9,9 4,5 Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland (6) 4,7 1,6 10,6 4,1 1,2 Västerbotten, Norrbotten (7) 1,1 0,3 2,6 0,7 2, Saapuneet asuinalueittain (1) Skåne (2) Halland, Västra Gö taland (3) B lekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Gotland (4) Värmland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Uppsala (5) Sto ckho lm (6) Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland (7) Västerbotten, Norrbotten Tuttava tai vapaa- Ikäryhmä Yhteensä Mies Nainen ajan Yhteensä 295,2 174,4 120,8 92,9 41,0 128,4 32,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

11 RUOTSI / talvi Kohdealueet Suomessa Yli puolella ( ) Ruotsista Manner-Suomeen tulleista oli kohteena pääkaupunkiseutu. Länsi-Suomeen ja Pohjanmaalle suuntautuvia matkoja oli kolmannes (54.000) pääkaupunkiseudun matkoista. Läpikulkulla oli ja lähes yhtä moni Uudellemaalle tai Kymenlaaksoon (23.100). Tuttava- ja sukulaismatkoissa suosituin (16.500) kohde oli Länsi-Suomi + Pohjanmaa. Sen sijaan muista vapaa-ajan matkoista lähes kaksi kolmesta suuntautui pääkaupunkiseudulle. Myös työmatkoista suurin osa tehtiin Helsingin seudulle. Yöpyneiden määrä Ruotsissa asuvista yli puolet ( ) oli Suomessa vain päivälla. Näiden määrä kasvoi yli :lla talvesta Samalla yöpyneiden määrä ( ) oli oleellisesti edellistalvea ( ) pienempi. Ruotsalaisten keskimääräinen viipymä Suomessa oli 2,2 yötä eli suunnilleen sama kuin vuotta aikaisemmin. Ruotsin suomalaiset viipyivät oleellisesti kauemmin eli keskimäärin 5,1 yötä. Näin Ruotsin kansalaisten viipymäksi jäi ainoastaan 1,6 yötä. Yöpyneistä lähes kolmannes (47.400) viipyi Suomessa vain yhden yön. Kaksi yötä viipyneitä oli Lähes puolet yöpyneistä majoittui hotelliin (71.600) ja yli kolmannes (51.400) tuttavien tai sukulaisten luona. Yöpymisten määrä Ruotsista tulleiden kokonaisyöpymismäärä oli talvella , mikä on vajaat 12 % vähemmän kuin edellistalvena. Selvimmin vähenivät muulla vapaaajan lla olleiden yöpymiset ( ). Tuttava- tai sukulaisvierailijoille kertyikin nyt suunnilleen yhtä paljon ( ) yöpymisiä kuin muille vapaa-ajan ilijoille. lle tulleet yöpyivät kertaa eli vähemmän kuin edellistalvena. Tuttava- tai sukulaisvierailijoiden viipymä oli pisin eli 5,3 yötä muiden vapaa-ajan ilijoiden viipyessä keskimäärin vain 1,7 yötä. Tilastokeskuksen majoitustilastoissa kirjattiin Ruotsissa asuville talvella yöpymistä (pl. Ahvenanmaa) mikä on yli vähemmän kuin edellistalvena. Tämä on 21 % rajatutkimuksessa lasketusta kokonaisyöpymismäärästä. Majoitusmuodoittain tarkasteltuna tuttavien tai sukulaisten luona tapahtuneiden yöpymisten määrä nousi suurimmaksi ( ). Joka toinen Ruotsista tulleiden yöpyminen tapahtui siten tuttavien tai sukulaisten luona. Hotelliöiden lukumääräksi saatiin , mikä vastaa melko hyvin Tilastokeskuksen majoitustilaston lukuja. Omassa asunnossa tai mökissä tapahtuneita yöpymisiä kirjattiin myös paljon ( ). Näiden viipymä oli kaikkein pisin eli keskimäärin 10,6 yötä. Tuttavien tai sukulaisten luona majoittuneet oleskelivat Suomessa keskimäärin 5,9 yötä. Matkakohteet Suomessa Tuttava tai vapaaajan Yhteensä Pääkaupunkiseutu 52,7 10,3 82,8 8,7 154,4 Uusimaa + Kymenlaakso 14,0 4,2 4,3 0,6 23,1 Länsi-Suomi + Pohjanmaa 12,7 16,5 22,7 2,1 54,0 Häme + Keski-Suomi 3,1 3,0 6,1 0,4 12,5 Järvi-Suomi + Kainuu 0,3 2,6 0,9 0,5 4,3 Lappi 0,6 2,5 1,0 0,0 4,0 Monta kohdetta 1,2 0,2 1,3 0,2 2,9 Ei kohdetta 1,5 0,5 4,6 19,7 26,3 YHTEENSÄ 92,9 41,0 128,4 32,9 295,2 P ääkaupunkiseutu Uusimaa + Kymenlaakso Länsi-Suomi + P ohjanmaa Häme + Keski-Suomi Järvi-Suo mi + Kainuu Lappi M onta kohdetta Ei kohdetta Matkakohteet Suomessa 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 Tuttava tai vapaaajan Yhteensä Ei yöpymistä 40,3 7,5 80,5 22,7 151,0 Yhteensä 52,6 33,4 47,9 10,4 144,2 Hotelli, motelli 44,3 1,6 23,5 2,2 71,6 Retkeilymaja 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Leirintäalue 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maaseutumajoitus 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 Tuttavat, sukulaiset 2,1 29,5 14,3 5,5 51,4 Oma asunto/mökki 2,5 1,5 7,6 0,2 11,7 Työnantajan asunto 1,8 0,0 0,0 0,2 2,0 majoitus 1,1 0,0 1,8 0,8 3,7 Monta majoitusta 0,8 0,8 0,5 1,3 3,3 Ei yöpymistä 1 yö 2 yötä 3 yötä 4 yötä 5 yötä 6 yötä 7 yötä 8-14 yötä yö t ä yötä yli 60 yö tä Viipym ä Suom essa 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Tuttava tai vapaaajan Yhteensä Saapumiset 92,9 41,0 128,4 32,9 295,2 Öitä keskimäärin 1,4 5,3 1,7 2,5 2,2 Yöpymisiä yhteensä 127,6 215,6 214,2 82,5 639,9

12 RUOTSI / talvi Yöpym iset (1000) m atkan tarkoituksen m ukaan 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 Yöpym iset (1000) m ajoitusm uodon m ukaan 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 Hotelli Tuttava- tai Tuttavat tai sukulaiset M uu vapaa-ajan maksuton majoitus Rahan käyttö Matkaa kohti Ruotsista tulleet käyttivät rahaa keskimäärin 174. Päivää kohti kulutus oli keskimäärin 55. Määrät olivat edellistalvea alhaisempia. Matkaa kohti työlla olleet käyttivät rahaa eniten (211 ). Vapaa-ajan lla olleiden kulutus jäi runsaat 50 pienemmäksi. Päivää kohti laskettuna työlaisten kulutus oli selvästi suurin (88,80 ) ja tuttava- tai sukulaisvierailijoiden ylivoimaisesti pienin (25,30 ). Runsas kolmannes (62 / ) Ruotsista tulleiden kulutuksesta meni ostoksiin. Majoitukseen ja ravintoloihin kolmanneksen vähemmän. Ruotsissa asuvilta saatu ilutulo (51,7 milj. ) väheni selvästi edellistalvesta (68,7 milj. ). Matkailutuloa tuli muilta vapaa-ajan ilijoilta (19,9 milj. ) suunnilleen yhtä paljon kuin työlla olleilta (19,5 milj. ). Rahamäärät tosin pienenivät selvästi edellistalvesta. Vielä voimakkaammin eli puoleen edellistalven tasosta putosi tuttava- tai lla olleilta saatu ilutulo (6,5 milj. ). Hinta- ja laatumielipiteet Matkailijoiden hinta- ja laatukäsityksiä tutkittiin asteikolla 1= erittäin kallis / erittäin huono...5 = erittäin edullinen / erittäin hyvä. Ruotsista tulleet antoivat Suomen ilupalvelusten hintatasolle keskimäärin 2,46 pistettä laatutason saadessa selvästi enemmän pisteitä eli keskimäärin 3,98. Tämä pistemäärä oli sama kuin edellistalvena. Sen sijaan hintatasolle ruotsalaiset antoivat nyt hieman huonomman arvosanan kuin talvella (2,52 pistettä). Luontoaktiviteettien harrastaminen Matkaa kohti (EUR): 174,00 Päivää kohti (EUR): 55,00 Matkan tarkoituksen mukaan: Matkan tarkoituksen mukaan: Päiväkävijät 66,00 Päiväkävijät 66,00 211,00 88,80 Tuttava- tai 158,00 Tuttava- tai 25,30 vapaa-ajan 155,00 vapaa-ajan 58,10 166,00 47,20 Kulutuskohteen mukaan: Kulutuskohteen mukaan: Esimaksut 8,00 Esimaksut 2,70 Majoitus 40,00 Majoitus 12,60 Ravintolat 44,00 Ravintolat 13,80 Ostokset 62,00 Ostokset 19,70 kulutus 20,00 kulutus 6,20 Matkailutulo (milj. EUR) m atkan tarkoituksen mukaan Tuttava- tai M uu vapaa-ajan Ruotsalaisista 13 % (38.400) ilmoitti harrastaneensa Suomessa jotain ulkoilma-aktiviteettia. Kävelyä harrastettiin eniten (14.800) ja moottorikelkkailua toiseksi eniten (11.800). 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 YHTEENSÄ 38,4 Maastohiihto 3,0 Laskettelu ja lumilautailu 0,0 Moottorikelkkailu 11,8 Koiravaljakot 0,0 Poroajelu 0,0 Pilkkikalastus 0,0 Kävely 14,8

13 RUOTSI / talvi Matkapäätökseen vaikuttaneet tekijät Ruotsista tulleiden kohdalla oma kokemus (62.700) näytteli merkittävintä osaa päätöksen teossa. Myös juuret Suomessa merkitsi paljon ( saapunutta). Tuttavien tai sukulaisten suosituksen vaikutuksesta ruotsalaista ilmoitti saapuneensa Suomeen. Mainonnan tai median sanoi ruotsalaisista vaikuttaneen heidän päätökseensä saapua Suomeen. Mainosten ja esitteiden merkitys tässä ryhmässä oli suurin, sillä ruotsalaista ilmoitti saaneensa vaikutteensa sitä kautta. Jos mainonnan ja median vaikutuksesta saapuneiden määrä kerrotaan näiden ilijoiden rahan käytöllä, tulee mainonnan ja median avulla saaduksi ilutuloksi 2,6 milj.. Tätä päätökseen vaikuttavia seikkoja koskevaa kysymystä ei esitetty työlla olleille, Suomen kansalaisille eikä niiltä, jotka olivat käyneet Suomessa viimeisen 12 kuukauden aikana vähintään viisi kertaa. M atkatoimiston suositukset Suomea koskevat artikkelit, kirjat, radiotai TV-ohjelmat Internetistä saatu Suomi-tietous Suo mea ko skevat maino kset tai esitteet M atkamessut tai muu tapahtuma M IKÄ TAHANSA EDELLISISTÄ Aikaisemmat kokemukset Suomesta Ystävien tai sukulaisten suo situs Matkapäätökseen vaikuttaneet tekijät Juuret Suomessa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % MEK / Tukholma: Johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia NYKYTILANNE Saapumiset Ruotsista Manner- Suomeen viime talvikausien aikana: talvi talvi talvi talvi talvi Ruotsista saapuu Suomeen eniten ilijoita kesäaikaan, kesä-syyskuussa ja seuraavaksi eniten marrasjoulukuussa. Talvella ilijoita saapui joka on vähemmän kuin edellisenä talvikautena. Melkein neljä viidesosaa ilijoista oli Ruotsin kansalaisia tai Ruotsissa kirjoilla olevia muiden maiden kansalaisia. Suurin osa ilijoista saapui laivalla ja pienin osa maitse. Vuonna 2000 lopetettiin Silja Line:n liikennöimä laivareitti Uumajasta Vaasaan. Talvella näkynyt suuri lisäys maitse saapuneista ilijoista johtunee tästä. Lentäen saapuneet ilijat ovat pysyneet samalla tasolla talveen verrattuna. Vuoden 2003 aikana Finnair on lopettanut lentoliikenteen Ruotsista kahteen Turkuun ja Tampereelle. Ryan Air aloitti lentoliikenteen keväällä 2003 välillä Nyköping-Tampere. Tätä kirjoitettaessa linja todennäköisesti lakkautetaan vuoden 2004 alusta. Ruotsista tulevat ilijat koostuivat talvella kahdesta eri pääryhmästä: Suomen kansalaisista (16 %, ) ja Ruotsin kansalaisista (84%, ). Näillä kahdella pääryhmällä on toisistaan poikkeava suhde Suomeen ilumaana, vaikka ryhmiä käsitelläänkin tutkimuksessa tasavertaisina. Ruotsin koko väestöstä, , on henkilöä Ruotsin ulkopuolella syntyneitä ja näistä Suomessa syntyneitä ( SBC Folkmängd 2001). Vajaa kolmannes (92.900) ilijoista ilmoitti olleensa työlla ja kaksi kolmesta vapaa-ajan lla. Koko vuoden Ruotsista ulospäin suuntautuvaa vapaa-ajan ilua tarkisteltaessa, TDB Turist- och resedatabas:in tekemän tutkimuksen mukaan luvut ovat seuraavat (v. 2002). Vapaa-ajan tärkeimmät ilukohteet Ruotsista ulkomaille: Suomi, sis. Ahvenanmaan 15,5% Tanska 14,7% Espanja, sis. Kanarian saaret 11,3% Norja 7,5% Saksa 6,7% Kreikka 6,1% Ranska 4,7% Italia 3,8% Iso Britannia 3,7% Suomen heikon tunnettuuden ilukohteena Ruotsissa huomioon ottaen tulos on kohtalaisen hyvä koko vuoden ilua tutkittaessa. MATKAILUTUOTTEIDEN MARKKI- NOINTI JA MYYNTI RUOTSISSA Suurin osa destinaatiomarkkinoinnista kohdistuu tällä hetkellä kesän myyntiin. Vapaa-ajan matkojen jälleenmyyjinä toimivat varustamot ja heidän omat valikoidut myyntipisteensä (yli 90%). Enemmistö varustamoiden destinaatiotuotteista ovat voimassa kesäkautena. Pienimuotoista kampanjointia on tehty talvituotteilla satamakaupunkeihin. Työmatkojen jälleenmyyjinä toimivat periaatteessa kaikki toimistot. Tammikuussa 2003 lanseerattiin MEK Tukholman koordinoima Meeting Finland-kampanja jonka tarkoituksena on markkinoida ja toimistojen kautta myydä Helsinkiä, Turkua, Tamperetta yrityskokouskohteina sekä Holiday Club-ketjun hotelleja ruotsalaisille kokousostajille. Yrityskokousten pääsesonki on maalis-toukokuussa ja syys-marraskuussa. Vaikutti Ei vaikuttanut Ei tiedä KILPAILIJAT Suomen pahin kilpailija niin vapaa-ajan kuin yrityskokoussegmentillä on ruotsalaisten oma kotimaa. Vapaa-ajan matkoissa ulkomaiset kilpailijamaat ovat TDB:n (TDB =Turistresedatabasen) mukaan Tanska, Espanja, Norja, Saksa ja Kreikka. MAHDOLLISUUDET Tällä hetkellä Suomella on Ruotsin mediassa myönteinen kuva. Monien menestyvien suomalaisyritysten keulakuvat herättävät ruotsalaisissa kiinnostusta Suomea kohtaan. Suomella on mahdollisuus erottua kilpailijoista ja parantaa asemaansa ilukohteena menestystarinoiden ja Ruotsissa tunnettujen henkilöhahmojen avulla. MEKin uuden toimintastrategian mukaisesti wellness-tuotteiden jalostamiseen ja niiden markkinointiin panostamalla voimme laajentaa ympärivuotista tarjontaa. Wellness-tuotteiden tärkeä kohderyhmä on ns. 50+, rock and roll -sukupolvi, joka tutkimusten mukaan kattaa 70 % nyky-ruotsin ostovoimasta ja hallitsee 80 % omaisuudesta. Vain 5 % markkinointiviestinnästä kohdistuu tähän kohderyhmään, jonka koko on 1,2 miljoonaa henkilöä. Kohderyhmä haluaa jatkossakin olla nuorekas ja mennä lasten kanssa lumilautailemaan tai Rollareitten konserttiin. Vuodesta 2005 ennustetaan läpimurtovuotta Internetin kautta tehtäville varauksille Ruotsissa. Netin kautta avautuu suomalaisille ilutavarantuottajille mahdollisuus olla kilvassa mukana muiden vetovoimaisten ilumaiden rinnalla. Nyckeln till framgång är att utveckla ett särpräglat erbjudande, inte bara en speciell image. Erbjudandet kan skilja sig från andra genom produktegenskaper, design, service, garantier och en rad andra faktorer som ger ett erbjudande mervärde jämfört med andra. Jag gillar sådana som skapar mervärden och inte bara masserar sin image. Philip Kotler haastattelussaan Sälj & Marknadsföring #7/2003.

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2003-2004 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www.. mek.fi MEK A:142 2005 Kansikuva: Finnish Tourist Board Painettu: Dark Oy, Vantaa 2005 Ulkomaiset ilijat

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä www mek.fi Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto MEK A:139 2004 Generation Project Matkailun kehitysnäkymät vuoteen 2020

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat...

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 2 2007 Saako juhannuksesta TUOTTEEN VENÄLÄISET TULEVAT Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät Matkailusilmä 1 MEK tervetullut lähetystöjen suojiin

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2012

Suomalaisten matkailu 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Suomalaisten matkailu 2012 Suomalaisten matkailu ulkomaille kasvoi vuonna 2012 Vuonna 2012 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Kasvua oli

Lisätiedot

Saksalaisten lomamatkailu 2025

Saksalaisten lomamatkailu 2025 Saksalaisten lomamatkailu 2025 2015 Sisällys JOHDANTO TAUSTAMUUTTUJAT DEMOGRAFISET TEKIJÄT POLIITTISET TEKIJÄT TALOUDELLISET TEKIJÄT TEKNOLOGISET TEKIJÄT LUONTOON LIITTYVÄT TEKIJÄT MATKAILUTARJONNAN KEHITYS

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2008 Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti Helsinki, 2008 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Matkailu Suomessa 4 2.1. Suomalaisten matkatutkimus

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN?

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN? Paula Aspholm-Heimonen MIKSI VENÄLÄISET MATKUSTAVAT POHJOIS-SUOMEEN? Haastattelututkimus Sallan kansainvälisellä rajanylityspaikalla kesällä 2011 Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/ Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2012

Rajahaastattelututkimus 2012 Liikenne ja matkailu 01 Rajahaastattelututkimus 01 Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 01 Vuonna 01 Suomessa vieraili 7,6 miljoonaa ulkomaista matkustajaa Matkustajamäärä kasvoi viisi prosenttia

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö S u o m e n y m p ä r i s t ö 641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Suomen ympäristö 641 Alueidenkäytön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Opetusministeriö Undervisningsministeriet OPETUSMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 2009:4 Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Suomi osallistui vuonna 2008 ensimmäisen kerran kansainväliseen maamielikuvatutkimukseen.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014

Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 MAJOITUSMATKAILUN KEHITYS UUDELLAMAALLA 2005 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 ISBN 978-952-448-387-2 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Tuuli Aaltio Valokuvat: Tuula

Lisätiedot

Tietoaika ... ... ... ... ...

Tietoaika ... ... ... ... ... Tietoaika 7/ 6-9 Joka kymmenes suomalainen piipahti keväällä verkkokaupassa. 10-13 Muuttoliikkeellä on tuplavaikutus väestökehitykseen. Muuttajat ovat nuoria, niinpä väkeä vähentää muuttotappioalueilla

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA Sisältö Tiivistelmä... 1 Summary... 3 Johdanto... 4 1. Taustaa... 5 1.1. Matkustus Suomeen... 5 1.2. Suomen kalastusmatkailun

Lisätiedot