TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

2 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Ympäristövirasto Vahinkotilasto Naantalin Energia Oy 71 Naantalin Satama Oy 72 Naantalin Vuokratalot Oy 73 Naantalin Matkailu 74

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP13 TP14 TA15 TPE15 Ero TPE / TA TOT.ASTE % TOIMINTATUOTOT ,4 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,8 Muut tuotot ,5 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 TOIMINTAKULUT ,0 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ,3 Avustukset ,9 Vuokrat ,0 Muut kulut ,4 TOIMINTAKATE ,5 VEROTULOT ,5 VALTIONOSUUDET ,0 RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE ,2 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,0 VUOSIKATE ,4 Suunnitelmapoistot ,6 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,4 POISTOERO LIS-/VÄH ,9 VARAUKSET LIS-/VÄH RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 HUOM. Toimintatuotot ja toimintakulut esitetään siten kuin käyttötalouden yhteenvedossa. Oleellinen ero on, että talousarvion tuloslaskelman yhteenvedossa Tilalaitoksen vuokratuotot on esitetty myyntituotoissa - nyt ne esitetään vuokratuotot-rivillä (aikasarja on oikaistu kaikkien vuosien osalta). Toimintatuotto- ja -kuluennuste perustuu toimialojen näkemyksiin lukuunottamatta henkilöstömenoennustetta ja sairaanhoitopiiriltä ostettavia palveluja. Merkittävin muutos on, että sataman myyntituotto kuluvan vuoden osalta on ennusteessa nolla, koska Neste Oyj on julkisesti ilmoittanut, että se ei enää maksa kaupungille alus- tai tavaramaksuja. Kaupunginhallitus on valtuuston päätöksen nojalla oikeutettu ryhtymään kaupungin edunvalvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Erimielisyys ratkaistaan todennäköisesti oikeudellisessa prosessissa, jonka lopputulos on tiedossa aikaisintaan vuonna Tämän vuoksi arvioidaan, että vuonna 2015 tuloja ei kerry lainkaan. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan hieman alle alkuperäisen talousarvion. Kaupungin käyttämät sairaanhoitopiirin palvelut ovat heinäkuun raportin mukaan 2,9 % alle tasaerälaskutuksen. Hintoja on tarkistettu jo kesäkuun laskutukseen. Arvioitu menosäästö noin eur. Verotuloennusteen tämänhetkinen näkemys on yli talousarvion (79,1 milj. eur). Valtionosuus päätösten mukainen. Laskennan mukaan 6 kk poistot ovat 4,15 miljoonaa euroa. Sen perusteella kokonaisennustetta on alennettu eurolla. Keskeneräisistä kohteista ei odoteta merkittävää poistolisäystä vuositasolla. Poistoeron tuloutus korjattu vastaamaan TP2014 toteutumaa Investointimenoissa tiedossa euron menosäästö (TSE:n osakepääomakorotus) Kummelin rahoitusosuus tulisi siirtää investointiosasta rahoituslaskelmaan - muutos on kustannusneutraali. Tulosennusteen mukaan lainamäärä kasvaa 1,4 milj. eurolla verrattuna TP2014:ään ja on 36 milj. eur. RAHOITUSOSA 1

4 YLEISHALLINNON RAPORTTI Virastopäällikkö: Keskusviraston ulkoiset ja sisäiset menot olivat kesäkuun lopulla 4,5 milj. euroa eli 55,7% talousarviosta. Toimintatuotot olivat 2,7 milj eli 30,9 % talousarviosta. Toimintakate heikkenee eurolla (menolisäys euroa, tulovähennys euroa). Arvioinnissa on otettu huomioon seuraavaa: Tulot Sataman maksuista jää tuloutumatta -2,6 milj.. Lisäksi sataman vuokratulot jäävät pienemmiksi. Rahatoimen perinnän tulot jäävät arvioitua pienemmäksi. Menot Ulkoiset kulut ylittynevät Näistä henkilöstömenojen ylitystä on Rahatoimeen on palkattu tilapäinen kirjanpitäjä ( ). Palkkahallinnon Populus -projekti on aiheuttanut ylityötarvetta ( ). Palvelujen ostoissa ylitystä muodostunee Näistä asfalttikartellin asianajokustannuksia muodostunee Muita asianajo- ja asiantuntijapalkkioita muodostunee yhteensä n Populus-projektin palvelujen ostoissa ylitystä n Kaupunginvaltuuston menoissa on :n säästöpotentiaali. Investoinnit Investointimenojen ( ), toteutuminen jäänee noin euron tasoon. Turun Seudun Energiatuotanto OY:n osakeanti toteutuu 60 milj euron suuruisena, eikä 78 miljoonan. Säästöä euroa. Henkilöstömenot Keskusvirastossa henkilöstökulut ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin (-13,6 %). Vakinaisen henkilökunnan ja sijaisten palkkausta sekä ylitöistä maksettavia erilliskorvauksia on kyetty pienentämään. Tilapäistä henkilökuntaa on palkattu vakinaisten tilalle. Henkilöstökorvaukset ovat pienentyneet noin 31 %. Suurin muutos muodostuu TVR:n koulutuskorvauksia, joiden perusteella alennetaan työttömyysvakuutusmaksuja. Lomapalkkavelan odotamme muodostavan arviolta :n lisämenon. 2

5 3

6 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet toteutuivat. Sähköinen vaaliluettelo oli käytössä kuudella äänestysalueella. Käytöstä saadut kokemukset olivat myönteisiä, joten toimintamallia voidaan seuraavissa vaaleissa laajentaa koskemaan kaikkia äänestysalueita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarviossa arvioidut kokonaismenot alittunevat noin eurolla. 4

7 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan toiminta on ollut talousarvion mukaista. Lautakunta on arvioinut kaupunkikonsernia ja kaupungin strategian toteutumista, kuullut eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä ja tehnyt kevään aikana yhden arviointikäynnin. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 5

8 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet toteutuivat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupunkistrategian Strategia valmisteltiin yhteistyössä luottamushenkilöjohdon, esimiesten, henkilöstön ja sidosryhmien kesken. Kaupunginhallituksen ehdotus Naantalin kaupunkistrategiaksi 2020 oli kaupungin internet-sivustolla yleisesti kommentoitavana. Palautteita saatiin 13 kappaletta. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Kokonaismenojen arvioidaan alittuvan noin eurolla riippuen syksyllä pidettävien seminaarien määrästä. 6

9 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarviossa todetaan, että elinkeinoasiamies toteuttaa kaupunginjohtajan ohjauksessa elinkeinotoiminnan aktiivista ja yrityslähtöistä kehittämistä. Elinkeinoasiamiehen virassa aloittaa hallintotieteiden maisteri Jorma Ranta. Yrittäjien ja kaupungin välillä on jatkettu tiivistä yhteistyötä. Tavoitteiden mukaisesti ulkoista viestintää on laajennettu kattamaan myös sosiaalinen media. Kaupungille on avattu facebook-sivustot (lähes 3200 seuraajaa) sekä Naantalin Matkailun kanssa yhteinen Instagram-tili. Henkilöstölle on järjestetty useita viestinnän koulutuksia. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Varhaiseläkemenot ylittyvät eurolla. Myös asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat ylittyvät (sataman yhtiöittämiseen liittyvät analyysit, lakimiespalvelut). Loppuvuodesta arvioidaan tehtäväalueen mahdollinen lisämäärärahan tarve, alustavan arvio ylityksestä on noin euroa. Kaupunginsihteerin jäädessä eläkkeelle lukien tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. 7

10 Investointien toteutuminen Maanosto Maanostoon on varattu euroa, josta Naantalin Seurakuntayhtymän kanssa tehtyyn kauppaan käytettiin euroa. Määrärahaa on jäljellä noin euroa. Osakepääomamerkinnät Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakassopimuksen mukaisen osakepääoman korotukseen varattiin euroa. Merkintä toteutuu euroa pienempänä, joten määrärahaa alennettiin ,60 euroon. 8

11 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Strategiset tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Rakennusvalvonta on ollut pilottina sähköisen pitkäaikaisarkiston sekä dokumenttienhallinnan osalta. Projektin vetäjänä toiminut rakennustarkastaja siirtyi keväällä toisen työnantajan palvelukseen ja kaupungin arkistosihteeri jäi alkuvuodesta perhevapaalle. Keskeisten henkilöiden vaihtumisen takia tavoitteiden toteutuminen siirtyy. Arkistosihteerin sijainen on kouluttautunut tiedonohjaukseen ja sähköiseen asianhallintaan. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Toimintatuotoissa syntyy vähäinen ylitys (poikkeamislupamaksut, työllistämistuki). 9

12 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 10

13 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen IT-ohjausryhmä nimettiin kesäkuussa 2015 ja toiminta aloitetaan syksyn 2015 alussa Toiminta-arkkitehtuuriin liittyvää menetelmäkehitystyötä alustettiin ja syksyn 2015 aikana pilotoidaan tuoteratkaisua. Seudullinen verkkokilpailutus saatettiin maaliin kesäkuussa 2015 ja operatiivinen toteutus aloitetaan syyskaudella Yhteenveto talouden toteutumisesta Toiminta on ollut talousarvion mukaista Käyttötalouden toteutuminen Vuokrakulut ovat merkittävästi etupainotteiisa johtuen lisenssivuokrista, kuten aina Palveluiden ostot ovat olleet jossain määrin ennakoitua vähäisempiä. Investointien toteutuminen Asianhallintajärjestelmä on päivitetty Intranetin teknisen alustan päivitystyö on aloitettu 11

14 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Operatiivinen tavoite oikeellisen ja ajantasaisen tiedon tuottamisesta ei täysin toteutunut keväällä, mutta sen jälkeen on tilanne parantunut. Rahatoimi on saanut tilapäisen toimistosihteerin palkkausluvan, mikä lomapalkkavelan kanssa merkitsee painetta henkilöstömenoihin. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Nettomeno pyritään pitämään enintään talousarvion tasolla. Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 12

15 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Toteutunut Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen: Toteutuu. Henkilöstömenot varaston osalta ovat vaikeasti ennustettavissa (eläkekuluissa olemme jo ylittyneet), mutta kokonaisuudessa (henkilöstömenot) pysymme raameissa. Investointien toteutuminen: Toteutunut ja suunnitelmien mukaisesti tulee toteutumaan lopullisesti koko vuoden osalta. 13

16 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena on tukea eri asumis- ja yritysten sijoittamisvaihtoehtoja aikaansaamalla luovutuskelpoisia tontteja. Tässä onnistutaan siltä osin kuin se on riippuvaista organisaation työpanoksesta. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Käyttömenoihin on kirjattu saatavapoistoja noin , joita ei ole budjetoitu. Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 14

17 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueella ei ole varsinaisia tavoitteita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Tulotavoite saavutettaneen. Eläkemenovaraus on riittävä. Asfalttikartellin asianajokulut ylittyvät runsaasti. 15

18 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueella ei ole varsinaisia toiminnallisia tavoitteita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Tulotavoite jää kuluvana vuonna saavuttamatta johtuen tuloperusteen riitauttamisesta (Neste-sopimus; - 2,6 milj). Vuokratulo on arvoitu liian suureksi ( ). Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 16

19 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Strategisen tavoitteen toteuttamiseksi on määrätietoisesti jatkettu Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaavan luonnos oli nähtävänä touko-kesäkuussa. Kevään aikana hyväksyttiin kaksi tärkeää asemakaavaa: Keskustakorttelien asemakaavan muutos ja Kukolan teollisuusalueen I-osan asemakaavan muutos. Kaupunki on tarkistanut omakotitalotonttiensa hinnoittelua kilpailukykyisemmiksi siten, että joidenkin Itä-Immasen alueen tonttien hintaa on laskettu määräaikaisesti ja saaristoalueella on alennettu tonttien hintoja toistaiseksi. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Henkilöstökuluihin sisältyy kaupunkisuunnittelutoimikunnan järjestämien viiden strategiaseminaarin kokouspalkkiot, kustannusvaikutus noin euroa. Strategian taitto- ja painatuskuluiksi on arvioitu euroa. Loppuvuoden kokoukset huomioiden kokouspalkkiot ylittynevät noin euroa. Osayleiskaavatyöhön varattu määräraha ylittynee noin euroa, mikäli päätetään toteuttaa raideliikenneselvitys ja Naantalin kaupallisen selvityksen päivitys. Selvitysten kustannusvaikutus yhteensä noin euroa. Yhteismarkkinointiin on käytetty euroa. Tehtäväalueen menojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän noin eurolla. 17

20 Yleisjaoston myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet ennustetusti. Tuet ja avustukset muodostuu yksinomaan työterveyshuollon KELA korvauksesta, josta saadaan päätös vasta syksymmällä ja se tuloutuu loppuvuodesta tai vuoden 2016 alussa. Täten tukien ja avustusten toteuma on edelleen 0 %. Toimintakuluista on toteutunut talousarvioon nähden 56.6 %. Tätä voidaan kokonaisuutena pitää hyvänä toteumana, vaikka tehtäväalueittain toteumissa on erilaisia riskejä ja haasteita. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet ennustetusti. Tuet ja avustukset tarkoittaa työterveyshuollon KELA korvausta, josta saadaan päätös syksyllä. Toimintakuluista on toteutunut 57 %. Talousarvioon on tehty määrärahamuutosesitys 40 t liittyen palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen. Palvelujen ostoista on toteutunut 61 % ja etupainotteinen kulu ja määrärahan ylitysarvio liittyvät nimenomaan palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen. Henkilöstökuluista on toteutunut 49 %. Toiminnan tavoitteet: Vuotuisissa toimenpiteissä on edistytty kevään aikana hyvin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen, sekä muiden esimiestyötä tukevien ohjelmistojen myötä on prosesseja kyetty yhdenmukaistamaan ja tehostamaan, vaikka haasteita on edelleen. TVA-projektin aikataulu on edelleen haasteellinen. Myös työsuojeluun on kevään aikana saatu enemmän resurssia. 18

21 Palkkahallinto Palkkahallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidusti (50 %). Toimintakuluista on toteutunut 63 %. Ylitys liittyy ohjelmistouudistuksen tuottamaan huomattavaan lisä- ja ylityömäärään. Vastaavasti muissa kuluissa on pyritty varovaisuuteen. Toiminnan tavoitteena on työprosessien kehittäminen, jota on tapahtunut ohjelmistouudistuksen myötä. Palkkojen ja palkkioiden maksussa on ollut poikkeavia virheitä liittyen ohjelmistovaihdokseen. Havaitut virheet on kyetty poistamaan. Uudelleen sijoitus Uudelleensijoituksessa toimintakuluista on toteutunut 38 %. Toiminnan tavoitteena on tukea työuria työkykyhaasteissa. Näiden osalta uudelleensijoituspankkia tarvitaan välillä, mutta myös ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Uudelleen sijoituspankin haasteena on se, että palkkakustannukset eivät näy toimintayksikössä, jolloin palvelun tuottamisen todelliset kustannukset eivät realisoidu. Näin ollen uudelleen sijoituspankkia tulee jatkossakin käyttää harkitusti. Investoinnit Toteutunut 100 %. 19

22 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Saaristolautakunta on tukenut 23 saariston yhdistystä toiminta-avustuksilla. Saaristokuntien yhteinen saaristomatkailun hanke on valmisteilla ja odottaa rahoituspäätöstä. Saaristomeren kalatalousryhmä on perusteilla. Käyttötalouden toteutuminen Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaan 20

23 Sosiaali-ja terveyslautakunnan raportti Virastopäällikkö: Sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa hyvin ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä suunnitellusti ja taloudellisesti: Terveyspalveluissa oma päivystys on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Tämä on omalta osaltaan vähentänyt paineita keskitetyn päivystyksen käyttöön. Kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan. Sosiaalityössä keskeistä on ollut uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen ja tähän liittyvien koulutusten järjestäminen. Sosiaalihuoltolain uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muutokset muuhun lainsäädäntöön ovat tulleet voimaan ja sovellettaviksi alkaen. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis-ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa. Lainsäädännön muutoksen kustannusvaikutuksia on mahdollista kokonaisuutena arvioida vasta loppuvuodesta Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tarve on kasvussa edelleen, mutta tehtäväalueella on onnistuttu pysymään alkuvuonna talousarviossa. Vältettäessä raskasta psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja hoitojaksoja, aiheuttaa se kustannuspaineita erityisesti tälle tehtäväalueelle. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käytössä palvelujen käyttö onkin ollut vähäisempää viime vuoteen verrattuna. Vammaispalveluissa asiakkaiden määrän lisäys aiheuttaa myös kustannuspaineita erityisesti asumispalveluissa. Aikuissosiaalityössä epävarmuustekijä on erityisesti työllisyystilanteessa tapahtuvat muutokset. Toimeentulotuen määräraha on osoittautunut riittäväksi. Valtion toimista johtuen työllistämiseen varattuja määrärahoja ei ole kuitenkaan voitu käyttää. Vaikka kunnan työmarkkinatukimaksut ovatkin olleet kasvussa, talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella eivät ylittyne kuitenkaan merkittävästi. Lapsiperheiden sosiaalityössä on ensimmäinen puoli vuosi mennyt suunnitelmien mukaisesti, uusia huostaanottoja ja kalliita pitkäaikaisia sijoituksia ei ole tarvinnut tehdä. Painopiste on edelleen voitu pitää perhehoidossa. Hoito- ja vanhuspalveluissa käyttöasteet ovat olleet omissa yksiköissä korkeat, kotihoidossa on toiminnanohjausjärjestelmä saatu käyntiin ja vuodeosaston käyttö on ollut tehokasta. Ikäihmisten asumispalvelujen ostoja on hieman jouduttu lisäämään, mutta talousarviossa on edelleen mahdollista pysyä. Ympäristöterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista, joten on oletettavaa, että erikoissairaanhoidossa on mahdollista jopa alittaa talousarviomäärärahat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 talousarvion käyttötalousmenot näyttävät toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellun mukaisesti. Keskeisimmät muutokset talousarvioon joudutaan mitä ilmeisemmin tekemään seuraavasti: Terveyspalveluissa nettosäästö n (tulolisäys , menosäästö ) Aikuissosiaalityö: lisämäärärahan tarve n Vammaispalvelut: lisämäärärahan tarve n Talousarviomuutosesitys tehdään kuitenkin vasta 8 kk:n talousarvioraportin perusteella. Investointimäärärahoja ei ole käytetty vielä alkuvuonna Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 50,5 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairaslomien ym. lomien johdosta. Heinäelokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin heinäkuussa, eivätkä siten näy vielä puolen vuoden toteutumassa. Tukityöllistettyjen osalta palvelujen käyttö on ollut vähäisempää johtuen valtion toimenpiteistä. Työllistämismäärärahat ovat tällä hetkellä loppu. 21

24 22

25 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinnon palvelut on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut suurimmaksi osaksi arvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa osa kuluista kohdistuu loppuvuoteen (mm. oppilaanohjausrahat). Sisäisten kulujen osalta hallinnon talousarvioon on vuonna 2015 kohdistettu sisäisiä kuluja aiempia vuosia enemmän. Sisäisten kulujen osalta on toteutunut vasta 38 %. Palveluiden ostojen toteutuma 2015 tulee kuitenkin jäämään alle arvioidun, mikäli mitään yllättävää ei loppuvuonna tule. 23

26 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suoritteiden määrässä aiempiin vuosiin verrattuna ei ole merkittäviä muutoksia. Henkilöstön saatavuudessa ei ole ollut ongelmia. Johtavan farmaseutin toimi täytettiin 80 prosentin työajalla. Avoimessa haussa olleisiin vakansseihin on ollut paljon hakijoita ja rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion, osittain tämä johtuu ulkopaikkakuntien ja kuntayhtymien viime vuotta aikaisemmasta laskutuksesta. Toimintatuotot ylittänevät talousarvion vuositasolla noin euroa. Toimintamenot ovat alkuvuoden osalta alittaneet talousarvion niukasti ja alittanevat arvion vuositasolla noin euroa. 24

27 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen toiminta on ollut suunnitelman mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on pystytty toteuttamaan lakisääteisesti. Ryhmämuotoisia toimintoja on edelleen jatkettu, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutusvaateisiin on pystytty vastaamaan asianmukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 25

28 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitojonon lyhentäminen on onnistunut ja kaikki potilaat tarkastetaan terveyskeskuksessa. Ostopalvelua on tarvittu enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 26

29 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuollon osalta terveysvalvonta- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentin alitus johtuu siitä, että eläinsuojelun kustannuksia ei ole vielä laskutettu. 27

30 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen toiminta on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitelman mukaisesti. Moniammatillista osaamista on hyödynnetty ja taloudellisesti rasittavimmat hoitopäätökset on tehty tiimityönä. Kalliimpien palveluiden (asumispalvelujen ja kuntoutusten) seuranta on ollut huomattavan tarkkaa sekä käyttäjämäärien että kustannusten osalta. Mielenterveystyön asumispalvelujen hoitopäivämäärä on pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen 2014, jolloin hoitopäiviä oli kesäkuun loppuun mennessä yhteensä Vastaava hoitopäivien määrä on nyt Päihdehuollon asumispalveluiden hoitopäivämäärä on myös pysynyt ennallaan ollen sama kuin vuonna 2014 eli 905. Päihdekuntoutus- ja huumevieroitushoitopäivien määrä on myös laskenut verrattuna edellisiin vuosiin Kesäkuun lopussa 2013 huumevieroitus- ja päihdekuntoutushoitopäivien määrä oli yhteensä 956, vuonna 2014 vastaava hoitopäivien määrä on 314 ja nyt vuonna 2015 vain 205. Kriteerit kuntoutuksiin eivät ole kiristyneet, päivien väheneminen on seurausta erinomaisesta omasta avohuollosta. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kesän aikana mielenterveystyön asumispalveluihin on tullut 2 uutta asiakasta, mikä todennäköisesti aiheuttaa määrärahan ylitystarvetta. 28

31 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Sairaanhoitopiiri laskuttaa toiminnastaan tasaerissä. Naantalin poikkeama tasaerälaskutuksesta ensimmäisen puolen vuoden osalta on 0,3 % tasaerälaskutusta suurempi (2012 5,3 %, ,3 %, ,4 %). Kesäkuun talousarviokortin mukaan todellinen käyttö on 50,2 % (sama kuin viime vuonna) Sairaanhoitopiirin laskuttamat kustannukset ovat kesäkuun lopussa 2015 psykiatriassa 44,3 % (48,6 %) ja ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 48,8 % (54,2 %). TYKS:n laskutus puolestaan on ollut 51 % (tänä vuonna TYKS:n laskutuksessa on mukana myös Salon ja Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden käyttö, johtuen sairaanhoitopiirin omista sairaalajärjestelyistä). Erikoissairaanhoidon määrärahaa tullee riittämään tänäkin vuonna erinomaisesti. Tarkemmat arviot vuoden 2015 käytöstä saadaan kun on käytettävissä useamman kuukauden käyttötiedot. 29

32 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUMINEN Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on laskenut jonkin verran verrattuna viime vuoden tarkasteluajankohtaan. Kesäkuun lopussa 2014 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli yhteensä 151 lasta ja nuorta kun avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 126. Lastensuojeluilmoitusten määrä sen sijaan on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. Lastensuojeluilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä kesäkuun lopussa 2014 oli yhteensä 137 kun se kesäkuun lopussa 2015 on 240. Ilmoitukset koskivat 84 eri lasta tai nuorta. Kesäkuun lopussa 2015 ilmoitukset koskivat 114 lasta tai nuorta. Kesäkuun lopussa 2015 on tehty eniten ilmoituksia vuotiaista lapsista. Eniten ilmoituksia ovat tehneet sosiaalipäivystys, terveydenhuolto, poliisi, päihdehuolto ja opetustoimi. Lastensuojelutarpeen taustalla olevista syistä suurin osa (24 %) on liittynyt vanhempien päihteiden käyttöön. Muita lastensuojeluilmoitusten taustalla olevia syitä ovat olleet mm. lapsen oma päihteiden käyttö, vanhempien jaksamattomuus, perheväkivalta sekä vanhempien tai lasten psyykkinen huonovointisuus. Kesäkuun lopussa 2015 sijoitushoitopäiviä oli eniten perhehoidossa 3018 (3077), laitoshoidossa 1768 (1628) ja ammatillisissa perhekodeissa 921 (905). Kesäkuun lopussa perhehoidossa on yhteensä 17 lasta, perhekotihoidossa 5 lasta ja laitoshoidossa 9 lasta tai nuorta. Laitoshoidon hoitopäiviä lisää lisäksi keväällä 2015 toteutunut perhekuntoutus. Tukiasumisen piirissä on yhteensä neljä nuorta. Sijoitusten tarpeen taustalla olevista syyt liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön, vanhempien mielenterveyden ongelmiin ja lapsen tai nuoren omaan psyykkiseen huonovointisuuteen. 30

33 Naantali kuuluu sijaisperheitä välittävään Kaarinan sijaishuoltopankkiin. Tarvittavien perheiden määrä on Sijaishuoltopankin lähialueella jossain määrin riittämätöntä suhteessa tarpeeseen, joten perhehoitoa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Lastensuojelun laitoshoito näyttää ilman uusia yllättäviä sijoituksia jäävän budjetoidulle tasolle vuonna 2015 olettaen, että sijoituksia pystytään laitoshoidosta asiakassuunnitelmien mukaan myös purkamaan ja toteuttamaan perheiden jälleen yhdistämisiä.. Kesäkuun lopun tilanteen mukaan ilman uusia sijoituksia perhehoito pysyy varattujen määrärahojen puitteissa. Jälkihuollon tukiasumisen kaikkia kustannuksia ei ole vielä laskutettu kesäkuun loppuun mennessä. Ennalta ehkäisevä lastensuojelu tulee vuonna 2015 ylittämään sille varatut määrärahat. Samoin perhetyön ostopalvelut ylittyvät, koska iltaisin ja viikonloppuisin tehtävälle työlle on ollut tarvetta erityisesti tilanteissa, missä on pyritty arvioimaan perheiden voimavaroja ja estämään sijoitusten tarve. Myös tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on jouduttu ostamaan odotettua enemmän. Myös sijaishuollon tukitoimet, jälkihuollon tukitoimet sekä kasvatus- ja perheneuvolan käyttö ylittävät yksittäisinä tilikohtina varatut määrärahat. Lapsiperheiden sosiaalityön moniammatillinen tiimi on hyödyntänyt omaa osaamistaan. Riittävän ja kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijäresurssi on saatu kesäkuun 2015 loppuun mennessä rekrytoitua. Sosiaalihuoltolain uudistukset ovat tulleet voimaan asteittain. Kotipalvelua koskeva uudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja muu lain säädäntö pääosin alkaen. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Lapsiperheiden toimintamenojen toteuma on kesäkuun 2015 lopussa 49,2 %. Tehtäväalue pysynee talousarvioon varatussa määrärahassa. 31

34 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimeentulotukea hakeneiden kotitalouksien määrät ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2014 (661) ja tänä vuonna 672. Myönnetyn perustoimeentulotuen euromäärät kotitaloutta kohti ovat kuitenkin pysyneet edellisen vuoden tasolla. Toimeentulotuen myöntämismenettelyä on tehostettu työntekijöiden yhteisillä arvioinneilla. Valtio maksaa kunnalle puolet kunnan myöntämästä perustoimeentulotuesta. Työllistämistoiminnan haasteena on ollut kasvava työttömyys. Varsinais-Suomen TE-toimisto on toukokuusta alkaen ollut tilanteessa, jossa työllistämisen määrärahaa on ollut jäljellä enää 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneille korvamerkittyä osuutta. Muille kohderyhmille ei ole voitu tehdä myönteisiä palkkatuki- tai starttirahapäätöksiä. Tämä on käytännössä merkinnyt sitä, että eli palkkatukea on keväästä alkaen myönnetty vain 300 päivää työmarkkinatuella olleille (listalaiset) sekä kesäkuusta lähtien palkkatukea on voitu myöntää vain velvoitetyöllistetyille (57 59 vuotiaille, yli 500 päivää työmarkkinatuella olleille). Työllistämisyksikkö Pointti on laatinut yhteensä 82 (viime vuonna kesäkuun loppuun mennessä 44) aktivointisuunnitelmaa. Pointissa on kahdella sosiaaliohjaajalla ollut yhteensä 256 asiakasta (naisia 109 ja miehiä (147). Vuonna 2014 asiakkaita oli vastaavana ajankohtana yhteensä139. Laadittujen aktivointisuunnitelmien avulla kuntouttavaan työtoimintaan on saatu kesäkuun loppuun mennessä 102 eri henkilöä (74), kun koko viime vuonna 2014 henkilöitä oli yhteensä 86. Työtoiminta on ostettu yhteistyökumppaneilta Raina-säätiöstä, Lounais-Suomen työllistäjät ry:ltä ja Petreasta sekä Tsemppi ry:ltä. 32

35 Omana toimintana ovat olleet kaupungin omat hallintokunnat, mutta erityisesti oma työpaja. Lisäksi omana toimintana on käynnistetty vuoden 2015 aikana kaksi aktiiviryhmää kolmena eri jaksoina. Osallistujia on ollut yhteensä 15 henkilöä. Aktiiviryhmät jatkavat edelleen tavoitteena yhteensä 6 ryhmäjaksoa. Vuoden 2015 alusta lukien kunnan velvollisuus on ollut maksaa yli 300 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatukimaksuista 50 % ja yli 1000 päivää työttömänä olleista henkilöistä 70 %. Kesäkuunloppuun mennessä yli 300 päivää työttömänä olleita oli 117 henkilöä kun vastaava luku vuonna 2014 oli vain 61. Naantalin työpajalla on ensimmäisen 6 kk:n aikana ollut 25 eri asiakasta, joilla on toteutuneita pajapäiviä yhteensä päivää. Maskulle on myyty yhdelle asiakkaalle 9 pajapäivää. Nuorten työpajatoiminnan rahoitukseen on saatu avustus ELY-keskukselta. Tämän hetkiselle rahoituskaudelle tukea on myönnetty vain euroa. Vuoden 2016 rahoitus haetaan marraskuun 2015 aikana. Aikuisten avohuollon ohjaajalla ja asumispalveluohjaajalla on kesäkuun loppuun mennessä ollut yhteensä 78 eri asiakasta. Aikuisten avohuollon ohjaajan ja asumispalveluohjaajan työ kohdentuu erityistä tukea tarvitseviin päihdekuntoutujiin, mielenterveysongelmaisiin, päihdeongelmaisiin ja asunnottomiin, joille kohdennetaan palveluohjausta. Pakolaishuollon osalta Naantali on jatkanut ELY -keskuksen kanssa sopimusta siten, että Naantalin kaupunki vastaanottaa vuosittain 1-5 pakolaista. Tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä on Naantali jo vastaanottanut 4 henkisen perheen ja yhden aikuisen. Tällä hetkellä ELY-keskus maksaa Naantalille yhteensä 15 pakolaisesta valtion korvauksia. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toteuma on kesäkuun lopussa 45,6 %.Perustoimeentulotuen toteuma pysyy talousarviossa, mutta sen sijaan täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty jonkin verran arvioitua enemmän. Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu tulee ylittämään talousarvioon varatun määrärahan. Ensimmäisen puolen vuoden ajalla keskimääräinen kuukausimaksu on , ja loppuvuoden osalta tilanne todennäköisesti edelleen heikkenee, joten talousarvioon varattu joudutaan ylittämään :lla. Oma kuntouttava työtoiminta (54,1 %) ja työmarkkinatuki (60,9 %) yksittäisinä tilikohtina ylittävät arvioidun määrärahan. 33

36 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun talousarviomäärärahaa on pienennetty vuodesta 2014 noin euroa. Kaksi hoito- ja vanhuspalvelujen kotihoidon hoitajaa ovat kohdistaneet työpanoksensa henkilökohtaisen avun asiakkaisiin vuoden 2013 lopulta alkaen. Tätä kautta ostopalveluja on voitu vähentää. Sisäisiä kustannuksia ei vielä puolen vuoden toteutumassa ole huomioitu. Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen piiriin on tullut vuoden 2014 lopulla kaksi uutta asiakasta ja vuonna 2015 yksi uusi asiakas. Kehitysvammapalveluissa asiakasmäärä on noussut yhdellä henkilöllä (laitoshoidon asiakasmäärä on laskenut kahdella ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on noussut kolmella). Uusien asiakkaiden ja yhden asiakkaan siirtyminen vaativampaan laitoshoitoon aiheuttavat arviolta noin euron lisäkustannuksen asumispalveluihin vuodelle Kuljetuspalveluasiakkaat ovat vähentyneet viime vuoden 276 asiakkaasta 264 asiakkaaseen, mutta kustannukset ovat nousseet, johtuen osittain Turun seudun joukkoliikenteen bussihintojen laskusta johtuvasta asiakkaitten omavastuuosuuksien pienenemisestä sekä taksimatkojen tilausmaksuista (uusi maksu). KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Toimintakulujen puolen vuoden toteuma on noin 49,2 %. Palvelun piiriin tulleiden uusien asiakkaiden vuoksi ennakoitu lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 on noin euroa. 34

37 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hoito- ja vanhuspalvelujen toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet käytännössä täynnä ja kuormitus on edellisvuodesta noussut jokaisessa yksikössä. Kuormitusprosentit (v.2014): Vuodeosasto 95,76 % (80,19 %), Viiala 97,93 % (95,79 %), Myllynkiventie 98,55 % (94,10 %), Onnela 98,56 % (98,07 %), Kummeli 100,88 % (98,18 %), Jannela 106,26 % (104,46 %), Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 104,03 % (103,70 %) ja kuntoutus 103,25 % (97,67 %). Puolen vuoden seurantajaksolla ympärivuorokautisen hoitopaikan sai 13 asiakasta. Keskimääräinen jonotusaika oli 4,7 kk (v. 2014: 4,3 kk). Kesäkuun lopussa hoitopaikkaa jonotti 22 henkilöä. Pahentuneen jonotilanteen johdosta ostopalvelupaikkoja on lisätty. Toukokuussa ostopalveluihin siirtyi kaksi uutta asiakasta ja kesäkuussa ostopalvelupaikka myönnettiin kahdelle asiakkaalle. Omien yksiköiden tehokkaan käytön ansiosta Sairaanhoitopiirin siirtoviivepäiviä oli kesäkuun lopussa vain 5 vrk. Kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön. Ohjelman esivalmistelutyö ja henkilökunnan koulutukset ovat vieneet paljon työaikaa. Ohjelman käyttöönotto on edellyttänyt alkuvaiheessa ylimääräisen työvoiman käyttöä, jotta ohjelman edellyttämät kirjaukset on saatu tehtyä ja asiakkaat hoidettua. Kehitystyötä tehdään edelleen, jotta ohjelma saadaan toimimaan optimaalisesti työaikaa säästäen. Viikonloppujen ja iltojen henkilöstömiehitys ei ole ollut riittävää. Asiakasturvallisuuden varmistaminen on edellyttänyt ajoittaista ylimääräisen kiireavun palkkaamista. Asiakkaille on myös tarjottu palveluseteleitä kotihoidon järjestä- 35

38 miseen ja nämä asiakkuudet ovatkin seurantajaksolla lisääntyneet. Vuonna 2014 säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palveluseteliasiakkaita oli vain 6 asiakasta, nyt heitä on jo 19. Palvelusetelit ovat omalta osaltaan auttaneet järjestämään kotihoidon palvelut asiakkaille viivytyksettä. Lisäystä on ollut myös niiden asiakkaiden osalta, joille on myönnetty palveluasumista kotiin päätöksellä kotihoidon palvelut (vammaisasiakkaat). Omaishoidon tukihakemuksia on alkuvuodesta tullut aikaisempaa enemmän. Omaishoidettavia oli henkilöä, mutta tuen saajien määrä on jo vähentynyt heinä-elokuussa. Alkuvuodesta korkeinta omaishoidon tukea maksettiin saattohoidossa olevalle asiakkaalle. Omaishoidon tukeen on odotettavissa ylitystä. Sotaveteraanien avustajatoimintaan myönnetty avustus ( ) on kesäkuun lopussa maksettu kokonaisuudessaan. Toiminnallisissa tavoitteissa painotus on talousarvion ja ikääntymispoliittisen suunnitelman mukaisesti ollut kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistamisessa ja talousarviossa sekä suunnitelman toimenpideohjelmassa mainitut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kotihoidon maksutuotot jäänevät palveluseteliasiakkuuksien lisääntymisen johdosta jonkin verran arvioitua pienemmiksi, koska palveluseteliasiakkaat maksavat palveluistaan suoraan yrittäjälle. Myöskään lisääntyneet vammaispalveluasiakkaat eivät joudu maksamaan palveluistaan. Kotihoidolle tuloutuvaa sisäistä laskutusta (30.6. n ) ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole tehty. Birgittakodilla on asukkaiden asumispalvelu- ja tukipalvelumaksuja alennettu tai tehty 0 -maksupäätöksiä asukkaille maksujen jälkeen jäävän vähimmäiskäyttövaran (160 /kk) turvaamiseksi. Osa ulkoisista maksutuotoista toteutuu kuitenkin hivenen arvioitua suurempina, mikä osaltaan kompensoi tilannetta. Tehtäväalueen toimintatuotot, 45,64 %, toteutunevat kokonaisuudessaan kuitenkin lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 52,27 % ja henkilöstökulujen osuus 53,2 %. Henkilöstön lomarahat on maksettu kesäkuussa, vaikutus n. 1 %. Sairaspoissaolot ovat lisänneet henkilöstömenoja. Asiakastilanteista ja yksikköjen kuormittumisesta johtuvat pakolliset työvuorojen muutokset sekä iltaja viikonlopputyön ruuhkautuminen ovat lisänneet henkilöstölle maksettavia erilliskorvauksia. Kesälomakauden jälkeisellä ajanjaksolla henkilöstömenot tulevat korjaantumaan. Myös toiminnanohjaus tulee alkusyksystä lähtien tehokkaammin ohjaamaan henkilöstöresurssin käyttöä kotihoidossa. Ostopalvelujen osalta on tavoitteena pysyä talousarvion sallimassa raamissa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. 36

39 SIVISTYSVIRASTON RAPORTTI Virastopäällikön katsaus Sivistysviraston henkilöstökulut ovat alkuvuoden osalta noin 4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on tapahtunut sekä varhaiskasvatuksessa että oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät euroa johtuen varhaiskasvatuksen tukien voimakkaasta kasvusta, koulukuljetusten arvioitua suuremmista kustannuksista ja koulupsykologin puuttuvista palkkausmäärärahoista. Tilinpäätösennuste sisältää vuodelta 2014 siirtyneen ja kevään aikana saadun uuden ulkoisen hankerahoituksen vaikutukset. Hankerahoituksen määrä ei ole lopullinen. Tilinpäätösennuste: TA 2015 TP 2015 ENNUSTE MUUTOS tulot menot netto KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvitystyö on käynnistetty ja raportti valmistuu marraskuussa Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta euroa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Päivähoitolasten määrä on lievässä kasvussa verrattuna kevääseen Syyskuussa 2015 on tähän mennessä sijoitettu yhteensä 834 lasta, mikä on 10 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Perhepäivähoidossa on 66 lasta ja päiväkodeissa 768 lasta. Suovuoren päiväkodin sulkemista ei vielä tänä vuonna voida toteuttaa. Vastaavat säästötoimenpiteet toteutetaan muulla tavoin. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla ( euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä euroa. Vuonna 2014 tammi-kesäkuussa oli keskimäärin koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä 257 lasta / kk ja kuntalisän piirissä 161 lasta / kk, kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana lapsia oli keskimäärin 292 / kk ja 187 / kk, 13,6 % ja 16,1 %. Perusopetus Oma perusopetus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Kokonaisoppilasmäärä ei merkittävästi vuoden aikana muutu eikä opetusryhmiä voida vähentää. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on 3,7 %, mikä on talousarvion mukaista ja johtuu vuonna 2014 toteutetusta opetustuntimäärien vähentämisestä. Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on perusopetukseen saatu euroa koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja kielikylpytoiminnan laajentamiseen euroa. Saadut avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. 37

40 Koulukuljetuksiin oli talousarviossa varattu yhteensä euroa, joista euroa taksikuljetuksiin ja euroa joukkoliikenteen kautta toteutettaviin kuljetuksiin. Taksikuljetusten osuus ja kustannukset ovat alentuneet ennakoidusti ja ovat noin 50 % tilinpäätöksen 2013 tasosta toteutuma-arvion ollessa vuodelle 2015 noin euroa. Joukkoliikenteen kautta toteutettavien kuljetusten kustannukset ovat alkuvuonna olleet ennakoitua suuremmat eli noin euroa ja toteutuma-arvio vuodelle 2015 on noin euroa. Kuljetuskustannukset ovat ylittämässä varatut määrärahat noin eurolla. Koulukuljetuskustannukset olivat koulutuslautakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä noin euroa ja arvio vuoden 2015 koulukuljetuskustannuksista on noin euroa. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Koulunkäynninohjaajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien nimike yhdistettiin vuoden alussa koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäynninohjaajien työnkuvaan kuuluu koulussa tehtävän työn lisäksi tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät. Samalla koulunkäynninohjaajien (koulu+apip) viikkotyötunteja vähennettiin noin 120 tunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Myös tulevana lukuvuonna ohjaajien viikkotyötuntimäärä laskee noin 100 tunnilla. Tehdyillä muutoksilla ovat oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 8 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin euroa vuodelle Lisämäärärahatarve on euroa. Oppilaiden kerhotoimintaan on saatu talousarvion ulkopuolista opetushallituksen myöntämää rahoitusta euroa ja pedagogisen ict-käytön ohjaukseen euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Talousarvion ulkopuolista hankerahoitusta on saatu laatu- ja kehittämishankkeeseen euroa ja opintoseteliavustukseen euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti voimaan tulleet palkantarkistukset lisäävät museon ja kirjaston henkilöstökuluja kuluvana vuonna talousarvioon nähden minimissään noin euroa ja maksimissaan noin euroa. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2015 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Naantalin liikuntaja liikuntapaikkastrategian työstö alkaa syyskuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu avustuksia yhteensä euroa (Naantalin Liikkuva koulu -hankkeen tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin euroa, Liikkuva koulu -hankkeeseen euroa ja etsivään nuorisotyöhön euroa). Avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. 38

41 39

42 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvitystyö on käynnistetty ja raportti valmistuu marraskuussa Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta euroa. Investointien toteutuminen Koulukaluston uusinta tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. 40

43 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Päivähoitolasten määrä on syksyn 2014 tasolla. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toiminnan tehostamisen johdosta tehtäväalueen ulkoiset menot tulevat alittumaan noin euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2015 verrattuna. Asiakasmäärän ollessa arvioidun mukainen, tulot tulevat toteutumaan valtuuston hyväksymän talousarvion tasolla. 41

44 Yhteenveto talouden toteutumisesta Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla ( euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot olemaan noin euroa yli talousarviovarauksen. 42

45 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 43

46 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 44

47 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta sinänsä on alkuvuonna ollut perusopetuslain edellyttämää ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden suuntaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 8 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin euroa vuodelle Lisämäärärahatarve on euroa. 45

48 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 46

49 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous voimaan tulleet palkantarkistukset lisäävät museon ja kirjaston henkilöstökuluja kuluvana vuonna talousarvioon nähden minimissään noin euroa ja maksimissaan noin euroa. Investointien toteutuminen Toimielimellä ei ole investointeja vuonna

50 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Ulkoinen hankerahoitus kasvattaa tehtäväalueen tuloja ja menoja euroa Investointien toteutuminen Liikuntahallin tulostaulun hankinta on kesken valitusprosessin takia. 48

51 YMPÄRISTÖVIRASTON RAPORTTI Virastopäällikkö: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Jo toteutuneita tavoitteita ovat: - Valmiussuunnitelman yleinen osa ja ympäristöviraston toimialakohtainen valmiussuunnitelma ja henkilö- ja ajoneuvovaraukset on päivitetty. - Vanhankaupungin venesatamassa toiminnasta vastaa yksityinen toimija. - Yläkouluille ja lukiolle järjestettiin liikenneturvallisuustempaus keväällä. - Saariston talvikunnossapitoalueet kilpailutettiin kaudeksi Uusi sähkösopimus tuli tavoitteen mukaisesti voimaan Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Teknisen lautakunnan ml. taseyksiköt toimintakulujen toteutuma % on 49,2 %, kavoitus ja ympäristolautakunnan 49,6 % ja rakennuslautakunnan 55,6 %. Ympäristöviraston käyttötalouden henkilöstökulut ovat pysyneet lähes tarkalleen samalla tasolla kuin mitä ne olivat kesäkuussa Talousarvioon nähden toteutuma on, ml. taseyksiköt, 49,5 %. Rakentamisen lupamäärät lähtivät selkeään nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. Lupa-asioita on käsitelty 32 % enemmän viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jos sama suuntaus jatkuu toisella vuosipuoliskolla, on tuloihin odotetavissa pientä ylitystä rankentamisen valvonta- ja neuvonta tulosalueen osalta. Maankäytön suunnittelussa merkittävänä hankkeena manner Naantalin osayleiskaavatyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja asemakaavoitus on edennyt työohjelman mukaisesti muutamalla pienellä lisäyksellä. Lauha ja vähäluminen alkuvuosi kevensi etenkin tilalaitoksen ja liikuntapaikkojen menoja. Kustannusten alittumista vuositasolla ei kuitenkaan vielä voida odottaa, koska loppuvuoden olosuhteet voivat vaikuttaa asiassa myös toiseen suuntaan. Turun joukkoliikennetoimiston kahdessa ensimmäisessä laskutusjaksossa ei ole huomioitu koululaislipputulojen osuutta riittävästi ja siten Naantalin maksuosuus oli arvioitu liian korkeaksi. Kun nettomaksuosuuden laskutusjaksojen suuruus, huomioiden koululaislipputulot, oikaistaan oikealle tasolle syyskauden maksuerissä, niin joukkoliikenne tehtäväalueellekaan ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. Myös ateria ja siivouspalvelut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tilalaitoksen ja vesihuollon taseyksiköiden katetavoitteet ovat toteutumassa niin ikään talousarvion mukaisesti. Oletuksena vesihuoltolaitoksen kohdalla tässä vaiheessa on, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskutuksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Investoinnit Ympäristöviraston merkittävimmät jo toteutuneet hankkeet ovat Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie, josta on syntymässä säästöä tämän hetken arvion mukaan noin euroa, ja Pirttiluoto-Karjaluoto josta myös syntymässä säästöä noin euroa. Aikataulun mukaisesti on etenemässä isona hankkeena jo alkuvuonna käynnistynyt Santalantien asuntoalue ja urakkasopimus on allekirjoitettu Soinistentien peruskortaus ja liikenneturvallisuuden parantaminen-hankkeesta. Päällystyurakka on toteutunut tässävaiheessa noin 60 %:sti. Tilalaitoksen investoinnit painottuvat koulujen loma-aikaan ja syksyyn. Samoin vesihuoltolaitoksen investoinnit painottuvat syksyyn ja tulevat nekin totutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. 49

52 50

53 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Rakentamisen vilkkaudesta johtuen rakennusvalvonnan tehtäväalue on ajoittain ruuhkautunut ja katselmuspöytäkirjojen kirjaamisessa on ollut ajoittain viivettä. Lupapiste.fi palvelun asiointitapahtumien määrä on noussut noin 30 %:iin rakentamisen luvista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Rakentamisen lupamäärät lähtivät selkeään nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. Lupa-asioita on käsitelty 32 % enemmän viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksittäisistä hankkeista merkittävin oli TSE:n voimalaitoshanke. Myös pientalorakentamisen määrä kasvoi 53 % viimevuoden lupamääriin verrattuna. Rakentamisen volyymi on kasvanut huomattavasti, ollen 237 % suurempi verrattuna viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon, pois lukien TSE:n hanke volyymin kasvu 31 %. Rakentamisen huomattavasta vilkastumisesta johtuen tehtäväalueen toteutunut tulonmuodostus on ennakoitua ja viimevuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi ja toimintakate on positiivinen. Henkilöstökulujen alkuvuosipuoliskon lisäys selittyy sillä, että rakennustarkastaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Uusi rakennustarkastaja aloittaa tehtävässään syyskuun alussa. 51

54 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tulot riippuvat vireille tulevista lupa- ja ilmoitusasioista ja kuluvan vuoden osalta tulot toteutuvat jonkin verran yli talousarvion. Menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Vuoden 2014 toteutumakuvaajien muutos loppuvuoden osalta johtuu uponneen laivan nostotyöstä aiheutuneesta kustannusvaikutuksesta ja siihen saadusta avustuksesta. 52

55 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu pääosin kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana on lisäksi käynnistynyt kaksi yritystontin kaavamuutosta ohjelman ulkopuolelta, Seniori Ateria Oy:n ja Merisalin kaavamuutokset. Lisäksi kaavoituksen henkilöresursseja, kaavoitusarkkitehtia ja kesäteekkaria, on käytetty Manner- Naantalin yleiskaavan rakennusinventoinnin suorittamiseen. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. 53

56 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Tonttitarjonnalle ja asemakaavavarannolle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, muiden osa-alueiden paitsi Merimaskun osalta. Yleiskaavayhdistelmän laatiminen Rymättylän osalta on käynnistynyt. Ranta-asemakaavojen osalta tavoite toteutuu niin, että olemassa oleva aineisto viedään sähköiseen järjestelmään. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Talousarvion tuotot ovat pääosin maanvuokratuottoja, jotka laskutetaan kahdessa erässä vuoden aikana. Maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueelle on myönnetty euron lisämääräraha yleiskaavayhdistelmän laatimiseen. Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion ja siihen tehdyn määrärahan muutoksen mukaisesti. 54

57 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Viraston laskutus ja muu taloushallinto ovat ajan tasalla. Paikkatiedon suunnittelijan vakanssin palautuminen kokoaikaiseksi toukokuun alusta ei toteutunut, vaan vakanssin hoito jatkuu osa-aikaisena koko talousarviovuoden. Paikkatietosuunnittelun uudelleen resursointi ratkaistaan syksyn aikana. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 55

58 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Valmiussuunnitelman yleinen osa ja ympäristöviraston toimialakohtainen valmiussuunnitelma ja henkilö- ja ajoneuvovaraukset on päivitetty. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 56

59 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Vanhankaupungin venesatamassa toiminnasta vastaa yksityinen toimija. Yläkouluille ja lukiolle järjestettiin liikenneturvallisuustempaus keväällä. Saariston talvikunnossapitoalueet kilpailutettiin kaudeksi Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 57

60 INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) ,33 62,12 % SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN KH ,21 1,90 % KAIVOKADUN SANEERAUS ,62 43,13 % PUISTOTIEN SANEERAUS ,13 32,28 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE ,92 1,48 % PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS ,00 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS ,74 61,56 % KATUVALAISTUS ,00 0,00 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMP. PARANTAMINEN ,59 19,69 % SUUNNITTELU ,42 69,46 % LAITURIT JA VENESATAMAT ,38 105,95 % Laiturien myynti, k-pitoarvon tuloutus , % Yhteenveto aluekohteiden investoinneista on vesihuollon toteutuman jälkeen. Investointien toteutuminen Soinistentien peruskorjaus sekä Rymättylän keskustan vanhatien saneeraukset käynnistyvät syyskaudella. Muilta osin investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 58

61 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Resurssien käytössä on painotettu rannan ja keskustan (A1 ja A2 alueet) puistoja. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ VIHERALUEET ,38 26,87 % Yhteenveto aluekohteiden investoinneista on vesihuollon toteutuman jälkeen. Investointien toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 59

62 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Latujen ja ulkojäiden ylläpitokausi oli sääolosuhteista johtuen noin kolme viikkoa tavanomaista talvea lyhempi. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ LIIKUNTAPAIKAT ,46 47,56 % Investointien toteutuminen Skeittirampin rakentamisesta Kuparivuoreen ei saatu yhtään tarjousta. Hankkeen toteuttamisen selvittelyä jatketaan. Muutoin Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 60

63 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Myös sisäinen joukkoliikenne (ns. pikku-bussit) aloitti liikennöinnin osana Föliä. Kevään aikana tehtiin sisäiseen joukkoliikenteeseen pieniä aikataulu- ja reittimuutoksia saadun asiakaspalauteen perusteella. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Turun joukkoliikennetoimisto laskuttaa kaupungin nettomaksuosuutta seudullisesta joukkoliikenteestä kolmen kuukauden jaksoissa. Kahdessa ensimmäisessä laskutusjaksossa ei ole huomioitu koululaislipputulojen osuutta riittävästi ja siten Naantalin maksuosuus oli liian korkea. Nettomaksuosuuden laskutusjaksojen suuruus, huomioiden koululaislipputulot, oikaistaan oikealle tasolle syyskauden maksuerissä. Tämän hetkisen tiedon mukaan tehtäväalueelle ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA ( ) ,07 29,82 % Investointien toteutuminen Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän hankinta on käynnissä Turun joukkoliikennetoimiston toimesta. Hanke päättynee kokonaisuudessa vuoden 2015 loppuun mennessä. 61

64 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Uusi sähkösopimus tuli tavoitteen mukaisesti voimaan Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 62

65 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Leasing-kaluston siirtymisen vaikutuksista laaditaan yhteenveto loppuvuodesta, jolloin kalustosta on käyttökokemuksia noin yhden vuoden ajalta. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TA muutos TOTEUTUNUT KÄYTTÖ IRTAIN OMAISUUS ,95 % Irtaimen myynti, k-pitoarvon tuloutus ,11 75,19 % Investointien toteutuminen Käyttösuunnitelman mukainen irtain omaisuus on hankittu. Lisäksi jouduttiin hankkimaan rikkoutuneen pientraktorin tilalle vastaava traktori, joka rahoitettiin muista hankinnoista muodostuneilla säästöillä ja tarpeettomaksi jääneen kaluston myynnillä 63

66 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut operatiiviset tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Keittiöiden työmäärälaskenta on aloitettu saariston keittiöistä. Näiden osalta laskenta valmistuu elokuun loppuun mennessä. Sydänmerkkiä ei ole haettu terveyskeskukseen, koska vakioruokaohjeiden siirto uuteen ohjelmaan on vielä kesken. Yhteenveto talouden toteutumisesta Tuloarviotavoite tullaan saavuttamaan arvioidun mukaisena. EU-maitotuki ei toteudu talousarvioon kirjatun mukaisena erillisenä summana. Maitotaloustuotteiden toimittajan vaihduttua maitotuki on huomioitu laskuissa eikä tukea haeta erikseen kuin pienten keittiöiden osalta. Määrärahat tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina, mikäli syksyn toimintakaudella asiakasmäärät eivät oleellisesti muutu (koulut, päivähoito). Säästöjä ei ole syntymässä eikä myöskään tulojen ylityksiä. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KALUSTOHANKINNAT ,00 0,00 % Investointihankkeiden toteutuminen Investointien osalta menoja ei ole vielä kirjautunut. Merimaskun koulun keittiön kylmiön uusimistyö on toteutuksessa. Suopellon koulun astianpesukone asennetaan koulujen syyslomakauden aikana. Kailon toimintakeskuksen keittiökalusteiden uusimiseen ei saatu kaupunginhallitukselta käyttölupaa, joten määrärahasta jää käyttämättä euroa. 64

67 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palveluvastaaville on järjestetty koko vuoden kestävä täydennyskoulutus ateria- ja siivouspalvelun yhdistelmätehtävistä. Siivousmitoitusten siirtäminen uuteen ohjelmaan on aloitettu. Yhteenveto talouden toteutumisesta Tuloarviotavoitteesta tullaan jäämään arviolta n e pääasiassa pois jääneiden siivouskohteiden (Voimatie, Muumi-wc) sekä vähentyneen siivouspalvelun (Naantalin Energia) johdosta. Toimintamenot tulevat toteutumaan pääosin arvioidun mukaisina. Sijaisuuksissa on jouduttu käyttämään arvioitua enemmän vuokratyövoimaa. Tämä on vaikuttanut siihen, että ostopalvelut ovat kasvaneet ja vastaavasti henkilöstökulut pienentyneet. 65

68 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut tavoitteet etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Vuoteen 2014 verrattuna tilalaitoksen toimintatuotot ovat noin euroa suuremmat ja toiminta kulut noin pienemmät alkuvuosipuoliskon osalta. Toimintatuottojen lisäys johtuu pääosin aluepelastuslaitoksen ja Opintien vuokratuotoista ja nämä on huomioitu talousarviota 2015 laadittaessa. Kulujen alittuminen tässä vaiheessa johtuu normaalista kausivaihtelusta ja ennustaa sitä, että talousarvion mukainen kulutavoite toteutuu. INVESTOINNIT 2015 TA TA muutos TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS KH ( ) ,00 % MAIJAMÄEN LUKIO ( ) ,38 21,77 % RYMÄTTYLÄN KOULU ,06 20,84 % MERIMASKUN KOULU 1 keittiön ja sadevesijärjestelmän peruskorjaus ,61 8,98 % MERIMASKUN KOULU 2 talotekniikan peruskorjaus, suunnittelu ,66 26,56 % KARVETIN PÄIVÄKOTI ( ) ,67 1,40 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET ,04 81,99 % KUMMELI, KH ( ) ,62 42,96 % TERVEYSKESKUS kohde 4 KH, ( ) ,23 6,67 % ULOSVUOKRATUT KOHTEET KH, Merisalin laajennus ja saneeraus ,44 4,45 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT ,05 80,39 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO ,00 0,00 % PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN ,06 0,51 % Investointitulot: KUMMELI ( ), Tuloutus perintörahoista ,00 % MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN K-PITOARVOJEN TULOUTUS ,56 52,53 % Investointihankkeiden toteutuminen Investointien talousarvio tulee toteutumaan pääosin ennakoidusti. Laitehankintojen toteuttaminen ja Kreivinniityn pihaleikkivälinehanke ajoittuvat loppuvuoteen. Kalevanniemen koulun hanke ei ole saanut vielä aloittamislupaa. Merisalihankkeen valmistuminen vuonna 2015 on epävarmaa, koska asemakaavakäsittely on viivästyttänyt työn aloittamista 66

69 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Konsultin selvitystyö seudullisen jakeluyhtiönyhtiön perustamista varten on valmistunut. Ohjausryhmä on esittänyt yksimielisenä kantanaan, että aiesopimuksen mukainen selvitystyö todetaan päättyneeksi ja kunnat jatkavat itsenäisesti vesihuoltotoimintansa kehittämistä. Asiaa käsitellään elokuussa teknisessä lautakunnassa. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalouden osalta myyntituotot ovat kasvaneet viimevuoden tasosta noin euroa. Edelleen tilannetta parantaa se, että kulut ovat vastaavasti vähentyneet noin euroa. Kulutusseurannan mukaan jätevesimäärät ovat kasvaneet viimevuoden vastaavan ajankohdan tasosota selvästi, joka lisää epävarmuutta puhdistamoyhtiön loppulaskutuksen osalta. Myös myyntimäärät ovat hienoisessa laskusuunnassa. Jos Turun seudun vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy arviolaskun korjaus vuodelta 2015 on yhteensä kustannusneutraali niin vesihuoltolaitos näyttää yltävän tilinpäätöksen mukaiseen ylijäämäätavoitteeseen, joka on euroa ilman rahoituseriä. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ VILULUODON PUMPPAAMON SANEERAUS ,00 % LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS ,00 2,08 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, Vanhatie ,00 % VERKOSTO ,44 32,35 % KAIVOKADUN SANEERAUS, suunnittelu ,00 0,00 % PUISTOTIEN SANEERAUS, suunnittelu ,00 0,00 % SUUNNITTELU ,00 55,58 % Investointien toteutuminen Investoinnit ovat aikataulussa ja etenevät suunnitelmien mukaisesti. Viluluodon pumppaamon saneeraus aloitetaan elokuun aikana ja Kaivokadun jätevesiviemärin sujutusurakka on laskennassa. Teljentien vesijohdon saneeraus suoritetaan Rymättylän keskustan töiden jälkeen. Kaukovalvonnan käyttöönotto tapahtuu aivan loppuvuodesta. Suunnittelutyöt ovat pääosin tehty tältä vuodelta. 67

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu

Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu Talousarvio 2015, toiminnan raportointi Tammi - elokuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-11 Ympäristövirasto 12-13 Kumulatiivinen kk-raportti 14-16 Vahinkotilasto

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 194 559

Kaupunginvaltuusto 194 559 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot