TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

2 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Ympäristövirasto Vahinkotilasto Naantalin Energia Oy 71 Naantalin Satama Oy 72 Naantalin Vuokratalot Oy 73 Naantalin Matkailu 74

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP13 TP14 TA15 TPE15 Ero TPE / TA TOT.ASTE % TOIMINTATUOTOT ,4 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,8 Muut tuotot ,5 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 TOIMINTAKULUT ,0 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ,3 Avustukset ,9 Vuokrat ,0 Muut kulut ,4 TOIMINTAKATE ,5 VEROTULOT ,5 VALTIONOSUUDET ,0 RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE ,2 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,0 VUOSIKATE ,4 Suunnitelmapoistot ,6 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,4 POISTOERO LIS-/VÄH ,9 VARAUKSET LIS-/VÄH RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 HUOM. Toimintatuotot ja toimintakulut esitetään siten kuin käyttötalouden yhteenvedossa. Oleellinen ero on, että talousarvion tuloslaskelman yhteenvedossa Tilalaitoksen vuokratuotot on esitetty myyntituotoissa - nyt ne esitetään vuokratuotot-rivillä (aikasarja on oikaistu kaikkien vuosien osalta). Toimintatuotto- ja -kuluennuste perustuu toimialojen näkemyksiin lukuunottamatta henkilöstömenoennustetta ja sairaanhoitopiiriltä ostettavia palveluja. Merkittävin muutos on, että sataman myyntituotto kuluvan vuoden osalta on ennusteessa nolla, koska Neste Oyj on julkisesti ilmoittanut, että se ei enää maksa kaupungille alus- tai tavaramaksuja. Kaupunginhallitus on valtuuston päätöksen nojalla oikeutettu ryhtymään kaupungin edunvalvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Erimielisyys ratkaistaan todennäköisesti oikeudellisessa prosessissa, jonka lopputulos on tiedossa aikaisintaan vuonna Tämän vuoksi arvioidaan, että vuonna 2015 tuloja ei kerry lainkaan. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan hieman alle alkuperäisen talousarvion. Kaupungin käyttämät sairaanhoitopiirin palvelut ovat heinäkuun raportin mukaan 2,9 % alle tasaerälaskutuksen. Hintoja on tarkistettu jo kesäkuun laskutukseen. Arvioitu menosäästö noin eur. Verotuloennusteen tämänhetkinen näkemys on yli talousarvion (79,1 milj. eur). Valtionosuus päätösten mukainen. Laskennan mukaan 6 kk poistot ovat 4,15 miljoonaa euroa. Sen perusteella kokonaisennustetta on alennettu eurolla. Keskeneräisistä kohteista ei odoteta merkittävää poistolisäystä vuositasolla. Poistoeron tuloutus korjattu vastaamaan TP2014 toteutumaa Investointimenoissa tiedossa euron menosäästö (TSE:n osakepääomakorotus) Kummelin rahoitusosuus tulisi siirtää investointiosasta rahoituslaskelmaan - muutos on kustannusneutraali. Tulosennusteen mukaan lainamäärä kasvaa 1,4 milj. eurolla verrattuna TP2014:ään ja on 36 milj. eur. RAHOITUSOSA 1

4 YLEISHALLINNON RAPORTTI Virastopäällikkö: Keskusviraston ulkoiset ja sisäiset menot olivat kesäkuun lopulla 4,5 milj. euroa eli 55,7% talousarviosta. Toimintatuotot olivat 2,7 milj eli 30,9 % talousarviosta. Toimintakate heikkenee eurolla (menolisäys euroa, tulovähennys euroa). Arvioinnissa on otettu huomioon seuraavaa: Tulot Sataman maksuista jää tuloutumatta -2,6 milj.. Lisäksi sataman vuokratulot jäävät pienemmiksi. Rahatoimen perinnän tulot jäävät arvioitua pienemmäksi. Menot Ulkoiset kulut ylittynevät Näistä henkilöstömenojen ylitystä on Rahatoimeen on palkattu tilapäinen kirjanpitäjä ( ). Palkkahallinnon Populus -projekti on aiheuttanut ylityötarvetta ( ). Palvelujen ostoissa ylitystä muodostunee Näistä asfalttikartellin asianajokustannuksia muodostunee Muita asianajo- ja asiantuntijapalkkioita muodostunee yhteensä n Populus-projektin palvelujen ostoissa ylitystä n Kaupunginvaltuuston menoissa on :n säästöpotentiaali. Investoinnit Investointimenojen ( ), toteutuminen jäänee noin euron tasoon. Turun Seudun Energiatuotanto OY:n osakeanti toteutuu 60 milj euron suuruisena, eikä 78 miljoonan. Säästöä euroa. Henkilöstömenot Keskusvirastossa henkilöstökulut ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin (-13,6 %). Vakinaisen henkilökunnan ja sijaisten palkkausta sekä ylitöistä maksettavia erilliskorvauksia on kyetty pienentämään. Tilapäistä henkilökuntaa on palkattu vakinaisten tilalle. Henkilöstökorvaukset ovat pienentyneet noin 31 %. Suurin muutos muodostuu TVR:n koulutuskorvauksia, joiden perusteella alennetaan työttömyysvakuutusmaksuja. Lomapalkkavelan odotamme muodostavan arviolta :n lisämenon. 2

5 3

6 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet toteutuivat. Sähköinen vaaliluettelo oli käytössä kuudella äänestysalueella. Käytöstä saadut kokemukset olivat myönteisiä, joten toimintamallia voidaan seuraavissa vaaleissa laajentaa koskemaan kaikkia äänestysalueita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarviossa arvioidut kokonaismenot alittunevat noin eurolla. 4

7 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan toiminta on ollut talousarvion mukaista. Lautakunta on arvioinut kaupunkikonsernia ja kaupungin strategian toteutumista, kuullut eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä ja tehnyt kevään aikana yhden arviointikäynnin. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 5

8 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet toteutuivat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupunkistrategian Strategia valmisteltiin yhteistyössä luottamushenkilöjohdon, esimiesten, henkilöstön ja sidosryhmien kesken. Kaupunginhallituksen ehdotus Naantalin kaupunkistrategiaksi 2020 oli kaupungin internet-sivustolla yleisesti kommentoitavana. Palautteita saatiin 13 kappaletta. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Kokonaismenojen arvioidaan alittuvan noin eurolla riippuen syksyllä pidettävien seminaarien määrästä. 6

9 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarviossa todetaan, että elinkeinoasiamies toteuttaa kaupunginjohtajan ohjauksessa elinkeinotoiminnan aktiivista ja yrityslähtöistä kehittämistä. Elinkeinoasiamiehen virassa aloittaa hallintotieteiden maisteri Jorma Ranta. Yrittäjien ja kaupungin välillä on jatkettu tiivistä yhteistyötä. Tavoitteiden mukaisesti ulkoista viestintää on laajennettu kattamaan myös sosiaalinen media. Kaupungille on avattu facebook-sivustot (lähes 3200 seuraajaa) sekä Naantalin Matkailun kanssa yhteinen Instagram-tili. Henkilöstölle on järjestetty useita viestinnän koulutuksia. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Varhaiseläkemenot ylittyvät eurolla. Myös asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat ylittyvät (sataman yhtiöittämiseen liittyvät analyysit, lakimiespalvelut). Loppuvuodesta arvioidaan tehtäväalueen mahdollinen lisämäärärahan tarve, alustavan arvio ylityksestä on noin euroa. Kaupunginsihteerin jäädessä eläkkeelle lukien tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. 7

10 Investointien toteutuminen Maanosto Maanostoon on varattu euroa, josta Naantalin Seurakuntayhtymän kanssa tehtyyn kauppaan käytettiin euroa. Määrärahaa on jäljellä noin euroa. Osakepääomamerkinnät Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakassopimuksen mukaisen osakepääoman korotukseen varattiin euroa. Merkintä toteutuu euroa pienempänä, joten määrärahaa alennettiin ,60 euroon. 8

11 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Strategiset tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Rakennusvalvonta on ollut pilottina sähköisen pitkäaikaisarkiston sekä dokumenttienhallinnan osalta. Projektin vetäjänä toiminut rakennustarkastaja siirtyi keväällä toisen työnantajan palvelukseen ja kaupungin arkistosihteeri jäi alkuvuodesta perhevapaalle. Keskeisten henkilöiden vaihtumisen takia tavoitteiden toteutuminen siirtyy. Arkistosihteerin sijainen on kouluttautunut tiedonohjaukseen ja sähköiseen asianhallintaan. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Toimintatuotoissa syntyy vähäinen ylitys (poikkeamislupamaksut, työllistämistuki). 9

12 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. 10

13 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen IT-ohjausryhmä nimettiin kesäkuussa 2015 ja toiminta aloitetaan syksyn 2015 alussa Toiminta-arkkitehtuuriin liittyvää menetelmäkehitystyötä alustettiin ja syksyn 2015 aikana pilotoidaan tuoteratkaisua. Seudullinen verkkokilpailutus saatettiin maaliin kesäkuussa 2015 ja operatiivinen toteutus aloitetaan syyskaudella Yhteenveto talouden toteutumisesta Toiminta on ollut talousarvion mukaista Käyttötalouden toteutuminen Vuokrakulut ovat merkittävästi etupainotteiisa johtuen lisenssivuokrista, kuten aina Palveluiden ostot ovat olleet jossain määrin ennakoitua vähäisempiä. Investointien toteutuminen Asianhallintajärjestelmä on päivitetty Intranetin teknisen alustan päivitystyö on aloitettu 11

14 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Operatiivinen tavoite oikeellisen ja ajantasaisen tiedon tuottamisesta ei täysin toteutunut keväällä, mutta sen jälkeen on tilanne parantunut. Rahatoimi on saanut tilapäisen toimistosihteerin palkkausluvan, mikä lomapalkkavelan kanssa merkitsee painetta henkilöstömenoihin. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Nettomeno pyritään pitämään enintään talousarvion tasolla. Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 12

15 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Toteutunut Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen: Toteutuu. Henkilöstömenot varaston osalta ovat vaikeasti ennustettavissa (eläkekuluissa olemme jo ylittyneet), mutta kokonaisuudessa (henkilöstömenot) pysymme raameissa. Investointien toteutuminen: Toteutunut ja suunnitelmien mukaisesti tulee toteutumaan lopullisesti koko vuoden osalta. 13

16 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena on tukea eri asumis- ja yritysten sijoittamisvaihtoehtoja aikaansaamalla luovutuskelpoisia tontteja. Tässä onnistutaan siltä osin kuin se on riippuvaista organisaation työpanoksesta. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Käyttömenoihin on kirjattu saatavapoistoja noin , joita ei ole budjetoitu. Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 14

17 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueella ei ole varsinaisia tavoitteita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Tulotavoite saavutettaneen. Eläkemenovaraus on riittävä. Asfalttikartellin asianajokulut ylittyvät runsaasti. 15

18 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueella ei ole varsinaisia toiminnallisia tavoitteita. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Tulotavoite jää kuluvana vuonna saavuttamatta johtuen tuloperusteen riitauttamisesta (Neste-sopimus; - 2,6 milj). Vuokratulo on arvoitu liian suureksi ( ). Investointien toteutuminen Investointeja ei ole. 16

19 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Strategisen tavoitteen toteuttamiseksi on määrätietoisesti jatkettu Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaavan luonnos oli nähtävänä touko-kesäkuussa. Kevään aikana hyväksyttiin kaksi tärkeää asemakaavaa: Keskustakorttelien asemakaavan muutos ja Kukolan teollisuusalueen I-osan asemakaavan muutos. Kaupunki on tarkistanut omakotitalotonttiensa hinnoittelua kilpailukykyisemmiksi siten, että joidenkin Itä-Immasen alueen tonttien hintaa on laskettu määräaikaisesti ja saaristoalueella on alennettu tonttien hintoja toistaiseksi. Yhteenveto talouden toteutumisesta: Käyttötalouden toteutuminen Henkilöstökuluihin sisältyy kaupunkisuunnittelutoimikunnan järjestämien viiden strategiaseminaarin kokouspalkkiot, kustannusvaikutus noin euroa. Strategian taitto- ja painatuskuluiksi on arvioitu euroa. Loppuvuoden kokoukset huomioiden kokouspalkkiot ylittynevät noin euroa. Osayleiskaavatyöhön varattu määräraha ylittynee noin euroa, mikäli päätetään toteuttaa raideliikenneselvitys ja Naantalin kaupallisen selvityksen päivitys. Selvitysten kustannusvaikutus yhteensä noin euroa. Yhteismarkkinointiin on käytetty euroa. Tehtäväalueen menojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän noin eurolla. 17

20 Yleisjaoston myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet ennustetusti. Tuet ja avustukset muodostuu yksinomaan työterveyshuollon KELA korvauksesta, josta saadaan päätös vasta syksymmällä ja se tuloutuu loppuvuodesta tai vuoden 2016 alussa. Täten tukien ja avustusten toteuma on edelleen 0 %. Toimintakuluista on toteutunut talousarvioon nähden 56.6 %. Tätä voidaan kokonaisuutena pitää hyvänä toteumana, vaikka tehtäväalueittain toteumissa on erilaisia riskejä ja haasteita. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet ennustetusti. Tuet ja avustukset tarkoittaa työterveyshuollon KELA korvausta, josta saadaan päätös syksyllä. Toimintakuluista on toteutunut 57 %. Talousarvioon on tehty määrärahamuutosesitys 40 t liittyen palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen. Palvelujen ostoista on toteutunut 61 % ja etupainotteinen kulu ja määrärahan ylitysarvio liittyvät nimenomaan palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen. Henkilöstökuluista on toteutunut 49 %. Toiminnan tavoitteet: Vuotuisissa toimenpiteissä on edistytty kevään aikana hyvin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen, sekä muiden esimiestyötä tukevien ohjelmistojen myötä on prosesseja kyetty yhdenmukaistamaan ja tehostamaan, vaikka haasteita on edelleen. TVA-projektin aikataulu on edelleen haasteellinen. Myös työsuojeluun on kevään aikana saatu enemmän resurssia. 18

21 Palkkahallinto Palkkahallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidusti (50 %). Toimintakuluista on toteutunut 63 %. Ylitys liittyy ohjelmistouudistuksen tuottamaan huomattavaan lisä- ja ylityömäärään. Vastaavasti muissa kuluissa on pyritty varovaisuuteen. Toiminnan tavoitteena on työprosessien kehittäminen, jota on tapahtunut ohjelmistouudistuksen myötä. Palkkojen ja palkkioiden maksussa on ollut poikkeavia virheitä liittyen ohjelmistovaihdokseen. Havaitut virheet on kyetty poistamaan. Uudelleen sijoitus Uudelleensijoituksessa toimintakuluista on toteutunut 38 %. Toiminnan tavoitteena on tukea työuria työkykyhaasteissa. Näiden osalta uudelleensijoituspankkia tarvitaan välillä, mutta myös ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Uudelleen sijoituspankin haasteena on se, että palkkakustannukset eivät näy toimintayksikössä, jolloin palvelun tuottamisen todelliset kustannukset eivät realisoidu. Näin ollen uudelleen sijoituspankkia tulee jatkossakin käyttää harkitusti. Investoinnit Toteutunut 100 %. 19

22 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Saaristolautakunta on tukenut 23 saariston yhdistystä toiminta-avustuksilla. Saaristokuntien yhteinen saaristomatkailun hanke on valmisteilla ja odottaa rahoituspäätöstä. Saaristomeren kalatalousryhmä on perusteilla. Käyttötalouden toteutuminen Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaan 20

23 Sosiaali-ja terveyslautakunnan raportti Virastopäällikkö: Sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa hyvin ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä suunnitellusti ja taloudellisesti: Terveyspalveluissa oma päivystys on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Tämä on omalta osaltaan vähentänyt paineita keskitetyn päivystyksen käyttöön. Kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan. Sosiaalityössä keskeistä on ollut uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen ja tähän liittyvien koulutusten järjestäminen. Sosiaalihuoltolain uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muutokset muuhun lainsäädäntöön ovat tulleet voimaan ja sovellettaviksi alkaen. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis-ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa. Lainsäädännön muutoksen kustannusvaikutuksia on mahdollista kokonaisuutena arvioida vasta loppuvuodesta Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tarve on kasvussa edelleen, mutta tehtäväalueella on onnistuttu pysymään alkuvuonna talousarviossa. Vältettäessä raskasta psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja hoitojaksoja, aiheuttaa se kustannuspaineita erityisesti tälle tehtäväalueelle. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käytössä palvelujen käyttö onkin ollut vähäisempää viime vuoteen verrattuna. Vammaispalveluissa asiakkaiden määrän lisäys aiheuttaa myös kustannuspaineita erityisesti asumispalveluissa. Aikuissosiaalityössä epävarmuustekijä on erityisesti työllisyystilanteessa tapahtuvat muutokset. Toimeentulotuen määräraha on osoittautunut riittäväksi. Valtion toimista johtuen työllistämiseen varattuja määrärahoja ei ole kuitenkaan voitu käyttää. Vaikka kunnan työmarkkinatukimaksut ovatkin olleet kasvussa, talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella eivät ylittyne kuitenkaan merkittävästi. Lapsiperheiden sosiaalityössä on ensimmäinen puoli vuosi mennyt suunnitelmien mukaisesti, uusia huostaanottoja ja kalliita pitkäaikaisia sijoituksia ei ole tarvinnut tehdä. Painopiste on edelleen voitu pitää perhehoidossa. Hoito- ja vanhuspalveluissa käyttöasteet ovat olleet omissa yksiköissä korkeat, kotihoidossa on toiminnanohjausjärjestelmä saatu käyntiin ja vuodeosaston käyttö on ollut tehokasta. Ikäihmisten asumispalvelujen ostoja on hieman jouduttu lisäämään, mutta talousarviossa on edelleen mahdollista pysyä. Ympäristöterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista, joten on oletettavaa, että erikoissairaanhoidossa on mahdollista jopa alittaa talousarviomäärärahat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 talousarvion käyttötalousmenot näyttävät toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellun mukaisesti. Keskeisimmät muutokset talousarvioon joudutaan mitä ilmeisemmin tekemään seuraavasti: Terveyspalveluissa nettosäästö n (tulolisäys , menosäästö ) Aikuissosiaalityö: lisämäärärahan tarve n Vammaispalvelut: lisämäärärahan tarve n Talousarviomuutosesitys tehdään kuitenkin vasta 8 kk:n talousarvioraportin perusteella. Investointimäärärahoja ei ole käytetty vielä alkuvuonna Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 50,5 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairaslomien ym. lomien johdosta. Heinäelokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin heinäkuussa, eivätkä siten näy vielä puolen vuoden toteutumassa. Tukityöllistettyjen osalta palvelujen käyttö on ollut vähäisempää johtuen valtion toimenpiteistä. Työllistämismäärärahat ovat tällä hetkellä loppu. 21

24 22

25 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinnon palvelut on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut suurimmaksi osaksi arvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa osa kuluista kohdistuu loppuvuoteen (mm. oppilaanohjausrahat). Sisäisten kulujen osalta hallinnon talousarvioon on vuonna 2015 kohdistettu sisäisiä kuluja aiempia vuosia enemmän. Sisäisten kulujen osalta on toteutunut vasta 38 %. Palveluiden ostojen toteutuma 2015 tulee kuitenkin jäämään alle arvioidun, mikäli mitään yllättävää ei loppuvuonna tule. 23

26 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suoritteiden määrässä aiempiin vuosiin verrattuna ei ole merkittäviä muutoksia. Henkilöstön saatavuudessa ei ole ollut ongelmia. Johtavan farmaseutin toimi täytettiin 80 prosentin työajalla. Avoimessa haussa olleisiin vakansseihin on ollut paljon hakijoita ja rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion, osittain tämä johtuu ulkopaikkakuntien ja kuntayhtymien viime vuotta aikaisemmasta laskutuksesta. Toimintatuotot ylittänevät talousarvion vuositasolla noin euroa. Toimintamenot ovat alkuvuoden osalta alittaneet talousarvion niukasti ja alittanevat arvion vuositasolla noin euroa. 24

27 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen toiminta on ollut suunnitelman mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on pystytty toteuttamaan lakisääteisesti. Ryhmämuotoisia toimintoja on edelleen jatkettu, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutusvaateisiin on pystytty vastaamaan asianmukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 25

28 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitojonon lyhentäminen on onnistunut ja kaikki potilaat tarkastetaan terveyskeskuksessa. Ostopalvelua on tarvittu enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 26

29 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuollon osalta terveysvalvonta- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentin alitus johtuu siitä, että eläinsuojelun kustannuksia ei ole vielä laskutettu. 27

30 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen toiminta on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitelman mukaisesti. Moniammatillista osaamista on hyödynnetty ja taloudellisesti rasittavimmat hoitopäätökset on tehty tiimityönä. Kalliimpien palveluiden (asumispalvelujen ja kuntoutusten) seuranta on ollut huomattavan tarkkaa sekä käyttäjämäärien että kustannusten osalta. Mielenterveystyön asumispalvelujen hoitopäivämäärä on pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen 2014, jolloin hoitopäiviä oli kesäkuun loppuun mennessä yhteensä Vastaava hoitopäivien määrä on nyt Päihdehuollon asumispalveluiden hoitopäivämäärä on myös pysynyt ennallaan ollen sama kuin vuonna 2014 eli 905. Päihdekuntoutus- ja huumevieroitushoitopäivien määrä on myös laskenut verrattuna edellisiin vuosiin Kesäkuun lopussa 2013 huumevieroitus- ja päihdekuntoutushoitopäivien määrä oli yhteensä 956, vuonna 2014 vastaava hoitopäivien määrä on 314 ja nyt vuonna 2015 vain 205. Kriteerit kuntoutuksiin eivät ole kiristyneet, päivien väheneminen on seurausta erinomaisesta omasta avohuollosta. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kesän aikana mielenterveystyön asumispalveluihin on tullut 2 uutta asiakasta, mikä todennäköisesti aiheuttaa määrärahan ylitystarvetta. 28

31 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Sairaanhoitopiiri laskuttaa toiminnastaan tasaerissä. Naantalin poikkeama tasaerälaskutuksesta ensimmäisen puolen vuoden osalta on 0,3 % tasaerälaskutusta suurempi (2012 5,3 %, ,3 %, ,4 %). Kesäkuun talousarviokortin mukaan todellinen käyttö on 50,2 % (sama kuin viime vuonna) Sairaanhoitopiirin laskuttamat kustannukset ovat kesäkuun lopussa 2015 psykiatriassa 44,3 % (48,6 %) ja ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 48,8 % (54,2 %). TYKS:n laskutus puolestaan on ollut 51 % (tänä vuonna TYKS:n laskutuksessa on mukana myös Salon ja Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden käyttö, johtuen sairaanhoitopiirin omista sairaalajärjestelyistä). Erikoissairaanhoidon määrärahaa tullee riittämään tänäkin vuonna erinomaisesti. Tarkemmat arviot vuoden 2015 käytöstä saadaan kun on käytettävissä useamman kuukauden käyttötiedot. 29

32 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUMINEN Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on laskenut jonkin verran verrattuna viime vuoden tarkasteluajankohtaan. Kesäkuun lopussa 2014 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli yhteensä 151 lasta ja nuorta kun avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 126. Lastensuojeluilmoitusten määrä sen sijaan on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. Lastensuojeluilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä kesäkuun lopussa 2014 oli yhteensä 137 kun se kesäkuun lopussa 2015 on 240. Ilmoitukset koskivat 84 eri lasta tai nuorta. Kesäkuun lopussa 2015 ilmoitukset koskivat 114 lasta tai nuorta. Kesäkuun lopussa 2015 on tehty eniten ilmoituksia vuotiaista lapsista. Eniten ilmoituksia ovat tehneet sosiaalipäivystys, terveydenhuolto, poliisi, päihdehuolto ja opetustoimi. Lastensuojelutarpeen taustalla olevista syistä suurin osa (24 %) on liittynyt vanhempien päihteiden käyttöön. Muita lastensuojeluilmoitusten taustalla olevia syitä ovat olleet mm. lapsen oma päihteiden käyttö, vanhempien jaksamattomuus, perheväkivalta sekä vanhempien tai lasten psyykkinen huonovointisuus. Kesäkuun lopussa 2015 sijoitushoitopäiviä oli eniten perhehoidossa 3018 (3077), laitoshoidossa 1768 (1628) ja ammatillisissa perhekodeissa 921 (905). Kesäkuun lopussa perhehoidossa on yhteensä 17 lasta, perhekotihoidossa 5 lasta ja laitoshoidossa 9 lasta tai nuorta. Laitoshoidon hoitopäiviä lisää lisäksi keväällä 2015 toteutunut perhekuntoutus. Tukiasumisen piirissä on yhteensä neljä nuorta. Sijoitusten tarpeen taustalla olevista syyt liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön, vanhempien mielenterveyden ongelmiin ja lapsen tai nuoren omaan psyykkiseen huonovointisuuteen. 30

33 Naantali kuuluu sijaisperheitä välittävään Kaarinan sijaishuoltopankkiin. Tarvittavien perheiden määrä on Sijaishuoltopankin lähialueella jossain määrin riittämätöntä suhteessa tarpeeseen, joten perhehoitoa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Lastensuojelun laitoshoito näyttää ilman uusia yllättäviä sijoituksia jäävän budjetoidulle tasolle vuonna 2015 olettaen, että sijoituksia pystytään laitoshoidosta asiakassuunnitelmien mukaan myös purkamaan ja toteuttamaan perheiden jälleen yhdistämisiä.. Kesäkuun lopun tilanteen mukaan ilman uusia sijoituksia perhehoito pysyy varattujen määrärahojen puitteissa. Jälkihuollon tukiasumisen kaikkia kustannuksia ei ole vielä laskutettu kesäkuun loppuun mennessä. Ennalta ehkäisevä lastensuojelu tulee vuonna 2015 ylittämään sille varatut määrärahat. Samoin perhetyön ostopalvelut ylittyvät, koska iltaisin ja viikonloppuisin tehtävälle työlle on ollut tarvetta erityisesti tilanteissa, missä on pyritty arvioimaan perheiden voimavaroja ja estämään sijoitusten tarve. Myös tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on jouduttu ostamaan odotettua enemmän. Myös sijaishuollon tukitoimet, jälkihuollon tukitoimet sekä kasvatus- ja perheneuvolan käyttö ylittävät yksittäisinä tilikohtina varatut määrärahat. Lapsiperheiden sosiaalityön moniammatillinen tiimi on hyödyntänyt omaa osaamistaan. Riittävän ja kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijäresurssi on saatu kesäkuun 2015 loppuun mennessä rekrytoitua. Sosiaalihuoltolain uudistukset ovat tulleet voimaan asteittain. Kotipalvelua koskeva uudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja muu lain säädäntö pääosin alkaen. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Lapsiperheiden toimintamenojen toteuma on kesäkuun 2015 lopussa 49,2 %. Tehtäväalue pysynee talousarvioon varatussa määrärahassa. 31

34 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimeentulotukea hakeneiden kotitalouksien määrät ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2014 (661) ja tänä vuonna 672. Myönnetyn perustoimeentulotuen euromäärät kotitaloutta kohti ovat kuitenkin pysyneet edellisen vuoden tasolla. Toimeentulotuen myöntämismenettelyä on tehostettu työntekijöiden yhteisillä arvioinneilla. Valtio maksaa kunnalle puolet kunnan myöntämästä perustoimeentulotuesta. Työllistämistoiminnan haasteena on ollut kasvava työttömyys. Varsinais-Suomen TE-toimisto on toukokuusta alkaen ollut tilanteessa, jossa työllistämisen määrärahaa on ollut jäljellä enää 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneille korvamerkittyä osuutta. Muille kohderyhmille ei ole voitu tehdä myönteisiä palkkatuki- tai starttirahapäätöksiä. Tämä on käytännössä merkinnyt sitä, että eli palkkatukea on keväästä alkaen myönnetty vain 300 päivää työmarkkinatuella olleille (listalaiset) sekä kesäkuusta lähtien palkkatukea on voitu myöntää vain velvoitetyöllistetyille (57 59 vuotiaille, yli 500 päivää työmarkkinatuella olleille). Työllistämisyksikkö Pointti on laatinut yhteensä 82 (viime vuonna kesäkuun loppuun mennessä 44) aktivointisuunnitelmaa. Pointissa on kahdella sosiaaliohjaajalla ollut yhteensä 256 asiakasta (naisia 109 ja miehiä (147). Vuonna 2014 asiakkaita oli vastaavana ajankohtana yhteensä139. Laadittujen aktivointisuunnitelmien avulla kuntouttavaan työtoimintaan on saatu kesäkuun loppuun mennessä 102 eri henkilöä (74), kun koko viime vuonna 2014 henkilöitä oli yhteensä 86. Työtoiminta on ostettu yhteistyökumppaneilta Raina-säätiöstä, Lounais-Suomen työllistäjät ry:ltä ja Petreasta sekä Tsemppi ry:ltä. 32

35 Omana toimintana ovat olleet kaupungin omat hallintokunnat, mutta erityisesti oma työpaja. Lisäksi omana toimintana on käynnistetty vuoden 2015 aikana kaksi aktiiviryhmää kolmena eri jaksoina. Osallistujia on ollut yhteensä 15 henkilöä. Aktiiviryhmät jatkavat edelleen tavoitteena yhteensä 6 ryhmäjaksoa. Vuoden 2015 alusta lukien kunnan velvollisuus on ollut maksaa yli 300 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatukimaksuista 50 % ja yli 1000 päivää työttömänä olleista henkilöistä 70 %. Kesäkuunloppuun mennessä yli 300 päivää työttömänä olleita oli 117 henkilöä kun vastaava luku vuonna 2014 oli vain 61. Naantalin työpajalla on ensimmäisen 6 kk:n aikana ollut 25 eri asiakasta, joilla on toteutuneita pajapäiviä yhteensä päivää. Maskulle on myyty yhdelle asiakkaalle 9 pajapäivää. Nuorten työpajatoiminnan rahoitukseen on saatu avustus ELY-keskukselta. Tämän hetkiselle rahoituskaudelle tukea on myönnetty vain euroa. Vuoden 2016 rahoitus haetaan marraskuun 2015 aikana. Aikuisten avohuollon ohjaajalla ja asumispalveluohjaajalla on kesäkuun loppuun mennessä ollut yhteensä 78 eri asiakasta. Aikuisten avohuollon ohjaajan ja asumispalveluohjaajan työ kohdentuu erityistä tukea tarvitseviin päihdekuntoutujiin, mielenterveysongelmaisiin, päihdeongelmaisiin ja asunnottomiin, joille kohdennetaan palveluohjausta. Pakolaishuollon osalta Naantali on jatkanut ELY -keskuksen kanssa sopimusta siten, että Naantalin kaupunki vastaanottaa vuosittain 1-5 pakolaista. Tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä on Naantali jo vastaanottanut 4 henkisen perheen ja yhden aikuisen. Tällä hetkellä ELY-keskus maksaa Naantalille yhteensä 15 pakolaisesta valtion korvauksia. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toteuma on kesäkuun lopussa 45,6 %.Perustoimeentulotuen toteuma pysyy talousarviossa, mutta sen sijaan täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty jonkin verran arvioitua enemmän. Kunnan maksama työmarkkinatukimaksu tulee ylittämään talousarvioon varatun määrärahan. Ensimmäisen puolen vuoden ajalla keskimääräinen kuukausimaksu on , ja loppuvuoden osalta tilanne todennäköisesti edelleen heikkenee, joten talousarvioon varattu joudutaan ylittämään :lla. Oma kuntouttava työtoiminta (54,1 %) ja työmarkkinatuki (60,9 %) yksittäisinä tilikohtina ylittävät arvioidun määrärahan. 33

36 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun talousarviomäärärahaa on pienennetty vuodesta 2014 noin euroa. Kaksi hoito- ja vanhuspalvelujen kotihoidon hoitajaa ovat kohdistaneet työpanoksensa henkilökohtaisen avun asiakkaisiin vuoden 2013 lopulta alkaen. Tätä kautta ostopalveluja on voitu vähentää. Sisäisiä kustannuksia ei vielä puolen vuoden toteutumassa ole huomioitu. Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen piiriin on tullut vuoden 2014 lopulla kaksi uutta asiakasta ja vuonna 2015 yksi uusi asiakas. Kehitysvammapalveluissa asiakasmäärä on noussut yhdellä henkilöllä (laitoshoidon asiakasmäärä on laskenut kahdella ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on noussut kolmella). Uusien asiakkaiden ja yhden asiakkaan siirtyminen vaativampaan laitoshoitoon aiheuttavat arviolta noin euron lisäkustannuksen asumispalveluihin vuodelle Kuljetuspalveluasiakkaat ovat vähentyneet viime vuoden 276 asiakkaasta 264 asiakkaaseen, mutta kustannukset ovat nousseet, johtuen osittain Turun seudun joukkoliikenteen bussihintojen laskusta johtuvasta asiakkaitten omavastuuosuuksien pienenemisestä sekä taksimatkojen tilausmaksuista (uusi maksu). KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Toimintakulujen puolen vuoden toteuma on noin 49,2 %. Palvelun piiriin tulleiden uusien asiakkaiden vuoksi ennakoitu lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 on noin euroa. 34

37 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hoito- ja vanhuspalvelujen toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet käytännössä täynnä ja kuormitus on edellisvuodesta noussut jokaisessa yksikössä. Kuormitusprosentit (v.2014): Vuodeosasto 95,76 % (80,19 %), Viiala 97,93 % (95,79 %), Myllynkiventie 98,55 % (94,10 %), Onnela 98,56 % (98,07 %), Kummeli 100,88 % (98,18 %), Jannela 106,26 % (104,46 %), Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 104,03 % (103,70 %) ja kuntoutus 103,25 % (97,67 %). Puolen vuoden seurantajaksolla ympärivuorokautisen hoitopaikan sai 13 asiakasta. Keskimääräinen jonotusaika oli 4,7 kk (v. 2014: 4,3 kk). Kesäkuun lopussa hoitopaikkaa jonotti 22 henkilöä. Pahentuneen jonotilanteen johdosta ostopalvelupaikkoja on lisätty. Toukokuussa ostopalveluihin siirtyi kaksi uutta asiakasta ja kesäkuussa ostopalvelupaikka myönnettiin kahdelle asiakkaalle. Omien yksiköiden tehokkaan käytön ansiosta Sairaanhoitopiirin siirtoviivepäiviä oli kesäkuun lopussa vain 5 vrk. Kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön. Ohjelman esivalmistelutyö ja henkilökunnan koulutukset ovat vieneet paljon työaikaa. Ohjelman käyttöönotto on edellyttänyt alkuvaiheessa ylimääräisen työvoiman käyttöä, jotta ohjelman edellyttämät kirjaukset on saatu tehtyä ja asiakkaat hoidettua. Kehitystyötä tehdään edelleen, jotta ohjelma saadaan toimimaan optimaalisesti työaikaa säästäen. Viikonloppujen ja iltojen henkilöstömiehitys ei ole ollut riittävää. Asiakasturvallisuuden varmistaminen on edellyttänyt ajoittaista ylimääräisen kiireavun palkkaamista. Asiakkaille on myös tarjottu palveluseteleitä kotihoidon järjestä- 35

38 miseen ja nämä asiakkuudet ovatkin seurantajaksolla lisääntyneet. Vuonna 2014 säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palveluseteliasiakkaita oli vain 6 asiakasta, nyt heitä on jo 19. Palvelusetelit ovat omalta osaltaan auttaneet järjestämään kotihoidon palvelut asiakkaille viivytyksettä. Lisäystä on ollut myös niiden asiakkaiden osalta, joille on myönnetty palveluasumista kotiin päätöksellä kotihoidon palvelut (vammaisasiakkaat). Omaishoidon tukihakemuksia on alkuvuodesta tullut aikaisempaa enemmän. Omaishoidettavia oli henkilöä, mutta tuen saajien määrä on jo vähentynyt heinä-elokuussa. Alkuvuodesta korkeinta omaishoidon tukea maksettiin saattohoidossa olevalle asiakkaalle. Omaishoidon tukeen on odotettavissa ylitystä. Sotaveteraanien avustajatoimintaan myönnetty avustus ( ) on kesäkuun lopussa maksettu kokonaisuudessaan. Toiminnallisissa tavoitteissa painotus on talousarvion ja ikääntymispoliittisen suunnitelman mukaisesti ollut kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistamisessa ja talousarviossa sekä suunnitelman toimenpideohjelmassa mainitut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kotihoidon maksutuotot jäänevät palveluseteliasiakkuuksien lisääntymisen johdosta jonkin verran arvioitua pienemmiksi, koska palveluseteliasiakkaat maksavat palveluistaan suoraan yrittäjälle. Myöskään lisääntyneet vammaispalveluasiakkaat eivät joudu maksamaan palveluistaan. Kotihoidolle tuloutuvaa sisäistä laskutusta (30.6. n ) ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole tehty. Birgittakodilla on asukkaiden asumispalvelu- ja tukipalvelumaksuja alennettu tai tehty 0 -maksupäätöksiä asukkaille maksujen jälkeen jäävän vähimmäiskäyttövaran (160 /kk) turvaamiseksi. Osa ulkoisista maksutuotoista toteutuu kuitenkin hivenen arvioitua suurempina, mikä osaltaan kompensoi tilannetta. Tehtäväalueen toimintatuotot, 45,64 %, toteutunevat kokonaisuudessaan kuitenkin lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 52,27 % ja henkilöstökulujen osuus 53,2 %. Henkilöstön lomarahat on maksettu kesäkuussa, vaikutus n. 1 %. Sairaspoissaolot ovat lisänneet henkilöstömenoja. Asiakastilanteista ja yksikköjen kuormittumisesta johtuvat pakolliset työvuorojen muutokset sekä iltaja viikonlopputyön ruuhkautuminen ovat lisänneet henkilöstölle maksettavia erilliskorvauksia. Kesälomakauden jälkeisellä ajanjaksolla henkilöstömenot tulevat korjaantumaan. Myös toiminnanohjaus tulee alkusyksystä lähtien tehokkaammin ohjaamaan henkilöstöresurssin käyttöä kotihoidossa. Ostopalvelujen osalta on tavoitteena pysyä talousarvion sallimassa raamissa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. 36

39 SIVISTYSVIRASTON RAPORTTI Virastopäällikön katsaus Sivistysviraston henkilöstökulut ovat alkuvuoden osalta noin 4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on tapahtunut sekä varhaiskasvatuksessa että oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät euroa johtuen varhaiskasvatuksen tukien voimakkaasta kasvusta, koulukuljetusten arvioitua suuremmista kustannuksista ja koulupsykologin puuttuvista palkkausmäärärahoista. Tilinpäätösennuste sisältää vuodelta 2014 siirtyneen ja kevään aikana saadun uuden ulkoisen hankerahoituksen vaikutukset. Hankerahoituksen määrä ei ole lopullinen. Tilinpäätösennuste: TA 2015 TP 2015 ENNUSTE MUUTOS tulot menot netto KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvitystyö on käynnistetty ja raportti valmistuu marraskuussa Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta euroa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Päivähoitolasten määrä on lievässä kasvussa verrattuna kevääseen Syyskuussa 2015 on tähän mennessä sijoitettu yhteensä 834 lasta, mikä on 10 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Perhepäivähoidossa on 66 lasta ja päiväkodeissa 768 lasta. Suovuoren päiväkodin sulkemista ei vielä tänä vuonna voida toteuttaa. Vastaavat säästötoimenpiteet toteutetaan muulla tavoin. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla ( euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä euroa. Vuonna 2014 tammi-kesäkuussa oli keskimäärin koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä 257 lasta / kk ja kuntalisän piirissä 161 lasta / kk, kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana lapsia oli keskimäärin 292 / kk ja 187 / kk, 13,6 % ja 16,1 %. Perusopetus Oma perusopetus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Kokonaisoppilasmäärä ei merkittävästi vuoden aikana muutu eikä opetusryhmiä voida vähentää. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on 3,7 %, mikä on talousarvion mukaista ja johtuu vuonna 2014 toteutetusta opetustuntimäärien vähentämisestä. Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on perusopetukseen saatu euroa koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja kielikylpytoiminnan laajentamiseen euroa. Saadut avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. 37

40 Koulukuljetuksiin oli talousarviossa varattu yhteensä euroa, joista euroa taksikuljetuksiin ja euroa joukkoliikenteen kautta toteutettaviin kuljetuksiin. Taksikuljetusten osuus ja kustannukset ovat alentuneet ennakoidusti ja ovat noin 50 % tilinpäätöksen 2013 tasosta toteutuma-arvion ollessa vuodelle 2015 noin euroa. Joukkoliikenteen kautta toteutettavien kuljetusten kustannukset ovat alkuvuonna olleet ennakoitua suuremmat eli noin euroa ja toteutuma-arvio vuodelle 2015 on noin euroa. Kuljetuskustannukset ovat ylittämässä varatut määrärahat noin eurolla. Koulukuljetuskustannukset olivat koulutuslautakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä noin euroa ja arvio vuoden 2015 koulukuljetuskustannuksista on noin euroa. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Koulunkäynninohjaajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien nimike yhdistettiin vuoden alussa koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäynninohjaajien työnkuvaan kuuluu koulussa tehtävän työn lisäksi tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät. Samalla koulunkäynninohjaajien (koulu+apip) viikkotyötunteja vähennettiin noin 120 tunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Myös tulevana lukuvuonna ohjaajien viikkotyötuntimäärä laskee noin 100 tunnilla. Tehdyillä muutoksilla ovat oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 8 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin euroa vuodelle Lisämäärärahatarve on euroa. Oppilaiden kerhotoimintaan on saatu talousarvion ulkopuolista opetushallituksen myöntämää rahoitusta euroa ja pedagogisen ict-käytön ohjaukseen euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Talousarvion ulkopuolista hankerahoitusta on saatu laatu- ja kehittämishankkeeseen euroa ja opintoseteliavustukseen euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti voimaan tulleet palkantarkistukset lisäävät museon ja kirjaston henkilöstökuluja kuluvana vuonna talousarvioon nähden minimissään noin euroa ja maksimissaan noin euroa. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2015 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Naantalin liikuntaja liikuntapaikkastrategian työstö alkaa syyskuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu avustuksia yhteensä euroa (Naantalin Liikkuva koulu -hankkeen tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin euroa, Liikkuva koulu -hankkeeseen euroa ja etsivään nuorisotyöhön euroa). Avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. 38

41 39

42 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvitystyö on käynnistetty ja raportti valmistuu marraskuussa Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta euroa. Investointien toteutuminen Koulukaluston uusinta tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. 40

43 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Päivähoitolasten määrä on syksyn 2014 tasolla. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toiminnan tehostamisen johdosta tehtäväalueen ulkoiset menot tulevat alittumaan noin euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2015 verrattuna. Asiakasmäärän ollessa arvioidun mukainen, tulot tulevat toteutumaan valtuuston hyväksymän talousarvion tasolla. 41

44 Yhteenveto talouden toteutumisesta Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla ( euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot olemaan noin euroa yli talousarviovarauksen. 42

45 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 43

46 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 44

47 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta sinänsä on alkuvuonna ollut perusopetuslain edellyttämää ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden suuntaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 8 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin euroa vuodelle Lisämäärärahatarve on euroa. 45

48 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 46

49 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous voimaan tulleet palkantarkistukset lisäävät museon ja kirjaston henkilöstökuluja kuluvana vuonna talousarvioon nähden minimissään noin euroa ja maksimissaan noin euroa. Investointien toteutuminen Toimielimellä ei ole investointeja vuonna

50 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Ulkoinen hankerahoitus kasvattaa tehtäväalueen tuloja ja menoja euroa Investointien toteutuminen Liikuntahallin tulostaulun hankinta on kesken valitusprosessin takia. 48

51 YMPÄRISTÖVIRASTON RAPORTTI Virastopäällikkö: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Jo toteutuneita tavoitteita ovat: - Valmiussuunnitelman yleinen osa ja ympäristöviraston toimialakohtainen valmiussuunnitelma ja henkilö- ja ajoneuvovaraukset on päivitetty. - Vanhankaupungin venesatamassa toiminnasta vastaa yksityinen toimija. - Yläkouluille ja lukiolle järjestettiin liikenneturvallisuustempaus keväällä. - Saariston talvikunnossapitoalueet kilpailutettiin kaudeksi Uusi sähkösopimus tuli tavoitteen mukaisesti voimaan Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Teknisen lautakunnan ml. taseyksiköt toimintakulujen toteutuma % on 49,2 %, kavoitus ja ympäristolautakunnan 49,6 % ja rakennuslautakunnan 55,6 %. Ympäristöviraston käyttötalouden henkilöstökulut ovat pysyneet lähes tarkalleen samalla tasolla kuin mitä ne olivat kesäkuussa Talousarvioon nähden toteutuma on, ml. taseyksiköt, 49,5 %. Rakentamisen lupamäärät lähtivät selkeään nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. Lupa-asioita on käsitelty 32 % enemmän viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jos sama suuntaus jatkuu toisella vuosipuoliskolla, on tuloihin odotetavissa pientä ylitystä rankentamisen valvonta- ja neuvonta tulosalueen osalta. Maankäytön suunnittelussa merkittävänä hankkeena manner Naantalin osayleiskaavatyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja asemakaavoitus on edennyt työohjelman mukaisesti muutamalla pienellä lisäyksellä. Lauha ja vähäluminen alkuvuosi kevensi etenkin tilalaitoksen ja liikuntapaikkojen menoja. Kustannusten alittumista vuositasolla ei kuitenkaan vielä voida odottaa, koska loppuvuoden olosuhteet voivat vaikuttaa asiassa myös toiseen suuntaan. Turun joukkoliikennetoimiston kahdessa ensimmäisessä laskutusjaksossa ei ole huomioitu koululaislipputulojen osuutta riittävästi ja siten Naantalin maksuosuus oli arvioitu liian korkeaksi. Kun nettomaksuosuuden laskutusjaksojen suuruus, huomioiden koululaislipputulot, oikaistaan oikealle tasolle syyskauden maksuerissä, niin joukkoliikenne tehtäväalueellekaan ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. Myös ateria ja siivouspalvelut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tilalaitoksen ja vesihuollon taseyksiköiden katetavoitteet ovat toteutumassa niin ikään talousarvion mukaisesti. Oletuksena vesihuoltolaitoksen kohdalla tässä vaiheessa on, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskutuksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Investoinnit Ympäristöviraston merkittävimmät jo toteutuneet hankkeet ovat Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie, josta on syntymässä säästöä tämän hetken arvion mukaan noin euroa, ja Pirttiluoto-Karjaluoto josta myös syntymässä säästöä noin euroa. Aikataulun mukaisesti on etenemässä isona hankkeena jo alkuvuonna käynnistynyt Santalantien asuntoalue ja urakkasopimus on allekirjoitettu Soinistentien peruskortaus ja liikenneturvallisuuden parantaminen-hankkeesta. Päällystyurakka on toteutunut tässävaiheessa noin 60 %:sti. Tilalaitoksen investoinnit painottuvat koulujen loma-aikaan ja syksyyn. Samoin vesihuoltolaitoksen investoinnit painottuvat syksyyn ja tulevat nekin totutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. 49

52 50

53 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Rakentamisen vilkkaudesta johtuen rakennusvalvonnan tehtäväalue on ajoittain ruuhkautunut ja katselmuspöytäkirjojen kirjaamisessa on ollut ajoittain viivettä. Lupapiste.fi palvelun asiointitapahtumien määrä on noussut noin 30 %:iin rakentamisen luvista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Rakentamisen lupamäärät lähtivät selkeään nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. Lupa-asioita on käsitelty 32 % enemmän viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksittäisistä hankkeista merkittävin oli TSE:n voimalaitoshanke. Myös pientalorakentamisen määrä kasvoi 53 % viimevuoden lupamääriin verrattuna. Rakentamisen volyymi on kasvanut huomattavasti, ollen 237 % suurempi verrattuna viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon, pois lukien TSE:n hanke volyymin kasvu 31 %. Rakentamisen huomattavasta vilkastumisesta johtuen tehtäväalueen toteutunut tulonmuodostus on ennakoitua ja viimevuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi ja toimintakate on positiivinen. Henkilöstökulujen alkuvuosipuoliskon lisäys selittyy sillä, että rakennustarkastaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Uusi rakennustarkastaja aloittaa tehtävässään syyskuun alussa. 51

54 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tulot riippuvat vireille tulevista lupa- ja ilmoitusasioista ja kuluvan vuoden osalta tulot toteutuvat jonkin verran yli talousarvion. Menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Vuoden 2014 toteutumakuvaajien muutos loppuvuoden osalta johtuu uponneen laivan nostotyöstä aiheutuneesta kustannusvaikutuksesta ja siihen saadusta avustuksesta. 52

55 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu pääosin kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana on lisäksi käynnistynyt kaksi yritystontin kaavamuutosta ohjelman ulkopuolelta, Seniori Ateria Oy:n ja Merisalin kaavamuutokset. Lisäksi kaavoituksen henkilöresursseja, kaavoitusarkkitehtia ja kesäteekkaria, on käytetty Manner- Naantalin yleiskaavan rakennusinventoinnin suorittamiseen. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. 53

56 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Tonttitarjonnalle ja asemakaavavarannolle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, muiden osa-alueiden paitsi Merimaskun osalta. Yleiskaavayhdistelmän laatiminen Rymättylän osalta on käynnistynyt. Ranta-asemakaavojen osalta tavoite toteutuu niin, että olemassa oleva aineisto viedään sähköiseen järjestelmään. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Talousarvion tuotot ovat pääosin maanvuokratuottoja, jotka laskutetaan kahdessa erässä vuoden aikana. Maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueelle on myönnetty euron lisämääräraha yleiskaavayhdistelmän laatimiseen. Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion ja siihen tehdyn määrärahan muutoksen mukaisesti. 54

57 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Viraston laskutus ja muu taloushallinto ovat ajan tasalla. Paikkatiedon suunnittelijan vakanssin palautuminen kokoaikaiseksi toukokuun alusta ei toteutunut, vaan vakanssin hoito jatkuu osa-aikaisena koko talousarviovuoden. Paikkatietosuunnittelun uudelleen resursointi ratkaistaan syksyn aikana. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 55

58 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Valmiussuunnitelman yleinen osa ja ympäristöviraston toimialakohtainen valmiussuunnitelma ja henkilö- ja ajoneuvovaraukset on päivitetty. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 56

59 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Vanhankaupungin venesatamassa toiminnasta vastaa yksityinen toimija. Yläkouluille ja lukiolle järjestettiin liikenneturvallisuustempaus keväällä. Saariston talvikunnossapitoalueet kilpailutettiin kaudeksi Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 57

60 INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) ,33 62,12 % SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN KH ,21 1,90 % KAIVOKADUN SANEERAUS ,62 43,13 % PUISTOTIEN SANEERAUS ,13 32,28 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE ,92 1,48 % PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS ,00 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS ,74 61,56 % KATUVALAISTUS ,00 0,00 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMP. PARANTAMINEN ,59 19,69 % SUUNNITTELU ,42 69,46 % LAITURIT JA VENESATAMAT ,38 105,95 % Laiturien myynti, k-pitoarvon tuloutus , % Yhteenveto aluekohteiden investoinneista on vesihuollon toteutuman jälkeen. Investointien toteutuminen Soinistentien peruskorjaus sekä Rymättylän keskustan vanhatien saneeraukset käynnistyvät syyskaudella. Muilta osin investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 58

61 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Resurssien käytössä on painotettu rannan ja keskustan (A1 ja A2 alueet) puistoja. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ VIHERALUEET ,38 26,87 % Yhteenveto aluekohteiden investoinneista on vesihuollon toteutuman jälkeen. Investointien toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 59

62 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Latujen ja ulkojäiden ylläpitokausi oli sääolosuhteista johtuen noin kolme viikkoa tavanomaista talvea lyhempi. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ LIIKUNTAPAIKAT ,46 47,56 % Investointien toteutuminen Skeittirampin rakentamisesta Kuparivuoreen ei saatu yhtään tarjousta. Hankkeen toteuttamisen selvittelyä jatketaan. Muutoin Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. 60

63 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Myös sisäinen joukkoliikenne (ns. pikku-bussit) aloitti liikennöinnin osana Föliä. Kevään aikana tehtiin sisäiseen joukkoliikenteeseen pieniä aikataulu- ja reittimuutoksia saadun asiakaspalauteen perusteella. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Turun joukkoliikennetoimisto laskuttaa kaupungin nettomaksuosuutta seudullisesta joukkoliikenteestä kolmen kuukauden jaksoissa. Kahdessa ensimmäisessä laskutusjaksossa ei ole huomioitu koululaislipputulojen osuutta riittävästi ja siten Naantalin maksuosuus oli liian korkea. Nettomaksuosuuden laskutusjaksojen suuruus, huomioiden koululaislipputulot, oikaistaan oikealle tasolle syyskauden maksuerissä. Tämän hetkisen tiedon mukaan tehtäväalueelle ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA ( ) ,07 29,82 % Investointien toteutuminen Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän hankinta on käynnissä Turun joukkoliikennetoimiston toimesta. Hanke päättynee kokonaisuudessa vuoden 2015 loppuun mennessä. 61

64 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Uusi sähkösopimus tuli tavoitteen mukaisesti voimaan Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 62

65 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Leasing-kaluston siirtymisen vaikutuksista laaditaan yhteenveto loppuvuodesta, jolloin kalustosta on käyttökokemuksia noin yhden vuoden ajalta. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. INVESTOINNIT 2015 TA TA muutos TOTEUTUNUT KÄYTTÖ IRTAIN OMAISUUS ,95 % Irtaimen myynti, k-pitoarvon tuloutus ,11 75,19 % Investointien toteutuminen Käyttösuunnitelman mukainen irtain omaisuus on hankittu. Lisäksi jouduttiin hankkimaan rikkoutuneen pientraktorin tilalle vastaava traktori, joka rahoitettiin muista hankinnoista muodostuneilla säästöillä ja tarpeettomaksi jääneen kaluston myynnillä 63

66 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut operatiiviset tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Keittiöiden työmäärälaskenta on aloitettu saariston keittiöistä. Näiden osalta laskenta valmistuu elokuun loppuun mennessä. Sydänmerkkiä ei ole haettu terveyskeskukseen, koska vakioruokaohjeiden siirto uuteen ohjelmaan on vielä kesken. Yhteenveto talouden toteutumisesta Tuloarviotavoite tullaan saavuttamaan arvioidun mukaisena. EU-maitotuki ei toteudu talousarvioon kirjatun mukaisena erillisenä summana. Maitotaloustuotteiden toimittajan vaihduttua maitotuki on huomioitu laskuissa eikä tukea haeta erikseen kuin pienten keittiöiden osalta. Määrärahat tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina, mikäli syksyn toimintakaudella asiakasmäärät eivät oleellisesti muutu (koulut, päivähoito). Säästöjä ei ole syntymässä eikä myöskään tulojen ylityksiä. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KALUSTOHANKINNAT ,00 0,00 % Investointihankkeiden toteutuminen Investointien osalta menoja ei ole vielä kirjautunut. Merimaskun koulun keittiön kylmiön uusimistyö on toteutuksessa. Suopellon koulun astianpesukone asennetaan koulujen syyslomakauden aikana. Kailon toimintakeskuksen keittiökalusteiden uusimiseen ei saatu kaupunginhallitukselta käyttölupaa, joten määrärahasta jää käyttämättä euroa. 64

67 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palveluvastaaville on järjestetty koko vuoden kestävä täydennyskoulutus ateria- ja siivouspalvelun yhdistelmätehtävistä. Siivousmitoitusten siirtäminen uuteen ohjelmaan on aloitettu. Yhteenveto talouden toteutumisesta Tuloarviotavoitteesta tullaan jäämään arviolta n e pääasiassa pois jääneiden siivouskohteiden (Voimatie, Muumi-wc) sekä vähentyneen siivouspalvelun (Naantalin Energia) johdosta. Toimintamenot tulevat toteutumaan pääosin arvioidun mukaisina. Sijaisuuksissa on jouduttu käyttämään arvioitua enemmän vuokratyövoimaa. Tämä on vaikuttanut siihen, että ostopalvelut ovat kasvaneet ja vastaavasti henkilöstökulut pienentyneet. 65

68 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut tavoitteet etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Vuoteen 2014 verrattuna tilalaitoksen toimintatuotot ovat noin euroa suuremmat ja toiminta kulut noin pienemmät alkuvuosipuoliskon osalta. Toimintatuottojen lisäys johtuu pääosin aluepelastuslaitoksen ja Opintien vuokratuotoista ja nämä on huomioitu talousarviota 2015 laadittaessa. Kulujen alittuminen tässä vaiheessa johtuu normaalista kausivaihtelusta ja ennustaa sitä, että talousarvion mukainen kulutavoite toteutuu. INVESTOINNIT 2015 TA TA muutos TOTEUTUNUT KÄYTTÖ KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS KH ( ) ,00 % MAIJAMÄEN LUKIO ( ) ,38 21,77 % RYMÄTTYLÄN KOULU ,06 20,84 % MERIMASKUN KOULU 1 keittiön ja sadevesijärjestelmän peruskorjaus ,61 8,98 % MERIMASKUN KOULU 2 talotekniikan peruskorjaus, suunnittelu ,66 26,56 % KARVETIN PÄIVÄKOTI ( ) ,67 1,40 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET ,04 81,99 % KUMMELI, KH ( ) ,62 42,96 % TERVEYSKESKUS kohde 4 KH, ( ) ,23 6,67 % ULOSVUOKRATUT KOHTEET KH, Merisalin laajennus ja saneeraus ,44 4,45 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT ,05 80,39 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO ,00 0,00 % PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN ,06 0,51 % Investointitulot: KUMMELI ( ), Tuloutus perintörahoista ,00 % MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN K-PITOARVOJEN TULOUTUS ,56 52,53 % Investointihankkeiden toteutuminen Investointien talousarvio tulee toteutumaan pääosin ennakoidusti. Laitehankintojen toteuttaminen ja Kreivinniityn pihaleikkivälinehanke ajoittuvat loppuvuoteen. Kalevanniemen koulun hanke ei ole saanut vielä aloittamislupaa. Merisalihankkeen valmistuminen vuonna 2015 on epävarmaa, koska asemakaavakäsittely on viivästyttänyt työn aloittamista 66

69 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Konsultin selvitystyö seudullisen jakeluyhtiönyhtiön perustamista varten on valmistunut. Ohjausryhmä on esittänyt yksimielisenä kantanaan, että aiesopimuksen mukainen selvitystyö todetaan päättyneeksi ja kunnat jatkavat itsenäisesti vesihuoltotoimintansa kehittämistä. Asiaa käsitellään elokuussa teknisessä lautakunnassa. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalouden osalta myyntituotot ovat kasvaneet viimevuoden tasosta noin euroa. Edelleen tilannetta parantaa se, että kulut ovat vastaavasti vähentyneet noin euroa. Kulutusseurannan mukaan jätevesimäärät ovat kasvaneet viimevuoden vastaavan ajankohdan tasosota selvästi, joka lisää epävarmuutta puhdistamoyhtiön loppulaskutuksen osalta. Myös myyntimäärät ovat hienoisessa laskusuunnassa. Jos Turun seudun vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy arviolaskun korjaus vuodelta 2015 on yhteensä kustannusneutraali niin vesihuoltolaitos näyttää yltävän tilinpäätöksen mukaiseen ylijäämäätavoitteeseen, joka on euroa ilman rahoituseriä. INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT KÄYTTÖ VILULUODON PUMPPAAMON SANEERAUS ,00 % LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS ,00 2,08 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, Vanhatie ,00 % VERKOSTO ,44 32,35 % KAIVOKADUN SANEERAUS, suunnittelu ,00 0,00 % PUISTOTIEN SANEERAUS, suunnittelu ,00 0,00 % SUUNNITTELU ,00 55,58 % Investointien toteutuminen Investoinnit ovat aikataulussa ja etenevät suunnitelmien mukaisesti. Viluluodon pumppaamon saneeraus aloitetaan elokuun aikana ja Kaivokadun jätevesiviemärin sujutusurakka on laskennassa. Teljentien vesijohdon saneeraus suoritetaan Rymättylän keskustan töiden jälkeen. Kaukovalvonnan käyttöönotto tapahtuu aivan loppuvuodesta. Suunnittelutyöt ovat pääosin tehty tältä vuodelta. 67

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.6.2014

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.6.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.6.2014 Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousmenot hallinnon, terveyspalvelujen, kuntoutuksen,

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu

Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu Talousarvio 2015, toiminnan raportointi Tammi - elokuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-11 Ympäristövirasto 12-13 Kumulatiivinen kk-raportti 14-16 Vahinkotilasto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot