TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013"

Transkriptio

1 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty hallitus TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettel 1. Timintasuunnitelma 1 Strategiatyö ja jhtaminen 2 Julkiset hallinttehtävät 2 Kestävä riistatalus 3 Palvelut 5 Tukipalvelut/sisäiset palvelut 6 Viestintä 7 Laitiala 7 Sumen riistakeskuksen hankkeet 8 2. Talusarvi Liite 1: Alueiden painpisteet 10 Liite 2: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist 10 Liite 3: Erittely Sumen riistakeskuksen kehittämishankkeista ja riistataluden edistämisprjekteista Timintasuunnitelma Jhdant Tässä asiakirjassa esitetään Sumen riistakeskuksen timinnalliset tavitteet timintavudelle Suunnitelman valmistelussa n kuultu alueellisia riistaneuvstja sekä alueiden timihenkilöitä. Alueiden timinnan paintukset n esitetty asiakirjan liitteessä 1: Alueen painpisteet. Sumen riistakeskuksen talusarvi n asiakirjan sassa 2 ja Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist liitteessä 2. Timintasuunnitelmassa n tettu humin maa- ja metsätalusministeriön kanssa käytyjen tulsspimusta tarkentavien neuvtteluiden vutta 2013 kskevat päätökset. (Esitetty krstusvärillä).

2 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Strategiatyö ja jhtaminen Päivitetään riistakeskuksen strategia ttaen humin MMM:n ja julkisen riistaknsernin strategiapäivitykset Valmistellaan riistakeskuksen strategiset ja peratiiviset suunnitelmat ja raprtinti prsessikuvausten mukaisesti alueet ja alueneuvstt sallistaen Kehitetään jhtamisjärjestelmän timintaa BSC-tulskrttihjauksen avulla sekä kehittämällä timinnan tulksellisuuden mittausmenetelmiä. Kaikki prsessit hjeistavat tiiminsä siten, että eri aihealueiden tiimit laativat mat tavitteelliset vusisuunnitelmansa tulskrttiajattelun mukaisesti viimeistään helmikuussa Järjestetään riistaneuvstjen puheenjhtajille ja esittelijöille timinnan seuranta- ja kehitysseminaari Osallistutaan riistaknsernin kansainväliseen yhteistyöhön kansainvälisyystrategian mukaisesti Osallistutaan/rganisidaan julkisen riistaknsernin strategiaprsessin timenpiteet; 2 Gustavelund-seminaaria Käydään henkilökhtaiset kehityskeskustelut henkilöstön kanssa Julkiset hallinttehtävät hidetaan riistahallintlain 2 :n 1 mmentissa säädetyt julkiset hallinttehtävät ttaen lupahallinnssa humin vahvistettujen hitsuunnitelmien linjaukset sekä kansallisen vieraslajistrategian tavitteet vahvistetaan riistanhityhdistysten timinta-alueet päivitetään metsästäjärekisterin ylläpitspimus vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä, ja rekisterin uudistamishankkeen siirtymäajaksi ylläpidetään metsästäjien ryhmävakuutusta sekä JHT-tehtäviin nimitettyjen riistanhityhdistysten timihenkilöiden vakuutusturvaa sekä niihin liittyvää neuvntaa yhteistyössä Palvelut-prsessin kanssa. Järjestetään metsästäjävakuutuksen kilpailutus yhteistyössä Palvelut-prsessin kanssa. kehitetään julkisten hallinttehtävien työnjaka ja timinnan rganisintia sekä saprsesseja ja niiden dkumentintia hulehditaan lainsäädännön ajantasaisesta täytäntöönpansta ja hjeistuksesta niin prsessin sisällä kuin yhteistyössä muiden prsessien ja riistanhityhdistysten kanssa suritetaan asiakastyytyväisyyskysely ja kehitetään asiakaspalvelua sen perusteella sekä varmistetaan timinnan riippumattmuus ja hyvän hallinnn periaatteiden nudattaminen tiedtetaan aktiivisesti julkisista hallinttehtävistä ja ludaan JHT-päivitysmateriaalit riista.fi -sivustlle (myös saamenkieliversit) kehitetään julkisten hallinttehtävien tarvitsemia rekistereitä ja tietjärjestelmiä yhdessä sisäisten palveluiden kanssa, erityisesti WebLH:ta ja saatetaan lppuun sen yhdistäminen HABIDES -raprtintiin sekä samalla tehstetaan tiednkeruuta ja tiednhallintaa sekä raprtintimenettelyitä järjestetään esittelijöille JHT-kulutuspäivät käynnistetään ns. byrkratiatalkprjekti julkisten hallinttehtävien keventämiseksi ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi byrkraattisuutta vähentävien säädösmuutsehdtusten avulla kiinnitetään erityistä humita riistanhityhdistysten metsästyksenvalvnnan tteuttamiseen ja sen kehittämiseen yhteistyössä metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa

3 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Kestävä riistatalus Hitsuunnitelmaprsessi (Hirvi, metsähanhi ja susi) Riistatietprsessi valmistellaan metsähanhen hitsuunnitelman kansallinen si lppuun ja alitetaan kansainvälisen hitsuunnitelman laatiminen valmistellaan susikannan hitsuunnitelmaprsessin alittaminen niin, että suunnitelman laatiminen visi alkaa syyskaudella 2013 riistaneuvstt sallistuvat ja sallistavat sidsryhmät hirvi- ja metsähanhikannan hitsuunnitelmissa esitettyjen käytännön timenpiteiden tteuttamiseen valitaan vastuuhenkilö/rlinhitaja valmistuneen hirvikannan hitsuunnitelman ja valmistuneen metsähanhihitsuunnitelman käytännön timenpiteiden rganisintia, hankesuunnittelua ja tteutumisen seurantaa varten. Vastuuhenkilö laatii esityksen timenpiteiden pririsintijärjestyksestä. metsäkanalintujen hitsuunnitelmaan liittyvien hankkeiden ja käytännön timenpiteiden aikataulutus ja suunnittelu siten, että tteutettavilla hankkeilla/timenpiteillä ludaan rakennetta Metsäkanalinnut 2015 Life+ -hanketta varten sallistutaan Helcmin työhön maa- ja metsätalusministeriön kanssa svitun työnjan puitteissa ja tteutetaan hyljekantjen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä sallistutaan AEWA:n timintaan taigametsähanhikannan kk muutttien kattavaa kannanhita kskevan hitsuunnitelma-alitteen mukaisesti sallistutaan Metsähallituksen Riistapäiväkirja-hankkeeseen, jssa kehitetään kk riistaknsernia palvelevaa saalis- ja riistatietjärjestelmää sallistutaan riistaknsernin yhteiskäyttöisten riistatietkantjen kehittämiseen ja riistavahinkrekisterin käyttöönttn ja testaukseen aktividaan riistaklmilaskennat kaikilla timinta-alueilla tukemaan metsästyslain 38 :n mukaista metsästyksen säätelyä ja pyritään löytämään timintaan uusia kannustekeinja yhteistyössä RKTL:n kanssa, perustetaan uusia riistaklmiita aktiivisen metsästysseuraviestinnän avulla (vastuuhenkilöinä riistasuunnittelijat) tuetaan RKTL:ä ja metsästysikeuden haltijita sähköisten havainnnkeruujärjestelmien (Tassu, Srkka) käytön aktivinnissa hulehditaan yhteistyössä RKTL:n kanssa, että klmilaskentatulkset ja pienriistasaalistilast julkaistaan mahdllisimman npeasti verkssa ja kehitetään työkaluja, jiden avulla riistatieta vidaan sveltaa metsästysseurjen päätöksentessa paikkatietasiantuntija kartittaa alueiden paikkatiettarpeet vuden 2013 salta helmikuussa ja laatii aihealueen timenpidehjelman Riistakantjen vertussuunnittelu laaditaan suunnitelma yhtenäisten suunnittelujärjestelmien kehittämisestä hirven, valkhäntäpeuran ja suurpetjen ja muiden direktiivilajien vertussuunnittelua varten ja tteutetaan hirvikannan hitsuunnitelmassa esitettyjä aihealueen käytännön timenpiteitä ja hankkeita, saprsessissa erityistavitteena pidetään hirvieläinkantjen rakenteellisten vertusmallivaihtehtjen kehittämistä ja keinvalikiman kehittämistä suurpetjen aiheuttamien riistatalusngelmien lieventämiseksi laaditaan suunnitelma pienten hirvieläinten vertussuunnittelukäytäntöjä metsästysseurissa kyselytutkimusten tulsten perusteella, kehitetään erilaisia vertussuunnittelumalleja ja laaditaan kulutuspaketti aiheesta laaditaan alueittain pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten vutuiset vertussuunnitelmat alueneuvstt järjestävät sidsryhmäkuulemiset vertussuunnitelmista

4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Kestävä metsästys sallistutaan metsästyslain 37 ja 38 :n mukaiseen riistaeläinten metsästysrajitusten sekä suurpetjen pikkeuslupakiintiöiden valmisteluun aktiivisesti yhdessä maa- ja metsätalusministeriön kanssa ja kehitetään aihepiiriin liittyviä riistaknsernin yhteistimintatapja justavammiksi kerätään alueiden näkemykset mahdllisista metsästyksen rajitustarpeista laaditaan yhteenvet riistanhityhdistysten antamista lausunnista kskien mahdllisia rajitusasetuksia tteutetaan sähköinen viestintä (sähköinen seurakirje) metsästysseurjen infrmintiin kestävän metsästyksen aihepiiriin liittyvissä asiissa alitetaan JHT-prsessin ja metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa erävalvntamutjen kehittämisyhteistyö, jnka tavitteena n ehkäistä laitnta tappamista Riistavahingt järjestetään vahinkjen ennaltaehkäisymateriaalin jakelu ja ludaan materiaalirekisteri tteutetaan karhuvahinkjen riskikartitus (mehiläistalus) kehittyvän kannan alueella Riistataluden edistäminen ja innvaatihankkeet jatketaan käytännön hankkeita, jtka tukevat metsäkanalintujen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä (Hyvän metsänhidn susitukset riistapaintuksella - yhteishanke Tapin kanssa, Riistapaintteinen metsätalussuunnittelu -kyselytutkimus Ramkin kanssa) jatketaan työtä Hyvän riistanhidn susitukset -nettisivustn lumiseksi kehitetään innvaatihankkeiden suunnittelujärjestelmää käynnistetään pririsidut innvaatihankkeet Riistatalus elinkeinna -raprtin mukaisesti alitetaan kansallisten hankkeiden työtapjen perehdyttämis- ja tukihjelman valmistelu jatketaan kansainvälisten hankkeiden mahdllisuuksien ja työtapjen selvitystyötä alitetaan metsäpeuran siirtistutushankkeen esivalmistelutyö siten, että vuden 2013 aikana kartitetaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa siirrille spivat elinalueet ja näiden alueiden sidsryhmien suhtautuminen siirtihin jatketaan Ktiseutuksteikk Life+ -hankkeen timenpiteitä kaikilla timinta-alueilla sallistutaan mahdllisesti käynnistyvän Management f Invasive Alien Mammalian Predatrs in Nrthern Eurpe, Life+ -hankkeen timenpiteisiin laaditaan riistataluden edunvalvnnan ja aihepiirin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden timintasuunnitelma ja -hje alueille

5 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Palvelut Asiakaspalvelu ja neuvnta Järjestetään palvelukulutus asiakaspalvelutiimille Infrmaatipalvelua sekä asiakaspalvelun ja neuvnnan seurantajärjestelmää kehitetään. Tistuvat neuvntatapahtumat rekisteröidään FAQ-järjestelmään ja niistä tärkeimmät julkaistaan riista.fi -ktisivuilla. Ludaan ja päivitetään sisältöä internet -sivuille yleisökysymysten antamien kkemusten perusteella Uuden metsästäjän palvelut Hulehditaan, että kk maassa järjestetään riittävä määrä metsästäjäkursseja ja metsästäjätutkinttilaisuuksia Osallistutaan riista.fi -sivustn uudistukseen mm. tuttamalla neuvntasi: Miten pääsen metsästäjäksi? Hulehditaan metsästäjätutkintn valmentavan kulutusmateriaalin ajantasaisuudesta Järjestetään timinta-alueittain tarvittaessa kulutustilaisuudet metsästäjätutkinnn kuluttajille ja metsästäjätutkinnn vastaanttajille (yhteistyö JHT-prsessin kanssa) Annetaan neuvntaa metsästäjätutkinnn kuluttajille Osallistutaan käyttäjätarpeiden testaajana metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen Jatketaan metsästäjätutkinnn uudistuksen suunnittelua laatimalla yksilöity hankesuunnitelma yhteistyössä JHT-prsessin kanssa niin, että työ vidaan käynnistää vunna Tuetaan ja esitellään viestinnän keinin paikallistasn nuristyöhankkeita Metsästäjäpalvelut Osallistutaan metsästäjien ryhmävakuutuksen liittyvään neuvntaan yhdessä sekä metsästäjävakuutuksen kilpailutukseen yhteistyössä JHT-prsessin kanssa. Hulehditaan yhdessä viestinnän kanssa metsästyskrtin lähettämisestä ja maksujärjestelyjen timivuudesta. Osallistutaan käyttäjätarpeiden testaajana metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen Tutetaan metsästäjille tietpäivitys lainsäädännöstä, eettisestä metsästyksestä sekä riistatiedsta yhteistyössä muiden prsessien kanssa. Päivitykset julkaistaan Metsästäjä-lehdessä ja niitä ylläpidetään sähköisessä mediassa. Laittmuuksien trjumiseksi käynnistetään Rikksia ja rangaistuksia -palsta. Tehdään yhteistyössä vapaaehtisjärjestöjen kanssa suunnitelma riistataluden ja metsästyksen kulutusstrategiaksi, jnka mukaisesti valmistaudutaan uudistamaan metsästäjien kulutusjärjestelmää Edistetään eri metsästysmutjen harrastajien matimista eettisten hjeistjen laadintaa. Riistanhityhdistysten tuki Hulehditaan riistanhityhdistysten taludellisten resurssien kehittämissuunnitelman tteutumisesta strategiaprsessin kanssa Laaditaan timinnanhjaajien palkkisusitukset Selvitetään riistanhityhdistysten timinnan tehstamista sekä yhteistiminta- ja yhdistymismalleja tukemalla pilttihankkeita ja sallistutaan riistahallintlain edellyttämään yhdistysten timinta-alueiden vahvistamiseen yhdessä JHT-prsessin kanssa (JHT vastuullinen)

6 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Tutetaan alueiden käyttöön yhteistä aineista riistanhityhdistysten vusikkuksiin sekä päivitetään kulutusaineist riistanhityhdistysten hallitusten uusien jäsenten perehdyttämiseen Järjestetään timinnanhjaajien peruskurssi tai tarvittaessa useampi Järjestetään timinta-alueittain riistanhityhdistysten puheenjhtajille ja timinnanhjaajille neuvttelu- ja kulutuspäivät. Aluetimist vastaa järjestämisestä ja alueen mista aiheista. Osaprsessitiimi valmistelee kaikille alueille yhteiset asiat ja aineistt Valmistellaan yhdessä sisäisten palveluiden kanssa hjeistus riistanhityhdistysten valtinavun hakemisesta, käyttöspimuksista, maksatuksesta ja raprtinnista. Valtinavustuksen maksatus ja valvnta siirtyy riistakeskuksella vuden 2014 alusta. Käynnistetään pilttihankkeita riistanhityhdistyksille tarjttavien tilitimisttyyppisten talushallinnn palveluiden kehittämiseksi Tukipalvelut/sisäiset palvelut Infrmaatipalvelut Infrastruktuuripalvelut Tukipalvelut tteuttavat strategista tavitetta, jssa timintaresursseja siirretään tukipalveluista ydinprsessien käyttöön. Piltinti luttamushenkilöiden asiakirjjen sähköisestä julkaisusta jatkuu. Vusina 2012 ja 2013 saatujen kkemusten perusteella valitaan timivin tteutustapa Varast- ja lgistiikkatiminnt nykyaikaistetaan siten, että riistanhityhdistysten materiaalipalvelut eivät heikkene. Tavarantimituksissa siirrytään pääsääntöisesti verkklaskutukseen Kielituki vastaa käännösten tuttamisesta ja käännösalihankintjen järjestämisestä palveluna ydinprsesseille. Timintavunna haetaan kustannustehkkaimmat alihankintamenettelyt laadukkaiden käännösten tuttamiseksi Keskustimistlle haetaan uusi timitilaratkaisu vuden 2013 aikana timitilastrategian mukaisesti Vastataan metsästäjärekisterin kehittämishankkeesta yhteistyössä JHT-prsessin kanssa. Metsästäjärekisteristä kehitetään riistaknsernin yhteiskäyttöinen perusrekisteri asiakkuuksien hallintaan Riistavahinkrekisteri -hankkeeseen sallistutaan yhtenä tutteen mistajana Riistapäiväkirja -hankkeeseen sallistutaan riistaknsernin tiethallintstrategian mukaisesti erityisesti yhteiskäyttöisyyttä ja palveluknseptia krstaen Talus- ja henkilöstöpalvelut Timintavunna laajennetaan paperitnta Finvice-laskutusta tavitteena mahdllisimman paperitn laskuliikenne. Kustannusseurantaa tehstetaan entisestään suraan talushallint-hjelmiststa n-line periaatteella. Prsessien ja prjektien kustannukset saadaan selville aiempaa paremmin työajankäytön seurannan ja yleiskustannusten khdentamisen perusteella Henkilöstöhallint ja saamisen kehittäminen integridaan aiempaa kiinteämmäksi saksi jhtamisjärjestelmää Uusi prsessirganisaatin räätälöity palkkausjärjestelmä tetaan käyttöön vunna 2013 Organisaatin rlitietkantaa käytetään yksinmaan henkilöstönhallintasvellus- Sympasta

7 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Viestintä Kaikki prsessit (jhtamisen saprsessit, ydinprsessit sekä sisäiset palvelut) vat vastuussa viestinnästä asiakkaille. Prsessit tarvitsevat viestinnän nnistuneeksi tteuttamiseksi viestinnän tukipalveluita. Viestintä (sisäinen ja ulkinen) n tästä syystä ymmärrettävä myös tukipalveluksi, jnka sisäisiä asiakkaita vat prsessit ja niiden mistajat. Laitiala Viestintätiimin timintaa kehitetään ja aktividaan ja kehitetään viestinnän alaprsesseja Julkaistaan Metsästäjä ja Jägaren-lehtiä 6 numera vudessa, Metsästäjä-lehden kknaisuudistus tteutetaan Riista Vuksi -riistaplitiikan sidsryhmäjulkaisun julkaisemista jatketaan (sähköinen tteutus, jsta pieni printtipains) Ylläpidetään ja kehitetään verkkviestintää internetsivut: Riista.fi sisältörakenteen uudistaminen riistaknsernin uutiskirje Sarvi; sallistutaan tteutukseen ssiaalisen median kehityksen seurantaa ja kkeiluja jatketaan (Facebk, Twitter) Ylläpidetään ja kehitetään mediayhteyksiä mediatiedtteet: julkaistaan STT:n palvelun kautta sekä valtakunnalliset ja alueelliset Sarvi -uutiskirjeen jakelu medialle käynnistetään uusi Face T Face -mediakntaktipalvelu, jka tuttaa räätälöityä tieta timittajien erityisaihepiireistä Ylläpidetään ja kehitetään sisäistä viestintää (hallitus, jht, riistaneuvstt, henkilöstö) tteutetaan Avanssi-uutiskirje tarpeen mukaan keskimäärin kerran kuukaudessa sisäistä viestintää palvelevat myös muut riistakeskuksen sähköiset arkistt: dkumenttiarkist sekä Dynasty-asianhallinta mediaseurantaa jatketaan ja raprtidaan kk henkilöstölle sekä myös riistanhityhdistyksille Tutetaan PR -timintamateriaaleja ja julkaisuja: Sumi riistamaana, Riistakeskuksen esittelymateriaali sekä esitteenä että ppt-tiedstna Osallistutaan messuihin ja tapahtumiin: Metsämessut Helsingissä ja tuetaan tarvittaessa aluetimistja alueellisten messujen järjestelyissä Tutetaan viestintäpalveluja prsesseille ja alueille suunnittelu (mistä, mitä, miksi, millin, miten ja keille viestitään) krdininti (aikatauluttaminen, tiedn kerääminen ja prsessinti) Työ hyvän riistanhidn susitusten rakentamiseksi jatkuu laaditun suunnitelman mukaisesti Laitialan timinta-alueen lunnnhitkhteiden vutuiset hittimenpiteet ja edelleen kehittäminen sekä kiinteistömaisuuden hit Laitialan timipisteessä järjestettävien riistahallinnn kansallisten ja kansainvälisten kkusten, kulutus- ja yhteistyötilaisuuksien valmistelut ja hitaminen sekä tarvittaessa niihin asiantuntijana sallistuminen. Tapahtumien järjestäminen riistahallinnn yhteistyökumppaneille ja sen ktimaisille sekä kansainvälisille vieraille CIC Sumen delegaatin sihteeritehtävien hit kkusjärjestelyineen. Kkusjärjestelyt yksikössä 2-3 kertaa/vusi sekä CIC yleiskkusjärjestelyiden tuki. CIC Sumen trfeetiminnan krdininti yhteistyössä CIC Sumen näyttely- ja trfeekmissin kanssa. ELO:n Wildlife Estates hankkeen kansalliseen edistämiseen Metsähallituksen timesta perustetun työryhmän työskentelyyn sallistuminen. WE hanke timii eri Eurpan maissa levien mallialueiden/-tiljen kautta Vunna 2009 alitettu ksteikkyhteistyö Lahden Vesijärvisäätiön kanssa jatkuu

8 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Sumen riistakeskuksen hankkeet Sumen riistakeskuksen yhteiset tietjärjestelmät ja muut kehittämishankkeet Riistakeskuksen ja sin riistanhityhdistysten kanssa yhteisten tietjärjestelmien sekä muut timinnan kehittämishankkeet vat seuraavat: Riista.fi -sivustuudistus Rhy-talushallinnn kehittäminen Lupahallint-hjelmistn kehittäminen Byrkratiatalk-hanke Metsästäjärekisteri riistaknsernin asiakastietjärjestelmäksi Luttamushenkilöiden sähköinen materiaalijak Strategian jalkauttaminen Julkisen riistaknserni strategiaa jalkauttavat Sumen riistakeskuksen tteuttamat hankkeet vat seuraavat: Hirvikannan hitsuunnitelman viimeistely Metsähanhikannan hitsuunnitelma Metsähanhikannan kansainvälinen hitsuunnitelma Hyvän metsänhidn susitukset riistapaintuksella Sudenhitsuunnitelman laatiminen Suurpetseurantjen kehittäminen - yhteishanke (Suurpetjen lumijälkilaskenta) Innvaatihankkeet ja riistataluden edistämishankkeet: Life+ Return f Rural Wetlands Riistapaintteinen metsätalussuunnittelu Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Metsäpeurakannan hit Kainuussa Hirvieläinten aiheuttamien vahinkjen estäminen Vahingntrjuntamateriaalien hallintajärjestelmä ja tietjen siirt Riistavahinkrekisteriin Hankkeiden tarkempi erittely liitteessä 3.

9 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Talusarvi 2013 Kaikki yhteensä Keskushall, alueet ja niiden palkat yht. Keskushallint Aluetimistt Henkilöstön palkkausment Prjektit Varsinainen timinta TUOTOT Julkisten hallinttehtävien tutt Hanketiminnan tutt Muut tutt (hanketiminnan yleistutt) Tutt yhteensä KULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat Luttamusmiesten palkkit Lakisääteiset henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Pistt Muut kulut Luttamusmieshallinnn kulut Muut henkilöstökulut Henkilöstön matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen stt Vukrat ja kiinteistökulut Muut kulut - timistkulut kulutus ja kurssitiminta muut muut kulut Muut kulut yhteensä Kulujäämä Yleiskustannus Varainhankinta Tutt Tiedtuslehdet ja varast Kulut Tiedtuslehdet ja varast Varastn muuts +/ Tutt/kulujäämä Sijitus- ja rahitustiminta Tutt Kulut 0 0 Omatiminen kulujäämä Yleisavustukset Valtin talusarvivarat Yleisavustus (mm , rh) Erityisav. (mm , rh) Erityisav. (mm , hirvi) Erityisav. (mm , pet) Siirt edelliselstä vudelta Siirt seuraavalle vudelle Tilikauden yli- / alijäämä

10 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Liite 1: Alueiden painpisteet Liite 2: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist Liite 3: Erittely Sumen riistakeskuksen kehittämishankkeista ja riistataluden edistämisprjekteista

11 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMAN 2013 LIITE 2 [1] VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN ALUEELLISET PAINOPISTEET 1. LÄNSI-SUOMI 2 Alueen yhteiset timenpiteet... 2 Riistatiedn keruun tehstaminen... 2 Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen... 2 Metsästäjätiedtuksen kehittäminen... 2 Riistaneuvstjen työn ja frumitiminnan kehittäminen... 2 Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen... 2 Karhu- ja susikannan hitsuunnitelmien seuranta... 3 Etelä-Häme... 3 Valkhäntäpeuran kannanhidn järjestelyt... 3 Phjanmaa... 3 Elinympäristöt... 3 Phjis-Häme... 3 Riistatiett... 3 Muu kehittämistyö... 3 Rannikk-Phjanmaa... 3 Satakunta... 3 Nurten Leirit... 3 Riistataluden edistäminen sidsryhmätyössä... 4 Uusimaa... 4 Ilveksen saalistuksen vaikutus saaliseläinkantihin... 4 Hirvieläinkantjen rakenteen parantaminen... 4 Varsinais-Sumi ITÄ-SUOMI... 4 Alueen yhteiset timenpiteet... 4 Riistatiedn keruun tehstaminen... 4 Etelä-Sav... 5 SRVA-timinnan kehittäminen... 5 Riistaklmilaskentjen elvyttäminen... 5 Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen... 5 Kaakkis-Sumi... 5 Nuristiminnan edistäminen... 5 Keski-Sumi... 5 Keski-Sumen Metsparlamentti... 5 Phjis-Karjala... 6 Phjis-Sav POHJOIS-SUOMI... 6 Alueen yhteiset timenpiteet... 6 SORKKA -järjestelmän käyttööntt... 6 Riistanhityhdistysten kulutus ja tukeminen uuteen rganisaatin... 6 Sidsryhmäyhteistyön kehittäminen... 6 Riistaklmilaskentjen tehkkuuden lisääminen... 7 Kainuu... 7 Metsäpeurakannan hitsuunnitelma... 7 Lappi... 7 Supikira Life Ktiseutuksteikk Life Oulu... 7 Ktiseutuksteikk Life+... 7

12 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMAN 2013 LIITE 2 [2] LÄNSI-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Riistatiedn keruun tehstaminen Riistatiedn keruun vapaaehtistyötä tuetaan ja sähköisten järjestelmien käyttö- ja ylläpitkulutusta annetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, jtta Tassu- ja Srkkajärjestelmien kattava käyttö vidaan varmistaa. Erityishumi vunna 2013 n ilveksen lumijälkilaskennan jatkamisella sekä riistaklmiverkstn kehittämisellä. Riistaklmiiden salta edistetään myös niiden tuttaman tiedn hyväksikäyttöä metsästysseurjen massa vertussuunnittelussa. Vesilintujen laskentapisteitä pyritään lisäämään. Edelleen selvitetään Satakunnan jhdlla eurpanmajavan esiintymistä suhteessa kanadanmajavaan sekä käynnistetään alueiden yhteistyöhön perustuvan eurpanmajavan hitstrategian valmistelu. Uudenmaan jhdlla kehitettävää ilveksen saalistukseen liittyvää selvitystä tuetaan tarpeellisin sin muiden alueiden timesta. Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Pienten hirvieläinten (metsäkauris ja valkhäntäpeura) kannanhita kehitetään laatimalla kunkin lajin riistanhitn ja vertukseen liittyvä kulutuspaketti. Valkhäntäpeuran kannanhidn tarpeiden ja tavitteiden yhtenäistämisen mahdllisuudet ja tarpeet selvitetään sana työtä. Lisäksi valkhäntäpeurakannan arviintimenetelmien kehittämisen mahdllisuuksien kartittamista jatketaan yhteistyössä riistantutkimuksen ja/tai ylipistjen kanssa. Kaikkien hirvieläinten salta n erityisen kehittämisen khteena rakenteellisen vertuksen laadun parantaminen, jssa pyritään ennen kaikkea yhtenäiseen hjeistamiseen suuraluetaslla. Metsästäjätiedtuksen kehittäminen Sähköisten tiedtuskanavien käyttöä lisätään metsästysseurille suunnatussa tiednjassa. Alueella tetaan käyttöön sähköinen seurakirje, jka lähetetään kahdesti vudessa. Riistaneuvstjen työn ja frumitiminnan kehittäminen Riistaneuvstjen työn tueksi tutetaan timintamallit ja -tavat, jtta sidsryhmätyön ja strategisen työn mahdllisuudet saadaan yhteismitalliseen käyttöön kaikilla alueilla. Frumitiminnan mallit ludaan ja kehitetään sellaisiksi, että alueelliset erityispiirteet vidaan ttaa humin ja frumeita vidaan käyttää justavasti alueiden tarpeiden mukaan. Yhtenä mahdllisuutena selvitetään riistakeskuksen pysyviä jäsenyyksiä alueiden maakuntaliittjen yhteistyöryhmissä (MYR). Ryhmät päättävät muun muassa hankerahituksen suuntaamisesta maakuntien alueilla. Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen Hallituksiin tulee uusia jäseniä ja riistanhityhdistyksen hallituksen tehtävien sujuvan hitamisen varmistamiseksi järjestetään yhtenäinen kulutus kk Länsi-Sumen alueella. Riistanhityhdistysten muiden timijiden kulutusta järjestetään julkisten hallinttehtävien sujuvan hitamisen turvaamiseksi, uusien järjestelmien käyttööntn helpttamiseksi ja kestävän riistataluden edistämiseksi.

13 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMAN 2013 LIITE 2 [3] Karhu- ja susikannan hitsuunnitelmien seuranta Länsi-Sumen alueen petkannat vat kasvussa ja hitsuunnitelmien seurannalla varaudutaan tuleviin päivitystimenpiteisiin. Etelä-Häme Phjanmaa Valkhäntäpeuran kannanhidn järjestelyt Tteutetaan syksyllä 2012 hyväksytyn suunnitelman ETELÄ-HÄMEEN VALKOHÄNNÄT 2015 mukaisia timenpiteitä alkaen suunnitelman esittelystä kaikissa mahdllisissa tilaisuuksissa ja tarvittavan yhteistyön edistämisestä tarkituksenmukaisessa laajuudessa. Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Elinympäristöt Painpistealueena n ktiseutuksteikkprjektin tteutus valituilla khteilla. Lisäksi haetaan rahitusta ja alitetaan mahdllinen Life+ -hankkeen (Management f Invasive Alien Mammalian Predatrs in Nrthern Eurpe) tteuttaminen. Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Muu kehittämistyö Tehstetaan riistavahinkjen ennalta estämiseen liittyviä timenpiteitä sekä yhteistyötä pliisin kanssa sekä metsästyksen vartiinnin että SRVA-timinnan kehittämiseksi. Phjis-Häme Riistatiett Lisätään kulutusta riistaklmilaskennan tehstamiseksi ja timitaan riistaklmiiden määrän lisäämiseksi alueella. Muu kehittämistyö Lisätään yhteistyötä pliisin kanssa SRVA-timinnan kehittämiseksi. Rannikk-Phjanmaa Satakunta Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Nurten Leirit Jatkna vanhalle perinteelle hjataan ja tuetaan riistanhityhdistyksiä tsikn mukaisten tilaisuuksien järjestämisessä tavitteena rganisida vähintään klmen tilaisuuden tteutus. Eurpanmajavan kannanhit Kartitetaan eri majavalajien esiintymistä pyrkimyksenä turvata eurpanmajavan leviäminen yhteistyössä muiden alueiden kanssa.

14 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMAN 2013 LIITE 2 [4] Uusimaa Riistataluden edistäminen sidsryhmätyössä Osallistutaan hit- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen, jllin pääpain n Selkämeren kansallispuistn liittyvissä kysymyksissä. Muuta Aktividaan riistaklmilaskentaa sekä kehittämään hirvieläinkantjen rakenteellista vertusta. Ilveksen saalistuksen vaikutus saaliseläinkantihin Käynnistetään asiaan liittyvät selvitykset RKTL:n kanssa. Hirvieläinkantjen rakenteen parantaminen Edistetään eri keinin (painpiste: kulutus ja viestintä) hirvieläinkantjen rakenteellista vertusta yhteistiminnassa SORKKA KLÖV 2020 hankkeen kanssa. Varsinais-Sumi Riistatietjärjestelmien kehittäminen Valkhäntäpeurakannan hita ja lajiin liittyvää riistantutkimusta edistetään yhteistyössä riistantutkimuksen ja lähialueiden kanssa. Ilveksen lumijälkilaskenta tteutetaan kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Alueen riistaklmiverkst evaluidaan ja parannetaan yhdessä riistantutkimuksen kanssa Susiknfliktien hallinta Yhteistyöllä pyritään lieventämään alueen susiknfliktia. Paikkatietjärjestelmien hyödyntäminen Lisätään valmiutta hyödyntää paikkatietjärjestelmiä riistanhityhdistyksissä. Nuristiminnan tukeminen riistanhityhdistyksissä ja metsästysseurissa 2. ITÄ-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Riistatiedn keruun tehstaminen Sähköisten riistatiednkeruujärjestelmien käyttööntt tulee tapahtua mahdllisimman yhtäaikaisesti ja laaja-alaisesti. Käytössä levien järjestelmien ylläpit ja käytön tehstaminen n myös tarpeellista. Ajankhtaisia järjestelmiä vat Srkka (käyttööntt) ja Tassu (ylläpit). Itä-Sumen alueella elvytetään riistaklmilaskentaa, erityisesti kesälaskennan salta. Suurpetvahinkjen ennalta ehkäisyn tehstaminen Itä-Sumen alueella n llut useita asutuksen läheisyydessä liikkuvia ja mehiläistarhilla vahinka aiheuttavia karhuja. Lisäksi asutuksen tuntumassa liikkuvat ilvekset ja sudet aiheuttavat ihmisissä hulestuneisuutta. Vahinkjen ennalta ehkäisyyn liittyvää viranmaisyhteistyötä kehitetään edelleen.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 HHyväksytty hallituksessa 26.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2 Sisällysluettel Jhdant 3 1. Avaintavitteet

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visi Kuluttaja haluaa sumalaisia elintarvikkeita ja rukapalveluita sekä luttaa sumalaisen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Omalle huipulle yhteispelillä Js tutustut menestyvään

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012)

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) 1 PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) TOIMIALA Palvelu Nykytila Palvelukuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju ja Savnlinna hitavat alla mainitut

Lisätiedot

Osapulten situttaminen ja vastuiden jakaminen 2014 JOULU 2015 TAMMI 2015 HELMI *Vastuuhenkilöiden ja työryhmän kkntuminen ja vusikelln vastuunjak. *Palaveri, seuranta -ja raprtintikäytännöistä spiminen.

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visi Kuluttaja haluaa sumalaisia elintarvikkeita ja rukapalveluita sekä luttaa sumalaisen

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353 LOPPURAPORTTI Hankkeen tteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nr: VILUKKO, 17353 Lyhyt yhteenvet hankkeesta Hankkeen kattteemana li lunt- ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Ylätasn

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne 10342305 Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) 10342318 Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) 10342486

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite Kaupunginmuseo Tiina Merisalo, Päivi Elonen, Elina Kallio

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite Kaupunginmuseo Tiina Merisalo, Päivi Elonen, Elina Kallio 139 012 171 351 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite 8 Kaupunginmuse Tiina Merisal, Päivi Elnen, Elina Kalli KAUPUNGINMUSEON TILANKÄYTÖN TEHOSTAMISSUUNNITELMA 2015- Kaupunginmusen nykyinen tilankäyttö - Nykyinen

Lisätiedot

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous Muisti 1 (6) Pvm 23.5.2007 Dnr Kkemäenjen kalakantjen hit-hjelma Seurantaryhmän 2. kkus Aika: 14.3.2007 kl 10 Paikka: Huittisten kaupungintal, valtuustsali Läsnä: Osanttajalista, liite 1 Asialista 1. Kkuksen

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot