TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013"

Transkriptio

1 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty hallitus TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettel 1. Timintasuunnitelma 1 Strategiatyö ja jhtaminen 2 Julkiset hallinttehtävät 2 Kestävä riistatalus 3 Palvelut 5 Tukipalvelut/sisäiset palvelut 6 Viestintä 7 Laitiala 7 Sumen riistakeskuksen hankkeet 8 2. Talusarvi Liite 1: Alueiden painpisteet 10 Liite 2: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist 10 Liite 3: Erittely Sumen riistakeskuksen kehittämishankkeista ja riistataluden edistämisprjekteista Timintasuunnitelma Jhdant Tässä asiakirjassa esitetään Sumen riistakeskuksen timinnalliset tavitteet timintavudelle Suunnitelman valmistelussa n kuultu alueellisia riistaneuvstja sekä alueiden timihenkilöitä. Alueiden timinnan paintukset n esitetty asiakirjan liitteessä 1: Alueen painpisteet. Sumen riistakeskuksen talusarvi n asiakirjan sassa 2 ja Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist liitteessä 2. Timintasuunnitelmassa n tettu humin maa- ja metsätalusministeriön kanssa käytyjen tulsspimusta tarkentavien neuvtteluiden vutta 2013 kskevat päätökset. (Esitetty krstusvärillä).

2 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Strategiatyö ja jhtaminen Päivitetään riistakeskuksen strategia ttaen humin MMM:n ja julkisen riistaknsernin strategiapäivitykset Valmistellaan riistakeskuksen strategiset ja peratiiviset suunnitelmat ja raprtinti prsessikuvausten mukaisesti alueet ja alueneuvstt sallistaen Kehitetään jhtamisjärjestelmän timintaa BSC-tulskrttihjauksen avulla sekä kehittämällä timinnan tulksellisuuden mittausmenetelmiä. Kaikki prsessit hjeistavat tiiminsä siten, että eri aihealueiden tiimit laativat mat tavitteelliset vusisuunnitelmansa tulskrttiajattelun mukaisesti viimeistään helmikuussa Järjestetään riistaneuvstjen puheenjhtajille ja esittelijöille timinnan seuranta- ja kehitysseminaari Osallistutaan riistaknsernin kansainväliseen yhteistyöhön kansainvälisyystrategian mukaisesti Osallistutaan/rganisidaan julkisen riistaknsernin strategiaprsessin timenpiteet; 2 Gustavelund-seminaaria Käydään henkilökhtaiset kehityskeskustelut henkilöstön kanssa Julkiset hallinttehtävät hidetaan riistahallintlain 2 :n 1 mmentissa säädetyt julkiset hallinttehtävät ttaen lupahallinnssa humin vahvistettujen hitsuunnitelmien linjaukset sekä kansallisen vieraslajistrategian tavitteet vahvistetaan riistanhityhdistysten timinta-alueet päivitetään metsästäjärekisterin ylläpitspimus vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä, ja rekisterin uudistamishankkeen siirtymäajaksi ylläpidetään metsästäjien ryhmävakuutusta sekä JHT-tehtäviin nimitettyjen riistanhityhdistysten timihenkilöiden vakuutusturvaa sekä niihin liittyvää neuvntaa yhteistyössä Palvelut-prsessin kanssa. Järjestetään metsästäjävakuutuksen kilpailutus yhteistyössä Palvelut-prsessin kanssa. kehitetään julkisten hallinttehtävien työnjaka ja timinnan rganisintia sekä saprsesseja ja niiden dkumentintia hulehditaan lainsäädännön ajantasaisesta täytäntöönpansta ja hjeistuksesta niin prsessin sisällä kuin yhteistyössä muiden prsessien ja riistanhityhdistysten kanssa suritetaan asiakastyytyväisyyskysely ja kehitetään asiakaspalvelua sen perusteella sekä varmistetaan timinnan riippumattmuus ja hyvän hallinnn periaatteiden nudattaminen tiedtetaan aktiivisesti julkisista hallinttehtävistä ja ludaan JHT-päivitysmateriaalit riista.fi -sivustlle (myös saamenkieliversit) kehitetään julkisten hallinttehtävien tarvitsemia rekistereitä ja tietjärjestelmiä yhdessä sisäisten palveluiden kanssa, erityisesti WebLH:ta ja saatetaan lppuun sen yhdistäminen HABIDES -raprtintiin sekä samalla tehstetaan tiednkeruuta ja tiednhallintaa sekä raprtintimenettelyitä järjestetään esittelijöille JHT-kulutuspäivät käynnistetään ns. byrkratiatalkprjekti julkisten hallinttehtävien keventämiseksi ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi byrkraattisuutta vähentävien säädösmuutsehdtusten avulla kiinnitetään erityistä humita riistanhityhdistysten metsästyksenvalvnnan tteuttamiseen ja sen kehittämiseen yhteistyössä metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa

3 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Kestävä riistatalus Hitsuunnitelmaprsessi (Hirvi, metsähanhi ja susi) Riistatietprsessi valmistellaan metsähanhen hitsuunnitelman kansallinen si lppuun ja alitetaan kansainvälisen hitsuunnitelman laatiminen valmistellaan susikannan hitsuunnitelmaprsessin alittaminen niin, että suunnitelman laatiminen visi alkaa syyskaudella 2013 riistaneuvstt sallistuvat ja sallistavat sidsryhmät hirvi- ja metsähanhikannan hitsuunnitelmissa esitettyjen käytännön timenpiteiden tteuttamiseen valitaan vastuuhenkilö/rlinhitaja valmistuneen hirvikannan hitsuunnitelman ja valmistuneen metsähanhihitsuunnitelman käytännön timenpiteiden rganisintia, hankesuunnittelua ja tteutumisen seurantaa varten. Vastuuhenkilö laatii esityksen timenpiteiden pririsintijärjestyksestä. metsäkanalintujen hitsuunnitelmaan liittyvien hankkeiden ja käytännön timenpiteiden aikataulutus ja suunnittelu siten, että tteutettavilla hankkeilla/timenpiteillä ludaan rakennetta Metsäkanalinnut 2015 Life+ -hanketta varten sallistutaan Helcmin työhön maa- ja metsätalusministeriön kanssa svitun työnjan puitteissa ja tteutetaan hyljekantjen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä sallistutaan AEWA:n timintaan taigametsähanhikannan kk muutttien kattavaa kannanhita kskevan hitsuunnitelma-alitteen mukaisesti sallistutaan Metsähallituksen Riistapäiväkirja-hankkeeseen, jssa kehitetään kk riistaknsernia palvelevaa saalis- ja riistatietjärjestelmää sallistutaan riistaknsernin yhteiskäyttöisten riistatietkantjen kehittämiseen ja riistavahinkrekisterin käyttöönttn ja testaukseen aktividaan riistaklmilaskennat kaikilla timinta-alueilla tukemaan metsästyslain 38 :n mukaista metsästyksen säätelyä ja pyritään löytämään timintaan uusia kannustekeinja yhteistyössä RKTL:n kanssa, perustetaan uusia riistaklmiita aktiivisen metsästysseuraviestinnän avulla (vastuuhenkilöinä riistasuunnittelijat) tuetaan RKTL:ä ja metsästysikeuden haltijita sähköisten havainnnkeruujärjestelmien (Tassu, Srkka) käytön aktivinnissa hulehditaan yhteistyössä RKTL:n kanssa, että klmilaskentatulkset ja pienriistasaalistilast julkaistaan mahdllisimman npeasti verkssa ja kehitetään työkaluja, jiden avulla riistatieta vidaan sveltaa metsästysseurjen päätöksentessa paikkatietasiantuntija kartittaa alueiden paikkatiettarpeet vuden 2013 salta helmikuussa ja laatii aihealueen timenpidehjelman Riistakantjen vertussuunnittelu laaditaan suunnitelma yhtenäisten suunnittelujärjestelmien kehittämisestä hirven, valkhäntäpeuran ja suurpetjen ja muiden direktiivilajien vertussuunnittelua varten ja tteutetaan hirvikannan hitsuunnitelmassa esitettyjä aihealueen käytännön timenpiteitä ja hankkeita, saprsessissa erityistavitteena pidetään hirvieläinkantjen rakenteellisten vertusmallivaihtehtjen kehittämistä ja keinvalikiman kehittämistä suurpetjen aiheuttamien riistatalusngelmien lieventämiseksi laaditaan suunnitelma pienten hirvieläinten vertussuunnittelukäytäntöjä metsästysseurissa kyselytutkimusten tulsten perusteella, kehitetään erilaisia vertussuunnittelumalleja ja laaditaan kulutuspaketti aiheesta laaditaan alueittain pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten vutuiset vertussuunnitelmat alueneuvstt järjestävät sidsryhmäkuulemiset vertussuunnitelmista

4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Kestävä metsästys sallistutaan metsästyslain 37 ja 38 :n mukaiseen riistaeläinten metsästysrajitusten sekä suurpetjen pikkeuslupakiintiöiden valmisteluun aktiivisesti yhdessä maa- ja metsätalusministeriön kanssa ja kehitetään aihepiiriin liittyviä riistaknsernin yhteistimintatapja justavammiksi kerätään alueiden näkemykset mahdllisista metsästyksen rajitustarpeista laaditaan yhteenvet riistanhityhdistysten antamista lausunnista kskien mahdllisia rajitusasetuksia tteutetaan sähköinen viestintä (sähköinen seurakirje) metsästysseurjen infrmintiin kestävän metsästyksen aihepiiriin liittyvissä asiissa alitetaan JHT-prsessin ja metsästyksen valvnnasta vastaavien viranmaisten kanssa erävalvntamutjen kehittämisyhteistyö, jnka tavitteena n ehkäistä laitnta tappamista Riistavahingt järjestetään vahinkjen ennaltaehkäisymateriaalin jakelu ja ludaan materiaalirekisteri tteutetaan karhuvahinkjen riskikartitus (mehiläistalus) kehittyvän kannan alueella Riistataluden edistäminen ja innvaatihankkeet jatketaan käytännön hankkeita, jtka tukevat metsäkanalintujen hitsuunnitelman käytännön timenpiteitä (Hyvän metsänhidn susitukset riistapaintuksella - yhteishanke Tapin kanssa, Riistapaintteinen metsätalussuunnittelu -kyselytutkimus Ramkin kanssa) jatketaan työtä Hyvän riistanhidn susitukset -nettisivustn lumiseksi kehitetään innvaatihankkeiden suunnittelujärjestelmää käynnistetään pririsidut innvaatihankkeet Riistatalus elinkeinna -raprtin mukaisesti alitetaan kansallisten hankkeiden työtapjen perehdyttämis- ja tukihjelman valmistelu jatketaan kansainvälisten hankkeiden mahdllisuuksien ja työtapjen selvitystyötä alitetaan metsäpeuran siirtistutushankkeen esivalmistelutyö siten, että vuden 2013 aikana kartitetaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa siirrille spivat elinalueet ja näiden alueiden sidsryhmien suhtautuminen siirtihin jatketaan Ktiseutuksteikk Life+ -hankkeen timenpiteitä kaikilla timinta-alueilla sallistutaan mahdllisesti käynnistyvän Management f Invasive Alien Mammalian Predatrs in Nrthern Eurpe, Life+ -hankkeen timenpiteisiin laaditaan riistataluden edunvalvnnan ja aihepiirin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden timintasuunnitelma ja -hje alueille

5 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Palvelut Asiakaspalvelu ja neuvnta Järjestetään palvelukulutus asiakaspalvelutiimille Infrmaatipalvelua sekä asiakaspalvelun ja neuvnnan seurantajärjestelmää kehitetään. Tistuvat neuvntatapahtumat rekisteröidään FAQ-järjestelmään ja niistä tärkeimmät julkaistaan riista.fi -ktisivuilla. Ludaan ja päivitetään sisältöä internet -sivuille yleisökysymysten antamien kkemusten perusteella Uuden metsästäjän palvelut Hulehditaan, että kk maassa järjestetään riittävä määrä metsästäjäkursseja ja metsästäjätutkinttilaisuuksia Osallistutaan riista.fi -sivustn uudistukseen mm. tuttamalla neuvntasi: Miten pääsen metsästäjäksi? Hulehditaan metsästäjätutkintn valmentavan kulutusmateriaalin ajantasaisuudesta Järjestetään timinta-alueittain tarvittaessa kulutustilaisuudet metsästäjätutkinnn kuluttajille ja metsästäjätutkinnn vastaanttajille (yhteistyö JHT-prsessin kanssa) Annetaan neuvntaa metsästäjätutkinnn kuluttajille Osallistutaan käyttäjätarpeiden testaajana metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen Jatketaan metsästäjätutkinnn uudistuksen suunnittelua laatimalla yksilöity hankesuunnitelma yhteistyössä JHT-prsessin kanssa niin, että työ vidaan käynnistää vunna Tuetaan ja esitellään viestinnän keinin paikallistasn nuristyöhankkeita Metsästäjäpalvelut Osallistutaan metsästäjien ryhmävakuutuksen liittyvään neuvntaan yhdessä sekä metsästäjävakuutuksen kilpailutukseen yhteistyössä JHT-prsessin kanssa. Hulehditaan yhdessä viestinnän kanssa metsästyskrtin lähettämisestä ja maksujärjestelyjen timivuudesta. Osallistutaan käyttäjätarpeiden testaajana metsästäjärekisterin uudistushankkeeseen Tutetaan metsästäjille tietpäivitys lainsäädännöstä, eettisestä metsästyksestä sekä riistatiedsta yhteistyössä muiden prsessien kanssa. Päivitykset julkaistaan Metsästäjä-lehdessä ja niitä ylläpidetään sähköisessä mediassa. Laittmuuksien trjumiseksi käynnistetään Rikksia ja rangaistuksia -palsta. Tehdään yhteistyössä vapaaehtisjärjestöjen kanssa suunnitelma riistataluden ja metsästyksen kulutusstrategiaksi, jnka mukaisesti valmistaudutaan uudistamaan metsästäjien kulutusjärjestelmää Edistetään eri metsästysmutjen harrastajien matimista eettisten hjeistjen laadintaa. Riistanhityhdistysten tuki Hulehditaan riistanhityhdistysten taludellisten resurssien kehittämissuunnitelman tteutumisesta strategiaprsessin kanssa Laaditaan timinnanhjaajien palkkisusitukset Selvitetään riistanhityhdistysten timinnan tehstamista sekä yhteistiminta- ja yhdistymismalleja tukemalla pilttihankkeita ja sallistutaan riistahallintlain edellyttämään yhdistysten timinta-alueiden vahvistamiseen yhdessä JHT-prsessin kanssa (JHT vastuullinen)

6 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Tutetaan alueiden käyttöön yhteistä aineista riistanhityhdistysten vusikkuksiin sekä päivitetään kulutusaineist riistanhityhdistysten hallitusten uusien jäsenten perehdyttämiseen Järjestetään timinnanhjaajien peruskurssi tai tarvittaessa useampi Järjestetään timinta-alueittain riistanhityhdistysten puheenjhtajille ja timinnanhjaajille neuvttelu- ja kulutuspäivät. Aluetimist vastaa järjestämisestä ja alueen mista aiheista. Osaprsessitiimi valmistelee kaikille alueille yhteiset asiat ja aineistt Valmistellaan yhdessä sisäisten palveluiden kanssa hjeistus riistanhityhdistysten valtinavun hakemisesta, käyttöspimuksista, maksatuksesta ja raprtinnista. Valtinavustuksen maksatus ja valvnta siirtyy riistakeskuksella vuden 2014 alusta. Käynnistetään pilttihankkeita riistanhityhdistyksille tarjttavien tilitimisttyyppisten talushallinnn palveluiden kehittämiseksi Tukipalvelut/sisäiset palvelut Infrmaatipalvelut Infrastruktuuripalvelut Tukipalvelut tteuttavat strategista tavitetta, jssa timintaresursseja siirretään tukipalveluista ydinprsessien käyttöön. Piltinti luttamushenkilöiden asiakirjjen sähköisestä julkaisusta jatkuu. Vusina 2012 ja 2013 saatujen kkemusten perusteella valitaan timivin tteutustapa Varast- ja lgistiikkatiminnt nykyaikaistetaan siten, että riistanhityhdistysten materiaalipalvelut eivät heikkene. Tavarantimituksissa siirrytään pääsääntöisesti verkklaskutukseen Kielituki vastaa käännösten tuttamisesta ja käännösalihankintjen järjestämisestä palveluna ydinprsesseille. Timintavunna haetaan kustannustehkkaimmat alihankintamenettelyt laadukkaiden käännösten tuttamiseksi Keskustimistlle haetaan uusi timitilaratkaisu vuden 2013 aikana timitilastrategian mukaisesti Vastataan metsästäjärekisterin kehittämishankkeesta yhteistyössä JHT-prsessin kanssa. Metsästäjärekisteristä kehitetään riistaknsernin yhteiskäyttöinen perusrekisteri asiakkuuksien hallintaan Riistavahinkrekisteri -hankkeeseen sallistutaan yhtenä tutteen mistajana Riistapäiväkirja -hankkeeseen sallistutaan riistaknsernin tiethallintstrategian mukaisesti erityisesti yhteiskäyttöisyyttä ja palveluknseptia krstaen Talus- ja henkilöstöpalvelut Timintavunna laajennetaan paperitnta Finvice-laskutusta tavitteena mahdllisimman paperitn laskuliikenne. Kustannusseurantaa tehstetaan entisestään suraan talushallint-hjelmiststa n-line periaatteella. Prsessien ja prjektien kustannukset saadaan selville aiempaa paremmin työajankäytön seurannan ja yleiskustannusten khdentamisen perusteella Henkilöstöhallint ja saamisen kehittäminen integridaan aiempaa kiinteämmäksi saksi jhtamisjärjestelmää Uusi prsessirganisaatin räätälöity palkkausjärjestelmä tetaan käyttöön vunna 2013 Organisaatin rlitietkantaa käytetään yksinmaan henkilöstönhallintasvellus- Sympasta

7 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Viestintä Kaikki prsessit (jhtamisen saprsessit, ydinprsessit sekä sisäiset palvelut) vat vastuussa viestinnästä asiakkaille. Prsessit tarvitsevat viestinnän nnistuneeksi tteuttamiseksi viestinnän tukipalveluita. Viestintä (sisäinen ja ulkinen) n tästä syystä ymmärrettävä myös tukipalveluksi, jnka sisäisiä asiakkaita vat prsessit ja niiden mistajat. Laitiala Viestintätiimin timintaa kehitetään ja aktividaan ja kehitetään viestinnän alaprsesseja Julkaistaan Metsästäjä ja Jägaren-lehtiä 6 numera vudessa, Metsästäjä-lehden kknaisuudistus tteutetaan Riista Vuksi -riistaplitiikan sidsryhmäjulkaisun julkaisemista jatketaan (sähköinen tteutus, jsta pieni printtipains) Ylläpidetään ja kehitetään verkkviestintää internetsivut: Riista.fi sisältörakenteen uudistaminen riistaknsernin uutiskirje Sarvi; sallistutaan tteutukseen ssiaalisen median kehityksen seurantaa ja kkeiluja jatketaan (Facebk, Twitter) Ylläpidetään ja kehitetään mediayhteyksiä mediatiedtteet: julkaistaan STT:n palvelun kautta sekä valtakunnalliset ja alueelliset Sarvi -uutiskirjeen jakelu medialle käynnistetään uusi Face T Face -mediakntaktipalvelu, jka tuttaa räätälöityä tieta timittajien erityisaihepiireistä Ylläpidetään ja kehitetään sisäistä viestintää (hallitus, jht, riistaneuvstt, henkilöstö) tteutetaan Avanssi-uutiskirje tarpeen mukaan keskimäärin kerran kuukaudessa sisäistä viestintää palvelevat myös muut riistakeskuksen sähköiset arkistt: dkumenttiarkist sekä Dynasty-asianhallinta mediaseurantaa jatketaan ja raprtidaan kk henkilöstölle sekä myös riistanhityhdistyksille Tutetaan PR -timintamateriaaleja ja julkaisuja: Sumi riistamaana, Riistakeskuksen esittelymateriaali sekä esitteenä että ppt-tiedstna Osallistutaan messuihin ja tapahtumiin: Metsämessut Helsingissä ja tuetaan tarvittaessa aluetimistja alueellisten messujen järjestelyissä Tutetaan viestintäpalveluja prsesseille ja alueille suunnittelu (mistä, mitä, miksi, millin, miten ja keille viestitään) krdininti (aikatauluttaminen, tiedn kerääminen ja prsessinti) Työ hyvän riistanhidn susitusten rakentamiseksi jatkuu laaditun suunnitelman mukaisesti Laitialan timinta-alueen lunnnhitkhteiden vutuiset hittimenpiteet ja edelleen kehittäminen sekä kiinteistömaisuuden hit Laitialan timipisteessä järjestettävien riistahallinnn kansallisten ja kansainvälisten kkusten, kulutus- ja yhteistyötilaisuuksien valmistelut ja hitaminen sekä tarvittaessa niihin asiantuntijana sallistuminen. Tapahtumien järjestäminen riistahallinnn yhteistyökumppaneille ja sen ktimaisille sekä kansainvälisille vieraille CIC Sumen delegaatin sihteeritehtävien hit kkusjärjestelyineen. Kkusjärjestelyt yksikössä 2-3 kertaa/vusi sekä CIC yleiskkusjärjestelyiden tuki. CIC Sumen trfeetiminnan krdininti yhteistyössä CIC Sumen näyttely- ja trfeekmissin kanssa. ELO:n Wildlife Estates hankkeen kansalliseen edistämiseen Metsähallituksen timesta perustetun työryhmän työskentelyyn sallistuminen. WE hanke timii eri Eurpan maissa levien mallialueiden/-tiljen kautta Vunna 2009 alitettu ksteikkyhteistyö Lahden Vesijärvisäätiön kanssa jatkuu

8 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Sumen riistakeskuksen hankkeet Sumen riistakeskuksen yhteiset tietjärjestelmät ja muut kehittämishankkeet Riistakeskuksen ja sin riistanhityhdistysten kanssa yhteisten tietjärjestelmien sekä muut timinnan kehittämishankkeet vat seuraavat: Riista.fi -sivustuudistus Rhy-talushallinnn kehittäminen Lupahallint-hjelmistn kehittäminen Byrkratiatalk-hanke Metsästäjärekisteri riistaknsernin asiakastietjärjestelmäksi Luttamushenkilöiden sähköinen materiaalijak Strategian jalkauttaminen Julkisen riistaknserni strategiaa jalkauttavat Sumen riistakeskuksen tteuttamat hankkeet vat seuraavat: Hirvikannan hitsuunnitelman viimeistely Metsähanhikannan hitsuunnitelma Metsähanhikannan kansainvälinen hitsuunnitelma Hyvän metsänhidn susitukset riistapaintuksella Sudenhitsuunnitelman laatiminen Suurpetseurantjen kehittäminen - yhteishanke (Suurpetjen lumijälkilaskenta) Innvaatihankkeet ja riistataluden edistämishankkeet: Life+ Return f Rural Wetlands Riistapaintteinen metsätalussuunnittelu Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Metsäpeurakannan hit Kainuussa Hirvieläinten aiheuttamien vahinkjen estäminen Vahingntrjuntamateriaalien hallintajärjestelmä ja tietjen siirt Riistavahinkrekisteriin Hankkeiden tarkempi erittely liitteessä 3.

9 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Talusarvi 2013 Kaikki yhteensä Keskushall, alueet ja niiden palkat yht. Keskushallint Aluetimistt Henkilöstön palkkausment Prjektit Varsinainen timinta TUOTOT Julkisten hallinttehtävien tutt Hanketiminnan tutt Muut tutt (hanketiminnan yleistutt) Tutt yhteensä KULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat Luttamusmiesten palkkit Lakisääteiset henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Pistt Muut kulut Luttamusmieshallinnn kulut Muut henkilöstökulut Henkilöstön matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen stt Vukrat ja kiinteistökulut Muut kulut - timistkulut kulutus ja kurssitiminta muut muut kulut Muut kulut yhteensä Kulujäämä Yleiskustannus Varainhankinta Tutt Tiedtuslehdet ja varast Kulut Tiedtuslehdet ja varast Varastn muuts +/ Tutt/kulujäämä Sijitus- ja rahitustiminta Tutt Kulut 0 0 Omatiminen kulujäämä Yleisavustukset Valtin talusarvivarat Yleisavustus (mm , rh) Erityisav. (mm , rh) Erityisav. (mm , hirvi) Erityisav. (mm , pet) Siirt edelliselstä vudelta Siirt seuraavalle vudelle Tilikauden yli- / alijäämä

10 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Liite 1: Alueiden painpisteet Liite 2: Sumen riistakeskuksen timinnan vaikuttavuuden ja tulksellisuuden mittarist Liite 3: Erittely Sumen riistakeskuksen kehittämishankkeista ja riistataluden edistämisprjekteista

11 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMAN 2013 LIITE 2 [1] VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN ALUEELLISET PAINOPISTEET 1. LÄNSI-SUOMI 2 Alueen yhteiset timenpiteet... 2 Riistatiedn keruun tehstaminen... 2 Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen... 2 Metsästäjätiedtuksen kehittäminen... 2 Riistaneuvstjen työn ja frumitiminnan kehittäminen... 2 Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen... 2 Karhu- ja susikannan hitsuunnitelmien seuranta... 3 Etelä-Häme... 3 Valkhäntäpeuran kannanhidn järjestelyt... 3 Phjanmaa... 3 Elinympäristöt... 3 Phjis-Häme... 3 Riistatiett... 3 Muu kehittämistyö... 3 Rannikk-Phjanmaa... 3 Satakunta... 3 Nurten Leirit... 3 Riistataluden edistäminen sidsryhmätyössä... 4 Uusimaa... 4 Ilveksen saalistuksen vaikutus saaliseläinkantihin... 4 Hirvieläinkantjen rakenteen parantaminen... 4 Varsinais-Sumi ITÄ-SUOMI... 4 Alueen yhteiset timenpiteet... 4 Riistatiedn keruun tehstaminen... 4 Etelä-Sav... 5 SRVA-timinnan kehittäminen... 5 Riistaklmilaskentjen elvyttäminen... 5 Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen... 5 Kaakkis-Sumi... 5 Nuristiminnan edistäminen... 5 Keski-Sumi... 5 Keski-Sumen Metsparlamentti... 5 Phjis-Karjala... 6 Phjis-Sav POHJOIS-SUOMI... 6 Alueen yhteiset timenpiteet... 6 SORKKA -järjestelmän käyttööntt... 6 Riistanhityhdistysten kulutus ja tukeminen uuteen rganisaatin... 6 Sidsryhmäyhteistyön kehittäminen... 6 Riistaklmilaskentjen tehkkuuden lisääminen... 7 Kainuu... 7 Metsäpeurakannan hitsuunnitelma... 7 Lappi... 7 Supikira Life Ktiseutuksteikk Life Oulu... 7 Ktiseutuksteikk Life+... 7

12 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMAN 2013 LIITE 2 [2] LÄNSI-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Riistatiedn keruun tehstaminen Riistatiedn keruun vapaaehtistyötä tuetaan ja sähköisten järjestelmien käyttö- ja ylläpitkulutusta annetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, jtta Tassu- ja Srkkajärjestelmien kattava käyttö vidaan varmistaa. Erityishumi vunna 2013 n ilveksen lumijälkilaskennan jatkamisella sekä riistaklmiverkstn kehittämisellä. Riistaklmiiden salta edistetään myös niiden tuttaman tiedn hyväksikäyttöä metsästysseurjen massa vertussuunnittelussa. Vesilintujen laskentapisteitä pyritään lisäämään. Edelleen selvitetään Satakunnan jhdlla eurpanmajavan esiintymistä suhteessa kanadanmajavaan sekä käynnistetään alueiden yhteistyöhön perustuvan eurpanmajavan hitstrategian valmistelu. Uudenmaan jhdlla kehitettävää ilveksen saalistukseen liittyvää selvitystä tuetaan tarpeellisin sin muiden alueiden timesta. Pienten hirvieläinten kannanhidn kehittäminen Pienten hirvieläinten (metsäkauris ja valkhäntäpeura) kannanhita kehitetään laatimalla kunkin lajin riistanhitn ja vertukseen liittyvä kulutuspaketti. Valkhäntäpeuran kannanhidn tarpeiden ja tavitteiden yhtenäistämisen mahdllisuudet ja tarpeet selvitetään sana työtä. Lisäksi valkhäntäpeurakannan arviintimenetelmien kehittämisen mahdllisuuksien kartittamista jatketaan yhteistyössä riistantutkimuksen ja/tai ylipistjen kanssa. Kaikkien hirvieläinten salta n erityisen kehittämisen khteena rakenteellisen vertuksen laadun parantaminen, jssa pyritään ennen kaikkea yhtenäiseen hjeistamiseen suuraluetaslla. Metsästäjätiedtuksen kehittäminen Sähköisten tiedtuskanavien käyttöä lisätään metsästysseurille suunnatussa tiednjassa. Alueella tetaan käyttöön sähköinen seurakirje, jka lähetetään kahdesti vudessa. Riistaneuvstjen työn ja frumitiminnan kehittäminen Riistaneuvstjen työn tueksi tutetaan timintamallit ja -tavat, jtta sidsryhmätyön ja strategisen työn mahdllisuudet saadaan yhteismitalliseen käyttöön kaikilla alueilla. Frumitiminnan mallit ludaan ja kehitetään sellaisiksi, että alueelliset erityispiirteet vidaan ttaa humin ja frumeita vidaan käyttää justavasti alueiden tarpeiden mukaan. Yhtenä mahdllisuutena selvitetään riistakeskuksen pysyviä jäsenyyksiä alueiden maakuntaliittjen yhteistyöryhmissä (MYR). Ryhmät päättävät muun muassa hankerahituksen suuntaamisesta maakuntien alueilla. Riistanhityhdistysten timijiden kuluttaminen Hallituksiin tulee uusia jäseniä ja riistanhityhdistyksen hallituksen tehtävien sujuvan hitamisen varmistamiseksi järjestetään yhtenäinen kulutus kk Länsi-Sumen alueella. Riistanhityhdistysten muiden timijiden kulutusta järjestetään julkisten hallinttehtävien sujuvan hitamisen turvaamiseksi, uusien järjestelmien käyttööntn helpttamiseksi ja kestävän riistataluden edistämiseksi.

13 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMAN 2013 LIITE 2 [3] Karhu- ja susikannan hitsuunnitelmien seuranta Länsi-Sumen alueen petkannat vat kasvussa ja hitsuunnitelmien seurannalla varaudutaan tuleviin päivitystimenpiteisiin. Etelä-Häme Phjanmaa Valkhäntäpeuran kannanhidn järjestelyt Tteutetaan syksyllä 2012 hyväksytyn suunnitelman ETELÄ-HÄMEEN VALKOHÄNNÄT 2015 mukaisia timenpiteitä alkaen suunnitelman esittelystä kaikissa mahdllisissa tilaisuuksissa ja tarvittavan yhteistyön edistämisestä tarkituksenmukaisessa laajuudessa. Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Elinympäristöt Painpistealueena n ktiseutuksteikkprjektin tteutus valituilla khteilla. Lisäksi haetaan rahitusta ja alitetaan mahdllinen Life+ -hankkeen (Management f Invasive Alien Mammalian Predatrs in Nrthern Eurpe) tteuttaminen. Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Muu kehittämistyö Tehstetaan riistavahinkjen ennalta estämiseen liittyviä timenpiteitä sekä yhteistyötä pliisin kanssa sekä metsästyksen vartiinnin että SRVA-timinnan kehittämiseksi. Phjis-Häme Riistatiett Lisätään kulutusta riistaklmilaskennan tehstamiseksi ja timitaan riistaklmiiden määrän lisäämiseksi alueella. Muu kehittämistyö Lisätään yhteistyötä pliisin kanssa SRVA-timinnan kehittämiseksi. Rannikk-Phjanmaa Satakunta Riistatiedt Tteutetaan talvella ilveksen lumijälkilaskenta kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Nurten Leirit Jatkna vanhalle perinteelle hjataan ja tuetaan riistanhityhdistyksiä tsikn mukaisten tilaisuuksien järjestämisessä tavitteena rganisida vähintään klmen tilaisuuden tteutus. Eurpanmajavan kannanhit Kartitetaan eri majavalajien esiintymistä pyrkimyksenä turvata eurpanmajavan leviäminen yhteistyössä muiden alueiden kanssa.

14 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMAN 2013 LIITE 2 [4] Uusimaa Riistataluden edistäminen sidsryhmätyössä Osallistutaan hit- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen, jllin pääpain n Selkämeren kansallispuistn liittyvissä kysymyksissä. Muuta Aktividaan riistaklmilaskentaa sekä kehittämään hirvieläinkantjen rakenteellista vertusta. Ilveksen saalistuksen vaikutus saaliseläinkantihin Käynnistetään asiaan liittyvät selvitykset RKTL:n kanssa. Hirvieläinkantjen rakenteen parantaminen Edistetään eri keinin (painpiste: kulutus ja viestintä) hirvieläinkantjen rakenteellista vertusta yhteistiminnassa SORKKA KLÖV 2020 hankkeen kanssa. Varsinais-Sumi Riistatietjärjestelmien kehittäminen Valkhäntäpeurakannan hita ja lajiin liittyvää riistantutkimusta edistetään yhteistyössä riistantutkimuksen ja lähialueiden kanssa. Ilveksen lumijälkilaskenta tteutetaan kestävän riistataluden prsessin jhdlla. Alueen riistaklmiverkst evaluidaan ja parannetaan yhdessä riistantutkimuksen kanssa Susiknfliktien hallinta Yhteistyöllä pyritään lieventämään alueen susiknfliktia. Paikkatietjärjestelmien hyödyntäminen Lisätään valmiutta hyödyntää paikkatietjärjestelmiä riistanhityhdistyksissä. Nuristiminnan tukeminen riistanhityhdistyksissä ja metsästysseurissa 2. ITÄ-SUOMI Alueen yhteiset timenpiteet Riistatiedn keruun tehstaminen Sähköisten riistatiednkeruujärjestelmien käyttööntt tulee tapahtua mahdllisimman yhtäaikaisesti ja laaja-alaisesti. Käytössä levien järjestelmien ylläpit ja käytön tehstaminen n myös tarpeellista. Ajankhtaisia järjestelmiä vat Srkka (käyttööntt) ja Tassu (ylläpit). Itä-Sumen alueella elvytetään riistaklmilaskentaa, erityisesti kesälaskennan salta. Suurpetvahinkjen ennalta ehkäisyn tehstaminen Itä-Sumen alueella n llut useita asutuksen läheisyydessä liikkuvia ja mehiläistarhilla vahinka aiheuttavia karhuja. Lisäksi asutuksen tuntumassa liikkuvat ilvekset ja sudet aiheuttavat ihmisissä hulestuneisuutta. Vahinkjen ennalta ehkäisyyn liittyvää viranmaisyhteistyötä kehitetään edelleen.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne 10342305 Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) 10342318 Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) 10342486

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visi Kuluttaja haluaa sumalaisia elintarvikkeita ja rukapalveluita sekä luttaa sumalaisen

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma 2015 2017 ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 104 Yhtymäkkus 25.11.2014 27 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 2 2 OSEKKIN ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Sisältö 1. VUOSIEN 2013-2016 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sisältö 1. VUOSIEN 2014-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot