VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 Hallitus liite /päivitetty 2015 osalta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Palveluhinnasto sisältää Turun yliopistollisen keskussairaalan, Psykiatrian tulosalueen, Alueellisen erikoissairaanhoidon, Turunmaan sairaalan, TYKS-SAPAn sekä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosten hinnat. Hinnasto muodostuu neljästä erillisestä niteestä. TYKSin hinnat on määritelty toimialuekohtaisesti ja eräiden toimialojen sisällä vastuualueittain. Somaattisen vuodeosastohoidon hoitojaksot ja päiväkirurgia laskutetaan joko DRGtuotehinnoin tai suoriteperusteisesti. Suoriteperusteisesti laskutetaan psykiatrinen hoito ja muu kuin päiväkirurginen avohoito; muu osa laskutuksesta toteutetaan DRG tuotteina. Tätä palveluhinnastoa noudatetaan sekä jäsenkuntien että kuntayhtymään kuulumattomien kuntien laskutuksessa. Vakuutusyhtiöitä ja muita maksajia laskutetaan aina suoriteperusteisesti. Vakuutusyhtiöitä laskutetaan todellisten kustannusten mukaan siten, että perittävät hinnat on korotettu erityisvelvoitemaksua vastaavalla maksuosuudella, joka on 4,1 %. Erityisvastuualueen kuntien laskutuksessa noudatetaan jäsenkuntalaskutuksen periaatteita; laskutus suoritetaan DRG tuotteiden mukaan aina kun hoitotapahtuma vastaa määritellyissä kustannusrajoissa DRG palvelutuotetta, muussa tapauksessa suoriteperusteisesti. Hoitojakso laskutetaan hoitojakson päätyttyä, paitsi psykiatriassa kuukausittain. Muita ulkopuolisia tahoja (muut kuin jäsenkunta- tai ulkokunta-asiakkaat) laskutetaan hinnaston mukaan lisättynä erityisvelvoitemaksulla tai muu kustannuslisä huomioituna ja erikseen sopijaosapuolten kesken sovitulla tavalla. Palvelujen hinnat on määritetty omakustannusperiaatteella. Hinnastosta puuttuvista yksittäisistä hinnoista päättää tapauskohtaisesti talousjohtaja. THL informoi sairaanhoitopiirejä vuosittain uusista kansallisista toimenpidekoodeista, jotka hinnoitellaan tarpeen mukaan. Jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain tasasuuruisin erin palvelusuunnitelmissa määritellyn vuosilaskutuksen perusteella (tasaerälaskutus). Jos kunnan erikoissairaanhoidon toteutunut käyttö poikkeaa tasaerälaskutuksesta ensimmäisen kahdeksan kuukauden kuluttua vähintään +/- 5 % tai vähintään 1 milj. euroa, tehdään tarvittavat tasaerälaskutuksen muutokset loka-joulukuun laskutukseen. Tasasuuruisin erin tapahtuva laskutus koskee palvelusopimuksissa sovittuja palvelujen myyntituloja sekä kalliin hoidon tasausja erityisvelvoitemaksuja. Jäsenkunnille toimitetaan kuukausittain todelliseen käyttöön perustuvat raportit. Potilashoidon kustannukset realisoituvat hoitojakson päättyessä, paitsi psykiatrisessa hoidossa kuukausijaksotuksena. Ulkokuntia laskutetaan kuukausittain todellisen käytön mukaan), ja hoitojakson kustannukset realisoituvat samojen periaatteiden mukaan kuin jäsenkuntien kohdalla; hoitojakson päättymisestä. Yhteispäivystykset VSSHP:n päivystysyksiköiden, ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen sekä TYKS Vakka-Suomen ja Loimaan aluesairaaloiden päivystysyksiköiden käyntien laskutus sisältyvät jäsenkuntien palvelusuunnitelmiin ja niiden seurantaraportointiin.

2 1. DRG-TUOTTEISIIN PERUSTUVA LASKUTUS DRG-tuotteina laskutettavia hoitokokonaisuuksia on vuoden 2015 hinnastossa määritelty sairaaloittain lukumääräisesti seuraavasti: TYKS 366 kpl ja Aluesairaalat 100 kpl. DRG-tuotteisiin perustuvan laskutuksen määrä 2015 on noin 135 milj. euroa ja se kattaa 48 % somaattisen vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian laskutuksesta. DRG-tuote sisältää kaikki potilaalle suoritetut hoitotoimenpiteet ja niiden kustannukset (hoitopäivät, toimenpiteet, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, lääkkeet jne). DRGryhmän määrää pääsääntöisesti diagnoosi ja toimenpide. DRG-tuotteille on määritelty hinnat ja potilaskohtaisille kustannuksille ala- ja ylärajat, joiden alittuessa tai ylittyessä laskutus tapahtuu DRG-tuotehinnan sijaan suoritehinnaston mukaisesti. 2. SUORITEPERUSTEINEN LASKUTUS Suoriteperusteisesti laskutettavan vuodeosastolla hoidetun potilaan hoitojakson hinta muodostuu hoitopäivästä, mahdollisesta tehohoidosta, tehdyistä laboratorio-, radiologia-, isotooppi ja patologiatutkimuksista, kalliista lääkkeistä, leikkauksista ja palveluhinnastossa erikseen mainituista muista toimenpiteistä. Vuodeosastohoito Kuntalaskutuksessa potilaan uloskirjauspäivä ei ole laskutettava hoitopäivä, ellei se ole sama kuin sisään kirjaamispäivä. Vuodeosastohoidon täysiltä lomapäiviltä ei suoriteta kuntalaskutusta. Poikkeuksena tästä ovat pitkäaikaissairaiden lyhyet, enintään 5 päivää kestävät lomat, jolloin suoritetaan sekä asiakas- että kuntalaskutus; yli 5 vuorokauden lomista ei veloitusta suoriteta. Hoitopäivät normaali hoitopäivä vaativa hoitopäivä valvontahoitopäivä tehohoitopäivä eristyshoitopäivä siirtoviivehoitopäivä korotettu siirtoviivehoitopäivä siirtoviivehoitopäivä - eristys korotettu eristyssiirtoviivepäivä Avohoito Avohoidon palveluista peritään kullekin toimi- tai tulosalueelle vahvistettu käyntiluokkaan perustuva hinta. Käyntiluokat ovat samat sekä somaattisen että psykiatrisen toiminnan kaikissa yksiköissä. Käynnin lisäksi laskutetaan laboratorio-, patologia- ja radiologian tutkimukset, leikkaustoimenpiteet, kalliit lääkkeet sekä palveluhinnastossa erikseen mainitut muut toimenpiteet.

3 Käynnit Normaali käynti/hoitajakäynti/käynnin korvaava puhelu 1 2 Vaativa käynti/toimenpidekäynti 3 Hoitomeeting/moniammatillinen käynti 4 Päiväkirurginen käynti 5 Ulkokäynti 6 Ulkoinen konsultaatio 8 Hoitokerta/päiväsairaala Leikkaustoimenpiteet Leikkaustoimenpiteet laskutetaan suoritehinnaston mukaisesti. Mikäli saman hoitojakson aikana tehdään useampi erillinen päätoimenpide, laskutetaan kaikki toimenpiteet erikseen. Yhden leikkauksen aikana tehtävä toinen päätoimenpide laskutetaan 80 % hinnalla. Eräistä toimenpiteistä on määritelty toimenpideparit hinnastoon. Leikkaustoimenpiteisiin liittyvät kalliit implantit ja hoitotarvikkeet laskutetaan erikseen todellisen käytön mukaisesti. Molemminpuoliset toimenpiteet (kuten kaihileikkaukset) laskutetaan erikseen. Diagnostiset tutkimukset Laboratorio-, patologia- radiologian ja muut sairaanhoidolliset tutkimukset sisältyvät DRG-tuotteeseen tai veloitetaan erikseen suoriteperusteisessa laskutuksessa. PETtutkimuksista laskutetaan ainoastaan kliiniseen potilashoitoon liittyvät tutkimukset. Radiologisiin tutkimuksiin liittyvät yli 170 euroa maksavat hoitotarvikkeet laskutetaan erikseen. Mikäli kuvantamistutkimus tehdään anestesiassa, laskutetaan erikseen tehdyn anestesiatoimenpiteen hinta. Muu laskutus Piirikohtaiset hinnat R5430 = tulkkipalvelut Tulkkaus laskutetaan aikaperusteisena hinnaston mukaan; 65 euroa/kerta Lääkkeiden lisälaskutus Lääkkeiden lisälaskutus toteutetaan, kun potilaan vuodeosasto- tai päiväsairaalahoidossa tarvittava lääkitys on yksilöllinen ja lääkkeen hinta on merkittävä suhteessa hoidon kustannuksiin. Lisälaskutus toteutetaan myös potilaalle mukaan annettavista yli 200 euroa maksavista lääke-eristä.

4 . Ensihoito ja päivystys Päivystyksestä peritään suoritekohtainen (luettelo alla) hinta. Ensihoidon laskutusperiaatteet vahvistetaan Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnassa. Päivystyksen suoritteet Konsultaatiopuhelu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Siirtoviivemaksu Korotettua (kaksi kertaa perushoitopäivä) siirtoviivemaksua peritään kolmannesta päivän lukien, kun erikoissairaanhoidon tarve on todettu päättyneen. Siirtoviivemaksua peritään somaattisesta hoidosta. Potilaskuljetukset Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos laskuttaa potilaskuljetukset konsernissa muilta tulosalueilta, jotka puolestaan sisällyttävät po. kustannukset palvelujen hintoihin. Kilometrikorvaus on 2,24 euroa. Potilassiirrot toiseen sairaanhoitopiiriin toteutetaan pääsääntöisesti VSSHP:n /EPLL:n omana toimintana ja tilanteen vaatiessa alihankintana. Laskutukseen sisällytetään mahdolliset potilassaattajakustannukset (Saattajakorvaukset sairaanhoitaja 20 /h tai lääkäri 40 /h). FinnHEMS lääkinnällinen toiminta katetaan Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen jäsenkunnilta perimällä erityisvelvoitemaksulla. 4. KALLIIN HOIDON TASAUS- JA ERITYISVELVOITEMAKSU JA ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN PALVELUT Kalliin hoidon tasauksen euromääräinen raja on vuonna euroa, joka on sama kuin vuonna Jäsenkunnilta asukaslukujen suhteessa kannettavalla kalliin hoidon tasausmaksulla katetaan jäsenkunnasta kotoisin olevan yksittäisen potilaan saman sairauden hoidosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet kustannukset, jotka ylittävät euroa. Kalliin hoidon tasaukseen oikeuttaviin kustannuksiin ei lueta jäsenkunnalta laskutettuja siirtoviivemaksuja. Tasausjärjestelmä kattaa kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot (Terveydenhuoltolaki 76 ). Kalliin hoidon tasausmaksun määrä on 48,42 euroa kunnan asukasta kohti vuonna Kalliin hoidon tasauksen piiriin sisältyy Turun kaupungin omana toimintana tuottama aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoito, jossa syntyneet kalliin hoidon tasaustapaukset korvataan Turun kaupungille euron ylittävältä osalta.

5 Jäsenkunnilta asukaslukujen suhteessa kannettavalla erityisvelvoitemaksulla katetaan sairaaloiden erityisvelvoitteista aiheutuvat kustannukset. Erityisvelvoitemaksu on 42,14 euroa asukasta kohti vuonna 2014, johon sisältyy alueellisen apuvälinekeskuksen kustannuksia 15,25 euroa asukasta kohti. Niille jäsenkunnille, jotka eivät ole tehneet sopimusta apuvälinehankintojen keskittämisestä alueellisen apuvälinekeskuksen tehtäväksi, vaan hankkivat näitä itse, vähennetään erityisvelvoitemaksusta 5,02 euroa kunnan asukasta kohti. Asukaslukuina käytetään asukaslukuja Erityisvelvoitteista aiheutuvat kustannustekijät Potilasvahinkovakuutusmaksu Kuntaliiton palvelumaksu Myrkytystietokeskuksen maksuosuus Varmuusvarastoinnin kustannukset Näön, kuulon ja hengityksen apuvälineet Alueellinen apuvälinekeskus Ensihoidon lääkäriyksikkö Ensihoidon kenttäjohtotoiminta, taktinen ensihoito ja suuronnettomuusvalmius Ensihoidon aluepääkäyttötoiminta Perusterveydenhuollon yksikön erityisvelvoitteet Tutkimuksen tukipalvelujen rahoitus Aluetietojärjestelmän kustannukset Sairaalainfektio-järjestelmä Infektio- ja tartuntatautien ehkäisy ja sairaalahygieniatoiminta Laboratoriotutkimusten oikean käytön tuki Vierianalytiikkapalvelut terveyskeskuksille Alueellinen koulutus Perinnöllisyyslääketiede ja elinsiirtoihin liittyvät kudostutkimukset Alueellisen apuvälinekeskuksen toimialan perusmaksuun sisältyvät seuraavat palvelut: lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankinnat (aisti- ja hengitysapuvälineitä lukuun ottamatta) apuvälineiden hankintojen koordinointi erikoisapuvälineiden huolto ja korjaus perusapuvälineiden korjaukset alueellisen apuvälinetietojärjestelmän käyttö ja ylläpito määritellyt apuvälinekuljetukset apuvälineiden varastointi apuvälinekäytön seuranta ja tilastointi.

6 5. HINTOJEN TARKISTAMINEN Talousjohtaja on valtuutettu tekemään tarvittaessa yksittäisiä teknisluonteisia tai uusiin suoritteisiin perustuvia hintatarkistuksia, LISÄTIETOJEN ANTAJAT Sairaanhoitopiirin tasolla Talouspäällikkö Heli Lähteenmäki puh. ( 02) Erikoisalakohtaisista palveluista ja niiden hinnoista lisätietoja antavat toimialueiden ja tulosyksiköiden vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot sairaalan vaihteesta puh. (02) Tulosalueittain TYKS erikoissuunnittelija Matti Meurman puh. (02) Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos vs. taloussuunnittelija Niina Kuronen puh. (02) TYKS-SAPA liikelaitos Taloussuunnittelija Pirjo Kuikka puh. (02) Turunmaan sairaala Talouspäällikkö Mona Rönnholm (TMS) puh. (02) Psykiatrian tulosalue Toimistonhoitaja Marit Venhomaa puh. (02)

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 3.12.2012, LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 13.6.2012 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

Liite kohtaan 12.1 Taloushallinnon palvelut (asiakasmaksut ja laskutus sekä kuntalaskutus)

Liite kohtaan 12.1 Taloushallinnon palvelut (asiakasmaksut ja laskutus sekä kuntalaskutus) 1 LIITTEET Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja Terveystalon väliseen sopimukseen -------------------------------- Liite kohtaan 12.1 Taloushallinnon palvelut (asiakasmaksut ja laskutus sekä kuntalaskutus)

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot